European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2396

8.4.2024

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 lutego 2024 r. – Komisja Europejska/Republika Malty

(Sprawa 694/22) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 110 TFUE - Roczny podatek od środków transportowych - Wyższe opodatkowanie przywożonych używanych pojazdów samochodowych niż opodatkowanie podobnych pojazdów znajdujących się już na rynku krajowym)

(C/2024/2396)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Björkland, K. Mifsud-Bonnici i R. Valletta Mallia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Malty (przedstawiciel: A. Buhagiar, pełnomocnik)

Sentencja

1)

Republika Malty uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 110 TFUE poprzez zastosowanie wyższego rocznego podatku od środków transportowych, dotyczącego pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innych państwach członkowskich przed dniem 1 stycznia 2009 r. i wprowadzonych na Maltę począwszy od tej daty, niż podatek stosowany do podobnych pojazdów zarejestrowanych na Malcie przed ową datą.

2)

Republika Malty pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.


(1)   Dz.U. C 15 z 16.1.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2396/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)