20.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/24


DECYZJA RADY I KOMISJI

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

(2007/502/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnot Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, która przewiduje również tymczasowe stosowanie Umowy, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Tymczasowe stosowanie umożliwiłoby szwajcarskim podmiotom prawnym wzięcie udziału w pierwszych zaproszeniach do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego.

(2)

Umowa została parafowana w dniu 27 lutego 2007 r. parafowaniem załączonej Umowy.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i stosowana na zasadzie tymczasowej, w oczekiwaniu na zakończenie procedur jej formalnego zawarcia,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisanie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnota Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony wraz z Aktem końcowym, zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie.

2.   Tekst Umowy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Z zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie, niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczania osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do podpisania Umowy i Aktu końcowego w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

2.   Z zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie, niniejszym upoważnia się przewodniczącego Komisji do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do podpisania Umowy i Aktu końcowego, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Artykuł 3

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony jest stosowana tymczasowo.

Artykuł 4

1.   Komisja reprezentuje stanowisko Wspólnot podczas obrad Komitetu Badawczego Szwajcaria/Wspólnoty, ustanowionego w art. 10 Umowy ramowej w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami a Konfederacją Szwajcarską (1), w przypadku decyzji podejmowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 Umowy, w sprawie stosowalności w Szwajcarii przepisów dotyczących ustanawiania struktur prawnych tworzonych na podstawie art. 169 i 171 Traktatu WE.

2.   Komisja reprezentuje stanowisko Wspólnot podczas obrad Komitetu Badawczego Szwajcaria/Wspólnoty, ustanowionego w art. 10 Umowy ramowej w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami a Konfederacją Szwajcarską, w przypadku decyzji podejmowanych zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 Umowy, dotyczących określania regionów Szwajcarii, które mogą być regionami uprawnionymi korzystającymi z działań badawczych w programie roboczym „Potencjał badawczy” w ramach specjalnego programu „Zdolności”.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

A. SCHAVAN

Przewodniczący

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 313 z 22.11.1985, str. 6.


UMOWA

w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

działając w imieniu Wspólnoty Europejskiej,

i

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

(zwana dalej „Komisją”),

działająca w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

zwane dalej łącznie „Wspólnotami”,

z jednej strony,

oraz

RADA FEDERALNA SZWAJCARII,

działająca w imieniu Konfederacji Szwajcarskiej, zwana dalej „Szwajcarią”,

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”,

ZWAŻYWSZY, że bliskie stosunki między Szwajcarią a Wspólnotami są korzystne dla Stron,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie badań naukowych i technologicznych dla Szwajcarii i Wspólnot i ich wzajemne zainteresowanie współpracą w tym obszarze w celu lepszego wykorzystania zasobów i uniknięcia zbędnego powielania działań przynoszącego straty,

ZWAŻYWSZY, że Szwajcaria i Wspólnoty wprowadzają obecnie programy badawcze w dziedzinach wspólnego zainteresowania,

ZWAŻYWSZY, że Wspólnoty i Szwajcaria są zainteresowane współpracą nad tymi programami dla ich obopólnej korzyści,

UWZGLĘDNIAJĄC zainteresowanie Stron promowaniem wzajemnego dostępu ich jednostek badawczych do działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Szwajcarii, z jednej strony, i do programów ramowych Wspólnoty na rzecz badań i rozwoju technologicznego, z drugiej strony,

ZWAŻYWSZY, że w 1978 r. Europejska Wspólnota Energii Atomowej i Szwajcaria zawarły Umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej i fizyki plazmy (zwaną dalej „Umową w sprawie syntezy jądrowej”),

ZWAŻYWSZY, że w dniu 8 stycznia 1986 r. Strony zawarły Umowę ramową o współpracy naukowo-technicznej, która weszła w życie w dniu 17 lipca 1987 r. (zwaną dalej „Umową ramową”),

ZWAŻYWSZY, że art. 6 Umowy ramowej stwierdza, iż współpraca określona przez Umowę ramową, ma być realizowana przez właściwe porozumienia,

ZWAŻYWSZY, że w dniu 16 stycznia 2004 r. Wspólnoty i Szwajcaria podpisały Umowę o współpracy naukowej i technologicznej (1), która była tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2004 r. i która stała się skuteczna z dniem 16 maja 2006 r.,

ZWAŻYWSZY, że art. 9 ust. 2 wyżej wspomnianej Umowy przewiduje jej przedłużenie w celu uczestniczenia w nowym wieloletnim programie ramowym dla badań i rozwoju technologicznego, na wspólnie uzgodnionych warunkach,

ZWAŻYWSZY, że siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej dla badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (zwany dalej „siódmym programem ramowym WE”) został przyjęty decyzją nr 1982/2006/WE (2) i rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 (3) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzjami Rady 2006/971/WE (4), 2006/972/WE (5), 2006/973 WE (6), 2006/974 WE (7) i 2006/975 WE (8), a siódmy program ramowy dla Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) dla badań jądrowych i działalności szkoleniowej (2007–2011), również wnoszący wkład w tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, został przyjęty decyzją Rady 2006/970/Euratom (9), rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 1908/2006 (10) oraz decyzjami Rady 2006/976/Euratom (11) i 2006/977/Euratom (12) (zwanymi dalej „siódmymi programami ramowymi WE i Euratom”),

ZWAŻYWSZY, że bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnoty, niniejsza Umowa oraz wszelkie działania realizowane na mocy niniejszej Umowy w żaden sposób nie wpływają na uprawnienia przysługujące państwom członkowskim do podejmowania działań dwustronnych ze Szwajcarią w obszarze nauki, technologii, badań i rozwoju oraz zawierania, gdzie stosowne, umów w tym celu,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Forma i warunki szwajcarskiego uczestnictwa w wykonaniu całości siódmych programów ramowych WE i Euratom będzie taka jak ustanowiono w niniejszej Umowie, bez uszczerbku dla warunków Umowy w sprawie syntezy jądrowej.

Podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii mogą uczestniczyć we wszystkich programach szczegółowych stanowiących część siódmych programów ramowych WE i Euratom.

2.   Szwajcarskie podmioty prawne mogą uczestniczyć w działaniach Wspólnego Centrum Badawczego Wspólnot, o ile to uczestnictwo nie jest objęte ust. 1.

3.   Podmioty prawne z siedzibą we Wspólnotach, łącznie ze Wspólnym Centrum Badawczym, mogą uczestniczyć w programach i/lub projektach badawczych w Szwajcarii dotyczących tematów równoważnych tematom podejmowanym w siódmych programach ramowych WE i Euratom.

4.   Do celów niniejszej Umowy „podmiot prawny” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną ustanowioną na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu jej ustanowienia lub na mocy prawa wspólnotowego, posiadającą osobowość prawną oraz uprawnioną do posiadania wszelkich praw i obowiązków we własnym imieniu. Obejmuje to, między innymi, uniwersytety, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa przemysłowe, łącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, oraz osoby fizyczne.

Artykuł 2

Formy i sposoby współpracy

Współpraca przybiera następujące formy:

1.

Udział podmiotów prawnych z siedzibą w Szwajcarii we wszystkich programach szczegółowych przyjętych na podstawie siódmych programów ramowych WE i Euratom, zgodnie z warunkami ustanowionymi w zasadach uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów zarówno w badaniach, rozwoju technologicznym i demonstracji Wspólnoty Europejskiej, jak i w działalności badawczej i szkoleniowej Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W przypadku gdy Wspólnota bierze pod uwagę wdrożenie art. 169 i 171 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Szwajcaria może otrzymać zgodę na udział w strukturach prawnych tworzonych na podstawie tych artykułów, z zastrzeżeniem przepisów przyjętych w celu ustanowienia tych struktur prawnych oraz pod warunkiem że przepisy te będą miały zastosowanie w odniesieniu do Szwajcarii. Komitet Badawczy Szwajcaria/Wspólnoty podejmuje decyzję w sprawie stosowalności danych przepisów w Szwajcarii.

Podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii są uprawnione do uczestniczenia w działaniach pośrednich na podstawie art. 169 i 171 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

2.

Wkład finansowy Szwajcarii do budżetów programów przyjętych do wykonania siódmych programów ramowych WE i Euratom, jak określono w art. 5 ust 2.

3.

Udział podmiotów prawnych z siedzibą we Wspólnotach w szwajcarskich programach i/lub projektach badawczych przyjętych przez Radę Federalną dotyczących tematów równoważnych tematom podejmowanym w siódmych programach ramowych WE i Euratom, zgodnie z zasadami i warunkami ustanowionymi w odpowiednich szwajcarskich regulacjach i w porozumieniu z partnerami danego projektu oraz zarządem odpowiedniego programu szwajcarskiego. Podmioty prawne z siedzibą we Wspólnotach uczestniczące w szwajcarskich programach i/lub projektach badawczych pokrywają swoje własne koszty, łącznie z ich odpowiednim udziałem w ogólnych kosztach zarządzania i kosztach administracyjnych danego projektu.

4.

Oprócz terminowego dostarczania informacji i dokumentacji dotyczącej wykonania siódmych programów ramowych WE i Euratom oraz szwajcarskich programów i/lub projektów współpraca pomiędzy Stronami może obejmować następujące formy i środki:

a)

regularną wymianę poglądów w sprawie wskazówek i priorytetów badawczych oraz planów polityki badawczej w Szwajcarii i we Wspólnotach;

b)

wymianę poglądów w sprawie perspektyw i rozwoju współpracy;

c)

bieżącą wymianę informacji w sprawie wykonania programów i projektów badawczych w Szwajcarii i we Wspólnotach oraz w sprawie wyników prac podjętych w ramach niniejszej Umowy;

d)

wspólne posiedzenia;

e)

wizyty i wymianę naukowców, inżynierów i personelu technicznego;

f)

regularne kontakty między kierownikami programów i projektów w Szwajcarii i we Wspólnotach i działania uzupełniające z tym związane;

g)

udział ekspertów w seminariach, sympozjach i warsztatach.

Artykuł 3

Dostosowanie

Współpraca może być dostosowywana i rozwijana w dowolnym czasie za zgodą obydwóch Stron.

Artykuł 4

Prawa własności intelektualnej i obowiązki

1.   Z zastrzeżeniem załącznika A i obowiązującego prawa, podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii uczestniczące w programach badawczych Wspólnot mają, w odniesieniu do własności, wykorzystania i rozpowszechniania informacji i własności intelektualnej wynikających z takiego uczestnictwa, te same prawa i obowiązki, co podmioty prawne z siedzibą we Wspólnotach. Postanowienie to nie ma zastosowania do wyników uzyskanych w ramach projektów rozpoczętych przed tymczasowym stosowaniem niniejszej Umowy.

2.   Z zastrzeżeniem załącznika A i obowiązującego prawa, podmioty prawne z siedzibą we Wspólnotach uczestniczące w szwajcarskich programach i/lub projektach badawczych, jak przewidziano w art. 2 ust. 3, mają, w odniesieniu do własności, wykorzystania i rozpowszechniania informacji i własności intelektualnej wynikających z takiego uczestnictwa, te same prawa i obowiązki, co podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii uczestniczące w tych programach i/lub projektach.

Artykuł 5

Postanowienia finansowe

1.   Zobowiązania zaciągnięte przez Wspólnoty w ramach siódmych programów ramowych WE i przed tymczasowym stosowaniem niniejszej Umowy – jak również płatności z nich wynikające – nie stanowią podstawy do wkładu ze strony Szwajcarii. Wkład finansowy Szwajcarii wynikający z uczestnictwa w wykonaniu siódmych programów ramowych WE i Euratom zostaje ustalony proporcjonalnie i w uzupełnieniu do sumy przewidzianej corocznie w ogólnym budżecie Unii Europejskiej na przydział środków na zobowiązania, w celu pokrycia zobowiązań finansowych Komisji wynikających z różnych form prac, niezbędnych dla wykonania, zarządzania i wykorzystania programów i działań objętych niniejszą Umową.

2.   Współczynnik proporcjonalności, według którego oblicza się wkład Szwajcarii do siódmych programów ramowych WE i Euratom, z wyjątkiem programu syntezy jądrowej, odpowiada stosunkowi istniejącemu pomiędzy produktem krajowym brutto Szwajcarii w cenach rynkowych, a sumą produktów krajowych brutto państw członkowskich Unii Europejskiej w cenach rynkowych. Szwajcarski wkład do programu syntezy jądrowej nadal będzie obliczany na podstawie odpowiedniej umowy. Współczynnik ten jest obliczany na podstawie najnowszych danych statystycznych Eurostatu, dostępnych w momencie publikacji wstępnego projektu budżetu Unii Europejskiej na ten sam rok.

3.   Reguły określające udział finansowy Szwajcarii są wymienione w załączniku B.

Artykuł 6

Komitet Badawczy Szwajcaria/Wspólnoty

1.   Komitet Badawczy Szwajcaria/Wspólnoty ustalony w Umowie ramowej przegląda, ocenia i zapewnia prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. Wszelkie zagadnienia wynikające z wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy są przedstawiane temu komitetowi.

2.   Komitet może określić, na wniosek Szwajcarii, regiony Szwajcarii, które spełniają kryteria określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (13) i które w związku z tym mogą stać się regionami uprawnionymi do korzystania z działań badawczych w programie roboczym „Potencjał badawczy” w ramach specjalnego programu „Zdolności”.

3.   Komitet może podjąć decyzje o zmianie odniesień do aktów wspólnotowych wymienionych w załączniku C.

Artykuł 7

Uczestnictwo

1.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 4, podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii uczestniczące w siódmych programach ramowych WE i Euratom mają te same prawa i obowiązki umowne, jak podmioty prawne z siedzibą we Wspólnotach.

2.   Warunki mające zastosowanie do dostarczenia i oceny propozycji oraz do przyznania i zawarcia umów o dotację i/lub kontraktów w ramach programów wspólnotowych są dla podmiotów prawnych z siedzibą w Szwajcarii takie same, jak te w umowach o dotację i/lub kontraktach zawieranych w ramach tych samych programów z podmiotami prawnymi z siedzibą we Wspólnotach.

3.   Podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii są uprawnione do uzyskiwania pożyczek udzielanych przez EBI dla wsparcia realizacji celów badawczych ustalonych w siódmym programie ramowym WE.

4.   Przy wyborze kontrolerów lub niezależnych ekspertów w ramach programów w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego Wspólnot bierze się pod uwagę odpowiednią liczbę rzeczoznawców szwajcarskich, z uwzględnieniem umiejętności i wiedzy stosownie do zadań im zleconych.

5.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 3 i art. 4 ust. 2 oraz dla istniejących regulacji i regulaminów, podmioty prawne z siedzibą we Wspólnotach mogą uczestniczyć w programach i/lub projektach szwajcarskich programów badawczych wymienionych w art. 2 ust. 3 na tych samych warunkach, co ich szwajcarscy partnerzy. Władze szwajcarskie mogą uzależnić uczestnictwo w projekcie jednego lub kilku podmiotów prawnych z siedzibą we Wspólnotach od udziału co najmniej jednego szwajcarskiego podmiotu prawnego.

Artykuł 8

Mobilność

Każda ze Stron zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i porozumieniami, zagwarantować wjazd i pobyt naukowcom, którzy w Szwajcarii i we Wspólnotach biorą udział w pracach objętych niniejszą Umową, w towarzystwie ograniczonej liczby członków ich personelu badawczego, o ile jest to nieodzowne dla skutecznego wykonania danej pracy.

Artykuł 9

Przegląd i dalsza współpraca

1.   Jeżeli Wspólnoty podejmują decyzję o dokonaniu przeglądu lub rozszerzeniu swoich programów badawczych, niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub rozszerzona według wspólnie uzgodnionych warunków. Strony wymieniają informacje i poglądy dotyczące planowanego przeglądu lub rozszerzenia, a także wszelkich spraw, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na współpracę Szwajcarii w dziedzinach objętych siódmymi programami ramowymi WE i Euratom. Dokładną treść zmienionego programu notyfikuje się Szwajcarii w ciągu dwóch tygodni od jego przyjęcia przez Wspólnoty. W przypadku tego rodzaju przeglądu lub rozszerzenia programów badawczych Szwajcaria może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Strony powiadamiają się wzajemnie o wszelkich zamiarach wypowiedzenia lub rozszerzenia niniejszej Umowy w ciągu trzech miesięcy od podjęcia odpowiedniej decyzji przez Wspólnoty.

2.   Jeżeli Wspólnoty przyjmują nowy wieloletni program ramowy dla badań i rozwoju technologicznego, niniejsza Umowa może zostać przedłużona lub renegocjowana na warunkach wspólnie uzgodnionych między Stronami. Strony wymieniają informacje i poglądy w sprawie przygotowania takich programów lub dotyczące innych bieżących lub przyszłych działań badawczych w ramach Komitetu Badawczego Szwajcaria/Wspólnoty.

Artykuł 10

Powiązanie z innymi umowami międzynarodowymi

1.   Postanowienia niniejszej Umowy są stosowane bez uszczerbku dla korzyści przewidzianych w innych umowach międzynarodowych wiążących jedną ze Stron i ograniczone tylko dla podmiotów prawnych z siedzibą na terytorium tej Strony.

2.   Podmiot prawny z siedzibą w innym kraju stowarzyszonym z siódmym programem ramowym (kraj stowarzyszony) korzysta z takich samych praw i posiada takie same obowiązki w ramach niniejszej Umowy, jak podmioty prawne z siedzibą w państwie członkowskim, pod warunkiem że kraj stowarzyszony, w którym ma siedzibę dany podmiot, wyraził zgodę na przyznanie podmiotom prawnym ze Szwajcarii takich samych praw i obowiązków.

Artykuł 11

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się – z jednej strony – do terytoriów, do których stosują się Traktaty ustanawiające Wspólnoty i na warunkach ustanowionych w tych Traktatach oraz – z drugiej strony – do terytorium Szwajcarii.

Artykuł 12

Załączniki

Załączniki A, B i C stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 13

Zmiany i wypowiedzenie

1.   Niniejsza Umowa jest zawarta na czas trwania siódmych programów ramowych WE i Euratom.

2.   Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie na piśmie za obopólną zgodą Stron. Procedura wejścia w życie zmian jest taka sama, jak procedura mająca zastosowanie do niniejszej Umowy.

3.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie, pod warunkiem złożenia sześciomiesięcznego wypowiedzenia na piśmie.

4.   Projekty i prace będące w toku w czasie wypowiedzenia i/lub wygaśnięcia niniejszej Umowy są kontynuowane aż do ich ukończenia na warunkach ustanowionych w Umowie. Strony ustalają za obopólną zgodą wszelkie inne konsekwencje wypowiedzenia.

Artykuł 14

Wejście w życie i tymczasowe zastosowanie

1.   Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Umawiające się Strony zgodnie z ich odpowiednimi zasadami. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu końcowej notyfikacji o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu i staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

2.   Jeżeli jedna ze Stron poinformuje drugą, że nie zawrze Umowy, niniejszym ustala się, że:

Wspólnoty zwrócą Szwajcarii wkład wniesiony przez nią do ogólnego budżetu Unii Europejskiej, jak przewidziano w art. 2 ust. 2,

jednakże fundusze przekazane przez Wspólnoty na uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w Szwajcarii w działaniach pośrednich, łącznie ze zwrotami przewidzianymi w art. 2 ust. 1, zostają potrącone przez Wspólnoty z wyżej wymienionego zwrotu,

projekty i działania, które zostały rozpoczęte w czasie tego tymczasowego stosowania i które w momencie wyżej wymienionej notyfikacji są nadal w toku, będą kontynuowane do ich zakończenia na warunkach ustalonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 22.

(2)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 391 z 30.12.2006, str. 1.

(4)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 86; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 30.

(5)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 243; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 81.

(6)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 272; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 91.

(7)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 299; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 101

(8)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 368; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 126.

(9)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 60; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 21.

(10)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 4.

(11)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 404; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 139.

(12)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 434; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 149.

(13)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

ZAŁĄCZNIK A

ZASADY PRZYDZIAŁU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

I.   Zakres

Do celów niniejszej Umowy „własność intelektualna” ma znaczenie ustalone w art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, podpisanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.

Do celów niniejszej Umowy „wiedza” oznacza wyniki, włącznie z informacjami o tym, czy mogą one być chronione lub nie, jak również prawa autorskie lub prawa związane z wymienionymi informacjami, które są przedmiotem wniosku lub przyznania patentu, wzorów, odmian roślin, dodatkowych świadectw ochrony lub podobnych form ochrony.

II.   Prawa własności intelektualnej podmiotów prawnych Stron

1.

Każda ze Stron zapewni, że prawa własności intelektualnej podmiotów prawnych drugiej Strony uczestniczącej w pracach podjętych w ramach niniejszej Umowy oraz prawa i obowiązki wynikające z takiego uczestnictwa są traktowane w sposób zgodny z odpowiednimi konwencjami międzynarodowymi mającymi zastosowanie do Stron, w szczególności z Porozumieniem TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej administrowane przez Światową Organizację Handlu), z konwencją berneńską (Akt paryski, 1971) i z konwencją paryską (Akt sztokholmski, 1967).

2.

Podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii uczestniczące w działaniach pośrednich siódmych programów ramowych WE i Euratom mają prawa i obowiązki w zakresie własności intelektualnej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2321/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006, w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 2322/2002 (2) zmienionym rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. i w umowie o dotację i/lub kontrakcie zawartym ze Wspólnotą Europejską zgodnie z pkt 1. W przypadku uczestnictwa Szwajcarii w działaniach pośrednich w ramach siódmego programu ramowego WE, wykonywanego zgodnie z art. 169 i 171 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Szwajcaria ma takie same prawa i obowiązki w zakresie własności intelektualnej, jak uczestniczące w nim państwa członkowskie, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3.

Podmioty prawne z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej uczestniczące w szwajcarskich programach i/lub projektach badawczych mają takie same prawa i obowiązki w dziedzinie własności intelektualnej, jak podmioty prawne z siedzibą w Szwajcarii uczestniczące w tych programach lub projektach badawczych, zgodnie z pkt 1.

III.   Prawa własności intelektualnej Stron

1.

O ile Strony nie uzgodnią inaczej, następujące zasady mają zastosowanie w odniesieniu do wiedzy uzyskanej przez Strony podczas działań przeprowadzonych zgodnie z art. 2 ust. 4 niniejszej Umowy:

a)

Strona, która taką wiedzę uzyska, posiada prawo do jej własności. Tam, gdzie odpowiedni udział Stron w pracach nie może zostać określony, są one współwłaścicielami prawa do wiedzy;

b)

Strona posiadająca prawo własności do wiedzy przyznaje drugiej Stronie prawa dostępu do tej wiedzy, w celu przeprowadzenia działań określonych w art. 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Takie prawa dostępu są przyznawane nieodpłatnie.

2.

O ile Strony nie uzgodnią inaczej, następujące zasady stosuje się do literatury naukowej Stron:

a)

jeżeli jedna Strona publikuje dane, informacje i wyniki techniczne lub naukowe, uzyskane w wyniku działań podjętych w ramach niniejszej Umowy, w magazynach, artykułach, sprawozdaniach i książkach, łącznie z pracami audiowizualnymi i oprogramowaniem, drugiej Stronie zostanie przyznana ogólnoświatowa, niewyłączna, nieodwołalna i wolna od opłat licencja na tłumaczenie, opracowanie, przekazywanie i publiczną dystrybucję tych prac;

b)

wszelkie kopie oraz dane i informacje chronione prawami autorskimi, które mają być publicznie rozpowszechnione i które powstały na podstawie niniejszej sekcji, muszą wskazywać nazwisko autora lub nazwiska autorów, chyba że autor/autorzy wyraźnie odmówi/odmówią podawania swojego nazwiska. Ponadto egzemplarze muszą wskazywać wyraźnie i w sposób widoczny na wspólne wsparcie przez obydwie Strony.

3.

O ile Strony nie uzgodnią inaczej, następujące zasady stosuje się do nieujawnionych informacji Stron:

a)

wówczas, gdy jedna Strona przekazuje drugiej informacje odnoszące się do działań podjętych w ramach niniejszej Umowy, każda ze Stron wskazuje, które informacje pragnie pozostawić jako nieujawnione;

b)

do szczególnych celów stosowania niniejszej Umowy Strona przyjmująca może na własną odpowiedzialność przekazać nieujawnione informacje podlegającym jej osobom prawnym lub fizycznym;

c)

pod warunkiem posiadania wcześniejszej pisemnej zgody Strony dostarczającej informacje nieujawnione, Strona otrzymująca może rozpowszechniać te informacje w szerszym zakresie niż jest to dopuszczone w lit. b). Strony współpracują w doskonaleniu procedur związanych z występowaniem o uprzednią pisemną zgodę na szersze rozpowszechnianie i z uzyskiwaniem takiej zgody, przy czym każda Strona udziela tego rodzaju zgody w dozwolonym zakresie przewidzianym w jej krajowej polityce, wewnętrznych regulacjach i przepisach prawnych;

d)

informacje niedokumentacyjne, nieujawnione lub inne informacje poufne dostarczone podczas seminariów lub innych spotkań przedstawicieli Stron, zorganizowanych na mocy niniejszej Umowy, lub informacje wynikające z zaangażowania personelu, korzystania z urządzeń lub działań pośrednich, muszą pozostawać poufne, o ile odbiorca takich nieujawnionych lub innych poufnych bądź objętych tajemnicą zawodową informacji został powiadomiony o poufnym charakterze tych informacji przed ich przekazaniem zgodnie z lit. a);

e)

każda Strona zapewnia, że nieujawnione informacje, które otrzymuje zgodnie z lit. a) i d), są chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi, że nie jest w stanie przestrzegać lub przypuszczalnie nie będzie mogła przestrzegać postanowień dotyczących nierozpowszechniania wymienionych w lit. a) i d), powiadamia ona niezwłocznie o tym drugą Stronę. Następnie Strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu postępowania.


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(2)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 35.

ZAŁĄCZNIK B

ZASADY FINANSOWE DOTYCZĄCE WKŁADU SZWAJCARII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 NINIEJSZEJ UMOWY

I.   Ustalenie udziału finansowego

1.

Komisja przekazuje Szwajcarii wraz z odpowiednimi materiałami uzupełniającymi, możliwie jak najszybciej, a najpóźniej w dniu 1 września każdego roku:

a)

kwoty przydziału środków na zobowiązania, które są przewidziane w zestawieniu wydatków odnoszącym się do tych dwóch programów ramowych we wstępnym projekcie budżetu Unii Europejskiej;

b)

szacunkowe kwoty wkładu na podstawie wstępnego projektu budżetu, odpowiadające uczestnictwu Szwajcarii w tych dwóch programach ramowych. Niemniej jednak, w celu ułatwienia wewnętrznych procedur budżetowych, służby Komisji podają odpowiednie orientacyjne kwoty najpóźniej w dniu 31 maja każdego roku.

2.

Z chwilą ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego, Komisja powiadamia Szwajcarię o wyżej wymienionych kwotach przewidzianych w zestawieniu wydatków dotyczącym uczestnictwa Szwajcarii.

II.   Procedury płatności

1.

W czerwcu i listopadzie każdego roku budżetowego Komisja kieruje do Szwajcarii wezwanie do zapłaty odpowiadające jej wkładowi na podstawie niniejszej Umowy. Wezwania do zapłaty przewidują kolejno płatność sześciu dwunastych wkładu Szwajcarii z tytułu każdego wezwania do zapłaty, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu odpowiedniego wezwania do zapłaty. Jednakże w ostatnim roku tych dwóch programów ramowych, pełna kwota wkładu Szwajcarii zostaje zapłacona nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

2.

Wkłady Szwajcarii są wyrażane i płatne w euro.

3.

Szwajcaria uiszcza swój wkład na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w pkt 1. Jakakolwiek zwłoka w zapłacie powoduje naliczanie odsetek w wysokości równej jednomiesięcznej stawce oferowanej w operacjach międzybankowych w euro (EURIBOR), podanej na str. 248 Telerate. Stawka ta jest powiększana o 1,5 % za każdy miesiąc zwłoki. Podwyższona stawka ma zastosowanie do całego okresu zwłoki. Jednakże odsetki są należne wyłącznie w odniesieniu do wkładu uiszczonego powyżej 30 dni po terminach płatności ustalonych w pkt 1.

4.

Koszty podróży poniesione przez szwajcarskich przedstawicieli i ekspertów uczestniczących w pracach komitetów badawczych i zaangażowanych w wykonanie tych dwóch programów ramowych, są zwracane przez Komisję na tej samej podstawie i zgodnie z takimi samymi procedurami, jakie aktualnie obowiązują dla przedstawicieli i ekspertów państw członkowskich Wspólnot.

III.   Warunki wykonania

1.

Wkład finansowy Szwajcarii do tych dwóch programów ramowych zgodnie z art. 5 niniejszej Umowy zwykle pozostaje niezmieniony dla danego roku budżetowego.

2.

W momencie zamknięcia rachunków odnoszących się do każdego roku budżetowego (n), w ramach ustanowienia rachunku dochodów i wydatków, Komisja przeprowadza weryfikację rachunków w odniesieniu do uczestnictwa Szwajcarii, uwzględniając zmiany wynikające z przeksięgowania, przekreślenia, przeniesienia lub z powodu budżetów uzupełniających lub zmieniających w trakcie roku budżetowego.

Weryfikacja ta następuje w momencie pierwszej płatności za rok n + 1. Natomiast ostatnia tego rodzaju weryfikacja następuje najpóźniej w lipcu czwartego roku po zakończeniu tych dwóch programów ramowych. Płatności Szwajcarii są księgowane na rachunkach programów Wspólnot Europejskich jako wpływy budżetowe przyporządkowane odpowiedniej pozycji budżetu w zestawieniu przychodów ogólnego budżetu Unii Europejskiej.

IV.   Informacje

1.

Najpóźniej w dniu 31 maja każdego roku budżetowego (n + 1) jest sporządzane i przekazywane Szwajcarii, do wiadomości, zestawienie środków dla tych dwóch programów ramowych dotyczące poprzedniego roku budżetowego (n), zgodnie z formatem rachunku dochodów i wydatków Komisji.

2.

Komisja przekazuje Szwajcarii wszelkie inne ogólne dane finansowe odnoszące się do wykonania tych dwóch programów ramowych i są one udostępniane państwom stowarzyszonym.

ZAŁĄCZNIK C

KONTROLA FINANSOWA SZWAJCARSKICH UCZESTNIKÓW W PROGRAMACH WSPÓLNOTOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ

I.   Kontakty bezpośrednie

Komisja kontaktuje się bezpośrednio z uczestnikami siódmych programów ramowych WE i Euratom mającymi siedzibę w Szwajcarii i z ich podwykonawcami. Mogą oni przekazywać bezpośrednio Komisji wszelkie istotne informacje i dokumentację, którą zobowiązani są dostarczać na podstawie instrumentów określonych w niniejszej Umowie i umów o dotację i/lub kontraktów zawartych dla ich wdrożenia.

II.   Kontrole

1.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zmienionym rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 (2) i rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (3) zmienionym rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1248/2006 (4) z dnia 7 sierpnia 2006 r. oraz z innymi zasadami określonymi w niniejszej Umowie, umowy o dotację i/lub kontrakty zawarte z uczestnikami programu mającymi siedzibę w Szwajcarii mogą przewidywać przeprowadzenie kontroli o charakterze naukowym, finansowym, technicznym i innym w obiektach i pomieszczeniach uczestników lub ich podwykonawców, w dowolnym czasie przez pracowników Komisji lub przez inne osoby upoważnione przez Komisję.

2.

Pracownicy Komisji i inne osoby upoważnione przez Komisję mają zapewniony należyty dostęp do miejsc, prac i dokumentów oraz do wszelkich informacji wymaganych w celu przeprowadzenia takich kontroli, łącznie z informacjami w formie elektronicznej. Prawo do dostępu zostaje wyraźnie sformułowane w umowach o dotację i/lub kontraktach zawartych w celu wdrożenia instrumentów określonych w niniejszej Umowie.

3.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ma te same prawa, co Komisja.

4.

Po zakończeniu siódmych programów ramowych WE i Euratom lub po wygaśnięciu niniejszej Umowy można przeprowadzać kontrole na warunkach ustalonych w umowach o dotację i/lub kontraktach, o których mowa.

5.

Szwajcarskie Federalne Biuro Kontroli jest informowane z wyprzedzeniem o kontrolach przeprowadzanych na terytorium Szwajcarii. Z prawnego punktu widzenia tego rodzaju powiadomienie nie jest warunkiem koniecznym przeprowadzania tych kontroli.

III.   Kontrole na miejscu

1.

W ramach niniejszej Umowy Komisja (OLAF) jest upoważniona do przeprowadzania na terytorium Szwajcarii kontroli i inspekcji na miejscu, zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (5) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

2.

Kontrole i inspekcje na miejscu są przygotowywane i przeprowadzane przez Komisję w ścisłej współpracy ze Szwajcarskim Federalnym Biurem Kontroli lub z innymi właściwymi władzami szwajcarskimi wyznaczonymi przez Szwajcarskie Federalne Biuro Kontroli, które są powiadamiane we właściwym czasie o przedmiocie, celu i podstawie prawnej kontroli i inspekcji, tak aby mogły udzielić wszelkiej wymaganej pomocy. W tym celu urzędnicy właściwych władz szwajcarskich mogą uczestniczyć w kontrolach i inspekcjach na miejscu.

3.

Na życzenie zainteresowanych władz szwajcarskich, kontrole i inspekcje na miejscu mogą być przeprowadzane wspólnie przez Komisję i przez te władze.

4.

W przypadku gdy uczestnicy siódmych programów ramowych WE i Euratom sprzeciwiają się kontroli lub inspekcji na miejscu, władze szwajcarskie, działając zgodnie z przepisami krajowymi, udzielają inspektorom Komisji takiej pomocy, jaka jest im potrzebna, by mogli wywiązać się ze swoich obowiązków w zakresie przeprowadzenia kontroli lub inspekcji na miejscu.

5.

Komisja zgłasza, możliwie jak najszybciej, do Szwajcarskiego Federalnego Biura Kontroli każde zdarzenie lub podejrzenie związane z jakimikolwiek nieprawidłowościami, o których dowiedziała się podczas przeprowadzania kontroli lub inspekcji na miejscu. W każdym przypadku Komisja ma obowiązek poinformowania wyżej wymienionego organu o wynikach tego rodzaju kontroli i inspekcji.

IV.   Informacje i konsultacje

1.

Do celów prawidłowego wdrożenia postanowień zawartych w niniejszym załączniku, właściwe władze Szwajcarii i Wspólnoty regularnie wymieniają informacje i, na wniosek jednej ze Stron, przeprowadzają konsultacje.

2.

Właściwe władze szwajcarskie informują bezzwłocznie Komisję o każdym zauważonym przez siebie fakcie lub podejrzeniu odnoszącym się do nieprawidłowości w związku z zakończeniem i wykonaniem umów o dotację i/lub kontraktów zawartych w zastosowaniu instrumentów określonych w niniejszej Umowie.

V.   Poufność

Informacje przekazane lub uzyskane w dowolnej formie na mocy niniejszego załącznika są objęte tajemnicą zawodową i chronione w ten sam sposób, jak chronione są podobne informacje przez szwajcarskie prawo i przez odpowiednie przepisy mające zastosowanie do instytucji wspólnotowych. Tego rodzaju informacji nie można przekazywać innym osobom niż osoby, które z racji pełnionych funkcji w instytucjach wspólnotowych lub w państwach członkowskich albo w Szwajcarii powinny się z nimi zapoznać; informacji tych nie można również wykorzystywać do innych celów niż dla zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Stron.

VI.   Środki administracyjne i sankcje

Bez uszczerbku dla stosowania szwajcarskiego prawa karnego, Komisja może nałożyć środki administracyjne i sankcje zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1605/2002 zmienionym rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 oraz z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2342/2002 zmienionym rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1248/2006, oraz z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (7).

VII.   Odzyskanie i wykonanie

Decyzje podjęte przez Komisję na mocy siódmego programu ramowego WE w zakresie niniejszej Umowy, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż państwa, są tytułami egzekucyjnymi w Szwajcarii. Nakaz wykonania wydają, bez dalszej kontroli poza sprawdzeniem autentyczności dokumentu, organy wyznaczone przez rząd szwajcarski, który powiadamia o tym Komisję. Wykonanie następuje zgodnie ze szwajcarskimi przepisami proceduralnymi. Zgodność z prawem decyzji, która jest tytułem egzekucyjnym, podlega kontroli ze strony Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Orzeczenia wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stosownie do klauzuli arbitrażowej w kontrakcie zawartym w ramach siódmych programów ramowych WE i Euratom, są tytułami egzekucyjnymi na tych samych warunkach.


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 3.

(5)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(6)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(7)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.


AKT KOŃCOWY

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ,

podczas spotkania w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego w celu podpisania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, przyjęli poniższą wspólną deklarację, stanowiącą załącznik do niniejszego Aktu końcowego:

„Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu dotyczącego nowych struktur tworzonych w wykonaniu art. 169 i 171 Traktatu WE”.

Przyjmują również do wiadomości następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu końcowego:

„Deklaracja Rady dotycząca udziału Szwajcarii w pracach komitetów”,

„Deklaracja Wspólnot dotycząca traktowania badaczy UE w Szwajcarii w ramach niniejszej Umowy”.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu dotyczącego nowych struktur tworzonych w wykonaniu art. 169 i 171 Traktatu WE

W celu zapewnienia właściwego wykonania art. 2.1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony zgodnie oświadczają, że Konfederacja Szwajcarska będzie w porę informowana, w stosownych przypadkach, o pracach przygotowawczych związanych ze strukturami opartymi na art. 169 i/lub 171 Traktatu WE, które mają być realizowane w siódmych programach ramowych.

Deklaracja Rady dotycząca udziału Szwajcarii w pracach komitetów

Rada wyraża zgodę na udział przedstawicieli Szwajcarii w posiedzeniach komitetów, w zakresie, w jakim dane pozycje ich dotyczą, w charakterze obserwatorów:

we wszystkich komitetach utworzonych w siódmych programach ramowych WE i Euratom, łącznie z Komitetem ds. Badań Naukowo-Technicznych (ang. Scientific and Technical Research Committee – CREST).

w Radzie Zarządzającej Wspólnego Centrum Badawczego.

Przedstawiciele Konfederacji Szwajcarskiej nie są obecni podczas głosowania.

Deklaracja Wspólnot w sprawie traktowania badaczy UE w Szwajcarii w ramach niniejszej Umowy

Wspólnoty oczekują, że przy stosowaniu przez Szwajcarię górnego progu liczby zezwoleń na pobyt dostępnych dla obywateli dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt wydane badaczom biorącym udział w programach nie będą uwzględniane przy wyliczaniu tego górnego progu. Ponadto Wspólnoty oczekują, że badacze uczestniczący w projektach i zatrudnieni przez Wspólne Centrum Badawcze Wspólnot mogą na równych zasadach korzystać z art. 12 ust. 3 Umowy o współpracy między Euratomem i Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej i fizyki plazmy (Dz.U. L 242 z 4.9.1978, str. 1).

Deklaracja rządu Szwajcarii

Rząd Szwajcarii uważa, że deklaracja Wspólnot w sprawie traktowania badaczy UE w Szwajcarii w ramach niniejszej Umowy nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron w ramach Umowy i w ramach szwajcarskiego porządku prawnego.