30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/4


Decyzja Rady

z dnia 30 marca 2004 r.

dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wzmocnienia i poszerzenia Umowy o współpracy celnej i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w celu włączenia współpracy dotyczącej bezpieczeństwa kontenerów i związanych z tym spraw

(2004/634/WE)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.