ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 432

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
30 listopada 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 432/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 432/02

Kursy walutowe euro

2

2018/C 432/03

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna i o której mowa w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do nazwy Lechazo de Castilla y León (ChOG)

3

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2018/C 432/04

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie pakietu legislacyjnego Nowy ład dla konsumentów

17


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 432/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

22

2018/C 432/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

24


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 432/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 432/01)

W dniu 21 grudnia 2017 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32017M8689. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 432/2


Kursy walutowe euro (1)

29 listopada 2018 r.

(2018/C 432/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1387

JPY

Jen

128,99

DKK

Korona duńska

7,4622

GBP

Funt szterling

0,89135

SEK

Korona szwedzka

10,3170

CHF

Frank szwajcarski

1,1324

ISK

Korona islandzka

142,30

NOK

Korona norweska

9,7318

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,967

HUF

Forint węgierski

323,42

PLN

Złoty polski

4,2916

RON

Lej rumuński

4,6531

TRY

Lir turecki

5,8747

AUD

Dolar australijski

1,5525

CAD

Dolar kanadyjski

1,5117

HKD

Dolar Hongkongu

8,9078

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6573

SGD

Dolar singapurski

1,5603

KRW

Won

1 275,57

ZAR

Rand

15,5182

CNY

Yuan renminbi

7,9063

HRK

Kuna chorwacka

7,4160

IDR

Rupia indonezyjska

16 334,14

MYR

Ringgit malezyjski

4,7575

PHP

Peso filipińskie

59,676

RUB

Rubel rosyjski

75,5420

THB

Bat tajlandzki

37,503

BRL

Real

4,3867

MXN

Peso meksykańskie

23,0160

INR

Rupia indyjska

79,5370


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 432/3


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna i o której mowa w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do nazwy „Lechazo de Castilla y León” (ChOG)

(2018/C 432/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 50 ust. 2 lit. a) w związku z art. 53 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Hiszpania złożyła wniosek o zatwierdzenie zmiany, która nie jest nieznaczna, do specyfikacji produktu „Lechazo de Castilla y León” (ChOG) zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(2)

Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja zbadała ten wniosek i stwierdziła, że spełnia on warunki określone w tym rozporządzeniu.

(3)

Aby umożliwić złożenie zawiadomień o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosek o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna, o którym to wniosku mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (2), w tym zmieniony jednolity dokument oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu, w odniesieniu do nazwy „Lechazo de Castilla y León” (ChOG),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wniosek o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, która nie jest nieznaczna, o którym to wniosku mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 668/2014, w tym zmieniony jednolity dokument oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu, w odniesieniu do nazwy „Lechazo de Castilla y León” (ChOG), znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 publikacja niniejszej decyzji uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmiany, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU OZNACZONEGO CHRONIONĄ NAZWĄ POCHODZENIA/CHRONIONYM OZNACZENIEM GEOGRAFICZNYM, GDY ZMIANA TA NIE JEST NIEZNACZNA

Wniosek o zatwierdzenie zmian zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

„Lechazo de Castilla y León”

Nr UE: PGI-ES-02188 – 26.9.2016

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Nazwa:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León

Adres:

Ctra. La Aldehuela, no 23

49029 Zamora

Zamora

ESPAÑA

Tel.

+34 980525340/616007356

E-mail:

info@lechazodecastillayleon.es

Grupa składająca wniosek reprezentuje zbiorowe interesy producentów „Lechazo de Castilla y León” i jest stroną mającą uzasadniony interes w niniejszym wniosku o zmianę specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Lechazo de Castilla y León” oraz podmiotem odpowiedzialnym za jego ochronę.

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Hiszpania

3.   Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Nazwa produktu

Opis produktu

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne (struktury kontroli)

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, dla których jednolity dokument (lub dokument mu równoważny) nie został opublikowany, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5.   Zmiany

Zmiana 1

Opis produktu: zniesienie wymogu kontroli maksymalnej masy w relacji pełnej jagniąt ssących w momencie uboju w rzeźni.

Wnioskuje się o uchylenie środka dotyczącego kontroli masy w relacji pełnej w chwili uboju w rzeźni, ponieważ stanowi on powielenie podlegającego już kontroli środka dotyczącego ważenia tuszy, który jest dokładniejszy i bardziej obiektywny i z którym wspominany środek jest bezpośrednio związany.

Dzięki kontroli masy tuszy oraz zachowaniu najważniejszych wymogów pozwalających określić jakość tuszy jagniąt ssących, takich jak rodzaj pożywienia, barwa, uformowanie tuszy i otłuszczenie, zawartych w specyfikacji ChOG „Lechazo de Castilla y León”, produkt ten będzie nadal spełniać kryteria jakości ustalone dla jagnięciny objętej ChOG.

Ponadto należy wyjaśnić, że proces klasyfikacji i etykietowania tusz objętych ChOG „Lechazo de Castilla y León” wymaga badania każdej tuszy. Jeżeli masa tuszy nie mieści się w zakresie masy określonym w specyfikacji produktu, tusza taka jest automatycznie odrzucana. Tusze, których masa jest zgodna ze specyfikacją produktu, podlegają kontroli w zakresie pozostałych parametrów (uformowanie tuszy, barwa mięsa, barwa tłuszczu zewnętrznego, zawartość tłuszczu okołonerkowego, występowanie wyściółki tłuszczowej itd.).

Usuwany tekst

Masa w relacji pełnej w momencie uboju: 9–12 kg.

Zmiana 2

Opis produktu: zniesienie wymogu kontroli wieku ubojowego zwierzęcia.

Termin „jagnię ssące” oznacza, że młode owcy karmione jest nadal mlekiem matki. Jest więc bezpośrednio związany z rodzajem pożywienia, a nie z wiekiem. Wiek określa moment naturalnego odsadzenia.

Zniesienie tego wymogu ma na celu uniknięcie powielania kontroli, ponieważ parametr ten jest bezpośrednio związany z innymi parametrami w specyfikacji produktu i podlegają w związku z tym kontroli, takimi jak: masa tuszy, barwa oraz stopień otłuszczenia.

Proponuje się zniesienie wymogu kontroli wieku ubojowego, ponieważ indywidualna kontrola tusz gwarantuje zgodność z parametrami jakości określonymi w specyfikacji produktu.

Kryteria stosowane w celu określenia jakości tuszy tego rodzaju młodych zwierząt, karmionych wyłącznie mlekiem matki, obejmują głównie: barwę, otłuszczenie i masę.

Masa tuszy jest ściśle związana z wiekiem ubojowym i wzrasta wraz z wiekiem zwierzęcia.

Kontrole przewidziane w specyfikacji produktu wystarczają, aby zagwarantować karmienie zwierząt wyłącznie mlekiem matki do momentu uboju, co stanowi najważniejszy czynnik nadający produktowi jego szczególny charakter. Przeprowadza się ponadto kontrole mające na celu sprawdzenie czy jagnięta ssące były karmione wyłącznie mlekiem matki:

rejestrację i okresowe kontrole gospodarstw prowadzących chów, w których jagnięta karmione są wyłącznie mlekiem matki,

kontrolę czy barwa tuszy jest bladoróżowa lub perłowobiała (barwa normalna przy karmieniu mlekiem),

kontrolę tłuszczu zewnętrznego, wyściółki tłuszczowej i tłuszczu okołonerkowego (barwa woskowobiała, tłuszcz pokrywa co najmniej 50 % powierzchni nerek),

analizę organoleptyczną produktu końcowego.

Proces klasyfikacji i etykietowania tusz objętych ChOG „Lechazo de Castilla y León” polega na badaniu każdej tuszy, w trakcie którego sprawdza się wspominane wyżej parametry. Przeprowadzenie kontroli masy tuszy, barwy i stopnia otłuszczenia jagniąt ssących gwarantuje, że poddane ubojowi zwierzęta nie miały więcej niż 35 dni oraz były karmione mlekiem matki. Masa tuszy zgłoszonego w celu klasyfikacji zwierzęcia w wieku powyżej 35 dni, którego wzrost przebiegał poprawnie i harmonijnie, przekraczałaby maksymalną ustaloną masę tuszy, w związku z czym zwierzę takie zostałoby odrzucone. Nawet gdyby zwierzę to było starsze niż 35 dni, a jego tusza nie przekraczałaby maksymalnej ustalonej masy tuszy (bardzo rzadki przypadek), zgłoszenie w celu klasyfikacji zostałoby odrzucone, ponieważ zwierzę nie miałoby harmonijnych proporcji, zawartość łoju okołonerkowego byłaby niewystarczająca, a barwa mięsa byłaby ciemniejsza.

Przeprowadzenie kontroli masy tuszy, barwy i stopnia otłuszczenia jagniąt ssących gwarantuje, że poddane ubojowi zwierzęta nie miały więcej niż 35 dni oraz były karmione mlekiem matki. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na metodę produkcji ani na jakość produktu końcowego.

Usuwany tekst

Wiek ubojowy zwierzęcia: do 35 dni.

Zmiana 3

Opis produktu:

Brzmienie tego punktu zmieniono, aby uniknąć wszelkich pomyłek dotyczących masy tuszy i prezentacji produktu, a także uzupełniono przedstawione informacje dotyczące etymologii lokalnego terminu „lechazo” (jagnię ssące). Z uwagi na zmianę nawyków żywieniowych konsumentów będącą konsekwencją przemian społeczno-demograficznych wśród populacji, które spowodowały przekształcenie modeli konsumpcji, do form prezentacji produktu dodano również możliwość prezentacji produktu w postaci półtuszy i wyrębów zasadniczych. Jednym z modeli, które uległy zmianie, jest popyt na mniejsze porcje środków spożywczych spowodowany zmniejszeniem liczebności rodzin, przy jednoczesnym zachowaniu jakości tych środków spożywczych.

Obecne brzmienie specyfikacji:

Termin „lechazo” oznacza młode – samca lub samicę – owcy, które jest nadal karmione mlekiem matki. Termin ten jest stosowany w regionie doliny Duero.

Do produkcji „Lechazos de Castilla y León” można wykorzystywać owce ras:

Churra

Castellana

Ojalada

i dopuszcza się krzyżówki jedynie tych ras.

Jagnię ssące „Lechazo de Castilla y León” spełnia następujące warunki:

samiec lub samica jagnięcia,

masa w relacji pełnej w momencie uboju: 9–12 kg,

wiek ubojowy zwierzęcia: do 35 dni.

Chronionym oznaczeniem geograficznym „Lechazo de Castilla y León” objęte są tusze kategorii „extra” i „primera”, o których mowa w obowiązującej normie jakości i które mają następujące cechy:

masa tuszy: dwie możliwe postaci:

a)

bez głowy, podrobów i omentum: 4,5–7 kg;

b)

z głową, podrobami i omentum: 5,5–8 kg,

właściwości tłuszczu: tłuszcz zewnętrzny o barwie woskowobiałej. Tusza wyścielona jest tłuszczem. Co najmniej połowę powierzchni nerek pokrywa tłuszcz,

uformowanie tuszy: profil zbliżony do prostokąta, lekko wypukły.

Proporcje harmonijne.

Brzegi lekko zaokrąglone.

barwa mięsa: perłowobiała lub bladoróżowa;

właściwości mięsa: bardzo kruche mięso o cienkiej śródmięśniowej warstwie tłuszczu, bardzo soczyste i o bardzo delikatniej konsystencji.

Jagnięta karmione są wyłącznie mlekiem matki.

Specyfikacja otrzymuje brzmienie:

Produkt wytwarza się z młodych samców lub samic owiec ras Churra, Castellana, Ojalada lub krzyżówek tych ras, urodzonych i odchowanych na terenie Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon, karmionych wyłącznie mlekiem matki.

Termin „lechazo” (jagnię ssące) to lokalny termin pochodzący od słowa „leche” (mleko), oznaczający młode owcy, niezależnie od płci, nadal karmione mlekiem.

Oznaczenie geograficzne „Lechazo de Castilla y León” obejmuje tusze, które spełniają następujące warunki:

masa tuszy: 4,5–7 kg. W przypadku prezentacji tuszy z głową i podrobami dopuszczalna masa jest wyższa o 1 kg,

klasyfikacja tuszy: kategoria A – najwyższa jakość – zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi klasyfikacji tusz owiec,

postaci: tusza z głową i podrobami, tusza bez głowy i podrobów, półtusza i wyręby zasadnicze,

uformowanie tuszy: profil zbliżony do prostokąta, lekko wypukły, proporcje harmonijne, lekko zaokrąglone brzegi,

właściwości tłuszczu: tłuszcz zewnętrzny o barwie woskowobiałej. Tusza wyścielona jest tłuszczem. Co najmniej połowę powierzchni nerek pokrywa tłuszcz,

barwa mięsa: perłowobiała lub bladoróżowa,

właściwości mięsa: bardzo kruche mięso o cienkiej śródmięśniowej warstwie tłuszczu, bardzo soczyste i o bardzo delikatniej konsystencji.

Zmiana 4

Obszar geograficzny:

Obszar geograficzny produkcji, wcześniej ograniczony do określonych gmin, w których dominuje uprawa zbóż, zostaje rozszerzony w celu objęcia całego terenu Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon. Rozszerzenie to opiera się na danych dotyczących obszarów uprawy zbóż zawartych w oświadczeniach WPR z ostatnich lat z wszystkich gmin należącym do tej Wspólnoty, oraz na fakcie, że na terenie całej Wspólnoty Autonomicznej Kastylia i León tradycyjnie prowadzono chów rodzimych ras Churra, Castellana i Ojalada. Analiza danych wykazała, że 94,57 % gmin na terytorium Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon to obszary uprawy zbóż, zaś w świetle wskazanego w specyfikacji produktu związku między rodzimymi owcami a regionem produkcji zbóżoraz produktu końcowego z geografią regionu, rozszerzenie obszaru produkcji na teren całej Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon jest uzasadnione, ponieważ liczba gmin, które można z niego wykluczyć, jest znikoma.

W związku z tym zezwala się na produkcję na obrzeżach regionu, gdzie znajdują się ponadto bogate naturalne pastwiska odgrywające ważną rolę w żywieniu bydła.

Proponowany obszar geograficzny ChOG „Lechazo de Castilla y León” oznacza zwiększenie obszaru o 36 443 km2 względem 57 784 km2 określonych w obecnie zarejestrowanej wersji specyfikacji produktu.

Obecne brzmienie specyfikacji:

Obszar produkcji: gminy należące do Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon, skąd pochodzą rasy Churra, Castellana i Ojalada (w specyfikacji produktu zawarto listę gmin obszaru geograficznego, której przytaczanie w niniejszym dokumencie nie jest konieczne).

Obszar uboju i trybowania: Wspólnota Autonomiczna Kastylia-Leon.

Specyfikacja otrzymuje brzmienie:

Obszar geograficzny produkcji, uboju i trybowania jagniąt ssących objętych chronionym oznaczeniem geograficznym obejmuje całą Wspólnotę Autonomiczną Kastylia-Leon.

Zmiana 5

Dowód pochodzenia:

Punkt ten kompletnie przeredagowano, przede wszystkim by był bardziej zrozumiały i aby dostosować go do obowiązujących przepisów.

Wprowadzono wyjaśnienia dotyczące czystości rasy zwierząt w gospodarstwach oraz karmienia jagniąt ssących wyłącznie mlekiem matki, aby zagwarantować pewne najważniejsze elementy nadające produktowi jego szczególny charakter.

Zmieniono sposób identyfikacji zwierząt w gospodarstwie: w specyfikacji produktu przewiduje się obecnie identyfikację zwierząt na podstawie kolczyka umieszczonego w lewym uchu, z dwiema dużymi literami (klucz identyfikacyjny chowu) oraz numerem porządkowym i datą urodzenia zwierzęcia. W obowiązujących przepisach nie przewidziano takiego sposobu identyfikacji, wskazano natomiast, że zwierzę musi nosić dwa kolczyki.

Zmieniono w związku z tym sposób identyfikacji jagniąt: identyfikację można przeprowadzać przed opuszczeniem przez zwierzęta gospodarstwa, a nie jak dotychczas w chwili ich narodzin, jak wskazano w obowiązującej specyfikacji produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 4 ust. 6 dekretu Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina).

W nowym brzmieniu tego punktu uwzględniono nowe elementy dotyczące kontroli transportu zwierząt, które mają duży wpływ na dobrostan zwierząt i na właściwości mięsa.

Skreślono akapit dotyczący działania komitetu odpowiedzialnego za kwalifikację tusz, ponieważ przestał być on zgodny z procedurą certyfikacji.

Nie wspomina się już o opisie banderoli dołączanych do produktu w trakcie transportu, ponieważ opisano je szczegółowo w punkcie dotyczącym etykietowania, a także wyjaśniono, że identyfikację przy ich użyciu należy przeprowadzić w rzeźni.

Dodano przepisy art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014.

Dodano również informacje dotyczące kontroli produkcji, transportu i uboju jagniąt ssących, a także trybowania i kwalifikacji tusz.

W punkcie tym dodano również wymóg przeprowadzania kontroli produktu końcowego, polegającej na analizie organoleptycznej w laboratorium posiadającym doświadczenie, wyposażenie, infrastrukturę i personel niezbędne do wykonania tych zadań.

Skreślono odniesienia do organu regulacyjnego, aby nie ograniczać swobody przepływu towarów i usług.

Obecne brzmienie specyfikacji:

Kontrole i certyfikacja:

Jagnięta ssące odpowiednie do produkcji mięsa objętego ChOG pochodzą z zarejestrowanych gospodarstw.

Narodziny i chów jagniąt ssących objętych chronionym oznaczeniem geograficznym muszą mieć miejsce w gospodarstwach zajmujących się chowem owiec, położonych na obszarze produkcji wskazanym w pkt C.

Identyfikację zwierząt przeprowadza się w chwili ich narodzin za pomocą kolczyka umieszczanego w lewym uchu, z dwiema dużymi literami (klucz identyfikacyjny chowu) oraz numerem porządkowym i datą urodzenia, które figurują w metryce.

Ubój i trybowanie odbywają się w rzeźniach oraz w zakładach rozbioru i pakowania mięsa wpisanych do rejestru gospodarstw organu regulacyjnego.

Organ regulacyjny, za pośrednictwem komitetu ds. kwalifikacji tusz, wyznacza tusze kwalifikujące się do objęcia chronionym oznaczeniem geograficznym na podstawie pkt B. Do tusz tych dołącza się banderolę „Lechazo de Castilla y León” umożliwiającą identyfikację produktu objętego ochroną.

Wszystkie tusze objęte ChOG, przeznaczone do obrotu, oznaczone zostają banderolami, na których znajduje się zawsze: logo organu regulacyjnego, data uboju i numer identyfikacyjny – inaczej nie są dopuszczane do obrotu.

Niezależnie od rodzaju opakowania, w którym kawałki mięsa są wprowadzane do obrotu, zostają one zabezpieczone za pomocą numerowanych banderoli wydawanych przez organu regulacyjnego, które zakłada się w gospodarstwie zgodnie z zasadami ustanowionymi przez organ regulacyjny, zawsze w sposób, który uniemożliwia ponowne wykorzystanie.

Informacje umieszczane na banderolach, etykietach muszą zawsze być zgodne z wynikami kontroli organu regulacyjnego.

Do wysyłki tuszy objętych ChOG upoważnione są wyłącznie zakłady zarejestrowane przez organ regulacyjny. Są one zobowiązane zadbać przy tym, aby ich jakość nie została obniżona, co zaszkodziłoby renomie ChOG.

Specyfikacja otrzymuje brzmienie:

Wyłącznie gospodarstwa zajmujące się chowem owiec wpisane do odpowiednich oficjalnych rejestrów, które są w stanie zagwarantować czystość utrzymywanych ras zwierząt, mogą produkować jagnięta ssące objęte ChOG.

Gospodarstwa te muszą znajdować się na wyznaczonym obszarze, a jagnięta ssące muszą rodzić się i dojrzewać w tych gospodarstwach, żywiąc się wyłącznie mlekiem matki.

Jagnięta identyfikuje się przed opuszczeniem przez nie gospodarstwa zgodnie obowiązującymi przepisami, a identyfikator musi zawierać logo ChOG.

Transport jagniąt do rzeźni odbywa się w odpowiednio zatwierdzonych pojazdach, a do przewożonych zwierząt należy dołączyć dokumenty towarzyszące.

Ubój, trybowanie, rozbiór, pakowanie i dystrybucja mięsa objętego chronionym oznaczeniem geograficznym odbywa się wyłącznie w zakładach podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez organy kontroli.

W każdej chwili musi istnieć możliwość identyfikacji wprowadzonego do obrotu produktu, a informacje umieszczane na banderolach, etykietach i innych elementach kontroli muszą być spójne. Identyfikację przeprowadza się w rzeźni.

Do wysyłki mięsa objętego ChOG upoważnione są wyłącznie zarejestrowane podmioty. Są one zobowiązane zadbać przy tym, aby jego jakość nie została obniżona, co zaszkodziłoby renomie ChOG.

Wszystkie podmioty gospodarcze muszą być w stanie:

a)

wskazać dostawcę, liczbę i pochodzenie wszystkich otrzymanych partii jagniąt ssących;

b)

wskazać odbiorcę, liczbę i przeznaczenie tusz opatrzonych etykietami;

c)

ustalić związek między każdą partią żywych jagniąt, o których mowa w lit. a), i każdą partią tusz opatrzonych etykietami, o których mowa w lit. b).

Produkcja, transport, ubój i trybowanie jagniąt ssących, a także kwalifikacja tusz podlegają kontroli.

Kontrolę właściwości organoleptycznych mięsa przeprowadza się na podstawie analiz odbywających się w laboratorium posiadającym doświadczenie, wyposażenie, infrastrukturę i personel niezbędne do wykonania tych zadań.

Zmiana 6

Metoda produkcji:

Punkt ten został znacząco zmieniony: usunięto elementy wymienione już w innych punktach lub odpowiadające przepisom lub zakazom ustanowionym w obowiązującym prawie.

Usunięto odniesienie do porannego transportu zwierząt do rzeźni, ponieważ rzeźnie funkcjonują obecnie bez przerwy.

Skreślono wzmiankę o uboju zwierząt maksymalnie 10 godzin po ich dostarczeniu do rzeźni i zastąpiono ją odniesieniem do terminów przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Ponadto w punkcie tym wskazuje się obecnie temperatury, w jakich należy przechowywać mięso, zgodnie z ograniczeniami ustanowionymi w obowiązujących przepisach w odniesieniu do tego rodzaju produktów, a także przewiduje się, że tusze opatrzone etykietami można wprowadzać do obrotu po upływie ośmiu dni od uboju, jeżeli zapakowano je w warunkach umożliwiających przedłużenie okresu trwałości.

Skreślono również odniesienia do zezwolenia wydawanego przez organ regulacyjny lub do przeprowadzanej przez niego kontroli, aby nie ograniczać swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług.

Obecne brzmienie specyfikacji:

Tusze objęte ChOG pochodzą z jagniąt ssących należących do ras wskazanych w pkt B i krzyżówek tych ras, karmionych wyłącznie mlekiem matki.

Organ regulacyjny może ustalić obowiązkowe normy dotyczące praktyk w zakresie chowu bydła i postępowania z nim oraz dotyczące jakości paszy stosowanej w żywieniu matek.

W żadnym przypadku owcom nie można podawać stymulatorów wzrostu ani innych podobnych produktów.

Obszar uboju i trybowania tusz odpowiada obszarowi Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon.

Transport zwierząt do rzeźni odbywa się w certyfikowanych pojazdach, przy czym należy dbać o to, by zwierzęta nie były narażone na zranienie ani na dyskomfort, który mógłby pogorszyć ich stan lub integralność cielesną.

Należy unikać łapania zwierząt za skórę, uderzania ich i tłoczenia w trakcie transportu. Transport realizuje się rano, najlepiej wcześnie, unikając długich tras.

Jeżeli owce mające zostać objęte ChOG znajdują się w strefie odbioru w tym samym czasie co owce, które nie są do tego przeznaczone, należy przewozić je w pojeździe w oddzielnych klatkach i umożliwić odpoczynek w oddzielnych strefach.

Czas odpoczynku musi być możliwie najkrótszy i w każdym przypadku należy go określić w porozumieniu ze służbami technicznymi organu regulacyjnego.

Ubój wszystkich zwierząt, które mają zostać objęte ChOG, odbywa się w dniu ich dostarczenia do rzeźni, nie później niż w ciągu 10 godzin od dostarczenia.

Zwierzęta te poddaje się ubojowi oddzielnie od pozostałych zwierząt.

Ubój zwierząt, których tusze mają zostać objęte ChOG, lub postępowanie z tymi zwierzętami muszą odbywać się w gospodarstwach zarejestrowanych w tym celu w odpowiednich rejestrach i upoważnionych zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do rynku krajowego i UE.

W każdym przypadku odgłowienie przeprowadza się w stawie szczytowo-potylicznym.

Po uboju do następnego dnia tusze schładza się w chłodniach w temperaturze 4 °C. Tusze należy następnie przechowywać w komorach chłodniczych w temperaturze 1 °C przez maksymalnie 5 dni.

Okres wprowadzania do obrotu nie może przekraczać ośmiu dni, licząc od daty uboju.

Specyfikacja otrzymuje brzmienie:

Narodziny i chów jagniąt ssących muszą odbywać się w zarejestrowanych gospodarstwach zajmujących się chowem owiec, których jagnięta nie mogą opuszczać przed wprowadzeniem do obrotu.

Jagnięta ssące karmione są wyłącznie mlekiem matki.

Czas trwania transportu jagniąt do rzeźni jest zgodny z obowiązującymi przepisami lub zastępującą je normą.

Jeżeli owce mające zostać objęte ChOG znajdują się w strefie odbioru w tym samym czasie co owce, które nie są do tego przeznaczone, zwierzęta te należy transportować w sposób pozwalający uniknąć mieszania się tych dwóch grup.

Wszystkie zwierzęta objęte ChOG poddaje się ubojowi w terminie ustalonym w obowiązujących przepisach oraz oddzielnie od pozostałych zwierząt.

Ubój, trybowanie lub rozbiór zwierząt przeprowadza się w formalnie zarejestrowanych zakładach.

W stosownych przypadkach odgłowienie przeprowadza się w stawie szczytowo-potylicznym.

Po uboju tusze chłodzi się na terenie rzeźni w temperaturze 1–7 °C do momentu ich wprowadzenia do obrotu.

Okres wprowadzania do obrotu mięsa wynosi – zgodnie z niniejszą specyfikacją produktu – maksymalnie osiem dni od uboju. Jeżeli mięso wprowadza się do obrotu w opakowaniu lub przechowuje się je w warunkach umożliwiających przedłużenie jego okresu trwałości, okres wprowadzania do obrotu może być dłuższy, o ile nie zmienią się właściwości opisane w punkcie „opis produktu”.

Zmiana 7

Etykietowanie:

W punkcie tym opisano minimalną treść, jaką należy umieścić na etykietach, przy czym dodano nowy logo ChOG „Lechazo de Castilla y León” stworzony w 2011 r. i usunięto odniesienia do upoważnień wydawanych przez organ regulacyjny lub przeprowadzanych przez niego kontroli, aby nie ograniczać swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług.

Obecne brzmienie specyfikacji:

Wszystkim wprowadzanym do obrotu tuszom „Lechazo de Castilla y León” towarzyszy banderola, na której znajduje się zawsze logo organu regulacyjnego, data uboju i numer identyfikacyjny. Inaczej tusz nie można wprowadzić do obrotu pod oznaczeniem.

Niezależnie od rodzaju opakowania, w którym kawałki mięsa są wprowadzane do obrotu, nosi ono numerowaną banderolę wydaną przez organ regulacyjny, umieszczoną na opakowaniu w sposób uniemożliwiający ponowne wykorzystanie.

Etykiety wykorzystywane przy wprowadzaniu do obrotu jagnięciny „Lechazo de Castilla y León” wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez organ regulacyjny.

Specyfikacja otrzymuje brzmienie:

Wszystkie tusze lub opakowania przeznaczone na sprzedaż z oznaczeniem ChOG „Lechazo de Castilla y León”, muszą nosić banderolę, na której znajduje się co najmniej: logo oznaczenia, data uboju i numer identyfikacyjny, umieszczone w sposób uniemożliwiający ponowne wykorzystanie.

Stosowane logo:

Image

Zmiana 8

Organ kontrolny:

Właściwym organem kontrolnym jest obecnie Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Instytut Technologii Rolnictwa Wspólnoty Autonomiczna Kastylia-Leon).

Obecne brzmienie specyfikacji:

Ustanowienie:

Za przeprowadzanie kontroli chronionego oznaczenia geograficznego „Lechazo de Castilla y León” odpowiada organ regulacyjny, stowarzyszenie branżowe, którego członkami są przedstawiciele sektora produkcji.

W skład organu regulacyjnego wchodzą:

przewodniczący,

wiceprzewodniczący,

pięciu członków reprezentujących sektor chowu zwierząt,

pięciu członków reprezentujących sektor przemysłowy,

specjalista reprezentujący administrację.

Członków wyłania się w demokratycznych wyborach przeprowadzanych co cztery lata.

Zakres kompetencji:

a)

terytorialny: obszary produkcji i przygotowywania;

b)

w odniesieniu do producentów: produkty objęte ChOG na wszystkich etapach produkcji, przygotowywania, transportu i wprowadzania do obrotu;

c)

w odniesieniu do osób: osoby wpisane do poszczególnych rejestrów.

Funkcje/zadania:

opracowywanie i kontrola poszczególnych rejestrów,

udzielanie wskazówek w zakresie produkcji, pakowania i jakości mięsa objętego ochroną, nadzór i kontrola nad tymi działaniami. Inspektorzy upoważnieni przez odpowiednią administrację, działający w sposób bezstronny względem producentów i przetwórców, realizują działania kontrolne i nadzorcze,

kwalifikacja produktu,

promocja i ochrona chronionego oznaczenia geograficznego,

działanie z pełną odpowiedzialnością prawną i zdolnością do czynności prawnych (tj. do zaciągania zobowiązań i występowania przed sądem), podejmowanie działań odpowiednich do sprawowanej roli w zakresie reprezentowania i obrony ogólnych interesów związanych z konkretną nazwą.

Specyfikacja otrzymuje brzmienie:

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas

47071 Valladolid

Valladolid

ESPAÑA

Tel. +34 983412034

Faks +34 983412040

E-mail: controloficial@itacyl.es

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León – za pośrednictwem wydziału ds. jakości i promocji żywności – jest właściwym organem, który wykonuje czynności w zakresie weryfikacji zgodności ze specyfikacją produktu, a także stosowania systemu kar przewidzianego w ustawie 1/2014 z dnia 19 marca, Agraria de Castilla y León.

JEDNOLITY DOKUMENT

„Lechazo de Castilla y León”

Nr UE: PGI-ES-02188 – 26.9.2016

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Lechazo de Castilla y León”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Hiszpania

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.1 Mięso świeże (i podroby)

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Produkt wytwarza się z młodych samców lub samic owiec ras Churra, Castellana, Ojalada lub krzyżówek tych ras, urodzonych i odchowanych na terenie Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon, karmionych wyłącznie mlekiem matki.

Oznaczenie geograficzne „Lechazo de Castilla y León” obejmuje tusze, które spełniają następujące warunki:

masa tuszy: 4,5–7 kg. W przypadku prezentacji tuszy z głową i podrobami dopuszczalna masa jest wyższa o 1 kg,

klasyfikacja tuszy: kategoria A – najwyższa jakość – zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi klasyfikacji tusz owiec,

postaci: tusza z głową i podrobami, tusza bez głowy i podrobów, półtusza i wyręby zasadnicze,

uformowanie tuszy: profil zbliżony do prostokąta, lekko wypukły, proporcje harmonijne, lekko zaokrąglone brzegi,

właściwości tłuszczu: tłuszcz zewnętrzny o barwie woskowobiałej. Tusza wyścielona jest tłuszczem. Co najmniej połowę powierzchni nerek pokrywa tłuszcz,

barwa mięsa: perłowobiała lub bladoróżowa,

właściwości mięsa: bardzo kruche mięso o cienkiej śródmięśniowej warstwie tłuszczu, bardzo soczyste i o bardzo delikatniej konsystencji.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Żywienie matek odbywa się na pastwiskach, aby wykorzystać zalety naturalnych ściernisk i pastwisk występujących na wyznaczonym obszarze, w sezonie letnim, między zbiorem zbóż a zaoraniem gruntów wczesną jesienią.

W okresie między początkiem wiosny a początkiem zimy do żywienia owiec wykorzystuje się pozostałe pastwiska, na których występuje roślinność charakterystyczna dla Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon.

W okresie zimowego zatrzymania wegetacji i w okresach największego zapotrzebowania (poród i laktacja), a także w okresach niedoboru żywności wynikającego z niekorzystnych warunków klimatycznych, podstawową dawkę pokarmową można uzupełnić zbożami, roślinami strączkowymi i zielonką – zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii.

Zwierzęta przeznaczone do objęcia ChOG pozostają z matką i są karmione wyłącznie jej mlekiem aż do uboju.

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Zwierzęta rodzą się na wyznaczonym obszarze geograficznym, na którym odbywa się także ich chów, ubój i trybowanie.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Wszystkie tusze lub opakowania przeznaczone na sprzedaż z oznaczeniem ChOG „Lechazo de Castilla y León”, muszą nosić banderolę, na której znajduje się co najmniej: logo oznaczenia, data uboju i numer identyfikacyjny, umieszczone w sposób uniemożliwiający ponowne wykorzystanie.

Stosowane logo:

Image

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje całe terytorium Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon.

5.   Związek z obszarem geograficznym

Związek z obszarem geograficznym produktu „Lechazo de Castilla y León” opiera się na renomie nazwy i na tradycyjnej metodzie produkcji, zgodnie z którą zwierzę jest karmione wyłącznie mlekiem matki, co w połączeniu z wykorzystaniem ras Churra, Castellana i Ojalada nadaje mięsu szczególne właściwości.

Obszar produkcji owiec trzech ras rodzimych: Churra, Castellana i Ojalada, przeznaczonych do produkcji tusz objętych ChOG, obejmuje całą powierzchnię Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon. Region ten charakteryzuje się klimatem o surowej i długiej zimie, w trakcie której często występuje gęsta mgła oraz wczesne i późne przymrozki, a także o krótkich i nieregularnych okresach letnich, w trakcie których okresy zimne przeplatają się z upalnymi i suchymi. Na większości równin suma opadów jest niewielka, przy czym występują znaczne różnice między względną jednorodnością równin a kontrastami klimatycznymi odnotowywanymi na obszarach górskich.

Wspólnota Autonomiczna Kastylia-Leon jest hiszpańskim regionem, gdzie główna działalność rolnicza to uprawa zbóż. Z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne nie ma wielu możliwości zmiany rodzaju produkcji. 66,5 % całkowitej powierzchni wyznaczonego obszaru stanowią równiny położone w centrum Wspólnoty, na wzniesieniu, wykorzystywane głównie pod uprawę zbóż. Na obszarze peryferyjnym – który charakteryzuje się wyższym położeniem i wyższą sumą opadów deszczu – dostępne są również resztki pożniwne (ścierniska) i bogate pastwiska naturalne. Składają się one z zielonki, która rośnie naturalnie na gruntach ugorowanych i odłogowanych, oraz zasobów żywnościowych, jakie zapewniają różne gatunki zarośli, takie jak wrzosy lub wrzosowate, czystki (Cistus ladeniferus i laurifolius), które są gatunkami dominującymi w makii w większości regionu, a także z jasnotowatych i roślin strączkowych (żarnowiec, czystek, kolcolist), tymianu i innych roślin równie charakterystycznych co wilżyna (Ononis tridentata). Na rozległych pastwiskach subalpejskich dominują bliźniczka psia trawka (Nardus stricta) i kostrzewa (Festuca).

Ukształtowanie terenu i klimat uwarunkowały rozwój sektora rolnego, zarówno pod względem narzuconych ograniczeń, jak i możliwości produkcyjnych. Zmienne warunki cieplne ograniczyły wybór do upraw o niewielkich wymaganiach dotyczących temperatury (zboża, kukurydza, słonecznik, lucerna itd.), a letni niedobór wody spowodowany zmniejszeniem ilości opadów podczas letnich miesięcy doprowadził do uzależnienia od nawadniania. W związku z tym uprawa zbóż stanowiła na licznych obszarach jedyną możliwość produkcji, jaką mieli rolnicy z uwagi na warunki środowiskowe, a chów owiec ras Churra, Castellanas i Ojaladas stanowił najlepszy sposób wykorzystywania ściernisk i nienawadnianych pastwisk efemerycznych, ponieważ rasy te są najlepiej przystosowane do tych warunków z uwagi na ich wysoką odporność.

Niedostatek obfitych pastwisk dostępnych w ciągu całego roku, potrzebnych do wyżywienia i regularnej produkcji właściwie karmionych jagniąt, spowodowała koncentrację na produkcji mleka i poddawanie jagniąt ubojowi w bardzo młodym wieku.

Malowidła jaskiniowe znalezione na terenie gminy Las Batuecas w prowincji Salamanka, które pochodzą z czasów najazdu celtyckiego, stanowią najstarszy dowód istnienia gospodarstw zajmujących się chowem owiec na terenie obecnej Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon. Wszystkie gospodarstwa rozwinęły się jednak znacznie dzięki wkładowi Honrado Concejo de la Mesta de Pastores – stowarzyszenia sezonowych pasterzy wędrownych – uznanego przez króla Alfonsa X Mądrego za „grupę pasterzy, którzy planowali rozkład pastwisk, czas wykorzystywania zasobów naturalnych itd.”.

Właściwości fizyczne obszaru i czynniki naturalne oraz ludzkie Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon ukształtowały tradycyjny system produkcji polegający na chowie ekstensywnym i półintensywnym, który charakteryzuje się wykorzystywaniem pastwisk i zasobów naturalnych, prowadzeniem gospodarstw zajmujących się chowem owiec, w których chów zwierząt hodowlanych odbywa się w systemie mieszanym obejmującym trzymanie w boksach i wypas, a także karmieniem jagniąt wyłącznie mlekiem matki. Rasy rodzime Churra, Castellana, Ojalada i krzyżówki tych ras są najlepiej przystosowane do tego systemu produkcji i można z nich uzyskać najwyższej jakości produkt, charakteryzujący się – z uwagi na karmienie jagniąt wyłącznie mlekiem matki – wyjątkowo białym i kruchym mięsem zawierającym niewiele tłuszczu śródmięśniowego.

System produkcji i wczesny wiek ubojowy określono na podstawie lokalnych ograniczeń środowiskowych, cech zwierząt należących do wykorzystywanych ras, o niewielkich rozmiarach i dobrze zakorzenionej w regionie tradycji chowu. Wiek i masa jagnięcia ssącego w momencie uboju mają natomiast wpływ na stopień otłuszczenia i konsystencję tłuszczu, a także na barwę, smak i aromat mięsa.

Ubój w młodym wieku i karmienie mlekiem matki nadają mięsu jagnięcia ssącego „Lechazo de Castilla y León” charakterystyczną perłowobiałą lub bladoróżową barwę. Dużą kruchość i charakterystyczną soczystość mięso zawdzięcza niewielkiej masie jagniąt w chwili uboju i karmieniu mlekiem matki, tj. dwóm czynnikom powodującym, że kolagen zawarty w mięsie rozkłada się podczas obróbki termicznej, dzięki czemu jest ono bardziej miękkie.

Tusze jagniąt ssących charakteryzują się również wysokim udziałem kości w stosunku do mięśni, ponieważ zwierzęta te są bardzo młode, w związku z czym ich wzrost mięśniowy jeszcze się nie zakończył, co tłumaczy także cienką śródmięśniową warstwę tłuszczu.

Chociaż uboju jagnięcia ssącego „Lechazo de Castilla y León” dokonuje się w młodym wieku, jego stopień otłuszczenia wewnętrznego i zewnętrznego jest stosunkowo wysoki. Wynika to z faktu, że spożywanie mleka ad libitum powoduje nadwyżkę energii, która – w połączeniu z niskim tempem wzrostu tych ras – odkłada się w postaci tłuszczu. Występowanie tłuszczu na co najmniej połowie powierzchni nerek jagniąt stanowi dowód karmienia wyłącznie mlekiem matki. Tego rodzaju tłuszcz zewnętrzny o barwie woskowobiałej nadaje mięsu bardzo charakterystyczny zapach.

Jagnięta ssące „Lechazo de Castilla y León” zaspokajają wysoki popyt konsumentów na bardzo lekkie tusze o niewielkim otłuszczeniu i mięsie o bladej barwie, co pozwala na wprowadzanie ich do obrotu po wysokich cenach.

Jagnię pieczone w tradycyjny sposób od wieków stanowi przysmak kulinarny Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon. Jego spożywanie jest od wieków najlepszym sposobem świętowania wśród przyjaciół lub rodziny.

O jagnięciu ssącym pisano również w książkach kucharskich [Secretos de los Chefs: técnicas y trucos de 50 estrellas Michelín (Sekrety szefów kuchni: wskazówki i techniki 50 gwiazd Michelin), wydawnictwo Bon Vivant, 2008, przedmowa – Ferran Adriá] i czasopismach gastronomicznych (De Origen, Carnicas 2000, Eurocarne, Siburitas, Argi, la guía de Turismo gastronomito de España 2009 de Anaya itd.) oraz w podręczniku gastronomicznym na temat pieczonej jagnięciny opublikowanym przez stowarzyszenie kucharzy zajmujących się pieczeniem jagniąt ssących ze Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-Leon.

Odniesienia do jakości mięsa jagniąt ssących można znaleźć również w badaniach, na przykład w badaniu przeprowadzonym na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu w Saragossie zatytułowanym: „Określanie i porównanie jakości i składu mięsa pochodzącego z różnych rodzajów owiec europejskich. Dostosowanie do preferencji konsumentów”, z którego wynika, że ulubionym mięsem konsumentów jest jagnię ssące.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/registros/2017_05_10_Pliego_Lechazo_I_G_P.pdf


Europejski Inspektor Ochrony Danych

30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 432/17


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie pakietu legislacyjnego „Nowy ład dla konsumentów”

[Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu]

(2018/C 432/04)

W niniejszej opinii przedstawiono stanowisko EIOD na temat pakietu legislacyjnego zatytułowanego „Nowy ład dla konsumentów”, na który składa się wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE w zakresie ochrony konsumentów oraz wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by zmodernizować istniejące przepisy w dziedzinie, której cele są ściśle powiązane z celami niedawno zmodernizowanych ram ochrony danych. Uznaje potrzebę uzupełnienia luk w obecnym dorobku prawnym w dziedzinie praw konsumenta w celu sprostania wyzwaniu, jakie stanowią dominujące modele biznesowe dla usług cyfrowych, które polegają na masowym gromadzeniu i monetyzacji danych osobowych oraz na manipulowaniu uwagą ludzi poprzez ukierunkowane treści. Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja do ulepszenia prawa konsumenckiego w celu skorygowania rosnącego zachwiania równowagi i rosnącej niesprawiedliwości między osobami fizycznymi a potężnymi przedsiębiorstwami na rynkach cyfrowych.

EIOD w szczególności popiera cel polegający na rozszerzeniu zakresu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE (1), aby umożliwić konsumentom, którzy nie otrzymują usług świadczonych za cenę pieniężną, korzystanie z ram ochrony oferowanych przez tę dyrektywę, ponieważ odzwierciedla to obecne realia i potrzeby gospodarcze.

We wniosku uwzględniono zalecenia zawarte w opinii EIOD nr 4/2017 i powstrzymano się od stosowania terminu „świadczenie wzajemne” lub rozróżnienia między danymi „aktywnie” lub „biernie” dostarczanymi przez konsumentów dostawcom treści cyfrowych. EIOD z niepokojem zauważa jednak, że nowe definicje przewidziane we wniosku wprowadziłyby pojęcie umów o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, za które konsumenci mogą „płacić” swoimi danymi osobowymi zamiast płacić pieniędzmi. To nowe podejście nie rozwiązuje problemów wynikających ze stosowania terminu „świadczenie wzajemne” lub analogii między dostarczaniem danych osobowych a zapłatą ceny. W szczególności podejście to nie uwzględnia w wystarczającym stopniu charakteru ochrony danych w zakresie praw podstawowych, uznając dane osobowe za zwykły zasób gospodarczy.

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych określono już równowagę w odniesieniu do okoliczności, w jakich przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w otoczeniu cyfrowym. Wniosek powinien unikać promowania podejść, które można by interpretować w sposób niezgodny ze zobowiązaniem UE do pełnej ochrony danych osobowych, jak określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu zapewnienia szerokiej ochrony konsumentów bez ryzyka podważenia zasad prawa o ochronie danych można by rozważyć alternatywne podejście, np. oparte na szerokiej definicji „usługi” zawartej w dyrektywie o handlu elektronicznym, przepisie określającym terytorialny zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 3 ust. 1 ogólnego podejścia Rady do wniosku w sprawie treści cyfrowych.

EIOD zaleca zatem, by w definicjach „umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku” i „umowy o świadczenie usług cyfrowych” powstrzymać się od wszelkich odniesień do danych osobowych i sugeruje oparcie się zamiast tego na pojęciu umowy, na mocy której przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć określone treści cyfrowe lub usługę cyfrową konsumentowi „bez względu na to, czy wymagana jest płatność od konsumenta”.

Ponadto EIOD zwraca uwagę na kilka potencjalnych ingerencji wniosku w stosowanie unijnych ram ochrony danych, zwłaszcza w odniesieniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, i przedstawia zalecenia.

Przede wszystkim EIOD podkreśla, że przetwarzanie danych osobowych może być prowadzone przez przedsiębiorstwa wyłącznie zgodnie z unijnymi ramami ochrony danych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Po drugie EIOD obawia się, że gdyby wniosek wprowadził pojęcie „umów o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie usług cyfrowych, za które konsumenci przekazują swoje dane osobowe zamiast płacić pieniędzmi”, mogłoby to wprowadzić w błąd usługodawców, którzy mogliby sądzić, że przetwarzanie danych oparte na zgodzie w kontekście umowy jest zgodne z prawem we wszystkich przypadkach, nawet jeżeli nie są spełnione warunki ważnej zgody określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Podważyłoby to zasadę pewności prawa.

Po trzecie złożona interakcja między prawem do odstąpienia od umowy a wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również obowiązek przedsiębiorcy do zwrotu kosztów poniesionych przez konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy, wskazują na trudności w pogodzeniu koncepcji „umów o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie usług cyfrowych, za które konsumenci przekazują swoje dane osobowe zamiast płacić pieniędzmi”, wprowadzonej we wniosku, z podstawowym prawem do danych osobowych i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

EIOD uważa również, że wniosek powinien zmienić art. 3 dyrektywy 2011/83/UE i wprowadzić przepis, w którym wyraźnie stwierdza się, że w przypadku konfliktu między dyrektywą 2011/83/UE a ramami prawnymi dotyczącymi ochrony danych przeważają te ostatnie.

Ponadto EIOD z zadowoleniem przyjmuje również nowy wniosek w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń, który ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez konsumentów, w przypadku gdy wielu konsumentów jest ofiarami tego samego naruszenia, w tzw. sytuacji wystąpienia szkody zbiorowej. EIOD zakłada, że mechanizm dochodzenia roszczeń przewidziany we wniosku w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń ma uzupełniać mechanizm określony w art. 80 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczącym reprezentowania osób, których dane dotyczą.

Niemniej jednak w zakresie, w jakim kwestie związane z ochroną danych osobowych zostałyby włączone do zakresu powództw zbiorowych na mocy wniosku, EIOD uważa, że „uprawnione podmioty”, które będą mogły wnosić powództwa przedstawicielskie w tej dziedzinie na mocy wniosku, powinny podlegać tym samym warunkom, które określono w art. 80 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W tym samym duchu wniosek w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń powinien wyjaśniać, że powództwa przedstawicielskie dotyczące kwestii ochrony danych mogą być wnoszone wyłącznie do organów administracyjnych będących organami nadzoru w zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 4 ust. 21 i art. 51 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podsumowując, EIOD uważa, że zastosowanie dwóch różnych mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń, do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i do przyszłego rozporządzenia w sprawie prywatności elektronicznej, wraz z innymi istotnymi punktami interakcji między ochroną konsumentów i ochroną danych, wymaga bardziej systematycznej współpracy między organami ds. ochrony konsumentów i ochrony danych, która mogłaby zostać nawiązana na przykład w ramach już istniejącej dobrowolnej sieci organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa z obszarów konkurencji, ochrony konsumentów i ochrony danych — cyfrowej platformy koordynacyjnej.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje również inicjatywę mającą na celu aktualizację egzekwowania przepisów dotyczących konsumentów: zmianę rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. W tym kontekście EIOD uważa, że ważne jest dalsze badanie synergii między ochroną danych a prawem konsumenckim. Współpraca między organami ochrony konsumentów a organami ochrony danych powinna stać się bardziej systematyczna wszędzie tam, gdzie pojawiają się konkretne kwestie leżące w interesie obu stron, w których zagrożone wydają się być dobro konsumentów i kwestie ochrony danych.

I.   WPROWADZENIE I KONTEKST

1.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) wydała komunikat „Nowy ład dla konsumentów” (2) (zwany dalej „komunikatem”) wraz z dwoma następującymi wnioskami ustawodawczymi:

wnioskiem dotyczącym dyrektywy zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG, dyrektywę 98/6/WE, dyrektywę 2005/29/WE i dyrektywę 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (3),

wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (4).

2.

Te dwa wnioski należy postrzegać jako pakiet o wspólnych celach, w szczególności:

unowocześnienia istniejących przepisów i uzupełnienia luk w obecnym dorobku prawnym w dziedzinie praw konsumenta,

zapewnienia konsumentom lepszych możliwości dochodzenia roszczeń, wspierania skutecznego egzekwowania prawa i ściślejszej współpracy organów publicznych w ramach sprawiedliwego i bezpiecznego jednolitego rynku,

wzmocnienia współpracy z krajami partnerskimi spoza UE,

zapewnienia równego traktowania konsumentów na jednolitym rynku i zagwarantowania, że właściwe organy krajowe są uprawnione do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z „podwójną jakością” produktów konsumpcyjnych,

poprawy komunikacji i budowania potencjału, aby lepiej uświadomić konsumentom ich prawa i pomóc przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, w łatwiejszym wypełnianiu ich obowiązków,

spojrzenia na przyszłe wyzwania dla polityki ochrony konsumentów w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym.

3.

W szczególności wniosek w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (zwany dalej „wnioskiem”) ma na celu wprowadzenie ulepszeń opisanych poniżej:

skuteczniejsze, bardziej proporcjonalne i odstraszające sankcje za szeroko rozpowszechnione naruszenia transgraniczne,

prawo konsumentów do indywidualnych środków odwoławczych,

większa przejrzystość dla konsumentów na rynkach internetowych,

rozszerzenie ochrony konsumentów w odniesieniu do usług cyfrowych,

usuwanie obciążeń dla przedsiębiorstw,

wyjaśnienie swobody państw członkowskich w zakresie przyjmowania przepisów dotyczących niektórych form i aspektów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa,

wyjaśnienie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów „podwójnej jakości”.

4.

Ponadto wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (zwany dalej „wnioskiem w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń”) ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez konsumentów w przypadkach, gdy wielu konsumentów jest ofiarami tego samego naruszenia, w tzw. sytuacji wystąpienia szkody zbiorowej.

5.

W momencie przyjęcia obu wniosków Komisja nie skonsultowała ich treści z EIOD.

VII.   WNIOSKI

W sprawie wniosku:

69.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by zmodernizować istniejące przepisy i uzupełnić luki w obecnym dorobku prawnym w dziedzinie praw konsumenta w celu sprostania obecnym wyzwaniom, takim jak pojawiające się nowe modele biznesowe, w których dane osobowe są wymagane od konsumentów pragnących uzyskać dostęp do treści cyfrowych lub korzystać z usług cyfrowych.

70.

EIOD z niepokojem zauważa jednak, że nowe definicje przewidziane we wniosku wprowadziłyby pojęcie umów o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, za które konsumenci mogą „płacić” swoimi danymi osobowymi zamiast płacić pieniędzmi. EIOD pragnie podkreślić, że to nowe podejście nie rozwiązuje problemów wynikających ze stosowania terminu „świadczenie wzajemne” lub analogii między dostarczaniem danych osobowych a zapłatą ceny. W szczególności uważa on, że to nowe podejście nie uwzględnia w wystarczającym stopniu charakteru ochrony danych w zakresie praw podstawowych, uznając dane osobowe za zwykły zasób gospodarczy.

W celu zapewnienia szerokiej ochrony konsumentów bez ryzyka podważenia zasad prawa o ochronie danych można by rozważyć alternatywne podejście, takie jak oparte na szerokiej definicji „usługi” zawartej w dyrektywie o handlu elektronicznym, przepisie określającym terytorialny zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 3 ust. 1 ogólnego podejścia Rady do wniosku w sprawie treści cyfrowych.

71.

EIOD zaleca zatem, by w definicjach „umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku” i „umowy o świadczenie usług cyfrowych” powstrzymać się od wszelkich odniesień do danych osobowych i sugeruje oparcie się zamiast tego na pojęciu umowy, na mocy której przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć określone treści cyfrowe lub usługę cyfrową konsumentowi „bez względu na to, czy wymagana jest płatność od konsumenta”.

72.

Ponadto EIOD zwraca uwagę na kilka potencjalnych ingerencji wniosku w stosowanie unijnych ram ochrony danych, zwłaszcza w odniesieniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, i przedstawia zalecenia:

przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane przez przedsiębiorców wyłącznie zgodnie z unijnymi ramami ochrony danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,

jeżeli we wniosku wprowadzono by pojęcie „umów o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, za które konsumenci dostarczają swoje dane osobowe zamiast płacić pieniędzmi”, mogłoby to wprowadzić w błąd dostawców usług, którzy mogliby sądzić, że przetwarzanie danych oparte na zgodzie w kontekście umowy jest zgodne z prawem we wszystkich przypadkach, nawet jeżeli nie są spełnione warunki ważnej zgody określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Podważyłoby to zasadę pewności prawa,

terminu 14 dni na odstąpienie od umowy wprowadzonego we wniosku nie można uznać za ograniczenie prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie przewidzianego w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,

oszacowanie wartości danych osobowych w przypadku odstąpienia od umowy może nie być możliwe. Wątpliwe jest zatem, czy wniosek mógłby rzeczywiście zapewnić konsumentom godziwą rekompensatę.

73.

EIOD uważa również, że wniosek powinien zmienić art. 3 dyrektywy 2011/83/UE i wprowadzić przepis, w którym wyraźnie stwierdza się, że w przypadku konfliktu między dyrektywą 2011/83/UE a ramami prawnymi dotyczącymi ochrony danych przeważają te ostatnie.

W sprawie wniosku dotyczącego zbiorowego dochodzenia roszczeń:

74.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje nowy wniosek w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń, który ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez konsumentów, w przypadku gdy wielu konsumentów jest ofiarami tego samego naruszenia, w tzw. sytuacji wystąpienia szkody zbiorowej.

75.

Niemniej jednak w zakresie, w jakim kwestie związane z ochroną danych osobowych zostałyby włączone do zakresu powództw zbiorowych na mocy wniosku, EIOD uważa, że „uprawnione podmioty”, które będą mogły wnosić powództwa przedstawicielskie w tej dziedzinie na mocy wniosku, powinny podlegać tym samym warunkom, które określono w art. 80 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

76.

W tym samym duchu wniosek w sprawie zbiorowego dochodzenia roszczeń powinien wyjaśniać, że powództwa przedstawicielskie dotyczące kwestii ochrony danych mogą być wnoszone wyłącznie do organów administracyjnych będących organami nadzoru w zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 4 ust. 21 i art. 51 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

77.

EIOD uważa również, że zastosowanie dwóch różnych mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń, do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i do przyszłego rozporządzenia o prywatności elektronicznej, wraz z innymi istotnymi punktami interakcji między ochroną konsumentów i ochroną danych, wymaga bardziej systematycznej współpracy między organami ds. ochrony konsumentów i ochrony danych, która mogłaby zostać nawiązana na przykład w ramach już istniejącej dobrowolnej sieci organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa z obszarów konkurencji, ochrony konsumentów i ochrony danych — cyfrowej platformy koordynacyjnej.

Na temat zmiany rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów:

78.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę mającą na celu aktualizację egzekwowania przepisów dotyczących konsumentów: zmianę rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.

79.

W tym kontekście EIOD uważa, że ważne jest dalsze badanie synergii między ochroną danych a prawem konsumenckim. Współpraca między organami ochrony konsumentów a organami ochrony danych powinna stać się bardziej systematyczna wszędzie tam, gdzie pojawiają się konkretne kwestie leżące w interesie obu stron, w których zagrożone wydają się być dobro konsumentów i kwestie ochrony danych.

Bruksela, dnia 5 października 2018 r.

Giovanni BUTTARELLI

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.

(2)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nowy ład dla konsumentów”, COM(2018) 183 final.

(3)  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów, COM(2018) 185 final.

(4)  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE, COM(2018) 184 final.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 432/22


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 432/05)

1.   

W dniu 23 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

przedsiębiorstwo China Reinsurance (Group) Corporation („China Re”, Chiny), kontrolowane przez przedsiębiorstwo China Investment Corporation („CIC”, Chiny),

przedsiębiorstwo Chauser („Chauser”, Zjednoczone Królestwo), w skład którego wchodzą: Hanover Insurance International Holdings Limited („HIIH”), Chacuer Insurance Company Designated Activity Company („CICDAC”) i Hanover Australia Holdco Pty Ltd („HAH”), które są ostatecznie kontrolowane przez Hanover Insurance Group, Inc („THG”, Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo China Re przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Chaucer.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

przedsiębiorstwo Chiny Re zasadniczo prowadzi na całym świecie działalność reasekuracyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych („P&C”), działalność reasekuracyjną w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczenia zdrowotnego, działalność w zakresie ubezpieczeń podstawowych P&C oraz zarządzania aktywami. Działalność China Re na terenie EWG koncentruje się na reasekuracji, ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie oraz zarządzaniu aktywami, oraz

Chaucer prowadzi działalność na całym świecie w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych, ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczeń specjalistycznych.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 432/24


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 432/06)

1.   

W dniu 23 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Ivanhoé Cambridge („Ivanhoé”, Kanada),

Oxford Properties („Oxford”, Kanada).

Przedsiębiorstwa Ivanhoé i Oxford przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem IDI Logistics (USA), będącym podmiotem zależnym przedsiębiorstwa Ivanhoé, prowadzącym działalność w Stanach Zjednoczonych, inwestującym w budowę nieruchomości przemysłowych i logistycznych.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Ivanhoé: globalny inwestor w sektorze nieruchomości i podmiot zależny kanadyjskiego inwestora zarządzającego funduszami emerytalnymi Caisse de dépôt et placement du Québec, który posiada około 93 % kapitału zakładowego i sprawuje wyłączną kontrolę nad Ivanhoé,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Oxford: stanowi ono część szerszej grupy OMERS (określonej poniżej). OMERS Administration Corporation („OMERS”) jest podmiotem zarządzającym międzyzakładowym pracowniczym planem emerytalnym dla pracowników samorządowych prowincji Ontario i instytucją powierniczą funduszy emerytalnych. OMERS zarządza zdywersyfikowanym globalnym portfelem akcji i obligacji, a także nieruchomościami, inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity) oraz inwestycjami infrastrukturalnymi (wspólnie „OMERS Group”). Głównymi podmiotami zarządzającymi inwestycjami OMERS są Borealis Infrastructure, OMERS Private Equity, OMERS Strategic Investments i Oxford Properties.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.