29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/45


DECYZJA RADY

z dnia 8 lipca 2008 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2008/800/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, negocjacji z Republiką Chorwacji w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(2)

Negocjacje zostały zakończone pomyślnie, a protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Protokół powinien być stosowany tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

Artykuł 2

Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący


PROTOKÓŁ

do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

MALTA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,

zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA CHORWACJI,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej, a przez to i do Wspólnoty, z dniem 1 stycznia 2007 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (zwany dalej „USiS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. i wszedł w życie dnia 1 lutego 2005 r.

(2)

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

(3)

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 aktu przystąpienia załączonego do traktatu o przystąpieniu przystąpienie nowych państw członkowskich do USiS uzgadniane jest przez zawarcie protokołu do USiS.

(5)

Zgodnie z art. 36 ust. 3 USiS odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty oraz Chorwacji określonych w układzie,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł 1

Republika Bułgarii i Rumunia są stronami Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu w dniu 29 października 2001 r., oraz odpowiednio przyjmują i uwzględniają, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie, teksty układu oraz wspólnych deklaracji i jednostronnych deklaracji załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu.

DOSTOSOWANIE TEKSTU UKŁADU O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

SEKCJA II

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 2

Produkty rolne sensu stricto

1.   Załącznik IVa oraz załącznik IVc do USiS zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego protokołu.

2.   Załącznik IVb oraz załącznik IVd do USiS zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego protokołu.

3.   Załącznik IVe do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu.

4.   Załącznik IVf do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu.

5.   Załącznik IVg do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku V do niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Produkty rybactwa

1.   Załącznik Va do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VI do niniejszego protokołu.

2.   Załącznik Vb do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VII do niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Przetworzone produkty rolne

Załącznik I i załącznik II do protokołu 3 do USiS zastępuje się odpowiednimi tekstami znajdującymi się w załączniku VIII do niniejszego protokołu.

Artykuł 5

Umowa w sprawie wina

Załącznik I (Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina, o której mowa w art. 27 ust. 4 USiS) do Protokołu dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty USiS, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, a także wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych, zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IX do niniejszego protokołu.

SEKCJA III

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 6

Protokół 4 do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku X do niniejszego protokołu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

SEKCJA IV

Artykuł 7

WTO

Republika Chorwacji zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków ani skarg oraz nie wprowadzać zmian ani nie wycofywać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV.6 i art. XXVIII porozumienia GATT z 1994 r. w związku z rozszerzeniem Wspólnoty w roku 2007.

Artykuł 8

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna

1.   Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione przez Republikę Chorwacji lub przez nowe państwo członkowskie w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, obowiązujących między nimi, są przyjmowane w tych krajach, pod warunkiem że:

a)

uzyskanie statusu pochodzenia prowadzi do stosowania taryfy preferencyjnej na podstawie preferencyjnych środków taryfowych zawartych w USiS;

b)

dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia;

c)

dowód pochodzenia zostanie przedstawiony organom celnym w okresie czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary do przywozu zgłoszono władzom celnym w Republice Chorwacji lub w nowym państwie członkowskim w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń obowiązujących między Republiką Chorwacji a nowym państwem członkowskim przed dniem przystąpienia, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na podstawie tych umów lub ustaleń może również zostać przyjęty, pod warunkiem że zostanie on przedstawiony władzom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

2.   Republika Chorwacji i nowe państwa członkowskie są upoważnione do utrzymania w mocy upoważnień nadających status „upoważnionego eksportera”, przyznanych w ramach obowiązujących między nimi umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, pod warunkiem że:

a)

przepis taki jest także przewidziany w umowie zawartej między Republiką Chorwacji a Wspólnotą przed datą przystąpienia; oraz

b)

upoważnieni eksporterzy stosują obowiązujące na mocy takiej umowy reguły pochodzenia.

Upoważnienia te zostaną zastąpione, najpóźniej w rok po dniu przystąpienia, nowymi upoważnieniami wydanymi zgodnie z warunkami określonymi w USiS.

3.   Wnioski w sprawie późniejszej weryfikacji dowodów pochodzenia, wydanych w ramach umów preferencyjnych lub na mocy niezależnych ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, są przyjmowane przez właściwe organy celne Republiki Chorwacji lub państw członkowskich przez okres trzech lat od daty wydania danego dowodu pochodzenia, oraz mogą być przedstawiane przez te organy w okresie trzech lat od chwili uznania dowodu pochodzenia, przedłożonego tym organom przy zgłoszeniu przywozowym.

Artykuł 9

Tranzyt towarów

1.   Postanowienia USiS stosuje się do towarów wywożonych z Republiki Chorwacji do jednego z nowych państw członkowskich lub z jednego z nowych państw członkowskich do Republiki Chorwacji, które spełniają kryteria określone w protokole 4 do USiS oraz które w dniu przystąpienia znajdują się w drodze, są czasowo składowane bądź znajdują się w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym na terytorium Republiki Chorwacji lub jednego z nowych państw członkowskich.

2.   W takich przypadkach można przyznać preferencyjne traktowanie, pod warunkiem przedłożenia organom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od dnia przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

Artykuł 10

Kontyngenty w 2007 roku

Wielkość nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenie istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2007 oblicza się proporcjonalnie do wielkości podstawowych, uwzględniając okres, jaki upłynął do dnia 1 sierpnia 2007 r.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

SEKCJA V

Artykuł 11

Niniejszy protokół i załączniki do niego stanowią integralną część USiS.

Artykuł 12

1.   Niniejszy protokół jest zatwierdzany przez Wspólnotę, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich oraz przez Republikę Chorwacji zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2.   Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w ust. 1. Dokumenty zatwierdzające składane są w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 13

1.   Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2.   Jeżeli do dnia 1 sierpnia 2007 r. nie zostaną złożone wszystkie dokumenty zatwierdzające, niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Artykuł 14

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz chorwackim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 15

Tekst USiS, w tym stanowiących jego integralną część załączników i protokołów, oraz akt końcowy wraz z załączonymi do niego deklaracjami, sporządzone zostają w językach bułgarskim i rumuńskim, które to teksty są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi (1). Teksty te zatwierdza Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Wersje językowe bułgarska i rumuńska umowy zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie.

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK IVa I IVc

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (bezcłowe dla nieograniczonych ilości), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) ppkt (i) oraz art. 27 ust. 3 lit. b) ppkt (i)

Chorwacki kod taryfy celnej (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Zgodnie z Chorwacką Taryfą Celną – opublikowaną w NN 134/2006, z późniejszymi zmianami.

ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK IVb I IVd

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (bezcłowe w ramach kontyngentu od dnia 1 sierpnia 2007 r.), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) ppkt (ii) oraz art. 27 ust. 3 lit. c) ppkt (i)

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

Roczny wzrost (w tonach)

0103 91

0103 92

Świnie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

625

25

0104

Owce i kozy, żywe

1 500

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

200

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

1 325

5

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

870

30

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

545

15

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

17 250

150

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

17 750

700

0405 10

Masło

330

10

0406

Ser i twaróg

2 500

100

0406 excl 0406 90 78

Sery i twarogi z wyjątkiem goudy

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miód naturalny

20

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

12

0602 90 10

Grzybnia

9 400

0701 90 10

Ziemniaki, świeże lub schłodzone, do produkcji skrobi

1 000

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

9 375

375

0703 20 00

Czosnek, świeży lub schłodzony

1 250

50

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

1 050

0805 10

Pomarańcze, świeże lub suszone

31 250

1 250

0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsuma); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone

3 000

120

0806 10

Winogrona, świeże

10 000

400

0808 10 (1)

Jabłka, świeże

5 800

 

0809 10 00

Morele, świeże

1 250

50

0810 10 00

Truskawki i poziomki, świeże

250

10

1002 00 00

Żyto

1 000

100

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

250

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

100

1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

125

5

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1 230

10

1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

450

20

1514 19

1514 99

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, inny niż olej surowy

100

1602 41

1602 42

1602 49

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń

375

15

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

7 125

285

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

6 150

240

2004 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone

125

5

2005 91 00

2005 99

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone

200

2007 99

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, inne niż przetwory homogenizowane lub z owoców cytrusowych

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Sok pomarańczowy, niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Sok jabłkowy, sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa, mieszanki soków

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe

550

2302 30

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki, z pszenicy, nawet granulowane

6 200

2309 90

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, inne niż karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

1 350


(1)  Kontyngent przyznany w okresie od dnia 21 lutego do dnia 14 września.

ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK IVe

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (50 % cła KNU dla ilości nieograniczonych), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. c) ppkt (ii)

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

0104

Owce i kozy, żywe

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 12 00

– –

Indyki

 

Pozostałe:

0105 94 00

– –

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Kury nioski na jaja spożywcze

0105 94 00 40

– – –

Kury nioski przeznaczone do uboju

0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

 

Drobiu:

0407 00 30

– –

Pozostałe:

0407 00 30 40

– – –

Jaja indycze

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

 

Kawa, palona:

0901 21 00

– –

Niepozbawiona kofeiny

0901 22 00

– –

Bezkofeinowa

1003 00

Jęczmień:

1003 00 90

Pozostały:

1003 00 90 10

– –

Do warzenia piwa

1004 00 00

Owies

1005

Kukurydza:

1005 90 00

Pozostałe

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

1702 30

Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy

1702 40

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 40 00

Groch (Pisum sativum)

 

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fasola łuskana

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2008 50

Morele

2008 70

Brzoskwinie, włączając nektaryny

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

Sok ananasowy:

2009 41

– –

O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 41 10

– – –

O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy):

2009 69

– –

Pozostały

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:

2302 30

Z pszenicy

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:

2306 90

Pozostałe

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

2309 90

Pozostałe

ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK IVf

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (50 % cła KNU w ramach kontyngentu od dnia 1 sierpnia 2007 r.), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. c) ppkt (iii)

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

(w tonach)

Roczny wzrost

(w tonach)

0102 90

Bydło żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

250

10

0202

Mięso z bydła, zamrożone

3 750

150

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

9 125

365

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cebula, szalotka, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

12 790

500

0704 90 10

Kapusta biała i kapusta czerwona, świeża lub schłodzona

160

0706 10 00

Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone

140

0706 90 30

0706 90 90

Chrzan (Cochlearia armoracia), buraki sałatkowe, salsefia, selery (inne niż korzeniowe lub niemieckie), rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

110

0807 11 00

0807 19 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeże

7 035

275

0808 10

Jabłka, świeże

6 900

300

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

1 025

45

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

9 750

390

1107

Słód, nawet palony

19 750

750

1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, inna niż zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

150

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

2 250

90

1602 10 do

1602 39,

1602 50 do

1602 90

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, inne niż ze świń

650

30

2009 50

2009 90

Sok pomidorowy; mieszanki soków

100

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe

250

10

ZAŁĄCZNIK V

ZAŁĄCZNIK IVg

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne, o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. g)

Opłaty celne za towary wymienione w niniejszym załączniku obowiązują według wskazania od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

Stosowana stawka celna w ramach kontyngentu

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Gatunki domowe bydła żywego, o masie nieprzekraczającej 300 kg oraz byki do uboju, o masie przekraczającej 300 kg, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Świnie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Żywe ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie przekraczającej 185 g, lecz nieprzekraczającej 2 000 g

90

10 %

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

3 570

25 %

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Grzyby, świeże lub schłodzone

400

10 %

0709 60 10

Słodka papryka, świeża lub schłodzona

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Groch (Pisum sativum), fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) i mieszanki warzyw, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

1 500

7 %

1001 90 99

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż do siewu

20 800

15 %

1005 90 00

Kukurydza, inna niż nasiona

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Nasiona słonecznika, nawet łamane, inne niż do siewu

2 160

6 %

1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, inna niż zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1 200

20 %

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

1 900

10 %

1602 10 00 do 1602 39

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

Przetwory homogenizowane;

Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt;

Z drobiu objętego pozycją 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń

180

10 %

1702 40

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego

1 000

5 %

1703 90 00

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, inne niż melasy trzcinowe

14 500

14 %

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Morele, wiśnie i czereśnie oraz brzoskwinie, włączając nektaryny, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu

22

6 %

ZAŁĄCZNIK VI

ZAŁĄCZNIK Va

Produkty, o których mowa w art. 28 ust. 1

Przywóz na teren Wspólnoty Europejskiej następujących produktów pochodzących z Chorwacji podlega określonym poniżej koncesjom.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): żywe; świeże lub schłodzone; zamrożone; suszone, solone lub w solance, wędzone; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 30 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 210 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentexPagellus spp.) żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 35 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 650 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

KT: 1 585 t – 0 %

Powyżej KT: zredukowana stawka – zob. niżej

Powyżej wielkości kontyngentu stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją 1604, z wyjątkiem sardynek i sardeli przetworzonych lub zakonserwowanych, wynosi 50 % KNU. W przypadku sardynek i sardeli powyżej kontyngentu taryfowego obowiązującą stawką opłaty celnej będzie pełna stawka KNU..

ZAŁĄCZNIK VII

ZAŁĄCZNIK Vb

Produkty, o których mowa w art. 28 ust. 2

Przywóz do Chorwacji następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej obejmuje się określonymi poniżej koncesjami.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): żywe; świeże lub schłodzone; zamrożone; suszone, solone lub w solance, wędzone; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 25 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 30 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentexPagellus spp.): żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 35 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 60 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

KT: 315 t – 0 %

Powyżej KT: zredukowana stawka – zob. niżej

Powyżej wielkości kontyngentu stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją 1604, z wyjątkiem sardynek i sardeli przetworzonych lub zakonserwowanych, wynosi 50 % KNU. W przypadku sardynek i sardeli powyżej kontyngentu taryfowego obowiązującą stawką opłaty celnej będzie pełna stawka KNU.

”.

ZAŁĄCZNIK VIII

ZAŁĄCZNIK I

Cła stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Chorwacji

(Produkty, o których mowa w art. 25 USiS)

W przywozie do Wspólnoty wymienionych poniżej przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Chorwacji obowiązują zerowe stawki celne.

Kod CN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

Jogurt:

 

– –

Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – –

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51

– – – –

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 10 53

– – – –

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

0403 10 59

– – – –

Przekraczającej 27 % masy

 

– – –

Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 91

– – – –

Nieprzekraczającej 3 % masy

0403 10 93

– – – –

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0403 10 99

– – – –

Przekraczającej 6 % masy

0403 90

Pozostałe:

 

– –

Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

– – –

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71

– – – –

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 90 73

– – – –

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

0403 90 79

– – – –

Przekraczającej 27 % masy

 

– – –

Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 91

– – – –

Nieprzekraczającej 3 % masy

0403 90 93

– – – –

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0403 90 99

– – – –

Przekraczającej 6 % masy

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20

Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10

– –

O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy

0405 20 30

– –

O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

 

Pozostałe:

0511 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:

0511 99 39

– – – –

Pozostałe

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 40 00

Kukurydza cukrowa

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 90

Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

 

– –

Warzywa:

0711 90 30

– – –

Kukurydza cukrowa

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

Soki i ekstrakty roślinne:

1302 12 00

– –

Z lukrecji

1302 13 00

– –

Z chmielu

1302 20

Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:

1302 20 10

– –

Suche

1302 20 90

– –

Pozostałe

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną):

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1516 20

Tłuszcze i oleje, roślinne oraz ich frakcje:

1516 20 10

– –

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. wosk opalowy

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516:

1517 10

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

1517 10 10

– –

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1517 90

Pozostałe:

1517 90 10

– –

Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

 

– –

Pozostałe:

1517 90 93

– – –

Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

1518 00

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1518 00 10

Linoksyn

 

Pozostałe:

1518 00 91

– –

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– –

Pozostałe:

1518 00 95

– – –

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje

1518 00 99

– – –

Pozostałe

1521

Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione:

1521 90

Pozostałe:

 

– –

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

1521 90 99

– – –

Pozostałe

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10

Degras

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

1804 00 00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej

1902 11 00

– –

Zawierające jaja

1902 19

– –

Pozostałe

1902 20

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane:

 

– –

Pozostałe:

1902 20 91

– – –

Gotowane

1902 20 99

– – –

Pozostałe

1902 30

Pozostałe makarony

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:

2001 90

Pozostałe:

2001 90 30

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2001 90 60

– –

Rdzenie palmowe

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

2004 10

Ziemniaki:

 

– –

Pozostałe:

2004 10 91

– – –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2004 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 20

Ziemniaki:

2005 20 10

– – –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2005 80 00

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11

– –

Orzeszki ziemne:

2008 11 10

– – –

Masło orzechowe

 

Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 91 00

– –

Rdzenie palmowe

2008 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – –

Niezawierające dodatku cukru:

2008 99 85

– – – – –

Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia

2102 10

Drożdże aktywne

2102 20

Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe:

 

– –

Drożdże nieaktywne:

2102 20 11

– – –

W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2102 20 19

– – –

Pozostałe

2102 30 00

Proszki do pieczenia, gotowe

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103 10 00

Sos sojowy

2103 20 00

Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

2103 30

Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

2103 30 90

– –

Gotowa musztarda

2103 90

Pozostałe:

2103 90 90

– –

Pozostałe

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

2106 90

Pozostałe

2106 90 20

– –

Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

 

– –

Pozostałe:

2106 90 92

– – –

Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

2106 90 98

– – –

Pozostałe

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2208 40

Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej

2208 90

Pozostałe

 

– –

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91

– – –

2 litry lub mniejszej

2208 90 99

– – –

Większej niż 2 litry

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony«; ekstrakty i esencje, z tytoniu

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-sorbit (sorbitol)

2905 45 00

– –

Gliceryna

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

3301 90

Pozostałe:

 

– –

Wyekstrahowane oleożywice

3301 90 21

– – –

Z lukrecji i z szyszek chmielowych

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

3302 10

W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów:

 

– –

W rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

 

– – –

Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10 10

– – – –

O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj.

 

– – – –

Pozostałe:

3302 10 21

– – – – –

Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

3302 10 29

– – – – –

Pozostałe

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:

3501 10

Kazeina:

3501 10 50

– –

Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub pasze

3501 10 90

– –

Pozostałe

3501 90

Pozostałe:

3501 90 90

– –

Pozostałe

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10

– –

Dekstryny

 

– –

Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 90

– – –

Pozostałe

3505 20

Kleje

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

Na bazie substancji skrobiowych

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji:

3823 11 00

– –

Kwas stearynowy

3823 12 00

– –

Kwas oleinowy

3823 13 00

– –

Kwasy tłuszczowe oleju talowego

3823 19

– –

Pozostałe

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3824 60

Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz 1: Towary pochodzące ze Wspólnoty, w stosunku do których Chorwacja zniesie cła

Kod CN

Wyszczególnienie

0501 00 00

Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

 

Pozostałe:

0511 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:

0511 99 31

– – – –

Surowe

0511 99 39

– – – –

Pozostałe

0511 99 85

– – –

Pozostałe:

ex 0511 99 85

– – – –

Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 40 00

Kukurydza cukrowa

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 90

Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw

 

– –

Warzywa:

0711 90 30

– – –

Kukurydza cukrowa

0903 00 00

Maté (herbata paragwajska)

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1212 20 00

Wodorosty morskie i pozostałe algi

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

Soki i ekstrakty roślinne:

1302 12 00

– –

Z lukrecji

1302 13 00

– –

Z chmielu

1302 19

– –

Pozostałe

1302 20

Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

 

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar:

1302 32 10

– – –

Z chleba świętojańskiego i jego nasion

1401

Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe)

1404

Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1515 90

Pozostałe:

1515 90 11

– –

Olej tungowy; olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje:

ex 1515 90 11

– – –

Olej jojoba i jego frakcje

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

1516 20

Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje:

1516 20 10

– –

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. wosk opalowy

1518 00

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1518 00 10

Linoksyn

 

Pozostałe:

1518 00 91

– –

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– –

Pozostałe:

1518 00 95

– – –

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje

1518 00 99

– – –

Pozostałe

1520 00 00

Gliceryna surowa; wody glicerynowe i ługi glicerynowe

1521

Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

1522 00 10

Degras

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

1702 90

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

1702 90 10

– –

Maltoza chemicznie czysta

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao:

1704 10

Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

1804 00 00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1901 10 00

Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej

1901 20 00

Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

1901 90

Pozostałe

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11 00

– –

Zawierające jaja

1902 19

– –

Pozostałe

1902 20

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane:

 

– –

Pozostałe:

1902 20 91

– – –

Gotowane

1902 20 99

– – –

Pozostałe

1902 30

Pozostałe makarony

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:

2001 90

Pozostałe:

2001 90 30

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2001 90 60

– –

Rdzenie palmowe

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2004 10

Ziemniaki:

 

– –

Pozostałe:

2004 10 91

– – –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2004 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 20

Ziemniaki:

2005 20 10

– –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2005 80 00

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11

– –

Orzeszki ziemne:

2008 11 10

– – –

Masło orzechowe

 

Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 91 00

– –

Rdzenie palmowe

2008 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – –

Niezawierające dodatku cukru:

2008 99 85

– – – – –

Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

2106 90

Pozostałe:

2106 90 20

– –

Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

 

– –

Pozostałe:

2106 90 92

– – –

Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

2106 90 98

– – –

Pozostałe

2201

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:

2201 90 00

Pozostałe

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:

2208 20

Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

2208 30

Whisky

2208 40

Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej

2208 50

Gin i gin Geneva

2208 60

Wódka

2208 70

Likiery i kordiały

2208 90

Pozostałe:

 

– –

Arak, w pojemnikach o objętości:

2208 90 11

– – –

2 litry lub mniejszej

2208 90 19

– – –

Większej niż 2 litry

 

– –

Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości:

2208 90 33

– – –

2 litry lub mniejszej:

ex 2208 90 33

– – – –

Napoje spirytusowe gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe inne niż wódka ze śliwek (śliwowica)

2208 90 38

– – –

Większej niż 2 litry:

ex 2208 90 38

– – – –

Napoje spirytusowe gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe inne niż wódka ze śliwek (śliwowica)

 

– –

Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości:

 

– – –

2 litry lub mniejszej:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Pozostałe:

 

– – – – –

Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):

 

– – – – – –

Destylowane z owoców:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Pozostałe

 

– – – – – –

Pozostałe:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Pozostałe

2208 90 69

– – – – –

Pozostałe napoje spirytusowe

 

– – –

Większej niż 2 litry:

 

– – – –

Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):

2208 90 71

– – – – –

Destylowane z owoców

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Pozostałe

2208 90 78

– – – –

Pozostałe napoje spirytusowe

 

– –

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91

– – –

2 litry lub mniejszej

2208 90 99

– – –

Większej niż 2 litry

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:

2402 10 00

Cygara, nawet z obciętymi końcami, i cygaretki zawierające tytoń

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony«; ekstrakty i esencje, z tytoniu

 

Pozostały:

2403 91 00

– –

Tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony«

2403 99

– –

Pozostały

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-sorbit (sorbitol)

2905 45 00

– –

Gliceryna

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:

3301 90

Pozostałe:

 

– –

Wyekstrahowane oleożywice:

3301 90 21

– – –

Z lukrecji i z szyszek chmielowych

3301 90 30

– – –

Pozostałe

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

3302 10

W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów:

 

– –

W rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

 

– – –

Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10 10

– – – –

O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj.

 

– – – –

Pozostałe:

3302 10 21

– – – – –

Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

3302 10 29

– – – – –

Pozostałe

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

3501 10

Kazeina

3501 90

Pozostałe:

3501 90 90

– –

Pozostałe

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10

– –

Dekstryny

 

– –

Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 90

– – –

Pozostałe

3505 20

Kleje

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

Na bazie substancji skrobiowych

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji:

3823 11 00

– –

Kwas stearynowy

3823 12 00

– –

Kwas oleinowy

3823 13 00

– –

Kwasy tłuszczowe oleju talowego

3823 19

– –

Pozostałe

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3824 60

Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

Wykaz 2: Kontyngenty i stawki celne obowiązujące w przypadku przywozu do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Uwaga: Produkty wymienione w tabeli podlegają zerowej stawce celnej w ramach kontyngentów taryfowych określonych poniżej. W przypadku ilości przekraczających te wielkości stawka celna odpowiadać będzie 50 % cła KNU.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

2 390 ton

0405 20 10

0405 20 30

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

68 ton

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margaryna oraz jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z ich frakcji, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka; jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

700 ton

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Wody mineralne i wody gazowane

16 907 ton

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Wódka ze śliwek (śliwowica) o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Papierosy zawierające tytoń; cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z namiastek tytoniu

35 ton

2403 10 10

2403 10 90

Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji

42 tony

Wykaz 3: Kontyngenty i stawki celne obowiązujące w przypadku przywozu do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Uwaga: Produkty wymienione w tabeli podlegają zerowej stawce celnej w ramach kontyngentów taryfowych określonych poniżej. W przypadku ilości przekraczających te wielkości stawka celna odpowiadać będzie 40 % cła KNU.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), inne niż guma do żucia, niezawierające kakao

1 250

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

2 410

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

4 390

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

1 430

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

18 100

Wykaz 4: Kontyngenty i stawki celne obowiązujące w przypadku przywozu do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Uwaga: Produkty wymienione w tabeli podlegają zerowej stawce celnej w ramach rocznych kontyngentów taryfowych określonych poniżej. W przypadku ilości przekraczających wysokość kontyngentu stosuje się warunki określone w załączniku II, wykaz 1 do protokołu 3.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

2103 90 30

2103 90 90

Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej; inne sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, z wyjątkiem sosu sojowego, ketchupu pomidorowego i pozostałych sosów pomidorowych oraz ostrego sosu z mango, w płynie

300

ZAŁĄCZNIK IX

ZAŁĄCZNIK I

UMOWA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ

A REPUBLIKĄ CHORWACJI W SPRAWIE WZAJEMNYCH PREFERENCYJNYCH KONCESJI HANDLOWYCH NA NIEKTÓRE WINA

1.

Przywóz do Wspólnoty następujących produktów pochodzących z Republiki Chorwacji obejmuje się określonymi poniżej koncesjami od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Kod CN

Wyszczególnienie

Obowiązujące cło

Roczna ilość (hl)

Roczny wzrost (hl)

Postanowienia specjalne

ex 2204 10

ex 2204 21

Gatunkowe wino musujące

Wino ze świeżych winogron

zwolnienie

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Wino ze świeżych winogron

zwolnienie

29 000

0

(2)

(1)

Z zastrzeżeniem, że w poprzednim roku wykorzystano co najmniej 80 % kwalifikowanej ilości, roczny wzrost jest stosowany, dopóki suma kontyngentów dotyczących pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21 i kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 nie osiągnie maksymalnie 98 000 hl.

(2)

Na wniosek jednej z Umawiających się Stron mogą zostać przeprowadzone konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentów poprzez przeniesienie ilości z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 do kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21.

2.

Wspólnota przyznaje preferencyjną zerową stawkę celną w ramach kontyngentów taryfowych wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że Republika Chorwacji nie wspiera wywozu tych ilości żadnymi dotacjami wywozowymi.

3.

Przywóz do Republiki Chorwacji następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty obejmuje się określonymi poniżej koncesjami od dnia 1 sierpnia 2007 r.:

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Obowiązujące cło

Roczne ilości (hl)

Roczny wzrost (hl)

Postanowienia szczególne

ex 2204 10

ex 2204 21

Gatunkowe wino musujące

Wino ze świeżych winogron

zwolnienie

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Wino ze świeżych winogron

zwolnienie

8 000

0

 

ex 2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009

50 % KNU

900

0

 

(1)

Z zastrzeżeniem, że w poprzednim roku wykorzystano co najmniej 80 % kwalifikowanej ilości, roczny wzrost jest stosowany, dopóki suma kontyngentów nie osiągnie maksymalnie 18 000 hl.

4.

Republika Chorwacji przyznaje preferencyjną zerową stawkę celną w ramach kontyngentów taryfowych wymienionych w pkt 3, pod warunkiem że Wspólnota nie wspiera wywozu tych ilości żadnymi dotacjami wywozowymi.

5.

Niniejsza Umowa obejmuje wina:

a)

które zostały wyprodukowane ze świeżych winogron, w całości wytworzonych i zebranych na terytorium jednej z Umawiających się Stron; oraz

b)

(i)

pochodzące z Unii Europejskiej i wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyk i procesów enologicznych, określonych w tytule V rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999;

(ii)

pochodzące z Republiki Chorwacji i wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyk i procesów enologicznych, i w zgodzie z ustawodawstwem Republiki Chorwacji. Zasady enologiczne, o których mowa, są zgodne z prawodawstwem Wspólnoty.

6.

Przywóz wina w ramach koncesji przewidzianych w niniejszej Umowie będzie objęty wymogiem przedstawienia świadectwa, wydanego przez wzajemnie uznany organ urzędowy widniejący w wykazach sporządzanych wspólnie, stwierdzającego, że dane wino jest zgodne z pkt 5 lit. b).

7.

Nie później niż w pierwszym kwartale 2005 r. Umawiające się Strony zbadają możliwości wzajemnego przyznania dalszych koncesji, biorąc pod uwagę rozwój handlu winem między Umawiającymi się Stronami.

8.

Strony zadbają o to, by przyznane sobie wzajemnie korzyści nie były podważane przez inne środki.

9.

Na wniosek jednej ze Stron odbędą się konsultacje w sprawie problemów związanych ze sposobem funkcjonowania niniejszej Umowy.

10.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie z jednej strony do terytoriów, na których obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zgodnie z warunkami określonymi w tym Traktacie, a z drugiej strony do terytorium Republiki Chorwacji.

”.

ZAŁĄCZNIK X

PROTOKÓŁ 4

Dotyczący definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej w zakresie stosowania postanowień niniejszego układu między Wspólnotą a Chorwacją

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II

DEFINICJA POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE«

Artykuł 2

Wymogi ogólne

Artykuł 3

Kumulacja we Wspólnocie

Artykuł 4

Kumulacja w Chorwacji

Artykuł 5

Produkty całkowicie uzyskane

Artykuł 6

Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

Artykuł 7

Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

Artykuł 8

Jednostka kwalifikacyjna

Artykuł 9

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

Artykuł 10

Zestawy

Artykuł 11

Elementy neutralne

TYTUŁ III

WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12

Zasada terytorialności

Artykuł 13

Transport bezpośredni

Artykuł 14

Wystawy

TYTUŁ IV

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu należności celnych lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V

DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16

Wymogi ogólne

Artykuł 17

Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1

Artykuł 18

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną

Artykuł 19

Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1

Artykuł 20

Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio

Artykuł 21

Rozróżnienie księgowe

Artykuł 22

Warunki sporządzania deklaracji na fakturze

Artykuł 23

Upoważniony eksporter

Artykuł 24

Termin ważności dowodu pochodzenia

Artykuł 25

Przedkładanie dowodów pochodzenia

Artykuł 26

Przywóz partiami

Artykuł 27

Zwolnienie z dowodu pochodzenia

Artykuł 28

Dokumenty potwierdzające

Artykuł 29

Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających

Artykuł 30

Niezgodności i błędy formalne

Artykuł 31

Kwoty wyrażone w euro

TYTUŁ VI

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 32

Wzajemna pomoc

Artykuł 33

Weryfikacja dowodów pochodzenia

Artykuł 34

Rozstrzyganie sporów

Artykuł 35

Kary

Artykuł 36

Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII

CEUTA I MELILLA

Artykuł 37

Stosowanie protokołu

Artykuł 38

Warunki specjalne

TYTUŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 39

Zmiany w protokole

Wykaz załączników

Załącznik I:

Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II

Załącznik II:

Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia

Załącznik III:

Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wydanie świadectwa przewozowego EUR.1

Załącznik IV:

Tekst deklaracji na fakturze

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego protokołu:

a)

»wytwarzanie« oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetworzenia łącznie z montażem i operacjami szczególnymi;

b)

»materiał« oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu;

c)

»produkt« oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania;

d)

»towary« oznaczają zarówno materiały, jak i produkty;

e)

»wartość celna« oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 roku (Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie ustalania wartości celnej);

f)

»cena ex-works« oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works producentowi we Wspólnocie lub w Chorwacji, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów z wyjątkiem wszystkich podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwrócone, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony;

g)

»wartość materiałów« oznacza wartość celną użytych materiałów niepochodzących w czasie przywozu lub, jeśli nie jest ona znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Chorwacji;

h)

»wartość materiałów pochodzących« oznacza wartość takich materiałów, zgodnie z definicją podaną w lit. g) stosowaną odpowiednio;

i)

»wartość dodana« oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną użytych materiałów pochodzących z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4, lub – w przypadkach gdy wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona – o pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Chorwacji;

j)

»działy« i »pozycje« oznaczają działy i pozycje (czterocyfrowe kody) stosowane w nomenklaturze stanowiącej zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, zwany w niniejszym protokole »Zharmonizowanym Systemem« lub »HS«;

k)

określenie »klasyfikowany« odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału do poszczególnej pozycji;

l)

»przesyłka« oznacza produkty, które są albo łącznie wysłane od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy, albo – w przypadku braku takiego dokumentu – jedną fakturą;

m)

»terytoria« obejmują wody terytorialne.

TYTUŁ II

DEFINICJA POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE«

Artykuł 2

Wymogi ogólne

1.   Do celów wykonania niniejszego układu następujące produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty:

a)

produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie w rozumieniu art. 5 niniejszego protokołu;

b)

produkty uzyskane we Wspólnocie zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu art. 6 niniejszego protokołu.

2.   Do celów wykonania niniejszego układu następujące produkty uważa się za pochodzące z Chorwacji:

a)

produkty całkowicie uzyskane w Chorwacji w rozumieniu art. 5 niniejszego protokołu;

b)

produkty uzyskane w Chorwacji zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w Chorwacji w rozumieniu art. 6 niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Kumulacja dwustronna we Wspólnocie

Materiały pochodzące z Chorwacji są uważane za materiały pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli są włączone do produktu tam uzyskanego. Nie jest konieczne poddanie takich materiałów wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, pod warunkiem że zostały one poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności określone w art. 7 ust. 1 niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Kumulacja dwustronna w Chorwacji

Materiały pochodzące ze Wspólnoty są uważane za materiały pochodzące z Chorwacji, jeżeli są włączone do produktu tam uzyskanego. Nie jest konieczne poddanie takich materiałów wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, pod warunkiem że zostały one poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności określone w art. 7 ust. 1 niniejszego protokołu.

Artykuł 5

Produkty całkowicie uzyskane

1.   Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Chorwacji:

a)

produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego;

b)

produkty roślinne tam zebrane;

c)

żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;

d)

produkty pochodzące od żywych zwierząt tam wyhodowanych;

e)

produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone;

f)

produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Chorwacji przez ich statki;

g)

produkty wytworzone na pokładzie ich statków przetwórni wyłącznie z produktów określonych w lit. f);

h)

używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzyskiwania surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady;

i)

odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

j)

produkty wydobyte z dna morskiego lub podgłębia poza ich wodami terytorialnymi, pod warunkiem że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego dna lub podglebia;

k)

towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–j).

2.   Określenia »ich statki« i »ich statki przetwórnie« użyte w ust. 1 lit. f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków przetwórni:

a)

które są zarejestrowane lub odnotowane w jednym z państw członkowskich lub w Chorwacji;

b)

które pływają pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty lub pod banderą Chorwacji;

c)

które są przynajmniej w 50 % własnością obywateli państw członkowskich WE lub Chorwacji lub spółki z siedzibą zarządu w jednym z tych państw, której dyrektorem lub dyrektorami, przewodniczącym zarządu lub rady nadzorczej i większością członków tych zarządów są obywatele państw członkowskich WE lub Chorwacji i w których ponadto – w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, do ich podmiotów publicznych lub obywateli tych państw;

d)

których kapitan i oficerowie są obywatelami państw członkowskich WE lub obywatelami Chorwacji;

oraz

e)

których załogi składają się przynajmniej w 75 % z obywateli państw członkowskich Wspólnoty lub obywateli Chorwacji.

Artykuł 6

Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

1.   Do celów stosowania art. 2 produkty, które nie są całkowicie uzyskane, są uważane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu wtedy, gdy spełnione są warunki określone w wykazie załącznika II.

Powyższe warunki wskazują, w odniesieniu do wszystkich produktów objętych układem, na obróbkę lub przetworzenie, które muszą zostać wykonane na materiałach niepochodzących, użytych przy wytwarzaniu, i są stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeżeli produkt, który uzyskał status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w wykazie, jest użyty do wytworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produktu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania.

2.   Nie naruszając postanowień ust. 1, materiały niepochodzące, które zgodnie z warunkami określonymi w wykazie nie powinny być użyte do wytworzenia produktu, mogą zostać użyte pod warunkiem, że:

a)

ich łączna wartość nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu;

b)

żadna z wartości procentowych określonych w wykazie jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących nie została przekroczona przy zastosowaniu niniejszego ustępu.

Niniejszego ustępu nie stosuje się do produktów objętych rozdziałami 50–63 Zharmonizowanego Systemu.

3.   Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się zgodnie z postanowieniami art. 7.

Artykuł 7

Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

1.   Nie naruszając postanowień ust. 2, następujące czynności są uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 6 zostały spełnione:

a)

czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania;

b)

łączenie i rozłączanie paczek;

c)

mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie warstwy utlenionej, oleju, farby lub innych warstw pokrywających;

d)

prasowanie wyrobów włókienniczych;

e)

proste czynności malowania i polerowania;

f)

łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie i glazurowania zbóż lub ryżu;

g)

czynności polegające na barwieniu cukru lub formowaniu kostek cukru;

h)

obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw;

i)

ostrzenie, zwykłe szlifowanie lub przycinanie;

j)

przesiewanie, klasyfikowanie, sortowanie, klasyfikacja, stopniowanie, dopasowanie (łącznie z tworzeniem zestawów artykułów);

k)

zwykłe umieszczanie w butelkach, puszkach, flakonach, torbach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach itp.; oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;

l)

umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich opakowaniach znaków, etykiet, logo i innych podobnych znaków odróżniających;

m)

zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów;

n)

zwykły montaż części artykułów dla otrzymania kompletnego artykułu lub demontaż produktów na części;

o)

połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w lit. a)–n);

p)

ubój zwierząt.

2.   Wszystkie czynności przeprowadzone we Wspólnocie lub w Chorwacji w odniesieniu do danego produktu będą rozważane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbkę, jakim został poddany dany produkt, należy uznać za niewystarczające w rozumieniu ust. 1.

Artykuł 8

Jednostka kwalifikacyjna

1.   Jednostką kwalifikacyjną do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu jest poszczególny produkt, który uważa się za jednostkę podstawową dla klasyfikacji w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu.

Wynika z tego, że:

a)

jeżeli produkt składający się z grupy lub zestawu artykułów sklasyfikowany jest na warunkach przewidzianych w zharmonizowanym systemie w jednej pozycji, to jednostkę kwalifikacyjną stanowi całość;

b)

jeżeli przesyłka składa się z szeregu identycznych produktów sklasyfikowanych w tej samej pozycji zharmonizowanego systemu, to każdy produkt musi być traktowany indywidualnie do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu.

2.   Jeżeli, zgodnie z regułą ogólną 5 Zharmonizowanego Systemu, opakowanie jest traktowane łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być również traktowane łącznie do celów określania pochodzenia.

Artykuł 9

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia wysyłane z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wyposażenia i są wliczone w jego cenę lub nie są oddzielnie fakturowane, są uważane za stanowiące całość z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, o których mowa.

Artykuł 10

Zestawy

Zestawy, jak zdefiniowano w regule ogólnej 3 Zharmonizowanego Systemu, są uważane za pochodzące, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. Niemniej jednak, jeżeli zestaw składa się z produktów pochodzących i niepochodzących, to jest on jako całość uważany za pochodzący, pod warunkiem że wartość produktów niepochodzących nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu.

Artykuł 11

Elementy neutralne

Aby ustalić, czy produkt jest pochodzący, nie jest niezbędne ustalenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania:

a)

energii i paliwa;

b)

fabryki i wyposażenia;

c)

maszyn i narzędzi;

d)

towarów, które nie wchodzą i które nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład produktu.

TYTUŁ III

WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12

Zasada terytorialności

1.   Z wyjątkiem przewidzianym w art. 3 i 4 oraz w ust. 3 niniejszego artykułu, warunki uzyskania statusu pochodzenia produktu określone w tytule II muszą być spełniane w sposób ciągły we Wspólnocie lub w Chorwacji.

2.   Z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 3 i 4, jeżeli produkty pochodzące wywiezione ze Wspólnoty lub z Chorwacji do innego kraju są przywożone ponownie, należy je uważać za niepochodzące, chyba że zgodnie z wymogami organów celnych można wykazać, że:

a)

towary powracające są tymi samymi towarami, które zostały wywiezione;

oraz

b)

nie zostały one poddane żadnym czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym stanie, gdy znajdowały się w państwie, do którego zostały wywiezione lub gdy były przedmiotem wywozu.

3.   Na uzyskanie statusu pochodzenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w tytule II nie ma wpływu obróbka lub przetworzenie – wykonane poza granicami Wspólnoty lub Chorwacji – materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub Chorwacji, a następnie tam ponownie przywiezionych, pod warunkiem że:

a)

materiały te zostały w całości uzyskane we Wspólnocie lub w Chorwacji lub były przed wywozem poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności wymienione w art. 7;

oraz

b)

można wykazać, w sposób satysfakcjonujący organy celne, że:

(i)

towary ponownie przywiezione zostały uzyskane poprzez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionych;

oraz

(ii)

całkowita wartość dodana uzyskana poza granicami Wspólnoty lub Chorwacji wskutek zastosowania postanowień niniejszego artykułu nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu końcowego, dla którego wnioskowano o status pochodzenia.

4.   Do celów stosowania ust. 3 warunki uzyskania statusu pochodzenia ustanowione w tytule II nie dotyczą obróbki ani przetwarzania wykonanego poza granicami Wspólnoty lub Chorwacji. Jednak w przypadku gdy na liście zamieszczonej w załączniku II zasada określająca maksymalną wartość dla wszystkich materiałów niepochodzących wykorzystanych w produkcji zostanie zastosowana do określania statusu pochodzenia produktu końcowego, łączna wartość materiałów niepochodzących wykorzystanych na terytorium zainteresowanej strony, wraz z całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza granicami Wspólnoty lub Chorwacji zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie powinna przekroczyć podanej wartości procentowej.

5.   Do celów stosowania postanowień ust. 3 i 4 »całkowitą wartość dodaną« należy rozumieć jako wszystkie koszty poniesione poza Wspólnotą lub Chorwacją, w tym wartość użytych tam do produkcji materiałów.

6.   Postanowienia ust. 3 i 4 nie dotyczą produktów, które nie spełniają warunków określonych w załączniku II lub które mogą być uznane za przetworzone lub obrobione w stopniu wystarczającym jedynie po zastosowaniu marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

7.   Postanowienia ust. 3 i 4 nie dotyczą produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu.

8.   Wszelkie czynności obróbki lub przetwarzania objęte postanowieniami niniejszego artykułu oraz wykonywane poza terytorium Wspólnoty lub Chorwacji przeprowadza się w ramach procedury uszlachetniania biernego lub podobnych procedur.

Artykuł 13

Transport bezpośredni

1.   Preferencyjne traktowanie przewidziane w układzie dotyczy tylko produktów spełniających wymogi niniejszego protokołu, które są transportowane bezpośrednio między Wspólnotą a Chorwacją. Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem że pozostają pod dozorem organów celnych w kraju tranzytu lub składowania i że nie zostaną poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie.

Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytoria inne niż terytorium Wspólnoty lub Chorwacji.

2.   Dowody poświadczające, że warunki określone w ust. 1 zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez okazanie:

a)

jednolitego dokumentu przewozowego obejmującego przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; lub

b)

świadectwa wystawionego przez organy celne kraju tranzytu:

(i)

zawierającego dokładny opis produktów;

(ii)

zawierającego datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy statków lub innych użytych środków transportu;

oraz

(iii)

poświadczającego warunki, na jakich produkty pozostawały w kraju tranzytu; lub

c)

w przypadku braku powyższych, jakiegokolwiek dokumentu poświadczającego.

Artykuł 14

Wystawy

1.   Produkty pochodzące wysłane w celu wystawienia w kraju innym niż Wspólnota i Chorwacja, które to produkty po wystawie sprzedaje się w celu przywozu do Wspólnoty lub Chorwacji, korzystają przy przywozie z postanowień układu, pod warunkiem wykazania zgodnie z wymogami organów celnych, że:

a)

eksporter nadał te produkty z terytorium Wspólnoty lub Chorwacji do państwa, w którym odbywa się wystawa, oraz że wystawiał tam te produkty;

b)

produkty zostały sprzedane lub w inny sposób zbyte przez eksportera osobie we Wspólnocie lub w Chorwacji;

c)

produkty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę;

oraz

d)

produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

2.   Dowód pochodzenia musi zostać wystawiony lub sporządzony zgodnie z postanowieniami tytułu V i przedstawiony organom celnym kraju przywozu w normalnym trybie. Musi być w nim wskazana nazwa i adres wystawy. Gdy jest to niezbędne, może być wymagana dodatkowa dokumentacja dotycząca warunków, na których produkty były wystawione.

3.   Ustęp 1 stosuje się do wszelkich handlowych, przemysłowych, rolnych czy rzemieślniczych wystaw, targów lub podobnych publicznych pokazów, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach czy pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których dane produkty pozostają pod kontrolą celną.

TYTUŁ IV

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu należności celnych lub zwolnienia z należności celnych

1.   Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Chorwacji, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie lub w Chorwacji zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

2.   Zakaz określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich uzgodnień w zakresie zwrotu i umorzenia należności celnych lub warunkowego zwolnienia, w całości lub części, z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym stosowanych we Wspólnocie lub w Chorwacji w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania, jeżeli ten zwrot, umorzenie lub warunkowe zwolnienie stosowany jest – w sposób bezpośredni lub pośredni – w przypadku gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku gdy są one tam zatrzymane do użytku domowego.

3.   Eksporter produktów objętych dowodem pochodzenia jest zobowiązany do przedłożenia w każdym momencie, na wniosek organów celnych, wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nie uzyskał żadnego zwrotu w odniesieniu do materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia danych produktów i że wszystkie należności celne lub opłaty o skutku równoważnym, stosowane w odniesieniu do takich materiałów, zostały uiszczone.

4.   Postanowienia ust. 1–3 stosuje się również do opakowań w rozumieniu art. 8 ust. 2, akcesoriów, części zapasowych i narzędzi w rozumieniu art. 9 oraz zestawów w rozumieniu art. 10, gdy takie przedmioty są niepochodzące.

5.   Postanowienia ust. 1–4 stosuje się wyłącznie do materiałów będących przedmiotem układu. Ponadto nie stanowią one przeszkody dla stosowania systemu refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych przy wywozie zgodnie z postanowieniami układu.

TYTUŁ V

DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16

Wymogi ogólne

1.   Produkty pochodzące ze Wspólnoty przy przywozie do Chorwacji oraz produkty pochodzące z Chorwacji przy przywozie do Wspólnoty korzystają z postanowień układu po przedstawieniu:

a)

świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór znajduje się w załączniku III; lub

b)

w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, deklaracji (zwanej dalej »deklaracją na fakturze«), sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować; tekst deklaracji na fakturze zamieszczony jest w załączniku IV.

2.   Bez względu na postanowienia ust. 1, produkty pochodzące w rozumieniu niniejszego protokołu korzystają, w przypadkach określonych w art. 27, z postanowień układu bez konieczności przedkładania jakiegokolwiek z dokumentów określonych powyżej.

Artykuł 17

Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1

1.   Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiane jest przez organy celne kraju wywozu na pisemny wniosek sporządzony przez eksportera lub – na jego odpowiedzialność – przez jego upoważnionego przedstawiciela.

2.   W tym celu eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełniają zarówno świadectwo przewozowe EUR.1, jak i formularz wniosku, których wzory zamieszczone są w załączniku III. Formularze te wypełnia się w jednym z języków, w których sporządzony został niniejszy układ, oraz zgodnie z prawem kraju wywozu. Jeśli sporządzane są odręcznie, wypełnia się je tuszem, drukowanymi literami. Opis produktów musi być zamieszczony w polu do tego przeznaczonym bez pozostawiania wolnych wierszy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić linię poziomą poniżej ostatniej linijki opisu oraz przekreślić puste miejsce.

3.   Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 jest zobowiązany do przedłożenia w dowolnym momencie na żądanie organów celnych kraju wywozu, w którym świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane, wszystkich odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów i spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.

4.   Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiają organy celne państwa członkowskiego Wspólnoty lub Chorwacji, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Chorwacji i spełniające inne wymogi niniejszego protokołu.

5.   Organy celne wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktów i wypełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną. Organy celne wystawiające świadectwo zapewniają także, aby formularze określone w ust. 2 były należycie wypełnione. W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w sposób wykluczający możliwość dodania fałszywych wpisów.

6.   Datę wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 wskazuje się w polu 11 świadectwa.

7.   Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiają organy celne i udostępniają je eksporterowi od chwili faktycznego dokonania wywozu lub jego zapewnienia.

Artykuł 18

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną

1.   Bez względu na postanowienia art. 17 ust. 7, świadectwo przewozowe EUR.1 może, w drodze wyjątku, zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, jeżeli:

a)

nie zostało ono wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub niezamierzonych pominięć lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności;

lub

b)

zgodnie z wymogami organów celnych wykazano, że świadectwo przewozowe EUR.1 zostało wystawione, ale nie zostało z przyczyn technicznych przyjęte przy przywozie.

2.   Do celów stosowania ust. 1 eksporter musi wskazać w swoim wniosku miejsce i datę wywozu produktów, do których odnosi się świadectwo przewozowe EUR.1, oraz podać przyczyny wystąpienia z wnioskiem.

3.   Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR.1 z mocą wsteczną jedynie po sprawdzeniu, że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdującymi się w odpowiednich dokumentach.

4.   W certyfikatach EUR.1 wystawionych z mocą wsteczną umieszcza się następujący wpis w języku angielskim:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«.

5.   Wpis określony w ust. 4 umieszcza się w rubryce »Uwagi« świadectwa przewozowego EUR.1.

Artykuł 19

Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1

1.   W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR.1 eksporter może zwrócić się do organów celnych, które je wystawiły, z wnioskiem o wystawienie duplikatu w oparciu o dokumenty wywozowe znajdujące się w ich posiadaniu.

2.   Duplikat wystawiony w ten sposób zawiera następującą adnotację w języku angielskim:

»DUPLICATE«.

3.   Adnotację określoną w ust. 2 umieszcza się w polu »Uwagi« duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1.

4.   Duplikat, który musi być opatrzony datą wystawienia oryginalnego świadectwa przewozowego EUR.1, staje się skuteczny od tej daty.

Artykuł 20

Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio

Jeżeli produkty pochodzące są poddawane kontroli urzędu celnego we Wspólnocie lub w Chorwacji, oryginalny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony, na potrzeby wysłania wszystkich tych produktów lub niektórych z nich do innego miejsca we Wspólnocie lub w Chorwacji, jednym lub kilkoma świadectwami przewozowymi EUR.1. Zastępcze świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane są przez urząd celny, pod którego kontrolą znajdują się produkty.

Artykuł 21

Rozróżnienie księgowe

1.   W przypadku wystąpienia znacznych kosztów lub poważnych trudności związanych z oddzielnym magazynowaniem materiałów pochodzących i niepochodzących, które są identyczne i wymienne, organy celne mogą, na pisemny wniosek zainteresowanych, zezwolić na stosowanie tak zwanej metody »rozróżnienia księgowego« przy zarządzaniu magazynowaniem takich materiałów.

2.   Metoda musi pozwalać na to, by w danym okresie rozrachunkowym ilość produktów uzyskanych, które można uznać za »pochodzące«, była taka sama jak ilość, która zostałaby uzyskana w przypadku fizycznego rozdzielenia magazynowanych materiałów.

3.   Organy celne mogą udzielić takiego pozwolenia z zastrzeżeniem wszelkich warunków, jakie uznają za stosowne.

4.   Metoda jest zarejestrowana i stosowana na podstawie ogólnych reguł księgowych mających zastosowanie w kraju wytworzenia produktu.

5.   Korzystający z metody może, zależnie od okoliczności, sporządzać lub występować z wnioskiem o dowody pochodzenia w odniesieniu do takiej ilości produktów, jakie można uznać za pochodzące. Na wniosek organów celnych korzystający składa oświadczenie dotyczące sposobu zarządzania tymi ilościami.

6.   Organy celne kontrolują sposób korzystania z pozwolenia i mogą je cofnąć w każdej chwili, gdy korzystający w jakikolwiek sposób czyni z niego niewłaściwy użytek lub nie spełnia któregokolwiek z pozostałych warunków określonych w niniejszym protokole.

Artykuł 22

Warunki sporządzania deklaracji na fakturze

1.   Deklaracja na fakturze, o której mowa w art. 16 ust. 1 lit. b), może zostać sporządzona:

a)

przez upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 23,

lub

b)

eksportera przesyłki składającej się z jednego bądź kilku opakowań zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR.

2.   Deklarację na fakturze można sporządzić, jeżeli dane produkty mogą zostać uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub Chorwacji i spełniające inne wymogi niniejszego protokołu.

3.   Eksporter sporządzający deklarację na fakturze jest zobowiązany do przedłożenia w każdej chwili, na wniosek organów celnych kraju wywozu, wszystkich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu.

4.   Eksporter sporządza deklarację na fakturze, wpisując na maszynie, stemplując lub drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, deklarację, której tekst zamieszczony jest w załączniku IV, w jednej z wersji językowych określonych w tym załączniku oraz zgodnie z przepisami prawa kraju wywozu. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie; powinna być napisana tuszem, drukowanymi literami.

5.   Deklaracje na fakturze są opatrzone własnoręcznym, oryginalnym podpisem eksportera. Od upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 23 nie wymaga się jednak podpisu na takich deklaracjach, pod warunkiem że złoży on organom celnym kraju wywozu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację na fakturze, która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez niego własnoręcznie.

6.   Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera, gdy produkty, do których się odnosi, są wywożone lub po dokonaniu ich wywozu, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona w kraju przywozu nie później niż dwa lata po dokonaniu przywozu produktów, do których się odnosi.

Artykuł 23

Upoważniony eksporter

1.   Organy celne kraju wywozu mogą upoważnić eksportera (zwanego dalej »upoważnionym eksporterem«) dokonującego częstych wysyłek produktów na mocy niniejszego układu, do sporządzania deklaracji na fakturze, niezależnie od wartości wywożonych produktów. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie musi przedstawić, w sposób satysfakcjonujący organy celne, wszelkie gwarancje niezbędne do zweryfikowania pochodzenia produktów oraz spełnienia wszystkich innych wymogów niniejszego protokołu.

2.   Organy celne mogą uzależnić przyznanie statusu upoważnionego eksportera od spełnienia wszelkich warunków, jakie uznają za właściwe.

3.   Organy celne przyznają upoważnionemu eksporterowi numer upoważnienia celnego, który musi zostać zamieszczony na deklaracji na fakturze.

4.   Organy celne kontrolują sposób używania upoważnienia przez upoważnionego eksportera.

5.   Organy celne mogą w każdej chwili cofnąć upoważnienie. Dokonują tego, jeśli upoważniony eksporter nie daje już gwarancji określonych w ust. 1, nie spełnia już warunków określonych w ust. 2 lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystuje upoważnienie.

Artykuł 24

Termin ważności dowodu pochodzenia

1.   Dowód pochodzenia jest ważny przez cztery miesiące od daty wystawienia w kraju wywozu i musi być przedłożony w wymienionym okresie organom celnym kraju przywozu.

2.   Dowody pochodzenia przedstawiane organom celnym kraju przywozu po terminie ich przedstawienia określonym w ust. 1 mogą zostać przyjęte do celów stosowania preferencyjnego traktowania, jeżeli fakt nieprzedłożenia dokumentów przed ustalonym terminem jest spowodowany wyjątkowymi okolicznościami.

3.   W innych przypadkach przedłożenia dowodów z opóźnieniem organy celne kraju przywozu mogą przyjąć dowody pochodzenia, jeżeli produkty zostały im przedstawione przed upływem wspomnianego terminu.

Artykuł 25

Przedkładanie dowodów pochodzenia

Dowody pochodzenia przedkłada się organom celnym kraju przywozu zgodnie z procedurami stosowanymi w tym kraju. Organy te mogą zażądać tłumaczenia dowodu pochodzenia oraz zażądać, aby do zgłoszenia przywozowego zostało dołączone oświadczenie importera, że produkty spełniają warunki stosowania układu.

Artykuł 26

Przywóz partiami

Jeżeli, na wniosek importera i na warunkach określonych przez organy celne kraju przywozu, produkty zdemontowane lub niezmontowane, w rozumieniu reguły ogólnej 2 lit. a) Zharmonizowanego Systemu, należące do sekcji XVI i XVII lub objęte pozycjami 7308 i 9406 Zharmonizowanego Systemu, przywożone są partiami, organom celnym przedstawiany jest jeden dowód pochodzenia przy przywozie pierwszej partii.

Artykuł 27

Zwolnienie z dowodu pochodzenia

1.   Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu i że nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności takiego zgłoszenia. W przypadku przesyłek pocztowych takie oświadczenie może zostać umieszczone na zgłoszeniu celnym CN22/CN23 lub na załączonej do tego dokumentu kartce papieru.

2.   Przywóz, który jest okazjonalny i dotyczy wyłącznie produktów do osobistego użytku ich odbiorców albo podróżnych lub ich rodzin, nie jest uważany za przywóz w celach handlowych, jeśli rodzaj i ilość produktów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

3.   Ponadto łączna wartość takich produktów nie może przekraczać 500 EUR w przypadku małych paczek i 1 200 EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych.

Artykuł 28

Dokumenty potwierdzające

Dokumenty określone w art. 17 ust. 3 i art. 22 ust. 3, wykorzystane do celów potwierdzenia, że produkty objęte świadectwem przewozowym EUR.1 lub deklaracją na fakturze mogą być uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Chorwacji i spełniające pozostałe wymogi niniejszego protokołu, mogą m.in. składać się z:

a)

bezpośrednich dowodów dotyczących procesów przeprowadzonych przez eksportera lub dostawcę w celu uzyskania danych towarów, zawartych na przykład w jego rachunkach lub dokumentach księgowych;

b)

dokumentów potwierdzających status pochodzenia użytych materiałów, wystawionych lub sporządzonych we Wspólnocie lub w Chorwacji, jeśli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowym;

c)

dokumentów potwierdzających dokonanie obróbki lub przetworzenie materiałów we Wspólnocie lub w Chorwacji, wystawionych lub sporządzonych we Wspólnocie lub w Chorwacji, jeśli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowym;

d)

świadectw przewozowych EUR.1 lub deklaracji na fakturze potwierdzających status pochodzenia użytych materiałów, wystawionych lub sporządzonych we Wspólnocie lub w Chorwacji zgodnie z niniejszym protokołem;

e)

odpowiednich dowodów dotyczących obróbki lub przetworzenia przeprowadzonego poza Wspólnotą lub Chorwacją zgodnie z art. 12, potwierdzających, że spełniono wymogi zawarte w tym artykule.

Artykuł 29

Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających

1.   Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 przechowuje dokumenty określone w art. 17 ust. 3 przez okres co najmniej trzech lat.

2.   Eksporter sporządzający deklarację na fakturze przechowuje kopię tej deklaracji na fakturze, jak również dokumenty określone w art. 22 ust. 3 przez okres co najmniej trzech lat.

3.   Organy celne kraju wywozu wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 przechowują formularz wniosku określony w art. 17 ust. 2 przez okres co najmniej trzech lat.

4.   Organy celne kraju przywozu przechowują przedstawione im świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze przez okres co najmniej trzech lat.

Artykuł 30

Niezgodności i błędy formalne

1.   Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności związanych z przywozem produktów nie unieważnia tym samym dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio dowiedzione, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedstawionym produktom.

2.   Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy literowe na dowodzie pochodzenia, nie powinny powodować odrzucenia dokumentu, jeśli błędy te nie wzbudzają wątpliwości co do poprawności oświadczeń złożonych w dokumencie.

Artykuł 31

Kwoty wyrażone w euro

1.   Do celów stosowania postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) i art. 27 ust. 3, w przypadkach gdy produkty są fakturowane w walucie innej niż euro, kwoty wyrażone w walucie krajowej państwa członkowskiego Wspólnoty lub Chorwacji, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, są określane corocznie przez dane kraje.

2.   Przesyłka korzysta z postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) lub art. 27 ust. 3 poprzez odniesienie do waluty, w której sporządzona jest faktura, zgodnie z kwotą ustaloną przez zainteresowane państwo.

3.   Kwoty podawane w jakiejkolwiek walucie krajowej stanowią równowartość kwot wyrażonych w euro według kursu z pierwszego dnia roboczego października. Kwoty wyrażone w walutach krajowych zgłaszane są Komisji Wspólnot Europejskich do dnia 15 października i obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku. Komisja Wspólnot Europejskich powiadamia pozostałe kraje o wysokości kwot wyrażonych w walutach krajowych.

4.   Kraj może zaokrąglić w górę lub w dół kwoty otrzymane po przeliczeniu kwoty wyrażonej w euro na swoją walutę krajową. Kwota po zaokrągleniu nie może różnić się od kwoty otrzymanej po przeliczeniu o więcej niż 5 %. Kraj może pozostawić bez zmian kwoty wyrażone w walucie krajowej stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, jeżeli w wyniku corocznego ich dostosowywania przewidzianego w ust. 3 kwoty te po dokonaniu przeliczenia, a przed zaokrągleniem, ulegają podwyższeniu o nie więcej niż 15 % równowartości kwoty wyrażonej w walucie krajowej. Równowartość kwoty wyrażonej w walucie krajowej może być pozostawiona bez zmian, jeżeli po przeliczeniu byłaby ona niższa niż równowartość kwoty wyrażonej w walucie krajowej.

5.   Kwoty wyrażone w euro podlegają przeglądowi dokonywanemu przez Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia na wniosek Wspólnoty lub Chorwacji. Przeprowadzając przegląd, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia rozważy celowość zachowania skutków odnośnych ograniczeń, uwzględniając wartości rzeczywiste. W tym celu może on podjąć decyzję o zmianie kwot wyrażonych w euro.

TYTUŁ VI

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 32

Wzajemna pomoc

1.   Organy celne państw członkowskich Wspólnoty i Chorwacji udostępnią sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Wspólnot Europejskich wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.1 oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturze.

2.   W celu zapewnienia prawidłowego stosowania niniejszego protokołu Wspólnota i Chorwacja będą udzielać sobie wzajemnej pomocy, za pośrednictwem właściwych organów administracji celnej, przy sprawdzaniu autentyczności świadectw przewozowych EUR.1 lub deklaracji na fakturze i poprawności informacji podanych w tych dokumentach.

Artykuł 33

Weryfikacja dowodów pochodzenia

1.   Późniejsze weryfikacje dowodów pochodzenia przeprowadzane są wyrywkowo lub za każdym razem, kiedy organy celne kraju przywozu mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności tych dokumentów, statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniejszego protokołu.

2.   Do celów stosowania postanowień ust. 1 organy celne kraju przywozu zwracają świadectwo przewozowe EUR.1 oraz fakturę, jeżeli została ona przedłożona, deklarację na fakturze lub kopię tych dokumentów organom celnym kraju wywozu, podając w stosownych przypadkach powody złożenia wniosku o weryfikację. Wszelkie uzyskane dokumenty lub informacje wskazujące, że informacje podane na dowodzie pochodzenia są nieprawdziwe, są przekazywane wraz z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji.

3.   Weryfikacje przeprowadzają organy celne kraju wywozu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną.

4.   Jeżeli organy celne kraju przywozu podejmą decyzję o zawieszeniu przyznania preferencyjnego traktowania w odniesieniu do danych produktów w oczekiwaniu na wyniki weryfikacji, oferują importerowi możliwość zwolnienia tych produktów, z zastrzeżeniem podjęcia wobec nich wszelkich niezbędnych środków ostrożności, jakie uznają za niezbędne.

5.   Organy celne występujące z wnioskiem o weryfikację zostaną jak najszybciej poinformowane o jej wynikach. Wyniki muszą jasno wskazywać, czy dokumenty są autentyczne oraz czy dane produkty można uznać za pochodzące ze Wspólnoty, z Chorwacji lub z jednego z pozostałych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. 3 i 4, oraz czy spełniają one pozostałe wymogi niniejszego protokołu.

6.   Jeśli w przypadkach uzasadnionych wątpliwości brak jest odpowiedzi w terminie dziesięciu miesięcy od dnia przedstawienia wniosku o weryfikację lub jeśli odpowiedź nie zawiera informacji wystarczających do stwierdzenia autentyczności danego dokumentu lub rzeczywistego pochodzenia produktów, organy celne występujące z wnioskiem o weryfikację, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, odmówią przyznania uprawnienia do preferencji.

Artykuł 34

Rozstrzyganie sporów

Jeżeli sporów dotyczących procedur weryfikacji, o których mowa w art. 33, nie można rozstrzygnąć między organami celnymi, które wystąpiły z wnioskiem o weryfikację, a organami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie takiej weryfikacji lub jeżeli pojawi się problem związany z interpretacją niniejszego protokołu, spór taki jest przedkładany Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia.

We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów między importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega ustawodawstwu wspomnianego kraju.

Artykuł 35

Kary

Karze podlega każdy, kto sporządza lub przyczynia się do sporządzenia dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje w celu uzyskania traktowania preferencyjnego dla produktów.

Artykuł 36

Strefy wolnocłowe

1.   Wspólnota i Chorwacja podejmują wszelkie kroki niezbędne do tego, by produkty będące przedmiotem handlu i objęte dowodem pochodzenia, których transport ma miejsce z wykorzystaniem strefy wolnocłowej znajdującej się na ich terytorium, nie były zastępowane innymi towarami ani nie były poddawane czynnościom innym niż normalnie stosowane w celu zapobieżenia zepsuciu.

2.   W drodze zwolnienia od postanowień zawartych w ust. 1, w przypadku gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Chorwacji są przywożone do strefy wolnocłowej na podstawie dowodu pochodzenia i zostają poddane obróbce lub przetworzeniu, jeżeli dana obróbka lub przetworzenie są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu, to właściwe organy celne wystawiają na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1.

TYTUŁ VII

CEUTA I MELILLA

Artykuł 37

Stosowanie protokołu

1.   Użyte w art. 2 określenie »Wspólnota« nie obejmuje Ceuty i Melilli.

2.   Produkty pochodzące z Chorwacji przy przywozie do Ceuty i Melilli korzystają pod każdym względem z takiej samej procedury celnej jak ta, która ma zastosowanie do produktów pochodzących z obszaru celnego Wspólnoty na mocy protokołu 2 Aktu przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Wspólnot Europejskich. Chorwacja stosuje wobec przywozu produktów objętych układem oraz pochodzących z Ceuty i Melilli taki sam system celny jak dla produktów przywożonych oraz pochodzących ze Wspólnoty.

3.   Do celów stosowania ust. 2 w odniesieniu do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, niniejszy protokół stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem warunków specjalnych określonych w art. 38.

Artykuł 38

Warunki specjalne

1.   Pod warunkiem że były transportowane bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami art. 13, następujące produkty uważa się za:

1)

pochodzące z Ceuty i Melilli:

a)

produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melilli;

b)

produkty uzyskane w Ceucie i Melilli, do wytwarzania których wykorzystuje się produkty inne niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że:

(i)

produkty te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6;

lub że

(ii)

produkty te pochodzą z Chorwacji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności określone w art. 7;

2)

produkty pochodzące z Chorwacji:

a)

produkty całkowicie uzyskane w Chorwacji;

b)

produkty uzyskane w Chorwacji, do wytworzenia których użyto produktów innych niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że:

(i)

produkty te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6;

lub że

(ii)

produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności określone w art. 7.

2.   Ceutę i Melillę uważa się za jedno terytorium.

3.   Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza wpis »Chorwacja« i »Ceuta i Melilla« w polu 2 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze. Dodatkowo, w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, pochodzenie towarów powinno być wskazane w polu 4 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze.

4.   Organy celne Hiszpanii są odpowiedzialne za stosowanie niniejszego protokołu w Ceucie i Melilli.

TYTUŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 39

Zmiany w protokole

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może zdecydować o wprowadzeniu zmian do niniejszego protokołu.

ZAŁĄCZNIK I

UWAGI WPROWADZAJĄCE DO WYKAZU W ZAŁĄCZNIKU II

Uwaga 1:

Niniejszy wykaz określa warunki, które muszą spełniać wszystkie produkty, by zostać uznane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6 protokołu.

Uwaga 2:

2.1.

Pierwsze dwie kolumny w wykazie opisują produkt uzyskany. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub numer działu stosowany w Zharmonizowanym Systemie, natomiast druga zawiera opis towarów zastosowany w danym systemie w odniesieniu do tej pozycji lub tego działu. Dla każdego wpisu w dwóch pierwszych kolumnach podano regułę określoną w kolumnie 3 lub 4. Jeżeli, w pewnych przypadkach, wpis w pierwszej kolumnie poprzedza »ex«, oznacza to, że regułę podaną w kolumnie 3 lub 4 stosuje się wyłącznie do części pozycji opisanej w kolumnie 2.

2.2.

Jeżeli w kolumnie 1 znajduje się kilka numerów pozycji lub też podany jest tam numer działu i w związku z tym produkty w kolumnie 2 opisane są w sposób ogólny, odpowiednie reguły wymienione w kolumnie 3 lub 4 stosuje się do wszystkich produktów, które w ramach Zharmonizowanego Systemu klasyfikowane są pod różnymi pozycjami danego działu lub pod pozycjami zebranymi w kolumnie 1.

2.3.

Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów objętych tą samą pozycją, w każdym tiret zawarty jest opis odnoszący się do części pozycji będącej przedmiotem odpowiedniej reguły z kolumny 3 lub 4.

2.4.

W przypadku gdy wpisowi w pierwszych dwóch kolumnach odpowiada reguła określona zarówno w kolumnie 3, jak i 4, eksporter może wybrać zastosowanie albo reguły określonej w kolumnie 3, albo reguły określonej w kolumnie 4. Jeżeli kolumna 4 nie zawiera reguły dotyczącej pochodzenia, należy zastosować regułę określoną w kolumnie 3.

Uwaga 3:

3.1.

Przepisy art. 6 tego protokołu dotyczące produktów, które uzyskały status pochodzenia, a które są używane do produkcji innych produktów, mają zastosowanie bez względu na to, czy wspomniany status został nabyty w fabryce, w której użyto tych produktów, czy w innej fabryce znajdującej się na terytorium umawiającej się strony.

Przykład:

Silnik objęty pozycją 8407, dla którego reguła określa, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą wchodzić w jego skład, nie może przekraczać 40 % ceny ex-works produktu, wytwarzany jest z »innej stali stopowej pobieżnie ukształtowanej przez kucie« objętej pozycją ex ex 7224.

Jeżeli odkuwka została wykonana we Wspólnocie z niepochodzącej wlewki, to odkuwka nabyła już status pochodzenia w oparciu o regułę dla pozycji ex ex 7224 w wykazie. Może ona potem być liczona jako pochodząca przy obliczaniu wartości silnika, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany w tej samej fabryce czy w innej fabryce we Wspólnocie. Wartość niepochodzącej wlewki nie jest więc brana pod uwagę przy sumowaniu wartości użytych materiałów niepochodzących.

3.2.

Reguła podana w wykazie określa minimalny stopień wymaganej obróbki lub przetworzenia, a przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzenia; i odwrotnie, przeprowadzenie mniejszego zakresu obróbki lub przetworzenia nie nadaje statusu pochodzenia. W związku z tym, jeżeli reguła przewiduje, że na pewnym etapie wytwarzania można wykorzystać materiał niepochodzący, wykorzystanie tego materiału na wcześniejszym etapie wytwarzania jest dozwolone, natomiast na późniejszym etapie nie jest dozwolone.

3.3.

Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeżeli w regule użyto sformułowania »Wytworzenie z materiałów objętych dowolną pozycją«, można wykorzystać materiały objęte dowolną pozycją (nawet materiały o takim samym opisie i tej samej pozycji co dany produkt), z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ograniczeń, które również mogą być zawarte w regule.

Jednakże wyrażenie »Wytworzenie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją…« lub »Wytworzenie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z materiałami objętymi tą samą pozycją, co produkt« oznacza, że można wykorzystać materiały objęte dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów o takim samym opisie jak produkt opisany w kolumnie 2 wykazu.

3.4.

Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że może zostać użyty jeden lub więcej materiałów. Nie oznacza to, że należy użyć wszystkich materiałów.

Przykład:

Reguła mająca zastosowanie do tkanin objętych pozycjami 5208–5212 określa, że mogą być użyte włókna naturalne i że wśród innych materiałów można również użyć materiałów chemicznych. Reguła ta nie oznacza, że należy używać zarówno włókien naturalnych, jak i materiałów chemicznych; można użyć jednego lub drugiego rodzaju tych materiałów lub obydwu.

3.5.

Jeżeli zamieszczona w wykazie reguła przewiduje, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, warunek ten oczywiście nie wyklucza stosowania innych materiałów, które ze względu na właściwe im cechy nie mogą spełnić warunków reguły. (Zob. również: uwaga 6.2 poniżej w odniesieniu do wyrobów włókienniczych).

Przykład:

Reguła dotycząca przetworów spożywczych objętych pozycją 1904, która wyraźnie wyklucza użycie zbóż i ich pochodnych, nie wyklucza wykorzystania soli mineralnych, substancji chemicznych lub innych dodatków, które nie są produkowane ze zbóż.

Jednakże reguły tej nie stosuje się do produktów, które nie mogą być wytwarzane z materiałów określonych w wykazie, jednak tego samego rodzaju materiały można wykorzystać do ich wytwarzania na wcześniejszym etapie.

Przykład:

W przypadku artykułów odzieżowych z ex działu 62 wytworzonych z materiałów nietkanych, jeżeli dla tej klasy artykułów dozwolone jest wyłącznie stosowanie niepochodzącej przędzy, nie jest możliwe użycie jako materiału wyjściowego materiału nietkanego – nawet jeżeli materiałów nietkanych nie można wykonać z przędzy. W takich przypadkach materiał wyjściowy będzie zazwyczaj na etapie przed przędzą, tj. na etapie włókna.

3.6.

Jeżeli przedstawiona w wykazie reguła przewiduje dwie maksymalne wartości procentowe materiałów niepochodzących, które mogą zostać wykorzystane, wartości tych nie można sumować. Oznacza to, iż maksymalna wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie może nigdy przekroczyć wyższej wartości procentowej. Ponadto poszczególne wartości procentowe nie mogą być przekraczane w przypadku określonych materiałów, do których się odnoszą.

Uwaga 4:

4.1.

Użyte w wykazie określenie »włókna naturalne« odnosi się do włókien innych niż włókna sztuczne lub syntetyczne. Określenie to jest ograniczone do etapu poprzedzającego etap przędzenia, włączając w to także odpady, oraz, o ile nie postanowiono inaczej, dotyczy ono także włókien zgrzebnych, czesankowych i inaczej przetworzonych, jednak nie przędzonych.

4.2.

Określenie »włókna naturalne« obejmuje włosie końskie objęte pozycją 0503, jedwab objęty pozycją 5002 i 5003, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami 5101 do 5105, włókna bawełniane objęte pozycjami 5201 do 5203 oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami 5301 do 5305.

4.3.

Określeń »pulpa włókiennicza«, »materiały chemiczne« i »materiały do produkcji papieru« użyto w wykazie do opisywania materiałów, które nie są klasyfikowane w działach 50 do 63, a które mogą być używane do wytworzenia włókien sztucznych, syntetycznych, papierniczych lub przędz.

4.4.

Określenie »włókna odcinkowe chemiczne« jest używane w wykazie w odniesieniu do kabla z włókna ciągłego syntetycznego lub sztucznego, włókien odcinkowych lub odpadów objętych pozycjami 5501 do 5507.

Uwaga 5:

5.1.

Jeżeli w stosunku do określonych produktów ujętych w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, warunki określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do żadnych podstawowych materiałów włókienniczych, użytych do wytworzenia tych produktów, które stanowią razem 10 % lub mniej całkowitej masy wszystkich użytych podstawowych materiałów włókienniczych. (Zob. również uwagi 5.3 i 5.4 poniżej).

5.2.

Jednakże tolerancja określona w uwadze 5.1 może mieć zastosowanie wyłącznie do produktów mieszanych, które zostały wykonane z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych.

Podstawowymi materiałami włókienniczymi są:

jedwab,

wełna,

gruba sierść zwierzęca,

cienka sierść zwierzęca,

włosie końskie,

bawełna,

materiały do produkcji papieru i papier,

len,

konopie siewne,

juta i pozostałe włókna łykowe,

sizal i pozostałe włókna tekstylne z rodzaju »Agave«,

włókno kokosowe, manila, ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne,

syntetyczne włókno ciągłe,

sztuczne włókna ciągłe chemiczne,

włókna ciągłe przewodzące prąd,

syntetyczne włókna odcinkowe z polipropylenu,

syntetyczne włókna odcinkowe z poliestru,

syntetyczne włókna odcinkowe z poliamidu,

syntetyczne włókna odcinkowe z poliakrylonitrylu,

syntetyczne włókna odcinkowe z poliimidu,

syntetyczne włókna odcinkowe z politetrafluoroetylenu,

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(siarczku fenylu),

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(chlorku winylu),

inne syntetyczne włókna odcinkowe,

sztuczne włókna odcinkowe z wiskozy,

pozostałe sztuczne włókna odcinkowe,

przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z polieteru, nawet rdzeniowa,

przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z poliestru, nawet rdzeniowa,

produkty objęte pozycją 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstwy tworzywa sztucznego, nawet powlekanego proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, wklejonego za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju między dwie warstwy tworzywa sztucznego,

pozostałe produkty objęte pozycją 5605.

Przykład:

Przędza objęta pozycją 5205 wykonana z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i włókien odcinkowych syntetycznych objętych pozycją 5506 jest przędzą mieszaną. Dlatego też mogą zostać użyte niepochodzące syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne, niespełniające reguł pochodzenia (zgodnie z którymi wymagana jest produkcja z materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej), pod warunkiem że ich masa całkowita nie przekracza 10 % masy przędzy.

Przykład:

Tkanina wełniana objęta pozycją 5112, zrobiona z przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i przędzy syntetycznej z włókien odcinkowych objętej pozycją 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego też przędza syntetyczna, która nie spełnia reguł pochodzenia (wymagających wytworzenia z materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej), lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia (wymagających wytworzenia z włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia), lub mieszanina tych dwóch może być użyta pod warunkiem, że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy tkaniny.

Przykład:

Tkanina rózgowa objęta pozycją 5802, wykonana z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i tkaniny bawełnianej objętej pozycją 5210, jest produktem mieszanym tylko wtedy, gdy sama tkanina bawełniana jest tkaniną mieszaną wykonaną z typów przędzy zakwalifikowanych do dwóch różnych pozycji, lub jeżeli same przędze są mieszankami.

Przykład:

Jeżeli dana tkanina rózgowa została wykonana z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i tkaniny syntetycznej objętej pozycją 5407, to oczywiście użyte przędze są dwoma odrębnymi podstawowymi materiałami tekstylnymi, i tym samym tkanina rózgowa również jest produktem mieszanym.

5.3.

W przypadku produktów zawierających »przędzę z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami z polieteru, nawet rdzeniowego«, tolerancja dla tej przędzy wynosi 20 %.

5.4.

W przypadku produktów zawierających »pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstwy tworzywa sztucznego, nawet powlekanego proszkiem aluminiowym, o szerokości nie przekraczającej 5 mm, wklejonego za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju pomiędzy dwie warstwy tworzywa sztucznego«, tolerancja w odniesieniu do tego pasma wynosi 30 %.

Uwaga 6:

6.1.

Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie 3 wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza 8 % ceny ex-works produktu.

6.2.

Bez uszczerbku dla uwagi 6.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach 50–63, mogą być swobodnie wykorzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych, nawet zawierających materiały włókiennicze.

Przykład:

Jeżeli podana w wykazie reguła przewiduje, że dla danego artykułu z materiału włókienniczego (takiego jak spodnie) konieczne jest wykorzystanie przędzy, nie wyklucza to wykorzystania artykułów metalowych, takich jak guziki, ponieważ guziki nie są klasyfikowane w działach 50–63. Z tego samego powodu nie wyklucza to stosowania zamków błyskawicznych, mimo iż zazwyczaj zawierają one materiały włókiennicze.

6.3.

W przypadku gdy stosowana jest reguła określająca procentową zawartość danego materiału, wartość materiałów, które nie są sklasyfikowane w rozdziałach 50-63, musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zastosowanych materiałów niepochodzących.

Uwaga 7:

7.1.

»Procesami specyficznymi« do celów pozycji ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 i ex ex 3403, są:

a)

destylacja próżniowa;

b)

redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;

c)

krakowanie;

d)

reformowanie;

e)

ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych;

f)

proces obejmujący wszystkie niżej wymienione zabiegi: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczenie naturalnymi ziemiami aktywnymi, aktywnym węglem drzewnym lub boksytem;

g)

polimeryzacja;

h)

alkilowanie;

i)

izomeryzacja.

7.2.

»Procesami specyficznymi«, do celów pozycji 2710, 2711 oraz 2712, są:

a)

destylacja próżniowa;

b)

redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;

c)

krakowanie;

d)

reformowanie;

e)

ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych;

f)

proces obejmujący wszystkie niżej wymienione zabiegi: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczenie naturalnymi ziemiami aktywnymi, aktywnym węglem drzewnym lub boksytem;

g)

polimeryzacja;

h)

alkilowanie;

i)

izomeryzacja;

j)

wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex ex 2710, odsiarczanie z wykorzystaniem wodoru, prowadzące do obniżenia o co najmniej 85 % zawartości siarki w odsiarczanych produktach (metoda ASTM D 1266-59 T);

k)

wyłącznie w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710, odparafinowywanie z zastosowaniem procesu innego niż filtrowanie;

l)

wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex ex 2710, poddawanie działaniu wodoru przy ciśnieniu większym niż 20 barów i temperaturze większej niż 250 oC przy użyciu katalizatora, innego niż do celów odsiarczania, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze poddawanie działaniu wodoru olejów smarowych objętych pozycją ex ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu ulepszenia koloru lub stabilności, nie uważa się za proces specyficzny;

m)

wyłącznie w odniesieniu do olejów opałowych objętych pozycją ex ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warunkiem że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy temperaturze 300 oC, z zastosowaniem metody ASTM D 86;

n)

wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje napędowe i oleje opałowe objęte pozycją ex ex 2710, poddawanie działaniu elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości;

o)

w odniesieniu tylko do produktów surowych (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy i parafina, zawierających w stosunku wagowym mniej niż 0,75 % oleju) objętych pozycją ex ex 2712, odolejanie za pomocą krystalizacji frakcyjnej.

7.3.

Do celów pozycji ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 i ex ex 3403, proste czynności, takie jak oczyszczanie, dekantacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtracja, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez wymieszanie produktów o różnej zawartości siarki oraz wszelkiego rodzaju kombinacje tych czynności lub czynności podobnych, nie nadają pochodzenia.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz obróbek lub przetworzeń, które należy wykonać na materiałach niepochodzących, aby wytworzony produkt uzyskał status pochodzenia

Niektóre produkty wymienione w wykazie mogą nie być objęte układem. W związku z powyższym konieczne jest sprawdzenie innych części układu.

Pozycja HS

Opis produktu

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia

(1)

(2)

(3) lub (4)

Dział 1

Zwierzęta żywe

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane

 

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowicie uzyskane

 

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex ex Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane

 

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane,

wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, z limonek i grejpfrutowego) z pozycji 2009 są produktami pochodzącymi, i

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane

 

ex ex 0502

Przygotowana szczecina i sierść świń lub dzików

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści

 

Dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane, i

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane

 

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, i

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % wartości ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane

 

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

0902

Herbata, nawet aromatyzowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex ex 0910

Mieszanki przypraw

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

Dział 10

Zboża

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane

 

ex ex Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne objęte pozycją 0714 lub owoce są całkowicie uzyskane

 

ex ex 1106

Mąka, grysik i puder z suszonych, łuskanych roślin strączkowych objętych pozycją 0713

Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708

 

Dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane

 

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 1301 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

Wytwarzanie z niemodyfikowanych substancji kleistych i zagęszczaczy

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane

 

ex ex Dział 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:

 

 

Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycjami 0203, 0206 lub 0207 lub kości objętych pozycją 0506

 

Pozostałe

Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadalnych ze świń objętych pozycjami 0203 lub 0206 lub mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

 

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

 

 

Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycjami 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub kości objętych pozycją 0506

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

 

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

ex ex 1505

Rafinowana lanolina

Wytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505

 

1506

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

 

1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje:

 

 

Olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych, olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, olej oiticica, wosk mirtowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz olejów do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba

Wytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami 1507 do 1515

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

 

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane, i

wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513

 

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyskane, i

wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513

 

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Wytwarzanie:

ze zwierząt objętych działem 1, i/lub

w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex ex Dział 17

Cukry i wyroby cukiernicze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

ex ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

 

 

Chemicznie czyste maltoza i fruktoza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702

 

Pozostałe cukry w postaci stałej, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące

 

ex ex 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

Ekstrakt słodowy

Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10

 

 

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

 

 

Zawierające najwyżej 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane

 

Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane, i

wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

1903

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108

 

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1806,

w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata oraz ich pochodnych) są całkowicie uzyskane, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem działu 11

 

ex ex Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowicie uzyskane

 

ex ex 2001

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

ex ex 2004 i

ex ex 2005

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

2006

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2008

Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzących, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207 przekracza 60 % ceny ex-works produktu

 

Masło orzechowe, mieszanki na bazie zbóż, rdzenie palmowe, kukurydza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

Pozostałe z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierające dodatku cukru, mrożone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

 

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

 

 

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztardy

 

Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex ex 2104

Zupy i buliony i preparaty do nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem przetworzonych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami od 2002 do 2005

 

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; z wyjątkiem:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i

w których wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane

 

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu, i

w których całość użytego soku owocowego (z wyjątkiem soku ananasowego, z limonek i grejpfrutowego) jest pochodząca

 

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

 

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

 

ex ex Dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

ex ex 2301

Mączka z wielorybów; mąki, mączki i granulki, z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

ex ex 2303

Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt przekraczającej 40 % masy

Wytwarzanie, w którym całość użytej kukurydzy jest całkowicie uzyskana

 

ex ex 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy, zawierające więcej niż 3 % oliwy

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

 

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko są pochodzące, i

wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex ex Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 24 są całkowicie uzyskane

 

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodzące

 

ex ex 2403

Tytoń do palenia

Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodzące

 

ex ex Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

ex ex 2504

Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmielony

Wzbogacanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego

 

ex ex 2515

Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie marmuru o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

 

ex ex 2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie kamienia o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

 

ex ex 2518

Dolomit kalcynowany

Kalcynacja dolomitu niekalcynowanego

 

ex ex 2519

Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezu (magnezytu)

 

ex ex 2520

Spoiwa gipsowe specjalnie przygotowane do celów dentystycznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2524

Naturalne włókna azbestowe

Wytwarzanie z koncentratu azbestu

 

ex ex 2525

Proszek miki

Mielenie miki lub odpadków miki

 

ex ex 2530

Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane

Kalcynacja lub mielenie pigmentów mineralnych

 

Dział 26

Rudy metali, żużel i popiół

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

ex ex Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

 

ex ex 2707

Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, podobne do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z których więcej niż 65 % objętościowo destyluje do 250 oC (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), przeznaczonych do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2709

Oleje surowe otrzymywane z minerałów bitumicznych

Destylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych

 

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z materiałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2711

Gazy ziemne i pozostałe węglowodory gazowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2715

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 2805

»Mischmetall«

Wytwarzanie z zastosowaniem procesu elektrolitycznego lub termalnego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2811

Tritlenek siarki

Wytwarzanie z ditlenku siarki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 2833

Siarczan glinu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2840

Nadboran sodu

Wytwarzanie z pentahydratu tetraboranu disodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 2852

Związki rtęci z nasyconymi alifatycznymi kwasami monokarboksylowymi i ich bezwodnikami, halogenkami, nadtlenkami i nadtlenokwasami; ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochodnymi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednak wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2915 i 2916 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochodnymi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Związki rtęci ze związkami heterocyklicznymi tylko z heteroatomem(-ami) azotu

[2933]

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932 i 2933 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednak wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932, 2933 i 2934 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Związki rtęci z kwasami naftenowymi, ich solami nierozpuszczalnymi w wodzie oraz ich estrami

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Związki rtęci z gotowymi spoiwami do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 29

Chemikalia organiczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 2901

Węglowodory alifatyczne przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

 

 

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2902

Cykloalkany i cykloalkeny (inne niż azuleny), benzen, toluen i ksyleny, przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 2905

Alkoholany metali z alkoholi wymienionych w tej pozycji i z etanolu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905. Alkoholanów metali objętych tą pozycją można jednak użyć, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 2932

Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednak wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 2939

Koncentraty ze smoły makowej, zawierające przynajmniej 50 % masy alkaloidów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 30

Produkty farmaceutyczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne:

 

 

 

Produkty złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub produkty niezmieszane do tych zastosowań, pakowane w odmierzone dawki lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

 

Pozostałe

 

 

 

– –

Krew ludzka

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

 

– –

Krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych lub profilaktycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

 

– –

Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

 

– –

Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

 

– –

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3003 i 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006):

 

 

Otrzymane z amikacyny objętej pozycją 2941

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex 3006

Odpady farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 lit. k) do niniejszego działu

Zachowane zostaje pochodzenie produktu w jego pierwotnej klasyfikacji

 

Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne:

 

 

z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

 

z tkaniny

Wytwarzanie z:

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych chemicznych,

niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia,

lub

materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 31

Nawozy, z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem:

azotanu sodu

cyjanamidu wapnia

siarczanu potasu

siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, i

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3201

Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Wytwarzanie z garbników pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu (3)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 i 3205. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami innej »grupy« (4) w obrębie tej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3403

Preparaty smarowe zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3404

Woski sztuczne i preparowane:

 

 

Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gazu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem:

olejów uwodornionych o charakterze wosków objętych pozycją 1516,

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

kwasów tłuszczowych o nieokreślonym składzie chemicznym i przemysłowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych pozycją 3823, oraz

 

 

materiałów objętych pozycją 3404

 

 

Można jednakże użyć tych materiałów, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

ex ex Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

 

 

Skrobie, eteryfikowane lub estryfikowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3505

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1108

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3507

Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3701

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach

 

 

Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej, w kasetach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3701 i 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3702

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3704

Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 3701 do 3704

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex Dział 38

Produkty chemiczne różne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3801

Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej i grafit półkoloidalny; pasty węglowe do elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Grafit w postaci pasty, będący mieszaniną ponad 30 % grafitu według wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3403 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3803

Olej talowy oczyszczony

Oczyszczanie surowego oleju talowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3805

Olejki terpentyny siarczanowej, oczyszczone

Oczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowego olejku terpentyny siarczanowej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3806

Żywice estrowe

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex ex 3807

Smoła drzewna (pak smoły drzewnej)

Destylacja smoły drzewnej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

 

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

 

3810

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

 

3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne

 

 

Przygotowane dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3811 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niew