ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 444A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
22 grudnia 2020


Spis treści

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2020/C 444 A/01

Addendum do ogłoszenia o konkursach otwartych: Administratorzy (AD 5/AD 7) specjalizujący się w badaniach prawnych – EPSO/AD/365/19 – Prawnicy – prawo cypryjskie (CY) – EPSO/AD/366/19 – Prawnicy – prawo greckie (EL) – EPSO/AD/367/19 – Prawnicy – prawo węgierskie (HU) – EPSO/AD/368/19 – Prawnicy – prawo włoskie (IT) – EPSO/AD/369/19 – Prawnicy – prawo łotewskie (LV) – EPSO/AD/370/19 – Prawnicy – prawo polskie (PL) ( Dz.U. C 85 A z 7.3.2019 )

1

2020/C 444 A/02

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/373/19 – Administratorzy (AD 5) ( Dz.U. C 177 A z 23.5.2019 )

3

2020/C 444 A/03

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AST-SC/08/19 – Woźni w Parlamencie (SC 1/SC 2) ( Dz.U. C 233 A z 11.7.2019 )

4

2020/C 444 A/04

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AST-SC/09/19 – Pracownicy obsługi konferencji (SC 2) ( Dz.U. C 378 A z 7.11.2019 )

5

2020/C 444 A/05

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/380/19 – Administratorzy (AD 7/AD 9) w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla państw trzecich ( Dz.U. C 409 A z 5.12.2019 )

6

2020/C 444 A/06

Addendum do ogłoszenia o konkursach otwartych: EPSO/AD/375/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA) – EPSO/AD/376/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL) – EPSO/AD/377/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka francuskiego (FR) – EPSO/AD/378/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka chorwackiego (HR) – EPSO/AD/379/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka polskiego (PL) ( Dz.U. C 72 A z 5.3.2020 )

7

2020/C 444 A/07

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AST-SC/10/20 – Pracownicy sekretariatu (SC 1/SC 2) ( Dz.U. C 211 A z 25.6.2020 )

8

2020/C 444 A/08

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym – EPSO/AD/381/20 – Administratorzy (AD 5) w dziedzinie prawa europejskiego ( Dz.U. C 250 A z 30.7.2020 )

9

2020/C 444 A/09

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/382/20 – Administratorzy (AD 5/AD 7) w dziedzinie stosunków zewnętrznych ( Dz.U. C 300 A z 10.9.2020 )

10


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/1


Addendum do ogłoszenia o konkursach otwartych:

Administratorzy (AD 5/AD 7) specjalizujący się w badaniach prawnych

EPSO/AD/365/19 – Prawnicy – prawo cypryjskie (CY)

EPSO/AD/366/19 – Prawnicy – prawo greckie (EL)

EPSO/AD/367/19 – Prawnicy – prawo węgierskie (HU)

EPSO/AD/368/19 – Prawnicy – prawo włoskie (IT)

EPSO/AD/369/19 – Prawnicy – prawo łotewskie (LV)

EPSO/AD/370/19 – Prawnicy – prawo polskie (PL)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 85 A z dnia 7 marca 2019 r.)

(2020/C 444 A/01)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionymi konkursami odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Konkursy te miały obejmować ćwiczenie w grupie w ramach oceny zintegrowanej. Zamiast ćwiczenia w grupie wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji, która zostanie zorganizowana zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Rozmowa sytuacyjna będzie trwała od 30 do 40 minut. Ta zmiana w testach wynika z faktu, że ćwiczenia w grupie nie można przeprowadzić w zadowalający sposób w formie zdalnej. Ewentualne pojawienie się problemów technicznych mogłoby zakłócić dynamikę grupy i wpłynąć negatywnie na wyniki uczestniczących w tym zadaniu kandydatów.

W rozmowie sytuacyjnej badającej poziom kompetencji sprawdza się te same ogólne kompetencje, co w ćwiczeniu w grupie, zadając kandydatom pytania o to, jak zachowaliby się w konkretnej sytuacji. Ma ona formę indywidualnego spotkania online z przeszkoloną osobą prowadzącą rozmowę, która udziela dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Na około dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu przeprowadzania rozmów sytuacyjnych kandydaci otrzymają opis zadania i informacje ogólne, które pomogą im przygotować się do rozmowy. W ramach zadania kandydaci zostaną poproszeni o zastąpienie współpracownika i przejęcie odpowiedzialności za różne zadania i sytuacje, które będą omawiane podczas rozmowy. Pojawią się również dodatkowe sytuacje, niezwiązane z opisem zadania. Podczas rozmowy kandydaci będą mieli dostęp do otrzymanego opisu zadania i do informacji ogólnych.

Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzać pracownicy UE. Dwóch członków komisji konkursowej będzie obserwować rozmowę i oceniać wyniki każdego kandydata oraz przyznawać punkty w odniesieniu do poszczególnych kompetencji objętych testem. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie będzie zaangażowana w ocenę kandydata.


22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/3


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/373/19 – Administratorzy (AD 5)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 177 A z dnia 23 maja 2019 r.)

(2020/C 444 A/02)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Konkurs ten miał obejmować ćwiczenie w grupie w ramach oceny zintegrowanej. Zamiast ćwiczenia w grupie wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji, która zostanie zorganizowana zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Rozmowa sytuacyjna będzie trwała od 30 do 40 minut. Ta zmiana w testach wynika z faktu, że ćwiczenia w grupie nie można przeprowadzić w zadowalający sposób w formie zdalnej. Ewentualne pojawienie się problemów technicznych mogłoby zakłócić dynamikę grupy i wpłynąć negatywnie na wyniki uczestniczących w tym zadaniu kandydatów.

W rozmowie sytuacyjnej badającej poziom kompetencji sprawdza się te same ogólne kompetencje, co w ćwiczeniu w grupie, zadając kandydatom pytania o to, jak zachowaliby się w konkretnej sytuacji. Ma ona formę indywidualnego spotkania online z przeszkoloną osobą prowadzącą rozmowę, która udziela dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Na około dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu przeprowadzania rozmów sytuacyjnych kandydaci otrzymają opis zadania i informacje ogólne, które pomogą im przygotować się do rozmowy. W ramach zadania kandydaci zostaną poproszeni o zastąpienie współpracownika i przejęcie odpowiedzialności za różne zadania i sytuacje, które będą omawiane podczas rozmowy. Pojawią się również dodatkowe sytuacje, niezwiązane z opisem zadania. Podczas rozmowy kandydaci będą mieli dostęp do otrzymanego opisu zadania i do informacji ogólnych.

Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzać pracownicy UE. Dwóch członków komisji konkursowej będzie obserwować rozmowę i oceniać wyniki każdego kandydata oraz przyznawać punkty w odniesieniu do poszczególnych kompetencji objętych testem. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie będzie zaangażowana w ocenę kandydata.


22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/4


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AST-SC/08/19 – Woźni w Parlamencie (SC 1/SC 2)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 233 A z dnia 11 lipca 2019 r.)

(2020/C 444 A/03)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Testy oceny zintegrowanej przeprowadzane w tym konkursie zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/5


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AST-SC/09/19 – Pracownicy obsługi konferencji (SC 2)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 378 A z dnia 7 listopada 2019 r.)

(2020/C 444 A/04)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Testy oceny zintegrowanej przeprowadzane w tym konkursie zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/6


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/380/19 – Administratorzy (AD 7/AD 9) w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla państw trzecich

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 409 A z dnia 5 grudnia 2019 r.)

(2020/C 444 A/05)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Konkurs ten miał obejmować ćwiczenie w grupie w ramach oceny zintegrowanej. Zamiast ćwiczenia w grupie wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji, która zostanie zorganizowana zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Rozmowa sytuacyjna będzie trwała od 30 do 40 minut. Ta zmiana w testach wynika z faktu, że ćwiczenia w grupie nie można przeprowadzić w zadowalający sposób w formie zdalnej. Ewentualne pojawienie się problemów technicznych mogłoby zakłócić dynamikę grupy i wpłynąć negatywnie na wyniki uczestniczących w tym zadaniu kandydatów.

W rozmowie sytuacyjnej badającej poziom kompetencji sprawdza się te same ogólne kompetencje, co w ćwiczeniu w grupie, zadając kandydatom pytania o to, jak zachowaliby się w konkretnej sytuacji. Ma ona formę indywidualnego spotkania online z przeszkoloną osobą prowadzącą rozmowę, która udziela dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Na około dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu przeprowadzania rozmów sytuacyjnych kandydaci otrzymają opis zadania i informacje ogólne, które pomogą im przygotować się do rozmowy. W ramach zadania kandydaci zostaną poproszeni o zastąpienie współpracownika i przejęcie odpowiedzialności za różne zadania i sytuacje, które będą omawiane podczas rozmowy. Pojawią się również dodatkowe sytuacje, niezwiązane z opisem zadania. Podczas rozmowy kandydaci będą mieli dostęp do otrzymanego opisu zadania i do informacji ogólnych.

Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzać pracownicy UE. Dwóch członków komisji konkursowej będzie obserwować rozmowę i oceniać wyniki każdego kandydata oraz przyznawać punkty w odniesieniu do poszczególnych kompetencji objętych testem. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie będzie zaangażowana w ocenę kandydata.


22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/7


Addendum do ogłoszenia o konkursach otwartych:

EPSO/AD/375/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA)

EPSO/AD/376/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL)

EPSO/AD/377/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka francuskiego (FR)

EPSO/AD/378/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka chorwackiego (HR)

EPSO/AD/379/20 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka polskiego (PL)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 A z dnia 5 marca 2020 r.)

(2020/C 444 A/06)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionymi konkursami odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Testy wstępne z tłumaczenia pisemnego przeprowadzane w tych konkursach zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

6.

Konkursy te miały obejmować ćwiczenie w grupie na etapie testów oceny zintegrowanej. Zamiast ćwiczenia w grupie wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji, która zostanie zorganizowana zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Rozmowa sytuacyjna będzie trwała od 30 do 40 minut. Ta zmiana w testach wynika z faktu, że ćwiczenia w grupie nie można przeprowadzić w zadowalający sposób w formie zdalnej. Ewentualne pojawienie się problemów technicznych mogłoby zakłócić dynamikę grupy i wpłynąć negatywnie na wyniki uczestniczących w tym zadaniu kandydatów.

W rozmowie sytuacyjnej badającej poziom kompetencji sprawdza się te same ogólne kompetencje, co w ćwiczeniu w grupie, zadając kandydatom pytania o to, jak zachowaliby się w konkretnej sytuacji. Ma ona formę indywidualnego spotkania online z przeszkoloną osobą prowadzącą rozmowę, która udziela dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Na około dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu przeprowadzania rozmów sytuacyjnych kandydaci otrzymają opis zadania i informacje ogólne, które pomogą im przygotować się do rozmowy. W ramach zadania kandydaci zostaną poproszeni o zastąpienie współpracownika i przejęcie odpowiedzialności za różne zadania i sytuacje, które będą omawiane podczas rozmowy. Pojawią się również dodatkowe sytuacje, niezwiązane z opisem zadania. Podczas rozmowy kandydaci będą mieli dostęp do otrzymanego opisu zadania i do informacji ogólnych.

Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzać pracownicy UE. Dwóch członków komisji konkursowej będzie obserwować rozmowę i oceniać wyniki każdego kandydata oraz przyznawać punkty w odniesieniu do poszczególnych kompetencji objętych testem. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie będzie zaangażowana w ocenę kandydata.


22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/8


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AST-SC/10/20 – Pracownicy sekretariatu (SC 1/SC 2)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 211 A z dnia 25 czerwca 2020 r.)

(2020/C 444 A/07)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Przeprowadzany w tym konkursie test pośredni – komputerowy test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność obsługi edytora tekstu Word w Microsoft Office – zostanie zorganizowany albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

6.

Testy oceny zintegrowanej przeprowadzane w tym konkursie zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/9


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym – EPSO/AD/381/20 – Administratorzy (AD 5) w dziedzinie prawa europejskiego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 250 A z dnia 30 lipca 2020 r.)

(2020/C 444 A/08)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Przeprowadzane w tym konkursie komputerowe testy wielokrotnego wyboru zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

6.

Testy oceny zintegrowanej przeprowadzane w tym konkursie zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 444/10


Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/382/20 – Administratorzy (AD 5/AD 7) w dziedzinie stosunków zewnętrznych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 300 A z dnia 10 września 2020 r.)

(2020/C 444 A/09)

1.

Ze względu na pandemię COVID-19 od dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić działania dotyczące trwających konkursów, aby zapewnić zgodność wszelkich odpowiednich środków ostrożności z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to przede wszystkim wpływ na organizację testów wymagających fizycznej obecności w siedzibie EPSO lub w jednym z akredytowanych ośrodków EPSO. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów w połowie września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO.

2.

Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO ustali optymalny sposób przeprowadzania testów w każdym konkursie i w odpowiednim czasie poinformuje o nim kandydatów. W związku z tym wszystkie testy związane z wyżej wymienionym konkursem odbędą się albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

Kandydaci będą mogli wziąć udział w takich zdalnych testach w swoim domu lub biurze, bez konieczności udania się do ośrodka egzaminacyjnego EPSO. Będą się one odbywać za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

3.

W przypadku testów przeprowadzanych w akredytowanych ośrodkach EPSO kandydaci będą mieli duży wybór ośrodków w całej Europie i na świecie. Zastosowane zostaną wszelkie środki sanitarne niezbędne do przeprowadzenia testów w tych ośrodkach egzaminacyjnych.

4.

Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO poszczególnych kandydatów.

5.

Przeprowadzane w tym konkursie komputerowe testy wielokrotnego wyboru zostaną zorganizowane albo zdalnie, albo w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.

6.

Konkurs ten miał obejmować ćwiczenie w grupie w ramach oceny zintegrowanej. Zamiast ćwiczenia w grupie wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji, która zostanie zorganizowana zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Rozmowa sytuacyjna będzie trwała od 30 do 40 minut. Ta zmiana w testach wynika z faktu, że ćwiczenia w grupie nie można przeprowadzić w zadowalający sposób w formie zdalnej. Ewentualne pojawienie się problemów technicznych mogłoby zakłócić dynamikę grupy i wpłynąć negatywnie na wyniki uczestniczących w tym zadaniu kandydatów.

W rozmowie sytuacyjnej badającej poziom kompetencji sprawdza się te same ogólne kompetencje, co w ćwiczeniu w grupie, zadając kandydatom pytania o to, jak zachowaliby się w konkretnej sytuacji. Ma ona formę indywidualnego spotkania online z przeszkoloną osobą prowadzącą rozmowę, która udziela dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Na około dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu przeprowadzania rozmów sytuacyjnych kandydaci otrzymają opis zadania i informacje ogólne, które pomogą im przygotować się do rozmowy. W ramach zadania kandydaci zostaną poproszeni o zastąpienie współpracownika i przejęcie odpowiedzialności za różne zadania i sytuacje, które będą omawiane podczas rozmowy. Pojawią się również dodatkowe sytuacje, niezwiązane z opisem zadania. Podczas rozmowy kandydaci będą mieli dostęp do otrzymanego opisu zadania i do informacji ogólnych.

Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzać pracownicy UE. Dwóch członków komisji konkursowej będzie obserwować rozmowę i oceniać wyniki każdego kandydata oraz przyznawać punkty w odniesieniu do poszczególnych kompetencji objętych testem. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie będzie zaangażowana w ocenę kandydata.