ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 370

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
31 października 2019


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 370/01

Komunikat Komisji Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2019/C 370/02

Decyzja Rady (UE) z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

4

 

Komisja Europejska

2019/C 370/03

Kursy walutowe euro — 30 października 2019 r.

6

2019/C 370/04

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

7

 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

2019/C 370/05

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725

9

2019/C 370/06

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

18

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2019/C 370/07

Europejski Inspektor Ochrony DanychStreszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie zmiany rozporządzeń UE dotyczących doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu)

24

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2019/C 370/08

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 października 2019 r. Opublikowane zgodnie z przepisami w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r.

28


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2019/C 370/09

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących środków wsparcia działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2020 r.

29

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2019/C 370/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

30

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2019/C 370/11

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

32


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/1


KOMUNIKAT KOMISJI

Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 370/01)

Równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów określonych w dyrektywach 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2), 2014/25/UE (3) i 2009/81/WE (4) jest następująca:

80 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

156 464

 

CZK

Korona czeska

2 054 080

 

DKK

Korona duńska

596 408

 

GBP

Funt szterling

70 778

 

HRK

Kuna chorwacka

594 576

 

HUF

Forint węgierski

25 484 800

 

PLN

Nowy polski złoty

341 544

 

RON

Nowy lej rumuński

374 040

 

SEK

Korona szwedzka

821 512


139 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

271 856

 

CZK

Korona czeska

3 568 964

 

DKK

Korona duńska

1 036 259

 

GBP

Funt szterling

122 976

 

HRK

Kuna chorwacka

1 033 076

 

HUF

Forint węgierski

44 279 840

 

PLN

Nowy polski złoty

593 433

 

RON

Nowy lej rumuński

649 895

 

SEK

Korona szwedzka

1 427 377


214 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

418 541

 

CZK

Korona czeska

5 494 664

 

DKK

Korona duńska

1 595 391

 

GBP

Funt szterling

189 330

 

HRK

Kuna chorwacka

1 590 491

 

HUF

Forint węgierski

68 171 840

 

PLN

Nowy polski złoty

913 630

 

RON

Nowy lej rumuński

1 000 557

 

SEK

Korona szwedzka

2 197 545


428 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

837 082

 

CZK

Korona czeska

10 989 328

 

DKK

Korona duńska

3 190 783

 

GBP

Funt szterling

378 660

 

HRK

Kuna chorwacka

3 180 982

 

HUF

Forint węgierski

136 343 680

 

PLN

Nowy polski złoty

1 827 260

 

RON

Nowy lej rumuński

2 001 114

 

SEK

Korona szwedzka

4 395 089


750 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

1 466 850

 

CZK

Korona czeska

19 257 000

 

DKK

Korona duńska

5 591 325

 

GBP

Funt szterling

663 540

 

HRK

Kuna chorwacka

5 574 150

 

HUF

Forint węgierski

238 920 000

 

PLN

Nowy polski złoty

3 201 975

 

RON

Nowy lej rumuński

3 506 625

 

SEK

Korona szwedzka

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

1 955 800

 

CZK

Korona czeska

25 676 000

 

DKK

Korona duńska

7 455 100

 

GBP

Funt szterling

884 720

 

HRK

Kuna chorwacka

7 432 200

 

HUF

Forint węgierski

318 560 000

 

PLN

Nowy polski złoty

4 269 300

 

RON

Nowy lej rumuński

4 675 500

 

SEK

Korona szwedzka

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

10 463 530

 

CZK

Korona czeska

137 366 600

 

DKK

Korona duńska

39 884 785

 

GBP

Funt szterling

4 733 252

 

HRK

Kuna chorwacka

39 762 270

 

HUF

Forint węgierski

1 704 296 000

 

PLN

Nowy polski złoty

22 840 755

 

RON

Nowy lej rumuński

25 013 925

 

SEK

Korona szwedzka

54 938 615


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(3)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(4)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/4


DECYZJA RADY (UE)

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie powołania zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

(2019/C 370/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (1), w szczególności jego art. 54 i 55,

działając jako organ uprawniony do powołania dyrektora wykonawczego i zastępców dyrektora wykonawczego Europolu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kadencja jednego z obecnych zastępców dyrektora wykonawczego Europolu upływa z dniem 31 października 2019 r. Konieczne jest zatem powołanie nowego zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu.

(2)

Decyzja zarządu Europolu z dnia 1 maja 2017 r. ustanawia przepisy dotyczące wyboru, przedłużania mandatu i odwoływania ze stanowiska dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu.

(3)

Jedno stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu uznaje się za nieobsadzone od dnia 31 stycznia 2019 r., czyli daty przypadającej 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji jednego z obecnych zastępców dyrektora wykonawczego Europolu, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) decyzji zarządu Europolu z dnia 1 maja 2017 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 stycznia 2019 r. (2).

(4)

Zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/794, komisja selekcyjna powołana przez zarząd (zwana dalej „komisją selekcyjną”) sporządziła listę kandydatów. W dniu 8 maja 2019 r. komisja selekcyjna sporządziła należycie uzasadnione sprawozdanie.

(5)

Na podstawie sprawozdania komisji selekcyjnej oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794 i z decyzją zarządu z dnia 1 maja 2017 r., zarząd wydał w dniu 23 maja 2019 r. uzasadnioną opinię w sprawie powołania zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu, w której zaproponował Radzie listę trzech kandydatów odpowiednich na to stanowisko.

(6)

W dniu 18 lipca 2019 r. Rada wybrała Jürgena EBNERA na stanowisko następnego zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu, a następnie poinformowała właściwą komisję Parlamentu Europejskiego o swoim wyborze na potrzeby art. 54 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) 2016/794.

(7)

W dniu 5 września 2019 r. wybrany kandydat stawił się przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (zwaną dalej „komisja LIBE”), a w dniu 18 października 2019 r. komisja LIBE wydała opinię zgodnie z art. 54 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) 2016/794,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Jürgen EBNER zostaje niniejszym powołany na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2023 r. w grupie zaszeregowania AD 14.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

(2)  Dz.U. C 28 A z 23.1.2019, s. 1.


Komisja Europejska

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/6


Kursy walutowe euro (1)

30 października 2019 r.

(2019/C 370/03)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1106

JPY

Jen

120,99

DKK

Korona duńska

7,4709

GBP

Funt szterling

0,86200

SEK

Korona szwedzka

10,8010

CHF

Frank szwajcarski

1,1032

ISK

Korona islandzka

138,10

NOK

Korona norweska

10,2488

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,512

HUF

Forint węgierski

329,72

PLN

Złoty polski

4,2629

RON

Lej rumuński

4,7577

TRY

Lir turecki

6,3615

AUD

Dolar australijski

1,6199

CAD

Dolar kanadyjski

1,4534

HKD

Dolar Hongkongu

8,7080

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7504

SGD

Dolar singapurski

1,5141

KRW

Won

1 297,21

ZAR

Rand

16,5609

CNY

Yuan renminbi

7,8371

HRK

Kuna chorwacka

7,4606

IDR

Rupia indonezyjska

15 600,04

MYR

Ringgit malezyjski

4,6423

PHP

Peso filipińskie

56,591

RUB

Rubel rosyjski

70,9556

THB

Bat tajlandzki

33,580

BRL

Real

4,4611

MXN

Peso meksykańskie

21,2538

INR

Rupia indyjska

78,7705


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/7


Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2019/C 370/04)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 412:

9503 00 70 Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety

W akapicie 4, jako tiret drugie (po tekście „kredy,”) dodaje się tekst w brzmieniu:

„—kreatywne zestawy dla dzieci do układania mozaik. Składają się one z wstępnie zadrukowanej tektury/kart oraz rozmaitych samoprzylepnych ozdób do przylepienia do kart (na przykład małe kolorowe kawałki z pianki lub kolorowe cekiny z tworzywa sztucznego). Mogą również zawierać inne niewielkie przedmioty, takie jak stojak. Przeznaczone są one do zabawy dla dzieci, a także do rozwijania umiejętności rozpoznawania kolorów i kształtów oraz zdolności ruchowych.

Przykłady produktów:

Image 1

Image 2


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2)  Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.


Europejska Służba Działań Zewnętrznych

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/9


Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725

(2019/C 370/05)

WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając decyzję Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającą organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE) (1) („decyzja Rady ESDZ”), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (2) („rozporządzenie”), w szczególności jego art. 43, 44 i 45,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ustanowiona w rozporządzeniu zwiększona odpowiedzialność administratorów danych wymaga przyjęcia nowej decyzji wykonawczej zastępującej decyzję PROC HR(2011) 016 Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przepisów dotyczących ochrony danych w ESDZ.

(2)

Rola inspektora ochrony danych i obowiązki administratora danych w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych muszą zostać jasno określone i dostosowane do wymogów rozporządzenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia w niniejszej decyzji określa się zadania, obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony danych (zwanego dalej „IOD”) w ramach ESDZ.

2.   W niniejszej decyzji określa się również procedury wewnętrzne i obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających oraz rolę, zadania i obowiązki koordynatorów ds. ochrony danych i korespondentów, w szczególności na podstawie art. 26 i 29 rozporządzenia.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla definicji zawartych w rozporządzeniu:

a)

„administrator danych” oznacza ESDZ lub jej jednostki organizacyjne, w tym delegatury UE, które samodzielnie lub wspólnie z innymi określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

b)

„przedstawiciel administratora danych” oznacza członków kierownictwa ESDZ lub kierowników jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi administratora danych, o których to jednostkach organizacyjnych mowa powyżej w lit. a) i które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych;

c)

„delegowany administrator danych” oznacza służbę lub personel w jednostce organizacyjnej administratora danych, którym powierzono zarządzanie czynnościami w zakresie przetwarzania danych osobowych;

d)

„współadministratorzy” oznaczają co najmniej dwie jednostki organizacyjne, które wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz role i obowiązki administratorów, w tym ich obowiązki związane z wykonywaniem praw osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy ESDZ wspólnie kontroluje przetwarzanie danych z innymi instytucjami, organami, agencjami, urzędami lub innymi podmiotami UE;

e)

„inspektor ochrony danych (»IOD«)” oznacza członka personelu ESDZ wyznaczonego przez ESDZ zgodnie z art. 43 rozporządzenia do wspierania i informowania administratorów danych oraz doradzania im;

f)

„koordynator i korespondent ds. ochrony danych” oznacza odpowiednio pracowników ESDZ w siedzibie głównej i w delegaturach UE, wyznaczonych do wspierania swoich administratorów danych w kwestiach związanych z ochroną danych;

g)

„podmiot przetwarzający” oznacza jednostkę organizacyjną w ESDZ lub poza ESDZ, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych;

h)

„informacje o ochronie danych osobowych” to zawiadomienia, takie jak oświadczenia o ochronie prywatności, za pomocą których administrator danych przekazuje informacje osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15 i 16 rozporządzenia;

i)

„personel ESDZ” oznacza – zgodnie z art. 6 decyzji Rady ESDZ – urzędników i innych pracowników UE pracujących dla ESDZ, w tym personel służb dyplomatycznych państw członkowskich UE, oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów.

SEKCJA 2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Artykuł 3

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

1.   Sekretarz generalny ESDZ wyznacza IOD spośród personelu ESDZ zgodnie z art. 43 rozporządzenia i rejestruje go u Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”).

2.   Oprócz wymogów wynikających z art. 43 ust. 3 rozporządzenia IOD posiada solidną wiedzę o służbach ESDZ, ich strukturze, systemach informacyjnych oraz przepisach i procedurach administracyjnych. IOD posiada wiedzę fachową w dziedzinie ochrony danych, zdolność do właściwego osądu oraz do zachowania bezstronnego i obiektywnego podejścia zgodnie z regulaminem pracowniczym.

3.   IOD jest wyznaczany na pięcioletnią kadencję i może on zostać mianowany ponownie.

4.   IOD może zostać zwolniony ze stanowiska wyłącznie za zgodą EIOD, jeżeli przestał spełniać warunki konieczne do wykonywania swoich obowiązków.

5.   IOD jest administracyjnie powiązany z Sekretarzem Generalnym.

6.   Dane kontaktowe IOD są publikowane w intranecie ESDZ i na zewnętrznej stronie internetowej ESDZ oraz przekazywane EIOD.

Artykuł 4

Status inspektora ochrony danych

1.   IOD działa niezależnie i we współpracy z EIOD. ESDZ nie wydaje IOD żadnych instrukcji w odniesieniu do wykonywania jego zadań.

2.   IOD nie może zostać zwolniony ani karany za wykonywanie swoich zadań.

3.   IOD jest informowany o wszelkich kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w sprawie stosowania rozporządzenia i niniejszej decyzji, w szczególności o wszelkich kontaktach z EIOD i z członkami sieci IOD w instytucjach, organach, urzędach i agencjach UE.

4.   Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z IOD w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem ich danych osobowych lub z korzystaniem z praw przysługujących im na mocy rozporządzenia.

5.   Administrator danych lub jego przedstawiciel, Komitet Pracowniczy oraz każdy członek personelu mogą konsultować się z IOD we wszelkich sprawach dotyczących interpretacji lub stosowania rozporządzenia, bez konieczności korzystania z oficjalnych kanałów. Nikt nie może doznać uszczerbku z powodu zgłoszenia sprawy IOD.

Artykuł 5

Zadania inspektora ochrony danych

IOD:

a)

konsultowany jest we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych;

b)

udziela wskazówek i aktywnie doradza jednostkom organizacyjnym ESDZ i ich wykonawcom, którzy prowadzą czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sprawie sposobu wykonania rozporządzenia i niniejszej decyzji, w tym prowadzi konsultacje w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych, ocen skutków i konieczności uprzednich konsultacji z EIOD;

c)

utrzymuje regularne kontakty z administratorami danych w celu monitorowania zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych oraz wspierania ich w realizacji ich zadań, w szczególności w celu przyczynienia się do przygotowywania i publikowania informacji o ochronie danych osobowych i udzielania odpowiedzi na wnioski od osób, których dane dotyczą;

d)

utrzymuje regularne kontakty z koordynatorami i korespondentami ds. ochrony danych w siedzibie głównej ESDZ i delegaturach UE oraz zarządza siecią koordynatorów i korespondentów ds. ochrony danych w ramach ESDZ;

e)

podnosi ogólną świadomość na temat ochrony danych osobowych, organizuje szkolenia i sesje informacyjne;

f)

współpracuje z IOD z innych instytucji, organów, urzędów i agencji UE, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk;

g)

prowadzi centralny rejestr czynności w zakresie przetwarzania prowadzonych przez ESDZ w oparciu o dokumentację przygotowaną przez administratorów danych zgodnie z art. 31 rozporządzenia i udostępnia ten rejestr publicznie;

h)

pomaga w zapewnieniu, by Wysoki Przedstawiciel lub ESDZ byli reprezentowani na szczeblu międzynarodowym we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych.

Artykuł 6

Uprawnienia

Wykonując swoje zadania, IOD:

a)

ma stały dostęp do danych przetwarzanych przez podmioty ESDZ i ich wykonawców oraz do wszystkich biur, centrów przetwarzania danych i nośników danych;

b)

przedstawia swoją opinię organowi powołującemu przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawach dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych;

c)

może proponować środki administracyjne i wydawać ogólne zalecenia w sprawie właściwego stosowania rozporządzenia i niniejszej decyzji;

d)

może wydawać zalecenia dotyczące praktycznego usprawnienia ochrony danych skierowane do kierownictwa lub personelu ESDZ bądź każdego odpowiedniego podmiotu zewnętrznego;

e)

może prowadzić dochodzenia w sprawach z zakresu ochrony danych oraz – oprócz osoby, która wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia lub złożyła skargę – może poinformować o wyniku dochodzenia administratora danych oraz każdego odpowiedniego członka kierownictwa ESDZ;

f)

może opracowywać wzory dokumentów i procedury wewnętrzne, instrukcje lub polityki w celu zapewnienia wskazówek administratorom danych i podmiotom przetwarzającym;

g)

może korzystać z usług ekspertów zewnętrznych, w tym specjalistów w dziedzinie IT;

h)

może informować organ powołujący ESDZ o wszelkich przypadkach niewywiązania się przez członka personelu z obowiązków wynikających z rozporządzenia i z niniejszej decyzji oraz proponować wszczęcie dochodzenia administracyjnego;

i)

może wydawać wewnętrzne wytyczne w sprawie ochrony danych (noty przewodnie IOD), które są brane pod uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych.

Artykuł 7

Zasoby

1.   IOD zapewnia się odpowiedni personel i zasoby niezbędne do wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 niniejszej decyzji.

2.   Wszyscy członkowie personelu ESDZ wspierają IOD w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 5 niniejszej decyzji; w szczególności administratorzy danych i podmioty przetwarzające przekazują wymagane informacje na temat czynności w zakresie przetwarzania danych oraz dostępu do danych osobowych i przygotowują projekty odpowiedzi na wnioski od osób, których dane dotyczą, korzystających z prawa do dostępu do danych, ich zmiany i usuwania, które to wnioski otrzymał IOD, ale są one związane z czynnościami w zakresie przetwarzania, za które odpowiedzialny jest administrator danych.

3.   IOD może mieć zastępcę lub asystenta IOD, a także – w razie potrzeby – personel administracyjny i wsparcie sekretarskie. IOD może również korzystać z pomocy innych jednostek organizacyjnych ESDZ lub zaangażowanych podmiotów zewnętrznych i ekspertów zewnętrznych.

4.   Po wyznaczeniu zastępca lub asystent IOD wspiera IOD w wykonywaniu jego zadań i może reprezentować go w razie jego nieobecności. Art. 4, 5 i 6 niniejszej decyzji stosuje się również do zastępcy lub asystenta IOD.

5.   IOD posiada odpowiednie pomieszczenia, w których można zagwarantować bezpieczeństwo i poufność informacji, w tym danych osobowych, oraz zapewnić odpowiednie przechowywanie i archiwizowanie danych i dokumentów.

6.   IOD ma do dyspozycji narzędzie elektroniczne, które może (i) zarządzać rejestrami działań w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 31 rozporządzenia oraz (ii) przechowywać informacje o ochronie danych osobowych, powiadomienia o naruszeniu ochrony danych, oceny skutków dla ochrony danych, wnioski od osób, których dane dotyczą, oraz rejestry dotyczące przekazywania danych.

7.   ESDZ wspiera IOD w utrzymywaniu i poszerzaniu jego wiedzy fachowej, między innymi poprzez ułatwianie udziału w międzyinstytucjonalnych lub zewnętrznych szkoleniach, konferencjach lub wydarzeniach związanych z ochroną danych oraz w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez EIOD i sieć IOD instytucji, organów, urzędów i agencji UE.

SEKCJA 3

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROCEDURY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH

Artykuł 8

Administratorzy danych i podmioty przetwarzające

1.   Delegowani administratorzy danych, przedstawiciele administratorów danych i podmiotów przetwarzających są odpowiedzialni, w imieniu administratora danych, za zapewnienie zgodności wszystkich czynności w zakresie przetwarzania będących pod ich kontrolą z rozporządzeniem, w szczególności z jego art. 26, oraz z przepisami niniejszej decyzji. W razie potrzeby mogą oni powierzyć zadania przetwarzania danych członkom personelu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wykonującym pracę pod ich kierownictwem lub podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia, zgodnie z art. 29 rozporządzenia.

2.   W szczególności administratorzy danych:

a)

ponoszą odpowiedzialność, zapewniają, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i niniejszą decyzją, oraz wykazują to;

b)

rejestrują wszelkie czynności w zakresie przetwarzania oraz wszelkie istotne zmiany w istniejących czynnościach w zakresie przetwarzania;

c)

zapewniają, by osoby, których dane dotyczą, były informowane o przetwarzaniu ich danych zgodnie z art. 15 i 16 rozporządzenia poprzez udostępnianie informacji o ochronie danych osobowych;

d)

współpracują z IOD i EIOD, w szczególności udzielając informacji w odpowiedzi na ich wnioski w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wniosku;

e)

informują IOD w przypadku wykorzystywania podmiotu zewnętrznego do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych;

f)

wyznaczają koordynatora i korespondenta ds. ochrony danych, wspierają go w wypełnianiu jego obowiązków oraz informują IOD o wszelkich zmianach dotyczących osoby lub funkcji koordynatora i korespondenta ds. ochrony danych;

g)

przeprowadzają konsultacje z IOD w sprawie tego, czy czynności w zakresie przetwarzania są zgodne z rozporządzeniem i niniejszą decyzją. Mogą konsultować się z IOD lub innymi ekspertami w kwestiach dotyczących poufności, dostępności i integralności czynności w zakresie przetwarzania oraz środków bezpieczeństwa zastosowanych zgodnie z art. 33 rozporządzenia.

3.   Administratorzy danych mogą wykorzystywać inne podmioty w ESDZ lub podmioty zewnętrzne jako podmioty przetwarzające zgodnie z przepisami rozporządzenia, o ile dokumentują w swoich rejestrach, jaki podmiot jest podmiotem przetwarzającym, wyszczególniają powierzone mu zadania oraz wprowadzone środki bezpieczeństwa.

4.   Administrator danych zapewnia, by IOD został niezwłocznie powiadomiony o:

a)

wszelkich kwestiach, które mają lub mogą mieć wpływ na ochronę danych;

b)

wszelkich komunikatach i decyzjach kierownictwa ESDZ związanych ze stosowaniem rozporządzenia, w szczególności o wszelkich kontaktach z EIOD.

Artykuł 9

Koordynator i korespondent ds. ochrony danych

1.   W zależności od wielkości jednostki organizacyjnej ESDZ i rodzaju przetwarzanych danych osobowych jednostki te posiadają koordynatora i korespondenta ds. ochrony danych, który pełni funkcję centralnego punktu kontaktowego w kwestiach ochrony danych. Każda dyrekcja zarządzająca lub dyrekcja w siedzibie głównej ESDZ i każda delegatura UE wyznaczają koordynatora ds. ochrony danych lub korespondenta ds. ochrony danych. Wszystkie działy, które regularnie przetwarzają znaczną ilość danych osobowych, szczególne kategorie danych lub szczególnie chronione dane osobowe, których przetwarzanie wiąże się z wysokim ryzykiem, również wyznaczają własnego koordynatora i korespondenta ds. ochrony danych. Funkcja koordynatora i korespondenta ds. ochrony danych jest przypisana do stanowiska, które posiada przegląd działań danej jednostki organizacyjnej.

2.   Koordynator i korespondent ds. ochrony danych posiada niezbędne umiejętności i zdobywa wiedzę na temat ochrony danych. Przechodzi on szkolenie wprowadzające na temat ochrony danych oraz może uczestniczyć w sesjach informacyjnych i spotkaniach sieci koordynatorów i korespondentów ds. ochrony danych.

3.   Koordynator i korespondent ds. ochrony danych:

a)

bez uszczerbku dla obowiązków IOD pomaga administratorom danych w wypełnianiu ich obowiązków;

b)

ułatwia komunikację między IOD a administratorami danych;

c)

stanowi centralny punkt kontaktowy w swojej służbie w sprawach dotyczących ochrony danych i współpracuje z IOD;

d)

informuje i wspiera swoich współpracowników w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

e)

przekazuje personelowi informacje na temat organizowanych wydarzeń podnoszących świadomość i sesji szkoleniowych;

f)

współpracuje z IOD w celu sporządzenia i aktualizacji spisu istniejących i nowych czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych;

g)

kontaktuje się z IOD i powiadamia go o wszelkim przetwarzaniu danych osobowych w danej służbie;

h)

pomaga we wskazywaniu odpowiednich delegowanych administratorów danych i podmiotów przetwarzających;

i)

opracowuje rejestry w swoich dziedzinach wiedzy fachowej;

j)

wspiera administratorów danych w tworzeniu i dokonywaniu przeglądu rejestrów oraz opracowywaniu informacji o ochronie danych osobowych;

k)

przyczynia się do sporządzania weryfikacji zgodności i ocen skutków;

l)

zapewnia, by odpowiednie informacje o ochronie danych osobowych były publikowane i właściwie wykorzystywane przez jego służbę;

m)

powiadamia IOD o wszelkich naruszeniach ochrony danych;

n)

we współpracy z IOD przygotowuje odpowiedzi na wnioski od osób, których dane dotyczą, o wykonywanie przysługujących im praw, rozpatrywanie skarg i pytań dotyczących czynności w zakresie przetwarzania danych w jego służbie.

4.   Koordynator i korespondent ds. ochrony danych ma prawo do uzyskania informacji niezbędnych do wskazania czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do przeprowadzenia konsultacji z IOD w imieniu swojej służby. Nie obejmuje to prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach obowiązków administratora danych.

Artykuł 10

Organ powołujący

Organ powołujący konsultuje się z IOD w sprawie każdego wniosku lub skargi na podstawie art. 90 regulaminu pracowniczego w odniesieniu do stosowania rozporządzenia.

Artykuł 11

Personel ESDZ

1.   Wszyscy członkowie personelu ESDZ stosują zasady poufności i bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych określone w art. 33, 34 i 35 rozporządzenia. Żaden członek personelu ESDZ posiadający dostęp do danych osobowych nie przetwarza danych inaczej niż na polecenie administratorów danych.

2.   Wszyscy członkowie personelu ESDZ informują swojego bezpośredniego przełożonego, gdy muszą przetwarzać dane osobowe, tak aby administratorzy danych mogli udokumentować to przetwarzanie w swoich rejestrach dotyczących ochrony danych oraz opracować niezbędne informacje o ochronie danych osobowych.

3.   Każdy członek personelu ESDZ może złożyć do IOD wniosek lub wyrazić zaniepokojenie, w tym w sprawie domniemanego naruszenia danych, lub złożyć skargę do EIOD w sprawie domniemanego naruszenia rozporządzenia lub niniejszej decyzji, bez konieczności informowania swoich przełożonych.

4.   Jeżeli którykolwiek z członków personelu uzna, że państwo trzecie, terytorium lub określony(-e) sektor(-y) w państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (3) lub art. 36 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (4), informują o tym IOD.

SEKCJA 4

ŚRODKI I PROCEDURY

Artykuł 12

Środki bezpieczeństwa oraz ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych

1.   Środki bezpieczeństwa, środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia przypadków naruszenia danych, wycieku danych lub nieuprawnionego ujawnienia obejmują:

a)

odpowiednie określenie ról, obowiązków i etapów proceduralnych;

b)

bezpieczne środowisko elektroniczne, które uniemożliwia bezprawny lub przypadkowy dostęp lub przekazanie danych elektronicznych osobom nieupoważnionym, wraz ze środkami bezpieczeństwa wbudowanymi w różne wykorzystywane aplikacje informatyczne;

c)

bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie dokumentów w formie papierowej;

d)

elektroniczny i fizyczny dostęp wyłącznie dla uprawnionych pracowników posiadających indywidualnie przyznane prawa dostępu.

2.   Przed zaprojektowaniem czynności w zakresie przetwarzaniem danych administratorzy danych wdrażają ochronę danych już w fazie projektowania oraz domyślną ochronę danych, o czym mowa w art. 27 rozporządzenia. W celu wdrożenia ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych administrator danych może skonsultować się z IOD i innymi właściwymi służbami, w tym ze służbami informatycznymi i służbami bezpieczeństwa informatycznego.

Artykuł 13

Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych

Po stwierdzeniu jakiegokolwiek zdarzenia, w szczególności naruszenia bezpieczeństwa, prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia danych lub dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób („naruszenie ochrony danych osobowych”), administrator danych lub podmiot przetwarzający niezwłocznie powiadamia o tym IOD i w ciągu 72 godzin EIOD oraz odpowiednio dokumentuje to zdarzenie.

Artykuł 14

Dochodzenia oraz rozpatrywanie wniosków i skarg przez IOD

1.   IOD może z własnej inicjatywy lub na wniosek innej osoby wszcząć dochodzenie w sprawie domniemanego naruszenia obowiązków wynikających z rozporządzenia. Wnioski kierowane są do IOD na piśmie.

2.   IOD może zwrócić się do administratora danych odpowiedzialnego za daną czynność w zakresie przetwarzania danych o pisemne oświadczenie w danej sprawie. Administrator danych przekazuje odpowiedź IOD w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania takiego wniosku. IOD może zwrócić się o dostęp do informacji uzupełniających, dokumentów, nośników danych, centrów danych, pomieszczeń i systemów innych służb ESDZ, w szczególności działu informatycznego, dyrekcji ds. bezpieczeństwa oraz dyrekcji generalnej zajmującej się dochodzeniami administracyjnymi i procedurami dyscyplinarnymi. IOD otrzymuje odnośne informacje lub opinię w terminie 14 dni kalendarzowych.

3.   W przypadku wniosków w sposób oczywisty bezzasadnych, stanowiących nadużycie i nadmiernych, w szczególności wniosków o powtarzalnym charakterze składanych przez tę samą osobę, której dane dotyczą, IOD może odmówić podjęcia decyzji w sprawie wniosku zgodnie z art. 14 rozporządzenia. Wnioskodawca jest odpowiednio informowany.

SEKCJA 5

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW PRZEZ OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Artykuł 15

Przepisy ogólne

1.   Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z administratorem danych lub z IOD w celu skorzystania ze swoich praw zgodnie z art. 14–24 rozporządzenia.

2.   Wnioski o skorzystanie ze swoich praw od osób, których dane dotyczą, są sporządzane na piśmie. W razie konieczności IOD pomaga osobie, której dane dotyczą, w ustaleniu właściwego administratora danych. IOD przekazuje wszelkie otrzymane wnioski odpowiedniemu administratorowi danych, który może skonsultować się z IOD.

3.   Administratorzy danych rozpatrują wniosek i udzielają odpowiedzi bezpośrednio osobie, której dane dotyczą.

Artykuł 16

Rozpatrywanie wniosków o skorzystanie ze swoich praw od osób, których dane dotyczą

1.   Administratorzy danych rozpatrują otrzymany wniosek wyłącznie po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy lub – w przypadku wniosku od przedstawiciela osoby, której dane dotyczą – po otrzymaniu upoważnienia od osoby, której dane dotyczą.

2.   Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych wysyła wnioskodawcy potwierdzenie odbioru w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku przez ESDZ. Jeżeli nie postanowiono inaczej, administrator danych udziela odpowiedzi na wniosek w terminie 1 miesiąca od rejestracji wniosku. Administrator danych udziela na wniosek pozytywnej odpowiedzi albo podaje na piśmie przyczyny całkowitej lub częściowej odmowy. Termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, biorąc pod uwagę złożoność sprawy i liczbę złożonych wniosków, zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia.

3.   Wniosek od osoby, której dane dotyczą, może zostać odrzucony, jeżeli:

a)

wniosek nie jest uzasadniony;

b)

zastosowanie ma wyjątek ustanowiony w rozporządzeniu;

c)

zastosowanie ma ograniczenie zgodnie z zasadami wewnętrznymi (5) przyjętymi na podstawie art. 25 rozporządzenia.

4.   W przypadku wniosków w sposób oczywisty bezzasadnych, stanowiących nadużycie i nadmiernych, w szczególności wniosków o powtarzalnym charakterze składanych przez tę samą osobę, której dane dotyczą, kontroler danych, po konsultacji z IOD, może odmówić podjęcia decyzji w sprawie wniosku zgodnie z art. 14 rozporządzenia. Wnioskodawca jest odpowiednio informowany.

Artykuł 17

Zwolnienia i ograniczenia

Ograniczenia zgodnie z zasadami wewnętrznymi przyjętymi na podstawie art. 25 rozporządzenia oraz wyjątki ustanowione w art. 15–19 i art. 21–24 rozporządzenia mają zastosowanie dopiero po konsultacji z IOD.

SEKCJA 6

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Powiadomienie o niniejszej decyzji

1.   Zgodnie z art. 41 rozporządzenia o niniejszej decyzji informuje się EIOD.

2.   Niniejszą decyzję udostępnia się personelowi ESDZ za pomocą odpowiednich środków, w szczególności poprzez opublikowanie jej na wewnętrznej stronie internetowej ESDZ.

Artykuł 19

Uchylenie

Niniejszym uchyla się decyzję PROC HR(2011) 016 Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przepisów dotyczących ochrony danych.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2019 r.

Federica MOGHERINI

Wysoki Przedstawiciel


(1)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.

(2)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

(5)  Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ADMIN(2019) 10).


31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/18


Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

(2019/C 370/06)

WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającą organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE) (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (2) („rozporządzenie (UE) 2018/1725”), a w szczególności jego art. 25,

uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 28 czerwca 2019 r. wydaną zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) prowadzi działalność zgodnie z decyzją 2010/427/UE.

(2)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w przypadku braku aktów prawnych przyjętych na podstawie Traktatów ograniczenia stosowania art. 14–21, 35 i 36, a także art. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725 – o ile ich przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14–21 – powinny zostać określone przez ESDZ w jej zasadach wewnętrznych.

(3)

Te zasady wewnętrzne, w tym przepisy dotyczące oceny konieczności i proporcjonalności ograniczenia, nie powinny mieć zastosowania w przypadku, gdy akt prawny przyjęty na podstawie Traktatów przewiduje ograniczenie praw osób, których dane dotyczą.

(4)

Wykonując swoje obowiązki w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, ESDZ uwzględnia, czy zastosowanie mają jakiekolwiek wyjątki określone w tym rozporządzeniu.

(5)

Takie ograniczenia mogą mieć zastosowanie do różnych praw osób, których dane dotyczą, w tym do przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, prawa dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych lub poufności komunikacji.

(6)

W ramach swojej organizacji i funkcjonowania ESDZ prowadzi działania związane z danymi osobowymi, przy czym w demokratycznym społeczeństwie może być konieczne i proporcjonalne nałożenie ograniczeń zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu ochrony uzasadnionego interesu, przy jednoczesnym poszanowaniu istoty podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.

(7)

Takie ograniczenia mogą mieć zastosowanie do kilku kategorii danych osobowych, w tym do danych faktycznych i danych z oceny.

(8)

Oceny, uwagi i opinie są uznawane za dane osobowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Ograniczenia, dotyczące w szczególności dostępu, poprawiania i usuwania takich ocen, uwag lub opinii w kontekście procedur doboru pracowników i ich oceny, a także w kontekście działań Służby Medycznej, Służby Mediacyjnej oraz służb audytu wewnętrznego i inspekcji w odniesieniu do delegatur i urzędów Unii, są przewidziane w tych szczególnych procedurach administracyjnych.

(9)

W odniesieniu do procedur naboru i rekrutacji, oceny personelu i procedur udzielania zamówień publicznych prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania i ograniczenia może być wykonywane tylko w określonych momentach, jak przewidziano w odpowiedniej procedurze, w celu ochrony praw innych osób, których dane dotyczą, oraz poszanowania zasad równego traktowania i zachowania tajemnicy treści narad.

(10)

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do sprostowania ocen lub opinii lekarzy i doradców ESDZ, przedstawiając swoje uwagi lub sprawozdanie wybranego przez siebie lekarza.

(11)

W odniesieniu do procedur naboru i rekrutacji nie ma możliwości zmiany opinii lub oceny komisji konkursowej. Prawo to może być wykonywane poprzez odwołanie się od decyzji komisji konkursowej. Oceny dokonane przez poszczególnych członków komisji konkursowej oraz wewnętrzne dyskusje komisji konkursowej są objęte tajemnicą treści narad.

(12)

W odniesieniu do ocen personelu, w tym procedur oceny, nie ma możliwości zmiany opinii ani oceny różnych podmiotów uczestniczących w procedurze oceny. Osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z prawa do sprostowania danych, przedstawiając swoje uwagi lub składając odwołanie zgodnie z procedurą oceny pracowników.

(13)

Ograniczenia praw i obowiązków w zakresie danych osobowych są stosowane indywidualnie i utrzymywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu danego ograniczenia.

(14)

ESDZ jest zobowiązana do przestrzegania, w najszerszym możliwym zakresie, praw podstawowych osób, których dane dotyczą, w tym prawa do udzielania informacji, prawa dostępu i prawa sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa ograniczenia przetwarzania, prawa do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych lub poufności komunikacji, zawartych w rozporządzeniu (UE) 2018/1725. ESDZ może być jednak również zobowiązana do ograniczenia praw i obowiązków w celu ochrony swojej działalności oraz podstawowych praw i wolności innych osób,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 (UE) 2018/1725 („rozporządzenie”) niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące warunków, na jakich ESDZ, w ramach swoich działań, o których mowa w ust. 2, może ograniczyć stosowanie praw i obowiązków wynikających z art. 14–21, art. 35 i art. 36 oraz art. 4 rozporządzenia w zakresie, w jakim jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w tych samych art. 14–21.

2.   Niniejsza decyzja ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez ESDZ do celów następujących działań:

(i)

dochodzeń wewnętrznych, w tym dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa, postępowań administracyjnych, w tym w sprawie molestowania lub zgłoszonych nieprawidłowości, postępowań dyscyplinarnych i postępowań w sprawie zawieszenia;

(ii)

powiadamiania o sprawach i przekazywania spraw do Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC) oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

(iii)

analiz bezpieczeństwa związanych ze zdarzeniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa lub z nadużyciami dotyczącymi systemów informatycznych, w tym związanych z zaangażowaniem zewnętrznym CERT-UE, zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego za pomocą nadzoru wideo, kontroli dostępu i celami dochodzeniowymi, zabezpieczeniem systemów komunikacyjnych i informacyjnych oraz przeprowadzaniem technicznych środków zaradczych dotyczących bezpieczeństwa;

(iv)

prowadzenia dochodzeń w sprawach bezpośrednio związanych z zadaniami inspektora ochrony danych ESDZ (zwanego dalej „IOD”);

(v)

audytów wewnętrznych;

(vi)

inspekcji delegatur i urzędów UE;

(vii)

działań Służby Medycznej i doradców medycznych angażowanych przez ESDZ;

(viii)

działań Służby Mediacyjnej;

(ix)

procedur zamówień publicznych;

(x)

procedur naboru personelu i oceny personelu;

(xi)

gromadzenia danych do celów wywiadowczych, w tym orientacji sytuacyjnej, kontrwywiadu, wczesnego ostrzegania i analizy danych wywiadowczych wspierających różne unijne organy decyzyjne w dziedzinach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwalczania terroryzmu i zagrożeń hybrydowych;

(xii)

procedur dotyczących środków ograniczających (sankcji) służących realizacji ściśle określonych celów Unii w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

(xiii)

działań służących ochronie innych ważnych celów leżących w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego, w szczególności celów WPZiB.

Do celów niniejszej decyzji powyższe działania obejmują działania przygotowawcze i następcze bezpośrednio związane z tymi samymi działaniami.

3.   Kategorie przetwarzanych danych osobowych związane z powyższymi działaniami mogą zawierać dane faktyczne i dane z oceny. Dane faktyczne obejmują dane związane z identyfikacją osoby oraz inne szczegóły administracyjne, metadane związane z łącznością elektroniczną i danymi o ruchu. Dane z oceny obejmują opis i ocenę sytuacji i okoliczności, opinie, uwagi odnoszące się do osób, których dane dotyczą, ocenę postępowania lub wyników osób, których dane dotyczą, oraz uzasadnienie poszczególnych decyzji w związku z administracyjnym funkcjonowaniem ESDZ.

Artykuł 2

Określenie administratora danych i zabezpieczenia

1.   ESDZ wprowadza specjalne zabezpieczenia w celu uniknięcia przypadków naruszenia ochrony danych, wycieków lub nieuprawnionego ujawnienia danych objętych ograniczeniem, takie jak:

a)

wzmocnione środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przechowywania nośników fizycznych zawierających dane osobowe;

b)

szczególne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do elektronicznych baz danych i narzędzi;

c)

ograniczenia dostępu i pliki logów.

2.   Administratorem danych w odniesieniu do czynności w zakresie przetwarzania danych jest ESDZ. Jednostkami organizacyjnymi, które mogą ograniczyć prawa i obowiązki, o których mowa w art. 1 ust. 1, są służby odpowiedzialne za czynności opisane w art. 1 ust. 2.

3.   Ograniczenia praw i obowiązków w zakresie danych osobowych są utrzymywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu danego ograniczenia. Okres zatrzymywania danych osobowych objętych ograniczeniem jest określany z uwzględnieniem celu przetwarzania i obejmuje ramy czasowe niezbędne do kontroli administracyjnej i sądowej.

Artykuł 3

Ograniczenia

1.   W poszczególnych przypadkach ESDZ może stosować ograniczenie na podstawie niniejszej decyzji w celu zapewnienia:

a)

bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego lub obronności państw członkowskich, w tym nadzoru i przetwarzania danych do celów wywiadowczych lub ochrony życia ludzkiego, w szczególności w reakcji na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka oraz ataki terrorystyczne;

b)

zapobiegania przestępczości, prowadzenia dochodzeń, wykrywania i ścigania przestępstw lub wykonywania kar, w tym zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego; dochodzenia takie mogą obejmować dochodzenia administracyjne, postępowania dyscyplinarne lub dochodzenia prowadzone przez OLAF, w zakresie, w jakim są one związane z zapobieganiem przestępstwom lub z ich ściganiem;

c)

realizacji ważnych celów leżących w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego, w szczególności celów WPZiB lub istotnych interesów gospodarczych lub finansowych Unii lub państwa członkowskiego, w tym kwestii monetarnych, budżetowych i podatkowych, kwestii zdrowia publicznego i zabezpieczenia społecznego, a także procedur udzielania zamówień publicznych i dochodzeń służących realizacji ważnych celów leżących w interesie publicznym Unii;

d)

bezpieczeństwa wewnętrznego instytucji i organów Unii, w tym sieci łączności elektronicznej i sieci informacyjnych;

e)

ochrony niezależności sądów i postępowań sądowych, w tym doradztwa prawnego;

f)

zapobiegania naruszeniom zasad etyki w przypadku zawodów regulowanych lub obowiązków określonych w regulaminie pracowniczym (3) i rozporządzeniu finansowym (4), prowadzenia dochodzeń w sprawie tych naruszeń oraz ich wykrywania i ścigania, w tym w przypadkach nie związanych z przestępstwami;

g)

funkcji monitorujących, kontrolnych lub regulacyjnych związanych, nawet sporadycznie, z wykonywaniem władzy publicznej w przypadkach, o których mowa w lit. a)–c), w tym w przypadku ukierunkowanego audytu, inspekcji lub dochodzenia;

h)

ochrony osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób, w tym ochrony świadków, osób przesłuchiwanych w kontekście dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa, dochodzeń administracyjnych, inspekcji i audytów, ochrony sygnalistów i domniemanych ofiar molestowania;

i)

egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.

2.   Z zastrzeżeniem art. 4–8 ESDZ może ograniczyć prawa i obowiązki, o których mowa w art. 1 ust. 1, w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych od innej instytucji, organu, agencji lub urzędu Unii, właściwych organów państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub od organizacji międzynarodowej, w następujących przypadkach:

a)

jeżeli wykonywanie tych praw i obowiązków mogłoby zostać ograniczone przez inną instytucję, organ, agencję lub urząd Unii na podstawie ich właściwych aktów prawnych przyjętych zgodnie z art. 25 lub rozdziałem IX rozporządzenia lub ich aktów założycielskich;

b)

jeżeli realizacja tych praw i obowiązków mogłaby zostać ograniczona przez właściwe organy państwa członkowskiego na podstawie aktów przyjętych zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (5) lub środków krajowych transponujących art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 lub art. 16 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (6);

c)

jeżeli wykonywanie tych praw i obowiązków mogłoby zagrozić współpracy ESDZ z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w zakresie prowadzenia przez nią swojej działalności, chyba że nadrzędne w stosunku do tej potrzeby współpracy są interesy lub podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

Przed zastosowaniem ograniczenia na podstawie niniejszego ustępu ESDZ konsultuje się z odnośną instytucją, organem, agencją, urzędem Unii lub organizacją międzynarodową lub z właściwymi organami państwa członkowskiego, chyba że jest oczywiste, że ograniczenie jest przewidziane w akcie prawnym, o którym mowa w niniejszym ustępie, lub jeżeli takie konsultacje zagrażałyby działalności ESDZ.

3.   Przed wprowadzeniem ograniczenia ESDZ rozważa, czy w społeczeństwie demokratycznym jest ono konieczne i proporcjonalne oraz czy respektuje ono istotę podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dokonując oceny konieczności i proporcjonalności dla każdego przypadku, ESDZ:

(i)

analizuje ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, względem ryzyka naruszenia praw i wolności innych osób. Ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, odnosi się przede wszystkim do jej prywatności, reputacji oraz momentu, w którym może rozpocząć korzystanie z prawa do obrony; oraz

(ii)

rozważa potrzebę ochrony celu działalności ESDZ na podstawie art. 1 ust. 2, w szczególności ryzyka zniszczenia lub ukrycia dowodów.

Tę ocenę konieczności i proporcjonalności, a także przyczyny ograniczenia, należy udokumentować. W tym celu każde ograniczenie jest wyraźnie rejestrowane w wykazie zarządzanym przez administratora danych i wskazuje, w jaki sposób wykonywanie ograniczonych praw i obowiązków, o których mowa w art. 1 ust. 1, zagroziłoby celowi działań, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Rejestruje się również dokumenty uzasadniające podstawy faktyczne i prawne wprowadzenia ograniczenia. Zapisy te udostępnia się Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych na jego wniosek.

Dostęp do zapisów znajdujących się w wykazie, w tym do noty dotyczącej oceny, jest ograniczony, dopóki ograniczenie, które go uzasadnia, pozostaje ważne zgodnie z ust. 4 i 5.

4.   Ograniczenie znosi się niezwłocznie po ustaniu przyczyn je uzasadniających.

5.   Konieczność utrzymania ograniczenia jest poddawana przeglądowi w odpowiednich odstępach czasu, co najmniej raz na sześć miesięcy począwszy od jego przyjęcia, a w każdym razie w momencie zamknięcia odpowiedniej procedury w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 4

Przegląd dokonywany przez inspektora ochrony danych

1.   Każda jednostka organizacyjna informuje, bez zbędnej zwłoki, IOD na piśmie, gdy ogranicza wykonywanie praw i obowiązków, o których mowa w art. 1 ust. 1, gdy dokonuje przeglądu ograniczeń oraz gdy rozszerza lub znosi ograniczenie. IOD ma dostęp do zapisów ustanowionych zgodnie z art. 3 ust. 3.

2.   IOD może zwrócić się do administratora danych na piśmie o dokonanie przeglądu stosowania ograniczeń. Administrator danych informuje inspektora ochrony danych na piśmie o wyniku żądanego przeglądu.

3.   Dokumenty, o których mowa w niniejszym artykule, udostępnia się EIOD na jego wniosek.

Artykuł 5

Informowanie osób, których dane dotyczą, oraz informacje o ograniczeniach

1.   ESDZ publikuje na swojej stronie internetowej lub w intranecie swoje oświadczenia o ochronie prywatności i informacje o ochronie danych osobowych, w których to oświadczeniach i informacjach powiadamia się osoby, których dane dotyczą, o działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prawach tych osób i potencjalnych ograniczeniach.

2.   Prawo do informacji może zostać ograniczone przez administratora danych w odniesieniu do działań na podstawie art. 1 ust. 2 ppkt (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (xi), (xii) i (xiii). Nie naruszając ust. 4, ESDZ w stosownych przypadkach niezwłocznie i w formie pisemnej informuje o stosowaniu ograniczenia indywidualnie zainteresowane osoby, których dane dotyczą. Jeżeli wniosek osoby, której dane dotyczą, zostaje odrzucony ze względu na ograniczenie, informuje się tę osobę o głównych powodach będących podstawą ograniczenia oraz o przysługującym jej prawie do wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

3.   Ograniczenie na podstawie niniejszego artykułu stosuje się zgodnie z art. 3 i 4.

4.   Przekazanie informacji o ograniczeniu na podstawie niniejszej decyzji może zostać odroczone, pominięte lub można go odmówić, jeżeli zniosłoby ono skutki ograniczenia. Takie odroczenie, pominięcie lub odmowę stosuje się zgodnie z przepisami art. 3 i 4.

Artykuł 6

Prawo dostępu

1.   Prawo dostępu na podstawie art. 17 rozporządzenia może zostać ograniczone w odniesieniu do działań na podstawie art. 1 ust. 2 ppkt (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xii) i (xiii).

2.   Jeżeli osoby, których dane dotyczą, zwracają się o dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konkretnych działań, o których mowa w art. 1 ust. 2, ESDZ ogranicza swoją odpowiedź do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tych działań.

3.   W przypadku gdy ESDZ ogranicza w całości lub w części prawo dostępu do danych osobowych osobom, których dane dotyczą, o którym to prawie mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1725, informuje osobę, której dane dotyczą, na piśmie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dostępu bez zbędnej zwłoki o stosowanym ograniczeniu oraz jego powodach. Przekazanie informacji dotyczących przyczyn ograniczenia może zostać odroczone, pominięte lub można go odmówić, jeżeli podważałoby to cel ograniczenia.

4.   ESDZ może w indywidualnych przypadkach ograniczyć prawo osób, których dane dotyczą, do bezpośredniego dostępu do danych medycznych o charakterze psychologicznym lub psychiatrycznym, w przypadku których dostęp do takich danych może stanowić zagrożenie dla zdrowia podmiotu danych. Ograniczenie to jest proporcjonalne do tego, co jest ściśle niezbędne do ochrony osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach dostęp do informacji jest udzielany lekarzowi wybranemu przez osobę, której dane dotyczą.

5.   Ograniczenie na podstawie niniejszego artykułu stosuje się zgodnie z art. 3, 4 i 5.

Artykuł 7

Prawo do poprawienia danych, ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania

1.   Prawo poprawienia danych, ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia może zostać ograniczone w odniesieniu do działań na podstawie art. 1 ust. 2 ppkt (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii) i (xiii).

2.   W odniesieniu do danych medycznych osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z prawa do sprostowania ocen lub opinii lekarzy lub doradców ESDZ, przedstawiając swoje uwagi lub sprawozdanie wybranego przez siebie lekarza.

3.   Ograniczenie na podstawie niniejszego artykułu stosuje się zgodnie z art. 3, 4 i 5.

Artykuł 8

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

1.   Prawo do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, wynikające z art. 35 rozporządzenia, może zostać ograniczone w odniesieniu do działań na podstawie art. 1 ust. 2 ppkt (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (xi), (xii) i (xiii).

2.   Ograniczenie na podstawie niniejszego artykułu stosuje się zgodnie z art. 3, 4 i 5.

Artykuł 9

Poufność łączności elektronicznej

1.   Obowiązek zapewnienia poufności łączności elektronicznej może zostać ograniczony jedynie w odniesieniu do działań na podstawie art. 1 ust. 2 ppkt (i), (ii), (iii), (iv), (xi), (xii) i (xiii) w następujących wyjątkowych przypadkach:

a)

jeżeli ograniczenie obowiązku zapewnienia poufności identyfikacji rozmów przychodzących jest konieczne w celu śledzenia połączeń uciążliwych;

b)

jeżeli ograniczenie obowiązku zapewnienia poufności danych dotyczących identyfikacji rozmów przychodzących i danych dotyczących lokalizacji jest konieczne, aby umożliwić służbom ratunkowym skuteczne wykonywanie ich zadań;

c)

jeżeli ograniczenie obowiązku zapewnienia poufności łączności, danych o ruchu i danych o lokalizacji jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego lub obronności państw członkowskich, bezpieczeństwa wewnętrznego instytucji i organów Unii, zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania, naruszeń przepisów regulaminu pracowniczego i rozporządzenia finansowego lub nieuprawnionego korzystania z systemu łączności elektronicznej, o czym mowa w art. 25 rozporządzenia.

2.   Ograniczenie na podstawie niniejszego artykułu stosuje się zgodnie z art. 3, 4 i 5.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2019 r.

Federica MOGHERINI

Wysoki Przedstawiciel


(1)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.

(2)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385, w wersji skonsolidowanej).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).


Europejski Inspektor Ochrony Danych

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/24


Europejski Inspektor Ochrony DanychStreszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie zmiany rozporządzeń UE dotyczących doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu)

(2019/C 370/07)

W dniu 31 maja 2018 r. Komisja Europejska wydała dwa wnioski dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (1), z jednej strony, oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (2), z drugiej strony. Wnioski mają na celu przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania współpracy sądowej w tych obszarach poprzez między innymi przekazywanie dokumentów i wniosków o dowody za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego.

EIOD uznaje, że wymiana danych osobowych jest niezbędnym elementem tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Z zadowoleniem przyjmuje zatem ogólne cele wniosków mających na celu poprawę skuteczności współpracy sądowej w sprawach cywilnych lub handlowych w odniesieniu do przeprowadzania dowodów i doręczania dokumentów, w szczególności poprzez cyfryzację i wykorzystanie technologii informatycznej. Podziela pogląd, że proponowane przepisy mogą mieć realny wpływ na codzienne życie obywateli UE.

W niniejszej opinii przedstawiono trzy główne zalecenia w celu konstruktywnego wsparcia prawodawców w realizacji tego bardzo ważnego celu, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z Kartą i RODO:

zapewnienie jasnej podstawy prawnej dla systemu informatycznego, który byłby wykorzystywany do przekazywania dokumentów, wniosków i zawiadomień do celów niniejszego rozporządzenia. W szczególności, jeżeli system informatyczny wiązałby się z zaangażowaniem instytucji, organu, agencji lub urzędu UE, ta podstawa prawna powinna być zasadniczo przewidziana w akcie ustawodawczym UE. Ponadto nawet w przypadku gdyby przetwarzanie danych osobowych miało miejsce w ramach istniejącego systemu informatycznego, EIOD zaleca przewidzenie możliwości korzystania z takiego systemu w samym akcie ustawodawczym. Istniejący system, który zamierza się wykorzystać, powinien jednak zostać należycie ustanowiony na podstawie aktu prawnego przyjętego na szczeblu UE, co obecnie nie ma miejsca w przypadku projektu e-CODEX. Jeżeli prawodawca Unii wybierze rozwiązanie projektu e-CODEX, należy niezwłocznie zaradzić brakowi instrumentu prawnego na szczeblu UE ustanawiającego i regulującego ten system,

uwzględnienie w samych aktach ustawodawczych szczegółowego opisu aspektów dotyczących systemu informatycznego, takich jak obowiązki w zakresie ochrony danych lub odpowiednie mające zastosowanie zabezpieczenia, które powinny zostać doprecyzowane w aktach wykonawczych. W szczególności w zakresie, w jakim Komisja lub inna instytucja, organ, agencja lub urząd Unii byłyby zaangażowane w funkcjonowanie nowego systemu, w idealnej sytuacji akt prawny powinien określać ich obowiązki jako (wspólnego) administratora lub podmiotu przetwarzającego,

przeprowadzenie oceny skutków w zakresie ochrony danych podczas przygotowywania aktów wykonawczych.

Dalsze szczegółowe zalecenia zostały przedstawione przez EIOD w niniejszej opinii.

EIOD pozostaje do dyspozycji instytucji, aby w razie czego służyć radą w trakcie procesu legislacyjnego i na etapie wdrażania przyjętych rozporządzeń.

1.   Wprowadzenie i informacje ogólne

1.

W dniu 31 maja 2018 r. Komisja przyjęła dwa wnioski (3) dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające:

rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dowodów”),

rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie doręczania dokumentów”).

2.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania dowodów, które stosuje się od 2004 r., przewiduje dwa sposoby przeprowadzania dowodów między państwami członkowskimi: przeprowadzenie dowodu za pośrednictwem sądu wezwanego oraz bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający.

3.

Rozporządzenie w sprawie doręczania dokumentów, które stosuje się od 2008 r., przewiduje różne sposoby przekazywania dokumentów z jednego państwa członkowskiego do drugiego na potrzeby doręczania dokumentów na terytorium tego państwa za pośrednictwem jednostek przekazujących i przyjmujących lub poprzez przekazywanie drogą konsularną lub dyplomatyczną. Określa również jednolite warunki prawne doręczania dokumentów drogą pocztową bezpośrednio przez granice i przewiduje bezpośrednie doręczenie przez właściwą osobę państwa członkowskiego, jeżeli zezwala na to prawo tego państwa członkowskiego. Rozporządzenie obejmuje pewne normy minimalne w zakresie ochrony prawa do obrony. Stosowanie rozporządzenia „nie jest ograniczone do postępowań przed sądami cywilnymi, ponieważ jego zakres obejmuje również dokumenty pozasądowe, których doręczanie może być konieczne z związku z różnymi postępowaniami pozasądowymi (np. w sprawach spadkowych przed notariuszem, w sprawach prawa rodzinnego przed organem publicznym) lub nawet bez związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym” (4).

4.

Wnioski te zostały uwzględnione w programie prac Komisji na 2018 r. w ramach inicjatyw REFIT w obszarze sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie (5). Wnioskom towarzyszy ocena skutków (6).

5.

Oba wnioski przewidują przekazywanie dokumentów, wniosków i zawiadomień za pośrednictwem obowiązkowego zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych za pomocą infrastruktury łączności umożliwiającej bezpieczną i niezawodną transgraniczną wymianę informacji między krajowymi systemami informatycznymi. Przewidują one również stosowanie rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (7).

6.

W dniu 13 lutego 2019 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu swoje rezolucje ustawodawcze w sprawie obu wniosków (8), między innymi zgadzając się na utworzenie zdecentralizowanego systemu informatycznego, pod warunkiem że system ten opiera się na projekcie e-CODEX i że wdrażanie takiego systemu zapewnia się w drodze aktów delegowanych.

7.

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyła się debata dotycząca kierunków polityki w Radzie. Prezydencja stwierdziła, że „Rada potwierdziła potrzebę modernizacji naszych procesów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Prezydencja wskazywała preferencję dla zdecentralizowanego i zabezpieczonego systemu informatycznego. Dodała, że ministrowie mogą zaakceptować obowiązkowe korzystanie z systemu tylko pod pewnymi warunkami, obejmującymi m.in. dłuższy okres przejściowy i system odniesienia, który zostanie udostępniony przez Komisję.Należy również uwzględnić wykaz niezbędnych wyjątków. Na koniec prezydencja odnotowała, że e-CODEX może być rozwiązaniem w zakresie oprogramowania, które zostanie wykorzystane w tym celu. Konieczne będą dalsze prace na poziomie technicznym” (9).

8.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja złożyła wniosek o konsultacje do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”) w celu oceny zgodności obu wniosków z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”). EIOD z zadowoleniem przyjmuje konsultacje Komisji.

3.   Wnioski

24.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje ogólne cele wniosków w sprawie poprawy skuteczności współpracy sądowej, w szczególności poprzez cyfryzację i wykorzystanie technologii informatycznej, w odniesieniu do przeprowadzania dowodów i doręczania dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych. W związku z tym niniejsza opinia ma na celu zapewnienie konstruktywnej i obiektywnej porady dla instytucji Unii.

25.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje określenie struktury systemu na wysokim szczeblu w samym akcie ustawodawczym oraz obowiązek rzetelnej wymiany informacji, jak również konieczność korzystania z usług zaufania określonych w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014.

26.

Istnieją trzy główne zalecenia, które EIOD formułuje, aby zapewnić zgodność z Kartą i RODO:

zapewnienie jasnej podstawy prawnej dla systemu informatycznego, który byłby wykorzystywany do przekazywania dokumentów, wniosków i komunikatów do celów niniejszego rozporządzenia. W szczególności, jeżeli system informatyczny wiązałby się z zaangażowaniem instytucji, organu, agencji lub urzędu Unii, ta podstawa prawna powinna być zasadniczo przewidziana w akcie ustawodawczym Unii. Ponadto nawet w przypadku gdyby przetwarzanie danych osobowych miało miejsce w ramach istniejącego systemu informatycznego, EIOD zaleca przewidzenie możliwości korzystania z takiego systemu w samym akcie ustawodawczym. Istniejący system, który zamierza się wykorzystać, powinien jednak zostać należycie ustanowiony na podstawie aktu prawnego przyjętego na szczeblu UE, co obecnie nie ma miejsca w przypadku projektu e-CODEX. Jeżeli prawodawca Unii wybierze rozwiązanie projektu e-CODEX, należy niezwłocznie zaradzić brakowi instrumentu prawnego na szczeblu UE ustanawiającego i regulującego ten system,

uwzględnienie w samych aktach ustawodawczych szczegółowego opisu aspektów dotyczących systemu informatycznego, takich jak obowiązki w zakresie ochrony danych lub odpowiednie mające zastosowanie zabezpieczenia, które powinny zostać doprecyzowane w aktach wykonawczych. W szczególności, w zakresie, w jakim Komisja lub inna instytucja, organ, agencja lub urząd Unii byłyby zaangażowane w funkcjonowanie nowego systemu, w idealnej sytuacji akt prawny powinien określać ich obowiązki jako (wspólnego) administratora lub podmiotu przetwarzającego,

przeprowadzenie oceny skutków w zakresie ochrony danych podczas przygotowywania aktów wykonawczych.

27.

EIOD zaleca również:

przedstawienie w obu aktach ustawodawczych aktu wykonawczego dalszych szczegółów na temat systemu informatycznego oraz uwzględnienie w aktach wykonawczych nowych przepisów dotyczących usług elektronicznych i bezpośredniego przeprowadzania dowodów w drodze wideokonferencji, tak by obejmowały one również szczególne zabezpieczenia w odniesieniu do tych operacji przetwarzania,

w przypadku współadministracji – określenie w aktach wykonawczych związku między współadministratorami oraz treści wiążących ustaleń między nimi,

określenie w aktach wykonawczych zabezpieczeń zapewniających dostęp ograniczonej liczbie upoważnionych użytkowników,

określenie w sposób bardziej szczegółowy, w miarę możliwości, elementów statystycznych, które mają być gromadzone w aktach wykonawczych.

28.

Wreszcie EIOD pozostaje do dyspozycji Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia doradztwa na późniejszym etapie procesu. Zalecenia przedstawione w niniejszej opinii pozostają bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych uwag, jakie EIOD mógłby przedstawić jako dalsze kwestie. Przypomina on, że zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja ma obowiązek skonsultować się z EIOD przy przygotowywaniu aktów wykonawczych lub delegowanych mających wpływ na ochronę praw i wolności jednostki w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. EIOD oczekuje zatem, że w późniejszym terminie zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie przepisów projektów aktów wykonawczych lub delegowanych w tym zakresie.

Bruksela, dnia 13 września 2019 r.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79.

(3)  Wniosek COM (2018) 378 final (zwany dalej „wnioskiem dowodowym”) i wniosek COM (2018) 379 final (zwany dalej „wnioskiem w sprawie doręczania dokumentów”).

(4)  Uzasadnienie, s. 2.

(5)  Program prac Komisji na 2018 r. Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii (COM(2017) 650 final z 24.10.2017 r.), załącznik II, pkt 10 i 11.

(6)  Dokumenty robocze służb Komisji SWD(2018)285 i SWD(2018)287.

(7)  Uzasadnienie wniosku dowodowego, s. 3 oraz wniosku w sprawie doręczania dokumentów, s. 4: „[c]hociaż w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by państwa członkowskie mogły zacząć komunikować się cyfrowo, dotychczasowe doświadczenia i prognozy dotyczące scenariusza braku działań ze strony Unii wskazują, że postępy w cyfryzacji byłyby bardzo powolne i że nawet w przypadku podjęcia przez państwa członkowskie działań w tej dziedzinie zapewnienie interoperacyjności jest niemożliwe bez unijnych ram prawnych. Cel wniosku nie może zatem zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie i może zostać osiągnięty jedynie na poziomie Unii”.

(8)  P8_TA(2019)0103 oraz P8_TA(2019)0104.

(9)  Wyniki posiedzenia Rady (9970/19), s. 7, wersja tymczasowa, dostępna na stronie: https://www.consilium.europa.eu/media/39709/st09970-en19.pdf

Zgodnie z treścią dokumentu prezydencji (9566/19), pkt 8 i 13, „w opracowanych przez Komisję ocenach skutków dołączonych do obu wniosków, e-CODEX uznaje się za najbardziej odpowiedni i jedyny łatwo dostępny system informatyczny. Opracowanie innego zdecentralizowanego systemu oznaczałoby, że jeszcze raz zajęto by się tymi samymi wyzwaniami, do których odniesiono się już podczas prac nad e-CODEX. Jednym z istniejących rozwiązań jest e-CODEX, system opracowywany w ciągu prawie dziesięciu lat przez konsorcjum państw członkowskich przy wsparciu finansowym UE. System e-CODEX jest obecnie wykorzystywany w następujących rozwiązaniach: w systemie integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS); w systemie wzajemnego połączenia krajowych rejestrów upadłości; w systemie wymiany elektronicznego materiału dowodowego. Jednak jeżeli chodzi o stosowanie e-CODEX na zasadzie dobrowolnej współpracy, system ten nie został jeszcze wdrożony i nie jest jeszcze stosowany przez wszystkie państwa członkowskie. W tym kontekście, na podstawie dyskusji na forum grupy roboczej, Komisja mogłaby rozważyć – w odniesieniu do państw członkowskich, w których obecnie nie ma systemów informatycznych wspierających procedury elektroniczne – opracowanie na szczeblu krajowym referencyjnego rozwiązania wdrażającego dla systemu zaplecza, pod warunkiem że obowiązkowa komunikacja elektroniczna zyska wystarczająco silne i szerokie poparcie delegacji. Wszystkie systemy musiałyby być interoperacyjne pod względem technicznymi zgodne z tymi samymi specyfikacjami technicznymi (protokoły, standardy, schematy XML i procedury postępowania)”.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/28


Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 października 2019 r.

Opublikowane zgodnie z przepisami w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (1)

(2019/C 370/08)

Stopy bazowe obliczane są zgodnie z przepisami rozdziału wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (wytyczne zmienione decyzją Urzędu nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r.). Aby uzyskać obowiązujące stopy referencyjne, do stopy bazowej należy dodać odpowiednie marże zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

Określono następujące stopy bazowe:

 

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

1.10.2019 –

4,93

−0,66

1,72


(1)  Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG nr 26 z 25.5.2006, s. 1.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/29


Zaproszenie do składania wniosków dotyczących środków wsparcia działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2020 r.

(2019/C 370/09)

Niniejszym ogłasza się rozpoczęcie procedury zaproszenia do składania wniosków na rok budżetowy 2020 dotyczących działań informacyjnych w dziedzinie WPR.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia: Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2020 r.

Zaproszenie do składania wniosków, w tym obowiązujące terminy i budżet przewidziany na różne działania, można znaleźć na portalu „Wsparcie finansowe i przetargi” (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), podobnie jak informacje o powiązanych działaniach i wytyczne dla wnioskodawców dotyczące sposobu składania wniosków. Na portalu tym będą również w razie potrzeby publikowane aktualizacje wszelkich informacji.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/30


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 370/10)

1.   

W dniu 24 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Marcegaglia Plates S.p.A. („Marcegaglia Plates”, Włochy). Marcegaglia Plates jest spółką zależną należącą w całości do grupy Marcegaglia (Włochy),

Evraz Palini & Bertoli S.r.l. („Evraz Palini”, Włochy).

Przedsiębiorstwo Marcegaglia Plates przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Evraz Palini.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Marcegaglia Plates: walcowanie blach grubych quarto,

w przypadku grupy Marcegaglia: obróbka stali (2),

w przypadku Evraz Palini: walcowanie blach grubych quarto.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (3) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

Sprawa M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Grupa Marcegaglia jest największym niezintegrowanym dostawcą stali w Europie, przetwarzającym głównie stal węglową, ale również stal nierdzewną w swoich walcowniach i centrach usług związanych ze stalą.

(3)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/32


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2019/C 370/11)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA STANDARDOWEJ ZMIANY

Pauillac

PDO-FR-A0713-AM03

Data przekazania informacji: 9.8.2019

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.   Wyznaczona działka rolna

W rozdziale I pkt IV ppkt 2 tiret drugie specyfikacji produktu dodaje się datę 6 września 2018 r.

2.   Obszar geograficzny

W pkt IV ppkt 1 specyfikacji produktu:

po sformułowaniu „odbywają się” dodaje się sformułowanie „zgodnie z oficjalnym kodem geograficznym (»code officiel géographique«) z dnia 27 kwietnia 2018 r.”,

usuwa się gminę „Cissac-Médoc”.

Zmiana ta odzwierciedla prace związane z wyznaczeniem obszaru, w ramach których stwierdzono, że działek położonych w gminie Cissac-Médoc nie zgłoszono do objęcia przedmiotową nazwą pochodzenia, w związku z czym gminę tę usuwa się z wykazu gmin należących do wyznaczonego obszaru geograficznego.

W związku z tym zmienia się odpowiednio pkt 1.6 jednolitego dokumentu dotyczący wyznaczonego obszaru geograficznego.

3.   Związek z obszarem geograficznym

W pkt X ppkt 1 lit. a) specyfikacji produktu usuwa się nazwę „Cissac-Médoc”.

Zmianę tę wprowadza się wskutek zmiany obszaru geograficznego.

Przedmiotowa zmiana nie dotyczy jednolitego dokumentu.

4.   Działki poza gminą Pauillac

Zaktualizowano załącznik zawierający wykaz działek położonych poza gminą Pauillac, które można zgłosić do objęcia nazwą Pauillac, w związku z pracami związanymi z wyznaczeniem obszaru.

Przedmiotowa zmiana nie dotyczy jednolitego dokumentu.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa produktu

Pauillac

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

4.   Opis wina lub win

Nazwa „Pauillac” jest zastrzeżona dla czerwonych win niemusujących.

Wina te charakteryzują się:

minimalną naturalną objętościową zawartością alkoholu wynoszącą 11 %,

całkowitą objętościową zawartością alkoholu po wzbogaceniu wina wynoszącą 13,5 %,

zawartością kwasu jabłkowego wynoszącą ≤ 0,30 g/l,

zawartością cukrów fermentujących wynoszącą ≤ 2 g/l,

kwasowością lotną wynoszącą ≤ 13,26 meq/l w przypadku win wprowadzonych do obrotu luzem do dnia 31 lipca roku następującego po roku, w którym miały miejsce zbiory, oraz ≤ 16,33 meq/l w przypadku win wprowadzonych do obrotu po tej dacie.

Wina objęte nazwą „Pauillac” posiadają niezwykle intensywną barwę. Wina te są mocne i dobrze zbudowane przede wszystkim dzięki połączeniu odmian winorośli, w którym cabernet sauvignon N jest odmianą szczególnie dominującą. Obecność tanin, która wynika z wykorzystania wspomnianej odmiany winorośli, sprawia, że wina te doskonale nadają się do starzenia. Wykorzystuje się jednak również odmianę winorośli merlot N, która nadaje winom krągłość i owocowy charakter. Strukturę i złożoność win wzbogaca odmiana winorośli cabernet franc N lub rzadziej petit-verdot N. Po długim okresie dojrzewania wina te rozwijają bukiet wyróżniający się niezwykłą złożonością.

Pozostałe kryteria są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna kwasowość ogólna

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

5.   Praktyki winiarskie

a)   Podstawowe praktyki enologiczne

Szczególne praktyki enologiczne

Zezwala się na stosowanie substraktywnych technik wzbogacania przy progu stężenia wynoszącym 15 %.

Całkowita objętościowa zawartość alkoholu w winach po wzbogaceniu nie przekracza 13,5 %.

Praktyka uprawy

Minimalna gęstość obsady w winnicy wynosi 7 000 roślin na hektar.

Odstęp między rzędami winorośli nie może wynosić więcej niż 1,50 metra, zaś odległość między roślinami w tym samym rzędzie nie może wynosić mniej niż 0,80 metra.

Cięcia dokonuje się najpóźniej na etapie rozwinięcia liści (etap 9 skali Lorenza).

Winorośl przycina się według następujących technik, zostawiając maksymalnie dwanaście oczek na łozie:

cięcie, zwane medokańskim (fr. taille médocaine), długie lub cięcie krótkie i długie, w ramach którego na roślinie pozostawia się dwie długie łozy z maksymalnie czterema oczkami na łozę w przypadku odmian winorośli cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N i petit verdot N lub z maksymalnie pięcioma oczkami na łozę w przypadku odmian winorośli cabernet franc N i carmenère N. Czopy przycina się, pozostawiając na nich dwa oczka,

ciecie krótkie w formie podwójnego sznura lub w formie czteroramiennego wachlarza.

Nawadnianie w okresie wegetacji winorośli może zostać dopuszczone zgodnie z przepisami art. D. 645-5 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

b)   Maksymalne zbiory

63 hektolitry z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Zbiór winogron, produkcja wina i jego dojrzewanie odbywają się na obszarze gminy Pauillac w departamencie Gironde oraz na działkach wymienionych w załączniku do specyfikacji produktu i położonych w następujących gminach: Saint-Estèphe, Saint-Julien Beychevelle i Saint-Sauveur.

7.   Główne odmiany winorośli

Petit Verdot N

Cabernet franc N

Merlot N

Carmenère N

Cot N - Malbec N

Cabernet-Sauvignon N

8.   Opis związku lub związków

Obszar geograficzny, na którym wytwarza się wina objęte kontrolowaną nazwą pochodzenia „Pauillac” – położony w departamencie Gironde i w centralnej części półwyspu Médoc, 50 km na północ od Bordeaux, na lewobrzeżu estuarium Żyrondy – odpowiada obszarowi gminy Pauillac oraz części obszaru gmin Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle i Saint-Sauveur.

Wina objęte przedmiotową nazwą, która wpisuje się w kontekst umiarkowanego klimatu oceanicznego, swoje właściwości zawdzięczają warunkom klimatycznym sprzyjającym powstaniu rozległego regionu winiarskiego, które wynikają z obecności regulujących temperaturę wód Oceanu Atlantyckiego i Żyrondy. Klimat oceaniczny oraz występujące w niektórych latach jesienne epizody opadów lub, przeciwnie, bardzo ciepłe i słoneczne jesienie powodują zauważalne zróżnicowanie poszczególnych roczników. Główne właściwości przedmiotowego regionu wynikają jednak przede wszystkim z cech geologicznych typowych dla tego basenu sedymentacyjnego, pierwotnego historycznego procesu tworzenia gleb na tym obszarze, rzeźby terenu i jego topografii, a także obecnych składników gleby na obszarach przeznaczonych pod uprawę winorośli.

Obszar produkcji obejmuje wyznaczone działki, na których gleby są żwirowe lub piaszczysto-żwirowe, pod warunkiem że zawartość drobnego piasku, głównie naniesionego przez wiatr, jest dość niska, a przepuszczalność gleb odpowiednia. Gleby obszaru Pauillac stanowią znakomity teren dla uprawy odmiany winorośli cabernet-sauvignon N, ale nadają się one również bardzo dobrze do uprawy odmiany merlot N. Z obszaru produkcji wyklucza się natomiast działki położone na nowo powstałych aluwiach, na obszernych lub słabo odwodnionych – ze względu na ich położenie na nieprzepuszczającym wody podglebiu – warstwach piasków eolicznych. Podobnie jest w przypadku działek, na których utworzono sztuczne powierzchnie, zabudowanych lub wykorzystywanych jako żwirownie. Prowadzenie winorośli jest niezwykle selektywne i odbywa się poprzez stosowanie ograniczonego odstępu między rzędami oraz zoptymalizowanie maksymalnej wydajności działki i poszczególnych krzewów winorośli.

Jakość i typowość win objętych kontrolowaną nazwą pochodzenia „Pauillac” wywodzą się z właściwości gleb i ich położenia topograficznego w okolicy estuarium Żyrondy, które chroni region winiarski przed gwałtownością klimatu.

Winnice klasy crus w gminie Pauillac zostały jeszcze wyżej ocenione w różnych klasyfikacjach własności sporządzanych od końca XVII wieku niż winnice objęte pozostałymi nazwami pochodzenia na półwyspie Médoc. Gmina ta posiada obecnie największą liczbę winnic klasy crus classés (tj. crus posiadających wyższy status w ramach klasyfikacji win) wynoszącą 18 (w tym winnice Lafite-Rothschild, Latour oraz Mouton-Rothschild, które jako pierwsze otrzymały taki status odpowiednio w 1855 r. i w 1973 r.).

Wina objęte nazwą „Pauillac” posiadają niezwykle intensywną barwę. Wina te są mocne i dobrze zbudowane przede wszystkim dzięki połączeniu odmian winorośli, w którym cabernet sauvignon N jest odmianą szczególnie dominującą. Obecność tanin, która wynika z wykorzystania wspomnianej odmiany winorośli, sprawia, że wina te doskonale nadają się do starzenia. Wykorzystuje się jednak również odmianę winorośli merlot N, która nadaje winom krągłość i owocowy charakter. Strukturę i złożoność win wzbogaca odmiana winorośli cabernet franc N lub rzadziej petit-verdot N. Po długim okresie dojrzewania wina te rozwijają bukiet wyróżniający się niezwykłą złożonością.

Sposób prowadzenia winnicy poprzez zastosowanie rzeczywistej gęstości obsady znacznie przekraczającej 7 000 roślin na hektar zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji produktu objętego przedmiotową nazwą umożliwia – dzięki kontrolowanym zbiorom – uzyskanie bardzo dojrzałych, zdrowych i bardzo skoncentrowanych owoców. Możliwa jest również bardzo długa maceracja i znaczna ekstrakcja w celu uzyskania struktury niezbędnej do dojrzewania. W związku z powyższym dojrzewanie, przewidziane na okres co najmniej sześciu miesięcy, jest niezbędne w celu wydobycia połączeń tanin i antocyjanów niezbędnych do stabilizacji barwy i złagodzenia taniczności win, tj. zmniejszenia twardości tanin.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Ramy prawne:

 

przepisy UE

Rodzaj wymogów dodatkowych:

 

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu:

 

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony na zasadzie odstępstwa w odniesieniu do winifikacji, produkcji i dojrzewania win, stanowi obszar następujących gmin w departamencie Gironde poza działkami wymienionymi w załączniku: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne i Vertheuil.

Ramy prawne:

 

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

 

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

 

Na etykiecie można wskazać nazwę większej jednostki geograficznej „Bordeaux – Médoc”, „Vin de Bordeaux–– Médoc” lub „Grand Vin de Bordeaux – Médoc”.

 

Czcionka, którą zapisana jest ta nazwa, nie może być większa (wysokość i szerokość) niż dwie trzecie wielkości czcionki, którą zapisano zarejestrowaną nazwę pochodzenia.

Link do specyfikacji produktu

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6d2525a4-0869-49f7-97bf-4a489bee5499


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2).