ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 456

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
30 listopada 2022


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2021-2022
Posiedzenia z 23 i 24 marca 2022 r.
BRUKSELA

2022/C 456/01

Protokół posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.

1

2022/C 456/02

Protokół posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r.

24


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza, drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza, trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej w danym projekcie aktu.)

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

DROI

Podkomisja Praw Człowieka

SEDE

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

FISC

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Renew

Grupa Renew Europe

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

ID

Grupa Tożsamość i Demokracja

ECR

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

The Left

Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL

NI

Niezrzeszeni

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2021-2022 Posiedzenia z 23 i 24 marca 2022 r. BRUKSELA

30.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 456/1


23 marca 2022 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 23 MARCA 2022 R.

(2022/C 456/01)

Spis treśći

1.

Wznowienie sesji 3

2.

Otwarcie posiedzenia 3

3.

Oświadczenie Przewodniczącej 3

4.

Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń 3

5.

Composition du comité consultatif sur la conduite des députés 3

6.

Skład komisji i delegacji 4

7.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) 4

8.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu) 4

9.

Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu) 5

10.

Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu) 6

11.

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów) 6

12.

Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu 6

13.

Składanie dokumentów 7

14.

Porządek obrad 14

15.

Głosowanie nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art 163 Regulaminu) 15

16.

Informacje o posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu 10 marca 2022 r. — Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 24–25 marca 2022 r. (debata) 16

17.

Wznowienie posiedzenia 16

18.

Przemówienie premiera Kanady Justina Trudeau 16

19.

Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (debata) 17

20.

Skład komisji i delegacji 18

21.

System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru ***I (debata) 18

22.

Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I (debata) 19

23.

Suisse Secrets — jak narzucić państwom trzecim normy przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata) 19

24.

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (debata) 19

25.

WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (debata) 20

26.

Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych 20

27.

Porządek obrad następnego posiedzenia 21

28.

Zamknięcie posiedzenia 21
LISTA OBECNOŚCI 22

Protokół posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA

Przewodnicząca

1.   Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 10 marca 2022 r. została wznowiona.

2.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.00.

3.   Oświadczenie Przewodniczącej

Przewodnicząca złożyła oświadczenie, w którym z zadowoleniem odniosła się do przywrócenia obrad na posiedzeniu plenarnym przy fizycznej obecności zgromadzonych.

Podkreśliła, że w czasie pandemii Parlament nadal wykonywał swoje zadania legislacyjne w służbie obywateli europejskich. Dodała, że trzy kolejne sesje miesięczne będą okazją do przetestowania niektórych zaleceń grup analitycznych powołanych przez zmarłego przewodniczącego Davida Sassolego.

Przewodnicząca powitała byłego przewodniczącego Parlamentu Pata Coxa oraz Charlesa Michela (przewodniczącego Rady Europejskiej) i Ursulę von der Leyen (przewodniczącą Komisji).

4.   Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dni 7, 8, 9 i 10 marca 2022 r. zostały zatwierdzone.

5.   Composition du comité consultatif sur la conduite des députés

Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów Przewodnicząca zadecydowała o mianowaniu 16 marca 2022 r.:

Danutę Marię Hübner (PPE)

Giuliano Pisapię (S&D)

Pascala Duranda (Renew)

Heidi Hautalę (Verts/ALE)

Geerta Bourgeoisa (ECR)

na członków komitetu doradczego ds. postępowania posłów,

oraz

Gerolfa Annemansa (ID)

Helmuta Scholza (The Left)

na członków rezerwowych komitetu doradczego ds. postępowania posłów.

6.   Skład komisji i delegacji

Grupy Renew, Verts/ALE, ID i ECR poinformowały Przewodniczącą o następujących decyzjach dotyczących zmiany składu komisji i delegacji:

komisja AFET: Mounir Satouri, Salima Yenbou zamiast Maríi Sorayi Rodríguez Ramos

komisja REGI: Maximilian Krah

komisja CULT: Diana Riba i Giner

Podkomisja do Spraw Podatkowych: Roman Haider zamiast Hélène Laporte

Delegacja do spraw Stosunków z Kanadą: Johan Van Overtveldt zamiast Ladislava Ilčića

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

7.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Komisje JURI, EMPL/FEMM i ECON podjęły decyzję o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 71 Regulaminu na podstawie następujących sprawozdań:

komisja JURI — sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD)) — Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0059/2022);

komisje EMPL i FEMM — sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (COM(2021)0093 — C9-0089/2021 — 2021/0050(COD)) — Sprawozdawczynie: Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela (A9-0056/2022);

komisja ECON — sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 (COM(2020)0593 — C9-0306/2020 — 2020/0265(COD)) — Sprawozdawca: Stefan Berger (A9-0052/2022).

Wniosek o przeprowadzenie głosowania nad tymi decyzjami może zostać przedstawiony zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu jutro przed północą, tj. dnia 24 marca 2022 r.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynie żaden wniosek o głosowanie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

8.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Komisje JURI i FEMM postanowiły przystąpić do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 72 Regulaminu, na podstawie następującego stanowiska PE w pierwszym czytaniu:

komisje JURI i FEMM — Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków. (COM(2012)0614 — C7-0382/2012 — 2012/0299(COD)) — stanowisko w pierwszym czytaniu P7_TA(2013)0488.

To stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu stanowi mandat negocjacyjny.

9.   Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (C(2022)00631 — 2022/2594(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON, ENVI

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających sposób ustalania ekspozycji pośrednich wobec klienta wynikających z kontraktów na instrumenty pochodne i na kredytowe instrumenty pochodne w przypadku, gdy kontrakt nie został zawarty bezpośrednio z klientem, lecz instrument dłużny lub kapitałowy będący instrumentem bazowym został wyemitowany przez tego klienta (C(2022)01377 — 2022/2595(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 poprzez określenie opłat związanych z nadzorem sprawowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad dostawcami usług w zakresie udostępniania informacji (C(2022)01405 — 2022/2596(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji na temat polityki inwestycyjnej (C(2022)01413 — 2022/2598(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 11 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/1189 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków (C(2022)01416 — 2022/2597(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 11 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 poprzez ustanowienie kryteriów efektywności agronomicznej i bezpieczeństwa stosowania produktów ubocznych w produktach nawozowych UE (C(2022)01437 — 2022/2599(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO, ENVI (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (C(2022)01489 — 2022/2600(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (C(2022)01534 — 2022/2603(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/653 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania przepisu przejściowego określonego w art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia oraz zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2268 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia (C(2022)01541 — 2022/2602(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (C(2022)01552 — 2022/2604(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 marca 2022 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

10.   Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2400 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez średnie i ciężkie samochody ciężarowe oraz ciężkie autobusy oraz w celu uwzględnienia pojazdów elektrycznych i innych nowych technologii (D076241/01 — 2022/2592(RPS) — termin: 9 czerwca 2022 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (D077625/02 — 2022/2601(RPS) — termin: 17 czerwca 2022 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

11.   Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

Pytanie O-000008/2022, które skierował Bernd Lange w imieniu komisji INTA, do Komisji: Aktualne informacje od Komisji na temat stanu prac nad aktualizacją Traktatu karty energetycznej (B9-0008/2022);

Pytanie O-000009/2022, które skierował Bernd Lange w imieniu komisji INTA, do Rady: Aktualne informacje od Rady na temat stanu prac nad aktualizacją Traktatu karty energetycznej (B9-0009/2022).

12.   Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji listopadowej w 2021 r. jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.

13.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez inne instytucje

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych) (COM(2022)0068 — C9-0051/2022 — 2022/0047(COD))

Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodnicząca skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE opinia: IMCO, JURI, LIBE

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (COM(2022)0105 — C9-0058/2022 — 2022/0066(COD))

odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM opinia: BUDG, EMPL, IMCO, LIBE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie wdrażania i egzekwowania postanowień Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (COM(2022)0089 — C9-0059/2022 — 2022/0068(COD))

Zgodnie z art. 145 ust. 1 oraz art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodnicząca skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i z Komitetem Regionów.

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA opinia: AFET, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, AFCO

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Komisja Europejska (06001/2022 [01] — C9-0061/2022 — 2021/2106(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Parlament Europejski (06001/2022 [02] — C9-0062/2022 — 2021/2107(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Rada i Rada Europejska (06001/2022 [03] — C9-0063/2022 — 2021/2108(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Trybunał Sprawiedliwości (06001/2022 [04] — C9-0064/2022 — 2021/2109(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Trybunał Obrachunkowy (06001/2022 [05] — C9-0065/2022 — 2021/2110(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (06001/2022 [06] — C9-0066/2022 — 2021/2111(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Europejski Komitet Regionów (06001/2022 [07] — C9-0067/2022 — 2021/2112(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (06001/2022 [08] — C9-0068/2022 — 2021/2113(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Europejski Inspektor Ochrony Danych (06001/2022 [09] — C9-0069/2022 — 2021/2114(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: JURI, LIBE

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — Europejska Służba Działań Zewnętrznych (06001/2022 [10] — C9-0070/2022 — 2021/2115(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, AFCO

Absolutorium za rok 2020: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (06003/2022 [01] — C9-0071/2022 — 2021/2116(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020 — Agencja Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) (06003/2022 [02] — C9-0072/2022 — 2021/2117(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, IMCO

Absolutorium za rok 2020 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (06003/2022 [03] — C9-0073/2022 — 2021/2118(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: CULT

Absolutorium za rok 2020 — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (06003/2022 [04] — C9-0074/2022 — 2021/2119(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL, ITRE

Absolutorium za rok 2020 — Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (06003/2022 [05] — C9-0075/2022 — 2021/2120(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Absolutorium za rok 2020 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (06003/2022 [06] — C9-0076/2022 — 2021/2121(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: TRAN

Absolutorium za rok 2020 — Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (06003/2022 [07] — C9-0077/2022 — 2021/2122(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Absolutorium za rok 2020 — Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (06003/2022 [08] — C9-0078/2022 — 2021/2123(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ECON

Absolutorium za rok 2020 — Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (06003/2022 [09] — C9-0079/2022 — 2021/2124(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Absolutorium za rok 2020 — Europejska Agencja Chemikaliów (06003/2022 [10] — C9-0080/2022 — 2021/2125(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Absolutorium za rok 2020 — Europejska Agencja Ochrony Środowiska (06003/2022 [11] — C9-0081/2022 — 2021/2126(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Absolutorium za rok 2020 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (06003/2022 [12] — C9-0082/2022 — 2021/2127(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PECH

Absolutorium za rok 2020 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (06003/2022 [13] — C9-0083/2022 — 2021/2128(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Absolutorium za rok 2020 — Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (06003/2022 [14] — C9-0084/2022 — 2021/2129(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: FEMM

Absolutorium za rok 2020 — Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (06003/2022 [15] — C9-0085/2022 — 2021/2130(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ECON, EMPL

Absolutorium za rok 2020 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (06003/2022 [16] — C9-0086/2022 — 2021/2131(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020 — Europejska Agencja Leków (06003/2022 [17] — C9-0087/2022 — 2021/2132(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Absolutorium za rok 2020 — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (06003/2022 [18] — C9-0088/2022 — 2021/2133(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI, LIBE

Absolutorium za rok 2020 — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (06003/2022 [19] — C9-0089/2022 — 2021/2134(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: TRAN

Absolutorium za rok 2020 — Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) (06003/2022 [20] — C9-0090/2022 — 2021/2135(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok budżetowy 2020 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (06003/2022 [21] — C9-0091/2022 — 2021/2136(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: TRAN

Absolutorium za rok 2020 — Agencja Dostaw Euratomu (06003/2022 [22] — C9-0092/2022 — 2021/2137(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (06003/2022 [23] — C9-0093/2022 — 2021/2138(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ECON

Absolutorium za rok 2020: Europejska Fundacja Kształcenia (06003/2022 [24] — C9-0094/2022 — 2021/2139(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL

Absolutorium za rok 2020: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (06003/2022 [25] — C9-0095/2022 — 2021/2140(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Absolutorium za rok 2020: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (06003/2022 [26] — C9-0096/2022 — 2021/2141(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL

Absolutorium za rok 2020: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (06003/2022 [27] — C9-0097/2022 — 2021/2142(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL

Absolutorium za rok 2020: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (06003/2022 [28] — C9-0098/2022 — 2021/2143(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Absolutorium za rok 2020: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (06003/2022 [29] — C9-0099/2022 — 2021/2144(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Absolutorium za rok 2020: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (06003/2022 [30] — C9-0100/2022 — 2021/2145(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Absolutorium za rok 2020: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (06003/2022 [31] — C9-0101/2022 — 2021/2146(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, LIBE

Absolutorium za rok 2020: Agencja Europejskiego GNSS (od 1 stycznia 2021 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego) (06003/2022 [32] — C9-0102/2022 — 2021/2147(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — agencje wykonawcze (06004/2022 — C9-0103/2022 — 2021/2106(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Absolutorium za rok 2020: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (06005/2022 [01] — C9-0104/2022 — 2021/2148(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, REGI

Absolutorium za rok 2020 r.: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (06005/2022 [02] — C9-0105/2022 — 2021/2149(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI, ITRE, TRAN

Absolutorium za rok 2020 — Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (06005/2022 [03] — C9-0106/2022 — 2021/2150(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020: Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (06005/2022 [04] — C9-0107/2022 — 2021/2151(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (06005/2022 [05] — C9-0108/2022 — 2021/2152(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020 — Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (06005/2022 [06] — C9-0109/2022 — 2021/2153(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Absolutorium za rok 2020 — Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (06005/2022 [07] — C9-0110/2022 — 2021/2154(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI, ITRE

Absolutorium za rok 2020 — Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (06005/2022 [08] — C9-0111/2022 — 2021/2155(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, TRAN

Absolutorium za rok 2020 — Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (06005/2022 [09] — C9-0112/2022 — 2021/2156(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, TRAN

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów (COM(2022)0047 — C9-0113/2022 — 2022/0033(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — ósmy EFR (05553/2022 — C9-0114/2022 — 2021/2158(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: DEVE, BUDG

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — dziewiąty EFR (05554/2022 — C9-0115/2022 — 2021/2158(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: DEVE, BUDG

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — dziesiąty EFR (05555/2022 — C9-0116/2022 — 2021/2158(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: DEVE, BUDG

Absolutorium za rok 2020: budżet ogólny UE — jedenasty EFR (05557/2022 — C9-0117/2022 — 2021/2158(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: DEVE, BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do rozszerzenia uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych (COM(2022)0113 — C9-0119/2022 — 2022/0080(COD))

Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodnicząca skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: IMCO

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Mołdawii (07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

2)

przez komisje parlamentarne

2.1)

sprawozdania

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej Umowę między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (13448/1/2018 — C9-0416/2021 — 2018/0084(NLE)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej Umowę między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (13445/1/2018 — C9-0415/2021 — 2018/0086(NLE)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Sprawozdanie w sprawie ochrony praw dziecka w postępowaniu w sprawach cywilnych, administracyjnych i rodzinnych (2021/2060(INI)) — komisja JURI — Sprawozdawca: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

Sprawozdanie w sprawie WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (2020/2126(INI)) — komisja CONT — Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (COM(2022)0004 — C9-0007/2022 — 2021/0438(COD)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (14836/2021 — C9-0002/2022 — 2021/0806(CNS)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (14838/2021 — C9-0004/2022 — 2021/0808(CNS)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Francję — EGF/2021/007 FR/Selecta (COM(2022)0035 — C9-0036/2022 — 2022/0023(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (14839/2021 — C9-0005/2022 — 2021/0809(CNS)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (14837/2021 — C9-0003/2022 — 2021/0807(CNS)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (2021/2225(IMM)) — komisja JURI — Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza (2021/2256(IMM)) — komisja JURI — Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

2.2)

zalecenia do drugiego czytania

***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (13531/1/2021 — C9-0014/2022 — 2017/0113(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

14.   Porządek obrad

Posłom rozdano ostateczny projekt porządku obrad drugiego posiedzenia plenarnego w marcu 2022 r. (PE 729.736/PDOJ) zgodnie z art. 157 ust. 3 Regulaminu.

Przewodnicząca przypomniała, że trzy wnioski o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) złożone przez Komisję oraz komisje REGI i LIBE dotyczą następujących dossiers ustawodawczych:

Uchodźcy w Europie: CARE (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)) — komisja REGI;

Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy ustanowionych na podstawie rozporządzeń dotyczących FAMI w świetle wojny na Ukrainie (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD)) — komisja LIBE;

Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex (COM(2022/0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE)) — komisja LIBE.

Głosowanie nad tymi trzema wnioskami odbędzie się po przyjęciu porządku obrad.

Za zgodą grup politycznych Przewodnicząca zaproponowała następujące zmiany:

Środa

Przemówienie premiera Kanady Justina Trudeau zostanie dodane o godz. 17.30 po wspólnej dyskusji nad posiedzeniami Rady Europejskiej (pkt 43 i pkt 19 PDOJ).

Po przemówieniu odbędzie się tura wystąpień grup politycznych.

Pozostałe debaty zapisane w porządku obrad w środę po południu rozpoczną się o godz. 18.30 lub po przemówieniu premiera Kanady.

Posiedzenie zostanie zatem przedłużone do północy.

Czwartek

Jeżeli wniosek o zastosowanie trybu pilnego „Uchodźcy w Europie: CARE” zostanie przyjęty, debata na ten temat zostanie dopisana do porządku obrad o godz. 11.00.

Przewodnicząca poinformowała także, że głosowania nad:

„sprzeciwem na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości flutianilu” (B9-0168/2022)

sprawozdaniami Gillesa Lebretona (A9-0057/2022) i Angela Dzhambazkiego (A9-0055/2022) w sprawie uchylenia immunitetu

zostaną dodane bezpośrednio po głosowanianiach.

Głosowanie nad projektami rezolucji w sprawie realizacji polityki spójności na lata 2021–2027 (pkt 34 PDOJ) zostanie przełożone na następną sesję.

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrali Manfred Weber, Christine Anderson, Bernhard Zimniok i Iratxe García Pérez.

15.   Głosowanie nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art 163 Regulaminu)

Parlament przystępuje do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego złożonymi przez Komisję oraz komisje REGI i LIBE:

Uchodźcy w Europie: CARE (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)) — Komisja Rozwoju Regionalnego ***I

Głos zabrał Younous Omarjee (przewodniczący komisji REGI), przed głosowaniem nad wnioskiem o zastosowanie trybu pilnego, aby uzasadnić wniosek.

Podjęto decyzję o trybie pilnym. Debata odbędzie się jutro o godz. 11.00.

W związku z tym posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.30.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 11.30.

Wyznaczono nastęujące terminy składania:

poprawek: 23 marca 2022 r. o godz. 17.00.

wniosków o głosowanie podzielone i odrębne: 23 marca 2022 r. o godz. 20.00.

Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy ustanowionych na podstawie rozporządzeń dotyczących FAMI w świetle wojny na Ukrainie (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ***I

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar (przewodniczący komisji LIBE), przed głosowaniem nad wnioskiem o zastosowanie trybu pilnego, aby uzasadnić wniosek.

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 11.30.

Wyznaczono nastęujące terminy składania:

poprawek: 23 marca 2022 r. o godz. 17.00.

wniosków o głosowanie podzielone i odrębne: 23 marca 2022 r. o godz. 20.00.

Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex (COM(2022)0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ***

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar (przewodniczący komisji LIBE), przed głosowaniem nad wnioskiem o zastosowanie trybu pilnego, aby uzasadnić wniosek.

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 11.30.

16.   Informacje o posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu 10 marca 2022 r. — Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 24–25 marca 2022 r.(debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Informacje o posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu 10 marca 2022 r. (2022/2570(RSP))

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 24–25 marca 2022 r. (2022/2532(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Stéphane Séjourné w imieniu grupy Renew, i Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Pina PICIERNO

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Marco Zanni w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy The Left, Daniela Rondinelli niezrzeszona, Michael Gahler, Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Gunnar Beck, Beata Szydło, Özlem Demirel, Balázs Hidvéghi, Siegfried Mureșan, Marek Belka, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Jaak Madison, Hermann Tertsch, José Gusmão, Kostas Papadakis, Arnaud Danjean, Pedro Marques, Luis Garicano, Viola Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Clara Ponsatí Obiols, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Paulo Rangel, Gabriele Bischoff, Nicola Danti, Reinhard Bütikofer, Luděk Niedermayer, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Klára Dobrev, Andrius Kubilius i Ivan Štefanec.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Karlo Ressler, Margarida Marques, Bronis Ropė, Bogdan Rzońca i João Pimenta Lopes.

Głos zabrali Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Clément Beaune (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.36.)

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA

Przewodnicząca

17.   Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.40.

18.   Przemówienie premiera Kanady Justina Trudeau

Przewodnicząca wygłosiła krótkie przemówienie, w którym przywitała premiera Kanady i podkreśliła uprzywilejowane stosunki, jakie łączą Kanadę z Unią Europejską, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w Ukrainie.

Premier Kanady Justin Trudeau wygłosił przemówienie przed Parlamentem.

Głos zabrali: Siegfried Mureșan w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy The Left i Mislav Kolakušić (niezrzeszony).

PRZEWODNICTWO: Evelyn REGNER

Wiceprzewodnicząca

19.   Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (2022/2593(RSP))

Clément Beaune (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Wojciechowski (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Mara Bizzotto w imieniu grupy ID, Veronika Vrecionová w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp, w imieniu grupy The Left, Andrea Bocskor niezrzeszona, Siegfried Mureșan, Mohammed Chahim, Jan Huitema, Benoît Biteau, Thierry Mariani, Mazaly Aguilar, Eugenia Rodríguez Palop, Dino Giarrusso, Norbert Lins, Clara Aguilera, Pierre Karleskind, Eleonora Evi, Nicolaus Fest, Krzysztof Jurgiel, Luke Ming Flanagan, Ivan Vilibor Sinčić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Erik Marquardt, Julie Lechanteux, Milan Uhrík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Šojdrová, François-Xavier Bellamy i Paolo De Castro.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Jérémy Decerle, Roman Haider, Daniela Rondinelli, Gabriel Mato, Carmen Avram, Martin Hlaváček, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Simone Schmiedtbauer, María Soraya Rodríguez Ramos, Annie Schreijer-Pierik, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Benoît Lutgen i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Salvatore De Meo, Barry Andrews, Bronis Ropė, Bogdan Rzońca, Franc Bogovič, Irène Tolleret i Francisco José Millán Mon.

Głos zabrali Janusz Wojciechowski i Clément Beaune.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Mohammed Chahim i Clara Aguilera, w imieniu grupy S&D, w sprawie konieczności podjęcia przez UE pilnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w świetle agresji Rosji na Ukrainę oraz przyjęcia długoterminowego planu działania na rzecz zapewnienia autonomii żywnościowej UE (2022/2593(RSP)) (B9-0160/2022);

Herbert Dorfmann i Siegfried Mureșan, w imieniu grupy PPE, w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjskiej inwazją na Ukrainę (2022/2593(RSP)) (B9-0162/2022);

Ulrike Müller, Søren Gade i Nils Torvalds, w imieniu grupy Renew, w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (2022/2593(RSP)) (B9-0163/2022);

Eugenia Rodríguez Palop i Anja Hazekamp, w imieniu grupy The Left, w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (2022/2593(RSP)) (B9-0164/2022);

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Julie Lechanteux, Joëlle Mélin, Elena Lizzi, Jaak Madison i Sylvia Limmer, w imieniu grupy ID, w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (2022/2593(RSP)) (B9-0165/2022);

Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Ladislav Ilčić i Nicola Procaccini, w imieniu grupy ECR, w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (2022/2593(RSP)) (B9-0166/2022);

Martin Häusling, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Pär Holmgren, Tilly Metz i Francisco Guerreiro, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie potrzeby podjęcia pilnych działań przez Unię w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz długoterminowego planu działania na rzecz rozwoju autonomii żywnościowej Unii Europejskiej (2022/2593(RSP)) (B9-0167/2022).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.19 protokołu z dnia 24.3.2022 r.

20.   Skład komisji i delegacji

Grupa ID przekazała przewodniczącej następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja INTA: Markus Buchheit zamiast Maximiliana Kraha

komisja REGI: Joachim Kuhs zamiast Maximiliana Kraha

podkomisja DROI: Jaak Madison zamiast Maximiliana Kraha

podkomisja SEDE: Bernhard Zimniok zamiast Maximiliana Kraha

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

21.   System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru ***I(debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru [COM(2020)0594 — C9-0305/2020 — 2020/0267(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Johan Van Overtveldt przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Głos zabrali Jessica Polfjärd w imieniu grupy PPE, Eva Kaili w imieniu grupy S&D, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy Renew, France Jamet w imieniu grupy ID, Michiel Hoogeveen w imieniu grupy ECR, Chris MacManus w imieniu grupy The Left, i Jonás Fernández.

Głos zabrała Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 24.3.2022 r.

22.   Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I(debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona) [COM(2021)0085 — C9-0085/2021 — 2021/0045(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Angelika Winzig przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Głos zabrali Robert Hajšel w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Lina Gálvez Muñoz, Dita Charanzová i Miapetra Kumpula-Natri.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND

Wiceprzewodniczący

Głos zabrały Mairead McGuinness i Angelika Winzig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 24.3.2022 r.

23.   Suisse Secrets — jak narzucić państwom trzecim normy przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Suisse Secrets — jak narzucić państwom trzecim normy przeciwdziałania praniu pieniędzy (2022/2572(RSP))

Clément Beaune (urzędujący przewodniczący Rady) i Mairead McGuinness (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Emil Radev w imieniu grupy PPE, Marek Belka w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy The Left, Juan Fernando López Aguilar i Kira Marie Peter-Hansen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Mick Wallace.

Głos zabrali Mairead McGuinness i Clément Beaune.

Debata została zamknięta.

24.   Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I(debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii [COM(2022)0004 — C9-0007/2022 — 2021/0438(COD)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Markéta Gregorová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

Głos zabrali Siegfried Mureșan w imieniu grupy PPE, Marek Belka w imieniu grupy S&D, Dragoș Tudorache w imieniu grupy Renew, Markus Buchheit w imieniu grupy ID, Cristian Terheș w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy The Left, Ernő Schaller-Baross niezrzeszony, Andrzej Halicki, Juozas Olekas, Ryszard Czarnecki i Anna-Michelle Asimakopoulou.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrał Paolo Gentiloni.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Markéta Gregorová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 24.3.2022 r.

25.   WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (debata)

Sprawozdanie w sprawie WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów [2020/2126(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Monika Hohlmeier (w zastępstwie sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali Maria Noichl (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Sándor Rónai w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy The Left, José Manuel Fernandes, Maria Grapini, Karin Karlsbro, Claude Gruffat i Siegfried Mureșan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mick Wallace i Clare Daly.

Głos zabrali Johannes Hahn i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.20 protokołu z dnia 24.3.2022 r.

26.   Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Barry Andrews, Francisco Guerreiro, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Sandra Pereira, Miriam Lexmann, Anna-Michelle Asimakopoulou, Vlad-Marius Botoș, Michiel Hoogeveen, Peter Pollák, João Pimenta Lopes, Tomislav Sokol, Mick Wallace, Eugen Tomac i Clare Daly.

27.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad”PE 729.736/OJJE).

28.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.45.

Klaus Welle

Sekretarz generalny

Roberta Metsola

Przewodnicząca


23 marca 2022 r.

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bușoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Repasi René, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ștefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheș Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Băsescu Traian, Brunet Sylvie, Číž Miroslav, Estaràs Ferragut Rosa, de Graaff Marcel, Karas Othmar, Limmer Sylvia, Melchior Karen, Ochojska Janina, Picula Tonino, de la Pisa Carrión Margarita, Rafaela Samira, Ripa Manuela, Ruissen Bert-Jan


30.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 456/24


24 marca 2022 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 24 MARCA 2022 R.

(2022/C 456/02)

Spis treśći

1.

Otwarcie posiedzenia 31

2.

Siła UE — Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie (debata) 31

3.

Aktualne informacje od Komisji i Rady o stanie modernizacji Traktatu karty energetycznej (debata) 31

4.

Wznowienie posiedzenia 32

5.

Skład imienny nowych komisji 32

6.

Skład komisji i delegacji 32

7.

Uchodźcy w Europie: CARE ***I (debata) 33

8.

Wznowienie posiedzenia 33

9.

Głosowanie 33

9.1.

Uchodźcy w Europie: CARE ***I (głosowanie) 33

9.2.

Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy ustanowionych na podstawie rozporządzeń dotyczących FAMI w świetle wojny na Ukrainie ***I (głosowanie) 34

9.3.

Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex *** (głosowanie) 34

9.4.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu — 2023 34

9.5.

Wniosek o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza (głosowanie) 35

9.6.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (głosowanie) 35

9.7.

System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru ***I (głosowanie) 35

9.8.

Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I (głosowanie) 36

9.9.

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (głosowanie) 36

9.10.

Komputerowy system transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych (system e-CODEX) ***I (głosowanie) 36

9.11.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we Włoszech * (głosowanie) 36

9.12.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych we Włoszech * (głosowanie) 37

9.13.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów we Włoszech * (głosowanie) 37

9.14.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Grecji * (głosowanie) 37

9.15.

Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych *** (głosowanie) 37

9.16.

Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych *** (głosowanie) 38

9.17.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji — wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta — Francja (głosowanie) 38

9.18.

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości flutianilu (głosowanie) 38

9.19.

Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (głosowanie) 39

9.20.

WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (głosowanie) 39

10.

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu 39

11.

Korekty i zamiary głosowania 40

12.

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu) 40

13.

Przesunięcia środków i decyzje budżetowe 40

14.

Składanie dokumentów 40

15.

Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów 41

16.

Kalendarz następnych posiedzeń 41

17.

Zamknięcie posiedzenia 42

18.

Przerwa w obradach 42
LISTA OBECNOŚCI 47

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 49

1.

Uchodźcy w Europie: CARE ***I 49

2.

Bardziej elastyczne korzystanie ze środków w ramach rozporządzenia w sprawie EFMRA w świetle wojny w Ukrainie ***I 50

3.

Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex *** 50

4.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2023 r. 50

5.

Wniosek o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza 51

6.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa 51

7.

System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru ***I 51

8.

Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I 51

9.

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I 51

10.

Skomputeryzowany system łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX) ***I 52

11.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we Włoszech * 52

12.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych we Włoszech * 52

13.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów we Włoszech * 52

14.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Grecji * 52

15.

Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych *** 53

16.

Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych *** 53

17.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta – Francja 53

18.

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości flutianilu w określonych produktach lub na ich powierzchni 53

19.

Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę 53

20.

WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów 63

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 64

1.

Uchodźcy w Europie: CARE — C9-0057/2022 — Wniosek Komisji 64

2.

Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy ustanowionych na podstawie rozporządzeń dotyczących FAMI w świetle wojny na Ukrainie — C9-0056/2022 — Art. 2 pkt 1 — Popr. 3 65

3.

C9-0056/2022 — Art. 2 pkt 2 — Popr. 4 66

4.

C9-0056/2022 — Art. 3 pkt 1 — Popr. 5 68

5.

C9-0056/2022 — Motyw 18 — Popr. 1 69

6.

C9-0056/2022 — Po motywie 19 — Popr. 2 70

7.

C9-0056/2022 — Wniosek Komisji 72

8.

Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex — C9-0120/2022 — Wniosek dotyczący decyzji Rady 73

9.

System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru — A9-0240/2021 — Johan Van Overtveldt — Tymczasowe porozumienie — Popr. 2 75

10.

Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) — A9-0286/2021 — Angelika Winzig — Tymczasowe porozumienie — Popr. 74 76

11.

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii — A9-0043/2022 — Markéta Gregorová — Wniosek Komisji 77

12.

Komputerowy system transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych (system e-CODEX) — A9-0288/2021 — Emil Radev, Nuno Melo — Tymczasowe porozumienie — Popr. 71 79

13.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we Włoszech — A9-0046/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady 80

14.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych we Włoszech — A9-0050/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady 82

15.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów we Włoszech — A9-0047/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady 83

16.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Grecji — A9-0049/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady 84

17.

Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych — A9-0029/2022 — Paulo Rangel — Projekt decyzji Rady 86

18.

Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych — A9-0030/2022 — Paulo Rangel — Projekt decyzji Rady 87

19.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta – Francja — A9-0048/2022 — Eider Gardiazabal Rubial — Projekt rezolucji (cały tekst) 88

20.

Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę — RC-B9-0160/2022 — Po ust. 2 — Popr. 1 90

21.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 2 — Popr. 13 91

22.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 2 — Popr. 29 93

23.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 4 — Popr. 41 94

24.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 6 — Popr. 42 96

25.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 8 — Popr. 2 97

26.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 8 — Popr. 3 99

27.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 12 — Popr. 14 100

28.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 12 — Popr. 15 102

29.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 12 — Popr. 16 103

30.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 15 — Popr. 4 105

31.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 16 — Popr. 17 106

32.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 21 — Popr. 5 107

33.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 21 — Popr. 43 109

34.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 22 — Popr. 27 110

35.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 22 — Popr. 44 112

36.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 25/2 114

37.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 26/1 115

38.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 26/2 117

39.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 26/3 118

40.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 26 — Popr. 12 120

41.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 26 — Popr. 18 121

42.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 19/1 123

43.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 19/2 124

44.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 19/3 126

45.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 20 128

46.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 21 129

47.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 36 — Popr. 22 131

48.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 39 — Popr. 28 132

49.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 23 133

50.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 24 135

51.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 30 136

52.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 31 138

53.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 42 — Popr. 7 139

54.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 47/1 141

55.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 47/2 142

56.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 47/3 144

57.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 47 — Popr. 8 145

58.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 47 — Popr. 9 147

59.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 47 — Popr. 10 148

60.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 48 — Popr. 45/1 150

61.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 48 — Popr. 45/2 151

62.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 49/1 153

63.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 49/2 154

64.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 49/3 156

65.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 49/4 157

66.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 49 — Popr. 11 159

67.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 53 — Popr. 32/rev 160

68.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 53 — Popr. 33/rev 162

69.

RC-B9-0160/2022 — Ust. 54/2 164

70.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 55 — Popr. 25 165

71.

RC-B9-0160/2022 — Po ust. 57 — Popr. 26 167

72.

RC-B9-0160/2022 — Motyw M/2 168

73.

RC-B9-0160/2022 — Motyw M/3 169

74.

RC-B9-0160/2022 — Motyw AE/2 171

75.

RC-B9-0160/2022 — Motyw AK/2 172

76.

RC-B9-0160/2022 — Motyw AK/3 174

77.

RC-B9-0160/2022 — Projekt rezolucji (cały tekst) 175

78.

WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów — A9-0039/2022 — Petri Sarvamaa — Projekt rezolucji (cały tekst) 177

Protokół posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY

Wiceprzewodnicząca

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.

2.   Siła UE — Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Siła UE — Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie (2022/2589(RSP))

Clément Beaune (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Morten Petersen w imieniu grupy Renew, Ville Niinistö w imieniu grupy Verts/ALE, Paolo Borchia w imieniu grupy ID, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy The Left, Tiziana Beghin niezrzeszona, Maria da Graça Carvalho, Jens Geier, Claudia Gamon, Marie Toussaint, Jean-Lin Lacapelle, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Nicola Danti, Jutta Paulus, Markus Buchheit, Grzegorz Tobiszowski, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Patryk Jaki, Dolors Montserrat, Miapetra Kumpula-Natri, Ondřej Knotek, Filip De Man, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Barbara Thaler i Robert Roos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Radan Kanev, Maria Grapini, Nikos Androulakis, Bogdan Rzońca, Pernando Barrena Arza i Edina Tóth.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

PRZEWODNICTWO: Michal ŠIMEČKA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Clément Beaune.

Debata została zamknięta.

3.   Aktualne informacje od Komisji i Rady o stanie modernizacji Traktatu karty energetycznej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000008/2022 które skierował Bernd Lange w imieniu komisji INTA, do Komisji: Aktualne informacje od Komisji na temat stanu prac nad aktualizacją Traktatu karty energetycznej (B9-0008/2022)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000009/2022 które skierował Bernd Lange w imieniu komisji INTA, do Rady: Aktualne informacje od Rady na temat stanu prac nad aktualizacją Traktatu karty energetycznej (B9-0009/2022)

Bernd Lange rozwinął pytania.

Clément Beaune (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B9-0009/2022.

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) odpowiedział na pytanie B9-0008/2022.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Inma Rodríguez-Piñero w imieniu grupy S&D, Marie-Pierre Vedrenne w imieniu grupy Renew, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Emmanuel Maurel w imieniu grupy The Left, Enikő Győri niezrzeszona, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq i Łukasz Kohut.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Mick Wallace.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Clément Beaune.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.50.)

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA

Przewodnicząca

4.   Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.01.

5.   Skład imienny nowych komisji

Zgodnie z art. 209 Regulaminu grupy polityczne i posłowie niezrzeszeni przekazali przewodniczącej Parlamentu nominacje do nowych komisji: Komisji Specjalnej ds. Pandemii COVID-19, Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji oraz komisji śledczej ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji.

Skład imienny nowych komisji jest załączony do niniejszego protokołu obrad (załącznik 1 protokołu z dnia 24.3.2022).

6.   Skład komisji i delegacji

Grupa PPE poinformowała Przewodniczącą o następujących decyzjach dotyczących zmiany składu komisji i delegacji:

komisja BUDG: Adam Jarubas zamiast Jana Olbrychta

komisja CONT: Jan Olbrycht zamiast Simone Schmiedtbauer

komisja ENVI: Marian-Jean Marinescu zamiast Dana-Ștefana Motreanu

komisja LIBE: Karolin Braunsberger-Reinhold

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

7.   Uchodźcy w Europie: CARE ***I(debata)

Uchodźcy w Europie: CARE [COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)]

Przewodnicząca wygłosiła oświadczenie w celu wprowadzenia w temat debaty.

Głos zabrali: Andrey Novakov w imieniu grupy PPE, Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, Susana Solís Pérez w imieniu grupy Renew, Caroline Roose w imieniu grupy Verts/ALE, Alessandro Panza w imieniu grupy ID, Andżelika Anna Możdżanowska w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy The Left i Chiara Gemma (niezrzeszona).

Głos zabrała Elisa Ferreira (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 24.3.2022 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.26.)

8.   Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.34.

9.   Głosowanie

Szczegółowe wyniki głosowania (poprawki, głosowania odrębne, głosowania podzielone, …) znajdują się w załączniku „Wyniki głosowania” dołączonym do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania imiennego, załączone do niniejszego protokołu, są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.

Przed przystąpieniem do głosowania przewodnicząca wydała oświadczenie na temat znaczenia tego dnia oznaczającego powrót do głosowania w sali posiedzeń.

9.1.   Uchodźcy w Europie: CARE ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)) — Komisja Rozwoju Regionalnego

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2022)0083)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

9.2.   Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy ustanowionych na podstawie rozporządzeń dotyczących FAMI w świetle wojny na Ukrainie ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 514/2014 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 516/2014 ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1147 ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P9_TA(2022)0084)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

9.3.   Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex *** (głosowanie)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Mołdawii (COM(2022)0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono (P9_TA(2022)0085)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)

9.4.   Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu — 2023

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu — 2023 (2022/2591(RSO)): patrz propozycja Konferencji Przewodniczących (pkt 8 protokołu z dnia 10.3.2022)

Przyjęto

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego w 2023 r. jest następujący:

16-19 stycznia

26 stycznia

1-2 lutego

13-16 lutego

13-16 marca

29-30 marca

17-20 kwietnia

8-11 maja

31 maja i 1 czerwca

12-15 czerwca

10-13 lipca

11-14 września

2-5 października

16-19 października

8-9 listopada

20-23 listopada

11-14 grudnia

9.5.   Wniosek o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza [2021/2256(IMM)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0086)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

9.6.   Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa [2021/2225(IMM)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0087)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

9.7.   System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru [COM(2020)0594 — C9-0305/2020 — 2020/0267(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0088)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

9.8.   Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona) [COM(2021)0085 — C9-0085/2021 — 2021/0045(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0089)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

9.9.   Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii [COM(2022)0004 — C9-0007/2022 — 2021/0438(COD)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2022)0090)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

9.10.   Komputerowy system transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych (system e-CODEX) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skomputeryzowanego systemu łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1726 [COM(2020)0712 — C9-0389/2020 — 2020/0345(COD)] — Komisja Prawna — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Emil Radev i Nuno Melo (A9-0288/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0091)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

9.11.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we Włoszech * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [14836/2021 — C9-0002/2022 — 2021/0806(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0092)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

9.12.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych we Włoszech * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [14837/2021 — C9-0003/2022 — 2021/0807(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0093)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

9.13.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów we Włoszech * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [14838/2021 — C9-0004/2022 — 2021/0808(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0094)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

9.14.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Grecji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [14839/2021 — C9-0005/2022 — 2021/0809(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0095)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

9.15.   Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej Umowę między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych [13448/1/2018 — C9-0416/2021 — 2018/0084(NLE)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0096)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

9.16.   Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej Umowę między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych [13445/1/2018 — C9-0415/2021 — 2018/0086(NLE)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0097)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

9.17.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji — wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta — Francja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Francję — EGF/2021/007 FR/Selecta [COM(2022)0035 — C9-0036/2022 — 2022/0023(BUD)] — Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0098)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

9.18.   Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości flutianilu (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 i ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości flutianilu w niektórych produktach lub na ich powierzchni (D076996/03; 2022/2524(RPS)) (B9-0168/2022) — Posłowie odpowiedzialni: Jutta Paulus, Maria Arena, Sirpa Pietikäinen i Mick Wallace.

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

9.19.   Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022 i B9-0167/2022

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0160/2022

(zastępujący B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022 i B9-0166/2022)

Przyjęto (P9_TA(2022)0099)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

(Projekty rezolucji B9-0164/2022, B9-0165/2022 i B9-0167/2022 stały się bezprzedmiotowe.)

9.20.   WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów [2020/2126(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0100)

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Wystąpienia

Monika Hohlmeier, aby przedstawić poprawkę ustną do ustępu 28. Parlament zgodził się poddać pod głosowanie poprawkę ustną.

PRZEWODNICTWO: Michal ŠIMEČKA

Wiceprzewodniczący

10.   Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Uchodźcy w Europie: CARE — [COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)]

Angel Dzhambazki

Sprawozdanie Angelika Winzig — A9-0286/2021

Vlad-Marius Botoș i Clare Daly

Sprawozdanie Markéta Gregorová — A9-0043/2022

Vlad-Marius Botoș, Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac i Angel Dzhambazki

Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę — RC-B9-0160/2022

Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac i Angel Dzhambazki

Sprawozdanie Petri Sarvamaa — A9-0039/2022

Vlad-Marius Botoș.

11.   Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

12.   Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

Plan działania UE na rzecz gospodarki społecznej (2021/2179(INI))

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL opinia: REGI, JURI

Ochrona środowiska poprzez prawo karne i zastąpienie dyrektywy 2008/99/WE (COM(2021)0851 — C9-0466/2021 — 2021/0422(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI opinia: DEVE, ENVI, LIBE, PETI

13.   Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31, ust. 3, rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 04/2022 — sekcja III — Komisja.

14.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez inne instytucje

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 06/2022 — Sekcja III — Komisja Europejska (N9-0010/2022 — C9-0060/2022 — 2022/2028(GBD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2022 — Sekcja III — Komisja Europejska (N9-0011/2022 — C9-0123/2022 — 2022/2029(GBD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2022 — Sekcja III — Komisja Europejska (N9-0012/2022 — C9-0124/2022 — 2022/2030(GBD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2022 — Sekcja III — Komisja Europejska (N9-0013/2022 — C9-0125/2022 — 2022/2031(GBD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG

2)

przez posłów

Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia środków służących lepszemu nauczaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych w edukacji szkolnej (B9-0122/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: CULT

Łukasz Kohut. Projekt rezolucji w sprawie odcięcia Rosji od systemu SWIFT (B9-0124/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: AFET opinia: ECON

Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony gruntów rolnych (B9-0125/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Dominique Bilde. Rezolucja w sprawie sytuacji na Madagaskarze (B9-0128/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: DEVE

Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie przyznania kompleksowego wsparcia Ukrainie i jej obywatelom (B9-0129/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

Emmanouil Fragkos. Projekt rezolucji w sprawie zatrudniania bezrobotnych Europejczyków w sektorze pierwotnym (B9-0130/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Valdemar Tomaševski i Charlie Weimers. Projekt rezolucji w sprawie pilnej solidarności z Ukrainą (B9-0131/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

Elena Lizzi i Stefania Zambelli. Projekt rezolucji w sprawie uznania przez UE ważnej roli opiekunów oraz ochrony ich praw (B9-0132/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL opinia: FEMM

Nicolas Bay, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas i Jérôme Rivière. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia sankcji wobec Polski i Węgier w związku z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy (B9-0133/2022)

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE opinia: AFET

15.   Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia oraz protokół posiedzenia z dnia wczorajszego zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.

16.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 4 kwietnia 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r.

17.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.39.

18.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Sekretarz generalny

Roberta Metsola

Przewodnicząca


24 marca 2022 r.

CE02 PEGA

[ 24/03/22 — ]

Komisja śledcza ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji

(38 członków)

PPE (10)

ARŁUKOWICZ Bartosz

BILČÍK Vladimír

BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin

FALCĂ Gheorghe

LENAERS Jeroen

NOVAK Ljudmila

VIRKKUNEN Henna

VUOLO Lucia

WARBORN Jörgen

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (8)

BARLEY Katarina

COZZOLINO Andrea

GUILLAUME Sylvie

HEIDE Hannes

HRISTOV Ivo

KOHUT Łukasz

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

RÓNAI Sándor

Renew (6)

DONÁTH Anna Júlia

IN 'T VELD Sophia

KÖRNER Moritz

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TUDORACHE Dragoș

YENBOU Salima

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

NEUMANN Hannah

RIBA I GINER Diana

ID (3)

ANDERSON Christine

ANDROUËT Mathilde

LEBRETON Gilles

ECR (3)

KANKO Assita

KEMPA Beata

TARCZYŃSKI Dominik

The Left (2)

ERNST Cornelia

GEORGIOU Giorgos

NI (2)

HIDVÉGHI Balázs

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

CS04 COVI

[ 24/03/22 — ]

Komisja Specjalna ds. Pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość

(38 członków)

PPE (10)

CLUNE Deirdre

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

de LANGE Esther

FRANSSEN Cindy

HAVA Mircea-Gheorghe

KOPACZ Ewa

KYMPOUROPOULOS Stelios

MONTSERRAT Dolors

REGIMENTI Luisa

SOKOL Tomislav

S&D (8)

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

CUTAJAR Josianne

FRITZON Heléne

LUCKE Karsten

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MORETTI Alessandra

VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BOTOȘ Vlad-Marius

DLABAJOVÁ Martina

GLÜCK Andreas

TRILLET-LENOIR Véronique

ZACHAROPOULOU Chrysoula

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin

METZ Tilly

PAULUS Jutta

RIVASI Michèle

ID (3)

LIMMER Sylvia

MÉLIN Joëlle

ZAMBELLI Stefania

ECR (3)

KARSKI Karol

ROOS Robert

WEIMERS Charlie

The Left (2)

KONEČNÁ Kateřina

MATIAS Marisa

NI (2)

RONDINELLI Daniela

SINČIĆ Ivan Vilibor

CS05 ING2

[ 24/03/22 — ]

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE 2)

(33 członków)

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareș

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LEWANDOWSKI Janusz

LUTGEN Benoît

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

MAJORINO Pierfrancesco

MAXOVÁ Radka

PICULA Tonino

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ID (3)

BEIGNEUX Aurélia

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

MELBĀRDE Dace

ROOKEN Rob

The Left (1)

DALY Clare

NI (2)

BOCSKOR Andrea

HIDVÉGHI Balázs


24 marca 2022 r.

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoș, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheș Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Băsescu Traian, Brunet Sylvie, Číž Miroslav, Estaràs Ferragut Rosa, Karas Othmar, Limmer Sylvia, Melchior Karen, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Picula Tonino, Rafaela Samira, Ripa Manuela, Ruissen Bert-Jan, Silva Pereira Pedro


24 marca 2022 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

1/20

niski próg (1/20 posłów)

1/10

średni próg (1/10 posłów)

1/5

wysoki próg (1/5 posłów)

taj

głosowanie tajne

1.   Uchodźcy w Europie: CARE ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0109 — C9-0057/2022— 2022/0075(COD))

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji Europejskiej

gi

+

562, 2, 3

2.   Bardziej elastyczne korzystanie ze środków w ramach rozporządzenia w sprawie EFMRA w świetle wojny w Ukrainie ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0112 — C9-0056/2022— 2022/0077(COD))

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Art. 2 pkt 1

3

Verts/ALE The Left

gi

-

125, 442, 7

Art. 2 pkt 2

4

Verts/ALE The Left

gi

-

115, 424, 5

Art. 3 pkt 1

5

Verts/ALE The Left

gi

-

118, 460, 2

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw 18

1

Verts/ALE The Left

gi

-

118, 455, 6

Po motywie 19

2

Verts/ALE The Left

gi

-

119, 431, 8

Wniosek Komisji Europejskiej

gi

+

575, 4, 3

Wnioski o głosowanie imienne

The Left: poprawki 1, 2, 3, 4, 5

Wnioski o głosowanie podzielone

ID:

Art. 3 pkt 1

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „i innych darczyńców publicznych lub prywatnych”

Część druga

:

te słowa

3.   Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex ***

Projekt decyzji Rady (COM(2022)0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE))

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji Rady

gi

+

543, 34, 10

4.   Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2023 r.

Propozycja Konferencji Przewodniczących

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Przyjęty bez głosowania

5.   Wniosek o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza

Sprawozdanie: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji

 

+

 

6.   Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji

 

+

 

7.   System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru ***I

Sprawozdanie: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

2

komisja

gi

+

527, 28, 31

8.   Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I

Sprawozdanie: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

74

komisja

gi

+

581, 2, 5

9.   Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I

Sprawozdanie: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji Europejskiej

gi

+

558, 20, 10

10.   Skomputeryzowany system łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX) ***I

Sprawozdanie: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

71

komisje

gi

+

571, 7, 10

11.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we Włoszech *

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji wykonawczej Rady

gi

+

547, 38, 4

12.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych we Włoszech *

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji wykonawczej Rady

gi

+

546, 37, 3

13.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów we Włoszech *

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji wykonawczej Rady

gi

+

546, 36, 6

14.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Grecji *

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji wykonawczej Rady

gi

+

546, 33, 9

15.   Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych ***

Zalecenie: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji Rady

gi

+

585, 3, 0

16.   Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych ***

Zalecenie: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji Rady

gi

+

587, 3, 0

17.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta – Francja

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji

gi

+

556, 21, 10

18.   Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości flutianilu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Projekt rezolucji: B9-0168/2022 (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0168/2022 (komisja ENVI)

Projekt rezolucji

ge

-

310, 256, 17

19.   Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę

Projekty rezolucji: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022, B9-0167/2022

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0160/2022 (PPE, S&D, Renew, ECR)

Po ust. 2

1

ID

gi

-

99, 459, 25

13

The Left

gi

-

150, 424, 12

29

The Left

gi

-

147, 391, 51

Ust. 4

41

ECR

gi

+

396, 163, 28

Ust. 5

51

Renew

 

+

 

Po ust. 6

42

ECR

gi

-

273, 304, 11

Po ust. 8

2

ID

gi

-

263, 307, 18

3

ID

gi

-

110, 462, 11

Po ust. 12

14

The Left

gi

-

174, 361, 54

15

The Left

gi

-

155, 426, 5

16

The Left

gi

-

155, 418, 11

Po ust. 15

4

ID

gi

-

67, 476, 41

Po ust. 16

17

The Left

gi

-

145, 434, 11

Ust. 17

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

Ust. 18

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 21

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

388, 176, 24

3

+

 

Po ust. 21

5

ID

gi

-

220, 321, 48

43

ECR

gi

+

525, 15, 48

Ust. 22

27

The Left

gi

+

493, 84, 13

Po ust. 22

44

ECR

gi

+

265, 249, 71

Ust. 24

52

Renew

 

+

 

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

 

2/gi

 

Ust. 25

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

496, 70, 17

Ust. 26

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

+

522, 24, 38

2/gi

+

383, 162, 45

3/gi

+

428, 139, 18

Po ust. 26

12

PPE

gi

+

293, 285, 12

18

The Left

gi

-

163, 410, 14

Ust. 27

40

Verts/ALE

gp

 

 

1/ge

+

312, 237, 37

2

-

 

6

ID

gi

 

53

Renew

ge

+

300, 271, 15

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

 

2/gi

 

3/gi

 

4/gi

 

5/gi

 

6/gi

 

Ust. 28

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 29

38

Verts/ALE

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po ust. 29

19

The Left

gp

 

 

1/gi

+

482, 90, 16

2/gi

-

138, 426, 21

3/gi

+

512, 72, 2

20

The Left

gi

-

166, 411, 10

21

The Left

gi

-

142, 436, 9

39

Verts/ALE

ge

-

158, 340, 88

Ust. 32

ust.

pierwotny tekst

go/ge

+

413, 148, 27

Ust. 33

54

Renew

 

+

 

Ust. 36

55

Renew

 

+

 

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

 

2

 

Po ust. 36

22

The Left

gi

+

348, 204, 37

Ust. 37

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 39

28

The Left

gi

-

138, 432, 19

Po ust. 39

23

The Left

gi

-

140, 435, 10

24

The Left

gi

-

146, 375, 66

30

The Left

gi

-

139, 426, 15

31

The Left

gi

-

165, 406, 13

Ust. 40

56

Renew

 

+

 

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

 

2/gi

 

3/gi

 

4

 

5

 

Ust. 41

57

Renew

 

+

 

Po ust. 42

7

ID

gi

-

273, 295, 15

Ust. 43

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 44

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po ust. 46

46

Renew

ge

+

307, 267, 12

Ust. 47

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

+

562, 21, 6

2/gi

+

464, 114, 7

3/gi

+

551, 12, 15

Po ust. 47

8

PPE

gi

-

274, 289, 20

9

PPE

gi

-

254, 306, 21

10

PPE

gi

+

298, 276, 7

Ust. 48

45

ECR

gp

 

 

1/gi

+

270, 241, 75

2/gi

-

259, 314, 10

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

 

2/gi

 

Ust. 49

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

+

447, 75, 54

2/gi

+

444, 68, 71

3/gi

+

429, 120, 34

4/gi

+

493, 56, 35

Po ust. 49

11

PPE

gi

+

284, 278, 25

Ust. 50

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 53

32/rev

PPE

gi

+

465, 100, 21

Po ust. 53

33/rev

PPE

gi

+

429, 127, 26

Ust. 54

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

469, 88, 28

Po ust. 55

25

The Left

gi

-

209, 349, 29

Po ust. 57

26

The Left

gi

-

193, 326, 69

Ust. 58

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po motywie L

34

Verts/ALE

 

-

 

Motyw M

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

552, 27, 6

3/gi

+

353, 200, 26

Motyw W

47

Renew

ge

+

303, 232, 49

Motyw Z

48

Renew

 

+

 

Motyw AE

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

479, 105, 2

Motyw AH

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw AK

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

544, 13, 27

3/gi

+

479, 58, 46

Motyw BB

35

Verts/ALE

 

-

 

Motyw EE

49

Renew

 

+

 

Motyw LL

50

Renew

 

+

 

Po motywie LL

36

Verts/ALE

 

-

 

37

Verts/ALE

 

-

 

Projekt rezolucji (całość tekstu)

gi

+

413, 120, 49

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0160/2022

 

S&D

 

 

B9-0162/2022

 

PPE

 

 

B9-0163/2022

 

Renew

 

 

B9-0164/2022

 

The Left

 

 

B9-0165/2022

 

ID

 

 

B9-0166/2022

 

ECR

 

 

B9-0167/2022

 

Verts/ALE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

ECR: poprawki 41, 42, 43, 44, 45; ust. 27, 47

PPE: poprawki 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev

The Left: poprawki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; ust. 26, 27, 49

ID: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ust. 24 (część druga), 25 (część druga), 40 (części druga i trzecia), 47 (część druga), 48, 54 (część druga); motyw M (części druga i trzecia), AE (część druga), AK (części druga i trzecia),

Verts/ALE: poprawki 9, 10, 12; ust. 27

Wnioski o głosowanie odrębne

Renew: ust. 26, 32, 36

PPE: ust. 48

The Left: ust. 28, 32, 36

S&D: ust. 32, 37, 49

Wnioski o głosowanie podzielone

The Left:

ust. 18

Część pierwsza

:

„wzywa Komisję, by antycypowała potencjalne rosyjskie kontrsankcje, które mogą wpłynąć na sektor rolno-spożywczy i sektor żywności pochodzenia wodnego, podobnie jak sankcje nałożone w 2014 r.,”

Część druga

:

„oraz by wskazała i otwarła nowe rynki w celu przekierowania eksportu produktów spożywczych;”

ust. 43

Część pierwsza

:

„wzywa Komisję, by zastosowała środki nadzwyczajne, w tym dopłaty do prywatnego przechowywania, w przypadku produktów rolnych napotykających problemy ze zbytem; odnotowuje zamiar udzielenia takiej pomocy sektorowi wieprzowiny;”

Część druga

:

„wzywa Komisję, by utworzyła mechanizm, który da organizacjom pozarządowym i innym podmiotom dostęp do produktów pochodzących z prywatnego przechowywania, aby pomóc im zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe w Ukrainie; uważa, że mechanizm ten można również wykorzystywać za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w państwach członkowskich przyjmujących uchodźców, aby zaspokoić pilną potrzebę zapewnienia dodatkowej żywności; uważa ponadto, że fundusz może pomóc zapewnić osobom będącym w trudnej sytuacji, że nie ucierpią niewspółmiernie z powodu kryzysu;”

ust. 58

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „alternatywne rynki eksportowe”

Część druga

:

te słowa

ID:

ust. 24

Część pierwsza

:

„zauważa, że aby zmniejszyć zależność od nawozów chemicznych, trzeba jak najszybciej zacząć wykorzystywać alternatywne ekologiczne źródła składników pokarmowych i obieg składników pokarmowych; wzywa Komisję, by zajęła się prawnymi i praktycznymi przeszkodami w wykorzystaniu tego rozwiązania do zmniejszenia zależności od importu nawozów, po pierwsze dzięki przejściu na nawozy organiczne, a po drugie dzięki dalszemu wspieraniu badań i innowacji na szczeblu UE; wzywa Komisję, by w szczególności podjęła niezbędne środki, w tym ustawodawcze, służące szerszemu wykorzystaniu ekologicznych produktów nawozowych uzyskiwanych z osadów ściekowych i przetworzonego obornika, by zastąpić nawozy sztuczne,”

Część druga

:

„pod warunkiem że nie będzie to sprzeczne z celami strategii »Od pola do stołu«;”

ust. 25

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „przechodzeniu na bardziej ekologiczne, odnawialne alternatywy”

Część druga

:

te słowa

ust. 44

Część pierwsza

:

„podkreśla, że trzeba przyjąć środki zapobiegające barierom w swobodnym przepływie towarów, a zwłaszcza w swobodnym obrocie kluczowymi towarami, takimi jak zboża; apeluje o zagwarantowanie właściwego funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych oraz unikanie zakazu eksportu do innych państw członkowskich;”

Część druga

:

„zwraca się do Komisji o szczególną czujność w tym względzie i podjęcie natychmiastowych działań w związku z wprowadzonym przez Węgry zakazem eksportu zbóż;”

ust. 48

Część pierwsza

:

„podkreśla, że celów strategii »Od pola do stołu« i szerzej rozumianego Zielonego Ładu nie należy podważać bezpośrednimi działaniami na rzecz zwiększenia odporności i budowania samowystarczalności pod względem nakładów;”

Część druga

:

„podkreśla, że środki mające zwiększyć efektywność wykorzystania środków produkcji, a także dostępność bardziej zrównoważonych alternatyw i praktyk oraz środki mające rozwiązać problem marnotrawienia żywności określone w strategii »Od pola do stołu« i w Zielonym Ładzie, a jednocześnie zmniejszyć zależność od czynników produkcji, takich jak szkodliwe środki ochrony roślin i nawozy chemiczne, to podstawowe elementy zapewniające solidne rolnictwo, rybołówstwo i akwakulturę w UE oraz łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w perspektywie średnio- i długoterminowej;”

ust. 54

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz zwraca uwagę, że środki te muszą przyczyniać się do osiągania celów Unii dotyczących przejścia na neutralność klimatyczną do 2050 r.”

Część druga

:

te słowa

motyw M

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „po części wskutek kryzysu klimatycznego i w konsekwencji pandemii COVID-19”

Część druga

:

„po części wskutek kryzysu klimatycznego i w konsekwencji pandemii COVID-19” z wyjątkiem słów: „wskutek kryzysu klimatycznego i”

Część trzecia

:

„wskutek kryzysu klimatycznego i”

motyw AE

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego Ładu”

Część druga

:

te słowa

motyw AH

Część pierwsza

:

„mając na uwadze, że prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego;”

Część druga

:

„mając na uwadze, że w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd Węgier podjął niedawno decyzję o zakazie wszelkiego eksportu zboża, łamiąc zarówno własne zobowiązania traktatowe, jak i zasadę solidarności w UE;”

motyw AK

Część pierwsza

:

„mając na uwadze, że można osiągnąć i utrzymać po wyjściu z obecnego kryzysu istotne synergie, np. zrównoważone praktyki rolnicze poprawiające jakość gleby, a tym samym produktywność oraz inne funkcje i usługi ekosystemowe, w tym sekwestrację dwutlenku węgla i regulację jakości wody;” z wyjątkiem słów: „sekwestrację dwutlenku węgla i”

Część druga

:

„sekwestrację dwutlenku węgla i”

Część trzecia

:

„mając na uwadze, że model produkcji i konsumpcji żywności, napojów i innych produktów rolnych w UE powinien być spójny z polityką i zobowiązaniami UE, w tym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i z porozumieniem paryskim, aby zapewnić solidną równowagę między trzema filarami zrównoważonego rozwoju;”

S&D:

poprawka 19

Część pierwsza

:

„podkreśla, że silny i zrównoważony sektor rolny w całej UE oraz prosperujące i zrównoważone środowisko wiejskie, wspierane dzięki zdecydowanej wspólnej polityce rolnej (WPR), to podstawowe warunki sprostania wyzwaniu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;”

Część druga

:

„podkreśla, że obecna WPR, ukierunkowana na eksport i zdominowana przez modele rolnictwa intensywnego, nie służy interesom małych i średnich gospodarstw rolnych, szkodzi środowisku i przyczynia się do zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, wylesiania, erozji gleby, niedoboru wody, a także zanieczyszczenia wody i powietrza;”

Część trzecia

:

„podkreśla, że rolnictwo ma istotną wartość dla UE i jej rozwoju politycznego i gospodarczego, a także ogromny wpływ na społeczeństwo, gdyż wytwarza żywność, daje zatrudnienie na obszarach wiejskich oraz oferuje żywotność gospodarczą i jakość życia na tych obszarach, a ogólnie – rozwój obszarów wiejskich;”

Verts/ALE:

ust. 29

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „i paszy”

Część druga

:

te słowa

ust. 36

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „większą elastyczność”

Część druga

:

te słowa

ust. 37

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza dla zwierząt gospodarskich”

Część druga

:

te słowa

ust. 50

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „długoterminowej”

Część druga

:

te słowa

poprawka 40

Część pierwsza

:

„ze względu na wyjątkowe okoliczności uznaje pilną potrzebę wprowadzenia tymczasowych i odwracalnych środków mających zwiększyć unijną produkcję w sezonie zbiorów w 2022 r., by przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii; ponieważ trzeba przezwyciężyć problem obecnego niedoboru roślin wysokobiałkowych, wzywa Komisję do przyspieszenia procedur administracyjnych, by w tym roku, przejściowym dla WPR, móc wykorzystywać grunty ugorowane do produkcji roślin wysokobiałkowych, do spożycia przez ludzi lub na paszę; apeluje o priorytetowe potraktowanie upraw wysokobiałkowych; zwraca się do Komisji, by przeprowadziła w odpowiednim czasie ponowną ocenę sytuacji i w razie potrzeby zaproponowała dalsze odpowiednie środki na 2023 r.;”

Część druga

:

„w związku z tym zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywają obszary proekologiczne w zwiększaniu funkcjonalnej różnorodności biologicznej i wydajności okolicznych obszarów uprawnych nawet o 36 %; zdecydowanie ostrzega przed stosowaniem pestycydów na obszarach proekologicznych, gdyż skumulowane zyski wydajności zostaną utracone wskutek zabicia drapieżników polujących na szkodniki i zapylaczy, które przyciągają te pasma pól; i ostrzega także przed orką, która powoduje utratę zgromadzonego węgla;”

poprawka 45

Część pierwsza

:

„podkreśla, że w pierwszej kolejności należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do niedoborów żywności, zwłaszcza w regionach znajdujących się w trudnej sytuacji, aby uniknąć powszechnej niestabilności geopolitycznej, oraz uważa, że przyczynienie się do światowego bezpieczeństwa żywnościowego jest obecnie moralnym obowiązkiem i nie może być uznawane za zagrożenie dla długoterminowych celów strategii »Od pola do stołu« i szerzej rozumianego Zielonego Ładu w kontekście bezpośrednich działań na rzecz zwiększenia odporności i budowania samowystarczalności pod względem nakładów;”

Część druga

:

„podkreśla, że środki mające zwiększyć efektywność wykorzystania środków produkcji, a także dostępność bardziej zrównoważonych alternatyw i praktyk oraz środki mające rozwiązać problem marnotrawienia żywności, a jednocześnie zmniejszyć zależność od czynników produkcji to podstawowe elementy zapewniające solidne rolnictwo, rybołówstwo i akwakulturę w UE oraz łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w perspektywie średnio- i długoterminowej;”

Renew, The Left, S&D:

ust. 17

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że rozwiązania krótko- i średnioterminowe mające zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obejmują dywersyfikację dostaw z państw trzecich, i” oraz „oraz by zawarła nowe umowy dwustronne lub rozszerzyła zakres dotychczasowych”

Część druga

:

„podkreśla, że rozwiązania krótko- i średnioterminowe mające zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obejmują dywersyfikację dostaw z państw trzecich, i”

Część trzecia

:

„oraz by zawarła nowe umowy dwustronne lub rozszerzyła zakres dotychczasowych”

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:

ust. 21

Część pierwsza

:

„przypomina, że dramatyczny wzrost cen nawozów, mający znaczny wpływ na cały sektor rolno-spożywczy, nastąpił jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę; podkreśla, że ceny te będą nadal rosły, ponieważ są powiązane z cenami gazu ziemnego;”

Część druga

:

„wzywa zatem Komisję, by zaczęła znosić cła antydumpingowe na nawozy produkowane w państwach trzecich;”

Część trzecia

:

„ubolewa ponadto, że Komisja nie wspomniała konkretnie o nawozach w komunikacie z 8 marca 2022 r. zatytułowanym »REPowerEU: wspólne europejskie działanie na rzecz bardziej przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii«”

S&D, Verts/ALE:

ust. 26

Część pierwsza

:

„wzywa Komisję, by podniosła limity zużycia azotu z obornika zwierzęcego, np. azotu odzyskiwanego z obornika lub RENURE, jako alternatywy dla nawozów sztucznych, dostosowując je do limitów dotyczących nawozów;” z wyjątkiem słów: „Komisję, by podniosła limity zużycia”

Część druga

:

„Komisję, by podniosła limity zużycia”

Część trzecia

:

„wzywa Komisję, by zarówno rozważyła tymczasowe odstępstwo w celu szybkiego obniżenia kosztów nawozów, jak i podjęła prace nad przepisami na dłuższą perspektywę, by poprawić obieg zamknięty w gospodarstwach rolnych i zmniejszyć zależność od zasobów z państw trzecich;”

ECR, Renew, Verts/ALE:

ust. 27

Część pierwsza

:

„ze względu na wyjątkowe okoliczności uznaje pilną potrzebę wprowadzenia tymczasowych i odwracalnych środków mających zwiększyć unijną produkcję w sezonie zbiorów w 2022 r., by przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii; ponieważ trzeba przezwyciężyć problem obecnego niedoboru roślin wysokobiałkowych, wzywa Komisję do przyspieszenia procedur administracyjnych, by w tym roku, przejściowym dla WPR, móc wykorzystywać grunty ugorowane do produkcji roślin wysokobiałkowych, do spożycia przez ludzi lub na paszę;” z wyjątkiem słowa: „wysokobiałkowych” (pierwszy raz w ustępie)

Część druga

:

„wysokobiałkowych” (pierwszy raz w ustępie)

Część trzecia

:

„apeluje o priorytetowe potraktowanie upraw wysokobiałkowych – i upraw innych roślin – niewymagających stosowania pestycydów lub wymagających ich tylko w niewielkich ilościach;” z wyjątkiem słów: „i upraw innych roślin” oraz „lub wymagających ich tylko w niewielkich”

Część czwarta

:

„i upraw innych roślin”

Część piąta

:

„lub wymagających ich tylko w niewielkich”

Część szósta

:

„zwraca się do Komisji, by przeprowadziła w odpowiednim czasie ponowną ocenę sytuacji i w razie potrzeby zaproponowała dalsze odpowiednie środki na 2023 r.;”

The Left, ID, Verts/ALE:

ust. 40

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „przejście na”, „rozwój i przyspieszenie dostępu do rynków alternatywnych źródeł białka, nawozy ekologiczne, mikrobiologiczną ochronę upraw i agroekologię”, „przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego Ładu” oraz „umożliwienie w tym roku, przejściowym dla WPR, wykorzystania tymczasowych i krótkoterminowych mechanizmów elastyczności obejmujących warunki i odstępstwa oraz przyspieszyć procedury administracyjne, aby osiągnąć tę elastyczność”

Część druga

:

„przejście na” oraz „rozwój i przyspieszenie dostępu do rynków alternatywnych źródeł białka, nawozy ekologiczne, mikrobiologiczną ochronę upraw i agroekologię”

Część trzecia

:

„przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego Ładu”

Część czwarta

:

„umożliwienie w tym roku, przejściowym dla WPR, wykorzystania tymczasowych i krótkoterminowych mechanizmów elastyczności obejmujących warunki i odstępstwa oraz przyspieszyć procedury administracyjne, aby osiągnąć tę elastyczność” z wyjątkiem słów: „i odstępstwa”

Część piąta

:

„i odstępstwa”

ECR, ID:

ust. 47

Część pierwsza

:

„ponownie podkreśla, że należy wzmocnić europejską autonomię strategiczną w zakresie żywności, pasz i całego sektora rolnego,”

Część druga

:

„przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego Ładu, które służą”

Część trzecia

:

„chronić środowisko UE oraz jej obszary rolne, łowiska i ośrodki akwakultury;”

Renew, ID:

ust. 49

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa żywnościowego”, „wdrażaniu planów działania prowadzących do osiągnięcia celów strategii” oraz „lub ucieczki emisji”

Część druga

:

„z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa żywnościowego”

Część trzecia

:

„wdrażaniu planów działania prowadzących do osiągnięcia celów strategii”

Część czwarta

:

„lub ucieczki emisji”

20.   WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 28

 

+

zmienione ustnie

Projekt rezolucji (całość tekstu)

gi

+

409, 61, 42

Różne

Monika Hohlmeier przedstawiła następującą poprawkę ustną do ust. 28:

„zwraca uwagę, że według załącznika I do sprawozdań rocznych dotyczących ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (sprawozdań PIF) za lata 2018 i 2019 Rumunia – wskutek trwającego dochodzenia w sprawie zwalczania nadużyć finansowych – była w stanie ujawnić i zgłosić bez porównania najwięcej nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych odnotowanych pośród państw członkowskich UE w przedmiotowych latach;”


24 marca 2022 r.

1.   Uchodźcy w Europie: CARE — C9-0057/2022 — Wniosek Komisji

Za 562

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 2

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

Wstrzymujący się 3

NI : Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sardone

2.   Bardziej elastyczne wykorzystanie funduszy ustanowionych na podstawie rozporządzeń dotyczących FAMI w świetle wojny na Ukrainie — C9-0056/2022 — Art. 2 pkt 1 — Popr. 3

Za 125

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos

ID : Mélin

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Didier, Tajani

S&D : Andrieu, Cozzolino, Crețu, García Del Blanco, Glucksmann, Guillaume, Incir, Jerković, Lalucq

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 442

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 7

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

PPE : Polfjärd, Pollák

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Didier, García Del Blanco, Incir, Mélin, Sardone, Tajani

3.   C9-0056/2022 — Art. 2 pkt 2 — Popr. 4

Za 115

ECR : Hoogeveen, Rooken, Roos

NI : Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Uhrík

S&D : Andrieu, Cozzolino, Crețu, García Del Blanco, Glucksmann, Kaili, Lalucq, Larrouturou, Pisapia

The Left : Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Papadimoulis, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 424

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Papadakis Demetris, Picierno, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 5

ECR : Lundgren

NI : Buschmann, Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Guillaume

Przeciw : García Del Blanco

4.   C9-0056/2022 — Art. 3 pkt 1 — Popr. 5

Za 118

ECR : Lundgren

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Uhrík

Renew : Séjourné

S&D : Andrieu, Cozzolino, Glucksmann, Guillaume, Lalucq

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 460

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Buschmann, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 2

NI : Kolakušić, Sinčić

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Lundgren, Séjourné

5.   C9-0056/2022 — Motyw 18 — Popr. 1

Za 118

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Caspary, Frankowski, Martusciello

S&D : Andrieu, Cozzolino, Glucksmann, Guillaume, Lalucq, Mebarek

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 455

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Buschmann, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 6

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Sinčić

Verts/ALE : Hautala

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Frankowski, Lundgren

6.   C9-0056/2022 — Po motywie 19 — Popr. 2

Za 119

ECR : Lundgren, Zalewska

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó

PPE : Adamowicz, Martusciello, Pietikäinen

Renew : Vázquez Lázara

S&D : Andrieu, Dobrev, Glucksmann, Guillaume, Lalucq, Larrouturou, Molnár, Rónai

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Gallée, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 431

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez

Renew : Alieva-Veli, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Zorrinho

Wstrzymujący się 8

ECR : Terheș

ID : Hakkarainen, Huhtasaari

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

Renew : Al-Sahlani, Wiesner

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Lundgren, Vázquez Lázara, Zanni

7.   C9-0056/2022 — Wniosek Komisji

Za 575

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 4

ID : de Graaff

PPE : Niebler

The Left : Georgiou, Kizilyürek

Wstrzymujący się 3

NI : Kolakušić, Konstantinou, Uhrík

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Georgiou, Kizilyürek

8.   Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych prowadzonych przez Frontex — C9-0120/2022 — Wniosek dotyczący decyzji Rady

Za 543

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Georgoulis, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Omarjee, Papadimoulis

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 34

ECR : Hoogeveen, Rooken, Roos

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

S&D : Sant

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Kizilyürek, MacManus, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Wstrzymujący się 10

NI : Kolakušić, Konstantinou

The Left : Björk, Gusmão, Hazekamp, Matias, Michels, Modig, Scholz, Villumsen

9.   System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru — A9-0240/2021 — Johan Van Overtveldt — Tymczasowe porozumienie — Popr. 2

Za 527

ECR : Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Daly, Gusmão, Matias, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 28

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Demirel, Flanagan, Georgiou, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, MacManus, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Scholz, Villumsen

Verts/ALE : Jakeliūnas

Wstrzymujący się 31

ECR : Aguilar, de la Pisa Carrión, Tertsch, Weimers

ID : Anderson, Annemans, Buchheit, De Man, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Madison, Reil, Vandendriessche, Vilimsky, Zimniok

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Radačovský, Uhrík

The Left : Arvanitis, Georgoulis, Kokkalis, Kountoura, Papadimoulis, Rodríguez Palop, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz

10.   Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) — A9-0286/2021 — Angelika Winzig — Tymczasowe porozumienie — Popr. 74

Za 581

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 2

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Wstrzymujący się 5

ECR : Weimers

ID : Kuhs

NI : Konstantinou

The Left : Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Kountoura

11.   Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii — A9-0043/2022 — Markéta Gregorová — Wniosek Komisji

Za 558

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Chaibi, Demirel, Flanagan, Georgoulis, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Scholz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 20

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Botenga, Daly, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Wallace

Wstrzymujący się 10

NI : Uhrík

The Left : Georgiou, Gusmão, Kizilyürek, Matias, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz

12.   Komputerowy system transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych (system e-CODEX) — A9-0288/2021 — Emil Radev, Nuno Melo — Tymczasowe porozumienie — Popr. 71

Za 571

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 7

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Renew : Christensen

The Left : Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Wstrzymujący się 10

ID : Anderson, Buchheit, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Kolakušić, Uhrík

Renew : Gade, Søgaard-Lidell

13.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we Włoszech — A9-0046/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady

Za 547

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 38

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff, Kuhs

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Wstrzymujący się 4

ECR : Terheș

NI : Kolakušić

The Left : Konečná, Maurel

14.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych we Włoszech — A9-0050/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady

Za 546

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 37

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Wstrzymujący się 3

NI : Kolakušić

The Left : Konečná, Maurel

15.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów we Włoszech — A9-0047/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady

Za 546

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 36

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Wstrzymujący się 6

NI : Kolakušić, Konstantinou, Uhrík

The Left : Konečná, Kountoura, Maurel

16.   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Grecji — A9-0049/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Projekt decyzji wykonawczej Rady

Za 546

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 33

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Wstrzymujący się 9

NI : Kolakušić, Konstantinou, Uhrík

The Left : Arvanitis, Georgoulis, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel

17.   Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych — A9-0029/2022 — Paulo Rangel — Projekt decyzji Rady

Za 585

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 3

ID : de Graaff

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

18.   Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych — A9-0030/2022 — Paulo Rangel — Projekt decyzji Rady

Za 587

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 3

ID : de Graaff

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

19.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta – Francja — A9-0048/2022 — Eider Gardiazabal Rubial — Projekt rezolucji (cały tekst)

Za 556

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Kanko, Karski, Kempa, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Waszczykowski, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 21

ECR : Brudziński, Czarnecki, Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Rookmaker, Roos, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Weimers, Zahradil

ID : de Graaff, Hakkarainen, Huhtasaari

Renew : Al-Sahlani, Eroglu, Karlsbro, Müller, Pagazaurtundúa, Wiesner

Wstrzymujący się 10

ECR : Jurzyca

ID : Anderson, Buchheit, Kofod, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Konstantinou, Meuthen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Fidanza, Pagazaurtundúa

20.   Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę — RC-B9-0160/2022 — Po ust. 2 — Popr. 1

Za 99

ECR : Aguilar, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lizzi, Madison, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Bellamy, van Dalen, Lexmann, Štefanec

S&D : Balt, De Basso, Fritzon, Guteland, Repasi

The Left : Georgiou, Kizilyürek

Verts/ALE : Delbos-Corfield

Przeciw 459

ECR : Bourgeois, Kanko, Lundgren, Rookmaker, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Zahradil

ID : Mariani

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 25

ECR : Berg, Hoogeveen, Jurzyca, Melbārde, Rooken, Roos

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mélin, Rougé

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Polčák, Sokol

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Šojdrová

Przeciw : De Basso, Delbos-Corfield, Fritzon, Gualmini, Guteland

21.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 2 — Popr. 13

Za 150

ID : Gancia

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, Ertug, Fernández, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, Guteland, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López Aguilar, Manda, Noichl, Regner, Repasi, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 424

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Herzberger-Fofana

Wstrzymujący się 12

ECR : Lundgren, Terheș

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : van Dalen, Niedermayer, Polčák

S&D : Angel, Tarabella

The Left : MacManus

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Fuglsang, Schaldemose, Vind

Przeciw : López Aguilar

22.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 2 — Popr. 29

Za 147

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Uhrík

PPE : Hortefeux

Renew : Durand, Verhofstadt, Yenbou

S&D : Andrieu, Androulakis, Arena, Barley, Bartolo, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Dobrev, Ertug, Geier, Glucksmann, Guillaume, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 391

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Breyer, Kolaja, Peksa

Wstrzymujący się 51

ECR : Melbārde

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Polčák

S&D : Angel

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Schaller-Baross

23.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 4 — Popr. 41

Za 396

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Madison, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Meuthen, Pignedoli, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Andrieu, Blinkevičiūtė, Guillaume, Mebarek, Olekas

The Left : Konečná, Maurel, Omarjee, Pelletier

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 163

ECR : Fitto

ID : de Graaff

NI : Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Arimont, Berger, Ehler, Martusciello, Maydell, Schwab

Renew : Thun und Hohenstein

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Daly, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Papadimoulis, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Wstrzymujący się 28

ECR : Czarnecki

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Rougé

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sinčić, Uhrík

Renew : Grošelj

The Left : Aubry, Chaibi, Flanagan

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Thun und Hohenstein

24.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 6 — Popr. 42

Za 273

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Charanzová, Christensen, Eroglu, Gade, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Løkkegaard, Vautmans

S&D : Avram, Fritzon, Grapini

The Left : Konečná

Przeciw 304

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : van Dalen, Pietikäinen, Weiss

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Loiseau, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Wstrzymujący się 11

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sinčić

Renew : Auštrevičius

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Fritzon

25.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 8 — Popr. 2

Za 263

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Andrews, Kelleher

The Left : Konečná, MacManus

Przeciw 307

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Comín i Oliveres, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó

PPE : Evren, Franssen, Liese, Pietikäinen, Radtke

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 18

ID : Bonfrisco

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Kolakušić, Konstantinou, Pignedoli, Rondinelli, Sinčić

PPE : Arimont, Hohlmeier, Vandenkendelaere

The Left : Modig, Villumsen

Verts/ALE : Jakeliūnas

26.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 8 — Popr. 3

Za 110

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Bellamy, Lewandowski

Przeciw 462

ECR : Fotyga

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 11

ECR : Jurzyca, Melbārde, Terheș

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Danjean, Zoido Álvarez

Renew : Knotek

Verts/ALE : Jakeliūnas

27.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 12 — Popr. 14

Za 174

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Clune, van Dalen, Fitzgerald, Kelly, Markey, Martusciello, Pietikäinen, Walsh

Renew : Durand, Gamon, Hojsík, Ries, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Arena, Barley, Bartolo, Bergkvist, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López, Luena, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 361

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Annemans, De Man, de Graaff, Haider, Kofod, Madison, Vandendriessche, Vilimsky

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, Grapini, Gualmini, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : D'Amato

Wstrzymujący się 54

ECR : Weimers

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Virkkunen

S&D : Angel, Gálvez Muñoz, González Casares, Ros Sempere

Verts/ALE : Jakeliūnas

28.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 12 — Popr. 15

Za 155

ID : Annemans, De Man, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Madison, Vandendriessche, Vilimsky

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Uhrík

PPE : Pietikäinen, Zovko

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Androulakis, Angel, Arena, Barley, Bartolo, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Geier, Glucksmann, Hajšel, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 426

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : D'Amato

Wstrzymujący się 5

ID : Beigneux

NI : Sinčić

PPE : van Dalen

S&D : Toia

Verts/ALE : Jakeliūnas

29.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 12 — Popr. 16

Za 155

ID : Kofod

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli

PPE : Pietikäinen

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Barley, Bartolo, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Heide, Incir, Krehl, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Toia, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 418

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 11

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : van Dalen

Renew : Ștefănuță

The Left : Konečná, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Verts/ALE : Jakeliūnas

30.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 15 — Popr. 4

Za 67

ECR : Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Lundgren, Procaccini, Rooken, Roos, Sofo, Stancanelli, Terheș, Weimers

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Gyöngyösi, Uhrík

Przeciw 476

ID : Bonfrisco

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 41

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

NI : Kolakušić, Konstantinou, Radačovský, Sinčić

Verts/ALE : Jakeliūnas

31.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 16 — Popr. 17

Za 145

ID : Kofod

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Uhrík

Renew : Andrews, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Gamon, Hojsík, Kelleher, Šimečka, Thun und Hohenstein, Toom, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Bartolo, Belka, Bergkvist, De Basso, Fritzon, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Heide, Incir, Lalucq, Mebarek, Regner, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Vollath

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 434

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Benea, Benifei, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sippel, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 11

ID : Haider, Lacapelle, Madison, Vilimsky

NI : Kolakušić, Konstantinou, Radačovský, Sinčić

PPE : Weiss

S&D : Toia

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Farreng, Tax

32.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 21 — Popr. 5

Za 220

ECR : Aguilar, de la Pisa Carrión, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jurzyca, Lundgren, Procaccini, Rooken, Roos, Sofo, Stancanelli, Terheș, Tertsch, Weimers

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Durand

S&D : De Basso, Incir

Verts/ALE : Van Sparrentak

Przeciw 321

ID : de Graaff

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : van Dalen, Franssen, Liese, Radtke, Vandenkendelaere, Winkler

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 48

ECR : Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tarczyński, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

NI : Kolakušić, Konstantinou

PPE : Arimont, Bilčík, Clune, Fitzgerald, Kelly, Markey, Martusciello, Niedermayer, Walsh, Weiss

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Evren

33.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 21 — Popr. 43

Za 525

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Panza, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vollath, Wolters, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Chaibi, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 15

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Radačovský

S&D : Krehl, Papadakis Demetris

The Left : Daly, Demirel, Georgiou, Kizilyürek, Michels, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Scholz

Wstrzymujący się 48

ID : Anderson, Annemans, Beck, Beigneux, Bilde, Bruna, Buchheit, De Man, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Reil, Rougé, Vandendriessche, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

Renew : Grošelj

S&D : Bullmann, Köster, Lange, Vitanov, Wölken, Yoncheva

The Left : Botenga, Urbán Crespo

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Wallace

Wstrzymujący się : Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz

34.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 22 — Popr. 27

Za 493

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Al-Sahlani, Andrews, Charanzová, Danti, Durand, Farreng, Gamon, Grošelj, Grudler, Hlaváček, in 't Veld, Karlsbro, Kelleher, Knotek, Kovařík, Rodríguez Ramos, Tolleret, Vedrenne, Wiesner, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 84

ECR : Hoogeveen, Rooken, Roos, Stancanelli, Weimers

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Motreanu, Winkler

Renew : Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Christensen, Cicurel, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karleskind, Katainen, Keller Fabienne, Körner, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin

Wstrzymujący się 13

ID : Haider, Kofod, Madison, Vilimsky

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Herbst, Kanev

S&D : Andrieu, Guillaume, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Motreanu

35.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 22 — Popr. 44

Za 265

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod

NI : Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Meuthen, Pignedoli, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Arimont, Arłukowicz, Bogdan, Frankowski, Halicki, Hetman, Hortefeux, Hübner, Jarubas, Kalinowski, Kanev, Kokalari, Kopacz, Lega, Lewandowski, Łukacijewska, Monteiro de Aguiar, Niedermayer, Olbrycht, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Skyttedal, Šojdrová, Virkkunen, Warborn, Wieland, Winkler, Winzig

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Loiseau, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Andrieu, Androulakis, Blinkevičiūtė, Glucksmann, Guillaume, Lalucq, Mebarek, Noichl, Olekas

The Left : Arvanitis, Björk, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Przeciw 249

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Krah, Kuhs, Lancini, Lizzi, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Buschmann, Ponsatí Obiols, Radačovský

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Caspary, Christoforou, van Dalen, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Falcă, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Hansen, Hava, Herbst, Hohlmeier, Hölvényi, Jahr, Juknevičienė, Kalniete, Kefalogiannis, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Pieper, Pollák, Radtke, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsmann, Weber, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Gade, Toom

S&D : Aguilera, Ameriks, Angel, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kohut, Krehl, Kumpula-Natri, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Chaibi, Georgiou, Kizilyürek, Michels, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Scholz

Wstrzymujący się 71

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Rougé, Vilimsky

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Amaro, Bellamy, Bilčík, Carvalho, Clune, Danjean, Didier, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Kelly, Markey, Morano, Pereira Lídia, Rangel, Sander, Walsh, Weiss

Renew : Eroglu, Grošelj, Knotek, Løkkegaard

S&D : Barley, Bullmann, Burkhardt, Kaljurand, Köster, Lange, Mikser, Wölken

The Left : Aubry, Barrena Arza, Botenga, Daly, Demirel, MacManus, Maurel, Urbán Crespo, Wallace

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Buzek, Kumpula-Natri, Lexmann, Maldeikienė, Mažylis, Ponsatí Obiols

Przeciw : Winzig

Wstrzymujący się : Hortefeux, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz

36.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 25/2

Za 496

ECR : Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Czarnecki, Fidanza, Fitto, Fotyga, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Procaccini, Sofo, Stancanelli, Tobiszowski, Vrecionová, Waszczykowski, Zahradil

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Laporte, Lechanteux, Mariani, Mélin, Rougé

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Caspary, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 70

ECR : Berg, Brudziński, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fiocchi, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Poręba, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tošenovský, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Anderson, Annemans, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Haider, Krah, Kuhs, Lebreton, Madison, Panza, Reil, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Bellamy, Carvalho, Didier, Monteiro de Aguiar, Polčák, Sander

Renew : Eroglu, Zacharopoulou

S&D : Regner

Wstrzymujący się 17

ECR : Jurzyca

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Hakkarainen, Huhtasaari, Lancini, Lizzi, Rinaldi, Zanni

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Rangel

Renew : Beer, Hahn Svenja, Körner

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Beer, Lebreton, Rangel, Regner

Wstrzymujący się : Bizzotto, Campomenosi, Zambelli

37.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 26/1

Za 522

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Daly, Flanagan, Kizilyürek, Konečná, MacManus, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 24

ID : Annemans, De Man, de Graaff, Vandendriessche

NI : Radačovský, Uhrík

PPE : Pietikäinen

Renew : Ďuriš Nicholsonová, Hojsík, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik

S&D : Andrieu, Guillaume, Heide, Jerković, López, Luena, Mebarek, Regner, Schieder, Sidl, Vollath

The Left : Barrena Arza

Wstrzymujący się 38

ID : Beck, Haider, Madison, Vilimsky

NI : Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

The Left : Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : López, Luena, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz

Wstrzymujący się : Kofod

38.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 26/2

Za 383

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Anderson, Annemans, Beigneux, Bilde, Bruna, Buchheit, De Man, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Reil, Rougé, Vandendriessche, Zimniok

NI : Bocskor, Comín i Oliveres, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bilbao Barandica, Botoș, Calenda, Cañas, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hlaváček, Huitema, Ijabs, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Picierno, Pisapia, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Vind, Vitanov, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Konečná

Przeciw 162

ECR : Bourgeois, Kanko

ID : Beck, de Graaff

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Rondinelli

PPE : Kanev

Renew : Bijoux, Boyer, Canfin, Chabaud, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Gamon, Gozi, Hayer, Hojsík, in 't Veld, Karleskind, Keller Fabienne, Loiseau, Ries, Šimečka, Thun und Hohenstein, Vedrenne, Wiezik

S&D : Andrieu, Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Chahim, De Basso, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Incir, Jerković, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Mebarek, Noichl, Papadakis Demetris, Regner, Repasi, Reuten, Schieder, Sidl, Sippel, Tax, Van Brempt, Vollath, Wölken, Wolters

The Left : Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 45

ECR : Lundgren

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Panza, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

S&D : Kaili, Tarabella

The Left : Arvanitis, Chaibi, Georgoulis, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Papadimoulis, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Cicurel, Trillet-Lenoir, Yon-Courtin

39.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 26/3

Za 428

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bilbao Barandica, Botoș, Calenda, Cañas, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Toom, Torvalds, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Flanagan, Konečná, MacManus, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Przeciw 139

ECR : Bourgeois, Kanko

ID : de Graaff

NI : Uhrík

Renew : Bijoux, Boyer, Canfin, Chabaud, Decerle, Durand, Farreng, Gamon, Gozi, Guetta, Hayer, in 't Veld, Karleskind, Keller Fabienne, Loiseau, Ries, Thun und Hohenstein, Vedrenne

S&D : Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, Cerdas, De Basso, Ertug, Fritzon, Geier, Guteland, Heide, Incir, Jerković, Krehl, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Noichl, Papadakis Demetris, Regner, Repasi, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Demirel, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Maurel, Michels, Modig, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Wstrzymujący się 18

NI : Buschmann, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

PPE : Herbst

S&D : Glucksmann, Kaili, Tarabella

The Left : Daly, Georgoulis, Kokkalis, Kountoura, Omarjee, Papadimoulis, Wallace

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Rodríguez Palop, Thun und Hohenstein, Villanueva Ruiz

Przeciw : Cicurel, Trillet-Lenoir, Yon-Courtin

40.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 26 — Popr. 12

Za 293

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Azmani, Beer, Charanzová, Christensen, Eroglu, Gade, Gozi, Groothuis, Grudler, Hahn Svenja, Huitema, Knotek, Körner, Kovařík, Løkkegaard, Mihaylova, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Rinzema, Tolleret, Vautmans, Wiesner

S&D : Avram, Benea, Ciuhodaru, Crețu, Grapini, Manda, Negrescu, Nica, Plumb

The Left : Konečná

Przeciw 285

ECR : Bourgeois, Kanko

ID : Bruna, de Graaff

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Kalniete, Niedermayer

Renew : Andrews, Auštrevičius, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Guetta, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Loiseau, Mituța, Müller, Pagazaurtundúa, Pîslaru, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cozzolino, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Wstrzymujący się 12

ID : Lizzi, Panza

NI : Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sinčić

PPE : Arimont, Bilčík

Renew : Grošelj

Verts/ALE : Jakeliūnas

41.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 26 — Popr. 18

Za 163

ECR : Bourgeois, Kanko, Rookmaker

ID : Bruna

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli

PPE : Polčák

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Ries, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Angel, Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, De Basso, Dobrev, Ertug, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Ujhelyi, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 410

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 14

ECR : Lundgren

ID : Jamet, Kofod

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Arimont, van Dalen

S&D : Kaili, López, Luena, Ros Sempere

The Left : Konečná

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Fuglsang, Schaldemose, Vind

Przeciw : Jamet

42.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 19/1

Za 482

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Andrews, Danti, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Grošelj, Hojsík, Kelleher, Šimečka, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Wiezik

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 90

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos, Weimers

ID : de Graaff, Haider, Madison, Vilimsky

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Didier, Doleschal, Franssen, Kanev, Maldeikienė

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

Wstrzymujący się 16

ECR : Jurzyca

ID : Anderson, Annemans, Beck, Buchheit, De Man, Hakkarainen, Huhtasaari, Krah, Kuhs, Reil, Vandendriessche, Zimniok

NI : Konstantinou, Sinčić

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Didier, Ries, Tax

43.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 19/2

Za 138

ECR : Weimers

ID : Kofod

NI : Comín i Oliveres, Gyöngyösi, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Sinčić, Uhrík

PPE : Gahler, Lexmann, Virkkunen

Renew : Durand, Grudler, Wiezik, Yenbou, Zacharopoulou

S&D : Andrieu, Arena, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, De Basso, Ertug, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Incir, Krehl, Lalucq, Larrouturou, Lucke, Mebarek, Noichl, Repasi, Sippel, Tarabella, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 426

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 21

ECR : Bourgeois, Kanko, Lundgren

ID : Beigneux, Bilde, Jalkh, Laporte, Mariani

NI : Kolakušić

PPE : van Dalen, Polčák

Renew : Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Šimečka, Thun und Hohenstein

S&D : Barley, Bartolo, Brglez, Kaili

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Jalkh, Tax, Virkkunen

44.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 19/3

Za 512

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Andrews, Danti, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Groothuis, Grošelj, Hojsík, Huitema, Kelleher, Nagtegaal, Rinzema, Semedo, Šimečka, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Wiezik, Yenbou, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 72

ID : de Graaff

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Kanev

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin

S&D : Lange

Wstrzymujący się 2

ECR : Jurzyca

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ries

45.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 20

Za 166

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : van Dalen, Vandenkendelaere

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Šimečka, Wiezik, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, De Basso, Ertug, Geier, Glucksmann, Guteland, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Noichl, Regner, Repasi, Ros Sempere, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Toia, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 411

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 10

ID : Kofod

PPE : Polčák

Renew : Thun und Hohenstein

S&D : Andrieu, Angel, Ciuhodaru, Guillaume, Kaili, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Fuglsang, Schaldemose, Vind

Przeciw : Vandenkendelaere

46.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 29 — Popr. 21

Za 142

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić

PPE : van Dalen

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Cozzolino, Dobrev, Ertug, Geier, Heide, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 436

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : MacManus

Wstrzymujący się 9

ID : Kofod

NI : Radačovský

S&D : Androulakis, Angel, Bergkvist, De Basso, Guteland, Incir

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Fuglsang, Schaldemose, Vind

47.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 36 — Popr. 22

Za 348

ECR : Bourgeois, Kanko, Lundgren, Melbārde

ID : Anderson, Annemans, Beck, Buchheit, De Man, Krah, Reil, Vandendriessche, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Arimont, van Dalen, Franssen, Hölvényi, Kokalari, Pietikäinen, Polfjärd, Vandenkendelaere, Warborn

Renew : Alieva-Veli, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 204

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Lancini, Lizzi, Panza, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni

NI : Meuthen

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Wstrzymujący się 37

ECR : Terheș

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Rougé, Vilimsky

NI : Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Bellamy, Bilčík, Danjean, Didier, Evren, Hortefeux, Morano, Sander, Weiss

Renew : Al-Sahlani, Riquet, Wiesner

Verts/ALE : Jakeliūnas

48.   RC-B9-0160/2022 — Ust. 39 — Popr. 28

Za 138

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Rondinelli

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Hojsík, in 't Veld, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Geier, Glucksmann, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Noichl, Regner, Repasi, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 432

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : MacManus

Wstrzymujący się 19

ECR : Bourgeois, Kanko, Terheș

ID : Beigneux, Kofod, Laporte, Mariani

NI : Comín i Oliveres, Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský

S&D : Andrieu, Cozzolino, Guillaume, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

49.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 23

Za 140

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić

PPE : van Dalen

Renew : Durand, in 't Veld, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Cozzolino, Ertug, Geier, Glucksmann, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Noichl, Regner, Repasi, Reuten, Schieder, Sidl, Sippel, Van Brempt, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 435

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : MacManus, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Wstrzymujący się 10

ECR : Terheș

S&D : Bergkvist, Chahim, De Basso, Fritzon, Guteland, Incir

The Left : Flanagan, Kountoura

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Fuglsang, Schaldemose, Vind

50.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 24

Za 146

ECR : Bourgeois, Hoogeveen, Jurzyca, Kanko, Rooken, Roos

ID : Krah

NI : Buschmann, Comín i Oliveres, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Sinčić, Uhrík

PPE : Pietikäinen

Renew : Durand

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Fuglsang, Geier, Glucksmann, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Van Brempt, Vind, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Przeciw 375

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : de Graaff, Jalkh

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Wstrzymujący się 66

ECR : Lundgren

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli

S&D : Andrieu, Bartolo, Cozzolino, Guillaume, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Jalkh

51.   RC-B9-0160/2022 — Po ust. 39 — Popr. 30

Za 139

ID : Annemans, Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Rougé, Vandendriessche

NI : Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Andrieu, Brglez, Cozzolino, Glucksmann, Guillaume, Heide, Lalucq, Larrouturou, Mebarek, Schieder, Sidl, Vollath

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen