European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2023/732

20.11.2023

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 października 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti, Rumunia) – EI/SC Brink’s Cash Solutions SRL

(Sprawa C-496/22 (1), Brink’s Cash Solutions)

(Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących zwolnień grupowych - Dyrektywa 98/59/WE - Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i art. 6 - Procedura informowania pracowników i konsultacji z nimi w razie planowanego zwolnienia grupowego - Niewyznaczenie przedstawicieli pracowników - Uregulowanie krajowe pozwalające pracodawcy na nieinformowanie indywidualnie zainteresowanych pracowników i niekonsultowanie się z każdym z nich z osobna)

(C/2023/732)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: EI

Strona pozwana: SC Brink’s Cash Solutions SRL

Sentencja

Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), art. 2 ust. 3 i art. 6 dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1794 z dnia 6 października 2015 r.,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które nie nakładają na pracodawcę obowiązku przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z pracownikami objętymi planem zwolnienia grupowego, w sytuacji gdy pracownicy ci nie wyznaczyli swoich przedstawicieli, i które nie zobowiązują wspomnianych pracowników do wyznaczenia takich przedstawicieli, pod warunkiem że przepisy te pozwalają, w okolicznościach niezależnych od woli tych pracowników, zagwarantować pełną skuteczność wspomnianych przepisów dyrektywy 98/59 z późniejszymi zmianami.


(1)   Dz.U. C 398 z 17.10.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)