ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 243

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
11 lipca 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 243/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 243/02

Kursy walutowe euro

2

2018/C 243/03

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku w sprawie zmian w specyfikacji produktu sektora wina, o którym mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 [Côtes de Montravel (ChNP)]

3


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 243/04

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

8

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 243/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1)

9

2018/C 243/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1)

12

2018/C 243/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1)

13


 

Sprostowania

2018/C 243/09

Sprostowanie do nowej strony narodowej obiegowych monet euro ( Dz.U. C 235 z 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 243/01)

W dniu 26 czerwca 2018 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32018M8919. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/2


Kursy walutowe euro (1)

10 lipca 2018 r.

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1713

JPY

Jen

130,30

DKK

Korona duńska

7,4536

GBP

Funt szterling

0,88338

SEK

Korona szwedzka

10,2438

CHF

Frank szwajcarski

1,1649

ISK

Korona islandzka

125,40

NOK

Korona norweska

9,4145

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,898

HUF

Forint węgierski

324,84

PLN

Złoty polski

4,3208

RON

Lej rumuński

4,6585

TRY

Lir turecki

5,5065

AUD

Dolar australijski

1,5739

CAD

Dolar kanadyjski

1,5382

HKD

Dolar Hongkongu

9,1926

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7188

SGD

Dolar singapurski

1,5893

KRW

Won

1 308,63

ZAR

Rand

15,7331

CNY

Yuan renminbi

7,7767

HRK

Kuna chorwacka

7,3980

IDR

Rupia indonezyjska

16 799,96

MYR

Ringgit malezyjski

4,7099

PHP

Peso filipińskie

62,647

RUB

Rubel rosyjski

73,2605

THB

Bat tajlandzki

38,875

BRL

Real

4,5513

MXN

Peso meksykańskie

22,4121

INR

Rupia indyjska

80,6170


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/3


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku w sprawie zmian w specyfikacji produktu sektora wina, o którym mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

[Côtes de Montravel (ChNP)]

(2018/C 243/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Francja złożyła wniosek o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu „Côtes de Montravel” zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2)

Komisja rozpatrzyła wniosek i stwierdziła, że spełniono warunki określone w artykułach 93–96, w art. 97 ust. 1, jak również w art. 100, 101 i 102 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosek o zmianę w specyfikacji produktu „Côtes de Montravel”,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wniosek o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu „Côtes de Montravel” (ChNP) zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmiany w specyfikacji produktu, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, przysługuje w ciągu dwóch miesięcy od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.


ZAŁĄCZNIK

„CÔTES DE MONTRAVEL”

AOP-FR-A0188-AM01

Data złożenia wniosku: 10 września 2014 r.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI

1.   Przepisy, które mają zastosowanie do wprowadzania zmiany

Art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 – zmiana inna niż nieznaczna

2.   Opis i uzasadnienie zmiany

2.1.   Obszar geograficzny produkcji

Obszar geograficzny produkcji opisany w rozdziale 1 pkt IV specyfikacji zostaje rozszerzony o terytorium 4 gmin; Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh i Vélines oraz o terytorium dawnej gminy Port-Sainte-Foy, przed jej połączeniem z gminą Ponchapt. Również te gminy, położone na obszarze produkcji ChNP „Haut-Montravel”, mają identyczne cechy klimatyczne jak obszar produkcji pierwotnie wyznaczony w odniesieniu do ChNP „Côtes de Montravel” i uprawiane są w nich podobne szczepy winorośli. Zmiana ta jest związana ze zmianą warunków produkcji i służy zaakcentowaniu aksamitnego charakteru win białych objętych ChNP „Côtes de Montravel”.

Gminy dodawane obecnie do obszaru geograficznego były dotychczas wymienione jako położone w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zapis ten zostaje zatem odpowiednio zmieniony.

Zmienia się zatem ppkt 6 jednolitego dokumentu.

Wina objęte nazwami „Côtes de Montravel” i „Haut-Montravel” pochodzą z tego samego terytorium i podlegają jednakowym czynnikom naturalnym.

Różnica między nimi wynika z czynnika ludzkiego. W istocie, wybory dokonywane przez winiarzy w prowadzeniu winorośli i zbiorów oraz ich umiejętności w zakresie produkcji wina pozwalają uzyskać różne produkty, znane od dawna pod odmiennymi nazwami.

Umiejętności producentów wina wyrażały się w długoletniej tradycji produkcji i przechowywania wina zawierającego cukier resztkowy. Wino to trafiało niekiedy bardzo daleko od miejsca pochodzenia (szczególnie do Europy Północnej).

Producenci wina udowodnili z czasem, że świetnie opanowali uprawę winorośli i produkcję wina, uzyskując, mimo kaprysów pogody, aksamitne lub słodkie wina białe wysokiej jakości, znane pod nazwami „Côtes de Montravel” i „Haut-Montravel”.

W rozdziale 1 pkt IV ppkt 2 dodano datę zatwierdzenia przez właściwy organ krajowy zmiany powierzchni wyznaczonych działek rolnych w obrębie nowych granic wyznaczonego obszaru geograficznego produkcji.

Punkt ten nie zmienia znaczenia pierwotnego tekstu jednolitego dokumentu.

2.2.   Zmiany redakcyjne

W rozdziale 1 pkt VI ppkt 1 lit. b) wyraz „oczek” uzupełnia się wyrazem „owoconośnych”: jest to poprawka redakcyjna, która nie zmienia znaczenia pierwotnego tekstu.

Wprowadza się te zmianę w ppkt 6 lit. a) jednolitego dokumentu: wyrażenie „10 oczek” zastępuje się wyrażeniem „10 oczek owoconośnych”.

2.3.   Parametry analityczne

W rozdziale 1 pkt VII ppkt 2 dotyczącym dojrzałości winogron, objętościowa zawartość alkoholu naturalnego i osiągnięcie minimalnego poziomu są odpowiednio dostosowane, tj. 12 % zamiast 12,5 % i 11 % zamiast 10,5 %.

W pkt IX ppkt 1 lit. b) odnoszącym się do norm analitycznych, zawartość cukrów ulegających fermentacji zmienia się z 51 g/l na 54 g/l. Punkt ten nie zmienia znaczenia pierwotnego tekstu jednolitego dokumentu.

Zmiany te są zgodne z charakterystyką wina z ChNP „Côtes de Montravel” oraz podkreślają aksamitny charakter tego produktu.

2.4.   Dobór odmian winorośli i ich łączenie

W rozdziale 1 pkt V ppkt 2 w sprawie zasad dotyczących proporcji różnych odmian winorośli, które mają być nasadzone w gospodarstwie, precyzuje się: proporcja odmiany Sémillon B musi być większa lub równa 30 %. Ta odmiana, stanowiąca zdecydowaną większość na obszarze produkcji, wykazuje duże zdolności przejrzewania w klimacie oceanicznym, który występuje na obszarze produkcji.

W rozdziale 1 pkt IX ppkt 1 lit. a) w sprawie łączenia odmian winorośli, minimalną zawartość głównej odmiany przy łączeniu zmienia się 50 na 80 %. Doprecyzowuje się także, podobnie jak w przepisie dotyczącym odmian winorośli uprawianych w gospodarstwie odmianach, że udział odmiany Sémillon B przy łączeniu odmian musi być większy lub równy 30 %.

Zmiany te są zgodne z charakterystyką wina z ChNP „Côtes de Montravel” oraz podkreślają aksamitny charakter tego produktu.

2.5.   Związek z miejscem pochodzenia

W rozdziale 1 pkt X dotyczącym związku z obszarem geograficznym powtórzono informację o rozszerzeniu obszaru geograficznego produkcji.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa lub nazwy

Côtes de Montravel

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

4.   Opis wina (win)

Są to wina białe niemusujące, łagodne w smaku, eleganckie i delikatne, aksamitne, w których obecność cukrów fermentacyjnych nie przeszkadza w wyrażeniu rześkości. Winogrona zbiera się gdy są przejrzałe i nastąpiło w nich lekkie zwiększenie koncentracji cukru. W celu uzyskania tego rodzaju win, jednocześnie świeżych i wyraźnie owocowych, łączy się różne odmiany winorośli, zachowując przewagę głównych odmian. Po fermentacji ich zawartość cukrów fermentacyjnych wynosi między 25 g/l a 54 g/l. Całkowita objętościowa zawartość alkoholu win po wzbogacaniu nie przekracza 14,5 %. Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w tych winach wynosi co najmniej 12 %.

Ogólne właściwości analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

11

Minimalna ogólna kwasowość

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

 

W odniesieniu do: całkowitej objętościowej zawartości alkoholu, minimalnej kwasowości ogólnej, maksymalnej kwasowości lotnej i maksymalnej łącznej zawartości dwutlenku siarki stosuje się normy określone w przepisach ogólnych.

5.   Praktyki winiarskie

a)    Szczególne praktyki enologiczne

Szczególne praktyki enologiczne

Wszelka obróbka termiczna zebranych winogron w temperaturze poniżej -5 °C i wszelkie użycie tuneli lub komór, w których stosuje się technikę passerillage, jest zabronione. Stosowanie kawałków drewna i dodawanie tanin jest zabronione. Całkowita objętościowa zawartość alkoholu win po wzbogacaniu nie przekracza 14,5 %. Poza wymienionymi powyżej zakazami w praktykach enologicznych towarzyszących produkcji wina należy przestrzegać wymogów obowiązujących na poziomie Unii oraz zawartych w kodeksie rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

Metoda uprawy

Minimalna gęstość obsady winnicy wynosi 5 000 roślin na hektar. Odległość między rzędami nie może być większa niż 2 metry, a odstęp między roślinami w tym samym rzędzie nie może być mniejszy niż 0,80 metra.

Winorośl przycina się zgodnie z następującymi technikami: sznur Guyota, pędy formowane w sznur skośny lub cięcie krótkie.

Na jednej roślinie zostawia się maksymalnie 10 oczek owoconośnych.

Nawadnianie jest zabronione.

b)    Maksymalna wydajność

60 hektolitrów na hektar

6.   Wyznaczony obszar

Zbiór winogron, ich fermentacja i wytwarzanie wina odbywają się na obszarze następujących gmin w departamencie Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien i Vélines.

7.   Główne odmiany winorośli do produkcji wina

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Opis związku(-ów)

Wyznaczony obszar działek składa się głównie z gliniasto-wapiennych działek o dobrym drenażu położonych na płaskowyżu oraz ze stoków zwróconych całkowicie na południe. Winoroślą obsadza się działki na glebach ubogich i pseudobielicowych, ale z wystarczającą zawartością gliny, aby w lecie skutki susz nie stanowiły problemu. Są one również starannie dobierane w celu uzyskania optymalnej jakości winogron do produkcji „Côtes de Montravel”.

Przepisy mające zastosowanie do produkcji win objętych nazwą określają minimalną gęstość obsady na 5 000 roślin na hektar i narzucają uzyskiwanie niskiego plonu z poszczególnych roślin. To rygorystyczne zarządzanie gwarantuje wystarczającą i wczesną dojrzałość winogron w celu uzyskania wysokiej zawartości cukru, w szczególności w odniesieniu do lokalnych odmian winorośli z regionu, takich jak: Muscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, dodatkowo Ondenc B, ale przede wszystkim odmiany Sémillon B, często stanowiącej główną odmianę w mieszance, która wykazuje duże zdolności przejrzewania w klimacie oceanicznym. Aby móc korzystać z ChNP „Côtes de Montravel” na wino zbiera się dobrze dojrzałe winogrona, dla których zawartość cukru przekracza 198 gramów na litr moszczu. Techniki podnoszenia zawartości cukru w drodze chłodzenia lub w tunelach z użyciem techniki passerillage są zabronione. Podobnie w celu ochrony winogron przed tłoczeniem stosowanie pras ślimakowych i skrzyń samowyładowczych z pompami łopatkowymi jest zabronione.

Umiejętności producentów wina wyrażają się w długoletniej tradycji produkcji wina zawierającego cukier resztkowy, którą doskonale opanowali, i która pozwala im uzyskiwać wina białe półsłodkie lub słodkie wysokiej jakości, znane pod nazwami „Côtes de Montravel” i „Haut-Montravel”.

Wina objęte nazwą „Côtes de Montravel” to wina białe, najczęściej półsłodkie, czasem słodkie, eleganckie i delikatne, aksamitne, w których obecność cukrów fermentacyjnych nie przeszkadza w wyrażeniu rześkości. Aby uzyskać tego rodzaju wina, jednocześnie świeże i wyraźnie owocowe, wina objęte nazwą „Côtes de Montravel” otrzymuje się z połączenia różnych odmian winorośli z zachowaniem przewagi głównych odmian. Zawartość cukrów fermentacyjnych, która wynosi między 25 g/l a 54 g/l, podkreśla słodycz tych win, które są jednocześnie aksamitne i „gęste”. Różnią się one tym samym od białych win objętych nazwą „Haut-Montravel”, zarezerwowana dla win wyższej o zawartości cukrów fermentacyjnych (ponad 85 g/l) i pochodzących z przejrzałych winogron, porażonych lub nie szlachetną pleśnią (botrytis cynerea).

W okresie przed epidemią filoksery występuje mało wzmianek na temat win „Côtes de Montravel” i nawiązują one wyłącznie do win „Montravel” ogólnie, nie precyzując, czy chodzi o wina wytrawne czy o wina zawierające cukry fermentacyjne. W 1903 r. Edouard Feret sporządził szczegółowy spis uprawy winorośli w regionie Bergerac w książce „Region Bergerac i jego wina”. Odnotowuje on, że: „wina białe w kantonie Vélines mają wyjątkową esencję i bukiet, pozwalające klasyfikować je pod nazwą Côtes de Montravel. Są to wina o prawie białej barwie, bardzo delikatne i łagodne, słodkie i często o przyjemnym bukiecie”. Edouard FERET zauważa również, że najlepsze wina białe „Côtes de Montravel” to wina białe z miejscowości Montcaret, które odznaczają się delikatnością, wykwintnością i doskonałym połączeniem smaków.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze

Większa jednostka geograficzna

Podstawa prawna:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia „Côtes de Montravel” można umieścić nazwę większej jednostki geograficznej: „Sud-Ouest”. Nazwa przedmiotowej większej jednostki geograficznej może również występować na ulotkach lub na dowolnych pojemnikach. Czcionka, którą zapisana jest nazwa większej jednostki geograficznej, nie może być większa (wysokość i szerokość) niż czcionka, którą zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

Podstawa prawna:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu:

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony na zasadzie wyjątku w odniesieniu do fermentacji winogron i wytwarzania wina, stanowi obszar następujących gmin:

w departamencie Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes,

w departamencie Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire i Saint-Emilion.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/8


Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(2018/C 243/04)

1.   Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1), Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną dalej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.

2.   Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody. Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.   Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium (2), w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.   Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

Produkt

Państwo(-a) pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia (3)

Żelazokrzem

Chińska Republika Ludowa

Rosja

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 360/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 107 z 10.4.2014, s. 13)

11.4.2019


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Środek wygasa o północy w dniu podanym w niniejszej kolumnie.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 243/05)

1.   

W dniu 4 lipca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Bain Capital Investors LLC („Bain Capital”, Stany Zjednoczone),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH i MUTAVI-Solutions GmbH (zwanych łącznie „grupą Reifen Krieg”, Niemcy).

Przedsiębiorstwo Bain Capital przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całą grupą Reifen Krieg.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Bain Capital to przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, które inwestuje w przedsiębiorstwa w większości sektorów działalności na całym świecie,

grupa Reifen Krieg jest dystrybutorem hurtowym i detalicznym opon na wymianę, działającym głównie w Niemczech.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 243/06)

1.   

W dniu 3 lipca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Tenneco Inc. („Tenneco”, Stany Zjednoczone),

Federal-Mogul LLC („Federal-Mogul”, Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Tenneco przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Federal-Mogul.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Tenneco: produkcja i dystrybucja części pojazdów silnikowych, a w szczególności produktów do oczyszczania powietrza i produktów poprawiających wydajność jazdy, zarówno dla producentów oryginalnego sprzętu, jak i na niezależny rynek części zamiennych, na skalę światową,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Federal-Mogul: produkcja i dostawa części pojazdów silnikowych, kolejowych i innych, w szczególności silników, elementów przekładniowych i przenoszących napęd, a także materiałów ciernych do układów hamulcowych, elementów podwozia, uszczelek i wycieraczek, na skalę światową.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/12


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 243/07)

1.   

W dniu 3 lipca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach”, Algieria),

Augusta Refinery Assets, aktualnie należącego do Esso Italiana S.r.l. i kontrolowanego przez to przedsiębiorstwo, będące podmiotem powiązanym z ExxonMobil Corporation.

Przedsiębiorstwo Sonatrach przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Augusta Refinery Assets.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Sonatrach: Sonatrach to algierskie przedsiębiorstwo państwowe prowadzące działalność w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Sonatrach prowadzi zintegrowaną działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, rafinacji, transportu i wprowadzania do obrotu węglowodorów,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets to rafineria w Auguście (Włochy) i szereg aktywów dodatkowych. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na rynkach rafinacji ropy naftowej w zakresie paliw i produktów pozapaliwowych oraz sprzedaż rafinowanych paliw i produktów pozapaliwowych.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 243/08)

1.   

W dniu 4 lipca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Reco Jedi Private Limited („Reco”, Singapur), kontrolowane przez GIC (Realty) Private Limited („GIC”, Singapur),

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV”, Singapur), kontrolowane przez Frasers Property Limited („FPL”, Singapur),

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup”, Singapur),

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo”, Singapur).

Przedsiębiorstwa Reco, FPL i JustGroup przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JustCo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa GIC: spółka holdingowa dokonująca inwestycji w nieruchomości w imieniu rządu Singapuru,

—   w przypadku przedsiębiorstwa FPL: FPL jest właścicielem nieruchomości, rozwija zróżnicowany, zintegrowany portfel nieruchomości i zarządza nim,

—   w przypadku JustGroup i JustCo: budowa wspólnych pomieszczeń do pracy i zarządzanie nimi.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Sprostowania

11.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/14


Sprostowanie do nowej strony narodowej obiegowych monet euro

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235 z dnia 6 lipca 2018 r. )

(2018/C 243/09)

 

Publikację (2018/C 235/07) na s. 6 należy uważać za nieważną i niebyłą.