ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 301A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
28 lipca 2021


Spis treści

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2021/C 301 A/01

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15) – Bruksela (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2021/10405

1

2021/C 301 A/02

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu – Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy specjalnego (hors classe) (grupa zaszeregowania AD 15) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2021/10404

6

2021/C 301 A/03

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w zakresie mianowania członków Komitetu Nadzoru OLAF

11


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

28.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 301/1


Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15) – Bruksela

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2021/10405

(2021/C 301 A/01)

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy dyrekcją generalną odpowiedzialną za prowadzenie unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia (DG NEAR), a także za koordynację stosunków z państwami EOG-EFTA w obszarach polityki Komisji. DG NEAR ściśle współpracuje z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i z dyrekcjami generalnymi odpowiedzialnymi za poszczególne priorytety tematyczne.

Prowadząc działania w zakresie pomocy we wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej, DG NEAR wspiera reformy i umacnianie demokracji oraz zwiększa dobrobyt, stabilność i bezpieczeństwo w całej Europie. DG NEAR przyczynia się do propagowania wartości, polityki i interesów UE w tym regionie oraz wspiera rozwój szczególnych stosunków UE z krajami sąsiadującymi.

W dziedzinie rozszerzenia DG NEAR pomaga krajom, które mają perspektywę przystąpienia do UE, w spełnianiu kryteriów określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i ustalonych przez Radę Europejską. Ściśle monitorujemy postępy krajów objętych procesem rozszerzenia na drodze do UE i wspieramy negocjacje akcesyjne zgodnie z wymogami Rady. Zarządzamy dwustronnymi stosunkami Unii z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi do członkostwa w UE, przyspieszając reformy w dziedzinie praworządności, zarządzania gospodarczego i administracji publicznej. Jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie, DG NEAR opracowuje i wdraża politykę stabilizacyjną i stowarzyszeniową Unii Europejskiej określoną przez Radę Europejską.

DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia ma siedzibę w Brukseli i zatrudnia około 1 700 pracowników w tym mieście oraz w delegaturach UE w krajach partnerskich.

Co oferujemy?

Oferujemy stanowisko dyrektora generalnego DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia, który pod kierownictwem politycznym komisarza Olivéra Várhelyiego będzie odpowiedzialny za:

ustalanie i realizowanie ogólnego kierunku strategicznego polityki, zarządzanie i administrację w DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia,

zapewnianie skutecznego planowania i zarządzania działaniami dyrekcji generalnej, wyznaczanie kierunku działań, nadzór i kontrolę nad wynikami,

zapewnianie spójności i zgodności polityki dyrekcji generalnej z ogólnymi celami Komisji.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym profesjonalistą spełniającym następujące kryteria:

a)

umiejętności zarządzania:

udokumentowane doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych i dobre umiejętności przywódcze, zdolność do kierowania, inspirowania i motywowania DG ds. stosunków zewnętrznych zatrudniającej wysoko wykwalifikowanych specjalistów,

udokumentowana umiejętność kreatywnego i strategicznego myślenia, które umożliwią stworzenie jasnej wizji i sformułowanie polityki dla dyrekcji generalnej, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności z ogólnymi celami Komisji,

udokumentowane doświadczenie w skutecznym planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansowymi na poziomie kadry kierowniczej najwyższego szczebla;

b)

specjalistyczne umiejętności i doświadczenie:

doskonała umiejętność definiowania priorytetów strategicznych i koncentrowania się na ich osiąganiu, oceny postępów i nadzorowania ich wdrażania,

dobre umiejętności negocjacyjne i udokumentowana zdolność rozumienia wyzwań stojących przed Komisją w obszarze sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia;

c)

cechy osobiste:

dobre umiejętności interpersonalne, decyzyjne i negocjacyjne na wysokim szczeblu (w tym w sferze politycznej),

bardzo dobra umiejętność skutecznej i efektywnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w Komisji lub poza nią oraz zdolność do budowania z nimi relacji opartych na zaufaniu.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne):

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi posiadać:

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;

lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe (1), liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.

Doświadczenie w zarządzaniu: kandydat musi posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od momentu ukończenia studiów wyższych, zdobyte na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla (2).

Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej (3) oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że rozmowa lub jej część może zostać przeprowadzona w tym języku.

Limit wieku: kandydat nie może mieć osiągniętego normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego (4)).

Procedura naboru i powołanie

Komisja Europejska dokona naboru i powoła dyrektora generalnego zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla (5)).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten zdecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji dyrektora generalnego.

Kandydaci z listy Komitetu zostaną zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji odpowiedzialnym za politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia (6) oraz z członkiem Komisji odpowiedzialnym za zasoby ludzkie i bezpieczeństwo, a także z przewodniczącym Komisji.

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Wybrany kandydat musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolny do wykonywania obowiązków.

Wybrany kandydat powinien posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, wydane przez krajowy organ bezpieczeństwa, lub być uprawniony do uzyskania takiego poświadczenia. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oznacza decyzję administracyjną wydawaną w postępowaniu sprawdzającym prowadzonym przez właściwy dla danej osoby krajowy organ bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa; decyzja ta zaświadcza o możliwości dopuszczenia danej osoby do określonych kategorii informacji niejawnych. (Należy zauważyć, że procedura prowadząca do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego może być wszczęta wyłącznie na wniosek pracodawcy, a nie przez poszczególnych kandydatów).

Dopóki dane państwo członkowskie nie wyda poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, a procedura sprawdzająca w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa nie zakończy się wymaganym przepisami briefingiem ze strony Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, kandydat nie będzie mógł uzyskać dostępu do informacji niejawnych UE (EUCI) na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ani wyższym, ani też uczestniczyć w posiedzeniach, na których omawiane są takie informacje.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji procedura naboru będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim (7).

Polityka równych szans

Zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego Komisja Europejska dąży do realizacji strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie równości płci na wszystkich szczeblach zarządzania do końca obecnej kadencji, oraz stosuje politykę równych szans zachęcającą do składania wniosków, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia różnorodności, równości płci i ogólnej równowagi geograficznej.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD 15. W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela (Belgia), gdzie mieści się Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji dyrektor generalny będzie musiał złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części „Wymagania wobec kandydatów”), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do potwierdzenia ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF, najlepiej w formacie Europass CV (8), oraz wypełnić list motywacyjny w trybie on-line (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 24 września 2021 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie już możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace poszczególnych komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami tych komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (9). Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych


(1)  Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jako rzeczywista, prawdziwa praca za wynagrodzeniem i w charakterze pracownika (każdy rodzaj umowy) lub usługodawcy. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński, rodzicielski lub adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli został udzielony w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie, nawet bez wynagrodzenia, zalicza się do okresu doświadczenia zawodowego w maksymalnym wymiarze trzech lat, o ile zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora. Dany okres może być policzony tylko raz.

(2)  Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał; 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej swego stanowiska oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=pl

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Chyba że dany członek Komisji delegował do tego zadania inną osobę, zgodnie z decyzjami Komisji z dnia 5 grudnia 2007 (PV(2007) 1811) i z dnia 30 września 2020 r. (PV(2020) 2351).

(7)  Komisje selekcyjne zadbają o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.

(8)  Instrukcje tworzenia życiorysu w formacie Europass CV są dostępne pod adresem: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


28.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 301/6


Dyrekcja Generalna ds. Budżetu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy specjalnego (hors classe) (grupa zaszeregowania AD 15)

(art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2021/10404

(2021/C 301 A/02)

 

Kim jesteśmy?

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu (DG ds. Budżetu) zatrudnia około 530 pracowników i składa się z sześciu dyrekcji, z których pięć ma siedzibę w Brukseli, a jedna ma biura zarówno w Brukseli, jak i w Luksemburgu.

DG ds. Budżetu jest centralną służbą Komisji odpowiedzialną za przygotowanie i wykonanie budżetu UE zarówno w ujęciu rocznym, jak i w ramach cyklów wieloletnich, oraz zapewnienie jego skutecznej realizacji w pełnej zgodności z rozporządzeniem finansowym. Odpowiada również za ramy prawne mające zastosowanie do wykonania budżetu UE przez różne instytucje, agencje i państwa członkowskie oraz odgrywa kluczową rolę we wspieraniu należytego zarządzania finansami i promowaniu silnej kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wyniki. Realizując te zadania, DG ds. Budżetu dąży do zapewnienia, aby budżet UE przynosił konkretne rezultaty i przyczyniał się do generowania wartości dodanej we wszystkich obszarach polityki UE. Ogólnie rzecz biorąc, zadania i priorytety polityczne DG ds. Budżetu wyznaczane są w oparciu o postanowienia Traktatu i formułowane dokładniej na podstawie wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen ustalonych dla Komisji na lata 2019–2024.

Stanowisko głównego doradcy, na które prowadzony jest nabór, wiąże się z kluczową rolą, jaką DG ds. Budżetu odgrywa w finansowaniu unijnego wsparcia budżetowego na realizację planu odbudowy dla Europy po kryzysie wywołanym przez COVID-19. W tym celu w drodze operacji zaciągania i udzielania pożyczek, w szczególności w ramach Next Generation EU, Unia pozyska na rynkach kapitałowych do 800 mld EUR, aby finansować różne polityki UE na etapie naprawy i odbudowy. Zwiększenie skali, złożoności i znaczenia politycznego operacji zaciągania pożyczek realizowanych przez DG ds. Budżetu (operacje finansowe są szersze i obejmują działania w zakresie zarządzania aktywami) skłoniło Komisję do wprowadzenia nowej, zdywersyfikowanej i zbiorowej strategii finansowania, która umożliwi UE pozyskiwanie niezbędnych funduszy w odpowiednim czasie i po minimalnych kosztach. Zwiększenie skali, złożoności i znaczenia politycznego portfela instrumentów finansowania wymaga od DG ds. Budżetu odpowiedniego rozwinięcia wizji strategicznej i wdrożenia zdywersyfikowanej strategii finansowania.

W tym kontekście oraz w związku z tym, że zadania są coraz bardziej złożone i coraz trudniejsze, włącznie z koniecznością odpowiedniego reagowania na zmieniające się perspektywy na rynkach finansowych oraz wyzwania napotykane podczas faktycznej realizacji transakcji, DG ds. Budżetu musi mianować doradcę wyższego szczebla posiadającego znaczne doświadczenie w zakresie strategii finansowania, kontaktów z inwestorami oraz dogłębną wiedzę na temat rynków finansowych, zwłaszcza w trudnym okresie, w celu zapewnienia doradztwa na najwyższym możliwym szczeblu strategicznym.

Co oferujemy?

Stanowisko doradcy specjalnego (hors classe), który będzie pełnić centralną rolę w zakresie doradztwa strategicznego dotyczącego wdrażania i ewentualnego rozwijania zdywersyfikowanej unijnej strategii finansowania, wykorzystywanej do finansowania wydatków w ramach Next Generation EU. Główny doradca będzie również, w razie potrzeby, angażował się w nawiązywanie kontaktów z inwestorami i pomagał w opracowywaniu prezentacji dla potencjalnych inwestorów.

Doradca specjalny (hors classe) będzie służbowo podlegał bezpośrednio dyrektorowi generalnemu DG ds. Budżetu.

Ponadto doradca specjalny (hors classe) będzie reprezentował Komisję na odpowiednich forach gromadzących przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Doradca specjalny (hors classe), jako osoba należąca do kadry kierowniczej wyższego szczebla, będzie wyraźnie upoważniony do doradzania wewnętrznym i zewnętrznym zainteresowanym stronom w zakresie strategicznej wizji zdywersyfikowanej strategii finansowania, wykorzystując swoje doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji i prezentacji.

Osoba ta powinna ściśle współpracować z kadrą kierowniczą Dyrekcji Generalnej w celu:

zapewnienia doradztwa strategicznego w zakresie ewolucji zróżnicowanej i połączonej strategii finansowania Komisji, w szczególności w odniesieniu do podejść, które należy stosować w trudnym okresie na rynku,

pełnienia roli punktu kontaktowego w kontaktach ze społecznością inwestorów i doradzanie w sprawie comiesięcznego finansowania w odniesieniu do wszystkich kluczowych kwestii,

uczestniczenia w działaniach informacyjnych dla inwestorów,

reprezentowania Komisji na spotkaniach wyższego szczebla i na forach zewnętrznych.

Przy realizacji powyższych zadań doradca specjalny (hors classe) będzie miał wsparcie:

Dyrekcji E, która prowadzi wszystkie operacje rynkowe w imieniu budżetu Unii, w tym na potrzeby unijnego planu odbudowy dla Europy. Obejmuje to emisję instrumentów dłużnych i administrowanie pożyczkami (SURE, NextGenerationEU), zarządzanie aktywami i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do gwarancji UE (EFIS/InvestEU, gwarancja na działania zewnętrzne).

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym specjalistą spełniającym następujące kryteria naboru:

a)

Umiejętności w zakresie doradztwa:

potwierdzona zdolność do pracy na stanowisku doradcy wyższego szczebla w odniesieniu do operacji finansowania za pomocą obligacji SSA (Sovereign, Supranational and Agency),

zdolność identyfikowania kluczowych problemów, podejmowania inicjatywy i strategicznego myślenia w świetle nowych zjawisk politycznych i finansowych, w tym nowych priorytetów politycznych Komisji,

umiejętność budowania zdolności instytucjonalnych w celu ochrony i zwiększania zasobów finansowych,

proaktywne i dynamiczne podejście do nowych wyzwań oraz wysoka motywacja i odporność przy pracy nad wieloma zadaniami równocześnie,

umiejętność kierowania wysoko wykwalifikowanymi zespołami i motywowania ich do osiągania wyników wysokiej jakości.

b)

Specjalistyczne umiejętności i doświadczenie:

solidne doświadczenie w sektorze bankowości publicznej, zwłaszcza rynków finansowych, a szczególnie na międzynarodowych rynkach długu i w organizacjach międzynarodowych,

konkretne doświadczenie w opracowywaniu strategii finansowania podmiotów SSA i opracowywaniu podejść do radzenia sobie z trudnymi warunkami rynkowymi,

rozległe doświadczenie i pełnienie odpowiedzialnej funkcji na wysokim szczeblu w obszarze strategii i operacji finansowania za pomocą obligacji SSA w środowisku międzynarodowym, w tym w zakresie outreach marketingu i relacji z inwestorami,

doskonałe umiejętności ekonomiczne i analityczne,

gruntowna znajomość wymogów kontroli wewnętrznej w tym obszarze.

c)

Cechy osobiste:

doskonałe umiejętności w zakresie tworzenia sieci kontaktów i wystąpień publicznych oraz umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność aktywnego słuchania,

doskonałe umiejętności komunikacyjne, udokumentowana umiejętność nawiązywania i utrzymywania doskonałych relacji z zainteresowanymi stronami w Komisji lub poza nią oraz reprezentowania Komisji na wyższym szczeblu kierowniczym,

doskonałe umiejętności negocjacyjne, szczególnie w zakresie podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i nawiązywania stosunków.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących wymogów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi posiadać:

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, albo

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych (1), na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje.

Doświadczenie w zakresie doradztwa: przynajmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na stanowisku doradczym wysokiego szczebla (2) i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.

Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej (3) oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać prowadzona w tym języku.

Limit wieku: kandydat nie może jeszcze mieć osiągniętego normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego (4)).

Procedura naboru i powołanie

Komisja Europejska dokona naboru i powoła doradcę specjalnego (hors classe) zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla (5)).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten zdecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji doradcy specjalnego (hors classe).

Kandydaci zakwalifikowani przez Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania zostaną następnie zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji odpowiedzialnym za DG ds. Budżetu (6).

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Wybrany kandydat musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolny do wykonywania obowiązków.

Wybrany kandydat powinien posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, wydane przez krajowy organ bezpieczeństwa, lub być uprawniony do uzyskania takiego poświadczenia. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oznacza decyzję administracyjną wydawaną w postępowaniu sprawdzającym prowadzonym przez właściwy dla danej osoby krajowy organ bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa; decyzja ta zaświadcza o możliwości dopuszczenia danej osoby do określonych kategorii informacji niejawnych. (Należy zauważyć, że procedura prowadząca do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego może być wszczęta wyłącznie na wniosek pracodawcy, a nie przez poszczególnych kandydatów).

Dopóki dane państwo członkowskie nie wyda poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, a procedura sprawdzająca w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa nie zakończy się wymaganym przepisami briefingiem ze strony Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, kandydat nie będzie mógł uzyskać dostępu do informacji niejawnych UE (EUCI) na poziomie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ani wyższym ani uczestniczyć w posiedzeniach, na których omawiane są takie informacje.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji procedura naboru będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim (7).

Polityka równych szans

Zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego Komisja dąży do realizacji strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie równości płci na wszystkich szczeblach zarządzania do końca obecnej kadencji, oraz stosuje politykę równych szans zachęcającą do składania wniosków, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia różnorodności, równości płci i ogólnej równowagi geograficznej.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako urzędnik w grupie zaszeregowania AD 15. W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela, gdzie mieści się siedziba DG ds. Budżetu.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji doradca specjalny (hors classe) ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części „Wymagania wobec kandydatów”), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego na wyższych stanowiskach oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do potwierdzenia ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF, najlepiej w formacie Europass CV (8). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 24 września 2021 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja elektroniczna nie będzie już możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace poszczególnych komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja Europejska zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (9). Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.


(1)  Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jako rzeczywista, prawdziwa praca wykonywana za wynagrodzeniem w charakterze pracownika na podstawie dowolnej umowy lub na zasadzie świadczenia usługi. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński/rodzicielski/adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli odbywa się w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie – nawet bez wynagrodzenia – zalicza się do okresu doświadczenia zawodowego w maksymalnym wymiarze trzech lat, o ile zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora. Dany okres może być policzony tylko raz.

(2)  Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie doradztwa: 1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnione funkcje; 2) dokładny obszar tematyczny oraz poziom, na jakim zajmowane stanowisko znajdowało się w organizacji (liczba szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej); 3) hierarchię służbową dla każdego z zajmowanych stanowisk.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Chyba że dany członek Komisji delegował to zadanie na innego jej członka, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. (PV(2007) 1811).

(7)  Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.

(8)  Instrukcje tworzenia życiorysu w formacie Europass CV są dostępne pod adresem: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


28.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 301/11


Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w zakresie mianowania członków Komitetu Nadzoru OLAF

(2021/C 301 A/03)

Celem niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest umożliwienie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

1.   KOMITET NADZORU EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Komitet Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest organem ustanowionym na mocy art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (1) do regularnego monitorowania wykonywania przez Urząd jego zadań dochodzeniowych w celu wzmocnienia niezależności Urzędu we właściwym wykonywaniu kompetencji powierzonych mu na mocy tego rozporządzenia. Komitet Nadzoru monitoruje rozwój sytuacji w zakresie stosowania gwarancji proceduralnych i czasu trwania dochodzeń.

Komitet Nadzoru przekazuje dyrektorowi generalnemu OLAF-u opinie, w tym również, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące między innymi zasobów niezbędnych do wykonywania przez Urząd zadań dochodzeniowych, priorytetów Urzędu odnoszących się do dochodzeń oraz czasu trwania dochodzeń.

Opinie te mogą być wydawane z jego własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora generalnego lub instytucji, organu, urzędu lub agencji, nie ingerując jednak w przebieg dochodzeń będących w toku.

Komisja zapewnia Komitetowi Nadzoru obsługę sekretariatu i gwarantuje jego niezależne funkcjonowanie.

Komitet Nadzoru jest złożony z pięciu niezależnych członków, posiadających doświadczenie w pracy na stanowiskach wysokiego szczebla w organach sądowych lub dochodzeniowych, lub też na porównywalnych stanowiskach związanych z dziedzinami działalności Urzędu. Są oni mianowani za porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Decyzja o mianowaniu członków Komitetu Nadzoru zawiera również listę kandydatów rezerwowych, którzy mogą zastąpić jednego lub kilku członków Komitetu Nadzoru do końca ich kadencji, na wypadek gdyby któryś z członków złożył rezygnację, zmarł lub stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków.

Kadencja członków Komitetu Nadzoru trwa pięć lat i nie jest odnawialna. Po upływie kadencji członkowie Komitetu Nadzoru sprawują swoją funkcję do czasu, kiedy zostaną zastąpieni. W celu zachowania ciągłości wiedzy Komitetu Nadzoru zastępuje się raz trzech, a raz dwóch jego członków.

Szacuje się, że członkowie Komitetu Nadzoru będą musieli poświęcić około 3 dni w miesiącu na posiedzenia i przygotowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisji członkowie Komitetu Nadzoru otrzymują dietę dzienną w wysokości 1/22 wynagrodzenia podstawowego urzędnika w grupie zaszeregowania AD 14 stopień pierwszy (2) (3) za każdy przepracowany dzień i otrzymują zwrot kosztów poniesionych w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

2.   KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i posiadanie pełni praw obywatelskich,

w chwili podejmowania obowiązków nie można sprawować funkcji politycznej na szczeblu krajowym ani europejskim,

w chwili podejmowania obowiązków nie można być pracownikiem instytucji, organu lub agencji UE,

w chwili podejmowania obowiązków nie można być pracownikiem krajowej jednostki koordynującej zwalczanie nadużyć finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013,

posiadanie gruntownej znajomości dwóch języków urzędowych instytucji Unii Europejskiej niezbędnych do wykonywania obowiązków (kandydaci powinni także wskazać stopień znajomości innych języków urzędowych).

3.   KRYTERIA NABORU

3.1.   Kryteria zawodowe

Odpowiednie co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na wyższym szczeblu, w szczególności:

doświadczenie zawodowe, najlepiej obejmujące istotne powiązane doświadczenie na szczeblu kierowniczym, na stanowisku prokuratora, sędziego, prawnika, biegłego rewidenta lub śledczego, specjalizującego się w nadużyciach finansowych, sprawach korupcyjnych lub konfliktach interesów (w tym na szczeblu UE),

lub

praktyczna lub akademicka wiedza fachowa w dziedzinie prawa karnego lub administracyjnego w odniesieniu do ochrony interesów finansowych UE, budżetu UE i zarządzania funduszami UE,

lub

praktyczna lub akademicka wiedza fachowa w zakresie ochrony praw podstawowych w dochodzeniach administracyjnych.

3.2.   Kryteria personalne

Bardzo dobra wiedza na temat pracy OLAF-u,

bardzo dobra wiedza ogólna na temat instytucji UE, unijnych polityk, ram prawnych i metod pracy,

wystarczająca dyspozycyjność, aby móc wykonywać swoje zadania w skuteczny sposób (około 3 dni w miesiącu przeznaczone na posiedzenia i przygotowania).

4.   SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się za pośrednictwem aplikacji cvOnline (4).

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne wymienione w pkt 2 powyżej. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Aby się zgłosić, kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej, który zostanie wykorzystany do potwierdzenia ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Zachęcamy kandydatów, aby podali wszystkie języki UE, którymi władają, ze wskazaniem poziomu znajomości tych języków zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (5).

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane.

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji wszelkie niezbędne rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w języku angielskim (6).

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 24 września 2021 r. Rejestracja elektroniczna zostanie zakończona o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

5.   PROCEDURA NABORU

Komisja Europejska poinformuje Parlament Europejski i Radę o wszystkich otrzymanych zgłoszeniach.

Wspólna komisja selekcyjna składająca się z równej liczby członków z każdej instytucji oceni otrzymane zgłoszenia i zaproponuje wspólną listę pięciu kandydatów do zatwierdzenia za porozumieniem jako członków i co najmniej siedmiu kandydatów na listę rezerwową.

Następnie Parlament Europejski, Rada i Komisja mianują za porozumieniem pięciu członków Komitetu Nadzoru OLAF oraz zatwierdzą listę rezerwową zawierającą co najmniej siedem nazwisk.

Co do zasady kandydaci wyłonieni w toku procedury selekcyjnej zostaną mianowani jako członkowie Komitetu Nadzoru OLAF lub wpisani na listę rezerwową. Instytucje skontaktują się z kandydatami po zakończeniu procedury naboru, ale przed przyjęciem decyzji o mianowaniu, w sprawie możliwości umieszczenia ich nazwisk na liście rezerwowej.

Aby umożliwić rozłożone w czasie odnowienie składu Komitetu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, kadencja dwóch członków rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru. Kadencja pozostałych trzech członków rozpocznie się w styczniu 2022 r.

6.   POLITYKA RÓWNYCH SZANS

Instytucje i inne organy Unii Europejskiej stosują politykę równych szans i przyjmują zgłoszenia kandydatów niezależnie od płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii, przekonań politycznych lub wszelkich innych opinii, przynależności do mniejszości narodowej, majątku, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

7.   NIEZALEŻNOŚĆ I OŚWIADCZENIE O EWENTUALNYM KONFLIKCIE INTERESÓW

Przed objęciem funkcji członkowie Komitetu Nadzoru mają obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiązują się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na ich niezależności.

8.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Komisja Europejska zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (7). Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2223 z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. L 437 z 28.12.2020, s. 49).

(2)  Przyjmuje się, że średnia liczba dni roboczych w miesiącu wynosi 22.

(3)  Aktualizacja wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej za 2020 r. znajduje się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211(01)&from=FR.

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(6)  Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tego języka nie odnieśli w związku z tym nienależytej korzyści.

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).