ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 11

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
11 stycznia 2019


Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2019/C 11/01 EBC/2019/1

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2019/1)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 11/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) ( 1 )

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 11/03

Kursy walutowe euro

5


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2019/C 11/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

6

2019/C 11/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

8


 

Sprostowania

2019/C 11/06

Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) – Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) ( Dz.U. C 196 z 8.6.2018 )

9


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

ZALECENIA

Europejski Bank Centralny

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad wypłaty dywidend

(EBC/2019/1)

(2019/C 11/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6 oraz art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 34,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Instytucje kredytowe zobowiązane są do kontynuowania przygotowań do terminowego i pełnego zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4), a także do zakończenia okresu przejściowego ustanowionego przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395 (5) w celu złagodzenia potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu na kapitał podstawowy Tier I, wynikającego z rachunkowości uwzględniającej oczekiwane straty kredytowe na podstawie MSSF 9, w wymagających okolicznościach makroekonomicznych oraz finansowych, które to okoliczności wywierają nacisk na zyskowność instytucji kredytowych, a co za tym idzie na ich zdolność do budowania bazy kapitałowej. Dodatkowo, mając na uwadze konieczność finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe, zachowawcza polityka dystrybucji zysków jest częścią właściwego zarządzania ryzykiem i częścią zdrowego systemu bankowego. Należy wykorzystać tę samą metodę, która została wskazana w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego EBC/2017/44 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

1.

Istnieje potrzeba, aby instytucje kredytowe ustanowiły zasady dotyczące dywidend oparte na zachowawczych oraz rozważnych założeniach w celu zapewnienia spełnienia po podziale zysków stosownych wymogów kapitałowych oraz zastosowania się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej.

a)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do ciągłego spełniania mających zastosowanie minimalnych wymogów kapitałowych („wymogów filaru 1”). Wymogi te obejmują współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 w wysokości 4,5 %, współczynnik kapitału Tier 1 w wysokości 6 % oraz całkowity współczynnik kapitałowy w wysokości 8 %, zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

b)

Dodatkowo instytucje kredytowe zobowiązane są do ciągłego spełniania wymogów kapitałowych, które zostały nałożone na mocy decyzji wynikającej z przeglądu i oceny nadzorczej w ramach stosowania art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i które wykraczają poza filar 1 („wymogi filaru 2”).

c)

Instytucje kredytowe zobowiązane są również do spełniania łącznego wymogu w zakresie bufora w rozumieniu w art. 128 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE.

d)

Instytucje kredytowe zobowiązane są także do osiągnięcia pełnej wysokości (7) wymaganego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego od stosownej daty ich pełnego wdrożenia. Odnosi się to do pełnego zastosowania powyższych współczynników po zakończeniu okresu przejściowego, jak również do łącznych wymogów w zakresie bufora w rozumieniu art. 128 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE. Przepisy przejściowe zawarte są w tytule XI dyrektywy 2013/36/UE oraz części dziesiątej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

e)

Instytucje kredytowe, które zdecydowały się na stosowanie w okresie przejściowym rozwiązań określonych rozporządzeniem (UE) 2017/2395, zobowiązane są także do osiągnięcia pełnej wysokości współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 przed końcem okresu przejściowego określonego tym rozporządzeniem.

Wymogi te muszą być spełnione na poziomie skonsolidowanym, na poziomie subskonsolidowanym (o ile ma to zastosowanie), jak również na poziomie pojedynczych instytucji, o ile zastosowanie wymogów ostrożnościowych nie zostało zniesione w indywidualnych przypadkach, zgodnie z art. 7 i 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2.

W odniesieniu do instytucji kredytowych wypłacających dywidendę (8) w 2019 roku za rok finansowy 2018 EBC przekazuje poniższe zalecenia.

a)

Kategoria 1: instytucje kredytowe, które (i) spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), oraz które (ii) osiągnęły już w pełni współczynniki, o których mowa w ust. 1 lit. d) oraz ust. 1 lit. e) w dniu 31 grudnia 2018 r., powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnienie wszelkich wymogów oraz stosowanie się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej, nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej.

b)

Kategoria 2: instytucje kredytowe, które spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) w dniu 31 grudnia 2018 r., lecz nie osiągnęły jeszcze w pełni współczynników, o których mowa w ust. 1 lit. d) oraz ust. 1 lit. e) w dniu 31 grudnia 2018 r., powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnienia wszelkich wymogów oraz stosowanie się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej. Ponadto instytucje te powinny co do zasady wypłacać dywidendy wyłącznie jeżeli spełnione są wymogi ustanowione w ust. 1 lit. d) oraz jeżeli zagwarantowane jest utrzymanie liniowego przebiegu funkcji (9) w drodze do osiągnięcia spełnienia wymogów kapitałowych, o których mowa w ust. 1 lit. e), oraz stosowania się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej, w pełnej wysokości.

c)

Kategoria 3: instytucje kredytowe niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c) co do zasady nie powinny wypłacać dywidendy.

Instytucje kredytowe będące zdania, że ciąży na nich prawny obowiązek wypłaty dywidend, przez co nie są w stanie zastosować się do niniejszego zalecenia, powinny skontaktować się niezwłocznie ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym.

Instytucje kredytowe z kategorii 1, 2, i 3, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), powinny również spełniać wytyczne filara 2. Jeżeli instytucja kredytowa prowadzi działalność wykraczającą poza wytyczne filara 2 lub zamierza prowadzić taką działalność, powinna skontaktować się niezwłocznie ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym. EBC dokona oceny powodów, dla których poziom kapitału instytucji kredytowej został obniżony lub oczekuje się, że zostanie obniżony oraz rozważy podjęcie odpowiednich i proporcjonalnych środków dostosowanych do danej instytucji.

Obowiązujące w instytucjach zasady dotyczące wypłaty dywidend i zarządzania kapitałem powinny także uwzględniać potencjalny wpływ przyszłych zmian unijnych ram prawnych, regulacyjnych i rachunkowości na zapotrzebowanie na kapitał. O ile nie pojawią się odmienne informacje, należy spodziewać się, że przyszłe wymogi i wytyczne filara 2 stosowane do planowania kapitałowego będą co najmniej tak wysokie, jak obecnie.

II.

Niniejsze zalecenie adresowane jest do istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 16 i pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

III.

Niniejsze zalecenie adresowane jest również do właściwych i wyznaczonych organów krajowych w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 7 i pkt 23 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Oczekuje się od właściwych i wyznaczonych organów krajowych stosowania tego zalecenia wobec takich podmiotów i grup w sposób, który uznają za właściwy (10).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 stycznia 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 27).

(6)  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2017/44 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (Dz.U. C 8 z 11.1.2018, s. 1).

(7)  Wszystkie bufory powinny być osiągnięte w pełnej wysokości.

(8)  Instytucje kredytowe mogą mieć różną formę prawną, tj. spółki publiczne oraz podmioty niebędące spółami akcyjnymi, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe. Wykorzystywany w niniejszym zaleceniu termin dywidenda odnosi się do każdej formy wypłaty gotówki, która podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie ogólne.

(9)  Oznacza to w praktyce, że w pozostałej części okresu przejściowego instytucje kredytowe powinny co do zasady zatrzymywać rocznie przynajmniej proporcjonalną część w stosunku rocznym z luki dzielącej je od osiągnięcia wymaganego współczynnik kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego, o których mowa w ust. 1 lit. e).

(10)  Jeżeli niniejsze zalecenie zostanie zastosowane do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup, które będą zdania, że nie mają możliwości zastosowania się do niniejszego zalecenia z uwagi na przeświadczenie o ciążącym na nich prawnym obowiązku wypłaty dywidendy, instytucje te powinny skontaktować się niezwłocznie ze swoim właściwym organem krajowym.


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8747 – Bolloré/APMM/CIT)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 11/02)

W dniu 21 grudnia 2018 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32018M8747. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/5


Kursy walutowe euro (1)

10 stycznia 2019 r.

(2019/C 11/03)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1535

JPY

Jen

124,70

DKK

Korona duńska

7,4655

GBP

Funt szterling

0,90423

SEK

Korona szwedzka

10,2303

CHF

Frank szwajcarski

1,1276

ISK

Korona islandzka

137,10

NOK

Korona norweska

9,7493

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,626

HUF

Forint węgierski

321,16

PLN

Złoty polski

4,2959

RON

Lej rumuński

4,6813

TRY

Lir turecki

6,2709

AUD

Dolar australijski

1,6031

CAD

Dolar kanadyjski

1,5251

HKD

Dolar Hongkongu

9,0414

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6983

SGD

Dolar singapurski

1,5584

KRW

Won

1 289,04

ZAR

Rand

15,9731

CNY

Yuan renminbi

7,8213

HRK

Kuna chorwacka

7,4255

IDR

Rupia indonezyjska

16 240,13

MYR

Ringgit malezyjski

4,7265

PHP

Peso filipińskie

60,167

RUB

Rubel rosyjski

77,2491

THB

Bat tajlandzki

36,802

BRL

Real

4,2451

MXN

Peso meksykańskie

22,1283

INR

Rupia indyjska

81,2005


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/6


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 11/04)

1.   

W dniu 3 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Siemens Project Ventures GmbH („SPV”, Niemcy), należącego do Siemens Aktiengesellschaft („Siemens AG”, Niemcy),

Veja Mate Offshore Project GmbH („VMOP”, Niemcy).

Przedsiębiorstwo SPV przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem VMOP. Koncentracja dokonywana jest w drodze zmian w strukturze udziałowej.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

SPV prowadzi działalność w zakresie opracowywania i finansowania projektów oraz inwestycji związanych z tymi projektami, w szczególności w odniesieniu do energii, szpitali i infrastruktury,

VMOP prowadzi morską farmę wiatrową o mocy 402 MW na niemieckim Morzu Północnym.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/8


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 11/05)

1.   

W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

SNCF Mobilités (Francja), kontrolowanego przez państwo francuskie,

Ceetrus France („Ceetrus”, Francja), kontrolowanego przez spółkę holdingową Suraumarché.

Przedsiębiorstwa SNCF Mobilités i Ceetrus przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką z kapitałem mieszanym powołaną do pojedynczej operacji (fr. société d’économie mixte à opération unique – SEMOP), o nazwie „Gare du Nord 2024”, której przedmiotem jest zawarcie i wykonanie umowy koncesji oraz stanowiącej prawo rzeczowe umowy tymczasowego użytkowania własności publicznej, zezwalającej SEMOP na użytkowanie przestrzeni na dworcach przeznaczonej na działalność handlowo-usługową.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   SNCF Mobilités: przewóz osób i transport towarowy oraz – za pośrednictwem działu „Gares & Connexions” przedsiębiorstwa – zarządzanie 3 000 francuskich dworców pasażerskich i rozwój tej infrastruktury,

—   Ceetrus: rozwój nieruchomości mieszanych.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Sprostowania

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/9


Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)

Lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania

(Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienia oraz wszelkie ich cofnięcia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 196 z dnia 8 czerwca 2018 r. )

(2019/C 11/06)

Strona 29:

Dodaje się następujące państwa członkowskie, które powiadomiły Komisję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych:

Grecja;

Cypr;

Rumunia.