ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 111A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
8 marca 2022


Spis treści

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2022/C 111 A/01

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AST-SC/10/20 – Pracownicy sekretariatu (SC 1/SC 2) ( Dz.U. C 211 A z 25.6.2020 )

1

2022/C 111 A/02

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AST/148/21 – Korektorzy tekstów/redaktorzy językowi (AST 3) dla następujących języków: grecki (EL), hiszpański (ES), estoński (ET), irlandzki (GA), włoski (IT) i portugalski (PT) ( Dz.U. C 58 A z 18.2.2021 )

2

2022/C 111 A/03

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/381/20 – Administratorzy (AD 5) w dziedzinie prawa europejskiego ( Dz.U. C 250 A z 30.7.2020 )

4

2022/C 111 A/04

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/382/20 – Administratorzy (AD 5/AD 7) w dziedzinie stosunków zewnętrznych ( Dz.U. C 300 A z 10.9.2020 )

5

2022/C 111 A/05

Ogłoszenie zmieniające addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym – EPSO/AD/382/20 – Administratorzy (AD 5/AD 7) w dziedzinie stosunków zewnętrznych ( Dz.U. C 300 A z 10.9.2020 ) ( Dz.U. C 444 A z 22.12.2020 )

6

2022/C 111 A/06

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursach otwartych – EPSO/AD/383/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka bułgarskiego (BG) – EPSO/AD/384/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka czeskiego (CS) – EPSO/AD/385/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka francuskiego (FR) – EPSO/AD/386/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka irlandzkiego (GA) – EPSO/AD/387/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka węgierskiego (HU) – EPSO/AD/388/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka polskiego (PL) ( Dz.U. C 22 A z 21.1.2021 )

7

2022/C 111 A/07

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/389/21 – Administratorzy (AD 6) w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ( Dz.U. C 39 A z 4.2.2021 )

9

2022/C 111 A/08

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/390/21 – Administratorzy (AD 6) w dziedzinie polityki dotyczącej chemikaliów ( Dz.U. C 82 A z 11.3.2021 )

10

2022/C 111 A/09

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/391/21 – Eksperci w dziedzinie wsparcia technicznego dla reform strukturalnych państw członkowskich oraz eksperci w dziedzinie dorobku Schengen (AD 7) ( Dz.U. C 120 A z 8.4.2021 )

11

2022/C 111 A/10

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/392/21 – Administratorzy (AD 7) w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 1. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia – 2. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – 3. Audyty, inspekcje i oceny w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności ( Dz.U. C 193 A z 20.5.2021 )

12


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/1


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AST-SC/10/20 – Pracownicy sekretariatu (SC 1/SC 2)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 211 A z dnia 25 czerwca 2020 r. )

(2022/C 111 A/01)

Strona 5, część 5) „Etap oceny zintegrowanej” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 2 razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdej grupie zaszeregowania. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy zdobyli największą całkowitą liczbę punktów w teście sprawdzającym umiejętność obsługi edytora tekstu Word w Microsoft Office, zostaną zaproszeni do udziału w ocenie zintegrowanej.

Kompetencje wymagane w konkursie – siedem kompetencji ogólnych (za każdą można otrzymać maksymalnie 10 punktów) oraz kompetencje związane z dziedziną konkursu – będą sprawdzane na etapie oceny zintegrowanej za pomocą dwóch testów (przeprowadzanych w języku 2 kandydata) w poniższy sposób:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

2.

Komunikacja

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

3.

Jakość i wydajność pracy

Odegranie scenki

4.

Nauka i rozwój osobisty

Odegranie scenki

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Odegranie scenki

6.

Odporność

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

7.

Umiejętność pracy w zespole

Odegranie scenki

Wymagane minimum: 35/70 ogółem.

Kompetencja

Test

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

35/70

Kandydat będzie musiał załadować do swojego konta EPSO zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających deklaracje złożone w zgłoszeniu, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną przekazane przez EPSO.”.


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/2


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AST/148/21 – Korektorzy tekstów/redaktorzy językowi (AST 3) dla następujących języków: grecki (EL), hiszpański (ES), estoński (ET), irlandzki (GA), włoski (IT) i portugalski (PT)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 58 A z dnia 18 lutego 2021 r. )

(2022/C 111 A/02)

Strons 5, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów dla każdego języka. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy uzyskali jeden z  najwyższych całkowitych wyników w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie zintegrowanej (zdalnie lub osobiście). Ocena będzie trwała od jednego do kilku dni i będzie przeprowadzana w  językach 1 i 2 kandydata. Uwaga: test sprawdzający poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu może być zorganizowany w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie były organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać na etapie oceny zintegrowanej w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Uzyskane w nich punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej podczas obliczania całkowitej punktacji.

Kandydat będzie musiał załadować zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do swojego konta EPSO, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą następujące kompetencje wymagane w niniejszym konkursie: siedem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną danego konkursu. Będą one oceniane za pomocą trzech testów , zgodnie z poniższymi tabelami:

Kompetencja

Testy

Język

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

Język 2

2.

Komunikacja

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Język 2

3.

Jakość i wydajność pracy

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Język 2

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

Język 2

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

Język 2

6.

Odporność

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Język 2

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Język 2

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 35/70 punktów.

Kompetencja

Test

Języki

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Korekta tekstu zredagowanego w języku 1.

Pierwsza część testu będzie przeprowadzona z wykorzystaniem porównania z tekstem oryginału w języku 2, zaś druga część będzie przeprowadzona bez takiego porównania.

Korekta będzie obejmować zarówno aspekty językowe (gramatykę, ortografię i interpunkcję), jak i typograficzne. Kandydaci muszą podać powody dokonanych korekt. (2 godz. 30 min)

Języki 1 i 2

30/50 za każdą część”


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/4


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/381/20 – Administratorzy (AD 5) w dziedzinie prawa europejskiego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 250 A z dnia 30 lipca 2020 r. )

(2022/C 111 A/03)

Strona 4, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy zdobyli największą całkowitą liczbę punktów w testach wielokrotnego wyboru w dziedzinie konkursu, zostaną zaproszeni do tego etapu konkursu.

Kompetencje wymagane w konkursie – osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną konkursu – będą sprawdzane na etapie oceny zintegrowanej za pomocą trzech testów (przeprowadzanych w języku 2 kandydata) w poniższy sposób:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Prezentacja ustna

2.

Komunikacja

Prezentacja ustna

3.

Jakość i wydajność pracy

Prezentacja ustna

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Prezentacja ustna

6.

Odporność

Prezentacja ustna

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów.

Kompetencja

Test

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu

50/100

Kandydat będzie musiał załadować do swojego konta EPSO zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających deklaracje złożone w zgłoszeniu, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną przekazane przez EPSO.”.


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/5


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/382/20 – Administratorzy (AD 5/AD 7) w dziedzinie stosunków zewnętrznych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 300 A z dnia 10 września 2020 r. )

(2022/C 111 A/04)

Strona 5, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdej grupie zaszeregowania. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy zdobyli największą całkowitą liczbę punktów w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do udziału w ocenie zintegrowanej.

Kompetencje wymagane w konkursie – osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną konkursu – będą sprawdzane na etapie oceny zintegrowanej za pomocą czterech testów (przeprowadzanych w języku 2 kandydata) w poniższy sposób:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Studium przypadku

2.

Komunikacja

Studium przypadku

3.

Jakość i wydajność pracy

Studium przypadku

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Studium przypadku

6.

Odporność

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów.

Kompetencja

Test

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

25/50

Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu

25/50

Kandydat będzie musiał załadować do swojego konta EPSO zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających deklaracje złożone w zgłoszeniu, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną przekazane przez EPSO.”.


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/6


Ogłoszenie zmieniające addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym – EPSO/AD/382/20 – Administratorzy (AD 5/AD 7) w dziedzinie stosunków zewnętrznych ( Dz.U. C 300 A z 10.9.2020 )

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 444 A z dnia 22 grudnia 2020 r. )

(2022/C 111 A/05)

Na stronie 10 skreśla się pkt 6.


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/7


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursach otwartych – EPSO/AD/383/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka bułgarskiego (BG) – EPSO/AD/384/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka czeskiego (CS) – EPSO/AD/385/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka francuskiego (FR) – EPSO/AD/386/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka irlandzkiego (GA) – EPSO/AD/387/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka węgierskiego (HU) – EPSO/AD/388/21 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka polskiego (PL)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22 A z dnia 21 stycznia 2021 r. )

(2022/C 111 A/06)

Strona 4, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 4 razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdym konkursie. Kandydaci, którzy zdobyli największą całkowitą liczbę punktów w teście z tłumaczenia pisemnego, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie zintegrowanej (zdalnie lub osobiście). Ocena będzie trwała od jednego do kilku dni i będzie przeprowadzana w  językach 1, 2 i 3 kandydata. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Kandydat będzie musiał załadować zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do swojego konta EPSO, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą następujące kompetencje wymagane w niniejszym konkursie: osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną danego konkursu. Będą one oceniane za pomocą trzech testów .

Kompetencje ogólne będą oceniane na podstawie rozmowy badającej poziom kompetencji ogólnych (w języku 2 kandydata). Prezentacja ustna kandydata (w języku 1) oraz sesja pytań i odpowiedzi (również w języku 1) mają na celu ocenę kompetencji ogólnych kandydata, kompetencji związanych z dziedziną konkursu oraz znajomości prawa Unii Europejskiej. Kandydat będzie musiał również sporządzić streszczenie w języku 1 tekstu zredagowanego w języku 3, które posłuży do oceny znajomości języka 3 w obszarze związanym z dziedziną konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli:

Kompetencja

Test

Punktacja

Wymagane minimum

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Prezentacja ustna

1–10

Wymagane minimum łącznie:

40/80

2.

Komunikacja

Prezentacja ustna

1–10

3.

Jakość i wydajność pracy

Prezentacja ustna

1–10

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

1–10

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Prezentacja ustna

1–10

6.

Odporność

Prezentacja ustna

1–10

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

1–10

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

1–10

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów dla wszystkich kompetencji łącznie.

Kompetencja

Testy

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Prezentacja ustna

20/40

Streszczenie w języku 1 tekstu zredagowanego w języku 3 (bez słownika)

30/60”


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/9


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/389/21 – Administratorzy (AD 6) w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 39 A z dnia 4 lutego 2021 r. )

(2022/C 111 A/07)

Strona 5, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy uzyskali jeden z  najwyższych całkowitych wyników w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie zintegrowanej (zdalnie lub osobiście). Ocena będzie trwała od jednego do kilku dni i będzie przeprowadzana w  języku 2 kandydata. Uwaga: studium przypadku i test pisemny dotyczący dziedziny konkursu mogą być zorganizowane w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie były organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać na etapie oceny zintegrowanej w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Uzyskane w nich punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej podczas obliczania całkowitej punktacji.

Kandydat będzie musiał załadować zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do swojego konta EPSO, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą następujące kompetencje wymagane w niniejszym konkursie: osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną danego konkursu. Będą one oceniane za pomocą czterech testów , zgodnie z poniższymi tabelami:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Studium przypadku

2.

Komunikacja

Studium przypadku

3.

Jakość i wydajność pracy

Studium przypadku

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Studium przypadku

6.

Odporność

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów.

Kompetencja

Test

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

25/50

Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu

25/50”


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/10


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/390/21 – Administratorzy (AD 6) w dziedzinie polityki dotyczącej chemikaliów

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 82 A z dnia 11 marca 2021 r. )

(2022/C 111 A/08)

Strona 5, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy uzyskali jeden z  najwyższych całkowitych wyników w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie zintegrowanej (zdalnie lub osobiście). Ocena będzie trwała od jednego do kilku dni i będzie przeprowadzana w  języku 2 kandydata. Uwaga: test pisemny dotyczący dziedziny konkursu może być zorganizowany w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie były organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać na etapie oceny zintegrowanej w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Uzyskane w nich punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej podczas obliczania całkowitej punktacji.

Kandydat będzie musiał załadować zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do swojego konta EPSO, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą następujące kompetencje wymagane w niniejszym konkursie: osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną danego konkursu. Będą one oceniane za pomocą czterech testów , zgodnie z poniższymi tabelami:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

2.

Komunikacja

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

3.

Jakość i wydajność pracy

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

6.

Odporność

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów.

Kompetencja

Test

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

25/50

Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu

25/50”


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/11


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/391/21 – Eksperci w dziedzinie wsparcia technicznego dla reform strukturalnych państw członkowskich oraz eksperci w dziedzinie dorobku Schengen (AD 7)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 120 A z dnia 8 kwietnia 2021 r. )

(2022/C 111 A/09)

Strona 6, część 5. „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5.    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdej dziedzinie. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy uzyskali jeden z  najwyższych całkowitych wyników w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie zintegrowanej (zdalnie lub osobiście). Ocena będzie trwała od jednego do kilku dni i będzie przeprowadzana w  języku 2 kandydata (jęz. angielskim lub francuskim) . Uwaga: test pisemny dotyczący dziedziny konkursu może być zorganizowany w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie były organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać na etapie oceny zintegrowanej w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Uzyskane w nich punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej podczas obliczania całkowitej punktacji.

Kandydat będzie musiał załadować zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do swojego konta EPSO, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą następujące kompetencje wymagane w niniejszym konkursie: osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z dziedziną danego konkursu. Będą one oceniane za pomocą czterech testów , zgodnie z poniższymi tabelami:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

2.

Komunikacja

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

3.

Jakość i wydajność pracy

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

6.

Odporność

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów.

Kompetencja

Test

Wymagane minimum

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

25/50

Test pisemny dotyczący dziedziny konkursu

25/50”


8.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 111/12


Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/392/21 – Administratorzy (AD 7) w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 1. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia – 2. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – 3. Audyty, inspekcje i oceny w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 193 A z dnia 20 maja 2021 r. )

(2022/C 111 A/10)

Strona 7, część 5) „Ocena zintegrowana” otrzymuje brzmienie:

„5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie 3 razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdej dziedzinie. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy uzyskali jeden z  najwyższych całkowitych wyników w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie zintegrowanej (zdalnie lub osobiście). Ocena będzie trwała od jednego do kilku dni i będzie przeprowadzana w  języku 2 kandydata. Uwaga: studium przypadku może być zorganizowane w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie były organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać na etapie oceny zintegrowanej w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO albo zdalnie. Uzyskane punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej podczas obliczania całkowitej punktacji.

Kandydat będzie musiał załadować zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających do swojego konta EPSO, chyba że otrzyma inne instrukcje. Dodatkowe informacje i instrukcje zostaną podane w zaproszeniu.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą następujące kompetencje wymagane w poszczególnych dziedzinach: osiem kompetencji ogólnych oraz kompetencje związane z poszczególnymi dziedzinami. Będą one oceniane za pomocą trzech testów , zgodnie z poniższymi tabelami:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Studium przypadku

2.

Komunikacja

Studium przypadku

3.

Jakość i wydajność pracy

Studium przypadku

4.

Nauka i rozwój osobisty

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Studium przypadku

6.

Odporność

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

7.

Umiejętność pracy w zespole

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

8.

Zdolności przywódcze

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji

Za każdą kompetencję ogólną można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Poszczególnym kompetencjom nie przypisano wymaganego minimum. Kandydat musi jednak uzyskać ogółem co najmniej 40/80 punktów.

Kompetencja

Test

Kompetencje związane z dziedziną konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji związanych z dziedziną konkursu

Wymagane minimum: 50/100”.