European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2333

2.4.2024

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2024 r. – Lantmännen i Lantmännen Biorefineries/Komisja

(Sprawa T-93/24)

(C/2024/2333)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Lantmännen ek för (Sztokholm, Szwecja), Lantmännen Biorefineries AB (Norrköping, Szwecja) (przedstawiciele: R. Bachour, A. Van Cauwelaert, S. Perván Lindeborg i M. Nicolin, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Kuropejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności, w całości lub w części, decyzji w sprawie AT.40054 – Ethanol Benchmarks – C(2023) 8320 final, wydanej przez Komisję w dniu 7 grudnia 2023 r. i skierowanej do Lantmännen ek för i Lantmännen bioraffineries AB.

obciążenie Komisji kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez ewentualnych interwenientów.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przez Komisję zasady domniemania niewinności w stosunku do skarżących poprzez przyjęcie decyzji Komisji z dnia 10 grudnia 2021 r., C(2021) 8913 (zwanej dalej „decyzją w sprawie ugody”) i poprzez odniesienia do skarżących w tej decyzji]

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez Komisję prawa skarżących do dobrej administracji, w tym prawa do bezstronności i do obrony, poprzez niezapewnienie możliwości wykluczenia wszelkich racjonalnych wątpliwości co do bezstronności Komisji przy badaniu akt skarżących po wydaniu decyzji w sprawie ugody.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2333/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)