ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 209

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
15 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 209/01

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1)

1

2018/C 209/02

Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1)

12

2018/C 209/03

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1)

17

2018/C 209/04

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1)

37

2018/C 209/05

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1)

137


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

15.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/1


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 209/01)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2017

Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par

9.6.2017

EN 1839:2012

EN 14756:2006

Przypis 2.1

11.1.2018

CEN

EN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania -- Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Stacje paliwowe -- Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków – Część 1: Zasady ogólne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Atmosfery potencjalnie wybuchowe -- Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem 'fr'

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwa płynne -- Wymagania i metody badań/oceny -- Część 1: Urządzenia zapobiegające przepełnieniu z mechanizmem zamykającym

12.8.2016

EN 13616:2004

Przypis 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Dźwignice -- Dźwignice morskie offshore -- Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2018

Urządzenia odporne na wybuch

Pierwsza publikacja

EN 14460:2006

Przypis 2.1

31.7.2018

CEN

EN 14491:2012

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn -- Obróbka pozapiecowa stali -- Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG -- Część 1: Dystrybutory

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych -- Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2017

Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych

9.6.2017

EN 14986:2007

Przypis 2.1

31.1.2020

CEN

EN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Dywertery eksplozyjne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Zawory klapowe izolujące wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2016

Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania (ISO 16852:2016)

9.6.2017

EN ISO 16852:2010

Przypis 2.1

30.11.2017

CEN

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

9.3.2018

EN 13821:2002

Przypis 2.1

30.9.2018

 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

 

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych -- Podstawowe założenia i wymagania (ISO 80079-36:2016)

12.8.2016

EN 13463-1:2009

Przypis 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k” (ISO 80079-37:2016)

12.8.2016

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Przypis 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Sprzęt do ręcznego natryskiwania płynnych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Sprzęt do ręcznego natryskiwania proszkowych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Sprzęt do ręcznego natryskiwania kłaczkowych materiałów palnych

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Przypis 3

8.4.2016

Cenelec

EN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

EN 50223:2010

Przypis 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych – Część 2-1: Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2011 (Zmodyfikowana) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Przypis 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Przypis 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych – Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Przypis 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Przypis 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Przypis 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Przypis 2.1

31.7.2018

 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

IEC 60079-7:2015/A1:2017

Pierwsza publikacja

Przypis 3

19.1.2021

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Przypis 2.1

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Przypis 2.1

16.1.2018

 

EN 60079-18:2015/A1:2017

IEC 60079-18:2014/A1:2017

9.3.2018

Przypis 3

28.9.2020

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Przypis 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

 

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

IEC 60079-29-1:2016 (Zmodyfikowana)

9.6.2017

EN 60079-29-1:2007

Przypis 2.1

23.12.2019

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe – Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2017

Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (Zmodyfikowana)

8.9.2017

EN 60079-30-1:2007

Przypis 2.1

6.3.2020

Cenelec

EN 60079-31:2014

Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Przypis 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) – Wymagania ogólne – Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Belgia, Tel. +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Belgia, Tel. +32 25500811; Faks: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francja, Tel. +33 492944200; Faks: +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/12


Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością -- Wymagania (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systemy zarządzania środowiskowego -- Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Przypis 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Zasady ogólne (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Przypis 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu -- Zasady i procedury (ISO 14024:2018)

Pierwsza publikacja

EN ISO 14024:2000

Przypis 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Przypis 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu zycia -- Zasady i struktura (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Pierwsza publikacja

Przypis 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Przypis 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Przypis 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Przypis 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Przypis 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Przypis 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Przypis 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Przypis 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące oceny równorzędnej jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Przypis 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Przypis 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Przypis 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Przypis 2.1

30.11.2019

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA, tel.+33 492944200, faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/17


Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 209/03)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Data rozpoczęcia domniemanie zgodności – uwaga 0

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Maski -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski i ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zespoły ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zawory butli gazowych – Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

Przypis 3

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 2: Połączenia wylotu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 3: Połączenia wylotu butli dla gazów do nurkowania Nitroxu i tlenu

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 2: Łącznik centralny

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 3: Łącznik z gwintem M 45x3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Ochrona indywidualna oczu – Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed nadfioletem – Wymagania dotyczace współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

Przypis 3

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 174:2001

Ochrona indywidualna oczu -- Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Ochrona indywidualna -- Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Ochrona indywidualna oczu -- Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym (ochrony oczu przed laserem)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Ochrona indywidualna oczu -- Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Sprzęt do oddychania -- Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem

21.4.2018

EN 342:2004

Przypis 2.1

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Urządzenie samozaciskowe z prowadnicą -- Część 1: Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

21.4.2018

EN 353-1:2014

Przypis 2.1

 

CEN

EN 353-2:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Linki bezpieczeństwa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Amortyzatory

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości – Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samohamowne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Szelki bezpieczeństwa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Łączniki

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ochrona indywidualna oczu -- Automatyczne filtry spawalnicze

21.4.2018

EN 379:2003

Przypis 2.1

 

CEN

EN 381-5:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące ochron nóg

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Sprzęt oczyszczający ucieczkowy z zespołem ustnika chroniący przed tlenkiem węgla

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Przypis 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Rękawice chroniące przed zimnem

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Sprzęt alpinistyczny -- Linka pomocnicza -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Taśma -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

EN 565:2006

Przypis 2.1

 

CEN

EN 566:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Pętle -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Klamry liny -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy lodowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Sprzęt alpinistyczny -- Haki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Rękawice ochronne dla strażaków

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące

21.4.2018

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy urządzeń opisanych w:

klasie A (urządzenia kotwiczące, z jednym lub większą liczbą stałych punktów kotwiczenia, wymagające przymocowania ich do konstrukcji za pomocą strukturalnych punktów kotwiczenia lub elementów mocujących), o których mowa w pkt 3.2.1, 4.4.1, 5.3,

klasie C (urządzenia kotwiczące wyposażone w giętkie, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.3, 4.4.3 i 5.5,

klasie D (urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywne, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.4, 4.4.4 i 5.6,

jako jakiekolwiek połączenie powyższych klas.

W odniesieniu do klas A, C i D niniejsza publikacja nie dotyczy także: pkt 4.5, 5.2.2, 6, 7, załącznika A i załącznika ZA.

W związku z tym w odniesieniu do urządzeń, o których mowa powyżej, brak jest domniemania zgodności z przepisami rozporządzenie (UE) 2016/425, gdyż nie są one uznawane za środki ochrony indywidualnej.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 812:2012

Przemysłowe hełmy lekkie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości – Uprząż biodrowa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi chemikaliami oraz stałymi i płynnymi aerozolami -- Część 1: Wymagania dotyczące ubiorów gazoszczelnych wentylowanych i niewentylowanych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Systemy pochłaniania energii spadania stosowane podczas wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kaski do sportów powietrznych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniami

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Odzież ochronna – Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi – Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Odzież ochronna -- Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi -- Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badania i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do specjalnej akcji przeciwpożarowej

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Sprzęt ratowniczy -- Szelki ratownicze

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Indywidualna ochrona oczu -- Siatkowe ochrony oczu i twarzy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości – Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Ochrona indywidualna oczu -- Gogle dla użytkowników motocykli i motorowerów

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Małe statki -- System do szybkiego zwalniania w uprzęży trapezowej (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Sprężone powietrze do aparatów oddechowych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi -- Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Kostki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Karabinki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Kostki cierne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Sprzęt alpinistyczny -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Sprzęt alpinistyczny -- Bloczki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowania ogólnego (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 2: Filtry do bezpośredniej obserwacji Słońca (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Małe statki -- Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 12492:2012

Sprzęt alpinistyczny -- Kaski dla alpinistów -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości -- Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę -- Urządzenia regulacyjne dla lin

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

Przypis 3

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 12942:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

Przypis 3

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Odzież ochronna -- Ochraniacze goleni dla graczy w piłkę nożną -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2018

Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo, dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań

Pierwsza publikacja

EN 13158:2009

Przypis 2.1

31.8.2018

CEN

EN 13178:2000

Ochrona indywidualna oczu -- Ochrona oczu dla użytkowników pojazdów śniegowych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 1: Ogólne wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 2: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy śródstopia, ochraniaczy goleni i ochraniaczy przedramion

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 3: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy tułowia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowy

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 5: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych i brzucha

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 6: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy na piersi kobiet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 7: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy dłoni i stóp

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 8: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy twarzy w karate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kaski dla użytkowników saneczek

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Odzież ochronna – Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, stóp, narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie i ochraniacze goleni dla graczy w polu – Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Odzież ochronna -- Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Odzież ochronna -- Wymagania ogólne (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Kaski ochronne dla użytkowników pojazdów śniegowych i bobslejów

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty regeneracyjne -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Sprzęt do oddychania -- Autonomiczne aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym Nitroxem i tlenem -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi -- Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Odzież ochronna -- Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Osłony dostosowane do ochrony motocyklistów przed skutkami uderzeń kamieniami i szutrem podczas jazdy w terenie -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne

21.4.2018

EN 14052:2012

Przypis 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem

21.4.2018

EN 14058:2004

Przypis 2.1

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Odzież ochronna -- Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Odzież ochronna -- Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Sprzęt do oddychania -- Autonomiczne aparaty do nurkowania z obiegiem zamkniętym

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

EN 14225-1:2005

Przypis 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

EN 14225-2:2005

Przypis 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Skafandry nurkowe -- Część 3: Ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny zespoły i części składowe skafandra -- Wymagania i metody badań

21.4.2018

EN 14225-3:2005

Przypis 2.1

 

CEN

EN 14328:2005

Odzież ochronna -- Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem -- Wymagania i metody badania

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem w połączeniu z półmaską, zaprojektowane do użycia wyłącznie z nadciśnieniem -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Odzież ochronna dla kierowców samochodów wyścigowych -- Ochrona przed gorącem i płomieniem -- Wymagania i metody badań (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Przypis 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z półmaską zawierające nadciśnieniowy automat oddechowy, przeznaczone wyłącznie do ucieczki

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej z zastosowaniem ścierniwa ziarnistego (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe -- Część 1: Kombinezony do stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe -- Część 2: Kombinezony ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Obuwie dla strażaków

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Sprzęt alpinistyczny -- Urządzenia hamujące -- Część 1: Urządzenia hamujące z blokadą, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Sprzęt do oddychania -- Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu -- Część 1: Aparaty zasilane

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Sprzęt do oddychania -- Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu -- Część 2: Aparaty swobodnego przepływu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Ochraniacze kolan i łokci dla uprawiających sport w pomieszczeniach -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Odzież ochronna -- Rękawice ochronne dla bramkarzy-graczy w piłkę nożną

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami elektrostatycznymi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Hełmy strażackie -- Hełmy dla ratownictwa technicznego

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Systemy poduszek lawinowych -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01).

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Przypis 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Odzież ochronna -- Wymagania dla odzieży ochronnej użytkowanej przez operatorów stosujących środki ochrony roślin i pozostałych pracowników mających kontakt z tymi środkami (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Cenelec

EN 50321-1:2018

Prace pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne

Pierwsza publikacja

 

 

Przypis 0:

Jest to data, od której spełnienie normy zharmonizowanej lub jej części pociąga za sobą domniemanie zgodności z odnośnymi wymogami prawodawstwa Unii.

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA, tel. +33 492944200, faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/37


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 209/04)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 13637:2015

Okucia budowlane -- Systemy do wyjść sterowane elektrycznie, do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Klasyfikacja przewodów i kabli

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Przypis 3

 

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

 

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Rejestratory wielkości elektrycznych i ich wyposażenie

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 549 S1:1989

Systemy konferencyjne – Wymagania elektryczne i elektroakustyczne

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6  kV/1 kV

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6 /1 kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Kable elektroenergetyczne – Dodatkowe metody badania

8.7.2016

 

 

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6 /1,0 (1,2 ) kV

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

 

 

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Kable energetyczne – Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

 

 

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Sprzęt elektroinstalacyjny – Przenośne urządzenia różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnych zastosowań

IEC 61540:1997 (Zmodyfikowana) + A1:1998 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

 

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowych systemach rozprowadzania

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające – Wymagania bezpieczeństwa

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz – Część 4-7: Przenośne niskonapięciowe filtry odsprzęgające – Wymagania bezpieczeństwa

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 2-1 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych przeznaczonych do instalowania na ścianach i sufitach

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 2-2: Wymagania szczególne dotyczące systemu listew instalacyjnych otwieranych i zamkniętych przeznaczonych do instalowania pod podłogą, w podłodze, lub na podłodze

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 2-4: Wymagania szczególne dotyczące kolumn instalacyjnych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego – Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Kable współosiowe – Część 1: Wymagania ogólne

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Kable współosiowe – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych – Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Kable współosiowe – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych – Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Kable współosiowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych – Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Kable współosiowe – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych – Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Kable współosiowe – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych – Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Kable współosiowe – Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przewodów stosowanych w telekomunikacji – Przewody miniaturowe stosowane w sieciach cyfrowych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Kable współosiowe – Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 – Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych – Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacji

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych – Część 2: Wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i homologacji urządzeń i podsystemów bezpieczeństwa

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Przewody dźwigowe płaskie o izolacji i powłoce polwinitowej, giętkie

8.7.2016

 

 

 

EN 50214:2006/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Rozgałęźniki pośredniczące do zastosowań przemysłowych

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

19.1.2018

 

EN 50250:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50274:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim do części niebezpiecznych czynnych

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 1: Wymagania grupowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 2-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 2-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 100 MHz – Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 3-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych do częstotliwości 100 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 3-2: Wymagania grupowe dla przewodów nieekranowanych testowanych do częstotliwości 100 MHz – Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 4-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 600 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 4-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 600 MHz – Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 5-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 250 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 5-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 250 MHz – Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 6-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych do częstotliwości 250 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 6-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych do częstotliwości 250 MHz – Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 7: Wymagania grupowe dotyczące przewodów stosowanych w obwodach sterowniczych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 8: Wymagania dotyczące przewodów typu 1 do częstotliwości 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 9-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 1 000 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Wieloelementowe kable metaliczne stosowane w analogowej i cyfrowej komunikacji oraz sterowaniu -- Część 9-2: Specyfikacja przekrojowa kabli ekranowanych o częstotliwości pracy od 1 MHz do 1 000 MHz, przeznaczonych do stosowania w obszarach roboczych, w kablach krosowych oraz w centrach danych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 10-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 500 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 10-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości od 1 MHz do 500 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora, na sznury krosowe oraz stosowane w centrach danych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych – Część 11-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych do częstotliwości 500 MHz – Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 11-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych, testowanych w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 500 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora, na sznury krosowe oraz stosowane w centrach danych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Kable telekomunikacyjne – Metody badań – Część 1-3: Metody badań właściwości elektrycznych – Wytrzymałość elektryczna

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Kable telekomunikacyjne – Metody badań – Część 1-4: Metody badań właściwości elektrycznych – Rezystancja izolacji

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Kable telekomunikacyjne – Część 2-1: Wspólne zasady konstrukcyjne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Kable telekomunikacyjne – Część 2-20: Wspólne zasady konstrukcyjne – Zagadnienia ogólne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Kable telekomunikacyjne – Część 2-21: Wspólne zasady konstrukcyjne – Izolacyjne mieszanki polwinitowe

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

 

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Kable telekomunikacyjne – Część 2-22: Wspólne zasady konstrukcyjne – Powłokowe mieszanki polwinitowe

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Kable telekomunikacyjne – Część 2-23: Wspólne zasady konstrukcyjne – Izolacja polietylenowa (PE)

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Przypis 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Kable telekomunikacyjne – Część 2-24: Wspólne zasady konstrukcyjne – Polietylen powłokowy

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Kable telekomunikacyjne – Część 2-25: Wspólne zasady konstrukcyjne – Polipropylenowe mieszanki izolacyjne

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Przypis 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Kable telekomunikacyjne – Część 2-26: Wspólne zasady konstrukcyjne – Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palności

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Kable telekomunikacyjne – Część 2-27: Wspólne zasady konstrukcyjne – Termoplastyczne powłokowe mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palności

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Kable telekomunikacyjne – Część 2-28: Wspólne zasady konstrukcyjne – Masy wypełniające do kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Kable telekomunikacyjne – Część 2-29: Wspólne zasady konstrukcyjne – Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Kable telekomunikacyjne – Część 2-30: Wspólne zasady konstrukcyjne – Izolacyjny i powłokowy kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu (FEP))

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Kable telekomunikacyjne – Część 4-1: Ogólne warunki stosowania – Wymagania środowiskowe i bezpieczeństwa

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Przypis 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Kable telekomunikacyjne – Część 4-2: Ogólne warunki stosowania – Przewodnik stosowania

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 0: Wprowadzenie ogólne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 1: Izolacyjne mieszanki z usieciowanych elastomerów

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 2-1: Powlokowe mieszanki z usieciowanych elastomerów

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 2-2: Powlokowe mieszanki specjalne z usieciowanych elastomerów

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 3: Izolacyjne mieszanki polwinitowe

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 4-1: Powlokowe mieszanki polwinitowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 4-2: Powlokowe mieszanki specjalne polwinitowe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 5: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastomerów

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50363-6:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 6: Powlokowe mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastomerów

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50363-7:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 7: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z materialów termoplastycznych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 8: Powlokowe mieszanki bezhalogenowe z materialów termoplastycznych

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 9-1: Mieszanki izolacyjne z materialów róznych – Usieciowany polwinit (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 10-1: Mieszanki powlokowe z materialów róznych – Usieciowany polwinit (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Materialy izolacyjne i powlokowe stosowane w niskonapieciowych przewodach energetycznych – Czesc 10-2: Mieszanki powlokowe z materialów róznych – Poliuretan termoplastyczny

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Ograniczenie ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowań

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50369:2005

Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia

8.7.2016

 

 

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50396:2005

Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia

8.7.2016

 

 

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50406-1:2004

Wieloparowe kable dostępowe stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji – Część 1: Kable napowietrzne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Wieloparowe kable dostępowe stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji – Część 2: Kable układane w kanałach i bezpośrednio w ziemi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Wieloparowe kable stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji z dostępem cyfrowym do sieci telekomunikacyjnych – Część 1: Kable napowietrzne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Wieloparowe kable stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji z dostępem cyfrowym do sieci telekomunikacyjnych -- Część 3: Kable wewnętrzne, prowadzone pionowo między piętrami, wieloparowe/czwórkowe dla częstotliwości do 100 MHz na długości do 100 m, do różnych zastosowań, usług xDSL i innych do 100 Mb/s z protokołem IP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych – Norma uzupełniająca – Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach budowlanych (HBES)

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

 

 

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych – Część 1: Przewody nieekranowane – Klasa 1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych – Część 2: Przewody ekranowane – Klasa 1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych – Część 3: Przewody ekranowane – Klasa 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych – Część 4: Przewody do 1 200 MHz – Klasa 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Norma grupy wyrobów do wykazania spełnienia podstawowych ograniczeń odniesionych do ekspozycji człowieka na działanie pól elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz) pochodzących od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) i systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 4-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla wyrobów przeznaczonych do zastosowania w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES) oraz w systemach automatyzacji i sterowania budynków (BACS)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) – Część 6-1: Instalacja HBES – Wykonywanie i planowanie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Zalecana metoda badania do oceny ryzyka wycieku zmiękczacza z izolacji i powłoki polwinitowej kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 1: Wymagania ogólne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-11: Przewody powszechnego zastosowania – Giętkie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC))

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-12: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC), rozciągalne.

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-21: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody giętkie o izolacji z elastomeru usieciowanego

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-22: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody o dużej giętkości, o izolacji z elastomeru usieciowanego w oplocie tekstylnym

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-31: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-41: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody jednożyłowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowej

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-42: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z usieciowanej mieszanki EVA

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-51: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody sterownicze olejoodporne o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-71: Przewody powszechnego zastosowania – Płaskie przewody (sznury) szychowe o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-72: Przewody powszechnego zastosowania – Płaskie rozdzieralne przewody (sznury) o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-81: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody spawalnicze w powłoce z usieciowanego elastomeru

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-82: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody o izolacji z usieciowanego elastomeru do dekoracyjnych girland świetlnych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-83: Przewody powszechnego zastosowania – Przewody wielożyłowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowej

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 3-11: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia – Przewody giętkie o izolacji z materiału termoplastycznego, niezawierającego halogenów i o małej emisji dymu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 3-21: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia – Przewody giętkie o izolacji z materiału usieciowanego, niezawierającego halogenów i o małej emisji dymu

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 3-31: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia – Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego materiału niezawierającego halogenów i o małej emisji dymu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 3-41: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia – Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z usieciowanego materiału niezawierającego halogenów i o małej emisji dymu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego – Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Przypis 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Przypis 3

28.7.2017

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50556:2011

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V -- Część 1: Wskazówki ogólne

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Przypis 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V -- Część 2: Wskazówki szczegółowe dotyczące typów przewodów objętych EN 50525

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Przypis 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do zapobiegania i tłumienia ognia do płyt kuchennych (płyt grzejnych)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry

IEC 60034-1:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Maszyny elektryczne wirujące – Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) – Klasyfikacja

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Maszyny elektryczne wirujące – Część 6: Sposoby chłodzenia (kod IC)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Maszyny elektryczne wirujące – Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Maszyny elektryczne wirujące – Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Przypis 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Maszyny elektryczne wirujące – Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasu

IEC 60034-9:2003 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Maszyny elektryczne wirujące – Część 11: Ochrona termiczna

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Maszyny elektryczne wirujące – Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Maszyny elektryczne wirujące – Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych – Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 2: Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzy

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 3: Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 4: Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 5: Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 6: Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 7: Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 8: Wymagania specjalne dotyczące przyborów

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory – Część 9: Zalecane metody badań

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

 

 

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Kondensatory energetyczne do indukcyjnych instalacji grzewczych – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Bezpieczniki topikowe miniaturowe – Część 1: Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Przypis 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2014

Bezpieczniki topikowe miniaturowe – Część 2: Wkładki topikowe zamknięte

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Przypis 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-4:2005

Bezpieczniki topikowe miniaturowe – Część 4: Wkładki topikowe modułowe uniwersalne (UMF)

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60127-6:2014

Bezpieczniki topikowe miniaturowe – Część 6: Podstawy zespolone do wkładek topikowych miniaturowych

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Przypis 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2016

Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 7: Wkładki topikowe miniaturowe do zastosowań specjalnych

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych – Część 2: Urządzenia zabezpieczające szeregowe baterie kondensatorów

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60155:1995

Zapłonniki tlące do świetlówek

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

 

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

 

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Żyły przewodów i kabli

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Oprawki lampowe z gwintem Edisona

IEC 60238:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kondensatory silnikowe prądu przemiennego – Część 1: Wymagania ogólne – Właściwości, badania i wartości znamionowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Wytyczne dotyczące instalowania i użytkowania

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Kondensatory silnikowe prądu przemiennego – Część 2: Kondensatory rozruchowe silnika

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-27:2014

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Przypis 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2013

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) – Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do K

IEC 60269-2:2013 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Przypis 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań) – Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do F

IEC 60269-3:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowych

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych – Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60309-4:2007

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych – Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady

IEC 60309-4:2006 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60320-1:2001

Wtyki i nasadki do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego – Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szycia

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego – Część 2-2: Połączenia wtykowo-nasadkowe do użytku domowego i podobnego

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań – Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Aparatura

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania palnikiem z płomieniem mieszankowym 1 kW

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-3: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania za pomocą obserwacji spadających rozżarzonych cząstek materiału

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 2-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Aparatura

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 2-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda z użyciem płomienia dyfuzyjnego

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – Aparatura

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – Kategoria A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – Kategoria A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – Kategoria B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – Kategoria C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – Kategoria D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60335-1:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych

IEC 60335-2-3:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Przypis 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

IEC 60335-2-4:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

IEC 60335-2-5:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Przypis 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu

IEC 60335-2-6:2014 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Przypis 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek

IEC 60335-2-7:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń

IEC 60335-2-8:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Przypis 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnych przenośnych urządzeń

IEC 60335-2-9:2002 (Zmodyfikowana)

8.9.2017

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

8.9.2017

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

 

 

 

Ograniczenie:

Stosowanie następujących części normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z celami związanymi z bezpieczeństwem określonymi w pkt 1 lit. c) załącznika I do dyrektywy 2014/35/UE w związku z pkt 2 lit. b) tegoż załącznika:

przypis b w tabeli Z101 w sekcji 11,

części sekcji 7.1, w których odsyła się do przypisu b w tabeli Z101,

części sekcji 11.Z10x dotyczące otworów wentylacyjnych.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokro

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych

IEC 60335-2-11:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

24.2.2017

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania -Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania cieczy

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Elektrycznych sprzęt do użytku domowego i podobnego – Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych

IEC 60335-2-16:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody

IEC 60335-2-21:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji skóry lub włosów

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych

IEC 60335-2-25:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Przypis 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Przypis 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym

IEC 60335-2-27:2009 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia

IEC 60335-2-28:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych

IEC 60335-2-31:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Przypis 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

11.11.2017

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Przypis 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

IEC 60335-2-35:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A1:2007

+ A2:2011

Przypis 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytownic dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo – Część 2-38: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych grilli jedno- i dwupłytowych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo – Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

IEC 60335-2-40:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-42: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, sprzętu do obróbki termicznej w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące prasownic

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych narzędzi grzejnych i podobnych urządzeń

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo – Cęść 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-53: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-55: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń stosowanych w akwariach i basenach ogrodowych

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-58:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych

IEC 60335-2-59:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo – Część 2-62: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania- Część 2-70: Wymagania szczegółowe dotyczące dojarek mechanicznych

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierząt

IEC 60335-2-71:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-73: Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych grzałek nurkowych

IEC 60335-2-73:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-74: – Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających

IEC 60335-2-75:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urzadzeń obsługiwanych przez użykownika

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do połowu ryb

IEC 60335-2-86:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Przypis 3

19.2.2019

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Przypis 3

16.11.2018

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu powszechnego użytku – Część 2-87: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogłuszania zwierząt

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-88: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

 

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

IEC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Przypis 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy powietrza

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-99: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych okapów dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wytwarzających areozol

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne

IEC 60335-2-102:2004 (Zmodyfikowana)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Zmodyfikowana) + A1:2008 (Zmodyfikowana)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

Przypis 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-106: Wymagania szczegółowe dotyczące dywanów grzejnych i jednostek grzejnych do ogrzewania pomieszczeń, instalowanych pod nie przymocowanymi do podłogi wykładzinami

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-108: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrolizatorów

IEC 60335-2-108:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-109: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do napromieniowania wody promieniami UV

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Znormalizowana metoda pomiaru przyrostu temperatury trzonka lampy

IEC 60360:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60399:2004

Gwint tulei oprawek lampowych z pierścieniem mocującym do abażuru

IEC 60399:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników

IEC 60400:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

 

 

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Żarówki – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych

IEC 60432-1:1999 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

 

 

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Żarówki – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Żarówki halogenowe do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych

IEC 60432-2:1999 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Żarówki – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Żarówki halogenowe (oprócz pojazdowych)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60477:1997

Oporniki wzorcowe prądu stałego

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60477-2:1997

Oporniki wzorcowe – Część 2: Oporniki wzorcowe prądu przemiennego

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej -- Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Przypis 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń rezystancyjnych

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 3: Wymagania szczegółowe dla nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpośredniego oraz urządzeń do topienia indukcyjnego

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowych

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Przypis 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 6: Wymagania bezpieczeństwa przemysłowych mikrofalowych urządzeń grzejnych

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń z wyrzutniami elektronowymi

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Bezpieczenstwo urzadzen elektrotermicznych – Czesc 8: Wymagania szczególowe dla pieców do elektrozuzlowego przetapiania

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Bezpieczenstwo urzadzen elektrotermicznych – Czesc 9: Wymagania szczególowe dla urzadzen grzejnictwa pojemnosciowego wielkiej czestotliwosci

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 10: Wymagania szczegółowe systemów elektrycznych nagrzewania przewodowego w zastosowaniach przemysłowych i handlowych

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych – Część 21: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych – Urządzenia do nagrzewania i topienia szkła

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60523:1993

Kompensatory napięcia prądu stałego

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60524:1993

Rezystorowe dzielniki napięcia stałego o stałym stosunku podziału

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60529:1991

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

 

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/AC:1993

 

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60570:2003

Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych

IEC 60570:2003 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania

IEC 60598-1:2014 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Przypis 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 1: Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Oprawy oświetleniowe – Część 2-2: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Projektory iluminacyjne

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Przypis 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 7: Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe

IEC 60598-2-7:1982 (Zmodyfikowana) + A1:1987 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Oprawy oświetleniowe – Część 2-8: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe ręczne

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 9: Oprawy oświetleniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Przenośne oprawy oświetleniowe używane przez dzieci

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Oprawy oświetleniowe – Część 2-11: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do akwarium

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Oprawy oświetleniowe – Część 2-12: Wymagania szczegółowe – Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Oprawy oświetleniowe – Część 2-13: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Oprawy oświetleniowe – Część 2-14: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do zimnokatodowych rurowych lamp wyładowczych (rur neonowych) i podobny sprzęt

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 17: Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 19: Oprawy oświetleniowe napowietrzane (wymagania bezpieczeństwa)

IEC 60598-2-19:1981 (Zmodyfikowana) + A1:1987 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlne

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Przypis 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe -- Węże świetlne

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Przypis 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Oprawy oświetleniowe – Część 2-23: Wymagania szczegółowe – Systemy oświetleniowe ELV do żarówek

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Oprawy oświetleniowe – Część 2-24: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Przypis 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Oprawy oświetleniowe – Część 2-25: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Indukcyjne dzielniki napięcia

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektroakustyka – Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Przypis 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustyka – Urządzenia audiometryczne – Część 3: Krótkotrwałe sygnały pomiarowe

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustyka – Urządzenia audiometryczne – Część 6: Przyrządy do pomiaru emisji otoakustycznych

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustyka – Urządzenia audiometryczne – Część 7: Przyrządy do pomiaru reakcji pnia mózgu na sygnały słuchowe

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60669-1:1998 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji – Część 2-1: Wymagania szczegółowe – Łączniki elektroniczne

IEC 60669-2-1:2002 (Zmodyfikowana) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 2-2: Wymagania szczegółowe – Elektromagnetyczne łączniki zdalnie sterowane (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Łączniki zwłoczne (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 2-4: Wymagania szczegółowe – Łączniki izolacyjne

IEC 60669-2-4:2004 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 2-6: Wymagania szczegółowe – Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowych

IEC 60669-2-6:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60670-1:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

 

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego – Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów z elementami do podwieszania

IEC 60670-21:2004 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego – Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek połączeniowych i obudów

IEC 60670-22:2003 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 23: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów podłogowych

IEC 60670-23:2006 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 24: Wymagania szczegółowe dotyczące obudów do domowych urządzeń zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z wydzielaną mocą rozpraszaną

IEC 60670-24:2011 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego na sygnały analogowe lub cyfrowe

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Bezpieczniki termiczne – Wymagania i przewodnik stosowania

IEC 60691:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki napięcie znamionowe nie przekraczające 750 V – Część 1: Przewody

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki na napięcie znamionowe nie przekraczające 750 V – Część 2: Końcówki

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Montaż aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych – Wymiary

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 V

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60730-1:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60730-1:1993 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników

IEC 60730-2-2:2001 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych stateczników do świetlówek

IEC 60730-2-3:2006 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników zespołów sprężarkowych w obudowie hermetycznej lub półhermetycznej

IEC 60730-2-4:2006 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

IEC 60730-2-5:2013 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Przypis 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych elektrycznych czujnikowych regulatorów ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Przypis 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych

IEC 60730-2-7:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące sterowanych elektrycznie zaworów wody z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-8:2000 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury

IEC 60730-2-9:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przekaźników rozruchowych silnika

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego – Czesc 2-12: Wymagania szczególowe dotyczace elektrycznych zamków do drzwi

IEC 60730-2-12:2005 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności

IEC 60730-2-13:2006 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych

IEC 60730-2-14:1995 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody

IEC 60730-2-15:2008 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zaworów olejowych z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-19:1997 (Zmodyfikowana) + A1:2000 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

 

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Przypis 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Przypis 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny – Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

IEC 60799:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 100: Postanowienia ogólne

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-201:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 201: Badania ogólne – Pomiar grubości izolacji

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-202:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 202: Badania ogólne – Pomiar grubości powłok niemetalowych

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-203:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 203: Badania ogólne – Pomiar wymiarów zewnętrznych

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-301:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 301: Badania elektryczne – Pomiar przenikalności elektrycznej mas wypełniających w 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-302:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 302: Badania elektryczne – Pomiar rezystywności mas wypełniających przy prądzie stałym w 23 oC i 100 oC

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-401:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 401: Badania różne – Metody starzenia cieplnego – Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-402:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 402: Badania różne – Sprawdzenie nasiąkliwości wodą

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-403:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 403: Badania różne – Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-404:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 404: Badania różne – Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-405:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 405: Badania różne – Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVC

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-406:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 406: Badania różne – Odporność na korozję naprężeniową polietylenu i polipropylenu

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-407:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 407: Badania różne – Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenu

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-408:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 408: Badania różne – Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenu

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-409:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 409: Badania różne – Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłok

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-410:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 410: Badania różne – Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-411:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 411: Badania różne – Kruchość mas wypełniających w niskich temperaturach

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-412:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 412: Badania różne – Metody starzenia cieplnego – Starzenie w bombie powietrznej

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-501:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 501: Badania mechaniczne – Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-502:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 502: Badania mechaniczne – Sprawdzenie skurczu izolacji

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-503:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 503: Badania mechaniczne – Sprawdzenie skurczu powłok

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-504:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 504: Badania mechaniczne – Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-505:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 505: Badania mechaniczne – Sprawdzenie wydłużenia izolacji i powłok w niskiej temperaturze

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-506:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 506: Badania mechaniczne – Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na udar mechaniczny w niskiej temperaturze

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-507:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 507: Badania mechaniczne – Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanych

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-508:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 508: Badania mechaniczne – Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturz

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-509:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 509: Badania mechaniczne – Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-510:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 510: Badania mechaniczne – Metody badań polietylenu i polipropylenu – Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-511:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 511: Badania mechaniczne – Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-512:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 512: Badania mechaniczne – Metody badań polietylenu i polipropylenu – Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-513:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 513: Badania mechaniczne – Metody badań polietylenu i polipropylenu – Próba nawijania po kondycjonowaniu

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-601:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 601: Badania fizyczne – Wyznaczanie temperatury kroplenia mas wypełniających

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-602:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 602: Badania fizyczne – Sprawdzenie ilości oleju wydzielającego się z mas wypełniających

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-603:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 603: Badania fizyczne – Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniających

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-604:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 604: Badania fizyczne – Wykrywanie obecności składników korozyjnych w masach wypełniających

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-605:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 605: Badania fizyczne – Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-606:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 606: Badania fizyczne – Metody oznaczania gęstości

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-607:2012

Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe – Metody badań materiałów niemetalowych – Część 607: Badania fizyczne – Określanie dyspersji sadzy w polietylenie i polipropylenie

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2014

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

 

 

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 4: Osłony laserowe

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

 

 

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 000  V włącznie – Część 1: Wymagania ogólne – Wykonanie, badania i ocena – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Wytyczne instalowania i użytkowania

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Przypis 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 000  V włącznie – Część 2: Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczenia

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Przypis 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Różnorodne oprawki lampowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Różnorodne oprawki lampowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Sekcja 1: Oprawki S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

 

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Różnorodne oprawki lampowe – Część 2-2: Wymagania szczegółowe – Złącza do modułów LED

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

IEC 60898-1:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Zmodyfikowana)

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych – Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego

IEC 60898-2:2000 (Zmodyfikowana) + A1:2003 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie – Część 1: Wymagania ogólne – Wykonanie, badania i ocena – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Wytyczne instalowania i użytkowania

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie – Część 2: Próba starzenia i próba zniszczenia

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie – Część 3: Bezpieczniki wewnętrzne

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Wyłączniki do urządzeń (CBE)

IEC 60934:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

 

 

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

 

 

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Przypis 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników – Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-2: Styczniki i rozruszniki – Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-3: Styczniki i rozruszniki – Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Przypis 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektromechaniczne aparaty sterownicze

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze – Łączniki zbliżeniowe

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze – Metody zapewnienia styczności styków o małej energii – Badania specjalne

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

 

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-7: Aparaty i łączniki sterownicze – Wymagania dotyczące urrządzeń zbliżeniowych z wyjściem analogowym

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-8: Aparaty i łączniki sterownicze – Trójpołożeniowe łączniki sterownicze do urządzeń zezwolenia

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-9: Aparaty i łączniki sterownicze – Czujniki szybkości przepływu

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa – Czesc 6-1: Laczniki wielozadaniowe – Automatyczne urzadzenia przelaczajace

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe – Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze – Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze – Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-3: Wyposażenie pomocnicze – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych z bezpiecznikami

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

 

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60950-21:2003

Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 21: Telesterowanie mocą zasilania

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz

IEC 60950-22:2005 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60968:2015

Świetlówki samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania bezpieczeństwa

IEC 60968:2015 (Zmodyfikowana)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Przypis 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Sprzęt do spawania łukowego – Część 1: Spawalnicze źródła energii

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-2:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 2: Systemy chłodzenia cieczą

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Sprzęt do spawania łukowego – Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Przypis 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 5: Podajniki drutu

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 6: Sprzęt o ograniczonym obciążeniu

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

EN 60974-6:2011

Przypis 2.1

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 7: Uchwyty

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Sprzęt do spawania łukowego – Część 8: Konsole gazowe do systemów spawania i cięcia plazmowego

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Sprzęt do spawania łukowego – Część 11: Uchwyty do elektrod

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Sprzęt do spawania łukowego – Część 12: Elementy połączeniowe przewodów spawalniczych

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Sprzęt do spawania łukowego – Część 13: Zacisk prądu powrotnego

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60998-1:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami gwintowymi

IEC 60998-2-1:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami bezgwintowymi

IEC 60998-2-2:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami ostrzowymi

IEC 60998-2-3:2002 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek skrętnych

IEC 60998-2-4:2004 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Osprzęt połączeniowy – Miedziane przewody elektryczne – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych – Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2 (włącznie)

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Osprzęt połączeniowy – Miedziane przewody elektryczne – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych – Część 2: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 35 mm2 do 300 mm2 (włącznie)

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61008-1:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Przypis 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Przypis 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Wyłączniki różnicowo-prądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieci

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61009-1:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Przypis 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Przypis 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) – Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Przypis 3

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-020: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek laboratoryjnych

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-032: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych i ręcznie obsługiwanych czujników prądowych przeznaczonych do badań i pomiarów elektrycznych

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-033: Wymagania szczegółowe dotyczące podręcznych mierników uniwersalnych i innych mierników podręcznych stosowanych do pomiarów domowych i profesjonalnych umożliwiających pomiar napięcia sieci zasilającej

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-061: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2015

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61028:1993

Elektryczne przyrządy pomiarowe – Rejestratory X-Y

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Badania gazów powstałych podczas spalania kabli – Część 1: Aparatura

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Badania gazów powstałych podczas spalania kabli – Część 2: Metody badania i wymagania

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61048:2006

Urządzenia pomocnicze do lamp – Kondensatory stosowane w obwodach świetlówek i innych lamp wyładowczych – Wymagania ogólne i bezpieczeństwa

IEC 61048:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Przypis 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformatory do rurowych lamp wyładowczych o napięciach większych od 1 kV (zwanych ogólnie transformatorami neonowymi) – Wymagania ogólne i bezpieczeństwa

IEC 61050:1991 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Łączniki do przyrządów – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61058-1:2000 (Zmodyfikowana) + A1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Łączniki do przyrządów – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Łączniki do przyrządów – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników montowanych niezależnie

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Łączniki do przyrządów – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61071:2007

Kondensatory do urządzeń energoelektronicznych

IEC 61071:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61095:2009

Styczniki elektromechanizmowe do użytku domowego i podobnego

IEC 61095:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Sterowniki programowalne – Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61138:2007

Przewody przeznaczone do przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającego

IEC 61138:2007 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61140:2002

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym-Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektryczne przyrządy pomiarowe – Rejestratory X-t – Część 1: Definicje i wymagania

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektryczne przyrządy pomiarowe – Rejestratory X-t – Część 2: Zalecane metody badań dodatkowych

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Oprawki bagnetowe

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 61184:2008/A1:2011

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja

IEC 61187:1993 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Świetlówki dwutrzonkowe – Wymagania bezpieczeństwa

IEC 61195:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

 

 

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Świetlówki jednotrzonkowe – Wymagania bezpieczeństwa

IEC 61199:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

 

 

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Przypis 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego – Właściwości i wymagania bezpieczeństwa

IEC 61204:1993 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego –- Część 7: Wymagania bezpieczeństwa

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:2006/A11:2009

8.7.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Osprzęt połączeniowy – Złączki wsuwkowe płaskie do elektrycznych przewodów miedzianych – Wymagania bezpieczeństwa

IEC 61210:2010 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61242:1997

Sprzęt elektroinstalacyjny – Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych

IEC 61242:1995 (Zmodyfikowana)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

 

 

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Przypis 3

3.12.2018

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Przypis 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kondensatory do kuchenek mikrofalowych – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 61270-1:1996

8.7.2016