ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 83

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
5 marca 2019


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 83/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2019/C 83/02

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/119/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/354, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/352 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

2

2019/C 83/03

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/119/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

3

2019/C 83/04

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/351, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/350 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

4

2019/C 83/05

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

5

 

Komisja Europejska

2019/C 83/06

Kursy walutowe euro

6

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2019/C 83/07

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec spółki Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a.(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

7


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2019/C 83/08

Zaproszenia do składania wniosków o dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu Łącząc Europę na lata 2014–2020 (Decyzja wykonawcza Komisji C(2018) 568)

8

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2019/C 83/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

9

2019/C 83/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

13

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2019/C 83/13

Publikacja zmienionego jednolitego dokumentu w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

15

2019/C 83/14

Zawiadomienie dla HAMZY USAMY MUHAMMADA BIN LADENA, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2019/353

19


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.9226 – CommScope/ARRIS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 83/01)

W dniu 22 lutego 2019 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32019M9226. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/2


Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/119/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/354, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/352 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

(2019/C 83/02)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/119/WPZiB (1) zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/354 (2) i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 208/2014 (3) wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/352 (4) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wymienione w wyżej wspomnianych załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 2014/119/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie. Uzasadnienie umieszczenia tych osób w wykazie podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich – które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 – by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą złożyć przed dniem 1 listopada 2019 r. wniosek do Rady (wraz z dokumentami uzupełniającymi) o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionym wykazie; wniosek należy skierować na następujący adres:

Rada Unii Europejskiej

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 26.

(2)  Dz.U. L 64 z 5.3.2019, s. 7.

(3)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1.

(4)  Dz.U. L 64 z 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/3


Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/119/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

(2019/C 83/03)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (1):

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja 2014/119/WPZiB (2), zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2019/354 (3), i rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 (4), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/352 (5).

Administratorem danych dla tej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1.C w Dyrekcji Generalnej C – Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady. Kontakt:

Rada Unii Europejskiej

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2014/119/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2019/354, i z rozporządzeniem (UE) nr 208/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/352.

Osoby, których dotyczą dane, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2014/119/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 208/2014.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 26.

(3)  Dz.U. L 64 z 5.3.2019, s. 7.

(4)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1.

(5)  Dz.U. L 64 z 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/4


Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/351, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/350 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2019/C 83/04)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB (1), wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/351 (2), oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 (3), wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/350 (4), w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wymienione we wspomnianych wyżej załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB i w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012. Powody umieszczenia tych osób w wykazie podano w odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę tych osób, że mogą wystąpić do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim (odpowiednich państwach członkowskich), które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 16 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć do Rady, przed dniem 29 marca 2019 r., wniosek – wraz z dokumentami uzupełniającymi – o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozważona; wniosek należy skierować na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów następnego przeglądu wykazu wskazanych osób i podmiotów przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 34 decyzji 2013/255/WPZiB oraz z art. 32 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

Zwraca się również uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(2)  Dz.U. L 63 I z 4.3.2019, s. 4.

(3)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 63 I z 4.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/5


Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

(2019/C 83/05)

Uwagę osób, których dotyczą dane, zwraca się na poniższe informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (1).

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2013/255/WPZiB (2), wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/351 (3), i rozporządzenie (UE) nr 36/2013 (4), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/350 (5).

Administratorem danych dla tej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1.C w Dyrekcji Generalnej do Spraw Zagranicznych, Rozszerzenia i Ochrony Ludności (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady. Kontakt:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2013/255/WPZiB, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2019/351, i z rozporządzeniem (UE) nr 36/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/350.

Osoby, których dotyczą dane, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 36/2012.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji odnośnej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane jeszcze przez 5 lat od momentu, gdy osoba, której dotyczą dane, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych i pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(3)  Dz.U. L 63 I z 4.3.2019, s. 4.

(4)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(5)  Dz.U. L 63 I z 4.3.2019, s. 1.


Komisja Europejska

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/6


Kursy walutowe euro (1)

4 marca 2019 r.

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1337

JPY

Jen

126,91

DKK

Korona duńska

7,4616

GBP

Funt szterling

0,85775

SEK

Korona szwedzka

10,5543

CHF

Frank szwajcarski

1,1352

ISK

Korona islandzka

136,20

NOK

Korona norweska

9,7633

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,621

HUF

Forint węgierski

315,84

PLN

Złoty polski

4,2989

RON

Lej rumuński

4,7412

TRY

Lir turecki

6,1023

AUD

Dolar australijski

1,5990

CAD

Dolar kanadyjski

1,5092

HKD

Dolar Hongkongu

8,8986

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6660

SGD

Dolar singapurski

1,5361

KRW

Won

1 276,68

ZAR

Rand

16,1463

CNY

Yuan renminbi

7,5985

HRK

Kuna chorwacka

7,4325

IDR

Rupia indonezyjska

16 019,18

MYR

Ringgit malezyjski

4,6204

PHP

Peso filipińskie

58,726

RUB

Rubel rosyjski

74,5435

THB

Bat tajlandzki

36,142

BRL

Real

4,2794

MXN

Peso meksykańskie

21,9374

INR

Rupia indyjska

80,3630


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/7


Postępowanie likwidacyjne

Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec spółki Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.”

(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

(2019/C 83/07)

Zakład ubezpieczeń

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.”

Hajdúnánás

Bocskai u. 45

4080

MAGYARORSZÁG/WĘGRY

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji

31 stycznia 2019 r.

Wejście w życie: 31 stycznia 2019 r.

Nakaz obowiązkowej likwidacji wraz z wyznaczeniem likwidatora

Właściwe organy

Sąd Rejonowy w Debreczynie

Debrecen

Széchenyi utca 9.

4025

MAGYARORSZÁG/WĘGRY

Organ nadzoru

Bank Centralny Węgier

Budapest

Krisztina krt. 39

1013

MAGYARORSZÁG/WĘGRY

Wyznaczony likwidator

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

MAGYARORSZÁG/WĘGRY

Prawo właściwe

Węgry

Część czwarta ustawy LXXXVIII z 2014 r. o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa XLIX z 1991 r. w sprawie postępowania upadłościowego i postępowania likwidacyjnego


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/8


Zaproszenia do składania wniosków o dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020

(Decyzja wykonawcza Komisji C(2018) 568)

(2019/C 83/08)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na lata 2019–2020 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującej dziedziny:

CEF-TC-2019-3: e-archiwizacja

Całkowity szacowany budżet dostępny na finansowanie projektów wybranych w ramach tego zaproszenia wynosi 2,1 mln EUR.

Termin składania wniosków upływa dnia 14 maja 2019 r.

Dokumentacja dotycząca każdego z zaproszeń jest dostępna na stronie internetowej instrumentu „Łącząc Europę” w sekcji CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9254 – MUTB/CFSGAM)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 83/09)

1.   

W dniu 25 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation („MUTB”, Japonia),

Colonial First State Global Asset Management group („CFSGAM”, Australia).

MUTB przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całą grupą CFSGAM.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

MUTB jest spółką zależną należącą w całości do przedsiębiorstwa Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. („MUFG”), prowadzącego działalność na całym świecie i oferującego pełen zakres usług bankowych. W zależności od regionu geograficznego usługi te obejmują usługi detaliczne, korporacyjne i bankowość inwestycyjną, a także zarządzanie aktywami oraz usługi sprzedaży i obrotu,

Grupa CFSGAM prowadzi globalną działalność w zakresie zarządzania aktywami Commonwealth Bank of Australia („CBA”). CFSGAM oferuje szeroką gamę instrumentów kapitałowych, instrumentów o stałej kwocie dochodu oraz instrumentów alternatywnych (inwestycje w nieruchomości i infrastrukturę) dla inwestorów instytucjonalnych, jak również dla inwestorów korporacyjnych/detalicznych. CFSGAM prowadzi działalność w wielu miastach, w tym w Sydney, Edynburgu, Hongkongu, Londynie, Nowym Jorku i Singapurze. Poza Australią grupa znana jest również jako „First State Investments” („FSI”).

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9254 – MUTB/CFSGAM

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 83/10)

1.   

W dniu 21 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

ArcelorMittal SA („ArcelorMittal”, Luksemburg),

CLN – Coils Lamiere Nastri SpA („CLN”, Włochy),

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl („AMCLN”, Włochy), kontrolowane przez ArcelorMittal i CLN, oraz

centra usług stalowych Ilva w Legarno i Paderno Dugnano („centra Ilva”, Włochy), kontrolowane przez ArcelorMittal.

ArcelorMittal oraz CLN przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad centrami Ilva.

Koncentracja dokonywana jest w drodze przeniesienia tytułu własności z ArcelorMittal na AMCLN.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa ArcelorMittal: produkcja, dystrybucja, marketing i sprzedaż wyrobów ze stali,

—   w przypadku przedsiębiorstwa CLN: produkcja części samochodowych i felg ze stali oraz dystrybucja wyrobów ze stali za pośrednictwem centrów usług stalowych poza terenem Włoch; oraz

—   w przypadku centrów Ilva: dwa centra usług stalowych w Legarno i Paderno Dugnano.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/12


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 83/11)

1.   

W dniu 22 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

LG Electronics Inc., („LGE”) (Korea Południowa),

Lufthansa Technik AG („LHT”, Niemcy),

nowo utworzona spółka będąca wspólnym przedsiębiorcą („JV”, Niemcy).

Przedsiębiorstwa LGE i LHT przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa LGE: elektronika, urządzenia telekomunikacyjne i sprzęt gospodarstwa domowego,

—   w przypadku przedsiębiorstwa LHT: konserwacja, naprawy i remonty statków powietrznych, silników i ich komponentów. LHT prowadzi również działalność w zakresie rozwoju, projektowania, produkcji i dostaw systemów zarządzania kabinami i systemów rozrywki podczas lotu (CMS/IFE) oraz komponentów do CMS/IFE,

—   w przypadku przedsiębiorstwa JV: projektowanie, produkcja, konserwacja i sprzedaż systemów CMS/IFE oraz systemów wyświetlania.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 83/12)

1.   

W dniu 22 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., należącego do Carlyle Group, L.P. („Carlyle”, Stany Zjednoczone),

TA Associates L.P. („TA Associates”, Stany Zjednoczone),

Wu Holdco, Inc., do którego należy Weiman Group i które jest kontrolowane przez Cortec Group Fund V, L.P. („Weiman Group”, Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa Carlyle i TA Associates przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Weiman Group.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

przedsiębiorstwo Carlyle zajmuje się alternatywnym zarządzaniem aktywami; zarządza ono funduszami, które inwestują na całym świecie w czterech różnych dziedzinach: inwestycje typu private equity dla firm (wykup i kapitał wzrostu), aktywa rzeczowe (nieruchomości, infrastruktura, energia i zasoby odnawialne), globalne inwestycje kredytowe (kredyty z wykorzystaniem dźwigni finansowej i kredyty strukturyzowane, kredyty oportunistyczne, kredyty energetyczne, kredyty prywatne i kredyty zagrożone) oraz globalne rozwiązania kredytowe (fundusz private equity programu funduszy, a także związane z nim współinwestowanie i działalność drugorzędna),

przedsiębiorstwo Ta Associates prowadzi działalność inwestycyjną na niepublicznym rynku kapitałowym za pośrednictwem różnych funduszy aktywnych w pięciu głównych sektorach, a mianowicie w sektorze technologii, usług finansowych, opieki zdrowotnej, ochrony konsumentów i usług dla przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Europie i Azji,

przedsiębiorstwo Weiman Group jest producentem i dystrybutorem produktów do czyszczenia powierzchni przeznaczonych dla gospodarstw domowych i dla klientów komercyjnych w sektorze żywności i opieki zdrowotnej.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/15


Publikacja zmienionego jednolitego dokumentu w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

(2019/C 83/13)

Niniejszy wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej został zatwierdzony przez Komisję Europejską zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 (1).

Wniosek o zatwierdzenie tej zmiany nieznacznej jest podany do wiadomości publicznej w bazie danych DOOR Komisji.

JEDNOLITY DOKUMENT

„ANGLESEY SEA SALT”/„HALEN MÔN”

Nr UE: PDO-GB-0105-01068-AM01 – 26.3.2018

ChNP ( X ) ChOG ( )

1.   Nazwa lub nazwy

„Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Wielka Brytania

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itd.)

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

„Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” to nazwa soli w płatkach zbieranej w cieśninie Menai oddzielającej od lądu wyspę Anglesey w Północnej Walii. Występuje w formie krystalicznych, białych, płaskich płatków, zawierających ponad 30 mikroelementów, bez dodatków. Zaklasyfikowane płatki mają szerokość nie większą niż 2 cm. Ze względu na zawartość minerałów „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” wyraźnie wyróżnia się wyglądem, konsystencją, smakiem i pozostawianym w ustach posmakiem. Sól ma skoncentrowany słony smak i chrupką konsystencję wynikającą z naturalnej zawartości wapnia i magnezu, które pozostają w niej po szczególnym procesie płukania, nadającym „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” jej białą barwę i wyraźny smak bez śladu goryczy, która może być wynikiem nadmiaru wapnia.

„Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości stosowanym surowcom – czystej wodzie morskiej oraz technice krystalizacji i płukania soli. „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” to sól morska bez dodatków, zawierająca następujące naturalnie występujące mikroelementy i minerały:

Skład:

Chlorek sodu

powyżej 90 % w/w

Woda

poniżej 4 %

Ołów

poniżej 2 mg/kg

Cyna

poniżej 200 mg/kg

Arsen

poniżej 0,5 mg/kg

Rtęć

poniżej 0,1 mg/kg

Kadm

poniżej 0,5 mg/kg

Miedź

poniżej 2 mg/kg

Cynk

ilości śladowe

Magnez

co najmniej 0,2 %

Jod

do 1 mg/kg

Wapń

0,08–0,15 %

Otrzymywane płatki soli występują w trzech odmianach; grubej, drobnej i mielonej.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Całość procesu produkcji i przetwarzania musi odbywać się na wyznaczonym obszarze w kontrolowanych warunkach w celu otrzymania jednorodnego produktu końcowego, co obejmuje:

pompowanie i filtrowanie wody morskiej

koncentrację solanki

krystalizację

zbieranie kryształków soli

płukanie

pakowanie

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Cieśnina Menai, Anglesey, Północna Walia. Cieśnina Menai to pas wody oddzielający wyspę Anglesey od lądowej części Walii. Jeden kraniec cieśniny stanowi Fort Belan na południowo-zachodnim wybrzeżu lądowej części Walii (współrzędne SH 115 440610) oraz Abermenai Point na wyspie Anglesey (współrzędne SH 443615 wg mapy nr 115 Ordenance Survey), drugi natomiast – linia pomiędzy wychodzącym w morze nabrzeżem (współrzędne 580740) po stronie Anglesey i krańcem pirsu Bangor po stronie lądu (współrzędne 582 736). Obszar ten podlega jurysdykcji Caernarfon Harbour Trust.

5.   Związek z obszarem geograficznym

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego

Specyfika obszaru wynika z warunków klimatycznych, występowania pływów oraz braku przemysłu ciężkiego i transportu morskiego w okolicy.

Wyjątkowość produktu wynika częściowo z bardzo dużej amplitudy pływu, o wartości ponad 9,5 m, co oznacza, że dwa razy na dobę woda w zatoce podlega wymianie wraz z przypływem. Nietypowy wysoki pływ występujący dwa razy na dobę, do którego dochodzi, gdy Prąd Zatokowy obmywa wyspę z obu stron, pozwala na zachowanie równowagi mikroelementów i codzienny napływ świeżej wody do produkcji.

Napływający z Atlantyku Prąd Zatokowy opływa zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii. Dzięki temu jest tu cieplej niż na wschodnim wybrzeżu, średnia temperatura wynosi latem 15 stopni na powierzchni wody i 12 stopni pod wodą. Średnie zasolenie wody morskiej w okolicy wynosi 34,25–35 ‰, choć może osiągnąć wartość do 36 ‰. Ma to wpływ na intensywność smaku „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” – do przyprawiania żywności wystarczy mniejsza ilość tej soli.

Dodatkowo występujący na brzegach piasek i muszle poddają wodę wstępnej filtracji, zaś małże w okresie wzrostu wyciągają z wody morskiej wapń. Jakość surowca ma bezpośredni wpływ na jakość soli morskiej. Produkt charakteryzuje się także szczególnym procesem płukania.

5.2.   Specyfika produktu

Ze względu na zawartość minerałów „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” wyraźnie wyróżnia się wyglądem, konsystencją, smakiem i pozostawianym w ustach posmakiem. Sól występuje w formie dużych, kruchych, płaskich płatków, nie zaś granulek. Mają one skoncentrowany słony smak i chrupką konsystencję. Płukanie soli nadaje jej biały wygląd i czysty smak bez goryczy, która może wynikać z nadmiaru wapnia.

Surowce z czystej wody morskiej, metoda krystalizacji i płukania soli nadają „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” unikalne cechy. Jest to sól morska bez dodatków zawierająca naturalnie występujące mikroelementy i minerały.

„Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” cieszy się ugruntowaną pozycją i renomą w przemyśle spożywczym zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i na świecie. Jako produkt wysokiej jakości sól ta wykorzystywana jest przez wielu szefów kuchni i znawców sztuki kulinarnej, a jej nazwa regularnie pojawia się w ich jadłospisach. Wielu uznanych restauratorów i przedsiębiorców branży rolno-spożywczej preferuje tę właśnie sól.

Poniżej przytoczone zostały komentarze odnoszące się do jej smaku i do regionu, z którego pochodzi „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn”.

„»Anglesey Sea Salt/Halen Môn« nie ma sobie równych – ma czysty smak, doskonałą intensywność i smakowicie chrupiącą konsystencję”.

Chris Chown,

szef kuchni i właściciel restauracji Plas Bodegroes w Pwllheli w Walii

„Używam »Anglesey Sea Salt/Halen Môn«, ponieważ pasuje do mojej kulinarnej filozofii; z dobrych składników łatwo jest przygotować doskonałe dania. »Anglesey Sea Salt/Halen Môn« podnosi walory każdego dania, które zostanie nią przyprawione”.

Jane Milton,

znawca branży spożywczej, bloger i szef kuchni

„»Anglesey Sea Salt/Halen Môn« pozyskiwana jest w bardzo staranny sposób, przy użyciu innowacyjnych metod, dzięki którym zachowuje mikroelementy i minerały z chłodnych morskich fal cieśniny Menai. Złożoność kompozycji mineralnej »Anglesey Sea Salt/Halen Môn« uwrażliwia wszystkie kubki smakowe na podniebieniu i wywołuje ich żywą reakcję, dzięki czemu jedzenie ma wyjątkowo intensywny smak”.

Colin Pressdee,

krytyk kulinarny

„Delikatne płatki ekologicznej soli morskiej pozostawiają na ustach wspaniały, wyraźny posmak przypominający czystą wodę morską wokół Anglesey, z której powstają oraz nadają zniewalającą głębię każdemu daniu, do którego zostaną użyte… Dzięki niej życie ma nowy smak”.

Simon Majumdar,

pisarz, krytyk kulinarny i dziennikarz telewizyjny.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)

Pierwsze świadectwa historyczne dotyczące produkcji soli na wyspie Anglesey pochodzą z czasów rzymskich, zaś jej największy rozwój przypada na początek XVIII w. Pozostałości salin znaleźć można w Holyhead na północy wyspy, na „Solnej Wyspie” („Salt Island” lub „Ynys Halen” po walijsku), połączonej drogą z główną wyspą. Salt Island zawdzięcza swoją nazwę salinom, w których przetwarzano wodę morską w celu otrzymania soli. Zakłady te zostały zamknięte w XVIII w., kiedy zaczęto stosować sól kamienną do „wzmocnienia solanki”, co uznano za fałszowanie soli.

Prąd Zatokowy niesie do cieśniny Menai czystą wodę, zaś na jej brzegach nie ma dużych miast ani zakładów przemysłu ciężkiego. Do tego dodać należy wyjątkowo dużą amplitudę pływu, dzięki któremu dwa razy na dobę wraz z przypływem do zatoki napływa świeża woda, pozwalająca na utrzymanie zrównoważonego poziomu mikroelementów i codzienną wymianę wody morskiej, nadając „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” jej charakterystyczny smak i wygląd.

Właściwą intensywność smaku i odpowiedni wygląd soli osiąga się dzięki wiedzy eksperckiej i umiejętnościom wyszkolonych rzemieślników.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17.


5.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/19


Zawiadomienie dla HAMZY USAMY MUHAMMADA BIN LADENA, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2019/353

(2019/C 83/14)

1.   

W decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 (1) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych członków organizacji ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000), systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez wspomniany komitet ONZ obejmuje:

ISIL (Daisz) i Al-Kaidę,

osoby fizyczne lub prawne, podmioty, organy i grupy związane z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą którejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów, organów i grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub dany podmiot są „powiązane” z ISIL (Daisz) i Al-Kaidą, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez ISIL (Daisz) i Al-Kaidę bądź jakąkolwiek ich komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia,

b)

dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów,

c)

prowadzenie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.   

W dniu 28 lutego 2019 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ zatwierdził dodanie wpisu dotyczącego HAMZY USAMY MUHAMMADA BIN LADENA do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Daisz) i Al-Kaidy.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN może w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu go do wymienionego wyżej wykazu ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi. Wniosek taki należy przesłać na poniższy adres:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/353 (2), zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (3). Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na wpisaniu HAMZY USAMY MUHAMMADA BIN LADENA do wykazu w załączniku I do tego rozporządzenia („załącznik I”).

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.   

W art. 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewiduje się dokonanie procesu weryfikacji, w przypadku gdy osoby ujęte w wykazie zgłoszą uwagi dotyczące powodów umieszczenia ich w wykazie. Osoby i podmioty dodane do załącznika I rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/353 mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/353 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.   

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25.

(2)  Dz.U. L 64 z 5.3.2019, s. 5.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.