ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 288

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
29 lipca 2022


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 288/01

Komunikat Komisji dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi

1

2022/C 288/02

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących procedury akredytacji, zatwierdzania i autoryzacji niezależnych podmiotów w zakresie dostępu do zabezpieczeń pojazdów ustanowionej w załączniku X do rozporządzenia (UE) 2018/858

7

2022/C 288/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10624 – ENEL / INTESA / JV) ( 1 )

33


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2022/C 288/04

Kursy walutowe euro — 28 lipca 2022 r.

34

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2022/C 288/05

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

35


 

V   Ogłoszenia

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2022/C 288/06

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

38

2022/C 288/07

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

43

2022/C 288/08

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

46


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/1


Komunikat Komisji dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi

(2022/C 288/01)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1493/93 państwa członkowskie mają obowiązek przekazać Komisji nazwę/nazwy i adres/adresy właściwych organów określonych w art. 2 oraz wszystkie niezbędne informacje pozwalające na szybkie porozumiewanie się z tymi organami.

Państwa członkowskie są również zobowiązane zgłaszać Komisji wszystkie zmiany tych danych.

Komisja jest zobowiązana przekazać wspomniane informacje wraz ze zmianami wszystkim właściwym organom we Wspólnocie oraz opublikować je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszy komunikat Komisji zastępuje komunikat Komisji nr 2015/C 290/01 dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi (Dz.U. C 290 z 4.9.2015, s. 1).

Poniżej przedstawiono wykaz właściwych organów w państwach członkowskich i wszelkie informacje pozwalające na szybkie porozumiewanie się z tymi organami.

Właściwe organy, o których mowa w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi

Austria

Zentrales Strahlenquellenregister

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Abteilung V/8 – Strahlenschutz

Untere Donaustraße 11

1020 Wien

Tel. +43 171100-614406

E-mail: strahlenregister@bmk.gv.at

Belgia

Federal Agency for Nuclear Control (FANC)

Security & Transport Department

Import & Transport Office

Rue Ravensteinstraat 36

1000 Brussels

Tel. +32 22892181

E-mail: transport@fanc.fgov.be

Internet: www.fanc.fgov.be

Bułgaria

Nuclear Regulatory Agency

Blvd. „Shipchenski Prohod” 69

1574 Sofia

Tel. +359 29406801

Faks +359 29406919

+359 29406889

E-mail: mail@bnra.bg

Internet: www.bnra.bg

Chorwacja

Ministry of the Interior

Civil Protection Directorate

Sector for Radiological and Nuclear Safety

Faks +385 13788599

E-mail: sector.rns@civilna-zastita.hr

Internet: https://civilna-zastita.gov.hr/podrucja-djelovanja/83

Cypr

Radiation Inspection and Control Service

Department of Labour Inspection

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

Apellis Street 12

1080 Nicosia

Tel. +357 22405623

Faks +357 22663788

E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy

Internet: www.mlsi.gov.cy/dli

Republika Czeska

State Office for Nuclear Safety

Register and Exposure Assessment Division

Senovážné náměstí 9

110 00 Praha 1

Tel. +420 221624255

Faks +420 221624817

E-mail: jan.vinklar@sujb.cz

Internet: www.sujb.cz

Dania

Danish Health Authority

Radiation Protection

Knapholm 7

2730 Herlev

Tel. +45 44543454

Faks +45 72227417

E-mail: sis@sis.dk

Internet: www.sis.dk

Estonia

Environmental Board

Climate and Radiation Department

Kopli 76

10416 Tallinn

Tel. +372 6625999

Faks +372 6807427

E-mail: info@keskkonnaamet.ee

Internet: www.keskkonnaamet.ee

Finland

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)

P.O. Box 14

FI-00881 Helsinki

Tel. +358 9759881

Faks +358 975988 500

E-mail: stuk@stuk.fi

Internet: www.stuk.fi

Francja

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

Boîte postale 17

31 avenue de la Division Leclerc

BP 17

92260 Fontenay-aux-Roses

Tel. +331 58357754

Faks +331 58359536

E-mail: inventaire@irsn.fr

Internet: www.irsn.fr

Niemcy

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn

Tel. +49 61969080

Faks +49 6196908800

E-mail: radionuklide@bafa.bund.de

Internet: www.bafa.de

Grecja

Greek Atomic Energy Commission (EEAE)

Patriarchou Grigoriou and

Neapoleos, P.O. Box 60092

Ag. Paraskevi

153 10 Attica

Τel. +30 2106506803

E-mail: chairman@eeae.gr

Internet: www.eeae.gr

Węgry

Hungarian Atomic Energy Authority

PO Box 676

Budapest 114

1539

Tel. +36 14364800

Faks +36 14364804

E-mail: haea@haea.gov.hu

Internet: www.oah.hu

Irlandia

Radiation Protection Regulation Team

Office of Environmental Enforcement

Environmental Protection Agency

McCumiskey House

Richview

Clonskeagh Road

Dublin 14

D14 YR62

Tel. +353 12680100

Faks +353 12680199

E-mail: RadRegulatory@epa.ie

Internet: www.epa.ie

Włochy

Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA)

Department for Nuclear, Technological and Industrial Risk

Via Vitaliano Brancati 48

00144 Roma

Tel. +39 0650072009

+39 0650072851

Faks +39 0650072941

E-mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Internet: www.isprambiente.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato Elettrico,

le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare

Divisione V – Impieghi pacifici dell’energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

Via Molise 6

00187 Roma

Tel. +39 0647052531

+39 0647052639

Faks +39 0647053980

E-mail: dgmereen.segreteria@mise.gov.it

Internet: www.mise.gov.it

Łotwa

Radiation Safety Centre of

State Environmental Service of Latvia

Rupniecibas Street 23

Riga, LV-1045

Tel. +371 67084306

E-mail: pasts@vvd.gov.lv

Internet: www.vvd.gov.lv

Litwa

Radiation Protection Centre

Kalvarijų st. 153

LT-08352 Vilnius

Tel. +370 52361936

Faks +370 52763633

E-mail: rsc@rsc.lt

Internet: www.rsc.lt

Luksemburg

Directeur de la Santé

Division de la Radioprotection

Villa Louvigny

Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Tel. +352 24785670

Faks +352 467522

E-mail: secretariat.radioprotection@ms.etat.lu

Malta

Radiation Protection Board

OHSA Building

17, Triq Edgar Ferro

Pietà

PTA 3153

Tel. +356 21247677

Faks +356 21232909

E-mail: ohsa.rpb@gov.mt

Holandia

Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS)

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

PO Box 16001

2500 BA Den Haag

Tel. +31 (0)884890500

E-mail: postbus.transportinfo@anvs.nl

Internet: www.anvs.nl

Polska

Państwowa Agencja Atomistyki

Departament Ochrony Radiologicznej

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel. +48 225562800

Faks +48 226213786

E-mail: secretariat.dor@paa.gov.pl

Internet: www.gov.pl/paa

Portugalia

Agência Portuguesa do Ambiente

Rua da Murgueira 9

Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

Tel. +351 214728200

Tel. +351 214728232

E-mail: geral@apambiente.pt

radiacao@apambiente.pt

Internet: www.apambiente.pt

Rumunia

National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN)

Blvd. Libertatii nr. 14, sector 5

050706 București

Tel. +40 213160572

Faks +40 213173887

E-mail: office@cncan.ro

Internet: www.cncan.ro

Republika Słowacka

Public Health Authority of the Slovak Republic

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Tel. +421 249284253

+421 249284111

Faks +421 244372619

E-mail: uvzsr@uvzsr.sk

podatelna@uvzsr.sk

Internet: www.uvzsr.sk

Słowenia

Źródła promieniotwórcze w sektorze medycznym i weterynaryjnym:

Ministry of Health

Slovenian Radiation Protection Administration

Ajdovščina 4

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14788709

Faks +386 14788715

E-mail: gp-ursvs.mz@gov.si

Internet: www.uvps.gov.si/en/

Źródła promieniotwórcze w innych sektorach (przemysł, badania naukowe):

Ministry of the Environment and Spatial Planning

Slovenian Nuclear Safety Administration

Litostrojska cesta 54

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14721100

Faks +386 14721199

E-mail: gp.ursjv@gov.si

Internet: www.ursjv.gov.si/en/

Hiszpania

Krajowy punkt kontaktowy

Consejo de Seguridad Nuclear

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid

Madrid

Tel. +34 913460100

Faks +34 913460588

Javier Zarzuela

E-mail: jzj@csn.es

Jeśli chodzi o przesyłanie substancji promieniotwórczych do obiektów jądrowych, obiektów promieniotwórczych kategorii pierwszej bądź obiektów promieniotwórczych kategorii drugiej i trzeciej, znajdujących się w regionach Andaluzja, Kastylia-La Mancha i Melilla:

Dirección General de Política Energética y Minas

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

Madrid

Tel. +34 913497418

Faks +34 913497529

E-mail: Bzn-sgenergianuclear@miteco.es

Jeśli chodzi o przesyłanie substancji promieniotwórczych do obiektów promieniotwórczych kategorii drugiej i trzeciej, znajdujących się w poniższych regionach:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Dirección General de Industria

Plaza de España, 1, 3.a planta

33007 Oviedo

Asturias

Tel. +34 985106676

Faks +34 985106675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Dirección general de Energía y Minas

Servició de Gestión Energética

Paseo de María Agustín, 36

50004 Zaragoza

Zaragoza

Tel. +34 976714747

Faks +34 976715360

E-mail: gestionenergetica@aragon.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS

Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Dirección General de Política Industrial

Servicio de Actividades Radiactivas

C/ del Bastió d’en Sanoguera, 2

07002 Palma

Illes Balears

Tel. +34 971176570

+34 971177000 + 63550

Faks +34 971176828

E-mail: rx@caib.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Turismo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria

Avda. Francisco La Roche, 35, Edificio Usos Múltiples I, 7a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Tel. +34 928899400 (Ext. 89288)

+34 922475000 (Ext. 25216)

Faks +34 922475354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ Albert Einstein, 2

39011 Santander

Cantabria

Tel. +34 942200044

Faks +34 942200030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Empleo e Industria

Dirección General de Industria

C/ Jacinto Benavente, 2, pta. 2a, ala norte

47195 Arroyo de la Encomienda

Valladolid

Tel. +34 983324288

Faks +34 983411410

Tel. +34 9833242291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departamento de Empresa y Trabajo

Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera

Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas

C/ Foc, 57, edificio A

08038 Barcelona

Barcelona

Tel. +34 933226633

Faks +34 934393996

E-mail: scar@gencat.cat

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Paseo de Roma, s/n

06800 Mérida

Badajoz

Tel. +34 924012115

Faks +34 924005601

E-mail: jose.narvaez@juntaex.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Empresa e Innovación

Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales

Edificio administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, puerta 4.a

15781 Santiago de Compostela

A Coruña

Tel. +34 981545587

Faks +34 981957192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Desarrollo Autonómico Secretaría General Técnica

Servicio de Industria y Comercio

C/ Marqués de la Ensenada, 13-15 (entrada por c/ Albia de Castro)

26071 Logroño

La Rioja

Tel. +34 941291710 / 941291711

Faks +34 941291206

E-mail: dg.itic@larioja.org

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Ramírez de Prado, 5 bis, 2.a planta

28045 Madrid

Madrid

Tel. +34 914206498

Faks +34 915802194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

C/ Nuevas Tecnologías, s/n

30205 Murcia

Murcia

Tel. +34 968362002

Faks +34 968362003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial

Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas

Parque Tomas Caballero, 1

31005 Pamplona

Navarra

Tel. +34 848424499

Faks +34 848426468

E-mail: mlesdelg@navarra.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Viceconsejería de Industria

Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Araba/Álava

Tel. +34 945019696

+34 945019935

Faks +34 945019978

José Miguel Muñoz San Martín

E-mail: josemi-munoz@euskadi.eus

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMUNITAT VALENCIANA

Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ de la Democracia, 77, Ciudad Administrativa 9 de octubre, Torre 2

46018 València

València/Valencia

Tel. +34 961209576

Faks +34 961209564

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación

Servicio de Consumo

Plaza de África, 1, acceso C, 1.o A

51001 Ceuta

Ceuta

Tel. +34 956511658

+34 9956515627

+34 956528129

Faks +34 956515988

Szwecja

Strålsäkerhetsmyndigheten

SE-171 16 Stockholm

Tel. +46 87994000

Faks +46 87994010

E-mail: registrator@ssm.se

Internet: www.ssm.se


29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/7


Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących procedury akredytacji, zatwierdzania i autoryzacji niezależnych podmiotów w zakresie dostępu do zabezpieczeń pojazdów ustanowionej w załączniku X do rozporządzenia (UE) 2018/858

(2022/C 288/02)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1244 (1) zmieniono załącznik X do rozporządzenia (UE) 2018/858 (2), a w szczególności dodano nowy dodatek, w którym ustanowiono procedurę zatwierdzania i autoryzacji niezależnych podmiotów w zakresie dostępu do zabezpieczeń pojazdów.

Związane z tą procedurą zobowiązania prawne dotyczące roli i zakresów odpowiedzialności organów zaangażowanych w zatwierdzanie i autoryzację niezależnych podmiotów i ich pracowników w zakresie uzyskania dostępu do związanych z zabezpieczeniami informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów określono w dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858. Zgodnie z załącznikiem X pkt 6.3 w załączniku do niniejszego zawiadomienia Komisji określono wymogi funkcjonalne dotyczące stosowania procedury jako uzupełnienie zobowiązań prawnych za pomocą przykładów i przypadków użycia.


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1244 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do znormalizowanego dostępu do informacji z pokładowego układu diagnostycznego oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, a także wymogów i procedur w zakresie dostępu do informacji dotyczących zabezpieczeń pojazdu (Dz.U. L 272 z 30.7.2021, s. 16).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Wymogi funkcjonalne: przypadki użycia

SERMI – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Wnioski o wprowadzenie zmian w procesie akredytacji oraz monitorowanie wdrażania w poszczególnych państwach członkowskich

Podmiot

Członkowie „forum na rzecz dostępu do RMI pojazdu związanych z zabezpieczeniami” lub „SERMI” i Komisja

Cel

Podmioty mogą złożyć wniosek o wprowadzenie zmian w systemie.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wniosek o wprowadzenie zmian w systemie uzyskiwania związanych z zabezpieczeniami informacji dotyczących naprawy i konserwacji (RMI)

Przypadek użycia – rezultat

Zaktualizowany system uzyskiwania RMI związanych z zabezpieczeniami (w stosownych przypadkach)

Opis

SERMI rozpatruje wnioski o wprowadzenie zmian w systemie. Jego członkowie dokonują oceny i aktualizują system. SERMI doradza Komisji w sprawie wniosków o wprowadzenie zmian w procesie akredytacji.

SERMI – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Wybór centrum zaufania/centrów zaufania

Podmiot

Centrum zaufania (TC)

Cel

Wyznaczenie TC.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wniosek TC do SERMI, które ocenia, czy TC spełnia wszystkie wymogi funkcjonalne i techniczne.

Przypadek użycia – rezultat

Przyjęcie lub odrzucenie wniosku TC.

Zaktualizowany wykaz wybranych TC.

Opis

SERMI rozpatruje wnioski TC ubiegających się o wybór zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 4.1.2 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858, SERMI tworzy i aktualizuje wykaz wybranych TC. Komisja otrzymuje powiadomienie.

SERMI – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Opracowanie podręcznika dotyczącego wdrażania na potrzeby interakcji między zaangażowanymi podmiotami

Podmiot

SERMI i Komisja

Cel

Wykorzystanie podręcznika dotyczącego wdrożenia przez producentów pojazdów i TC w celu dokonania prawidłowego wdrożenia wymaganych standardów komunikacyjnych Online Certificate Status Protocol (OCSP) i Simple Object Access Protocol (SOAP).

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Informacje i znane normy.

Przypadek użycia – rezultat

Podręcznik dotyczący wdrażania zawierający wszystkie wymagane informacje dotyczące interfejsów komunikacyjnych.

Opis

SERMI przekazuje Komisji uwagi dotyczące możliwości utworzenia i prowadzenia podręcznika dotyczącego wdrażania z uwzględnieniem zwiększających się w czasie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i udoskonalanych technologii.

KRAJOWA JEDNOSTKA AKREDYTUJĄCA – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Akredytacja jednostki oceniającej zgodność

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Akredytowana jednostka oceniająca zgodność

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Przekazanie formularza wniosku przez jednostkę oceniającą zgodność w celu rozpatrzenia przez krajową jednostkę akredytującą.

Przypadek użycia – rezultat

Jednostka oceniająca zgodność zostaje akredytowana lub nie zostaje akredytowana.

Sprawozdanie krajowej jednostki akredytującej dotyczące akredytacji jednostki oceniającej zgodność.

Opis

Krajowa jednostka akredytująca przekazuje jednostce oceniającej zgodność formularz akredytacyjny do wypełnienia.

Organizacja ubiegająca się o status jednostki oceniającej zgodność wypełnia formularz akredytacyjny.

Krajowa jednostka akredytująca ocenia, czy dana organizacja spełnia wszystkie określone wymogi.

Akredytacja ma zapewnić ocenę jednostki oceniającej zgodność pod kątem spełnienia normy „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” (ISO/IEC 17020:2012) jako jednostka kontrolująca typu A.

Jednostka oceniająca zgodność występuje z wnioskiem o akredytację zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

KRAJOWA JEDNOSTKA AKREDYTUJĄCA – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Rozpatrywanie skarg przeciwko jednostkom oceniającym zgodność

Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 krajowe jednostki akredytujące wprowadzają procedury konieczne do rozpatrywania skarg przeciwko jednostkom oceniającym zgodność, którym udzieliły akredytacji.

Obowiązki krajowej jednostki akredytującej obejmują:

a)

decydowanie o dopuszczalności skargi,

b)

zapewnienie, aby na skargę dotyczącą akredytowanej jednostki oceniającej zgodność odpowiedziała w pierwszej kolejności zainteresowana jednostka oceniająca zgodność,

c)

w stosownych przypadkach zastosowanie odpowiednich środków naprawczych w rozsądnym terminie,

d)

rejestrowanie wszystkich skarg i podjętych działań oraz

e)

udzielenie odpowiedzi skarżącemu.

W toku procesu rozpatrywania skargi przez krajową jednostkę akredytującą zachowują ważność wszystkie istniejące zatwierdzenia niezależnego podmiotu, wszystkie autoryzacje pracowników, świadectwa kontroli i środki naprawcze wydane przez tę jednostkę oceniającą zgodność zachowują ważność.

Jeżeli krajowa jednostka akredytująca podejmie decyzję o wycofaniu akredytacji jednostki oceniającej zgodność, tracą ważność wszystkie zatwierdzenia niezależnego podmiotu i związane z nimi świadectwa kontroli zatwierdzenia oraz świadectwa kontroli autoryzacji wszystkich pracowników wydane przez tę jednostkę oceniającą zgodność. Następnie jednostka oceniająca zgodność powiadamia zatwierdzony niezależny podmiot o tej decyzji. Krajowa jednostka akredytująca powiadamia SERMI i Komisję o decyzji.

Podmiot

Niezależny podmiot, TC, producent pojazdów, właściwe organy.

Cel

Rozpatrywanie skarg.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Skarga na jednostkę oceniającą zgodność.

Przypadek użycia – rezultat

Rozstrzygnięcie skargi na jednostkę oceniającą zgodność.

Opis

Skargi rozstrzyga się na szczeblu lokalnym między jednostką oceniającą zgodność a skarżącym. Skargi nierozstrzygnięte na szczeblu lokalnym można przekazać do dalszego rozpatrzenia przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

KRAJOWA JEDNOSTKA AKREDYTUJĄCA – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność sporządzony przez krajową jednostkę akredytującą

Podmiot

Krajowa jednostka akredytująca

Cel

Krajowa jednostka akredytująca prowadząca zaktualizowany wykaz wszystkich akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Akredytowane jednostki oceniające zgodność.

Przypadek użycia – rezultat

Wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność dla poszczególnych państw

Opis

Krajowa jednostka akredytująca tworzy, prowadzi i publikuje wykaz wszystkich akredytowanych jednostek oceniających zgodność dla poszczególnych państw.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Nawiązanie przez jednostkę oceniającą zgodność relacji biznesowych z centrum zaufania

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Jednostka oceniająca zgodność zawiera umowę z wybranym centrum zaufania figurującym w opublikowanym przez SERMI wykazie wybranych centrów zaufania

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Umowa między jednostką oceniającą zgodność a wybranym centrum zaufania z wykazu zaakceptowanych centrów zaufania opublikowanego przez SERMI (zob. część „SERMI – PRZYPADEK UŻYCIA 2”).

Przypadek użycia – rezultat

Zawarcie umowy między jednostką oceniającą zgodność a centrum zaufania.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność nawiązuje relację biznesową z jednym wybranym centrum zaufania według opublikowanego przez SERMI wykazu w celu:

a)

utworzenia rejestrów certyfikatów cyfrowych i autoryzacji;

b)

utrzymania statusu zatwierdzenia i autoryzacji (w razie konieczności przesłanie „nowych” certyfikatów;

c)

przesłania certyfikatu cyfrowego oraz listu z kodem PIN do przekazania pracownikowi niezależnego podmiotu przez jednostkę oceniającą zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność zawiera tylko jedną umowę z jednym centrum zaufania.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Jednostka oceniająca zgodność przeprowadza kontrolę niezależnego podmiotu do celów zatwierdzenia

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Zatwierdzenie niezależnego podmiotu, aby mógł wskazać pracowników, który uzyskają autoryzację zapewniającą dostęp do RMI związanych z zabezpieczeniami.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wypełnienie formularza wniosku wymaganego przez jednostkę oceniającą zgodność. Formularz wniosku zawiera kryteria wymienione w pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858.

Przypadek użycia – rezultat

Świadectwo w formie papierowej zawierające wynik kontroli zatwierdzenia niezależnego podmiotu.

Opis

Niezależny podmiot przesyła formularz wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami jednostce oceniającej zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Jednostka oceniająca zgodność weryfikuje dokumenty i sprawdza, czy niezależny podmiot został już poddany kontroli przez inną jednostkę oceniającą zgodność.

Jeżeli kryteria zatwierdzenia niezależnego podmiotu (pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858) zostały spełnione, jednostka oceniająca zgodność przesyła niezależnemu podmiotowi świadectwo kontroli zatwierdzenia w formie papierowej.

Jednostka oceniająca zgodność powiadania – w sposób możliwy do skontrolowania – pozostałe jednostki oceniające zgodność w danym państwie, jeżeli niezależny podmiot nie przejdzie pomyślnie kontroli prowadzonej przez tę jednostkę oceniającą zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność weryfikuje spójność danych przedstawionych przez niezależny podmiot przez cały czas trwania procesu.

Każdy pracownik niezależnego podmiotu, który uzyskuje autoryzację dostępu do informacji dotyczących zabezpieczeń, zostaje zarejestrowany w tej samej jednostce oceniającej zgodność i TC.

Każdy zatwierdzony niezależny podmiot może zostać poddany niezapowiedzianej wyrywkowej kontroli na miejscu. Kontrola taka będzie mieć miejsce jeden raz w trakcie okresu ważności zatwierdzenia niezależnego podmiotu.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Kontrole na miejscu prowadzone przez jednostkę oceniającą zgodność

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Co najmniej jedna wyrywkowa i niezapowiedziana kontrola ma miejscu każdego zatwierdzonego niezależnego podmiotu w trakcie okresu ważności zatwierdzenia oraz kontrola na miejscu na wniosek niezależnego podmiotu w okresie sześciu miesięcy przed wygaśnięciem zatwierdzenia w celu zapewnienia poprawności informacji podanych we wniosku oraz wdrożenia wymogów proceduralnych i ich stosowania w codziennej działalności, zgodnie z oświadczeniem niezależnego podmiotu zawartym we wniosku o udzielenie zatwierdzenia. Kontrola przeprowadzona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy będzie również stanowić podstawę do przedłużenia zatwierdzenia niezależnego podmiotu. Skarga przeciwko zatwierdzonemu niezależnemu podmiotowi lub autoryzowanemu pracownikowi niezależnego podmiotu warunkuje konieczność przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Niezapowiedziana wizyta w siedzibie niezależnego podmiotu.

Wizyta w siedzibie niezależnego podmiotu na jego wniosek w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ważności zatwierdzenia tego niezależnego podmiotu

na podstawie skargi.

Przypadek użycia – rezultat

Potwierdzenie lub cofnięcie zatwierdzenia niezależnego podmiotu.

W przypadku cofnięcia zatwierdzenia niezależnego podmiotu zostają cofnięte autoryzacje pracowników niezależnego podmiotu, a centrum zaufania otrzymuje powiadomienie o cofnięciu odpowiednich certyfikatów cyfrowych.

Przedłużenie zatwierdzenia niezależnego podmiotu (JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 4)

Opis

Jednostka oceniająca zgodność składa wizytę niezależnemu podmiotowi i przeprowadza kontrolę na miejscu, sprawdzając zgodność z kryteriami wymienionymi w pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858.

W celu przeprowadzenia kontroli na miejscu jednostka oceniająca zgodność może wystąpić z wnioskiem o pomoc organów nadzoru rynku państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.

Na podstawie ustaleń poczynionych w toku kontroli zatwierdzenie niezależnego podmiotu zostaje potwierdzone lub cofnięte. Jednostka oceniająca zgodność umożliwia niezależnemu podmiotowi korektę niewielkich niedociągnięć w przypadku negatywnego wyniku kontroli na miejscu zgodnie z pkt 4.3.1 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858.

Końcowy negatywny wynik kontroli skutkuje cofnięciem zatwierdzenia niezależnego podmiotu, autoryzacji pracowników niezależnego podmiotu oraz certyfikatów cyfrowych pracowników niezależnego podmiotu wydanych przez centrum zaufania.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 4 Jednostka oceniająca zgodność przeprowadza kontrolę niezależnego podmiotu w celu przedłużenia zatwierdzenia

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Przedłużenie zatwierdzenia niezależnego podmiotu

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wypełnienie wniosku wymaganego przez jednostkę oceniającą zgodność. Formularz wniosku zawiera kryteria wymienione w pkt 4.3.2 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858. Uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli na miejscu przeprowadzonej przez jednostkę oceniającą zgodność na wniosek niezależnego podmiotu w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu ważności zatwierdzenia.

Przypadek użycia – rezultat

Świadectwo w formie papierowej zawierające wynik kontroli w celu przedłużenia zatwierdzenia niezależnego podmiotu.

Wygaśnięcie zatwierdzenia niezależnego podmiotu, autoryzacji pracowników niezależnego podmiotu oraz cofniecie certyfikatów cyfrowych w przypadku negatywnego wyniku kontroli lub odrzucenia wniosku o przedłużenie.

Opis

Zatwierdzenie należy przedłużyć po upływie 60 miesięcy.

Przed wygaśnięciem zatwierdzenia jednostka oceniająca zgodność powiadamia niezależny podmiot o zbliżającym się wygaśnięciu. Powiadomienie o wygaśnięciu zatwierdzenia następuje z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Niezależny podmiot występuje z wnioskiem o kontrolę na miejscu ze strony jednostki oceniającej zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność przeprowadza kontrolę na miejscu. Jeżeli wynik jest negatywny jednostka oceniająca zgodność cofa zatwierdzenie niezależnego podmiotu i autoryzacje pracowników niezależnego podmiotu. Jednostka oceniająca zgodność wydaje TC dyspozycję wycofania certyfikatów pracowników niezależnego podmiotu.

Niezależny podmiot przesyła w sposób możliwy do skontrolowania wszystkie dokumenty jednostce oceniającej zgodność dwa miesiące przed wygaśnięciem zatwierdzenia.

Jednostka oceniająca zgodność weryfikuje dokumenty i sprawdza, czy niezależny podmiot został już zatwierdzony lub odrzucony przez inną jednostkę oceniającą zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność weryfikuje zgodność z pojęciem legalnej działalności gospodarczej określonym w pkt 6.3 akapit drugi załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858. Pomocy jednostce oceniającej zgodność może udzielać organ nadzoru rynku w państwie członkowskim, w którym jednostka ta ma siedzibę.

Jeżeli kryteria zatwierdzenia niezależnego podmiotu (zob. pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858) zostały spełnione, jednostka oceniająca zgodność przesyła niezależnemu podmiotowi świadectwo kontroli zatwierdzenia w formie papierowej.

Jednostka oceniająca zgodność powiadania – w sposób możliwy do skontrolowania – pozostałe jednostki oceniające zgodność w danym państwie, jeżeli niezależny podmiot nie przejdzie pomyślnie kontroli prowadzonej przez tę jednostkę oceniającą zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność weryfikuje spójność danych przedstawionych przez niezależny podmiot przez cały czas trwania procesu. Każdy pracownik niezależnego podmiotu, który uzyskuje autoryzację dostępu do informacji dotyczących zabezpieczeń w następstwie kontroli autoryzacji opisanej w przypadku użycia 6 dotyczącym oceny zgodności, zostaje zarejestrowany w tej samej jednostce oceniającej zgodność i TC.

JEDNOSTKA BADAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 5 Obsługiwanie danych niezależnego podmiotu przez jednostkę oceniającą zgodność

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Korekta danych niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Niezależny podmiot zwraca się do odpowiedniej jednostki oceniającej zgodność z wnioskiem o zmianę danych niezależnego podmiotu.

Niezależny podmiot przedstawia odpowiednie uzasadnienie tej zmiany i przekazuje je jednostce oceniającej zgodność.

Przypadek użycia – rezultat

Zaktualizowane dane niezależnego podmiotu.

Opis

Niezależny podmiot przesyła wszystkie niezbędne dokumenty jednostce oceniającej zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Jednostka oceniająca zgodność sprawdza otrzymane dokumenty. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność stwierdzi, że wniosek jest uzasadniony, dane zostają zmienione, a jednostka oceniająca zgodność wydaje niezależnemu podmiotowi zmienione świadectwo w formie papierowej.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 6 Jednostka oceniająca zgodność kontroluje pracownika niezależnego podmiotu na potrzeby autoryzacji

Podmiot

Pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Autoryzacja pracownika lub pracowników niezależnego podmiotu

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wypełnienie formularza wniosku dotyczącego kontroli, wymaganego przez jednostkę oceniającą zgodność. Formularz wniosku jest zgodny z kryteriami wymienionymi w pkt 4.3.4 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858.

Przypadek użycia – rezultat

Wyniki kontroli przesłane TC przez jednostkę oceniającą zgodność, aby TC:

1)

wydało certyfikat elektroniczny dla pracownika niezależnego podmiotu;

2)

utworzyło rejestr autoryzacji pracowników niezależnego podmiotu w bazie danych.

Opis

Pracownik niezależnego podmiotu przesyła wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty jednostce oceniającej zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Jednostka oceniająca zgodność sprawdza, czy pracownik niezależnego podmiotu złożył wcześniej wniosek, który został odrzucony przez tę samą jednostkę oceniającą zgodność lub przez inną jednostkę oceniającą zgodność na szczeblu unijnym.

Jednostka oceniająca zgodność sprawdza przedmiotowe dokumenty.

Jeżeli kryteria autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu (zob. pkt 4.3.4 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858) zostały spełnione, jednostka oceniająca zgodność informuje TC, aby wydało ono certyfikat elektroniczny (TC – PRZYPADEK UŻYCIA 1).

Każdy pracownik niezależnego podmiotu ubiega się o autoryzację w tej samej jednostce oceniającej zgodność, w której jest zarejestrowany niezależny podmiot, którego jest pracownikiem.

Weryfikacja prawidłowości i kompletności informacji przedstawionych przez niezależny podmiot w imieniu swoich pracowników podlega normie ISO 17020:2012 pkt 7.1.6.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 7 Pseudonimizacja danych osobowych w jednostce oceniającej zgodność

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Pseudonimizacja danych osobowych otrzymanych od pracownika lub pracowników niezależnego podmiotu

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Imię i nazwisko pracownika niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – rezultat

Niepowtarzalny identyfikator pracownika niezależnego podmiotu stosowany tak jak w certyfikacie cyfrowym.

Opis

Imię i nazwisko pracownika niezależnego podmiotu zostają przeniesione do niepowtarzalnego identyfikatora pracownika niezależnego podmiotu, który to identyfikator będzie stosowany w całym procesie uzyskania dostępu do RMI związanych z zabezpieczeniami.

W ramach tego przypadku użycia zapewnia się, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i dyrektywie 2002/58/WE.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 8 Jednostka oceniająca zgodność przekazuje informacje TC na potrzeby wydania certyfikatu cyfrowego

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Wyposażenie pracownika niezależnego podmiotu w certyfikat cyfrowy.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Przekazanie TC wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę oceniającą zgodność w odniesieniu do autoryzowanego pracownika.

Przypadek użycia – rezultat

Przesłanie jednostce oceniającej zgodność tokena bezpieczeństwa wraz z certyfikatem cyfrowym i oddzielnego PIN dla danego pracownika niezależnego podmiotu.

Pracownik niezależnego podmiotu otrzymuje PIN powiązany z certyfikatem cyfrowym przekazany przez jednostkę oceniającą zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność przesyła do TC wszystkie dane niezbędne do przygotowania certyfikatu cyfrowego, tokena bezpieczeństwa i PIN.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 9 Kontrola pracownika niezależnego podmiotu przeprowadzana przez jednostkę oceniającą zgodność w celu przedłużenia autoryzacji

Podmiot

Pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Przedłużenie autoryzacji pracownika

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wypełnienie formularza wniosku dotyczącego kontroli, wymaganego przez jednostkę oceniającą zgodność. Formularz wniosku zawiera kryteria wymienione w pkt 4.3.4 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858.

Przypadek użycia – rezultat

Wynik kontroli na potrzeby przedłużenia autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność powiadamia niezależny podmiot o dacie wygaśnięcia autoryzacji pracowników 6 miesięcy przed wygaśnięciem tej autoryzacji.

Pracownik niezależnego podmiotu przesyła w sposób możliwy do skontrolowania wszystkie dokumenty jednostce oceniającej zgodność 2 miesiące przed wygaśnięciem autoryzacji.

Przeprowadza się proces kontroli autoryzacji opisany w części „JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 6”.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 10 Obsługiwanie danych pracownika przez jednostkę oceniającą zgodność

Podmiot

Pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Prawidłowe dane pracownika niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Zwrócenie się do odpowiedniej jednostki oceniającej zgodność z wnioskiem o aktualizację danych pracownika niezależnego podmiotu.

Pracownik niezależnego podmiotu wypełnia i podpisuje odpowiedni formularz przed jego przedłożeniem jednostce oceniającej zgodność.

Przypadek użycia – rezultat

Zaktualizowane dane pracownika niezależnego podmiotu.

Opis

Pracownik niezależnego podmiotu przesyła wszystkie niezbędne dokumenty jednostce oceniającej zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Jednostka oceniająca zgodność sprawdza otrzymane dokumenty.

Jeżeli wniosek o aktualizację wpływa na dane przechowywane w certyfikacie cyfrowym, jednostka oceniająca zgodność powiadamia o tym TC na potrzeby wydania nowego certyfikatu cyfrowego (TC – PRZYPADEK UŻYCIA 1).

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 11 Procedura jednostki oceniającej zgodność w zakresie skarg

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Jednostka oceniająca zgodność stosuje udokumentowaną procedurę otrzymywania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg. Procedura ta jest zgodna z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Przepisy, normy i system SERMI.

Przypadek użycia – rezultat

Udokumentowana procedura rozpatrywania skarg

Opis

Jednostka oceniająca zgodność opracowuje i dokumentuje procedurę rozpatrywania skarg. Skargi rozstrzyga się na szczeblu lokalnym między jednostką oceniającą zgodność a skarżącym.

Strony chcące złożyć oświadczenie dotyczące zauważonego problemu związanego z systemem powinny mieć możliwość skontaktowania się z odpowiednią jednostką oceniającą zgodność i przekazania wszystkich niezbędnych informacji.

Jednostka oceniająca zgodność wprowadza procedury i zasoby niezbędne do przeprowadzenia kontroli na miejscu, jeżeli uzna, że taka kontrola jest odpowiednia do celów oceny skargi.

Skargi nierozstrzygnięte na szczeblu lokalnym można przekazać do dalszego rozpatrzenia przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 12 Jednostka oceniająca zgodność rozpatruje skargę dotyczącą zatwierdzenia niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów, TC, odpowiedni organ

Cel

Jednostka oceniająca zgodność rozpatruje skargi dotyczące zatwierdzenia niezależnego podmiotu

W wyniku przeprowadzonej procedury zatwierdzenie niezależnego podmiotu zostaje cofnięte albo potwierdzone.

Baza danych zatwierdzeń jest stale aktualizowana.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Złożenie skargi wraz z wymaganymi informacjami zgodnie z procedurą określoną w części „JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 11”.

Przypadek użycia – rezultat

Odrzucenie skargi.

Albo

Decyzja o cofnięciu zatwierdzenia niezależnego podmiotu w wyniku procedury skargi:

1)

udokumentowane cofnięcie zatwierdzenia niezależnego podmiotu oraz sklasyfikowanie zatwierdzenia niezależnego podmiotu jako cofnięte w bazie danych zatwierdzeń;

2)

cofnięte autoryzacje pracownika niezależnego podmiotu.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność bada skargę w szczególności w drodze oceny, czy niezależny podmiot nadal spełnia kryteria określone w pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858 oraz zapewnia zgodność z pojęciem legalnej działalności gospodarczej określonym w pkt 6.3 akapit drugi załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858. Pomocy jednostce oceniającej zgodność może udzielać organ nadzoru rynku w państwie członkowskim, w którym jednostka ta ma siedzibę.

Jeżeli nie można potwierdzić zasadności skargi, skarga zastaje odrzucona.

Jednostka oceniająca zgodność ustala, czy konieczna jest kontrola na miejscu. Jednostka oceniająca zgodność ocenia w szczególności, czy niezależny podmiot nadal spełnia powyższe punkty.

W przypadku potwierdzenia zasadności zatwierdzenie niezależnego podmiotu zostaje cofnięte.

W przypadku cofnięcia jednostka oceniająca zgodność:

1)

powiadamia niezależny podmiot o cofnięciu zatwierdzenia,

2)

powiadamia odpowiednie TC, aby zatwierdzenie zostało niezwłocznie udokumentowane jako cofnięte oraz aby cofnąć wszystkie certyfikaty cyfrowe i autoryzacje pracowników danego niezależnego podmiotu,

3)

powiadamia o cofnięciu wszystkie jednostki oceniające zgodność w swoim państwie członkowskim.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 13 Jednostka oceniająca zgodność rozpatruje skargę dotyczącą autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów, niezależny podmiot, TC, odpowiedni organ

Cel

Jednostka oceniająca zgodność rozpatruje skargi dotyczące autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu.

W wyniku przeprowadzonej procedury autoryzacja pracownika niezależnego podmiotu zostaje cofnięta albo potwierdzona przez TC.

Dokonuje się aktualizacji wykazu cofniętych certyfikatów cyfrowych i bazy danych autoryzacji.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Złożenie skargi wraz z wymaganymi informacjami zgodnie z procedurą określoną w części „JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 11”.

Przypadek użycia – rezultat

Odrzucenie skargi.

Albo

Poinformowanie TC na potrzeby cofnięcia autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu w wyniku procedury skargi:

1)

rejestracja certyfikatu cyfrowego pracownika niezależnego podmiotu jako nieważny,

2)

aktualizacja statusu autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu do statusu „nieważny”.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność bada skargę. Jednostka oceniająca zgodność w szczególności przeprowadza ocenę kwestii, czy dany pracownik niezależnego podmiotu nadal spełnia kryteria określone w pkt 4.3.4 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858 lub bierze udział w działalności, która byłaby niezgodna z pojęciem legalnej działalności gospodarczej określonym w pkt 6.3 akapit drugi załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858.

Jednostka oceniająca zgodność ustala, czy konieczna jest kontrola na miejscu. Pomocy jednostce oceniającej zgodność może udzielać organ nadzoru rynku w państwie członkowskim, w którym jednostka ta ma siedzibę.

Jeżeli nie można potwierdzić zasadności skargi, skarga zastaje odrzucona.

W przypadku potwierdzenia zasadności autoryzacja pracownika niezależnego podmiotu zostaje cofnięta.

Jednostka oceniająca zgodność powiadamia odpowiednie TC, aby certyfikat cyfrowy danego pracownika oraz jego autoryzacja zostały niezwłocznie cofnięte.

Jednostka oceniająca zgodność powiadamia niezależny podmiot o cofnięciu autoryzacji jego pracownika.

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 14 Dostarczanie danych statystycznych przez jednostkę oceniającą zgodność

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Jednostka oceniająca zgodność monitoruje zatwierdzania i autoryzacje.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wyniki kontroli na miejscu zatwierdzeń i autoryzacji.

Przypadek użycia – rezultat

Jednostka oceniająca zgodność przedstawia SERMI i Komisji kwartalne sprawozdanie w pierwszym roku swojej działalności, a następnie sprawozdania roczne (publikowane na stronie internetowej SERMI)

Opis

Jednostka oceniająca zgodność analizuje wyniki procesu kontroli zatwierdzeń/autoryzacji i przedstawia sprawozdanie zawierające następujące informacje:

liczbę dochodzeń,

iloraz: zatwierdzeń do wniosków,

iloraz: autoryzacji do wniosków,

najczęstsze przyczyny (w stosownych przypadkach 3) odmowy zatwierdzenia,

najczęstsze przyczyny (w stosownych przypadkach 3) odmowy autoryzacji,

liczbę i wynik kontroli na miejscu w okresie sprawozdawczym,

najczęstsze przyczyny (w stosownych przypadkach 3) cofnięcia zatwierdzenia niezależnego podmiotu,

oprócz tego SERMI, we współpracy z Komisją, może dodać inne kluczowe wskaźniki skuteczności działania.

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Niezależny podmiot ubiega się o zatwierdzenie

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Niezależny podmiot spełnia wszystkie wymogi określone w dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858, aby móc korzystać z RMI związanych z zabezpieczeniami.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wszystkie niezbędne dokumenty i formularz wniosku (przedłożone przez jednostkę oceniającą zgodność) są w formacie możliwym do skontrolowania.

Przypadek użycia – rezultat

Zatwierdzanie niezależnego podmiotu

albo

niezatwierdzenie niezależnego podmiotu.

Opis

Niezależny podmiot uzyskuje wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność, korzystając ze strony internetowej krajowej jednostki akredytującej.

Niezależny podmiot kontaktuje się z odpowiednią jednostką oceniającą zgodność.

Niezależny podmiot otrzymuje od jednostki oceniającej zgodność formularz wniosku.

Niezależny podmiot wypełnia formularz wniosku i przesyła go wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami jednostce oceniającej zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Jednostka oceniająca zgodność przeprowadza kontrolę niezależnego podmiotu, a następnie dokumentuje wyniki kontroli zatwierdzenia w swojej bazie danych, aby w przyszłości móc sprawdzić, czy wniosek niezależnego podmiotu poddano wcześniej kontroli.

Każdy pracownik danego niezależnego podmiotu zostaje zarejestrowany w tej samej jednostce oceniającej zgodność.

Jednostka oceniająca zgodność powiadamia o niezatwierdzeniu niezależnego podmiotu wszystkie pozostałe jednostki oceniające zgodność podlegające jurysdykcji danej krajowej jednostki akredytującej.

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Rejestracja niezależnego podmiotu przez producenta pojazdów

(zob. norma EN/ISO 18541-1:2014, przypadek użycia 1.1)

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Zaprzestanie działalności handlowej przez niezależny podmiot

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Aktualizacja bazy danych zatwierdzeń przez jednostkę oceniającą zgodność.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Informacje o niezależnym podmiocie i zaprzestaniu przez niego danej działalności

lub niezależny podmiot informuje jednostkę oceniającą zgodność o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Przypadek użycia – rezultat

Aktualizacja bazy danych zatwierdzeń, wraz z cofnięciem wszystkich powiązanych certyfikatów i autoryzacji wydanych pracownikom danego niezależnego podmiotu.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność otrzymuje informacje, że niezależny podmiot zaprzestał danej działalności.

Jednostka oceniająca zgodność powiadamia TC, aby wszystkie certyfikaty i autoryzacje wydane pracownikom danego niezależnego podmiotu zostały cofnięte.

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 4 Zamawianie części

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Dostarczenie zamówionej części niezależnemu podmiotowi.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Uwierzytelnienie pracownika niezależnego podmiotu.

Zamówienie na części związane z zabezpieczeniami.

Przypadek użycia – rezultat

Część związana z zabezpieczeniami.

Opis

Producent pojazdów oferuje autoryzowanym pracownikom niezależnego podmiotu dostęp do narzędzia do składania zamówień na części związane z zabezpieczeniami.

Producenci oferują internetowe narzędzie do składania zamówień na części związane z zabezpieczeniami z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego do potwierdzenia tożsamości osoby zamawiającej daną część. Alternatywnie producenci mogą wymagać, aby części związane z zabezpieczeniami były pozyskiwane od autoryzowanych punktów sprzedaży, jeżeli stosuje się aktualnie obowiązujące procedury uwierzytelnienia.

Producenci pojazdów lub ich pośrednicy/autoryzowane punkty sprzedaży dostarczają terminowo części związane z zabezpieczeniami niezależnym podmiotom.

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 5 Niezależny podmiot otrzymuje token bezpieczeństwa

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Niezależny podmiot otrzymuje token bezpieczeństwa wraz z certyfikatem cyfrowym.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Token bezpieczeństwa wraz z certyfikatem cyfrowym przekazany przez jednostkę oceniającą zgodność.

Przypadek użycia – rezultat

Niezależny podmiot otrzymał token bezpieczeństwa wraz z certyfikatem cyfrowym.

Opis

Niezależny podmiot otrzymuje certyfikat elektroniczny od TC.

Niezależny podmiot przekazuje otrzymany certyfikat elektroniczny odpowiedniemu pracownikowi niezależnego podmiotu (zob. PRACOWNIK – PRZYPADEK UŻYCIA 6).

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 6 Wymogi w zakresie przechowywania zapisów przez niezależny podmiot

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Przechowywanie przez niezależny podmiot zapisów transakcji w możliwym do skontrolowania formacie.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Dokumenty/informacje przekazane w ramach zlecenia naprawy.

Przypadek użycia – rezultat

Ścieżka audytu i szczegóły zlecenia naprawy.

Opis

Niezależny podmiot przechowuje dane, które mogą być wymagane w przypadku kontroli.

Przed wydaniem zlecenia naprawy niezależny podmiot zapewnia, aby zgromadzono następujące informacje:

1)

dane identyfikacyjne klienta,

2)

dane identyfikacyjne pojazdu (pojazd na miejscu),

3)

dowód potwierdzający, że klient jest uprawniony do zlecenia wykonania prac w pojeździe.

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 7 Ustanie stosunku pracy pracownika niezależnego podmiotu w danym niezależnym podmiocie

Podmiot

Niezależny podmiot

Cel

Przechowywanie aktualnych danych dotyczących zatwierdzeń/autoryzacji w jednostce oceniającej zgodność.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Informacje na temat wygaśnięcia umowy zawartej z pracownikiem niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – rezultat

Zaktualizowana baza danych autoryzacji i wniosek do TC o cofnięcie odpowiedniego certyfikatu cyfrowego.

Opis

Niezależny podmiot powiadamia jednostkę oceniającą zgodność o zmianie zatrudnienia w terminie trzech dni roboczych.

Jednostka oceniająca zgodność powiadamia TC na potrzeby aktualizacji bazy danych autoryzacji i cofnięcia odpowiedniego certyfikatu cyfrowego.

O tych zmianach powiadamia się niezależny podmiot.

NIEZALEŻNY PODMIOT – PRZYPADEK UŻYCIA 8 Wymogi proceduralne w przypadku operacji związanych z zabezpieczeniami

1.   Postępowanie ogólne

Dostęp do RMI związanych z zabezpieczeniami będą mieli wyłącznie pracownicy zatwierdzonego niezależnego podmiotu, którzy zostali z powodzeniem autoryzowani oraz posiadają świadectwo kontroli autoryzacji i ważny certyfikat elektroniczny wydany przez odpowiednie centrum zaufania.

Pracownik niezależnego podmiotu odpowiada za prawidłowe korzystanie z certyfikatu i kodu PIN.

Niezależne podmioty i ich pracownicy stosują procedury postępowania z urządzeniami użytkowników końcowych (komputer, laptop itp.), jak określono w normie ISO 18541-2:2014.

2.   Procedura prowadzenia operacji związanej z zabezpieczeniami

Jeżeli pracownik przeprowadza aktualizację oprogramowania związaną z zabezpieczeniami lub potrzebuje innych związanych z zabezpieczeniami informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, stosuje się procedurę opisaną w pkt 3–5 i pokazaną na rys. 1 poniżej.

Rys. 1

Ogólny zarys procedury prowadzenia operacji związanej z zabezpieczeniami

Image 1

3.   Weryfikacja klienta

Pracownik niezależnego podmiotu weryfikuje dane identyfikacyjne klienta, który dostarczył pojazd.

Możliwe źródła danych identyfikacyjnych: dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy, karta pomocy drogowej.

Niezależny podmiot odpowiada za udokumentowanie informacji identyfikacyjnych.

W tej procedurze można wykorzystać informacje przedstawione na rys. 2.

Rys. 2

Odniesienie do pól w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na potrzeby kontroli klienta

Dowody rejestracyjne pojazdów

Dane (część I)

Pole (część I)

Nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa

C.1.1

Inna nazwa(-y) lub inicjał(-y) (w stosownych przypadkach)

C.1.2

Adres w państwie członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu

C.1.3

Dane (część II)

Pole (część II)

Nazwisko lub nazwa firmy

C.3.1 i C.6.1

Inna nazwa(-y) lub inicjał(-y) (w stosownych przypadkach)

C.3.2 i C.6.2

Adres w państwie członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu

C.3.3 i C.6.3

W miarę możliwości pracownik niezależnego podmiotu odnotowuje następujące dane:

1)

imię i nazwisko klienta,

2)

numer dowodu tożsamości/paszportu lub numer karty pomocy drogowej,

3)

nazwę przedsiębiorstwa zarządzającego flotą lub przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem samochodów,

4)

imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w danym przedsiębiorstwie,

5)

adres danego przedsiębiorstwa,

6)

numer telefonu danego przedsiębiorstwa,

7)

dane identyfikacyjny przedsiębiorstwa kierowcy.

Te dodatkowe informacje są wymagane w sytuacji, w której klient nie ma dowodu rejestracyjnego pojazdu:

8)

zarządzanie flotą,

9)

pojazdy na wynajem,

10)

pożyczka.

4.   Weryfikacja pojazdu

Pracownik niezależnego podmiotu upewnia się, że numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest taki sam jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) w dowodzie rejestracyjnym (zob. rys. 3).

Rys. 3

Kody wspólnotowe w dowodzie rejestracyjnym na potrzeby kontroli pojazdu

Dowody rejestracyjne pojazdów

Dane (część I)

Pole (część I)

Numer identyfikacyjny pojazdu

E

5.   Wydanie zlecenia naprawy

Kolejnym etapem jest wydanie zlecenia naprawy za pomocą systemu zarządzania dla punktów sprzedaży. Zlecenie naprawy zawiera przynajmniej dane wskazane na rys. 4 i dane zastosowane do identyfikacji klienta i potwierdzenia jego uprawnień.

Rys. 4

Kody wspólnotowe w dowodzie rejestracyjnym na potrzeby wydania zlecenia naprawy

Dowody rejestracyjne pojazdów

Dane

Pole

Numer rejestracyjny

A

Marka

D.1

Typ, wariant, wersja

D.2

Odnotowuje się aktualną wartość wskazania drogomierza i powód naprawy, a klient (właściciel lub osoba dostarczająca pojazd do niezależnego podmiotu) musi podpisać zlecenie naprawy. Na rys. 5 opisano procedurę w przypadku niezależnego podmiotu i pracownika.

Niezależny podmiot przechowuje podpisane zlecenia naprawy co najmniej przez 5 lat.

Rys. 5

Wymogi proceduralne w przypadku niezależnego podmiotu

Image 2

PRACOWNIK – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Pracownik niezależnego podmiotu ubiega się o autoryzację

Podmiot

Pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Pracownik niezależnego podmiotu uzyskuje autoryzację dającą mu dostęp do RMI związanych z zabezpieczeniami.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Pracownik niezależnego podmiotu spełnia wszystkie wymogi określone w dodatku.

Pracownik niezależnego podmiotu wypełnia formularz wniosku otrzymany od jednostki oceniającej zgodność.

Przypadek użycia – rezultat

Autoryzacja pracownika niezależnego podmiotu, dzięki której dany pracownik niezależnego podmiotu może otrzymać certyfikat cyfrowy dający mu dostęp do RMI związanych z zabezpieczeniami.

Opis

Pracownik niezależnego podmiotu otrzymuje formularz wniosku od jednostki oceniającej zgodność, jeżeli dany niezależny podmiot zwrócił się z wnioskiem o autoryzację danego pracownika.

Pracownik niezależnego podmiotu wypełnia formularz wniosku i przesyła go wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami jednostce oceniającej zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

Jednostka oceniająca zgodność wydaje świadectwo kontroli autoryzacji pracownikowi niezależnego podmiotu i powiadamia TC o pozytywnym wyniku kontroli na potrzeby utworzenia rejestru autoryzacji i wydania certyfikatu cyfrowego temu pracownikowi niezależnego podmiotu.

Jednostka oceniająca zgodność dokumentuje również odmowę wydaną pracownikowi niezależnego podmiotu w przypadku negatywnego wyniku kontroli.

PRACOWNIK – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Rejestracja pracownika niezależnego podmiotu przez producenta pojazdów

(zob. norma EN/ISO 18541-1:2014, przypadek użycia 1.2)

Podmiot

Niezależny podmiot lub pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Rejestracja pracownika niezależnego podmiotu na potrzeby korzystania z systemu RMI producenta pojazdów, zgodnie ze wskazaniem ze strony niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

– Wniosek niezależnego podmiotu o zarejestrowanie nowego pracownika niezależnego podmiotu. Konieczne są identyfikator użytkownika i hasło niezależnego podmiotu.

– Wniosek pracownika niezależnego podmiotu, w którym wskazuje się, że pracownik jest powiązany z niezależnym podmiotem i prosi o potwierdzenie przedstawiciela prawnego niezależnego podmiotu w celu zakończenia rejestracji.

Przypadek użycia – rezultat

Pracownik niezależnego podmiotu zostaje zarejestrowany jako autoryzowany użytkownik w systemie RMI producenta pojazdów.

Opis

Producent pojazdów zwraca się do niezależnego podmiotu o potwierdzenie ważności danych niezależnego podmiotu.

Producent pojazdów akceptuje pracownika niezależnego podmiotu jako użytkownika i odpowiednio powiadamia tego użytkownika.

W systemie RMI producenta pojazdów użytkownik jest proszony o wybranie identyfikatora użytkownika, a następnie zostaje mu przypisane początkowe hasło albo może on wprowadzić własne hasło spełniające wymogi bezpieczeństwa hasła określone przez producenta pojazdów.

Producent pojazdów może pobierać rozsądną opłatę rejestracyjną od niezależnego podmiotu.

PRACOWNIK – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Dostęp pracownika do RMI związanych z zabezpieczeniami

(zob. EN/ISO 18541:2014 wszystkie części)

PRACOWNIK – PRZYPADEK UŻYCIA 4 Uzyskanie PIN od jednostki oceniającej zgodność

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Przekazanie pracownikowi niezależnego podmiotu listu z kodem PIN do tokena bezpieczeństwa wraz z certyfikatem cyfrowym.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

PIN od TC.

Przypadek użycia – rezultat

List z kodem PIN dostarczony do pracownika niezależnego podmiotu.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność sporządza list zawierający kod PIN dostarczony przez TC w odniesieniu do danej tożsamości i przesyła ten list na adres domowy pracownika niezależnego podmiotu w sposób możliwy do skontrolowania.

PRACOWNIK – PRZYPADEK UŻYCIA 5 Pracownik niezależnego podmiotu otrzymuje certyfikat cyfrowy od niezależnego podmiotu

Podmiot

Niezależny podmiot, pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Dostarczenie certyfikatu elektronicznego pracownikowi niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Certyfikat elektroniczny.

Przypadek użycia – rezultat

Pracownik niezależnego podmiotu otrzymuje certyfikat elektroniczny od niezależnego podmiotu.

Opis

Pracownik niezależnego podmiotu otrzymuje od niezależnego podmiotu certyfikat elektroniczny powiązany z odpowiednią tożsamością.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Centrum zaufania tworzy i dostarcza certyfikat

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Jednostka oceniająca zgodność otrzymuje certyfikaty i kody PIN dostarczane pracownikom niezależnego podmiotu

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wniosek o utworzenie certyfikatu cyfrowego.

Przypadek użycia – rezultat

Certyfikat cyfrowy i PIN.

Opis

Jednostka oceniająca zgodność kontaktuje się z TC (zob. procedura opisana w części „JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 11”).

TC tworzy certyfikat cyfrowy i przekazuje go jednostce oceniającej zgodność do dostarczenia danemu pracownikowi niezależnego podmiotu w drodze następującej procedury:

1)

TC przesyła spersonalizowany certyfikat cyfrowy jednostce oceniająca zgodność w sposób możliwy do skontrolowania.

2)

Kod PIN zostaje przesłany w sposób możliwy do skontrolowania jednostce oceniającej zgodność oddzielnie od certyfikatu cyfrowego.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Centrum zaufania ocenia ważność certyfikatu cyfrowego

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Walidacja statusu certyfikatu cyfrowego.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Numer seryjny certyfikatu cyfrowego.

Przypadek użycia – rezultat

Status przedstawiony przez TC jest następujący:

 

0 → zawieszony

 

1 → ważny

 

2 → cofnięty

 

3 → nieznany

Opis

Producent pojazdów zwraca się do TC z pytaniem o status certyfikatu cyfrowego na potrzeby uwierzytelnienia pracowników za pomocą kanału komunikacyjnego określonego w normie OCSP. TC reaguje na status odpowiadającego OCSP.

Do tego celu TC prowadzi bazę danych certyfikatów cofniętych zgodnie ze standardem OCSP.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Centrum zaufania informuje o statusie autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Walidacja statusu autoryzacji za pomocą interfejsu programowania aplikacji API SOAP/RESTful.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Numer seryjny certyfikatu cyfrowego i atrybuty.

Przypadek użycia – rezultat

Status przedstawiony w odpowiedzi przez TC jest następujący:

 

Ważność

 

IOEUID

 

IOUID

 

CABUID

Opis

Producent pojazdów zwraca się o przedstawienie statusu autoryzacji pracowników niezależnego podmiotu.

TC reaguje na status autoryzacji.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 4 Zawieszenie wydanych certyfikatów przez centrum zaufania

Podmiot

Producent pojazdów, niezależny podmiot, jednostka oceniająca zgodność, odpowiedni organ

Cel

Zawieszenie certyfikatu cyfrowego w przypadku wykrytego nadużycia w celu uniknięcia przyszłych nadużyć ze strony właściciela certyfikatu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Inicjatorem jest pracownik podmiotu za pomocą numeru seryjnego lub innego środka identyfikacji certyfikatu.

Przypadek użycia – rezultat

Zawieszenie certyfikatu, aktualizacja statusu OCSP.

TC przesyła informacje jednostce oceniającej zgodność.

Pracownik niezależnego podmiotu zostaje poinformowany o przyczynie zawieszenia certyfikatu cyfrowego.

Opis

Odpowiedni pracownik danego uczestnika. Ten pracownik jednostki oceniającej zgodność przesyła wiadomość do TC w sposób możliwy do skontrolowania.

Wiadomość ta zawiera:

nagłówek danego uczestnika,

numer seryjny lub inny środek identyfikacji certyfikatu,

w stosownych przypadkach numer transakcji odpowiedniego uczestnika.

Zawieszenie zostaje przetworzone natychmiast po otrzymaniu wniosku o zawieszenie.

TC bada źródło wiadomości:

TC zawiesza certyfikat cyfrowy (aktualizacja OCSP).

TC powiadamia jednostkę oceniającą zgodność o zawieszeniu na potrzeby wszczęcia procedury skargi w formie pisemnej lub elektronicznej.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 5 Zawieszenie zatwierdzenia niezależnego podmiotu przez centrum zaufania

Podmiot

Producent pojazdów, jednostka oceniająca zgodność, odpowiedni organ

Cel

Zawieszenie autoryzacji wszystkich pracowników danego niezależnego podmiotu (oraz wszystkich autoryzacji należących do tego niezależnego podmiotu) w celu uniknięcia przyszłych nadużyć ze strony pracowników danego niezależnego podmiotu, jeżeli wykryto nadużycie.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wniosek ze strony pracownika reprezentującego uwierzytelniony podmiot (tj. posiadający odpowiedni certyfikat), np. pracownika jednostki oceniającej zgodność odpowiadającego za zawieszenie za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora niezależnego podmiotu lub innego środka identyfikacji niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – rezultat

Aktualizacja statusu zawieszonych autoryzacji

TC przesyła informacje jednostce oceniającej zgodność.

Opis

Uwierzytelniony pracownik danego podmiotu przesyła wiadomość do TC w sposób możliwy do skontrolowania.

Wiadomość ta zawiera:

nagłówek danego uczestnika,

niepowtarzalny identyfikator niezależnego podmiotu lub inny środek identyfikacji niezależnego podmiotu,

w stosownych przypadkach numer transakcji odpowiedniego uczestnika.

uzasadnienie zawieszenia.

Zawieszenie zostaje przetworzone po otrzymaniu wniosku o zawieszenie.

TC weryfikuje źródło wiadomości.

TC zawiesza wszystkie autoryzacje należące do danego niezależnego podmiotu.

TC powiadamia jednostkę oceniającą zgodność o zawieszeniu na potrzeby wszczęcia procedury skargi w formie pisemnej lub elektronicznej.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 6 Centrum zaufania zawiesza autoryzację pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów, niezależny podmiot, jednostka oceniająca zgodność, odpowiednie organy

Cel

Zawieszenie autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu w przypadku wykrytego nadużycia w celu uniknięcia przyszłych nadużyć.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Na wniosek przedstawiciela uwierzytelnionego uczestnika.

Przypadek użycia – rezultat

Zawieszenie autoryzacji, aktualizacja bazy danych autoryzacji.

Powiadomienie jednostki oceniającej zgodność o zawieszeniu.

Pracownik niezależnego podmiotu zostaje poinformowany o przyczynie zawieszenia autoryzacji.

Opis

Uwierzytelniony pracownik odpowiedniego uczestnika, np. pracownik jednostki oceniającej zgodność odpowiedzialny za zawieszenie przesyła informacje do TC (stosując wspólną metodę).

Informacje te obejmują:

nagłówek danego uczestnika,

niepowtarzalny identyfikator niezależnego podmiotu,

niepowtarzalny identyfikator pracownika niezależnego podmiotu,

w stosownych przypadkach numer transakcji odpowiedniego podmiotu,

uzasadnienie zawieszenia.

Zawieszenie zostaje przetworzone po otrzymaniu wniosku o zawieszenie.

TC weryfikuje źródło informacji.

TC zawiesza autoryzację należącą do danego pracownika.

TC powiadamia jednostkę oceniającą zgodność o zawieszeniu na potrzeby wszczęcia procedury skargi w formie pisemnej lub elektronicznej.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 7 Centrum zaufania cofa zatwierdzenie niezależnego podmiotu

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Baza danych zatwierdzeń jest stale aktualizowana.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Jednostka oceniająca zgodność informuje o decyzji o cofnięciu zatwierdzenia niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – rezultat

Sklasyfikowanie zatwierdzenia niezależnego podmiotu jako cofnięte w bazie danych.

Opis

TC zaktualizuje bazę danych zatwierdzeń po otrzymaniu od jednostki oceniającej zgodność powiadomienia o decyzji o cofnięciu zatwierdzenia danego niezależnego podmiotu. Zatwierdzenie niezależnego podmiotu zostaje sklasyfikowane jako cofnięte.

Certyfikaty cyfrowe i autoryzacje wszystkich pracowników danego niezależnego podmiotu zostają sklasyfikowane jako cofnięte w odpowiednich bazach danych.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 8 Centrum zaufania cofa autoryzację pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

Jednostka oceniająca zgodność

Cel

Bazy danych certyfikatów cyfrowych i autoryzacji są stale aktualizowane.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Jednostka oceniająca zgodność informuje o decyzji o cofnięciu autoryzacji niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – rezultat

Certyfikat cyfrowy pracownika niezależnego podmiotu zostaje sklasyfikowany jako cofnięty.

Autoryzacja pracownika niezależnego podmiotu zostaje sklasyfikowana jako cofnięta.

Opis

TC zaktualizuje bazy danych certyfikatów cyfrowych i autoryzacji po otrzymaniu od jednostki oceniającej zgodność powiadomienia o decyzji o cofnięciu certyfikatu i autoryzacji danego pracownika niezależnego podmiotu.

Certyfikaty cyfrowe i autoryzacje pracowników danego niezależnego podmiotu zostają sklasyfikowane jako cofnięte w odpowiednich bazach danych.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 9 Centrum zaufania zapewnia środowisko do testowania gotowości certyfikatu i metody uwierzytelnienia wieloskładnikowego zapewnionej przez TC

Podmiot

Pracownik niezależnego podmiotu

Cel

Potwierdzenie pracownikowi niezależnego podmiotu, że certyfikat elektroniczny działa.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Certyfikat elektroniczny pracownika niezależnego podmiotu + PIN i uwierzytelnienie wieloskładnikowe na urządzeniu(-ach) klienta.

Przypadek użycia – rezultat

Wynik pozytywny/negatywny testu.

W przypadku negatywnego wyniku testu – wiadomość zawierająca informacje na temat tego wyniku.

Opis

Pracownik wchodzi na stronę internetową TC.

Pracownik niezależnego podmiotu loguje się do testowej strony internetowej TC za pomocą swojego certyfikatu elektronicznego.

Pracownik niezależnego podmiotu widzi wynik testu (pozytywny/negatywny).

TC zapisuje działania na potrzeby procesu dalszego wsparcia (np. producent pojazdów).

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 10 TC zapewnia interfejs w związku ze specyfikacją części „JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ – PRZYPADEK UŻYCIA 1”

Podmiot

TC

Cel

TC obsługuje standardowy interfejs komunikacyjny między TC i jednostką oceniającą zgodność (usługa sieciowa).

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Informacje i znane normy na potrzeby opracowania interfejsu komunikacyjnego (usługa sieciowa).

Przypadek użycia – rezultat

Interfejs komunikacyjny między TC i jednostką oceniającą zgodność.

Opis

TC opracowuje i obsługuje standardowy interfejs komunikacyjny dla jednostki oceniającej zgodność. Jednostka oceniająca zgodność korzysta z tego standardowego interfejsu komunikacyjnego. Z tego interfejsu można korzystać do zamawiania certyfikatu cyfrowego.

TC – PRZYPADEK UŻYCIA 11 TC zapewnia użytkowników testowych posiadających certyfikaty testowe w celu walidacji komunikacji (OCSP i API SOAP/RESTful)

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Funkcjonalna komunikacja między producentem pojazdów i TC.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wniosek w interfejsie TC.

Przypadek użycia – rezultat

Dane testowe: użytkownicy testowi, certyfikaty testowe, zawartość testowej bazy danych autoryzacji.

Opis

Producent pojazdów zwraca się z wnioskiem o dane testowe we wszystkich odpowiednich językach w odniesieniu do wszystkich odpowiednich rynków.

TC przesyła producentowi pojazdów informacje (użytkownicy testowi/certyfikaty testowe) obejmujące wszystkie możliwe wyniki testu.

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 1 Badanie zatwierdzenia niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Zbadanie, czy obowiązujące zatwierdzenie powinno pozostać ważne.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Producent pojazdów odnotowuje ewentualne nadużycie/przesłanki nadużycia.

Przypadek użycia – rezultat

Ewentualne nadużycie/przesłanki nadużycia zostają potwierdzone albo odrzucone.

Opis

W przypadku braku zgodności z kryteriami określonymi w pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858 lub z pojęciem legalnej działalności gospodarczej określonym w pkt 6.3 akapit drugi załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858 producent pojazdów zgłasza tę niezgodność ze strony niezależnego podmiotu jednostce oceniającej zgodność.

Producent pojazdów wszczyna proces rozpatrywania skargi przez powiadomienie odpowiedniej jednostki oceniającej zgodność.

W stosownych przypadkach producent pojazdów może powiadomić odpowiednie organy.

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 2 Badanie autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Zbadanie, czy obowiązująca autoryzacja powinna pozostać ważna.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Producent pojazdów odnotowuje ewentualne nadużycie/przesłanki nadużycia.

Przypadek użycia – rezultat

Ewentualne nadużycie/przesłanki nadużycia zostają potwierdzone albo odrzucone.

Opis

W przypadku braku zgodności z kryteriami określonymi w pkt 4.3.3 dodatku 3 do załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858 lub z pojęciem legalnej działalności gospodarczej określonym w pkt 6.3 akapit drugi załącznika X do rozporządzenia (UE) 2018/858 producent pojazdów zgłasza takie przesłanki nadużycia jednostce oceniającej zgodność. W razie potrzeby producent pojazdów może wewnętrznie zablokować danego pracownika niezależnego podmiotu.

Producent pojazdów wszczyna proces rozpatrywania skargi przez powiadomienie odpowiedniej jednostki oceniającej zgodność.

Producent pojazdów może powiadomić odpowiednie organy.

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 3 Producent pojazdów blokuje dostęp niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów, jednostka oceniająca zgodność

Cel

Odmowa dostępu do informacji związanych z zabezpieczeniami udzielona niezależnemu podmiotowi (a następnie wszystkim powiązanym pracownikom niezależnego podmiotu).

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Producent pojazdów rejestruje fakt nieprzestrzegania warunków przez niezależny podmiot.

Przypadek użycia – rezultat

Dostęp do informacji dotyczących zabezpieczeń zablokowany dla niezależnego podmiotu (i wszystkich pracowników niezależnego podmiotu).

Opis

W wyniku dochodzenia jednostka oceniająca zgodność ustaliła, że zatwierdzenie należy cofnąć. Producent pojazdów może następnie wewnętrznie zablokować dostęp dla niezależnego podmiotu. Producent pojazdów blokuje dostęp do informacji dotyczących zabezpieczeń dla danego niezależnego podmiotu.

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 4 Producent pojazdów blokuje dostęp pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

producent pojazdów, jednostka oceniająca zgodność

Cel

Producenci pojazdów mają możliwość zablokowania dostępu do RMI związanych z zabezpieczeniami dla pracownika niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Producent pojazdów rejestruje przyczynę zablokowania dostępu pracownika niezależnego podmiotu.

Przypadek użycia – rezultat

Dostęp do informacji dotyczących zabezpieczeń zablokowany dla danego pracownika niezależnego podmiotu.

Opis

W wyniku dochodzenia jednostka oceniająca zgodność ustaliła, że zatwierdzenie należy cofnąć. Producent pojazdów może następnie wewnętrznie zablokować dostęp dla danego pracownika.

Producent pojazdów blokuje dostęp do informacji dotyczących zabezpieczeń dla danego pracownika niezależnego podmiotu.

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 5 Producent pojazdów bada status autoryzacji pracownika niezależnego podmiotu

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Producent pojazdów weryfikuje status autoryzacji, gdy pracownik korzysta z certyfikatu uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do RMI związanych z zabezpieczeniami.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Informacje o treści elektronicznego certyfikatu pracownika.

Przypadek użycia – rezultat

Status autoryzacji

Opis

Producent pojazdów weryfikuje ważność certyfikatu (TC, OCSP).

Producent pojazdów sprawdza, czy pracownik został zablokowany (wewnętrzna blokada przez producenta pojazdów).

Producent pojazdów weryfikuje ważność autoryzacji pracownika:

Producent pojazdów kontaktuje się z TC, używając z informacji o treści elektronicznego certyfikatu pracownika.

W odpowiedzi TC informuje o aktualnym statusie uwierzytelnienia.

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 6 Pobranie przez producenta pojazdów podręcznika dotyczącego wdrażania ze strony internetowej SERMI (obecnie OCSP i API SOAP/RESTful)

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Pracownik niezależnego podmiotu z pozytywnym wynikiem kontroli uzyskuje certyfikat elektroniczny autoryzacji i świadectwo kontroli autoryzacji.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Wniosek o udostępnienie podręcznika dotyczącego wdrażania.

Przypadek użycia – rezultat

Pobrany podręcznik dotyczący wdrażania.

Opis

Pobranie podręcznika dotyczącego wdrażania ze strony internetowej SERMI. Producent pojazdów bada certyfikat elektroniczny i autoryzację pracownika niezależnego podmiotu, korzystając z podręcznika dotyczącego wdrażania (OCSP, API SOAP/RESTful).

PRODUCENT POJAZDÓW – PRZYPADEK UŻYCIA 7 Producent pojazdów przekazuje informacje władzom lokalnym

Podmiot

Producent pojazdów

Cel

Przekazanie informacji odpowiedniemu organowi.

Przypadek użycia – sytuacja początkowa

Klient kontaktuje się z władzami lokalnymi.

Zapytanie ze strony odpowiednich organów w drodze procedury ręcznej (dodatkowa obsługa IT niewymagana).

Przypadek użycia – rezultat

Informacje o pojeździe (np. historia czynności wykonywanych w związku z konkretnym VIN).

Opis

Klient zgłasza przestępstwo karalne w prawie krajowym. Podaje VIN lub informacje o transakcji.

Właściwy organ kontaktuje się z konkretnym producentem pojazdów z zapytaniem dotyczącym danego VIN.

W przypadku odzyskania pojazdu skradzionego odpowiedni organ powiadamia o tym producenta pojazdów i zostaje przywrócony normalny status pojazdu (ścieżka audytu zawiera informacje na temat zdarzenia).

PRZYPADEK UŻYCIA. Wymogi techniczne

1.1.   Wymogi dotyczące bezpiecznej komunikacji

Każda komunikacja cyfrowa lub każde przekazanie danych identyfikacyjnych, danych zatwierdzenia i autoryzacji między jednostką oceniającą zgodność, TC i producentem pojazdów przebiega w zabezpieczony sposób, tj. z wykorzystaniem protokołu https-ssl/tls i wzajemnego uwierzytelnienia na podstawie certyfikatów X.509.

1.2.   Opis zarządzania danymi

W systemie SERMI jedynie jednostka oceniająca zgodność gromadzi i wykorzystuje dane osobowe: w poniższej tabeli przedstawiono minimalny zestaw atrybutów przechowywanych w systemie informacyjnym każdej jednostki, umożliwiających wdrożenie zdefiniowanych procesów i przypadków użycia.

Rys. 6

Przykładowe dane przechowywane zgodnie z normą ISO 18541-1 przypadek użycia grupa 1

Jednostka oceniająca zgodność

TC

Producent pojazdów

Jednostka oceniająca zgodność gromadzi i wykorzystuje do celów kontroli zatwierdzenia przedstawiciela prawnego niezależnego podmiotu dane opisane w rozdziale 6.3.3, a do celów kontroli autoryzacji pracowników niezależnego podmiotu – dane opisane w rozdziale 6.3.5.

Korzystając z usługi sieciowej, jednostka oceniająca zgodność przesyła następujące dane:

IOEUID

IOUID

hasło aktywacyjne

TC otrzymuje od jednostki oceniającej zgodność następujące dane:

IOEUID

IOUID

hasło aktywacyjne

Dodatkowo TC generuje i wykorzystuje następujące dane:

CABUID

numer seryjny certyfikatu elektronicznego

status ważności certyfikatu elektronicznego

status autoryzacji

Producent pojazdów generuje i wykorzystuje następujące dane:

dane zgodnie z normą ISO 18541-1 przypadek użycia grupa 1

nazwę użytkownika i hasło powiązane z IOEUID

IOEUID

IOUID

CABUID

numer seryjny certyfikatu elektronicznego

Opis atrybutów

1)

Niepowtarzalny identyfikator pracownika niezależnego podmiotu (IOEUID):

ciąg wygenerowany przez jednostkę oceniającą zgodność ściśle identyfikujący pracownika niezależnego podmiotu.

2)

niepowtarzalny identyfikator niezależnego podmiotu (IOUID):

wartość wygenerowana przez jednostkę oceniającą zgodność ściśle identyfikująca niezależny podmiot jako osobę prawną.

3)

niepowtarzalny identyfikator jednostki oceniającej zgodność (UID):

wartość wygenerowana przez centrum zaufania ściśle identyfikująca jednostkę oceniającą zgodność.

4)

Numer seryjny:

zawiera numer seryjny certyfikatu X509, który jest niepowtarzalny dla każdego certyfikatu i zostaje automatycznie wygenerowany w procesie wydawania certyfikatu.

Autoryzacja X / Status autoryzacji X:

opisuje autoryzację(-e) i powiązany status danego użytkownika.

1.3.   Projekt certyfikatu

W standardzie certyfikatu x509.V3 (RFC 5280 i ISO 9594-8.2017) określono wykaz wspólnych pól i wartości, które należy wypełnić w certyfikacie elektronicznym.

Certyfikat cyfrowy musi spełniać wymogi bezpieczeństwa BSI (http://www.bsi.de) dotyczące długości klucza i algorytmów kryptograficznych. Czas zastosowania wymogów BSI musi określić SERMI.

W przypadku łączenia się z serwerem za pomocą certyfikatu cyfrowego serwer sprawdza standardowe pole o nazwie „Subject DN”, co pozwala na powiązanie go z tożsamością niezależnego podmiotu w wewnętrznym systemie producenta pojazdów.

Na poniższym rysunku ukazano fragment pól zawartości wymaganych do celów identyfikacji w systemie producenta pojazdów. Nie ukazano tu pełnej struktury certyfikatu x509.V3 określonej w RFC 5280.

Rys. 7

Pola zawartości certyfikatu elektronicznego

Pole

Wartość

Uwagi

Numer serii

XXX

Numer seryjny certyfikatu

Wystawca

XXX

Przyjazna nazwa TC.

Ważność

X lat (od/do)

Okres ważności certyfikatu od chwili wydania do końca okresu ważności.

Subject DN

IOEUID=<UserUniqueIdentifier> (niepowtarzalny identyfikator użytkownika),

IOUID=<IOUniqueIdentifier> (niepowtarzalny identyfikator niezależnego podmiotu),

CABUID=<CABUniqueIdentifier> (niepowtarzalny identyfikator jednostki oceniającej zgodność),

Informacje sprawdzone przez system producenta pojazdów po etapie uwierzytelnienia w celu identyfikacji użytkownika.

Subject Public Key Info

Szyfrowanie za pomocą klucza RSA o długości 4 096 bitów

Algorytm i wartość klucza publicznego zawarte w certyfikacie elektronicznym.

Authority Info Access

http://XXX

Lokalizacja serwera OCSP, która zostanie zdefiniowana przez TC.

Ważność

Okres ważności określony w tym systemie. Każdy certyfikat elektroniczny jest ważny maksymalnie przez 60 miesięcy. Okres ten nie może przekraczać pozostałego okresu ważności zatwierdzenia niezależnego podmiotu zatrudniającego posiadacza certyfikatu.

Subject Distinguished Name (DN)

1)

IOEUID:

zawiera wartość wygenerowaną przez jednostkę oceniającą zgodność oznaczającą tożsamość pracownika niezależnego podmiotu. Wartość ta jest niepowtarzalna dla autoryzowanych użytkowników: jeżeli użytkownik wysyła wniosek o wydanie nowego certyfikatu elektronicznego przez tę samą jednostkę oceniającą zgodność lub inną jednostkę oceniającą zgodność (po przedłużeniu lub cofnięciu), taki użytkownik jest powiązany z tym samym niepowtarzalnym identyfikatorem (UID).

IOEUID tworzy się w następujący sposób: < KOD-KRAJU-ISO-3166-1- DLA LOKALIZACJI JEDNOSTKI OCENIAJĄCEJ ZGODNOŚĆ/NAZWA JEDNOSTKI OCENIAJĄCEJ ZGODNOŚĆ/KOD ALFANUMERYCZNY>

Przykład: BE/CAB-CERT/1234567890A

Wartość może mieć co najwyżej 64 bity.

2)

IOUID:

zawiera wartość wygenerowaną przez jednostkę oceniającą zgodność oznaczającą nazwę prawną, adres i numer identyfikacyjny VAT niezależnego podmiotu.

PRZYKŁAD: <NAZWA PRAWNA NIEZALEŻNEGO PODMIOTU: JOHNS_GARAGE/ADRES:MAINSTREET1BRUSSELS12345/VAT:BE12345678910

3)

CABUID:

zawiera wartość wygenerowana przez TC niepowtarzalną dla akredytowanej jednostki oceniającej zgodność. Wartość może mieć co najwyżej 64 bity.

Jednostka oceniająca zgodność odpowiada za zarządzanie niepowtarzalnymi identyfikatorami użytkowników. TC odpowiada za zarządzanie niepowtarzalnymi identyfikatorami osób prawnych niezależnych podmiotów i jednostki oceniającej zgodność.

Subject Public Key Info

Określenie algorytmu i długości klucza publicznego zawartych w certyfikacie elektronicznym. Aby zapewnić wystarczający poziom ufności względem siły algorytmu, stosuje się klucz o długości 4 096 bitów.

Authority Info Access

Centrum zaufania zapewnia dostęp OCSP do wykazu cofniętych certyfikatów w celu zapewnienia automatycznego dostępu do statusu certyfikatu cofniętego. Usługa OCSP jest usługą świadczoną całodobowo.

1.4.   Usługa sieciowa kontroli autoryzacji z wykorzystywaniem SOAP/RESTful API

System producenta pojazdów może sprawdzić status autoryzacji użytkownika ubiegającego się o dostęp do informacji dotyczących zabezpieczeń.

Odbywa się to za pomocą standardowej usługi SOAP XML/RESTful API z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Dostęp do tej usługi wymaga uwierzytelnienia za pomocą certyfikatu elektronicznego. Wniosek w serwerze TC opiera się na następujących informacjach:

Rys. 8

Dane wejściowe

Dane wejściowe

Pole

Wartość

Uwagi

Niepowtarzalny identyfikator pracownika niezależnego podmiotu (IOEUID)

<UserUniqueIdentifier>

 

Niepowtarzalny identyfikator niezależnego podmiotu (IOUID)

<IOUniqueIdentifier>

 

Identyfikator autoryzacji

<AuthorizationUniqueIdentifier>

 


Rys. 9

Dane wyjściowe – szczegóły dotyczące informacji użytkownika uzyskane przy rejestracji z wykorzystaniem SOAP/RESTful API

Dane wyjściowe

Pole

Wartość

Uwagi

Status użytkownika

 

0 → zawieszony

 

1 → ważny

 

2 → cofnięty

 

3 → nieznany

 

Niepowtarzalny identyfikator pracownika niezależnego podmiotu

<UserUniqueIdentifier>

 

Odbywa się to za pomocą standardowej usługi SOAP XML/RESTful API z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Uwierzytelnienie dostępu do tej usługi wymaga certyfikatu elektronicznego powiązanego z producentem pojazdów.


29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/33


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.10624 – ENEL / INTESA / JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 288/03)

W dniu 17 czerwca 2022 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku włoskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32022M10624. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do prawa Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/34


Kursy walutowe euro (1)

28 lipca 2022 r.

(2022/C 288/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0122

JPY

Jen

137,26

DKK

Korona duńska

7,4442

GBP

Funt szterling

0,83586

SEK

Korona szwedzka

10,4490

CHF

Frank szwajcarski

0,9745

ISK

Korona islandzka

138,70

NOK

Korona norweska

9,8983

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,609

HUF

Forint węgierski

407,30

PLN

Złoty polski

4,7908

RON

Lej rumuński

4,9342

TRY

Lir turecki

18,1417

AUD

Dolar australijski

1,4535

CAD

Dolar kanadyjski

1,2986

HKD

Dolar Hongkongu

7,9456

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6172

SGD

Dolar singapurski

1,4009

KRW

Won

1 320,45

ZAR

Rand

17,0011

CNY

Yuan renminbi

6,8325

HRK

Kuna chorwacka

7,5200

IDR

Rupia indonezyjska

15 107,59

MYR

Ringgit malezyjski

4,5071

PHP

Peso filipińskie

56,592

RUB

Rubel rosyjski

 

THB

Bat tajlandzki

37,097

BRL

Real

5,3300

MXN

Peso meksykańskie

20,6760

INR

Rupia indyjska

80,6535


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


Europejski Inspektor Ochrony Danych

29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/35


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona)

(2022/C 288/05)

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

16 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenie finansowe. Europejski Inspektor Ochrony Danych zauważa, że celem wniosku jest poprawa jakości i interoperacyjności danych dotyczących odbiorców finansowania unijnego oraz osób będących (bezpośrednio lub pośrednio) odbiorcami docelowymi finansowania unijnego, aby skutecznie zapobiegać nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom oraz je wykrywać, badać i korygować.

W pełni popiera cele wniosku, w tym zwiększenie korzystania z cyfryzacji celem lepszej ochrony interesów finansowych UE oraz zwalczanie nadużyć finansowych i innych nieprawidłowości. Ponieważ do osiągnięcia tego celu może być konieczne przetwarzanie danych osobowych, na prawodawcy UE spoczywa obowiązek dopilnowania, aby wszelkie ingerencje w prawo do ochrony danych ograniczały się do tego, co jest absolutnie konieczne i proporcjonalne do zamierzonych celów.

Europejski Inspektor Ochrony Danych z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek służy ustaleniu kategorii danych, które będą przetwarzane, aby osiągnąć cele wniosku. Rozumie jednak, że procesy eksploracji danych i oceny ryzyka nie będą ograniczały się do danych wyraźnie określonych we wniosku i że dane te będą porównywane z danymi z innych źródeł. EIOD uważa, że konieczne jest wyraźne określenie wszystkich kategorii danych osobowych, które będą przetwarzane, a także źródeł tych danych. Należy także wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić jakość i dokładność tych danych, zwłaszcza w okolicznościach, w których inne dane pochodziłyby od stron trzecich.

Europejski Inspektor Ochrony Danych zauważa, że we wniosku nie podaje się żadnych dodatkowych informacji dotyczących samego systemu informatycznego. Dlatego też zaleca dokładne określenie rodzaju systemu informatycznego, który ma zostać wykorzystany, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy Komisja planuje oprzeć system na już istniejącym systemie informatycznym Arachne, czy też stworzyć całkowicie nowy system informatyczny. Niezależnie od wykorzystania istniejących struktur EIOD pragnie przypomnieć, że w architekturze tego systemu informatycznego należy ustanowić i wprowadzić, zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenia. Należy to odpowiednio uwzględnić w fazie projektowania i opracowywania systemu informatycznego, zgodnie z wymogiem ochrony danych w fazie projektowania.

EIOD zdecydowanie zaleca również, aby współprawodawca jasno określił maksymalny okres przechowywania i udostępniania danych osobowych, których to dotyczy, w zapewnionym przez Komisję jednolitym zintegrowanym systemie informatycznym służącym do eksploracji danych i oceny ryzyka.

Jeżeli chodzi o publikację odpowiednich informacji dotyczących wszystkich odbiorców finansowania z budżetu UE, EIOD z zadowoleniem odnotowuje wysiłki podejmowane na rzecz zrównoważenia zasady przejrzystości wobec ingerencji w prawo zainteresowanych odbiorców do poszanowania ich życia prywatnego w znaczeniu ogólnym oraz na rzecz ochrony ich danych osobowych poprzez zwolnienie odbiorców z obowiązku publikacji ich danych osobowych, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki (próg otrzymanej kwoty, charakter środka, zagrożenia dla praw i wolności itp.).

1.   WPROWADZENIE

1.

16 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) („wniosek”), zmieniającego rozporządzenie finansowe (1).

2.

Celem wniosku jest dostosowanie rozporządzenia finansowego do pakietu wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, aby zachować jednolity zbiór przepisów regulujący wydatki Unii. Oznacza to, że wszystkie ogólne przepisy finansowe są ujęte w jednym rozporządzeniu finansowym. Ponadto we wniosku przewiduje się ukierunkowane udoskonalenia i uproszczenia, nad którymi pracowano od czasu wejścia w życie rozporządzenia finansowego w 2018 r. Celem wniosku jest również zwiększenie korzystania z cyfryzacji dla poprawy ochrony interesów finansowych UE, skuteczniejszego przyczynienia się do osiągnięcia celów polityki UE oraz wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla odbiorców finansowania unijnego (2).

3.

Niniejszą opinię EIOD wydaje się w odpowiedzi na konsultacje przeprowadzone przez Komisję Europejską 16 maja 2022 r., zgodnie z art. 42 ust. 1 EUDPR (3). Europejski Inspektor Ochrony Danych z zadowoleniem przyjmuje odniesienie się do tych konsultacji w motywie 257 wniosku. W związku z powyższym EIOD z zadowoleniem zauważa również, że przeprowadzono z nim nieformalne konsultacje, zgodnie z motywem 60 EUDPR.

5.   WNIOSKI

26.

W świetle powyższego EIOD wydaje następujące zalecenia:

(1)

należy doprecyzować role wszystkich podmiotów, które wykorzystywałyby wszelkie dane osobowe przetwarzane przez jeden zintegrowany system informatyczny do eksploracji danych i oceny ryzyka;

(2)

należy doprecyzować rodzaj systemu informatycznego, który ma zostać wykorzystany, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy Komisja planuje oprzeć system na już istniejącym systemie informatycznym Arachne, czy też stworzyć całkowicie nowy system informatyczny;

(3)

należy wyraźnie określić wszystkie kategorie omawianych danych, tj. jakie dane będą przetwarzane/wprowadzane w związku z danymi identyfikującymi, o których mowa w art. 36 ust. 6 wniosku, a także źródła tych danych;

(4)

należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić jakość i dokładność tych danych, zwłaszcza w okolicznościach, w których inne dane pochodziłyby od stron trzecich;

(5)

niezależnie od tego, czy Komisja zamierza wykorzystać istniejące struktury, we wniosku należy zawrzeć ogólny opis narzędzia informatycznego, w tym ról i obowiązków w zakresie ochrony danych oraz odpowiednich obowiązujących zabezpieczeń;

(6)

dla niepublikowanych typów danych należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia (można rozważyć na przykład pseudonimizację danych);

(7)

należy doprecyzować, czy elektroniczne rejestrowanie i przechowywanie danych odbywałoby się w ramach systemu informatycznego do celów eksploracji danych i oceny ryzyka lub czy system informatyczny miałby dostęp wyłącznie do danych przechowywanych w innym miejscu;

(8)

należy wyraźnie określić maksymalny okres, przez który dane, o których mowa w art. 36 wniosku, mogą być przechowywane i udostępniane w jednolitym zintegrowanym systemie informatycznym do celów eksploracji danych i oceny ryzyka zapewnianym przez Komisję.

Bruksela, 7 lipca 2022 r.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Zob. COM(2022) 223 final, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


V Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja Europejska

29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/38


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2022/C 288/06)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

POWIADOMIENIE O ZMIANIE STANDARDOWEJ W JEDNOLITYM DOKUMENCIE

„Verdicchio dei Castelli di Jesi”

PDO-IT-A0482-AM04

Data przekazania informacji: 6.5.2022

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.   Opakowanie – pojemniki i pojemność

Opis: do pakowania wina Verdicchio dei Castelli di Jesi można również stosować pojemniki wykonane z materiału innego niż szkło, będące rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczone w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o pojemności nie mniejszej niż minimalna pojemność określona w przepisach krajowych i unijnych.

Uzasadnienie: Dzięki temu można pakować wino Verdicchio dei Castelli di Jesi w pojemniki wykonane z materiału innego niż szkło, co było życzeniem producentów, wyrażonym po przeprowadzeniu starannych ocen technicznych i handlowych.

Zmiana dotyczy pkt 8 specyfikacji produktu oraz pkt 9 jednolitego dokumentu.

2.   Odniesienia do organu kontrolnego – zmiana adresu

Opis: Adres przedsiębiorstwa poświadczającego jakość i produkcję włoskich produktów przemysłu winiarskiego (Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l) został zmieniony z Via Piave nr 24 na Via Venti Settembre nr 98/G – 00187 Rzym.

Uzasadnienie: Dotyczy to przeniesienia siedziby organu kontrolnego właściwego dla nazwy Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Zmiana ta dotyczy pkt 10 specyfikacji i nie ma wpływu na jednolity dokument.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa produktu

Verdicchio dei Castelli di Jesi

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego:

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

5.

Gatunkowe wino musujące

4.   Opis wina lub win

1.   Verdicchio dei Castelli di Jesi

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

Wina objęte ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” mają jasną słomkowożółtą barwę; delikatny zapach, charakterystyczny dla migdałów; harmonijny wytrawny smak o utrzymującym się przyjemnym, lekko gorzkim posmaku.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

4,50 grama na litr wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

2.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

Wina objęte ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico mają jasną słomkowożółtą barwę; delikatny, charakterystyczny zapach; harmonijny wytrawny smak o utrzymującym się przyjemnym, lekko gorzkim posmaku.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

4,50 grama na litr wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

3.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

Wina objęte ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico Superiore mają jasną słomkowożółtą barwę; delikatny, charakterystyczny zapach; harmonijny wytrawny smak o utrzymującym się przyjemnym, lekko gorzkim posmaku.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

4,50 grama na litr wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

4.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

Wina objęte ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Passito mają intensywną barwę od słomkowożółtej po bursztynową, intensywny charakterystyczny zapach; smak od średniego do słodkiego, harmonijny, aksamitny, charakterystyczny.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

4,00 grama na litr wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

25

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

5.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

Wina objęte ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Spumante mają piankę drobnoziarnistą i długotrwałą; barwa jest słomkowożółta o różnej intensywności z możliwymi odcieniami jasnej zieleni; indywidualny delikatny zapach, bukiet treściwy i złożony, smak od extrabrut do wytrawnego, pełny, świeży, szlachetny i harmonijny.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

4,50 grama na litr wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

5.   Praktyki enologiczne

5.1.   Szczególne praktyki enologiczne

5.2.   Maksymalna wydajność:

1.

Verdicchio dei Castelli di Jesi

14 000 kg winogron z hektara

2.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

14 000 kg winogron z hektara

3.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

11 000 kg winogron z hektara

4.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito

14 000 kg winogron z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Obszar produkcji nadający się do produkcji win objętych ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” obejmuje prowincje Ankony i Maceraty. Obszar ten jest określony w części przez obszar zlewni rzeki Esino

na terytorium 22 gmin wewnętrznych w prowincji Ankona i 2 gmin wewnętrznych w prowincji Macerata.

7.   Odmiany winorośli

Verdicchio bianco B. - Verdicchio

8.   Opis związku lub związków

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Uprawa winorośli i produkcja wina są obecne na terytorium produkcji wina ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” od czasów starożytnych, podobnie jak prowadzona od dawna i dobrze udokumentowana produkcja wina musującego i wina passito o wielowiekowej tradycji.

Wpływ czynników ludzkich od wieków decydował o wyborze odmiany Verdicchio na tym obszarze, o rozwoju form uprawy i praktyk enologicznych.

Wzajemne oddziaływanie czynników naturalnych (ukształtowanie terenu, klimat i gleby) i czynników ludzkich nadają winu ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi” unikalne cechy jakościowe i organoleptyczne, których nie można odtworzyć gdzie indziej.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Wskazanie roku produkcji winogron

Ramy prawne:

Określone w prawodawstwie UE

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Na etykietach win objętych ChNP „Verdicchio dei Castelli di Jesi”, „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico, „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico Superiore, „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Passito, „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Spumante Riserva należy wskazać rok produkcji winogron.

Opakowanie, pojemniki i zakaz stosowania niektórych rodzajów zamknięć

Ramy prawne:

Określone w prawodawstwie UE

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Do pakowania wina „Verdicchio dei Castelli di Jesi” można również stosować pojemniki wykonane z materiału innego niż szkło, będące rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczone w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o pojemności nie mniejszej niż minimalna pojemność określona w przepisach krajowych i unijnych.

Wino „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico może być dopuszczone do obrotu wyłącznie w szklanych pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 litrów.

Wino „Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico Superiore może być dopuszczone do obrotu wyłącznie w szklanych pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 3 litry. W przypadku win tego rodzaju zabrania się stosowania kapsli zdzieranych i kapsli koronowych.

Link do specyfikacji produktu

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18115


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.


29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/43


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2022/C 288/07)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

POWIADOMIENIE O ZMIANIE STANDARDOWEJ W JEDNOLITYM DOKUMENCIE

„Rosso Cònero”

PDO-IT-A0428-AM03

Data przekazania informacji: 6.5.2022

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.   Opakowanie – pojemniki i pojemność

Opis: Do pakowania wina Rosso Cònero można również stosować pojemniki wykonane z materiału innego niż szkło, będących rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczonych w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o pojemności nie mniejszej niż minimalna pojemność określona w przepisach krajowych i unijnych.

Uzasadnienie: Dzięki temu można pakować wino Rosso Cònero w pojemniki wykonane z materiału innego niż szkło, co było życzeniem producentów, wyrażonym po przeprowadzeniu starannych ocen technicznych i handlowych.

Zmiana dotyczy pkt 8 specyfikacji produktu oraz pkt 9 jednolitego dokumentu.

2.   Odniesienia do organu kontrolnego – zmiana adresu

Opis: Adres przedsiębiorstwa poświadczającego jakość i produkcję włoskich produktów przemysłu winiarskiego został zmieniony z Via Piave nr 24 na Via Venti Settembre nr 98/G – 00187 Rzym.

Uzasadnienie: Dotyczy to przeniesienia siedziby organu kontrolnego właściwego dla nazwy Rosso Cònero.

Zmiana ta dotyczy art. 10 specyfikacji i nie ma wpływu na jednolity dokument.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa produktu

Rosso Cònero

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

4.   Opis wina lub win

Rosso Cònero

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

Wina objęte ChNP Rosso Cònero mają barwę rubinową, przyjemny, winny zapach a ich smak jest wyrazisty, harmonijny, wytrawny o bogatej strukturze.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

4,50 grama na litr wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

5.   Praktyki enologiczne

5.1.   Szczególne praktyki enologiczne

5.2.   Maksymalna wydajność

1.   Rosso Cònero

13 000 kg winogron z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Obszar produkcji wina Rosso Cònero obejmuje całe terytorium gmin Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Nuomo oraz część gmin Castelfidardo i Osimo, z których wszystkie znajdują się w prowincji Ancona.

7.   Odmiany winorośli

Montepulciano N.

8.   Opis związku lub związków

Rosso Cònero

Wpływ czynników ludzkich na obszar produkcji wina Rosso Cònero znalazł wyraz w wyborze odmian winorośli, które mają być uprawiane, w rozwoju technik uprawy winorośli i praktyk enologicznych, których pierwsze ślady pochodzą z X wieku p.n.e.

Współdziałanie tych czynników z bardzo specyficznymi i wyjątkowymi czynnikami naturalnymi jakie charakteryzują ten obszar (przede wszystkim obecność Monte Cònero), który jest idealny dla uprawy odmiany Montepulciano, sprawia, że wina objęte ChNP „Rosso Cònero” są unikalne i niemożliwe do odtworzenia gdzie indziej.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Wskazanie roku produkcji winogron

Ramy prawne:

Określone w prawodawstwie UE

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Na etykiecie win ChNP „Rosso Cònero” należy wskazać rok produkcji winogron.

Systemy pakowania i zamknięcia

Ramy prawne:

Określone w prawodawstwie UE

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

W przypadku wina ChNP „Rosso Cònero” dozwolone są wszystkie systemy zamknięcia dozwolone na mocy prawodawstwa wspólnotowego i krajowego.

Ponadto do pakowania wina można również stosować pojemniki wykonane z materiału innego niż szkło, będące rodzajem bukłaka z tworzywa sztucznego, wykonanego z polietylenu i poliestru, umieszczone w obudowie z tektury (lub z innego sztywnego materiału), o pojemności nie mniejszej niż minimalna pojemność określona w przepisach krajowych i unijnych.

Link do specyfikacji produktu

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18114


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.


29.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/46


Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2022/C 288/08)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1) w terminie trzech miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina”

Nr UE: PDO-HR+SI-2655 – 19.1.2021

ChNP (X) ChOG ( )

1.   Nazwa lub nazwy [ChNP lub ChOG]

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

 

Republika Chorwacji

 

Republika Słowenii

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.1 Mięso świeże (i podroby)

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” to świeże mięso poddawane kontrolowanemu dojrzewaniu przez co najmniej 15 dni. Mięso jest pozyskiwane z osobników rasy rodzimej znanej jako bydło istryjskie („istarsko govedo / istrsko govedo”), które urodziły się na obszarze geograficznym określonym w pkt 4 i podlegają standardowej procedurze uboju i przetwarzania tuszy.

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” wprowadza się do obrotu jako produkt świeży lub mrożony.

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” charakteryzuje się barwą od jasnoróżowej do ciemnoczerwonej, umiarkowaną zawartości tłuszczu śródmięśniowego (marmurkowatość), wyraźnym aromatem, przyjemnym zapachem, pełnym, charakterystycznym smakiem wołowiny, delikatnością i soczystością oraz zdatnością do wykorzystania w różnych potrawach mięsnych.

W zależności od wieku i kategorii wagowej tusze bydła rasy istryjskiej muszą posiadać następujące cechy:

cielęta płci męskiej i żeńskiej poddane ubojowi w wieku od 8 do 12 miesięcy – ich sprawione półtusze ważą od 100 kg do 250 kg; ich mięso ma jasnoróżową barwę, jest delikatne, soczyste, łagodnie aromatyczne, z umiarkowanym marmurkowaniem; podskórna tkanka tłuszczowa ma barwę białą;

jałówki poddane ubojowi w wieku ponad 12 miesięcy – ich sprawione półtusze ważą od 180 kg do 320 kg; ich mięso ma różową barwę, jest delikatne, soczyste, łagodnie aromatyczne, z umiarkowanym marmurkowaniem; podskórna tkanka tłuszczowa ma barwę białą;

byczki (osobniki płci męskiej poddane ubojowi w wieku od 12 do 24 miesięcy) – ich sprawione półtusze ważą od 200 kg to 400 kg; ich mięso ma barwę od różowej do intensywnie czerwonej, jest delikatne, soczyste, łagodnie aromatyczne, z marmurkowaniem; podskórna tkanka tłuszczowa ma barwę od białej do lekko żółtej;

krowy (osobniki płci żeńskiej poddane ubojowi w wieku ponad 24 miesięcy) – ich sprawione półtusze ważą powyżej 220 kg; ich mięso ma barwę od różowej do purpurowoczerwonej, jest soczyste, aromatyczne, z marmurkowaniem; podskórna tkanka tłuszczowa ma barwę od lekko do intensywnie żółtej;

byki (osobniki płci męskiej poddane ubojowi w wieku ponad 24 miesięcy) – ich sprawione półtusze ważą powyżej 280 kg; ich mięso ma barwę od różowej do purpurowoczerwonej, jest soczyste i aromatyczne, podskórna tkanka tłuszczowa ma barwę od lekko do intensywnie żółtej;

woły (kastrowane osobniki płci męskiej poddane ubojowi w wieku ponad 24 miesięcy) – ich sprawione półtusze ważą powyżej 350 kg; ich mięso ma barwę od czerwonej do ciemnoczerwonej, jest aromatyczne, z marmurkowaniem; podskórna tkanka tłuszczowa ma barwę intensywnie żółtą;

Tusze bydła rasy istryjskiej klasyfikuje się według skali EUROP. W aspekcie uformowania tusze muszą należeć do klasy E, U, R lub O, a w aspekcie stopnia otłuszczenia – do klasy 2, 3 lub 4.

Wartość pH, mierzona w mięśniu grzbietu (musculus longissimus dorsi) najwcześniej 24 godziny po uboju i schłodzeniu półtuszy, musi wynosić co najwyżej 5,8.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Moment odsadzenia cieląt przeznaczonych do tuczu następuje w wieku 4 miesięcy. Przed rozpoczęciem tuczu do paszy stopniowo wprowadza się siano i wypas na pastwiskach, równolegle do mleka.

Pasza podstawowa dla bydła w wieku powyżej 8 miesięcy to pasze objętościowe (pastwisko, siano), które co do zasady powinny być produkowane na obszarze geograficznym określonym w pkt 4.

Dozwolone jest dodawanie paszy treściwej (zbóż) maksymalnie do 20 % całkowitej dziennej dawki pokarmowej (wyrażone jako udział wagowy suchej masy zawartej w paszy treściwej). Pasza treściwa może być pozyskiwana poza obszarem geograficznym określonym w pkt 4.

W przypadku gdy z powodu złych warunków pogodowych wystarczająca ilość pasz objętościowych nie jest dostępna, bydło może być karmione sianem i sianokiszonką produkowanymi poza wyznaczonym obszarem geograficznym, ale jedynie w ilości nieprzekraczającej 15 % całkowitej rocznej ilości pasz objętościowych wyrażonych w suchej masie.

Całkowity udział wszystkich pasz (pasze objętościowe, pasze treściwe) wyprodukowanych poza wyznaczonym obszarem geograficznym, którymi można karmić bydło w danym roku, może wynosić do 28 % wyrażonych w suchej masie. Ponieważ paszę tę pozyskuje się spoza wyznaczonego obszaru geograficznego jedynie w wyjątkowych okolicznościach, wykorzystanie jej w tak ograniczonych ilościach nie ma istotnego wpływu na właściwości produktu opisane w pkt 3.2.

Przy karmieniu bydła zabrania się stosowania preparatów mlekozastępczych oraz gotowych mieszanin pasz treściwych zawierających produkty uboczne przemysłu spożywczego. Zabrania się również stosowania wszelkich kiszonek.

Zezwala się na stosowanie sianokiszonek z trawy i mieszanki koniczyny/trawy w ilości maksymalnie 40 % dziennej dawki pokarmowej wyrażonej w suchej masie.....

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na określonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy produkcji „Meso istarskog goveda – boškarina” / „Meso istrskega goveda – boškarina” – od ocielenia, przez ubój bydła, wstępne sprawienie i rozbiór, po dojrzewanie mięsa – muszą odbywać się w granicach obszaru geograficznego, o którym mowa w pkt 4.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” można poddawać głębokiemu mrożeniu lub wprowadzać do obrotu jako produkt świeży. Przed mrożeniem mięso musi być zapakowane próżniowo.

Jeżeli mięso dojrzewało w półtuszach lub ćwierćtuszach, tusze muszą zostać poddane rozbiorowi na standardowo przyjęte w przemyśle ubojowym kawałki przed ich zamrożeniem lub wprowadzeniem do obrotu.

Mięso świeże może być wprowadzane do obrotu bez opakowania, w opakowaniach próżniowych lub pakowane w atmosferze ochronnej. Mięso mrożone może być wprowadzane do obrotu wyłącznie w opakowaniach próżniowych.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Jeżeli produkt „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” jest sprzedawany konsumentowi końcowemu bez opakowania w punkcie sprzedaży detalicznej, wymagane jest umieszczenie w widocznym miejscu napisu „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” oraz wspólnego znaku „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” (zob. ilustracja poniżej). Wspólny znak na napisie nie może być mniejszy niż 7 cm x 7 cm.

Jeżeli produkt „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” jest wprowadzany do obrotu w opakowaniu, wymagane jest oznaczenie go napisem „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” oraz wspólnym znakiem „Meso istarskog goveda – boškarina” / „Meso istrskega goveda – boškarina”. Napis „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” musi – za sprawą użycia wielkich liter – wyróżniać się bardziej niż każdy inny napis. Wspólny znak na opakowaniu nie może być mniejszy niż 2,5 cm x 2,5 cm.

Oprócz informacji określonych w obowiązujących przepisach dotyczących etykietowania mięsa wołowego, opakowanie lub napis (w przypadku mięsa nieopakowanego) musi zawierać również datę uboju, kategorię bydła określoną w specyfikacji oraz napis „Mięso dojrzałe”.

Image 3

Ilustracja wspólnego znaku

Istnieją dwie wersje wspólnego znaku „Meso istarskog goveda – boškarina” / „Meso istrskega goveda – boškarina”, które odpowiadają dwóm wersjom nazwy produktu (chorwackiej i słoweńskiej).

Wspólny znak jest co do zasady stosowany w wariancie wielobarwnym. Jeżeli nie można zastosować wielobarwnego wariantu wspólnego znaku, możliwe jest wykorzystanie wariantu jednobarwnego w kolorze czarnym lub w jednym z podstawowych kolorów składających się na znak wielobarwny.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

„Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” produkuje się na terytorium półwyspu Istria, archipelagu Kvarner, płaskowyżów Kras i Čičarija oraz doliny Podgrad, w tym na południowych zboczach wzgórz Brkini.

W Chorwacji produkcja może odbywać się na terytorium następujących miast i gmin: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj, Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji i Kastav, Cres, Mali Lošinj, Krk, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

W Słowenii produkcja może odbywać się na terytorium następujących miast i gmin: Piran, Izola, Koper, Ankaran, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen i Divača.

5.   Związek z obszarem geograficznym

Różnorodność i złożoność budowy geologicznej i geomorfologicznej obszaru produkcji „Meso istarskog goveda – boškarina” / „Meso istrskega goveda – boškarina” doprowadziły do powstania różnych rodzajów gleby. Na całym obszarze geograficznym panuje klimat śródziemnomorski, który stopniowo – w miarę podążania w głąb lądu i na północ od półwyspu – staje się klimatem umiarkowanym kontynentalnym. Różnorodność topografii, gleb i klimatu oraz interakcje między nimi doprowadziły do powstania bogatej i zróżnicowanej pokrywy roślinnej. Rozwija się tu flora dynaryjska, alpejska i śródziemnomorska, z wiecznie zielonymi lasami dębów ostrolistnych i zarośli oraz liściastymi lasami dębów omszonych, grabów i buków. Tereny zalesione zajmują jedną trzecią powierzchni obszaru, a na znacznej części obszaru znajdują się pastwiska i zarośla, gdzie można znaleźć ponad 300 odmian roślin.

Do dnia dzisiejszego rodzima rasa bydła istryjskiego pochodząca z obszaru geograficznego jest hodowana w sposób tradycyjny. W przeszłości bydło tej rasy było hodowane z wykorzystaniem wysoce ekstensywnego systemu hodowli. Żywienie opierało się na pastwiskach, a w mniejszym stopniu na sianie łąkowym, lucernie, słomie pszenicy i jęczmienia, łodygach kukurydzy i ściółce. W zależności od pokrywy roślinnej i warunków klimatycznych na obszarze hodowli bydło było wypasane przez 6–9 miesięcy roku a w niektórych miejscach przez cały rok. W wielu częściach obszaru produkcji, zwłaszcza na terenach w przeważającej mierze krasowych, dostępne pastwiska były niewielkie, w związku z czym swobodnie wypasane bydło zapuszczało się w poszukiwaniu pożywienia poza nie. W miesiącach letnich, kiedy pastwiska były już suche, bydło przewożono na tereny zalesione, gdzie terenów do wypasu było zbyt mało, co w większości przypadków zmuszało bydło do żywienia się liśćmi drzew, takich jak dąb ostrolistny, jesion mannowy, akacja, morwa, dereń jadalny, grab wschodni, chruścina jagodna, ostrokrzew kolczasty, mirt i dzikie drzewa oliwne, lub w razie potrzeby roślinnością wiecznie zieloną. To właśnie ta metoda chowu i karmienia skłoniła wielu właścicieli do nazywania stada „Boškarin” (za „bošca” = teren zalesiony, wysokie zarośla), której używa się jako synonimu rasy bydła istryjskiego.

Obecna metoda chowu bydła istryjskiego różni się jedynie nieznacznie od metody tradycyjnej. Chociaż bydło istryjskie nie jest już wykorzystywane w charakterze zwierząt pociągowych, wszystkie te zwierzęta mają regularny dostęp do pastwisk, zarośli i terenów zalesionych i żywią się w większości przypadków w sposób tradycyjny.

W przeszłości bydło istryjskie nie było systematycznie tuczone w celu produkcji mięsa. Wyjątkiem było tuczenie na potrzeby armii, o czym wspomniano w dokumencie z 1631 r., w którym można znaleźć informacje na temat hodowli bydła na wyspie Unije. Pod koniec XIX w. mięso bydła istryjskiego sprzedawano w miastach, zwłaszcza w Puli i Trieście.

Aby zachować materiał genetyczny i zapobiec wyginięciu rasy, pod koniec lat 80. XX w. rozpoczęto kampanię mającą na celu ożywienie hodowli bydła instryjskiego, która koncentrowała się na wartości kulinarnej szczególnych cech produktu „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” oraz na jego systematycznej promocji jako wyjątkowego przysmaku. Ze względu na niższą masę całkowitą, powolny naturalny wzrost i niższą wydajność, a także ze względu na ogólną jakość mięsa bydło istryjskie oferuje bardzo ograniczony potencjał produkcji wołowiny, w związku z czym rasa ta jest hodowana niemal wyłącznie na obszarze opisanym w pkt 4. Poza obszarem geograficznym bydło jest hodowane w sposób bardziej intensywny, co ma negatywny wpływ na właściwości organoleptyczne mięsa i sprawia, że jest ono tłustsze i mniej aromatyczne.

Związek między „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” a obszarem produkcji sięga okresu, w którym na półwyspie Istria wyhodowano dawną odmianę bydła uznawaną za przodka bydła istryjskiego, Bos primigenius. Badania genetyczne wskazują, że bydło istryjskie należy do odrębnej grupy genetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w charakterystycznym uformowaniu tuszy w porównaniu z innymi rasami mięsnymi. Tusza bydła istryjskiego charakteryzuje się stosunkowo silną klatką piersiową i niewielkimi tylnymi nogami. Ma umiarkowaną zawartość mięśni i tłuszczu, a wydajność niektórych kategorii wiekowych jest niższa niż w przypadku innych europejskich mięsnych ras bydła. Cechy tuszy mają również bezpośredni wpływ na cechy charakterystyczne mięsa.

Jedną z cech charakterystycznych „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” jest to, że jest ono twardsze od mięsa innych ras, co wynika z wyższej zawartości kolagenu w tkance mięśniowej. Ilość kolagenu w mięśniach jest czynnikiem dziedzicznym i występuje w większym stopniu u bydła istryjskiego, ponieważ była to rasa zwierząt pociągowych, której funkcja wymaga siły – stąd rozwinięta tkanka mięśniowa ze szczególnie dużą zawartością kolagenu. Twarde mięso wymaga dłuższej obróbki cieplnej, która powoduje rozpad kolagenu i ostatecznie nadaje mięsu soczystość i pełny smak. Aby zmniejszyć twardość mięsa oraz wzmocnić i rozwinąć specyficzne aromaty, produkt poddaje się po uboju procesowi dojrzewania, podczas którego rozpadają się włókna kolagenowe i uwalniają niektóre aminokwasy.

Jedną z cech charakterystycznych „Meso istarskog goveda – boškarina/Meso istrskega goveda – boškarina” jest niższy stopień marmurkowatości wynikający z umiarkowanej zawartości tłuszczu śródmięśniowego, umiarkowanego otłuszczenia i niskiego udziału pasz wysokoenergetycznych w dawce pokarmowej. Intensywny żółty kolor tkanki tłuszczowej starszych osobników jest wynikiem składu tłuszczu, czyli zasadniczo pokarmu spożywanego przez zwierzę. Badania naukowe wykazały, że stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych do nienasyconych w mięsie bydła istryjskiego wypada na korzyść nasyconych kwasów tłuszczowych (około 60 %: 40 %), dzięki czemu mięso jest mniej podatne na samoutlenianie podczas przechowywania przez długi czas. Właściwość ta ma szczególne znaczenie dla zachowania jakości mięsa na etapie dojrzewania. Poddanie świeżego mięsa bydła istryjskiego procesowi dojrzewania pobudza procesy proteolityczne w mięsie, które wydobywają jego właściwości organoleptyczne (miękkość, soczystość, konsystencję, zapach i pełny aromat dojrzałego mięsa) oraz zwiększają jego potencjał gastronomiczny.

Szczególne cechy charakterystyczne bydła istryjskiego oraz produkowanego z niego mięsa rozwinęły się przede wszystkim za sprawą hodowców, którzy przez cały czas prowadzili ekstensywną hodowlę tej rasy i wykorzystywali ją w charakterze zwierząt pociągowych. Dzięki stuleciom selekcji bydło istryjskiego w pełni dostosowało się do warunków klimatycznych i innych warunków ekologicznych, w których żyje, w szczególności do niedoboru pożywienia. W przeciwieństwie do wysoce produktywnych handlowych ras mlecznych lub mięsnych, które potrzebują paszy wysokoenergetycznej, bydło istryjskie może się żywić, w przypadku braku pastwisk, pędami i liśćmi wielu gatunków roślin drzewiastych.

Ponieważ dotychczasowe badania wykazały wyraźny związek między profilem botanicznym paszy a właściwościami organoleptycznymi i aromatycznymi mięsa, można stwierdzić, że obszar geograficzny ma znaczący, bezpośredni wpływ na jakościowe (odżywcze i organoleptyczne) właściwości „Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina”.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_meso_istarskog_goveda_boskarin.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/SPECIFIKACIJE-EVROPSKA-KOMISIJA/Boskarin.pdf


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.