European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/1291

2.2.2024

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11326 – MSC / GIP III / ITALO)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/1291)

1.   

W dniu 24 stycznia 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l. („SAS Lux”, Luksemburg), kontrolowane przez MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA („MSC Group”),

GIP III Global Investments S.à r.l. („GIP III”, Luksemburg), kontrolowane przez Global Infrastructure Management, LLC,

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. („Italo”, Włochy), obecnie kontrolowane przez GIP III.

Przedsiębiorstwa SAS Lux i GIP III przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Italo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

SAS Lux jest spółką holdingową należącą do grupy MSC, która prowadzi działalność w zakresie usług transportu kontenerowego, rejsów oceanicznych, przewozu osób transportem morskim oraz usług organizatorów turystyki i biur podróży,

GIP III inwestuje na całym świecie w infrastrukturę w sektorach energii, transportu, technologii cyfrowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

3.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Italo: przewóz osób koleją dużych prędkości, a także komercyjne dalekobieżne usługi autobusowe na terenie Włoch.

4.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

5.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11326 – MSC / GIP III / ITALO

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)