European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/2356

21.3.2024

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(C/2024/2356)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Belgię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r.  (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Belgia

Upamiętniane wydarzenie: belgijska prezydencja w Radzie UE.

Opis motywu: Motyw przedstawia stado ptaków (jaskółek), które symbolizuje sposób pracy UE. Stado porusza się jako grupa, a jednocześnie zostawia każdemu członkowi przestrzeń do indywidualnych manewrów, tworząc tym samym jedną złożoną, dynamiczną całość. Dlatego grupa oznacza przede wszystkim bycie razem. W czasie lotu zawsze jedna z jaskółek wysuwa się na czoło i ciągnie za sobą grupę. W pierwszej połowie 2024 r. będzie nią Belgia. Dwadzieścia siedem ptaków symbolizuje także całkowitą liczbę państw członkowskich UE. Kod państwa „BE” umieszczony jest między ptakami, po prawej stronie górnej części motywu. Poniżej stada ptaków pustą przestrzeń w dolnej połowie zajmuje opis: „BELGIJSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE 2024”. Po lewej stronie znajdują się inicjały projektantki Iris Bruijns. Z uwagi na to, że monety wybijać będzie Holenderska Mennica Królewska, po lewej stronie motywu umieszczono także znak mennicy w Utrechcie (laskę Merkurego), ponad którym znajduje się belgijski znak mincerski, kwiat astra przed kolbą Erlenmeyera.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 2 128 500.

Data emisji: pierwszy kwartał 2024.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2356/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)