29.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 386/17


DECYZJA RADY

z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

(2006/953/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę z Królestwem Marokańskim dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (zwana dalej „Umową”) zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w Załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i stosowana tymczasowo, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tej Umowy.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Do czasu wejścia w życie, Umowa jest stosowana tymczasowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 2 Umowy.

Sporządzono w Brukseli, 27 marca 2006

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. GORBACH


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

z jednej strony oraz

KRÓLESTWO MAROKAŃSKIE

z drugiej strony,

(zwane dalej „Stronami”),

STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych między kilkoma Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Królestwem Marokańskim, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej,

STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w Państwie Członkowskim mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Królestwem Marokańskim, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do pełnej zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim, a także w celu zachowania kontynuacji takich usług lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że w ramach tych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Królestwa Marokańskiego, ani negocjowanie zmian w postanowieniach odnoszących się do praw przewozowych w obecnie obowiązujących umowach dwustronnych dotyczących usług lotniczych,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1.   Do celów niniejszej Umowy „Państwa Członkowskie” oznacza Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej.

2.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli Państwa Członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

3.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych z Państwa Członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to Państwo Członkowskie.

Artykuł 2

Wyznaczenie przez Państwo Członkowskie

1.   Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane Państwo Członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień oraz zezwoleń udzielonych mu przez Królestwo Marokańskie oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub pozwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

2.   Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez Państwo Członkowskie, Królestwo Marokańskie udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

(i)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na terytorium wyznaczającego Państwa Członkowskiego i posiada ważna licencję na prowadzenie działalności zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu;

oraz

(iii)

przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych państw i pozostaje pod stałą i skuteczną kontrolą tych państw lub tych obywateli.

3.   Królestwo Marokańskie może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez Państwo Członkowskie, jeżeli:

(i)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na terytorium wyznaczającego Państwa Członkowskiego lub nie posiada ważnj licencji na prowadzenie działalności zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu;

lub

(iii)

przewoźnik lotniczy nie stanowi własności, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i nie pozostaje pod skuteczną kontrolą, Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych innych państw.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Królestwo Marokańskie nie stosuje dyskryminacji między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi ze względu na ich narodowość.

4.   Postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez Królestwo Marokańskie przewoźnika lotniczego, upoważnień oraz zezwoleń udzielonych mu przez dane Państwo Członkowskie oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.

5.   Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez Królestwo Marokańskie, Państwo Członkowskie udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

(i)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium Królestwa Marokańskiego oraz posiada ważną licencję na prowadzenie działalności lub inny dokument równoważny zgodnie z prawem marokańskim;

(ii)

Królestwo Marokańskie sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym;

oraz

(iii)

przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, Królestwa Marokańskiego lub obywateli Królestwa Marokańskiego, lub też Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich i pozostaje pod stałą i skuteczną kontrolą Królestwa Marokańskiego lub obywateli Królestwa Marokańskiego lub Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich, chyba że mająca zastosowanie umowa wymieniona w załączniku I zawiera korzystniejsze postanowienia w tym zakresie.

6.   Dane Państwo Członkowskie może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez Królestwo Marokańskie, jeżeli:

(i)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony na terytorium Królestwa Marokańskiego lub nie posiada ważnej licencji na prowadzenie działalności zgodnie z prawem marokańskim;

(ii)

Królestwo Marokańskie nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym;

lub

(iii)

przewoźnik lotniczy nie stanowi własności, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i nie pozostaje pod skuteczną kontrolą, Królestwa Marokańskiego lub obywateli Królestwa Marokańskiego lub Państw Członkowskich lub obywateli Państw Członkowskich, chyba że mająca zastosowanie umowa wymieniona w załączniku I zawiera korzystniejsze postanowienia w tym zakresie.

Artykuł 3

Prawa dotyczące kontroli regulacyjnej

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. c).

2.   Jeżeli Państwo Członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne Państwo Członkowskie, prawa Królestwa Marokańskiego wynikające z postanowień dotyczących bezpieczeństwa zawartych w umowie między Państwem Członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego a Królestwem Marokańskim, mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez to inne Państwo Członkowskie oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Artykuł 4

Opodatkowanie paliwa lotniczego

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. d).

2.   Nie naruszając jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne z postanowień każdej z umów wymienionych w załączniku II lit. d) nie uniemożliwia Państwu Członkowskiemu nakładania podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jego terytorium w celu użycia przez statek powietrzny wyznaczonego przewoźnika lotniczego z Królestwa Marokańskiego, operującego między punktem znajdującym się na terytorium tego Państwa Członkowskiego a innym punktem znajdującym się na terytorium tego Państwa Członkowskiego lub na terytorium innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 5

Taryfy

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. e).

2.   Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Królestwo Marokańskie zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku II lit. e) za przewóz dokonywany w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej podlegają prawu Wspólnoty Europejskiej.

3.   Taryfy należne za przewóz w całości na terytorium Maroka, nakładane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Państwa Członkowskie zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku II lit. e), podlegają prawu marokańskiemu.

Artykuł 6

Załączniki do Umowy

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 7

Zmiany lub poprawki

Zmiany lub poprawki do niniejszej Umowy mogą zostać dokonane przez Strony w każdym czasie za ich obopólną zgodą.

Artykuł 8

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej pisemnej notyfikacji zakończenia ich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie Umowy.

2.   Nie naruszając ust. 1, Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej Umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3.   Umowy oraz inne ustalenia między Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane, są wymienione w załączniku I lit. b). Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich takich umów i ustaleń z dniem ich wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania.

Artykuł 9

Wygaśnięcie Umowy

1.   W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku I, wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy odwołujące się do danej umowy wymienionej w załączniku I.

2.   W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku I, wygasa jednocześnie niniejsza Umowa.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą Umową.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w 23 marca, w dniu roku w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i arabskim.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Image 3

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystès vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5

ZAŁĄCZNIK I

a)

Dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych między Królestwem Marokańskim a Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy były już zawarte, podpisane lub stosowane tymczasowo:

Umowa między Rządem Królestwa Belgii a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 20 stycznia 1958 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Belgia”);

Uzupełniona wymianą pism z dnia 20 stycznia 1958 r.;

Ostatnio zmieniona protokołem ustaleń sporządzonym w Rabacie dnia 11 czerwca 2002 r.

Umowa między Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 8 maja 1961 r., co do której Republika Czeska zadeklarowała, że uważa jej postanowienia za wiążące (zwana dalej „Umową Maroko-Republika Czeska”);

Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Rabacie dnia 14 listopada 1977 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Dania”);

Uzupełniona wymianą pism z dnia 14 listopada 1977 r.

Umowa między Republiką Federalną Niemiec a Królestwem Marokańskim dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Bonn dnia 12 października 1961 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Niemcy”);

Zmieniona protokołem ustaleń sporządzonym w Bonn dnia 12 grudnia 1991 r.

Zmieniona wymianą pism z dnia 9 kwietnia 1997 r. i z dnia 16 lutego 1998 r.

Ostatnio zmieniona protokołem ustaleń sporządzonym w Rabacie dnia 15 lipca 1998 r.

Umowa między Rządem Republiki Greckiej a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Atenach dnia 6 października 1998 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Grecja”);

Umowa powinna być odczytywana w połączeniu z protokołem ustaleń sporządzonym w Atenach dnia 6 października 1998 r.

Umowa między Rządem Hiszpanii a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Madrycie dnia 7 lipca 1970 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Hiszpania”);

Ostatnio uzupełniona wymianą pism z dnia 12 sierpnia 2003 r. i z dnia 25 sierpnia 2003 r.

Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 25 października 1957 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Francja”);

Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rzymie dnia 8 lipca 1967 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Włochy”);

Zmieniona protokołem ustaleń sporządzonym w Rzymie dnia 13 lipca 2000 r.

Ostatnio zmieniona wymianą pism z dnia 17 października 2001 r. i z dnia 3 stycznia 2002 r.

Umowa między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1999 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Łotwa”);

Umowa między Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Bonn dnia 5 lipca 1961 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Luksemburg”);

Umowa między Węgierską Republiką Ludową a Królestwem Marokańskim dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 21 marca 1967 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Węgry”);

Umowa między Rządem Republiki Malty a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 26 maja 1983 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Malta”);

Umowa między Rządem Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlandów a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 20 maja 1959 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Niderlandy”);

Umowa między Federalnym Rządem Austrii a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 27 lutego 2002 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Austria”);

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 29 listopada 1969 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Polska”);

Umowa między Portugalią a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 3 kwietnia 1958 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Portugalia”);

Uzupełniona protokołem sporządzonym w Lizbonie dnia 19 grudnia 1975 r.,

Ostatnio uzupełniona protokołem sporządzonym w Lizbonie dnia 17 listopada 2003 r.

Umowa między Rządem Królestwa Szwecji a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca transportu lotniczego, sporządzona w Rabacie dnia 14 listopada 1977 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Szwecja”);

Uzupełniona wymianą pism z dnia 14 listopada 1977 r.

Umowa między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Londynie dnia 22 października 1965 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Zjednoczone Królestwo”);

Zmieniona wymianą pism z dnia 10 i 14 października 1968 r.;

Zmieniona protokołem sporządzonym w Londynie dnia 14 marca 1997 r.;

Zmieniona protokołem sporządzonym w Rabacie dnia 17 października 1997 r.

b)

Umowy dotyczące usług lotniczych i inne ustalenia parafowane lub podpisane między Królestwem Marokańskim a Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie ani nie były stosowane tymczasowo

Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Królestwa Marokańskiego dotycząca usług lotniczych, w formie załącznika 1 do protokołu ustaleń sporządzonego w Hadze dnia 20 czerwca 2001 r. (zwana dalej „Umową Maroko-Niderlandy”).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz artykułów, które są zawarte w umowach wymienionych w załączniku I i o których mowa w art. 2-5 niniejszej Umowy

a)

Wyznaczenie przez Państwo Członkowskie:

Artykuł 18 Umowy Maroko-Belgia;

Artykuł 13 Umowy Maroko-Republika Czeska;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Dania;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Niemcy;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Grecja;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Hiszpania;

Artykuł 12 Umowy Maroko-Francja;

Artykuł 14 Umowy Maroko-Włochy;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Łotwa;

Artykuł 14 Umowy Maroko-Luksemburg;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Węgry;

Artykuł 16 Umowy Maroko-Malta;

Artykuł 17 Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 3 parafowanej Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Austria;

Artykuł 7 Umowy Maroko-Polska;

Artykuł 13 Umowy Maroko-Portugalia;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Szwecja;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Zjednoczone Królestwo.

b)

Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:

Artykuł 5 Umowy Maroko-Belgia;

Artykuł 7 Umowy Maroko-Republika Czeska;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Dania;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Niemcy;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Grecja;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Hiszpania;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Francja;

Artykuł 7 Umowy Maroko-Włochy;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Łotwa;

Artykuł 7 Umowy Maroko-Luksemburg;

Artykuł 8 Umowy Maroko-Węgry;

Artykuł 9 Umowy Maroko-Malta;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 4 parafowanej Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Austria;

Artykuł 8 Umowy Maroko-Polska;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Portugalia;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Szwecja;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Zjednoczone Królestwo.

c)

Kontrola regulacyjna:

Artykuł 9a Umowy Maroko-Niemcy;

Artykuł 7 Umowy Maroko-Grecja;

Artykuł 5a Umowy Maroko-Włochy;

Artykuł 5 Umowy Maroko-Luksemburg;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Węgry;

Artykuł 17 parafowanej Umowy Maroko-Niderlandy.

d)

Opodatkowanie paliwa lotniczego:

Artykuł 7 Umowy Maroko-Belgia;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Republika Czeska;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Dania;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Niemcy;

Artykuł 10 Umowy Maroko-Grecja;

Artykuł 5 Umowy Maroko-Hiszpania;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Francja;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Włochy;

Artykuł 14 Umowy Maroko-Łotwa;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Luksemburg;

Artykuł 4 Umowy Maroko-Węgry;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Malta;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 10 parafowanej Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 9 Umowy Maroko-Austria;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Polska;

Artykuł 3 Umowy Maroko-Portugalia;

Artykuł 6 Umowy Maroko-Szwecja;

Artykuł 5 Umowy Maroko-Zjednoczone Królestwo.

e)

Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej:

Artykuł 19 Umowy Maroko-Belgia;

Artykuł 19 Umowy Maroko-Republika Czeska;

Artykuł 9 Umowy Maroko-Dania;

Artykuł 9 Umowy Maroko-Niemcy;

Artykuł 13 Umowy Maroko-Grecja;

Artykuł 11 Umowy Maroko-Hiszpania;

Artykuł 17 Umowy Maroko-Francja;

Artykuł 20 Umowy Maroko-Włochy;

Artykuł 10 Umowy Maroko-Łotwa;

Artykuł 20 Umowy Maroko-Luksemburg;

Artykuł 17 Umowy Maroko-Węgry;

Artykuł 19 Umowy Maroko-Malta;

Artykuł 18 Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 6 parafowanej Umowy Maroko-Niderlandy;

Artykuł 13 Umowy Maroko-Austria;

Artykuł 19 Umowy Maroko-Polska;

Artykuł 18 Umowy Maroko-Portugalia;

Artykuł 9 Umowy Maroko-Szwecja;

Artykuł 9 Umowy Maroko-Zjednoczone Królestwo.

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy

a)

Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

b)

Księstwo Lichtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

c)

Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

d)

Konfederacja Szwajcarska (zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego).