7.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/63


DECYZJA RADY

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

(2008/420/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę z Rządem Australii dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (zwana dalej „umową”) zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w Załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i stosowana tymczasowo, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tej umowy.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Do czasu wejścia w życie umowa jest stosowana tymczasowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 7 ust. 2 umowy.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r.

W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

z jednej strony, oraz

RZĄD AUSTRALII

z drugiej strony,

(zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”)

STWIERDZAJĄC, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że niektóre postanowienia dwustronnych umów zawartych przez kilka Państw Członkowskich z państwami trzecimi są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej,

STWIERDZAJĄC, że została zawarta pewna ilość dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między kilkoma Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Australią, zawierających podobne postanowienia oraz że na Państwach Członkowskich ciąży zobowiązanie podejmowania wszelkich odpowiednich kroków mających na celu usunięcie niezgodności między takimi umowami a Traktatem WE,

STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w Państwie Członkowskim mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej,

UZNAJĄC, że spójność między prawem Wspólnoty Europejskiej a postanowieniami umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Australią będzie stanowić solidną podstawę prawną dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Australią i zachowa kontynuację takich usług lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Australią, które są zgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, nie muszą zostać zmienione lub zastąpione,

STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszej umowy celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Australią, ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Australii, ani zmiana wykładni odnoszących się do praw przewozowych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących praw przewozowych,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1.   Do celów niniejszej Umowy „Państwa Członkowskie” oznacza Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej; „Umawiająca się Strona” oznacza umawiającą się stronę niniejszej umowy; „strona” oznacza stronę odpowiedniej dwustronnej umowy dotyczącej usług lotniczych; „przewoźnik lotniczy” oznacza również przedsiębiorstwo lotnicze; „terytorium Wspólnoty Europejskiej” oznacza terytoria Państw Członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

2.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli Państwa Członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

3.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych z Państwa Członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to Państwo Członkowskie.

Artykuł 2

Wyznaczenie, upoważnienie i cofnięcie

1.   Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez dane Państwo Członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez Australię oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

2.   Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przewoźnika lotniczego przez Australię, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez dane Państwo Członkowskie oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

3.   Po otrzymaniu takiego wyznaczenia i wniosków od wyznaczonego(-ych) przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) w wymaganej formie i w sposób wymagany dla zezwoleń eksploatacyjnych oraz dla zezwoleń technicznych, każda ze stron wydaje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, właściwe upoważnienia i zezwolenia w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem, że:

a)

w przypadku przewoźnika lotniczego wyznaczonego przez Państwo Członkowskie:

(i)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na terytorium wyznaczającego Państwa Członkowskiego i posiada ważną licencję na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu;

(iii)

przewoźnik lotniczy ma główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Państwa Członkowskiego, które wydało mu ważną licencję na prowadzenie działalności; oraz

(iv)

przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i pozostaje pod skuteczną kontrolą Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych innych państw;

b)

w przypadku przewoźnika lotniczego wyznaczonego przez Australię:

(i)

Australia sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym; oraz

(ii)

przewoźnik lotniczy ma główne miejsce prowadzenia działalności w Australii.

4.   Każda ze stron może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć zezwolenie eksploatacyjne lub zezwolenia techniczne wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Stronę, jeżeli:

a)

w przypadku przewoźnika lotniczego wyznaczonego przez Państwo Członkowskie:

(i)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na terytorium wyznaczającego Państwa Członkowskiego lub nie posiada ważnej licencji na prowadzenie działalności wydanej przez Państwo Członkowskie zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; lub

(ii)

Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym, lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; lub

(iii)

przewoźnik lotniczy nie ma głównego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Państwa Członkowskiego, które wydało mu licencję na prowadzenie działalności; lub

(iv)

przewoźnik lotniczy nie stanowi własności, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i nie pozostaje pod skuteczną kontrolą Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych innych państw; lub

(v)

przewoźnik lotniczy otrzymał już zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z dwustronną umową między Australią a innym Państwem Członkowskim, a Australia może wykazać, że wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą Umową na trasie, która zawiera punkt znajdujący się na terytorium tego innego Państwa Członkowskiego, byłoby obejściem ograniczeń trzeciej lub czwartej lub piątej wolności lotniczej nałożonych przez wyżej wymienioną inną umowę; lub

(vi)

przewoźnik lotniczy posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez Państwo Członkowskie i nie istnieje dwustronna umowa dotycząca usług lotniczych między Australią a tym Państwem Członkowskim, a Australia może wykazać, że prawa przewozowe niezbędne do prowadzenia proponowanej działalności nie są wzajemnie dostępne dla wyznaczonego(-ych) przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) z Australii;

b)

w przypadku przewoźnika lotniczego wyznaczonego przez Australię:

(i)

Australia nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym; lub

(ii)

przewoźnik lotniczy nie ma głównego miejsca prowadzenia działalności w Australii.

5.   Wykonując swoje prawa na mocy ust. 4, i bez uszczerbku dla jej praw wynikających z ust. 4 lit. a) pkt (v) i (vi) niniejszego artykułu, Australia nie stosuje dyskryminacji między przewoźnikami lotniczymi z Państw Członkowskich ze względu na ich narodowość.

Artykuł 3

Prawa dotyczące kontroli regulacyjnej

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. c).

2.   Jeżeli Państwo Członkowskie (pierwsze Państwo Członkowskie) wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje drugie Państwo Członkowskie, prawa Australii wynikające z postanowień dotyczących bezpieczeństwa zawartych w umowie między pierwszym Państwem Członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a Australią, mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez to drugie Państwo Członkowskie oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Artykuł 4

Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. d).

2.   Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Australię zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku II lit. d) za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej podlegają prawu Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 5

Załączniki do Umowy

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 6

Zmiany lub poprawki

Zmiany lub poprawki do niniejszej Umowy mogą zostać dokonane przez Umawiające się Strony w każdym czasie za ich obopólną zgodą.

Artykuł 7

Wejście w życie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Umawiające się Strony wzajemnej pisemnej notyfikacji zakończenia ich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie umowy.

2.   Nie naruszając ust. 1, Umawiające się Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej Umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Umawiające się Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3.   Umowy oraz inne ustalenia między Państwami Członkowskimi a Australią, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane, są wymienione w załączniku I lit. b). Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich takich umów i ustaleń z dniem ich wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania.

Artykuł 8

Wygaśnięcie Umowy

1.   W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku 1, wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy odwołujące się do danej umowy wymienionej w załączniku 1.

2.   W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku I, wygasa jednocześnie niniejsza Umowa.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą Umową.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Brukseli, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. W razie rozbieżności między wersjami językowymi pierwszeństwo ma wersja angielska.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy

a)

Umowy dotyczące usług lotniczych między Związkiem Australijskim a Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej umowy były już zawarte, podpisane lub tymczasowo stosowane:

Umowa między Rządem Federalnym Austrii a Rządem Związku Australijskiego dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Wiedniu w dniu 22 marca 1967 r. (zwana dalej „Umową Australia-Austria”);

Uzupełniona protokołem ustaleń podpisanym w Wiedniu w dniu 25 marca 1999 r.

Umowa dotycząca usług lotniczych między Rządem Królestwa Danii a Rządem Australii parafowana w Canberze w dniu 16 października 1998 r. (zwana dalej „Projektem umowy Australia-Dania”);

Uzupełniona protokołem ustaleń w sprawie współpracy między państwami skandynawskimi w zakresie skandynawskiego systemu linii lotniczych (SAS – Scandinavian Airlines System) parafowanym w Canberze w dniu 16 października 1998 r.;

Uzupełniona uzgodnionym protokołem z dnia 16 października 1998 r.

Umowa między Rządem Republiki Finlandii a Rządem Związku Australijskiego dotycząca usług lotniczych parafowana w dniu 15 czerwca 1999 r. (zwana dalej „Projektem umowy Australia-Finlandia”);

Uzupełniona protokołem ustaleń podpisanym w Helsinkach w dniu 15 czerwca 1999 r.

Umowa między Rządem Związku Australijskiego a Rządem Republiki Francuskiej dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Canberze w dniu 13 kwietnia 1965 r. (zwana dalej „Umową Australia-Francja”);

Zmieniona wymianą listów podpisanych w Paryżu dnia 22 grudnia 1970 r. i 7 stycznia 1971 r.

Umowa między Republiką Federalną Niemiec a Związkiem Australijskim dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Bonn w dniu 22 maja 1957 r. (zwana dalej „Umową Australia-Niemcy”);

Odczytywana razem z protokołem ustaleń podpisanym w Canberze w dniu 12 czerwca 1998 r. oraz wymianą listów z dnia 17 września 1998 r. i 5 listopada 1998 r.

Umowa między Rządem Królestwa Grecji a Rządem Związku Australijskiego dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Atenach w dniu 10 czerwca 1971 r., ze zmianami (zwana dalej „Umową Australia-Grecja”).

Umowa między Rządem Republiki Greckiej a Rządem Australii dotycząca usług lotniczych, parafowana w Atenach w dniu 11 listopada 1997 r. i załączona do protokołu ustaleń podpisanego w Atenach w dniu 11 listopada 1997 r. (zwana dalej „Projektem zmienionej umowy Australia-Grecja”).

Umowa dotycząca transportu lotniczego między Irlandią a Australią zawarta drogą wymiany not z dni 26 listopada 1957 r. i 30 grudnia 1957 r. (zwana dalej „Umową Australia-Irlandia”).

Umowa między Rządem Związku Australijskiego a Rządem Republiki Włoskiej dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Rzymie w dniu 10 listopada 1960 r., ze zmianami (zwana dalej „Umową Australia-Włochy”).

Umowa między Rządem Australii a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga dotycząca usług lotniczych, załączona do protokołu ustaleń sporządzonego w Luksemburgu w dniu 3 września 1997 r. (zwana dalej „Projektem umowy Australia-Luksemburg”).

Umowa między Rządem Malty a Rządem Australii dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Canberze w dniu 11 września 1996 r. (zwana dalej „Umową Australia-Malta”);

Uzupełniona wymianą listów w dniu 1 grudnia 2003 r.

Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Związku Australijskiego dotycząca ustanowienia usług lotniczych, sporządzona w Canberze w dniu 25 września 1951 r. (zwana dalej „Umową Australia-Niderlandy”).

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Australii o komunikacji lotniczej, sporządzona w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2004 r. (zwana dalej „Umową Australia-Polska”).

Umowa dotycząca usług lotniczych między Rządem Królestwa Szwecji a Rządem Australii parafowana w Canberze w dniu 16 października 1998 r. (zwana dalej „Projektem umowy Australia-Szwecja”);

Uzupełniona protokołem ustaleń w sprawie współpracy między państwami skandynawskimi w zakresie skandynawskiego systemu linii lotniczych (SAS – Scandinavian Airlines System) parafowana w Canberze w dniu 16 października 1998 r.;

Uzupełniona Uzgodnionym Protokołem z dnia 16 października 1998 r.

Umowa między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Związku Australijskiego dotycząca usług lotniczych świadczonych pomiędzy i poza ich terytoriami, sporządzona w Londynie w dniu 7 lutego 1958 r., ze zmianami (zwana dalej „Umową Australia-Zjednoczone Królestwo”).

b)

Umowy dotyczące usług lotniczych i inne ustalenia parafowane lub podpisane między Związkiem Australijskim a Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie ani nie były stosowane tymczasowo.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz artykułów, które zawarte są w umowach wymienionych w załączniku 1 i o których mowa w art. 2-5 niniejszej Umowy

a)

Wyznaczenie:

Artykuł 4 Umowy Australia-Austria; (1)

Artykuł 3 Projektu umowy Australia-Dania;

Artykuł 3 Umowy Australia-Niemcy; (1)

Artykuł 4 Umowy Australia-Grecja; (1)

Artykuł 4 Projektu umowy Australia-Grecja; (1)

Artykuł 3 Projektu umowy Australia-Luksemburg; (1)

Artykuł 4 Umowy Australia-Irlandia; (1)

Artykuł 4 Umowy Australia-Włochy; (1)

Artykuł 4 Umowy Australia-Malta; (1)

Artykuł 3 Umowy Australia-Niderlandy; (1)

Artykuł 2 Umowy Australia-Polska;

Artykuł 3 Projektu umowy Australia-Szwecja;

Artykuł 3 Umowy Australia-Zjednoczone Królestwo.

b)

Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:

Artykuł 7 Umowy Australia-Austria; (1)

Artykuł 4 Projektu umowy Australia-Dania;

Artykuł 5 Projektu umowy Australia-Finlandia;

Artykuł 8 Umowy Australia-Francja; (1)

Artykuł 4 Umowy Australia-Niemcy; (1)

Artykuł 5 Umowy Australia-Grecja; (1)

Artykuł 5 Projektu umowy Australia-Grecja; (1)

Artykuł 7 Umowy Australia-Irlandia; (1)

Artykuł 5 Umowy Australia-Włochy; (1)

Artykuł 4 Projektu umowy Australia-Luksemburg; (1)

Artykuł 5 Umowy Australia-Malta; (1)

Artykuł 6 Umowy Australia-Niderlandy; (1)

Artykuł 2 Umowy Australia-Polska;

Artykuł 4 Projektu umowy Australia-Szwecja;

Artykuł 3 Umowy Australia-Zjednoczone Królestwo.

c)

Kontrola regulacyjna:

Załącznik 4 do protokołu ustaleń między władzami lotniczymi Rządu Australii a Rządem Austrii, podpisanego w dniu 25 marca 1999 r. – stosowany tymczasowo w ramach umowy Australia-Austria;

Artykuł 17 Projektu umowy Australia-Dania;

Artykuł 8 Projektu umowy Australia-Finlandia;

Załącznik C do protokołu ustaleń między władzami lotniczymi Rządu Australii a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, podpisanego w Canberze w dniu 12 czerwca 1998 r. – stosowany tymczasowo w ramach Umowy Australia-Niemcy;

Artykuł 8 Projektu umowy Australia-Grecja;

Artykuł 7 Projektu umowy Australia-Luksemburg;

Artykuł 8 Umowy Australia-Malta;

Załącznik C do Protokołu Ustaleń między władzami lotniczymi Rządu Australii a Rządem Królestwa Niderlandów, podpisanego w Hadze w dniu 4 września 1997 r. – stosowany tymczasowo w ramach umowy Australia-Niderlandy;

Artykuł 5 Umowy Australia-Polska;

Artykuł 17 Projektu umowy Australia-Szwecja.

d)

Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej:

Artykuł 9 Umowy Australia-Austria;

Artykuł 13 Projektu umowy Australia-Dania;

Artykuł 14 Projektu umowy Australia-Finlandia;

Artykuł 10 Umowy Australia-Francja;

Załącznik E do protokołu ustaleń między władzami lotniczymi Rządu Australii a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, podpisanego w Canberze w dniu 12 czerwca 1998 r. w związku z wymianą listów z dnia 17 września 1998 r. i 5 listopada 1998 r. – stosowany tymczasowo w ramach Umowy Australia-Niemcy;

Artykuł 9 Umowy Australia-Grecja;

Artykuł 14 Projektu umowy Australia-Grecja;

Artykuł 9 Umowy Australia-Irlandia;

Artykuł 9 Umowy Australia-Włochy;

Artykuł 11 Projektu umowy Australia-Luksemburg;

Artykuł 14 Umowy Australia-Malta;

Sekcja IV Załącznika do Umowy Australia-Niderlandy;

Artykuł 10 Umowy Australia-Polska;

Artykuł 13 Projektu umowy Australia-Szwecja;

Artykuł 7 Umowy Australia-Zjednoczone Królestwo.


(1)  Art. 2 ust. 2 niniejszej Umowy nie ma zastosowania do tych postanowień.

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy

a)

Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

b)

Księstwo Lichtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

c)

Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

d)

Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego).