European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/477

3.1.2024

Postanowienie Sądu z dnia 10 października 2023 r. – Sberbank/CRU

(Sprawa T-527/22) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) - Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością - Decyzja SRB o nieprzyjmowaniu programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji - Akcjonariusze - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

(C/2024/477)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sberbank of Russia PAO (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto i V. Villante, adwokaci)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (przedstawiciele: K.-P. Wojcik, H. Ehlers, J. Rius Riu i L. Forestier, pełnomocnicy, których wspierali B. Meyring, S. Schelo i S. Ianc, adwokaci)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) SRB/EES/2022/19 z dnia 1 marca 2022 r. o nieprzyjmowaniu programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Sberbank Europe AG w rozumieniu art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 2014, L 225, s. 1), a po drugie, sprawozdania z wyceny 1 Sberbank Europe AG z dnia 27 lutego 2022 r., przygotowanego przez SRB.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Nie ma potrzeby orzekania w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

3)

Sberbank of Russia PAO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), z wyjątkiem kosztów związanych z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

4)

Sberbank of Russia, SRB i EBC pokrywają własne koszty związane z ich wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów.


(1)   Dz.U. C 441 z 21.11.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/477/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)