ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 57A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
17 lutego 2021


Spis treści

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Trybunał Obrachunkowy

2021/C 57 A/01

Ogłoszenie o naborze ECA/2021/1 – Dyrektor – jedno stanowisko (k/m) (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) – Sekretariat Generalny – Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych (SG1)

1


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Trybunał Obrachunkowy

17.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 57/1


OGŁOSZENIE O NABORZE ECA/2021/1

Dyrektor – jedno stanowisko (k/m)

(grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14)

Sekretariat Generalny – Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych (SG1)

(2021/C 57 A/01)

 

KIM JESTEŚMY

Europejski Trybunał Obrachunkowy pełni funkcję zewnętrznego kontrolera Unii Europejskiej. Został utworzony w 1975 r. i należy do grona siedmiu instytucji unijnych. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 osób – kontrolerów oraz pracowników służb pomocniczych i administracyjnych – ze wszystkich państw UE.

Trybunał działa jako organ kolegialny, w skład którego wchodzi 27 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE. Rola kontrolerów Trybunału polega na sprawdzaniu, czy UE prowadzi rzetelną sprawozdawczość finansową i prawidłowo stosuje unijne przepisy finansowe, a także czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć wyznaczone cele i zapewniają gospodarne wykorzystanie środków.

Za sprawą prowadzonych prac Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE oraz propaguje rozliczalność i przejrzystość, a także ostrzega przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i udane rozwiązania oraz formułuje wytyczne dla unijnych decydentów i prawodawców. Trybunał przedstawia swoje uwagi i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz opinii publicznej.

Zadaniem Dyrekcji ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych wchodzącej w skład Sekretariatu Generalnego jest wspieranie Trybunału w realizacji celów strategicznych dzięki zapewnianiu skutecznego i efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych i finansowych oraz weryfikowaniu poprawności dokumentacji administracyjnej i finansowej.

Aby wywiązać się z tego zadania, Dyrekcja zarządza swoimi pracownikami w sposób skuteczny i efektywny, odpowiada za wykonanie odnośnego budżetu i wspiera funkcjonowanie Trybunału, zapewniając solidne i wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, transportu oraz wysyłki i dostarczania korespondencji, a także organizację wydarzeń i usługi medyczne.

PROPONUJEMY

Nabór nastąpi na poziomie grupy zaszeregowania AD14. Wynagrodzenie podstawowe na tym stanowisku wynosi 14 838 euro miesięcznie. Kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać zwiększona o określone dodatki zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie pracowniczym.

Dyrektor Dyrekcji ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych jest urzędnikiem wysokiej rangi odpowiedzialnym za:

formułowanie stosownych strategii i nadzorowanie ich realizacji, zarządzanie Dyrekcją i podejmowanie decyzji w sprawie jej funkcjonowania na podstawie programu prac Sekretariatu Generalnego,

opracowywanie rocznego programu prac, wdrażanie go oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,

nadzorowanie, monitorowanie i koordynowanie wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych Dyrekcji i Sekretariatu Generalnego,

nadzorowanie, monitorowanie i koordynowanie efektywnego wykorzystania narzędzi w obszarze polityki kadrowej, zarządzania finansami i innych dziedzinach, za które odpowiada Dyrekcja,

reprezentowanie Trybunału i Dyrekcji w kwestiach dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej wchodzących w zakres jego kompetencji,

monitorowanie jakości systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej Dyrekcji,

czuwanie nad przestrzeganiem przepisów, regulaminów i procedur obowiązujących w obszarze działalności Dyrekcji,

dbanie o przestrzeganie norm jakości i dotrzymywanie terminów.

Osoba wybrana na to stanowisko będzie pracować w dynamicznym środowisku i zajmować się wdrażaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod pracy.

POSZUKUJEMY

I.   KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

1.   Warunki rekrutacji

Zgodnie z art. 28 regulaminu pracowniczego w dniu złożenia zgłoszenia kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadać cechy charakteru odpowiednie do wykonywania odnośnych obowiązków służbowych.

2.   Kwalifikacje

Zgodnie z art. 5 regulaminu pracowniczego:

(i)

poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej cztery lata; lub

(ii)

poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej jednego roku, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata; lub

(iii)

gdy jest to uzasadnione interesem służby, wykształcenie zawodowe na równoważnym poziomie.

3.   Doświadczenie zawodowe

Udokumentowane, co najmniej 18-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania wyżej wymienionych kwalifikacji, w tym co najmniej czteroletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym zarządzanie zasobami ludzkimi lub budżetowymi.

4.   Znajomość języków

Jako że języki angielski i francuski to języki robocze Trybunału, wymagana jest biegła znajomość jednego z tych języków (umiejętności w zakresie rozumienia oraz komunikowania się w mowie i na piśmie co najmniej na poziomie C1) oraz dobra znajomość drugiego z tych języków (umiejętności w wyżej opisanym zakresie co najmniej na poziomie B2).

Aby ustalić swój poziom znajomości języków obcych, należy skorzystać z informacji na następującej stronie internetowej:

https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

II.   KRYTERIA WYBORU

doskonałe umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania strategii, wyznaczania celów oraz zamierzonych rezultatów, a także sprawozdawczości z ich realizacji,

doskonała znajomość metod zarządzania,

doskonałe zdolności w zakresie kierowania zespołami wielojęzycznymi i wielokulturowymi oraz ich motywowania, jak również w zakresie określania i pełnego wykorzystania potencjału pracowników oraz postępowania w sytuacjach konfliktowych,

doskonałe zdolności interpersonalne i komunikacyjne, w tym zdolność gromadzenia, syntezy i analizy informacji,

doświadczenie w realizowaniu projektów innowacyjnych i we wdrażaniu zmian,

doskonała znajomość metod, narzędzi i technik kontroli wewnętrznej, w tym zasad i praktycznych metod zarządzania ryzykiem korporacyjnym,

potwierdzone doświadczeniem zdolności do niezależnego podejmowania i wdrażania decyzji,

znajomość regulaminu pracowniczego (1) i rozporządzenia finansowego Unii Europejskiej (2) będzie stanowiła ważny atut.

PROCEDURA WYBORU

Zgodnie z decyzją Trybunału nr 31-2015 w sprawie procedur wyboru kierowników i dyrektorów powołana zostanie komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie dokonanie oceny kwalifikujących się kandydatów na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

Komisja ta oceni i porówna kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i umiejętności wszystkich spełniających warunki kandydatów na podstawie informacji zawartych w złożonych przez nich zgłoszeniach. W oparciu o tę ocenę porównawczą wyłoni ona sześcioro najbardziej odpowiednich kandydatów (3).

Ponieważ podstawę pierwszego etapu procedury wyboru stanowi ocena porównawcza osiągnięć poszczególnych kandydatów, spełnienie ogólnych warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu procedury.

Komisja rekrutacyjna oceni następnie kwalifikacje wstępnie wyłonionych kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i oceny pisemnej (zob. kryteria wyboru powyżej).

Wyniki rozmowy i oceny pisemnej posłużą komisji za podstawę do sporządzenia listy kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają wymogom stanowiska.

Na podstawie sprawozdania komisji rekrutacyjnej Trybunał podejmie decyzję o powołaniu konkretnej osoby na stanowisko.

ZGŁOSZENIA

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 marca 2021 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego.

Kandydatury należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego (w jęz. angielskim lub francuskim) dostępnego po kliknięciu na link znajdujący się na końcu ogłoszenia, które jest dostępne na stronie Trybunału z ofertami pracy (w sekcji „Open positions”): https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US

Do kandydatury należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w jęz. angielskim lub francuskim):

list motywacyjny (maks. 3 strony),

aktualne CV (maks. 7 stron) sporządzone według modelu „Europass” (zob. https://europa.eu/europass/),

urzędnicy unijni zatrudnieni poza Trybunałem są proszeni o przedłożenie oprócz dwóch wspomnianych powyżej dokumentów także dokumentu potwierdzającego ich grupę funkcyjną, grupę zaszeregowania i status urzędnika.

Laureaci konkursów otwartych lub laureaci, których nazwiska umieszczono na liście rezerwowej, muszą podać numer tego konkursu lub listy rezerwowej w przedkładanych dokumentach (CV/liście motywacyjnym).

Proszę zwrócić uwagę, że podczas oceny zgłoszeń pod uwagę będą brane jedynie informacje podane w CV, liście motywacyjnym i – w stosownych przypadkach – w dokumencie poświadczającym status urzędnika.

Zgłoszenia niesporządzone ściśle według powyższych instrukcji zostaną odrzucone.

Jeżeli Trybunał uzna to za konieczne, kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i obecne zatrudnienie.

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza elektronicznego we wskazanym terminie. Zdecydowanie zachęcamy kandydatów, aby nie czekali ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili, może się bowiem zdarzyć, że tuż przed upływem terminu składania kandydatur system będzie przeciążony. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości i mogą uniemożliwić przesłanie zgłoszenia na czas.

POLITYKA REKRUTACJI

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”) Europejski Trybunał Obrachunkowy postanowił rozpocząć procedurę mającą na celu obsadzenie stanowiska dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) w Sekretariacie Generalnym, w celu zapewnienia organowi powołującemu większego wyboru kandydatów.

Zgodnie z polityką Trybunału dotyczącą równych szans oraz na mocy art. 1d regulaminu pracowniczego Trybunał działa z poszanowaniem różnorodności i wspiera równość szans. Trybunał przyjmuje zgłoszenia bez dyskryminacji z jakiegokolwiek względu oraz podejmuje działania służące zapewnieniu, by w ramach rekrutacji kobiety i mężczyźni byli reprezentowani w równym stopniu, jak wymaga tego art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Z uwagi na niską reprezentację kobiet wśród kadry kierowniczej Trybunał szczególnie chętnie przyjmie zgłoszenia na to stanowisko ze strony kobiet. W przypadku równoważnych kwalifikacji lub osiągnięć wybrana zostanie kandydatka. Trybunał podejmuje również działania, by umożliwić pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Jeśli wymagają Państwo szczególnych udogodnień (ze względu na określoną niepełnosprawność), aby uczestniczyć w procedurze wyboru, prosimy o przesłanie z wyprzedzeniem wiadomości elektronicznej w tej sprawie na adres: ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

OCHRONA DANYCH

Trybunał stawia sobie za cel zapewnienie, by dane osobowe kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (4) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności w związku z procedurami naboru na wolne stanowiska dostępnym pod adresem:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_PL.PDF.

WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI – SKARGI I PROCEDURY ODWOŁAWCZE – SKARGI DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Kandydat, który na dowolnym etapie procedury wyboru stwierdzi, że powzięta wobec niego decyzja jest niesłuszna, ma do dyspozycji następujące środki:

I.   Wystąpienie z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o ponowne przeanalizowanie podjętej decyzji

Kandydat może złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji komisji rekrutacyjnej, podając w nim uzasadnienie swojej prośby. Wniosek taki należy złożyć w ciągu 10 dni od daty powiadomienia kandydata o decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną na adres: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Zażalenia

Zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego kandydat, w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia go o decyzji Trybunału o odrzuceniu jego kandydatury, może złożyć zażalenie na tę decyzję. Zażalenie należy skierować na następujący adres:

The Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

III.   Procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 91 regulaminu pracowniczego kandydat, dla którego decyzja o odrzuceniu zażalenia wiąże się z niekorzystnymi skutkami, ma prawo wnieść od niej odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odwołanie musi zostać wniesione przez prawnika w terminie trzech miesięcy od otrzymania przez kandydata powiadomienia o decyzji o odrzuceniu zażalenia.

IV.   Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli kandydat jest zdania, że podczas rozpatrywania jego kandydatury doszło ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do niewłaściwego administrowania, może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich po uprzednim skontaktowaniu się z Trybunałem w celu rozstrzygnięcia sporu. Skargę należy złożyć na piśmie w ciągu dwóch lat od momentu powzięcia wiedzy o faktach istotnych dla sprawy. Stosowny formularz elektroniczny jest dostępny na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymuje biegu terminów wniesienia odwołania wspomnianych powyżej.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612273468772&from=PL

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=PL

(3)  Pod warunkiem wyłonienia wystarczającej liczby kandydatów spełniających warunki.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).