17.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/39


DECYZJA RADY

z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

(2008/372/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdania pierwsze i drugie,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 18 czerwca 2007 r. Rada upoważniła Komisję do negocjacji Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego z Izraelem w sprawie umowy ramowej dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach Wspólnoty.

(2)

Negocjacje zostały zakończone z wynikiem zadowalającym Komisję.

(3)

Tekst protokołu wynegocjowanego z Izraelem przewiduje w art. 10 tymczasowe stosowanie protokołu przed jego wejściem w życie.

(4)

Protokół, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie, powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich oraz stosowany tymczasowo,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych.

Artykuł 2

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


PROTOKÓŁ

do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony,

oraz

państwo Izrael, zwane dalej „Izraelem”,

z drugiej strony,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwo Izrael zawarło Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael z drugiej strony (1), dnia 20 listopada 1995 r.

(2)

Rada Europejska w Brukseli w dniach 17–18 czerwca 2004 r. z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji dotyczący europejskiej polityki sąsiedztwa i zatwierdziła związane z tym konkluzje Rady z dnia 14 czerwca 2004 r.

(3)

Rada wielokrotnie przyjmowała później konkluzje wspierające tę politykę.

(4)

Dnia 5 marca 2007 r. Rada wyraziła poparcie dla ogólnego i całościowego podejścia nakreślonego w komunikacie Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie umożliwienia krajom partnerskim objętym europejską polityką sąsiedztwa udziału – na podstawie ich osiągnięć i gdy pozwalają na to podstawy prawne – w agencjach i programach wspólnotowych.

(5)

Izrael wyraził chęć uczestnictwa w szeregu programów wspólnotowych.

(6)

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa Izraela w poszczególnych programach, w tym wkład finansowy, procedury sprawozdawcze i procedury oceny dotyczące udziału Izraela w poszczególnych programach, należy ustalić na mocy umowy zawartej pomiędzy Komisją, działającą w imieniu Wspólnoty, a Izraelem,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zezwala się Izraelowi na udział we wszystkich bieżących i przyszłych programach wspólnotowych otwartych na uczestnictwo Izraela zgodnie z przepisami o przyjęciu tych programów.

Artykuł 2

Izrael będzie wnosić wkład finansowy do budżetu ogólnego Unii Europejskiej w odniesieniu do określonych programów, w których uczestniczy.

Artykuł 3

Przedstawiciele Izraela będą mogli w charakterze obserwatorów uczestniczyć – w zakresie dotyczącym Izraela – w pracach komitetów zarządzających odpowiedzialnych za monitorowanie programów, w które Izrael wnosi wkład finansowy.

Artykuł 4

Projekty oraz inicjatywy przedłożone przez uczestników z Izraela na tyle, na ile to możliwe, będą podlegały tym samym warunkom, zasadom i procedurom dotyczącym przedmiotowych programów, jakie stosuje się w odniesieniu do państw członkowskich.

Artykuł 5

Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Izraela w każdym z programów, w szczególności należnego wkładu finansowego, procedur sprawozdawczych i procedur oceny, zostaną ustalone na mocy umowy zawartej między Komisją działającą w imieniu Wspólnoty oraz właściwymi władzami Izraela (protokół ustaleń).

Jeśli Izrael zwróci się o pomoc zewnętrzną Wspólnoty w celu uczestnictwa w określonym programie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (2) lub na mocy innego, przyjętego w przyszłości, podobnego rozporządzenia dotyczącego pomocy zewnętrznej Wspólnoty na rzecz Izraela, warunki korzystania przez Izrael z pomocy Wspólnoty należy określić w umowie finansowej.

Artykuł 6

Każdy protokół ustaleń stanowi, zgodnie ze wspólnotowym rozporządzeniem finansowym, że kontrola finansowa lub audyty będą prowadzone przez Komisję, Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich lub z ich upoważnienia.

Zostaną przyjęte szczegółowe przepisy dotyczące kontroli finansowej i audytu, środków administracyjnych, kar i zwrotu kwot nienależnie wypłaconych, umożliwiające Komisji Europejskiej, Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich otrzymanie uprawnień równych ich uprawnieniom względem beneficjentów lub podwykonawców mających siedzibę we Wspólnocie.

Artykuł 7

Niniejszy protokół w sprawie umowy ramowej ma zastosowanie w okresie obowiązywania Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony.

Wspólnota Europejska i Izrael podpisują i zatwierdzają niniejszy protokół zgodnie z właściwymi im procedurami.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy protokół poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony. Niniejszy protokół traci ważność po upływie sześciu miesięcy od daty takiego powiadomienia.

Artykuł 8

Nie później niż trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego protokołu, i co trzy kolejne lata, obydwie strony mogą dokonać weryfikacji wykonywania niniejszego protokołu w oparciu o rzeczywisty udział Izraela w jednym lub większej liczbie programów wspólnotowych.

Artykuł 9

Niniejszy protokół ma zastosowanie z jednej strony w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską zgodnie z warunkami określonymi w tym Traktacie, a z drugiej strony – do terytorium Izraela.

Artykuł 10

Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym strony powiadomią się wzajemnie kanałami dyplomatycznymi o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

Do czasu wejścia w życie protokołu strony uzgadniają, że – niezależnie od zakończenia procedur wewnętrznych – będą tymczasowo stosować przepisy niniejszego protokołu od dnia jego podpisania, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

Artykuł 11

Niniejszy protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach w każdym z oficjalnych języków umawiających się stron.

Teksty we wszystkich wersjach językowych są jednakowo autentyczne.

Artykuł 12

Niniejszy protokół stanowi integralną część Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.

(2)  Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.