ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 213

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
15 czerwca 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

4

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/512/WE:Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

5

 

*

2004/513/WE:Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

8

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

15.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1110/2004

z dnia 14 czerwca 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1111/2004

z dnia 14 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 (1) ustanawia środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. systemu Jednolitej Płatności Obszarowej. W szczególności, art. 4 przewiduje, iż termin, w którym rolnik składa wniosek, zostaje wyznaczony przez nowe Państwo Członkowskie, lecz nie jest on późniejszy niż 15 czerwca 2004 r., oraz że terminem dla zmian wniosków jest 15 czerwca 2004 r.

(2)

W niektórych nowych Państwach Członkowskich rolnicy mogą napotkać trudności w związku z wprowadzeniem nowego systemu wsparcia, i mogą być niezdolni do złożenia wniosku do 15 czerwca 2004 r. Słusznym jest więc przewidzieć, z mocą od 15 czerwca 2004 r., możliwość ustalenia dla zainteresowanych nowych Państw Członkowskich późniejszego terminu składania wniosków, który jednak nie może być późniejszy niż 15 lipca 2004 r. W konsekwencji termin dla zmian wniosków powinien zostać przedłużony do 15 lipca 2004 r. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2199/2003.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4

Stosowanie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej

1.   Aby korzystać z systemu Jednolitej Płatności Obszarowej, rolnik składa właściwej władzy wniosek wskazujący na kwalifikujące się grunty zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 143b ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w terminie wyznaczonym przez nowe Państwo Członkowskie, ale nie później niż 15 lipca 2004 r.

2.   Dla zmian wniosków w ramach systemu Jednolitej Płatności Obszarowej w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, terminem, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, jest 15 lipca 2004 r.

3.   Wniosek o pomoc obszarową jest traktowany jak wniosek o pomoc w znaczeniu art. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 2419/2001.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się od 15 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 328, 17.12.2003, str. 21.


15.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1112/2004

z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1096/2004, kwotę refundacji dla kodu produktu 0401 30 31 9100 zastępuje się następującą kwotą:

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 15.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

15.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/5


DECYZJA RADY

z dnia 8 czerwca 2004 r.

w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

(2004/512/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. uznała za sprawę najwyższego priorytetu ustanowienie wspólnego systemu identyfikacyjnego dla potrzeb danych wizowych i wezwała do jego jak najszybszego wprowadzenia w świetle przeprowadzonego studium wykonalności oraz na podstawie wytycznych przyjętych przez Radę dnia 13 czerwca 2002 r.

(2)

W dniach 5–6 czerwca 2003 r. Rada z zadowoleniem przyjęła studium wykonalności w postaci przedstawionej przez Komisję w maju 2003 r., potwierdziła cele wytyczone dla VIS określone w wytycznych oraz poprosiła Komisję o kontynuację prac przygotowawczych nad rozwojem VIS przy współpracy z Państwami Członkowskimi na podstawie architektury scentralizowanej, biorąc pod uwagę opcję wspólnej platformy technicznej z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II).

(3)

W dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska w Salonikach uznała za konieczne, w ślad za studium wykonalności, jak najszybsze określenie kierunków odnośnie planowania rozwoju VIS i odpowiednich podstaw prawnych, które pozwolą na jego ustanowienie oraz zaangażowanie niezbędnych środków finansowych.

(4)

Niniejsza decyzja stanowi wymaganą podstawę prawną dla włączenia w budżet ogólny Unii Europejskiej niezbędnych środków na rozwój VIS i realizację tej części budżetu, wraz ze środkami przygotowawczymi niezbędnymi dla wdrożenia cech biometrycznych w późniejszym etapie zgodnie z wnioskami Rady z dnia 19 lutego 2004 r.

(5)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie tej decyzji winny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1). Komitet wspierający Komisję powinien zbierać się, jeżeli jest to niezbędne, w dwóch odrębnych składach w zależności od porządku obrad.

(6)

Zważywszy, że cel niniejszej decyzji, a mianowicie rozwój wspólnego VIS, nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkowskie, ale może być, z racji skali i wpływu działań, lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

(7)

Niniejsza decyzja szanuje prawa podstawowe i przestrzega zasad przyjętych w szczególności przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(8)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie bierze udziału w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana i nie uczestniczy w jej zastosowaniu. Zważywszy, że niniejsza decyzja wykorzystuje jako bazę dorobek Schengen na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego protokołu Dania zdecyduje w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu tej decyzji przez Radę, czy dokona transpozycji tej decyzji do swego prawa krajowego.

(9)

W stosunku do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w myśl Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), które wchodzą w zakres opisany w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE (3) w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy.

(10)

Należy poczynić ustalenia w celu umożliwienia przedstawicielom Islandii i Norwegii przyłączenie się do prac komitetów pomagających Komisji w wykonaniu jej uprawnień wykonawczych. Tego rodzaju ustalenia były rozważane w wymianie listów między Wspólnotą a Islandią i Norwegią, załączonej do wyżej wymienionej Umowy (4).

(11)

Niniejsza decyzja stanowi kontynuację rozwijania postanowień dorobku Schengen, w którym nie bierze udziału Zjednoczone Królestwo, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (5). Zjednoczone Królestwo nie bierze wobec tego udziału w przyjęciu niniejszej Decyzji, nie jest nią związane i nie uczestniczy w jej stosowaniu.

(12)

Niniejsza decyzja stanowi kontynuację rozwijania postanowień dorobku Schengen, w którym nie bierze udziału Irlandia, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie prośby Irlandii o uczestnictwo w niektórych z postanowień dorobku Schengen (6). Irlandia nie bierze wobec tego udziału w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana i nie uczestniczy w jej zastosowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszym ustanawia się system służący wymianie danych wizowych między Państwami Członkowskimi, dalej zwany „Wizowym Systemem Informacyjnym” (VIS), który umożliwi upoważnionym do tego celu władzom krajowym wprowadzanie i uaktualnianie danych wizowych oraz elektroniczną konsultację tych danych.

2.   Wizowy System Informacyjny jest oparty na architekturze scentralizowanej oraz składa się z centralnego systemu informacyjnego, dalej zwanym „Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym” (CS-VIS), z interfejsu w każdym Państwie Członkowskim, dalej zwanym „interfejsem krajowym” (NI-VIS), który zapewnia połączenie z odpowiednimi centralnymi władzami krajowymi odpowiedniego Państwa Członkowskiego oraz z infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym i interfejsami krajowymi.

Artykuł 2

1.   Centralny Wizowy System Informacyjny, interfejs krajowy w każdym Państwie Członkowskim i infrastruktura komunikacyjna między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi są rozwijane przez Komisję.

2.   Infrastruktury krajowe są dostosowywane i/lub rozwijane przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Środki niezbędne dla rozwoju Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, interfejsów krajowych w każdym Państwie Członkowskim i infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 2 w sprawach innych niż wymienione w art. 4.

Artykuł 4

W poniższych sprawach środki niezbędne dla rozwoju Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, interfejsów krajowych w każdym Państwie Członkowskim i infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 3:

a)

projekt architektury fizycznej systemu łącznie z siecią komunikacyjną;

b)

aspekty techniczne mające znaczenie dla ochrony danych osobowych;

c)

aspekty techniczne mające poważne skutki finansowe dla budżetów Państw Członkowskich lub mające poważne konsekwencje techniczne dla systemów krajowych Państw Członkowskich;

d)

opracowanie wymogów bezpieczeństwa, wraz z aspektami biometrycznymi.

Artykuł 5

1.   Komisja jest wspierana przez komitet powołany do życia na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (7).

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustalony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustalony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

4.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 6

Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie z postępu prac w rozwoju Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, interfejsów krajowych w każdym Państwie Członkowskim oraz infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi, po raz pierwszy uczyni to przed końcem roku następującego po podpisaniu kontraktu dotyczącego rozwoju VIS.

Artykuł 7

Niniejszą decyzję stosuje się od dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady

M. McDOWELL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(2)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(3)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(4)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 53.

(5)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

(6)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

(7)  Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 4.


15.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/8


DECYZJA RADY

z dnia 2 czerwca 2004 r.

w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

(2004/513/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, 133 i 152, w związku z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja prowadziła rokowania w imieniu Wspólnoty w sprawie Ramowej Konwencji Antytytoniowej pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

(2)

Konwencja ta została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej 16 czerwca 2003 r., z możliwością zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady z 2 czerwca 2003 r.

(3)

Konwencja ta powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Zarówno Wspólnota, jak i jej Państwa Członkowskie posiadają kompetencje w dziedzinach objętych Konwencją. Dlatego też wskazane jest, aby Wspólnota i jej Państwa Członkowskie stały się jednocześnie Umawiającymi się Stronami w celu wspólnego wypełnienia zobowiązań wyznaczonych przez Konwencję oraz wspólnego wykonywania praw przyznanych im przez tę Konwencję w przypadkach wspólnych kompetencji, przy czym celem jest zagwarantowanie jednolitego stosowania Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ramowa Konwencja Antytytoniowa WHO zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst Konwencji, o której mowa, znajduje się w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym uprawniony do wyznaczenia osoby upoważnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej aktu zatwierdzającego przewidzianego w artykule 35 Konwencji w celu wyrażenia przez Wspólnotę zgody na związanie tą Konwencją oraz do złożenia deklaracji zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji, jak również do złożenia deklaracji interpretacyjnej zawartej w załączniku III do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady

M. MARTIN

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


ZAŁĄCZNIK I

Ramowa Konwencja Antytytoniowa Światowej Organizacji Zdrowia  (1)


(1)  Tekst Konwencji w językach autentycznych znajduje się w wydaniach angielskim, francuskim i hiszpańskim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIK II

Deklaracje złożone przez Wspólnotę Europejską zgodnie z artykułem 35 ustęp 3 Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia  (1)


(1)  Tekst Konwencji w językach autentycznych znajduje się w wydaniach angielskim, francuskim i hiszpańskim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIK III

Deklaracje interpretacyjne, jakie mają być złożone przez Wspólnotę (1)


(1)  Tekst Konwencji w językach autentycznych znajduje się w wydaniach angielskim, francuskim i hiszpańskim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.