18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/22


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 273 z dnia 17 października 2007 r. )

Strona 25, art. 53 (zmiana do rozporządzenia (WE) nr 318/2006):

zamiast:

„W rozporządzeniu (WE) nr 318/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 32 ust. 1, 2 i 4 po słowach „w załączniku VII” dodaje się słowa „lub załączniku VIII”;

2)

po załączniku VII dodaje się załącznik w brzmieniu:

(…)” ”,

powinno być:

„W rozporządzeniu (WE) nr 318/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 32 ust. 1, 2 i 4 po słowach „w załączniku VII” dodaje się słowa „lub załączniku VIIa”;

2)

po załączniku VII dodaje się załącznik w brzmieniu:

(…)” ”.

Strona 25, art. 55 ust. 4 zdanie ostatnie:

zamiast:

„W odniesieniu do grup producentów z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, wysokość pomocy określona w art. 7 ust. 4 lit. a) ma zastosowanie do planów uznawania od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„W odniesieniu do grup producentów z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, wysokość pomocy określona w art. 7 ust. 5 lit. a) ma zastosowanie do planów uznawania od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.”.