26.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/17


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych

(2005/45/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 wraz z jego art. 300 ust. 2 i 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada upoważniła Komisję do negocjacji z Konfederacją Szwajcarską Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych.

(2)

Decyzją Rady z dnia 20 października 2004 r. (1) i z zastrzeżeniem zawarcia umowy w późniejszym terminie, umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 26 października 2004 r..

(3)

Umowa przewiduje jej tymczasowe stosowanie do czasu jej wejścia w życie.

(4)

Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych jest niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Stanowisko, jakie ma być przyjęte przez Wspólnotę w sprawie decyzji lub zaleceń Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 7 Protokołu nr 2 dołączonego do umowy, zostanie określone przez Komisję.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty dokona powiadomienia przewidzianego w art. 5 ust. 1 umowy (2).

Artykuł 4

Zgodnie z art. 5 ust. 2 umowy i do czasu jej wejścia w życie umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 lutego 2005 r., z zastrzeżeniem przyjęcia w tym samym czasie środków wykonawczych, określonych w art. 5 ust. 4.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMANN

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


UMOWA

Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”,

z drugiej strony,

zwanymi dalej „Umawiającymi się Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. oraz Wspólną Deklarację w sprawie kontynuowania negocjacji załączoną do aktów końcowych Umowy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską, podpisaną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1999 r.,

BIORĄC POD UWAGĘ, że Protokół nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. — zwanej dalej „Umową” — powinien zostać zaktualizowany zgodnie z wynikami Rundy Urugwajskiej oraz że powinno się również dostosować zakres produktów objętych tym protokołem,

BIORĄC POD UWAGĘ, że przepływ handlowy między Szwajcarią i nowymi Państwami Członkowskimi powinien zostać utrzymany po rozszerzeniu Unii Europejskiej,

PRAGNĄC poprawić wzajemny dostęp do rynku dla przetworzonych produktów rolnych,

UWZGLĘDNIAJĄC porozumienie w formie wymiany listów z dnia 17 marca 2000 r. między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarką, z drugiej strony, w sprawie Protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1.

Załącznik I do Umowy zastępuje się nowym załącznikiem I, który zostaje dołączony do niniejszej umowy jako załącznik 1.

2.

Protokół nr 2 do Umowy zastępuje się nowym Protokołem nr 2, który zostaje dołączony do niniejszej umowy jako załącznik 2.

Artykuł 2

Następujące porozumienia zostają uchylone ze skutkiem od daty wejścia w życie niniejszej umowy:

Porozumienie w formie wymiany listów z dnia 17 marca 2000 r. między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie Protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską,

Wymiana listów między Komisją Europejską a Administracją Federalną Szwajcarii w sprawie przepisów mających na celu poprawę przejrzystości różnorodnych środków kompensacyjnych cen stosowanych przez Wspólnotę Europejską i Szwajcarię, które wpływają na wymianę handlową przetworzonych produktów rolnych objętych Protokołem nr 2, z dnia 29 listopada 1988 r.

Artykuł 3

Załączniki do niniejszej umowy wraz z tabelami i dodatkami do tabel oraz dodatek do Protokołu nr 2 stanowią integralną część umowy.

Artykuł 4

1.   Niniejsza umowa obowiązuje z jednej strony na terytoriach, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską na warunkach przewidzianych w tym Traktacie, a z drugiej strony na terytorium Szwajcarii.

2.   Niniejsza umowa obowiązuje również na terytorium Księstwa Liechtensteinu, dopóki utrzymana będzie unia celna ze Szwajcarią.

Artykuł 5

1.   Niniejsza umowa zostanie zatwierdzona przez Umawiające się Strony zgodnie z właściwymi procedurami. Wejdzie ona w życie następnego dnia po dniu, w którym Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie zakończenie własnych wewnętrznych procedur, niezbędnych do tego celu.

2.   Do czasu zakończenia procedur ratyfikacyjnych wymienionych w ust. 1 Umawiające się Strony będą stosować niniejszą umowę począwszy od pierwszego dnia czwartego miesiąca, licząc od dnia podpisania, pod warunkiem że środki wykonawcze określone w art. 5 ust. 4 Protokołu nr 2 zostaną przyjęte w tym samym dniu.

Artykuł 6

1.   Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

2.   Autentyczność wersji w języku maltańskim zostaje zatwierdzona przez Umawiające się Strony wymianą listów. Wersja ta jest na równi autentyczna, na tej samej zasadzie jak dla języków, o których mowa w ust. 1.

W DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszą umową.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

ZAŁĄCZNIK 1

„ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz produktów, o których mowa w art. 2 lit. i) Umowy:

Kod HS

Opis

2905 43

– – Mannit

2905 44

– – D-sorbit (sorbitol)

3501

Kazeina, kazeinaty i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:

3501 10

– Kazeina

ex 3501 90

– Inne:

– Inne niż kleje kazeinowe

3502

Albuminy (w tym koncentraty dwu lub więcej protein serwatkowych zawierających wagowo ponad 80 % protein serwatkowych obliczonych w stosunku do suchej masy), albuminaty i inne pochodne albuminy:

– Albumina jaja kurzego:

3502 11

– – Suszona

3502 19

– – Inna

3502 20

– Albumina mleka, w tym koncentraty dwu lub więcej protein serwatkowych

3505

Dekstryny i inne modyfikowane skrobie (na przykład wstępnie żelatynowane lub estryfikowane skrobie); kleje oparte na skrobiach lub na dekstrynach albo innych modyfikowanych skrobiach

3809

Środki wykańczające, nośniki barwników służące do przyśpieszenia barwienia lub utrwalania albo barwniki i inne produkty oraz preparaty (na przykład bejce i zaprawy farbiarskie) typu stosowanego w przemyśle tekstylnym, papierniczym, skórzanym i podobnych, nie wyszczególnione lub nieujęte gdzie indziej:

3809 10

– Na bazie substancji skrobiowych, z przeznaczeniem na pasze

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; oleje kwasowe z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

– Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; oleje kwasowe z rafinacji:

3823 11

– – Kwas stearynowy

3823 12

– – Kwas oleinowy

3823 19

– – Inne

3823 70

– Przemysłowy alkohol tłuszczowy

3824 60

– Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

5301

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły lniane i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami z przędzy i szarpanką rozwłóknioną)”

ZAŁĄCZNIK 2

PROTOKÓŁ 2

Dotyczący niektórych przetworzonych produktów rolnych

Artykuł 1

Zasady ogólne

1.   Postanowienia Umowy mają zastosowanie do produktów wymienionych w tabelach I i II, o ile nie określono inaczej w niniejszym Protokole.

2.   W szczególności, w odniesieniu do tych produktów, Umawiające się Strony nie mogą nakładać opłat celnych przy przywozie lub należności o skutku równoważnym, w tym składników rolnych, ani przyznawać refundacji wywozowych lub jakiegokolwiek innego częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

3.   Przepisy niniejszego Protokołu mają również zastosowanie do Księstwa Liechtensteinu do czasu zastosowania Protokołu 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym do Księstwa Liechtensteinu.

Artykuł 2

Zastosowanie środków kompensacyjnych w odniesieniu do cen

1.   Aby uwzględnić różnice w koszcie surowców rolnych używanych do wytwarzania produktów, o których mowa w tabeli I, Umowa nie wyklucza zastosowania środków kompensacyjnych cen w odniesieniu do tych produktów, a mianowicie pobierania składników rolnych przy przywozie i przyznawania refundacji wywozowych albo częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

2.   Jeżeli jedna z Umawiających się Stron zastosuje wewnętrzne środki, które obniżają ceny surowców dla przemysłu przetwórczego, środki te zostaną uwzględnione przy wyliczaniu wysokości kompensacji cen.

Artykuł 3

Środki kompensacyjne cen przy przywozie

1.   Podstawowe stawki stosowane przez Szwajcarię w odniesieniu do surowców rolnych uwzględnianych przy przywozie nie przekraczają różnicy między krajową ceną odniesienia Szwajcarii a wewnętrzną ceną odniesienia Wspólnoty dla danego surowca rolnego, a także opłaty celnej nakładanej przez Szwajcarię przy przywozie w odniesieniu do surowca rolnego, gdy jest on przywożony jako taki.

2.   Szwajcarski system przywozu produktów wyszczególnionych w tabeli I został przedstawiony w tabeli IV.

3.   Jeżeli krajowa cena odniesienia Szwajcarii jest niższa niż wewnętrzna cena odniesienia Wspólnoty, wówczas Wspólnota może wprowadzić środki kompensacyjne cen określone w art. 2, a mianowicie pobrać składniki rolne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1460/96 i późniejszymi rozporządzeniami.

Artykuł 4

Środki kompensacyjne cen przy wywozie

1.   Refundacje wywozowe przyznawane przez Szwajcarię albo częściowe lub całkowite zwroty, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym przy wywozie do Wspólnoty produktów wymienionych w tabeli I nie przekraczają różnicy między krajową ceną odniesienia Szwajcarii a wewnętrzną ceną odniesienia Wspólnoty dla surowców rolnych używanych do wytwarzania tych produktów, pomnożonej przez rzeczywistą ilość użytych produktów. Jeżeli krajowa cena odniesienia Szwajcarii jest równa lub niższa od wewnętrznej ceny odniesienia Wspólnoty, refundacja wywozowa przyznawana przez Szwajcarię albo częściowy lub całkowity zwrot, umorzenie lub zwolnienie z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym wynosi zero.

2.   Jeżeli krajowa cena odniesienia Szwajcarii jest niższa niż wewnętrzna cena odniesienia Wspólnoty, Wspólnota może wprowadzić środki kompensacyjne cen określone w art. 2, a mianowicie przyznać refundacje wywozowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000 i późniejszymi rozporządzeniami albo przyznać częściowe lub całkowite zwroty, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

3.   W odniesieniu do cukru (pozycje kodu 1701, 1702 i 1703) używanego do wytwarzania produktów wymienionych w tabeli I i tabeli II, Umawiające się Strony nie mogą przyznawać refundacji wywozowych ani częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

Artykuł 5

Ceny odniesienia

1.   Wewnętrzne ceny odniesienia Wspólnoty oraz krajowe ceny Szwajcarii dla surowców rolnych określonych w art. 3 i 4 zostały przedstawione w tabeli III.

2.   Umawiające się Strony podają Komitetowi Mieszanemu, co najmniej raz w roku, wewnętrzne ceny odniesienia dla wszystkich surowców, dla których mają zastosowanie środki kompensacyjne cen. Podawane krajowe ceny odniesienia powinny odzwierciedlać rzeczywistą sytuację cenową na terytorium Umawiającej się Strony. Powinny to być ceny płacone zwykle przez branże przemysłu przetwórczego przy sprzedaży hurtowej lub na etapie produkcji. Jeżeli dany surowiec rolny jest dostępny dla przemysłu przetwórczego, lub jego części, za cenę niższą niż cena obowiązująca na rynku krajowym w innych przypadkach, wówczas krajowe ceny odniesienia zostają odpowiednio dostosowane.

3.   Komitet Mieszany określa wewnętrzne ceny odniesienia i różnice cenowe dla surowców rolnych wymienionych w tabeli III na podstawie informacji dostarczonych przez służby Komisji i Administrację Federalną Szwajcarii. Jeżeli będzie to konieczne dla zachowania odpowiednich marginesów preferencyjnych, podstawowe stawki za surowce rolne określone w tabeli IV zostaną dostosowane.

4.   Komitet Mieszany dokona przeglądu wewnętrznych cen surowców rolnych określonych w art. 3 i 4, które zostały przedstawione w tabeli III przed zastosowaniem niniejszego Protokołu.

Artykuł 6

Szczególne przepisy dotyczące współpracy administracyjnej

Szczególne przepisy dotyczące współpracy administracyjnej zostały określone w dodatku do niniejszego Protokołu.

Artykuł 7

Zmiany

Komitet Mieszany może podjąć decyzje o wprowadzeniu zmian do tabel, dodatków do tabel oraz dodatku do niniejszego Protokołu.

TABELA I

Produkty objęte środkami kompensacyjnymi cen

Kod CN

Opis towarów

0403

Maślanka, zsiadłe mleko i śmietana, jogurt, kefir oraz inne rodzaje sfermentowanego i kwaszonego mleka i śmietany, zagęszczonych lub nie, lub zawierających dodatek cukru albo innej substancji słodzącej lub smakowej, bądź zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao:

.10

– Jogurt:

ex .10

– – Doprawiony lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

.90

– Inne:

ex .90

– – Doprawione lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0405

Masło oraz inne tłuszcze i oleje uzyskane z mleka; serki do smarowania:

.20

– Serki do smarowania:

ex .20

– O wagowej zawartości tłuszczu 39 % lub więcej, lecz mniej niż 75 %

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub preparaty zwierzęcych lub roślinnych tłuszczów lub olejów albo frakcji różnych tłuszczów lub olejów z tego rozdziału, poza jadalnymi tłuszczami i olejami z pozycji nr 1516 lub ich frakcjami:

.10

– Margaryna, wyłączając ciekłą margarynę:

ex .10

– – Zawierająca wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczów mleka

.90

– Inne:

ex .90

– – Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczów mleka

1704

Wyroby cukiernicze (w tym biała czekolada), niezawierające kakao

1806

Czekolada oraz inne środki spożywcze zawierające kakao

1901

Wyciąg słodowy; środki spożywcze z mąki, kaszy owsianej, mączki, skrobi lub wyciągu słodowego, niezawierające proszku kakaowego lub zawierające wagowo mniej niż 40 % kakao obliczonego po całkowitym usunięciu tłuszczu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej; środki spożywcze z wyrobów ujętych w pozycjach nr 0401–0404 niezawierające kakao lub zawierające wagowo mniej niż 5 % kakao obliczonego po całkowitym usunięciu tłuszczu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

1902

Ciasto makaronowe, gotowane lub z nadzieniem (z mięsem lub innymi produktami), bądź nie, albo inaczej przygotowane, takie jak spaghetti, makaron, kluski, łazanki, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowane lub nie

1904

Produkty spożywcze przygotowane przez dmuchanie lub prażenie ziaren zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki zbożowe); inne produkty zbożowe (poza kukurydzą) w postaci ziaren lub w postaci płatków albo inne przetworzone produkty zbożowe (poza mąką, kaszą i mączką), wstępnie gotowane lub w inny sposób przygotowane, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

1905

Chleb, ciasta, ciastka, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, zawierające kakao lub nie; opłatki komunijne, puste opłatki do użytku farmaceutycznego, opłatki do pieczętowania, papier ryżowy lub podobne produkty

2004

Inne warzywa przygotowane lub konserwowane inaczej niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, mrożone, poza produktami wymienionymi w pozycji nr 2006:

.10

– Ziemniaki:

ex .10

– – W postaci mąki, mączki lub płatków

2005

Inne warzywa przygotowane lub konserwowane inaczej niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, niemrożone, poza produktami wymienionymi w pozycji nr 2006:

.20

– Ziemniaki:

ex .20

– W postaci mąki, mączki lub płatków

2008

Owoce, orzechy oraz inne jadalne części roślin w inny sposób przygotowane lub konserwowane, zawierające lub niezawierające dodatku cukru albo substancji słodzącej lub spirytusu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej:

– Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, zmieszane ze sobą lub nie:

.11

– – Orzeszki ziemne:

ex .11

– – – Masło orzechowe

2101

Wyciągi, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté; prażona cykoria lub inne prażone substytuty kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:

– Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie kawy:

.12

– – Preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów lub na bazie kawy:

ex .12

– – – Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu, 2,5 % lub więcej protein mleka, 5 % lub więcej cukru albo 5 % lub więcej skrobi

.20

– Ekstrakty, esencje lub koncentraty herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów albo na bazie herbaty lub maté:

ex .20

– Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu mleka, 2,5 % lub więcej protein mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

2103

Sosy i ich preparaty; mieszane przyprawy; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda:

.20

– Keczup pomidorowy i inne sosy pomidorowe

.90

– Inne:

ex .90

– – Inne niż ostry sos z mango, ciecz

2104

Zupy i buliony oraz ich preparaty; homogenizowane mieszane produkty spożywcze

2105

Lody oraz lód jadalny, zawierające kakao lub nie

2106

Produkty spożywcze, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej:

.10

– Koncentraty białkowe i produkty białkowe upostaciowane:

ex .10

– – Zawierające ponad 1 % tłuszczów mleka, 1 % innych tłuszczów oraz ponad 5 % cukrów

.90

– Inne

2208

Nieskażony alkohol etylowy o mocy alkoholowej objętościowo poniżej 80 % obj. produkty spirytusowe, likiery oraz inne napoje spirytusowe:

ex .90

– Inne niż nieskażony alkohol etylowy o mocy alkoholowej objętościowo poniżej 80 % obj. oraz inne niż skoncentrowany sok winogronowy z dodatkiem spirytusu

3501

Kazeina, kazeinaty oraz pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

.10

– Kazeina

.90

– Inne:

ex .90

– – Inne niż kleje kazeinowe

TABELA II

Produkty objęte wolnym handlem

Kod HS

Opis towarów

0501

Włosy ludzkie, nieobrobione, myte lub prane, bądź nie; odpady włosów ludzkich

0502

Szczecina lub sierść świńska, wieprzowa lub z dzika; sierść borsuka oraz inna sierść przeznaczona do wyrobu pędzli; odpady takiej szczeciny lub sierści

0503

Włosy końskie oraz odpady włosów końskich, ułożone w warstwę, bądź nie, z materiałem nośnym, bądź nie

0505

Skóry oraz inne części ptaków z pierzem lub puchem, pierze i części piór (z przyciętymi brzegami, bądź nie) i puch, nie przerobione dalej ani nie czyszczone, dezynfekowane lub zaprawione dla konserwacji; proszek i odpady piór lub części pierza

10

– Pierze gatunku używanego do wypychania, puch

ex 90

– Inne (inne niż przeznaczone na paszę)

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, przygotowane w prosty sposób (lecz nie cięte na kształt), traktowane kwasem lub żelatynizowane; proszek i odpady tych produktów

0507

Kość słoniowa, skorupa żółwiowa, fiszbin lub włosy fiszbinowe, rogi, poroża, kopyta, kły, pazury i dzioby, nieobrobione lub przygotowane w prosty sposób, lecz nie cięte na kształt; proszek lub odpady tych produktów

0508

Koral lub podobne materiały, nieobrobione, przygotowane w prosty sposób, lecz poza tym nieobrobione; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kość sepii, nieobrobiona lub przygotowana w prosty sposób, lecz nie cięta na kształt, ich proszek lub odpady:

ex 00

– Inne niż przeznaczone na paszę

0509

Naturalne gąbki pochodzenia zwierzęcego

0510

Ambra, kastoreum, cyweta i piżmo; kantarydy; żółć, suszona, bądź nie; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane w sporządzaniu produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, mrożone lub w inny sposób tymczasowo konserwowane

0710

Warzywa, mrożone:

40

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

0711

Warzywa tymczasowo konserwowane (na przykład przy pomocy gazowego dwutlenku siarki, w zalewie solnej, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), lecz nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

90

– Inne warzywa; mieszanki warzyw:

ex 90

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

0901

Kawa, palona lub bezkofeinowa, bądź nie; łuski i skórki z kawy; substytuty kawy zawierające kawę w dowolnych proporcjach

0902

Herbata, aromatyzowana, bądź nie

0903

Maté

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, buraki cukrowe i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, mrożone lub suszone, mielone, bądź nie; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (w tym nieprażone korzenie cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) gatunku używanego głównie do spożycia przez człowieka, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej:

ex 20

– Wodorosty morskie i inne algi (inne niż przeznaczone na pasze)

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektowe, pektynaty i pektaty; agar oraz inne substancje kleiste i zagęszczacze, modyfikowane, bądź nie, uzyskiwane z produktów roślinnych

1401

Materiały roślinne gatunku używanego głównie do wyplatania (na przykład bambusy, rattany, trzciny, sitowia, wierzba wiciowa, rafia, czyszczona, bielona lub barwiona słoma oraz kora lipowa)

1402

Materiały roślinne gatunku używanego głównie jako materiał do wypychania lub wyściełania (na przykład, kapok, włosy roślinne lub zostera morska), ułożone w warstwę, bądź nie lub z materiałem nośnym, bądź nie

1403

Materiały roślinne gatunku używanego głównie na miotły i szczotki (na przykład sorgo piassava, perz właściwy oraz włókno z agawy lub juki), w motkach lub wiązkach, bądź nie

1404

Produkty roślinne nie wyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

10

– Surowce roślinne gatunku używanego głównie w barwieniu i garbowaniu

20

– Puch bawełniany

ex 90

– Inne (inne niż przeznaczone na paszę)

1505

Tłuszcz z wełny i uzyskiwane z niego substancje tłuszczowe (w tym lanolina):

ex 00

– Inne niż przeznaczone na paszę

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne oraz ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, inter-estryfikowane, re-estryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane, bądź nie, lecz bez dalszej przeróbki:

20

– Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:

ex 20

– – Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub preparaty tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo frakcji różnych tłuszczów lub olejów wymienionych w tym rozdziale, innych niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje wymienione w pozycji nr 1516:

90

– Inne:

ex 90

– – Jadalne mieszaniny lub preparaty gatunku używanego głównie jako środki antyadhezyjne do form

1518

Tłuszcze lub oleje zwierzęce lub roślinne oraz ich frakcje, gotowane, utleniane, odwodnione, nasiarczane, dmuchane, polimeryzowane cieplnie w próżni lub w gazie obojętnym lub w inny sposób modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem wymienionych w pozycji nr 1516; niejadalne mieszaniny lub preparaty tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo frakcji różnych tłuszczów lub olejów wymienionych w tym Rozdziale, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

ex 00

– Linoksyn

1520

Gliceryna, surowa; roztwory wodne gliceryny i ługi glicerynowe

1521

Woski roślinne (inne niż trójglicerydy), wosk pszczeli, woski innych owadów oraz olbrot, rafinowane lub barwione, bądź nie

1522

Degras; pozostałości po obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

1702

Inne cukry, w tym chemicznie czysta laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatków substancji aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, zmieszany z miodem naturalnym, bądź nie; karmel:

50

– Chemicznie czysta fruktoza

90

– Inne, w tym cukier inwertowany oraz inne mieszaniny syropów cukrowych zawierające w suchym stanie wagowo 50 % fruktozy

ex 90

– – Chemicznie czysta maltoza (inna niż przeznaczona na paszę)

1803

Pasta kakaowa, odtłuszczona, bądź nie

1804

Kakaowe masło, tłuszcz i olej

1805

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukry lub innej substancji słodzącej

1903

Tapioka i jej substytuty sporządzone ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, wysiewek lub w podobnej postaci

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin przyrządzone lub konserwowane przy użyciu octu lub kwasu octowego:

90

– Inne:

ex 90

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata ); rdzenie palmowe; jamsy, słodkie ziemniaki oraz podobne jadalne części roślin wymienionych w pozycji 0714

2004

Inne warzywa przyrządzone lub konserwowane w inny sposób niż przy użyciu octu, kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty wymienione w pozycji nr 2006:

90

– Inne warzywa i mieszanki warzyw:

ex 90

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2005

Inne warzywa przyrządzone lub konserwowane w inny sposób niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty wymienione w pozycji nr 2006:

80

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2006

Warzywa, owoce, orzechy, skórki owoców oraz inne części roślin konserwowane przy użyciu cukru (suszone, kandyzowane lub krystalizowane):

ex 00

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, owoce lub orzechy puree oraz pasty owocowe lub orzechowe otrzymane przez gotowanie, zawierające, bądź niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej

2008

Owoce, orzechy oraz inne jadalne części roślin w inny sposób przyrządzone lub konserwowane, zawierające, bądź niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej albo spirytusu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

– Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, zmieszane ze sobą, bądź nie:

11

– – Orzeszki ziemne:

ex 11

– – – Prażone orzeszki ziemne

– Inne, w tym mieszaniny inne niż wymienione w pod-pozycji nr 2008 19:

91

– – Rdzenie palmowe

99

– – Inne:

ex 99

– – – Kukurydza (ziarno) inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté; prażona cykoria i inne prażone substytuty kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:

– Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów albo na bazie kawy:

11

– – Ekstrakty, esencje i koncentraty

12

– – Preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów albo na bazie kawy:

ex 12

– – – Niezawierające tłuszczów mleka, białek mleka, cukru ani skrobi lub zawierające wagowo mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 2,5 % białek mleka, 5 % cukru lub 5 % skrobi

20

– Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów albo na bazie herbaty lub maté:

ex 20

– – Niezawierające tłuszczów mleka, białek mleka, cukru ani skrobi lub zawierające wagowo mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 2,5 % białek mleka, 5 % cukru lub 5 % skrobi

30

– Prażona cykoria oraz inne prażone substytuty kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2102

Drożdże (czynne lub nieczynne); inne jednokomórkowe mikroorganizmy, martwe (lecz nie zawierające szczepionek wymienionych w pozycji nr 3002); preparowane proszki do pieczenia:

ex 10

– Czynne drożdże (inne niż drożdże piekarnicze oraz inne niże przeznaczone na paszę)

ex 20

– Nieczynne drożdże; inne jednokomórkowe mikroorganizmy, martwe (inne niż przeznaczone na paszę)

30

– Preparowane proszki do pieczenia

2103

Sosy i ich preparaty; mieszane przyprawy; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda:

10

– Sos sojowy

30

– Mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda:

ex 30

– – Mąka i mączka gorczycowa inna niż przeznaczona na paszę; przyrządzona musztarda

90

– Inne:

ex 90

– – Ostry sos z mango, ciecz

2106

Preparaty spożywcze, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej:

10

– Koncentraty białkowe oraz produkty białkowe upostaciowane:

ex 10

– – Inne niż zawierające ponad 1 % tłuszczów mleka, 1 % innych tłuszczów lub ponad 5 % cukrów

2201

Wody, w tym naturalne i sztuczne wody mineralne i wody gazowanenie zawierające dodatku cukry lub innej substancji słodzącej i nie aromatyzowane; lód i śnieg

2202

Wody, w tym wody mineralne i gazowane zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej albo aromatyzowane oraz inne napoje bezalkoholowe, poza sokami owocowymi lub warzywnymi wymienionymi w pozycji nr 2009

10

– Wody, w tym wody mineralne i gazowane zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej albo aromatyzowane

ex 90

– Inne niż sok owocowy lub sok warzywny rozcieńczony wodą lub gazowany

2203

Piwo wytworzone ze słodu

2205

Wermut oraz inne wino ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2207

Nieskażony alkohol etylowy o mocy alkoholowej objętościowo 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i inne produkty spirytusowe, skażone, o dowolnej mocy:

2208

Nieskażony alkohol etylowy o mocy alkoholowej objętościowo poniżej 80 % obj.; produkty spirytusowe, likiery oraz inne napoje spirytusowe:

20

– Napoje alkoholowe otrzymane przez destylację wina gronowego lub wytłoczyn winogronowych

30

– Różne gatunki whisky

40

– Rum i tafia

50

– Gin i Geneva

60

– Wódka

70

– Likiery i kordiały

2209

Ocet naturalny oraz substytuty octu naturalnego otrzymane z kwasu octowego

TABELA III

Wewnętrzne ceny odniesienia WE i krajowe ceny odniesienia Szwajcarii (4)

Surowiec rolny

Krajowa cena odniesienia Szwajcarii

CHF za 100 kg netto

Wewnętrzna cena odniesienia WE

CHF za 100 kg netto

Różnica cen odniesienia Szwajcarii/WE

CHF za 100 kg netto

Pszenica zwykła

64,00

19,45

44,55

Pszenica twarda

43,22

28,46

14,76

Żyto

58,00

15,98

42,02

Jęczmień

32,46

11,81

20,65

Kukurydza

38,97

18,87

20,10

Mąka z pszenicy zwykłej

105,88

27,23

78,65

Mleko pełne w proszku

607,00

382,77

224,23

Mleko chude w proszku

481,04

295,49

185,55

Masło

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukier (pozycje kodu HS 1701, 1702 i 1703)

0,00

Jaja (2)

250,75

186,70

64,05

Ziemniaki świeże

42,00

21,14

20,86

Tłuszcz roślinny (3)

360,00

147,25

212,75

TABELA IV

Szwajcarski system przywozu

a)

Opłaty celne za produkty określone w dodatku do niniejszej tabeli stanowią składnik rolny wyliczany na podstawie ciężaru netto. Standardowe receptury określone są w dodatku.

b)

W odniesieniu do produktów określonych w dodatku, przy wyliczaniu składników rolnych uwzględniane są następujące podstawowe stawki za surowce rolne:

Surowiec rolny

Stosowana podstawowa ilość po wejściu w życie

Stosowana podstawowa ilość po trzech latach od wejścia w życie

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

Pszenica zwykła

40,00

38,00

Pszenica twarda

13,00

12,00

Żyto

37,00

36,00

Jęczmień

18,00

18,00

Kukurydza

18,00

18,00

Mąka z pszenicy zwykłej

70,00

67,00

Mleko pełne w proszku

201,00

191,00

Mleko chude w proszku

167,00

158,00

Masło

466,00

466,00

Cukier (pozycje kodu HS 1701, 1702 i 1703)

00,00

00,00

Jaja

36,00

36,00

Ziemniaki świeże

18,00

18,00

Tłuszcz roślinny

191,00

181,00

c)

Opłaty celne za produkty określone w poniższej tabeli wynoszą zero.

Nr szwajcarskiej taryfy celnej

Uwagi

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Inne niż ostry sos z mango, ciekłe

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

W wyniku zastosowania niniejszego Protokołu opłaty celne za produkty określone w poniższej tabeli zostają zmniejszone do zera w trzech równych rocznych etapach.

Nr szwajcarskiej taryfy celnej

Opłaty celne stosowane po wejściu w życie

Opłaty celne stosowane rok po wejściu w życie

Opłaty celne stosowane dwa lara po wejściu w życie

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Numery taryfy celnej przedstawione w tej tabeli odpowiadają numerom obowiązującym w Szwajcarii w dniu 1 stycznia 2002 r. Bez uszczerbku dla art. 12a Umowy, zmiany nazewnictwa taryfy celnej nie będą mieć wpływu na pozycje niniejszej tabeli.


(1)  Dla produktów objętych pomocą przyznaną w odniesieniu do masła na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych.

(2)  Ceny otrzymane na podstawie cen jaj ptasich bez skorupek pomnożonych przez współczynnik 0,85.

(3)  Ceny dla tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.

(4)  Wewnętrzne ceny odniesienia WE i krajowe ceny odniesienia Szwajcarii dla surowców rolnych określonych w art. 3 i 4, które zostały przedstawione w tabeli III, są oparte o dane z dnia 1 stycznia 2002 r. Komitet Mieszany dokona przeglądu tych cen odniesienia przed zastosowaniem niniejszego Protokołu.

Dodatek do tabeli IV

Standardowe receptury szwajcarskie

Standardowe receptury określone w tabeli IV lit. a) (Szwajcarski system przywozu) stosowane przy wyliczaniu składników rolnych są określone w poniższej tabeli.

Nr szwajcarskiej taryfy celnej

Uwagi

Pszenica zwykła

Pszenica twarda

Żyto

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwykłej

Mleko pełne w proszku

Mleko chude w proszku

Masło

Cukier

Jaja

Ziemniaki świeże

Tłuszcz roślinny

kg surowca na 100 kg netto produktu końcowego

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Zawierające wagowo ponad 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

O zawartości tłuszczu wagowo 39 % lub więcej, lecz mniej niż 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

O zawartości tłuszczu wagowo 39 % lub więcej, lecz mniej niż 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Zawierające wagowo ponad 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Zawierające wagowo nie więcej niż 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Zawierające wagowo ponad 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Zawierające wagowo ponad 2 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Zawierające wagowo ponad 20 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Zawierające wagowo ponad 2 %, lecz nie więcej niż 20 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Zawierające wagowo ponad 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Zawierające wagowo ponad 8 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Zawierające wagowo ponad 2 %, lecz nie więcej niż 8 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Zawierające wagowo ponad 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Zawierające wagowo ponad 8 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Zawierające wagowo 2 %, lecz nie więcej niż 8 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 6 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Zawierające wagowo ponad 6 %, lecz nie więcej niż 12 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 1,5 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Zawierające wagowo ponad 1,5 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 6 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Zawierające wagowo ponad 6 %, lecz nie więcej niż 12 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 6 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Zawierające wagowo ponad 6 %, lecz nie więcej niż 12 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Niezawierające pszenicy zwykłej, żyta, jęczmienia, kukurydzy ani ziemniaków; inne niż przeznaczone na paszę

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Inne

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Niezawierające pszenicy zwykłej, żyta, jęczmienia, kukurydzy ani ziemniaków; inne niż przeznaczone na paszę

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Inne

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Do spożycia przez ludzi

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Inne

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 9 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Zawierające wagowo ponad 9 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 6 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Zawierające wagowo ponad 6 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Zawierające wagowo ponad 15 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 6 % tłuszczu

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Zawierające wagowo ponad 6 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Zawierające wagowo ponad 15 % tłuszczu

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Okruszyny chleba

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Inne niż okruszyny chleba

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Okruszyny chleba

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Inne niż okruszyny chleba

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

W postaci mąki, mączki lub płatków

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

W postaci mąki, mączki lub płatków

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

W postaci mąki, mączki lub płatków

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

W postaci mąki, mączki lub płatków

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu mleka, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu mleka, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu mleka, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu mleka, 2,5 % lub więcej białek mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Niezawierające tłuszczów mleka lub zawierające wagowo nie więcej niż 3 % tłuszczów mleka, nie zawierające innych tłuszczów lub zawierające wagowo nie więcej niż 3 % innych tłuszczów

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Niezawierające tłuszczów mleka lub zawierające wagowo nie więcej niż 3 % tłuszczów mleka, zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie zawierające więcej niż 10 % innych tłuszczów

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Niezawierające tłuszczów mleka lub zawierające wagowo nie więcej niż 3 % tłuszczów mleka, zawierające wagowo ponad 10 % innych tłuszczów

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 7 % tłuszczów mleka

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Zawierające wagowo ponad 7 %, lecz nie więcej niż 10 % tłuszczów mleka

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 13 % tłuszczów mleka

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Zawierające wagowo ponad 13 % tłuszczów mleka

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Zawierające wagowo ponad 20 %, lecz nie więcej niż 35 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Zawierające wagowo ponad 35 %, lecz nie więcej niż 50 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Zawierające wagowo ponad 20 %, lecz nie więcej niż 35 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Zawierające wagowo ponad 35 %, lecz nie więcej niż 50 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Zawierające wagowo ponad 3 %, lecz nie więcej niż 6 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Zawierające wagowo ponad 6 %, lecz nie więcej niż 12 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Zawierające wagowo ponad 12 %, lecz nie więcej niż 20 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 1,5 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Zawierające wagowo ponad 1,5 %, lecz nie więcej niż 3 % tłuszczu mleka

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Zawierające wagowo ponad 40 %, lecz nie więcej niż 60 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Zawierające wagowo ponad 60 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 25 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Zawierające wagowo ponad 25 %, lecz nie więcej niż 40 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Zawierające wagowo ponad 1 %, lecz nie więcej niż 5 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Zawierające wagowo ponad 5 %, lecz nie więcej niż 10 % tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Inne niż kleje kazeinowe

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Inne niż kleje kazeinowe

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Inne niż kleje kazeinowe

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Inne niż kleje kazeinowe

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatek do Protokołu 2

Przepisy dotyczące współpracy administracyjnej

1.

Umawiające się Strony Umowy zgadzają się co do tego, iż współpraca administracyjna jest istotna dla realizacji i kontroli preferencyjnego traktowania przyznanego w ramach niniejszego Protokołu i podkreślają swoje zaangażowanie w zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć w zakresie spraw celnych i związanych z nimi dziedzinach.

2.

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron stwierdzi na podstawie obiektywnych informacji brak współpracy administracyjnej i/lub nieprawidłowości albo nadużycia w zakresie podlegającym niniejszemu Protokołowi, dana Umawiająca się Strona może czasowo zawiesić odpowiednie preferencyjne traktowanie danego(-ych) produktu(-ów) zgodnie z niniejszym załącznikiem.

3.

Do celów niniejszego dodatku brak współpracy oznacza między innymi:

a)

powtarzające się nieprzestrzeganie zobowiązań weryfikacji pochodzenia danego(-ych) produktu(-ów);

b)

powtarzająca się odmowa lub nieuzasadniona zwłoka w przedstawianiu i/lub przekazywaniu wyników weryfikacji dowodu pochodzenia;

c)

powtarzająca się odmowa lub nieuzasadniona zwłoka w uzyskiwaniu upoważnienia do prowadzenia związanych ze współpracą administracyjną działań mających na celu weryfikację autentyczności dokumentów lub prawdziwości informacji istotnych dla przyznania danego preferencyjnego traktowania.

Do celów niniejszego dodatku stwierdzenie nieprawidłowości lub nadużyć może być dokonane, między innymi w przypadku, gdy na podstawie obiektywnych informacji stwierdza się wzrost przywozu towarów niemający rozsądnego uzasadnienia, przekraczający zwykły poziom produkcji i możliwości eksportowe drugiej Umawiającej się Strony.

4.

Zastosowanie tymczasowego zawieszenia podlega następującym warunkom:

a)

umawiająca się Strona, która na podstawie obiektywnych informacji stwierdziła brak współpracy administracyjnej i/lub nieprawidłowości albo nadużycia w zakresie spraw celnych i związanych z nimi dziedzin, powinna niezwłocznie zawiadomić Komitet Mieszany oraz rozpocząć konsultacje z Komitetem Mieszanym na podstawie całokształtu odpowiednich informacji i obiektywnych stwierdzeń, w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obydwie Umawiające się Strony;

b)

w przypadku gdy Umawiające się Strony rozpoczęły konsultacje z Komitetem Mieszanym, zgodnie z tym, co zostało określone powyżej, i nie znalazły rozwiązania możliwego do zaakceptowania w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia, dana Umawiająca się Strona może czasowo zawiesić odpowiednie preferencyjne traktowanie danego(-ych) produktu(-ów). O takim czasowym zawieszeniu zawiadamia się bezzwłocznie Komitet Mieszany;

c)

czasowe zawieszenia określone w niniejszym dodatku muszą ograniczać się do takich, które są niezbędne do ochrony interesów finansowych danej Umawiającej się Strony. Nie mogą one przekraczać okresu sześciu miesięcy, który może być odnawiany. Zawiadamia się bezzwłocznie Komitet Mieszany o wprowadzeniu czasowych zawieszeń. Będą one przedmiotem okresowych konsultacji z Komitetem Mieszanym, w szczególności w odniesieniu do ich zniesienia, gdy tylko okoliczności uzasadniające ich zastosowanie przestaną istnieć.

5.

Dana Umawiająca się Strona oprócz zawiadomienia Komitetu Mieszanego, o którym mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego dodatku, powinna opublikować w swoim Dzienniku Urzędowym zawiadomienie skierowane do importerów. W tym zawiadomieniu należy wskazać, że w odniesieniu do danego produktu stwierdzono na podstawie obiektywnych informacji brak współpracy administracyjnej i/lub nieprawidłowości albo nadużycia.