ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 401

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
7 listopada 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 401/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8985 – Boeing/KLX) ( 1 )

1

2018/C 401/02

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 401/03

Zawiadomienie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1656, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1653, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

2

2018/C 401/04

Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

3

 

Komisja Europejska

2018/C 401/05

Kursy walutowe euro

4

2018/C 401/06

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

5

2018/C 401/07

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

6

2018/C 401/08

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

7


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2018/C 401/09

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA 37/2018 w ramach programu Erasmus+ – KA3 – Wsparcie dla reform politycznych – Sieci i partnerstwa organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

9

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 401/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

12

2018/C 401/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

13


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8985 – Boeing/KLX)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 401/01)

W dniu 1 października 2018 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32018M8985. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/1


Wszczęcie postępowania

(Sprawa M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 401/02)

W dniu 30 października 2018 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do zgłoszonej koncentracji i nie determinuje końcowej decyzji w tej sprawie. Obecna decyzja jest oparta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1).

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, aby mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (+ 32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/2


Zawiadomienie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1656, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1653, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

(2018/C 401/03)

Następujące informacje są skierowane do osób wymienionych w załączniku I do decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074 (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1656 (2), i w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063 (3), wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1653 (4), w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli.

Po dokonaniu przeglądu wykazu wskazanych osób Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny nadal figurować w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji (WPZiB) 2017/2074 oraz rozporządzeniu (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli. Powody umieszczenia tych osób w wykazie podano przy odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2017/2063 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 9 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed dniem 23 sierpnia 2019 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowej weryfikacji przeprowadzanej przez Radę zgodnie z art. 13 decyzji (WPZiB) 2017/2074 i z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2063.

Zwraca się także uwagę odnośnych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej


(1)  Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 60.

(2)  OJ L 276 z 7.11.2018, s. 10.

(3)  Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21.

(4)  OJ L 276, 7.11.2018, p. 1.


7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/3


Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

(2018/C 401/04)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1):

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest rozporządzenie Rady (UE) 2017/2063 (2), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1653 (3).

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem dokonującym operacji przetwarzania jest DG RELEX, której dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1653.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danych osób, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE (4).

Dane osobowe będą przechowywane jeszcze przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostanie ono wszczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21.

(3)  Dz.U. L 276 z 7.11.2018, s. 1.

(4)  Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.


Komisja Europejska

7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/4


Kursy walutowe euro (1)

6 listopada 2018 r.

(2018/C 401/05)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1428

JPY

Jen

129,31

DKK

Korona duńska

7,4593

GBP

Funt szterling

0,87313

SEK

Korona szwedzka

10,3470

CHF

Frank szwajcarski

1,1460

ISK

Korona islandzka

137,90

NOK

Korona norweska

9,5448

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,833

HUF

Forint węgierski

322,06

PLN

Złoty polski

4,3088

RON

Lej rumuński

4,6647

TRY

Lir turecki

6,1246

AUD

Dolar australijski

1,5789

CAD

Dolar kanadyjski

1,4996

HKD

Dolar Hongkongu

8,9510

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7105

SGD

Dolar singapurski

1,5693

KRW

Won

1 280,90

ZAR

Rand

16,2351

CNY

Yuan renminbi

7,9015

HRK

Kuna chorwacka

7,4383

IDR

Rupia indonezyjska

16 916,30

MYR

Ringgit malezyjski

4,7604

PHP

Peso filipińskie

60,482

RUB

Rubel rosyjski

75,3169

THB

Bat tajlandzki

37,644

BRL

Real

4,2833

MXN

Peso meksykańskie

22,7736

INR

Rupia indyjska

83,3785


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 401/06)

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Belgię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, między innymi monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Belgia

Upamiętniane wydarzenie : 50. rocznica wystrzelenia satelity ESRO 2B

Opis motywu : Motyw przedstawia satelitę ESRO 2B – pierwszego satelitę Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych, którego pomyślnie wprowadzono na orbitę okołoziemską w maju 1968 r. Satelita ESRO 2B, zwany też „IRIS” (International Radiation Investigation Satellite – międzynarodowy satelita do badań promieniowania), służył przede wszystkim do badań promieniowania słonecznego, promieniowania kosmicznego i pasów radiacyjnych Ziemi.

Na dole widnieje znak mennicy w Utrechcie (różdżka Merkurego) i belgijski znak mincerski (herb gminy Herzele), kod państwa BE oraz inicjały twórcy projektu, którym jest Luc Luycx: LL.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 260 tys. monet

Data emisji : październik 2018 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/6


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 401/07)

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Maltę

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Malta

Upamiętniany motyw : Dziedzictwo kulturowe

Opis motywu : Projekt został stworzony przez ucznia i przedstawia serię motywów stanowiących integralną część maltańskiego dziedzictwa kulturowego, między innymi rysunek nawiązujący do prehistorycznych świątyń – najstarszych na świecie wolno stojących budowli, kopułę i dach wieżowy kościoła – element charakterystyczny dla panoramy maltańskich miast i miejscowości, oraz podobiznę tradycyjnego maltańskiego statku z flagą Malty. Nazwa kraju emitującego „Malta” znajduje się na górze wewnętrznej części monety, a rok wydania „2018” – na dole.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 320 tys. monet

Data emisji : listopad 2018 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/7


Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (1)

(2018/C 401/08)

Nazwa systemu

Środki identyfikacji elektronicznej w ramach notyfikowanego systemu

Notyfikujące państwo członkowskie

Poziom bezpieczeństwa tożsamości

Organ odpowiedzialny za system

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym

Niemiecka identyfikacja elektroniczna oparta na rozszerzonej kontroli dostępu

krajowy dokument tożsamości

elektroniczny dokument pobytowy

Republika Federalna Niemiec

wysoki

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

Niemcy

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Publiczny system tożsamości cyfrowej

Środki identyfikacji elektronicznej SPID oferowane przez:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Włochy

wysoki

średni niski

AgID – Agencja ds. Cyfryzacji

Włochy

Viale Liszt, 21

00144 Roma

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Krajowy system identyfikacji i uwierzytelniania

(NIAS)

osobisty dowód tożsamości (eOI)

Republika Chorwacji

wysoki

Ministerstwo Administracji Publicznej, Republika Chorwacji

Maksimirska 63,

10000 Zagreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Estoński system identyfikacji elektronicznej: Dowód tożsamości

Estoński system identyfikacji elektronicznej: dokument pobytowy

Estoński system identyfikacji elektronicznej: cyfrowy dokument tożsamości (Digi-ID)

Estoński system identyfikacji elektronicznej: cyfrowy dokument pobytowy Digi-ID

Estoński system identyfikacji elektronicznej: Mobiil-ID

Estoński system identyfikacji elektronicznej: dyplomatyczny dowód tożsamości

Dowód tożsamości

dokument pobytowy

cyfrowy dokument tożsamości (Digi-ID)

cyfrowy dokument pobytowy Digi-ID

Mobiil-ID

dyplomatyczny dowód tożsamości

Republika Estońska

wysoki

Policja i Straż Graniczna

Pärnu mnt 139,

15060 Tallinn

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

hiszpański dowód tożsamości (DNIe)

Królestwo Hiszpanii

wysoki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Królestwo Hiszpanii

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 MADRID

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

luksemburski dowód tożsamości (dowód eID)

luksemburski dowód eID

Wielkie Księstwo Luksemburga

wysoki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

BP 10

L-2010 Luxembourg

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018


(1)  Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/9


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA 37/2018

w ramach programu Erasmus+

KA3 – Wsparcie dla reform politycznych

Sieci i partnerstwa organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

(2018/C 401/09)

1.   Cel

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie projektów w zakresie tworzenia ponadnarodowych i krajowych sieci oraz partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w ramach systemów wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w celu wspierania refleksji nad polityką na szczeblu europejskim, a także promowania świadomości i wdrażania polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym i regionalnym.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest zachęcenie partnerstw lokalnych do składania wniosków. Partnerstwa te powinny wspomagać tworzenie ponadnarodowych i krajowych sieci i partnerstw organizatorów VET w celu współpracy na poziomie krajowym i europejskim.

Projekty te powinny poprawić jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększyć jego wpływ i znaczenie dla osób uczących się i pracodawców, a także budować współpracę transgraniczną zmierzającą do zapewnienia jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski finansowane w ramach niniejszego zaproszenia powinny również sprzyjać komunikacji, rozpowszechnianiu i wspieraniu realizacji agendy polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu unijnym i krajowym, w celu dzielenia się wiedzą, wymiany informacji zwrotnych i doświadczeń w zakresie realizacji polityki oraz wymiany najlepszych praktyk dotyczących doskonałości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski należy składać w ramach jednej z następujących dwóch części zaproszenia:

—   Część 1: Krajowe, regionalne lub sektorowe organizacje organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekty wspierane w ramach części 1 ustanowią lub wzmocnią sieci i partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym, regionalnym lub sektorowym. Cele te zostaną osiągnięte poprzez projekty ponadnarodowe mające na celu budowanie potencjału i dzielenie się najlepszymi doświadczeniami wśród organizacji organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności w przypadku państw, które mają ograniczone możliwości reprezentacji wśród organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

—   Część 2: Europejskie organizacje patronackie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekty wspierane w ramach części 2 przyczynią się do zacieśnienia współpracy między europejskimi organizacjami patronackimi organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym wspieraniu refleksji nad polityką na poziomie europejskim, a także wykorzystaniu możliwości dotarcia do ich krajowych członków lub podmiotów powiązanych. Europejskie organizacje patronackie będą również odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu świadomości i wspieraniu wdrażania europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem krajowych, regionalnych i sektorowych organizacji organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

2.   Kwalifikujące się partnerstwa

—   Część 1: Krajowe, regionalne lub sektorowe organizacje organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Partnerstwo obejmuje co najmniej dwie krajowe, regionalne lub sektorowe sieci (lub stowarzyszenia) organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, z co najmniej dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (z których co najmniej jedno musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej). Jednym z powyższych partnerów jest organizacja koordynująca, składająca wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu Erasmus+ w imieniu partnerstwa.

W przypadku sieci/stowarzyszenia, które nie zostały jeszcze prawnie ustanowione, wniosek może zostać złożony przez organizatora VET, który ją/je reprezentuje.

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać konkretne działania związane z zaproszeniem do składania wniosków.

—   Część 2: Europejskie organizacje patronackie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Partnerstwo obejmuje co najmniej dwie europejskie organizacje patronackie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, z których w każdej są członkowie lub podmioty powiązane w co najmniej pięciu różnych krajach uczestniczących w programie Erasmus+ (z których co najmniej jedno musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej). Jedną z europejskich organizacji patronackich będzie organizacja koordynująca, składająca wniosek o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ w imieniu partnerstwa.

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać konkretne działania związane z zaproszeniem do składania wniosków.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

—   28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Zjednoczone Królestwo (1), Włochy;

—   Kraje objęte programem, niebędące państwami członkowskimi UE: była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia (2), Turcja.

3.   Działania

Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 września 2019 r. a dniem 1 listopada 2019 r.

Czas trwania projektów wynosi 24 miesiące.

Głównym celem tych działań jest wspieranie tworzenia i/lub wzmacniania sieci i partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego służących budowaniu zdolności na poziomie lokalnym dla skutecznej realizacji europejskich programów, inicjatyw i priorytetów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym tych uzgodnionych w kontekście procesu kopenhaskiego.

W odniesieniu do obu części beneficjenci powinni podjąć następujące działania:

Zacieśnienie współpracy między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez angażowanie się we wzajemne uczenie się, wzajemne doradztwo i budowanie zdolności, mające na celu polepszenie jakości i atrakcyjności oferty kształcenia i szkolenia zawodowego. Sieci i partnerstwa powinny również propagować i wspierać skuteczne wykorzystanie unijnych instrumentów finansowania, a także wspierać wdrażanie i rozpowszechnianie odpowiednich narzędzi i inicjatyw UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w miarę możliwości w języku(-ach) narodowym(-ych). Projekty powinny mieć również na celu angażowanie i docieranie do organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy jeszcze nie wnoszą wkładu lub nie czerpią korzyści ze współpracy europejskiej.

Ponadto beneficjenci powinni podejmować co najmniej trzy z następujących działań:

1.

Wnoszenie wkładu w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, poprzez organizowanie skoordynowanych innowacyjnych wydarzeń i działań na szczeblu krajowym, mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym docieraniu do szerokiego grona odbiorców, w tym rodziców, osób uczących się, nauczycieli, przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP (Malych i Srednich Przedsiebiorstw).

2.

Wspieranie rozwoju strategii umiędzynarodowienia na poziomie organizatorów, wspieranie mobilności kadry kierowniczej, kadry i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także tworzenie partnerstw na rzecz współpracy.

3.

Polepszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez mechanizmy pozyskiwania informacji zwrotnych w celu dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zaleceniem w sprawie monitorowania losów absolwentów oraz zaleceniem w sprawie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET). Opracowanie, w stosownych przypadkach, systemów monitorowania losów absolwentów, między innymi poprzez połączenie krajowych lub regionalnych danych statystycznych z danymi gromadzonymi przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego lub wykorzystywanie danych dotyczących systemów monitorowania losów absolwentów w celu poprawy kształcenia i szkolenia zawodowego.

4.

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników. Może to obejmować określenie potrzeb w zakresie umiejętności lub ocenę umiejętności, walidację i uznawanie umiejętności i/lub ofertę szkoleniową dostosowaną do konkretnych potrzeb, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem wniosków grupy roboczej ds. kształcenia dorosłych z lat 2016–2018 w ramach ET2020.

5.

Promowanie innowacyjnego uczenia się kluczowych kompetencji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (na przykład umożliwienie elastyczności i dostosowanie do indywidualnych potrzeb w zakresie uczenia się) poprzez dostosowanie projektu i oceny programu.

6.

Promowanie narzędzi i możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów lub kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, aby lepiej przygotować ich na przyszłe wyzwania (np. cyfryzacja), zgodnie z konkluzjami grupy roboczej ds. kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2016–2018 w ramach ET2020.

4.   Kryteria udzielania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

1)

adekwatność projektu (maksymalnie 30 punktów – minimalny próg: 16 punktów);

2)

jakość projektu i jego realizacji (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg: 11 punktów);

3)

jakość konsorcjum projektu i ustaleń dotyczących współpracy (maksymalnie 30 punktów – minimalny próg: 16 punktów);

4)

wpływ i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg: 11 punktów).

Aby mieć szansę na uzyskanie dotacji, wniosek musi zdobyć co najmniej 60 punktów (z maksymalnej liczby 100 punktów), z uwzględnieniem minimalnych progów przyjętych dla każdego z czterech powyższych kryteriów.

5.   Budżet

Szacuje się, że całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi maksymalnie 6 mln EUR, przy orientacyjnym podziale 4 mln EUR na część 1 i 2 mln EUR na część 2. Maksymalna stopa współfinansowania UE wynosi 80 %.

Każda dotacja wyniesie od 300 000 do 500 000 EUR dla części 1 oraz od 600 000 do 800 000 EUR dla części 2.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Termin składania wniosków

Wnioski muszą spełniać następujące wymogi:

należy je złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r., do godz. 12.00 (południe czasu brukselskiego),

należy je złożyć online przy użyciu właściwego oficjalnego formularza zgłoszeniowego (e-formularza),

muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE,

do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis projektu, oświadczenie i zbilansowany szacunkowy budżet, sporządzone na oficjalnych formularzach.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

7.   Szczegółowe informacje

Wytyczne dla wnioskodawców wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Wnioski muszą spełniać wszystkie wymogi wskazane w Wytycznych.


(1)  Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby brytyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej rozwiązania.

(2)  Uznanie Serbii za państwo uczestniczące w programie Erasmus+ podlega następującym warunkom:

i)

dostępność środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2019 r. po przyjęciu budżetu Serbii na 2019 r.;

ii)

zmiana do Umowy między Unią Europejską a Serbią w sprawie udziału Serbii w programie Erasmus+: unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/12


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 401/10)

1.   

W dniu 29 października 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Centerbridge Partners, L.P. („Centerbridge”, Stany Zjednoczone Ameryki),

Hospital Topco Limited („Hospital Topco”, Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwo Centerbridge przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Hospital Topco.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Centerbridge: spółka zarządzająca inwestycjami, głównie na niepublicznym rynku kapitałowym i w trudnych sytuacjach,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Hospital Topco: spółka dominująca grupy zajmującej się opieką zdrowotną, która prowadzi działalność pod marką BMI Healthcare, oraz spółki holdingowe prowadzące działalność w dziedzinie nieruchomości.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 401/11)

1.   

W dniu 26 października 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Grupa Blackstone L.P. („Blackstone”, Stany Zjednoczone Ameryki),

Tele-Finance Holdings Limited („Telereal Trillium”, Zjednoczone Królestwo), oraz

część działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Network Rail Infrastructure Limited w zakresie nieruchomości komercyjnych („Real Estate JV”, Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Blackstone i Telereal Trillium przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Real Estate JV. Koncentracja dokonywana jest w drodze umowy.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Blackstone: przedsiębiorstwo zarządzające aktywami na całym świecie, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i oddziałami w Europie i Azji, działające jako podmiot zarządzający inwestycjami,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Telereal Trillium: przedsiębiorstwo zarządzające nieruchomościami, działające w następujących obszarach: nieruchomości (w charakterze wspólnika), inwestycje, strategiczne zagospodarowanie terenu,

—   Real Estate JV: część działalności gospodarczej w zakresie nieruchomości komercyjnych przedsiębiorstwa Network Rail Infrastructure Limited, które jest podmiotem sektora publicznego zarządzającego infrastrukturą kolejową w Anglii, Walii i Szkocji.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.