ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 89

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
8 marca 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2017-2018
Posiedzenia od 11 do 14 września 2017 r.
STRASBURG

2018/C 89/01

Protokół posiedzenia w dniu 11 września 2017 r.

1

2018/C 89/02

Protokół posiedzenia w dniu 12 września 2017 r.

20

2018/C 89/03

Protokół posiedzenia w dniu 13 września 2017 r.

67

2018/C 89/04

Protokół posiedzenia w dniu 14 września 2017 r.

167


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza, drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza, trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej w danym projekcie aktu.)

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

DROI

Podkomisja Praw Człowieka

SEDE

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

ECR

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

ALDE

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

EFDD

Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

ENF

Grupa Europa Narodów i Wolności

NI

Niezrzeszeni

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2017-2018 Posiedzenia od 11 do 14 września 2017 r. STRASBURG

8.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 89/1


11 września 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 11 WRZEŚNIA 2017 R.

(2018/C 89/01)

Spis treśći

Wznowienie sesji 3
Oświadczenia Przewodniczącego 3
Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 3
Skład Parlamentu 3
Weryfikacja mandatów 4
Badanie zgodności misji powierzonej posłowi 4
Wniosek o uchylenie immunitetu — przerwanie procedury 4
Wniosek o skorzystanie z immunitetu 5
Skład komisji i delegacji 5
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) 6
Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu) 7
Sprostowanie (art. 231 Regulaminu) 7
Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu) 7
Składanie dokumentów 8
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów) 14
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie) 14
Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu 14
Porządek obrad 14
Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata) 15
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (debata) 15
Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (debata) 16
Skład delegacji 17
Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (krótka prezentacja) 17
Strategia kosmiczna dla Europy (krótka prezentacja) 17
Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (krótka prezentacja) 18
Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (krótka prezentacja) 18
Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych 18
Porządek obrad następnego posiedzenia 18
Zamknięcie posiedzenia 18
LISTA OBECNOŚCI 19

Protokół posiedzenia w dniu 11 września 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.

2.   Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący potępił ataki terrorystyczne, jakie ostatnio miały miejsce w kilku europejskich miastach, oraz zapewnił o solidarności Parlamentu z ofiarami terroryzmu i ostatnich klęsk żywiołowych.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

Głos zabrali:

Nicola Danti, który ponownie podkreślił znaczenie zaangażowania UE w walkę ze zmianami klimatu (Przewodniczący podziela jego opinię),

Gianni Pittella z okazji rocznicy śmierci Salvadora Allende,

Franck Proust w sprawie huraganu Irma, zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej oraz roli Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień),

Sajjad Karim w sprawie sytuacji obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz w sprawie warunków przyznawania Nagrody im. Sacharowa,

James Carver, który odniósł się do wypowiedzi Francka Prousta (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień), oraz

Teresa Jiménez-Becerril Barrio w sprawie ostatniego trzęsienia ziemi w Meksyku (Przewodniczący podziela jej opinię).

3.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4.   Skład Parlamentu

Petr Mach i Glenis Willmott zrzekli się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego odpowiednio z dniem 1 września i 3 października 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdza wakat na stanowisku Petra Macha i Glenis Willmott odpowiednio z dniem 1 września i 3 października 2017 r. oraz powiadamia o tym właściwe organy krajowe.

Mariya Gabriel została powołana na członka Komisji Europejskiej z dniem 7 lipca 2017 r.

Właściwe organy niemieckie oświadczyły, że Herbert Reul został powołany na członka rządu regionu Nadrenia Północna-Westfalia z dniem 7 lipca 2017 r.

Właściwe organy Republiki Francuskiej oświadczyły, że Louis Aliot został wybrany na posła do parlamentu francuskiego z dniem 21 lipca 2017 r.

Rada Unii Europejskiej oświadczyła, że Ildikó Gáll-Pelcz została powołana na członka Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich z dniem 1 września 2017 r.

Parlament zauważa, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, że funkcji tych nie można łączyć z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, oraz stwierdza wakaty na stanowiskach wspomnianych posłów odpowiednio z dniem 7 lipca, 21 lipca i 1 września 2017 r. i powiadamia o tym właściwe organy krajowe.

Właściwe organy Malty, Republiki Federalnej Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Francuskiej poinformowały o wyborze na członka Parlamentu Europejskiego Francisa Zammita Dimecha, Dennisa Radtkego, Jonathana Bullocka, France Jamet i Nosheeny Mobarik odpowiednio z dniem 24 czerwca, 24 lipca, 1 sierpnia, 21 lipca i 8 września 2017 r. w miejsce, odpowiednio, Therese Comodini Cachii, Herberta Reula, Rogera Helmera, Louisa Aliota i Iana Duncana.

Parlament przyjmuje do wiadomości wybór tych posłów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet i baronowa Nosheena Mobarik biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5.   Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów: Johna Flacka, André Elissena, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajida Kahna i Johna Howartha.

6.   Badanie zgodności misji powierzonej posłowi

W trakcie posiedzenia w dniu 12 lipca 2017 r. komisja JURI, zgodnie z art. 4 ust. 5 Regulaminu, zbadała zgodność z aktem z dnia 20 września 1976 r. tymczasowej misji powierzonej przez premiera Francji Arnaud Danjeanowi dotyczącej rozpoczęcia opracowywania strategicznego przeglądu obrony narodowej i bezpieczeństwa narodowego, oraz stwierdziła, że jest ona zgodna z wspomnianym aktem.

7.   Wniosek o uchylenie immunitetu — przerwanie procedury

Komisja JURI, jako komisja przedmiotowo właściwa, poinformowała Przewodniczącego, że w związku z wyborem Marine Le Pen do Zgromadzenia Narodowego Francji wniosek o uchylenie jej immunitetu ogłoszony na sesji plenarnej w dniu 26 kwietnia 2017 r. (pkt 6 protokołu z dnia 26.4.2017) stał się bezprzedmiotowy, ponieważ Marine Le Pen nie przysługuje już immunitet na mocy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Procedura uchylania imunitetu została zatem wstrzymana.

Głos zabrał Bruno Gollnisch w sprawie zasadności tej decyzji (Przewodniczący poprosił go, by zwrócił się do komisji JURI).

8.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu

Gabriele Zimmer, przewodnicząca groupy GUE/NGL, przedstawiła wniosek posłanki do Parlamentu Europejskiego Eleonory Forenzy o skorzystanie z przywilejów i immunitetu w związku z incydentem, jaki przydarzył się jej w następstwie manifestacji przeprowadzonej w kontekście szczytu G20 w Hamburgu w dniu 8 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

9.   Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja EMPL: Dennis Radtke w miejsce Svena Schulze

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim: Dennis Radtke

komisja JURI: Francis Zammit Dimech

Delegacja do spraw stosunków z Palestyną: Francis Zammit Dimech

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Francis Zammit Dimech

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Jude Kirton-Darling w miejsce Theresy Griffin

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej: Theresa Griffin w miejsce Jude Kirton-Darling

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Theresa Griffin w miejsce Jude Kirton-Darling

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Doru-Claudian Frunzulică

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Rebecca Harms w miejsce Jakopa Dalunde'a

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia: Jakop Dalunde nie jest już członkiem

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Jakop Dalunde nie jest już członkiem

komisja ITRE: Jonathan Bullock

komisja IMCO: Stuart Agnew w miejsce Margot Parker

komisja REGI: Paul Nuttall w miejsce Jima Carvera

komisja AFET: Jean-Luc Schaffhauser

komisja DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

komisja INTA: France Jamet

komisja ITRE: Christelle Lechevalier w miejsce Jean-Luca Schaffhausera

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): France Jamet w miejsce Sophie Montel

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Sophie Montel

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Christelle Lechevalier w miejsce Jean-Luca Schaffhausera

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Jean-Luc Schaffhauser

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Sophie Montel.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

10.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 (COM(2016)0528 — C8-0344/2016 — 2016/0254(COD)). Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 (COM(2016)0532 — C8-0343/2016 — 2016/0257(COD)). Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0273/2017)

komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 — C8-0342/2016 — 2016/0256(COD)). Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0158/2016 — 2016/0360B(COD)). Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0255/2017)

komisja ENVI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG (COM(2016)0789 — C8-0526/2016 — 2016/0394(COD)). Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

komisja AFET, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (COM(2016)0447 — C8-0264/2016 — 2016/0207(COD)). Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 12 września 2017 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

11.   Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 13 września 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (00033/2017/LEX — C8-0302/2017 — 2016/0308(COD));

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (00027/2017/LEX — C8-0301/2017 — 2017/0007(COD));

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (00024/2017/LEX — C8-0246/2017 — 2016/0279(COD));

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (00023/2017/LEX — C8-0245/2017 — 2016/0278(COD));

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (00025/2017/LEX — C8-0244/2017 — 2016/0186(COD)).

12.   Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2017 r. w odniesieniu do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2017/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR oraz funduszu gwarancyjnego EFZR (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 — C8-0377/2016 — 2016/0281(COD)) — komisja BUDG, komisja AFET, komisja DEVE

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

13.   Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

Zalecenia komisji PECH w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Jeżeli w ciągu dwudziestu czterech godzin zalecenie to nie spotka się ze sprzeciwem ze strony grupy politycznej lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, uważa się je za zatwierdzone. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

14.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (COM(2017)0331 — C8-0191/2017 — 2017/0136(COD))

Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się z Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie tego wniosku.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: AFCO, BUDG, ITRE, JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 — C8-0216/2017 — 2017/0145(COD))

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE opinia: BUDG, CONT

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 — C8-0217/2017 — 2017/0144(COD))

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE opinia: BUDG, CONT

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343 — C8-0219/2017 — 2017/0143(COD))

Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury (COM(2017)0375 — C8-0227/2017 — 2017/0158(COD))

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA opinia: CULT, LIBE, IMCO

Wniosek dotyczący zalecenia dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (10850/2017 — C8-0228/2017 — 2017/0810(COD))

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: AFCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (09941/2017 — C8-0229/2017 — 2013/0255(APP))

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE opinia: PETI, BUDG, JURI, CONT

Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (10476/2017 — C8-0230/2017 — 2017/0809(CNS))

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0369 — C8-0231/2017 — 2017/0153(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: JURI opinia: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Chorwację, Niderlandy, Portugalię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0359 — C8-0232/2017 — 2017/0149(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: JURI opinia: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0357 — C8-0233/2017 — 2017/0148(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: JURI opinia: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0360 — C8-0234/2017 — 2017/0150(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: JURI opinia: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności wcelu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (COM(2017)0480 — C8-0235/2017 — 2017/2134(BUD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG opinia: DEVE, AFET

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 — C8-0236/2017 — 2017/0163(COD))

Zgodnie z art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 304 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano komisja przedm. właśc.: CULT opinia: BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (07712/2016 — C8-0237/2017 — 2016/0006(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2017)0422 — C8-0238/2017 — 2017/0189(COD))

odesłano komisja przedm. właśc.: JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wsprawie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2017)0424 — C8-0239/2017 — 2017/0190(COD))

Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05883/2017 — C8-0240/2017 — 2016/0329(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Wniosek dotyczący decyzji Rady sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i RepublikąTurcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05882/2017 — C8-0241/2017 — 2016/0328(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli (11212/2017 — C8-0242/2017 — 2017/0152(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09021/2017 — C8-0243/2017 — 2017/0083(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: AFET opinia: DEVE, INTA

Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2017 r.: -Zwiększenie zasobów budżetowych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizacja planów zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 (11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG opinia: CULT, EMPL, ITRE, TRAN

Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2017 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG opinia: REGI

2)

przez komisje parlamentarne sprawozdania

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 (COM(2016)0745 — C8-0501/2016 — 2016/0368(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0228/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) (COM(2016)0788 — C8-0516/2016 — 2016/0393(COD)) — komisja REGI — Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (COM(2016)0721 — C8-0456/2016 — 2016/0351(COD)) — komisja INTA — Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie mediacji) (2016/2066(INI)) — komisja JURI — Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności (COM(2016)0378 — C8-0213/2016 — 2016/0176(COD)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0240/2017)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami (2017/2025(INI)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z ASEAN (2017/2026(INI)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE (COM(2016)0625 — C8-0404/2016 — 2016/0304(COD)) — komisja EMPL — komisja CULT — Sprawozdawca: Thomas Mann — Sprawozdawca: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (COM(2016)0466 — C8-0324/2016 — 2016/0223(COD)) — komisja LIBE — Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

Sprawozdanie w sprawie korupcji i praw człowieka w krajach trzecich (2017/2028(INI)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby (COM(2016)0551 — C8-0345/2016 — 2016/0264(COD)) — komisja EMPL — Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy (2016/2325(INI)) — komisja ITRE — Sprawozdawczyni: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Sprawozdanie w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych (2015/2062(INI)) — komisja LIBE — Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (2016/2142(INI)) — komisja CULT — Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG (COM(2016)0789 — C8-0526/2016 — 2016/0394(COD)) — komisja ENVI — Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (11782/2016 — C8-0123/2017 — 2016/0252(NLE)) — komisja INTA — Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0254/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] — C8-0158/2017 — 2016/0360B(COD)) — komisja ECON — Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0255/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (12146/2016 — C8-0129/2017 — 2016/0293(NLE)) — komisja INTA — Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0256/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)) — komisja ENVI — Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) — komisja JURI — Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) (15654/2016 — C8-0098/2017 — 2006/0036(NLE)) — komisja TRAN — Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (COM(2016)0447 — C8-0264/2016 — 2016/0207(COD)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu (COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)) — komisja ENVI — Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008 (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) — komisja PECH — Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (2017/2029(INI)) — komisja AFET — Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0264/2017)

*** Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)) — komisja LIBE — komisja FEMM — Sprawozdawczyni: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy — Sprawozdawczyni: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (2017/2057(INI)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską (2017/2027(INI)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (2016/2301(INI)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0269/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD)) — komisja IMCO — Sprawozdawca: Mihai Țurcanu (A8-0270/2017)

Sprawozdanie w sprawie walki z cyberprzestępczością (2017/2068(INI)) — komisja LIBE — Sprawozdawczyni: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 (COM(2016)0528 — C8-0344/2016 — 2016/0254(COD)) — komisja EMPL — Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 — C8-0342/2016 — 2016/0256(COD)) — komisja EMPL — Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności (2017/2002(INI)) — komisja EMPL — komisja CULT — Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová — Sprawozdawca: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06750/2017 — C8-0225/2017 — 2017/0042(NLE)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię — EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 — C8-0193/2017 — 2017/2098(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (COM(2017)0540 — C8-0199/2017 — 2017/2101(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0281/2017)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 Zwiększenie zasobów budżetowych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizacja planów zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 (11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0282/2017)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli (08858/2017 — C8-0179/2017 — 2017/0073(NLE)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

15.   Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Posłowie złożyli następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128 Regulaminu):

(O-000062/2017) które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przyszłość programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).

16.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)

Złożono następujące interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130 Regulaminu):

(O-000061/2017), które skierowali Beatrix von Storch i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Rozwiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

(O-000063/2017), które skierowali Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel i Enrique Guerrero Salom, do Komisji: Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

17.   Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w grudniu 2016 r., marcu I i II 2017 r., kwietniu I i II 2017 r., maju I i II 2017 r. oraz czerwcu 2017 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.

18.   Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych we wrześniu 2017 r. (PE 608.828/PDOJ). Nie zgłoszono żadnych propozycji zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT

Wiceprzewodnicząca

19.   Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jiří Maštálka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska i Csaba Sógor.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan i Anna Hedh, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 12.9.2017.

20.   Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021r. ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jacqueline Foster (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN) i Peter Liese w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Seb Dance w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 13.9.2017.

21.   Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Franc Bogovič (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Paul Brannen w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i José Inácio Faria.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME

Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė i Petri Sarvamaa.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Norbert Lins.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 13.9.2017.

22.   Skład delegacji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

Delegacja do spraw Stosunków z Iranem: Bas Belder

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

23.   Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE [2015/2041(INI)] — Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 14.9.2017.

24.   Strategia kosmiczna dla Europy (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy [2016/2325(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 12.9.2017.

25.   Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości [2016/2301(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 12.9.2017.

26.   Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie [2016/2142(INI)] — Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec i Seán Kelly.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 12.9.2017.

27.   Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský i Seán Kelly.

28.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 608.828/OJMA).

29.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

David-Maria Sassoli

Wiceprzewodniczący


11 września 2017 r.

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour


8.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 89/20


12 września 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 12 WRZEŚNIA 2017 R.

(2018/C 89/02)

Spis treśći

Otwarcie posiedzenia 24
Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji) 24
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (debata) 24
Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (debata) 25
Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata) 25
Oświadczenie Przewodniczącego 26
Głosowanie 26
Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 26
Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 27
Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie) 27
Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 27
Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 28
Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 28
Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 28
Strategia kosmiczna dla Europy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 28
Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 29
Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I (głosowanie) 29
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (głosowanie) 29
Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (głosowanie) 29
Polowania na wieloryby w Norwegii (głosowanie) 30
Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie) 30
Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (głosowanie) 30
Wyjaśnienia dotyczące głosowania 31
Korekty głosowania i zamiary głosowania 31
Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 31
Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (debata) 32
Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata) 32
Sytuacja w Korei Północnej (debata) 33
Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata) 33
Sprostowanie (art. 231 Regulaminu) 34
Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) 34
Stosunki Turcja-UE (debata) 34
Sytuacja w Wenezueli (debata) 35
Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata) 35
Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja) 36
Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (krótka prezentacja) 36
Skład komisji i delegacji 36
Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu 37
Porządek obrad następnego posiedzenia 37
Zamknięcie posiedzenia 37
LISTA OBECNOŚCI 41

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 43
Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet 43
Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE 43
Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu 44
Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** 44
Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** 44
Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 44
Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej 44
Strategia kosmiczna dla Europy 45
Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie 45
Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I 45
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I 45
Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I 45
Polowania na wieloryby w Norwegii 46
Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 46
Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości 48

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 49
A8-0254/2017 — David Borrelli — Zatwierdzenie 49
A8-0256/2017 — David Borrelli — Zatwierdzenie 50
A8-0238/2017 — Kostas Chrysogonos — Jedno głosowanie 52
A8-0199/2017 — Dennis de Jong — Jedno głosowanie 53
A8-0250/2017 — Constanze Krehl — Jedno głosowanie 55
A8-0252/2017 — Milan Zver — Jedno głosowanie 56
A8-0228/2017 — Karima Delli — Popr. 3 58
A8-0181/2017 — Carlos Zorrinho — Popr. 30 59
A8-0310/2016 — Jerzy Buzek — Popr. 179 61
A8-0266/2017 — Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt — Rezolucja 63
A8-0269/2017 — Maria Arena — Rezolucja 64

Protokół posiedzenia w dniu 12 września 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS

Wiceprzewodnicząca

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

2.   Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017) które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debata odbyła się dnia 6 lipca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2017).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Sirpa Pietikäinen, w imieniu grupy politycznej PPE, Renata Briano, w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder, w imieniu grupy politycznej ALDE, Anja Hazekamp, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Keith Taylor, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE i Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie polowań na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 12.9.2017.

3.   Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych [COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Przewodnicząca powitała Mariyę Gabriel, która po raz pierwszy wzięła udział w debatach jako komisarz.

Carlos Zorrinho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Claudia Țapardel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Anne Sander w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer i Fernando Ruas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Mariya Gabriel i Carlos Zorrinho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 12.9.2017.

4.   Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 [COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Ruža Tomašić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Edward Czesak w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Zoltán Balczó niezrzeszony, András Gyürk, Martina Werner i Jaromír Kohlíček.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tim Aker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Billa Etheridge'a, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly i Zdzisław Krasnodębski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 12.9.2017.

5.   Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Marca Tarabellę i Doru-Claudiana Frunzulicę, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, w sprawie przebiegu debaty, i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

6.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym przypomniał o centralnej roli Parlamentu jeśli chodzi o wyzwania, jakim musi sprostać Europa i jej obywatele, oraz przedstawił ogólne kierunki prac Parlamentu do końca kadencji.

Głos zabrał Iratxe García Pérez w sprawie przypadku Loreny Enebral Pérez, fizjoterapeutki z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zamordowanej wczoraj w Afganistanie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI

Wiceprzewodniczący

7.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

7.1.   Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] — Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0317)

7.2.   Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji, déposée conformément à l'article 120 du règlement, par Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, w sprawie propozycji mianowania Simona Busuttila na członka komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2) (głosowanie tajne) Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 12.9.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0318)

7.3.   Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie)

Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (2017/2833(RSO))

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

SKŁAD IMIENNY KOMISJI SPECJALNEJ DS. TERRORYZMU

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 2 protokołu z dnia 12.9.2017)

7.4.   Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych [11782/2016 — C8-0123/2017 — 2016/0252(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0319)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.5.   Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi [12146/2016 — C8-0129/2017 — 2016/0293(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0320)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.6.   Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego) [2016/2066(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0321)

7.7.   Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej [2016/2244(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

 

Dennis de Jong (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0322)

7.8.   Strategia kosmiczna dla Europy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy [2016/2325(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)323)

7.9.   Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie [2016/2142(INI)] — Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)324)

7.10.   Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 [COM(2016)0745 — C8-0501/2016 — 2016/0368(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)325)

7.11.   Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych [COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)326)

7.12.   Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 [COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)327)

7.13.   Polowania na wieloryby w Norwegii (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2017).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 12 września 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.9.2017).

Projekt rezolucji B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)328)

7.14.   Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)329)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Steven Woolfe w sprawie ust. 4.

7.15.   Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości [2016/2301(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)330)

8.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Constanze Krehl — A8-0250/2017

Diane James, Stanislav Polčák i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Milan Zver — A8-0252/2017

Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Momchil Nekov

Sprawozdanie Carlos Zorrinho — A8-0181/2017

Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Diane Dodds

Sprawozdanie Jerzy Buzek — A8-0310/2016

Eleonora Forenza, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712 (RSP)) — B8-0499/2017

José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James i Jiří Pospíšil

Wstępne sprawozdanie Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anny Marii Corazzy Bildt — A8-0266/2017

Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds i Eleonora Forenza

Sprawozdanie Maria Arena — A8-0269/2017

Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias i Seán Kelly.

9.   Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl — „Posiedzenia plenarne”/„Głosowania”/„Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.55 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI

Wiceprzewodniczący

10.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11.   Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018(debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Siegfried Mureșan (sprawozdawca) i Richard Ashworth (sprawozdawca).

Głos zabrał Märt Kivine.

Debata została zamknięta.

12.   Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2017/2029(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michael Gahler i Tonino Picula.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bodila Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux i Sergio Gaetano Cofferati.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Matti Maasikas i Bodil Valero.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 13.9.2017.

13.   Sytuacja w Korei Północnej (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Korei Północnej (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Victor Boștinaru w imieniu grupy S&D, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala i Neena Gill, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios i Csaba Sógor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

14.   Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Rozwój sytuacji w kwestii migracji (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

15.   Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym poprzedniego dnia (pkt 12 protokołu z dnia 11.9.2017).

Jako że grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg (art. 231 ust. 4 Regulaminu) nie złożyli wniosku o poddanie sprostowania pod głosowanie, sprostowanie uważa się za zatwierdzone.

16.   Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji PECH w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) zostało ogłoszone w dniu 11 września 2017 r. (pkt 13 protokołu z dnia 11.9.2017).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu z dnia następnego, tj. 13 września 2017 r.

17.   Stosunki Turcja-UE (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki Turcja-UE (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, David McAllister, Victor Boștinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

18.   Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrał Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák i Eduard Kukan.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

19.   Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską [2017/2027(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Javi López.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 13.9.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

20.   Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami [2017/2025(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 13.9.2017.

21.   Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich” [2017/2028(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 13.9.2017.

22.   Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja REGI: Sławomir Kłosowski w miejsce Edwarda Czesaka

komisja ITRE: Edward Czesak

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

23.   Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji w lutym 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.

24.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 608.828/OJME).

25.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.05.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Dimitrios Papadimoulis

Wiceprzewodniczący


12 września 2017 r.

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI: Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE: Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


12 września 2017 r.

Komisja specjalna ds. terroryzmu — (30 członków) — Członkowie

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André


12 września 2017 r.

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


12 września 2017 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet

Sprawozdanie: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

 

+

 

2.   Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE

Projekt decyzji: B8-0503/2017 (głosowanie tajne (art.180a ust. 1 Regulaminu)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: kandydatura Simona Busuttila

taj

+

556, 82, 35

3.   Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu

Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

4.   Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ***

Zalecenie: David Borrelli (A8-0254/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

665, 7, 18

5.   Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi ***

Zalecenie: David Borrelli (A8-0256/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

637, 8, 46

6.   Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Sprawozdanie: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

606, 30, 54

7.   Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej

Sprawozdanie: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

617, 31, 43

8.   Strategia kosmiczna dla Europy

Sprawozdanie: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

609, 66, 16

9.   Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie

Sprawozdanie: Milan Zver (A8-0252/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

577, 54, 59

10.   Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I

Sprawozdanie: Karima Delli (A8-0228/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

3

komisja

gi

+

683, 3, 2

11.   Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I

Sprawozdanie: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

30

komisja

gi

+

582, 98, 9

Wspólne oświadczenie

29

komisja

 

+

 

12.   Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I

Sprawozdanie: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

179

komisja

gi

+

567, 101, 23

Oświadczenie Komisji

178

komisja

 

+

 

13.   Polowania na wieloryby w Norwegii

Projekt rezolucji: B8-0499/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0499/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

Ust. 1

1

ENF

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 2

2

ENF

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 3

9

PPE

ge

-

231, 427, 17

3

ENF

 

-

 

Ust. 7

10

PPE

 

-

 

Ust. 8

4

ENF

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw I

5

PPE

 

-

 

Motyw N

6

PPE

 

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 1, 2

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:

ust. 8

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Radę do wykorzystania kanałów dwustronnych i wielostronnych, by nakłonić”

Część druga

:

te słowa

Różne

Poprawki 7 i 8 zostały wycofane.

14.   Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Sprawozdanie okresowe: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 4

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/ge

+

454, 163, 45

2/ge

+

402, 221, 37

3

+

 

Ust. 9 lit. k)

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 9 lit. m)

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 13

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 15

ust.

pierwotny tekst

go/ge

+

339, 307, 25

Motyw I

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw R

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Motyw AA

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

384, 276, 8

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

489, 114, 69

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: motyw R, ust. 15

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE:

motyw I

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz osób LGBTI”

Część druga

:

te słowa

motyw AA

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz środki na rzecz ułatwienia ofiarom dostępu do mieszkalnictwa i zatrudnienia,”

Część druga

:

te słowa

ust. 4

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym bezpiecznej i legalnej aborcji,” i „oraz bezpiecznej i legalnej aborcji”

Część druga

:

„w tym bezpiecznej i legalnej aborcji,”

Część trzecia

:

„oraz bezpiecznej i legalnej aborcji”

ust. 9 lit. k)

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „takich jak kobiety z niepełnosprawnością, uchodźczynie, dzieci, kobiety w ciąży, kobiety LBTI oraz kobiety i ich dzieci, które padły ofiarą przemocy ze względu na płeć, a które wymagają dodatkowego wsparcia”

Część druga

:

te słowa

ust. 9 lit. m)

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „edukacji seksualnej,”

Część druga

:

te słowa

ust. 13

Część pierwsza

:

„wzywa Komisję do dokonania przeglądu obowiązującej decyzji ramowej UE w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych”

Część druga

:

„by uwzględniała ona seksizm, przestępstwa z nienawiści oraz podżeganie do nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe”

15.   Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

Sprawozdanie: Maria Arena (A8-0269/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 46

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/ge

+

159, 322, 188

2

+

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

497, 124, 56

Wnioski o głosowanie podzielone

posłowie:

ust. 46

Część pierwsza

:

„ostrzega przed negatywnym wpływem rozwoju i liberalizacji handlu na jakość zatrudnienia, a także ryzykiem wzrostu handlu siłą roboczą;”

Część druga

:

„podkreśla, że kobiety są najczęściej najbardziej narażone i że w ich przypadku handel siłą roboczą ma miejsce równolegle z handlem w celach seksualnych i kobietobójstwem;”

Różne

W ust. 21 „ISO 2600” należy odczytywać jako „ISO 26000”.


12 września 2017 r.

A8-0254/2017 — David Borrelli — Zatwierdzenie

Za 665

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 7

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Hazekamp

NI : Papadakis Konstantinos, Sonneborn

Wstrzymujący się 18

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Atkinson

NI : Woolfe

Verts/ALE : Scott Cato

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Molly Scott Cato

A8-0256/2017 — David Borrelli — Zatwierdzenie

Za 637

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bütikofer, Dalunde, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Hudghton, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Valero, Ždanoka

Przeciw 8

ECR : Marias

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Hazekamp, Senra Rodríguez

NI : Papadakis Konstantinos

Wstrzymujący się 46

ALDE : Cavada

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Couso Permuy, de Jong, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Mineur, Sylikiotis, Vallina

NI : Woolfe

Verts/ALE : Bové, Buchner, Cramer, Delli, Durand, Heubuch, Jadot, Joly, Lamberts, Lunacek, Marcellesi, Reimon, Rivasi, Scott Cato, Staes, Urtasun, Vana

A8-0238/2017 — Kostas Chrysogonos — Jedno głosowanie

Za 606

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 30

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Montel, Philippot, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

Wstrzymujący się 54

ECR : Demesmaeker, Dohrmann, Loones, Marias, Messerschmidt, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ferreira, Ní Riada, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

A8-0199/2017 — Dennis de Jong — Jedno głosowanie

Za 617

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Paksas

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 31

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe

Wstrzymujący się 43

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ní Riada, Senra Rodríguez

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke

S&D : Nica

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Janusz Korwin-Mikke

A8-0250/2017 — Constanze Krehl — Jedno głosowanie

Za 609

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 66

ECR : Dohrmann, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Lechevalier, Marusik, Montel, Philippot, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn

Wstrzymujący się 16

ECR : Karlsson, Marias, Piotrowski

ENF : Schaffhauser

GUE/NGL : Chrysogonos, Flanagan, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Matias, Papadimoulis, Sakorafa, Vergiat, Vieu

NI : Woolfe

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Christelle Lechevalier

A8-0252/2017 — Milan Zver — Jedno głosowanie

Za 577

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Dalton, Flack, Foster, Girling, Karim, Karlsson, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Piecha, Ruohonen-Lerner, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Rebega, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 54

ECR : Belder, van Dalen, Dohrmann, Halla-aho, Lucke, Marias, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

Wstrzymujący się 59

ECR : Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Obermayr, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Björk, Ferreira, Hazekamp, de Jong, Kari, Mineur, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Saryusz-Wolski, Woolfe

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Franz Obermayr

Przeciw : Ulrike Trebesius

A8-0228/2017 — Karima Delli — Popr. 3

Za 683

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 3

NI : James, Sonneborn, Woolfe

Wstrzymujący się 2

ECR : Marias

NI : Papadakis Konstantinos

A8-0181/2017 — Carlos Zorrinho — Popr. 30

Za 582

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 98

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Girling, Halla-aho, Henkel, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Eck, Kari

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Fjellner, Hökmark

Verts/ALE : Buchner

Wstrzymujący się 9

ALDE : Løkkegaard

ECR : Ruohonen-Lerner, Tošenovský, Zahradil

GUE/NGL : Hazekamp, de Jong, Mineur

NI : Papadakis Konstantinos

PPE : Corazza Bildt

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Joëlle Mélin

A8-0310/2016 — Jerzy Buzek — Popr. 179

Za 567

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Rebega

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Maštálka

NI : Chauprade, Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 101

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 23

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Chrysogonos, Kouloglou, Kuneva, Papadimoulis, Sakorafa

PPE : Zeller

A8-0266/2017 — Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt — Rezolucja

Za 489

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Demesmaeker, Dohrmann, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Marias, Starbatty, Stevens, Sulík, Theocharous, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Sonneborn

PPE : Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Delahaye, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gambús, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Matera, Maydell, Melo, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Patriciello, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Spyraki, Štětina, Šuica, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Țurcanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zagorakis, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Przeciw 114

ALDE : Grigule-Pēterse, Michel

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Andrikienė, Casa, Cesa, Deß, Gardini, Grzyb, Hölvényi, Kalinowski, Lins, Marinescu, Maullu, Metsola, Mikolášik, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Saudargas, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Šulin, Svoboda, Tolić, Ungureanu, Wałęsa, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zeller

S&D : Mamikins

Wstrzymujący się 69

ALDE : Harkin, Pagazaurtundúa Ruiz

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Gericke, Girling, Kamall, Karim, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Swinburne, Tannock, Van Orden, Vistisen

EFDD : Aker

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky

NI : Balczó, Dodds, Morvai, Papadakis Konstantinos

PPE : Bocskor, Cicu, Cirio, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Erdős, Ferber, Florenz, Gál, Gieseke, de Grandes Pascual, Gyürk, Hetman, Kósa, Kuhn, Maletić, Mato, Millán Mon, Pabriks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Schöpflin, Tőkés, Urutchev, Vaidere, Voss

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Przeciw : Fulvio Martusciello

Wstrzymujący się : Salvatore Domenico Pogliese

A8-0269/2017 — Maria Arena — Rezolucja

Za 497

ALDE : Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Jakovčić, Lalonde, Marinho e Pinto, Michel, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Rochefort, Tremosa i Balcells, Vautmans, Wikström

ECR : Gericke, Karlsson, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Rebega

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Ždanoka

Przeciw 124

ALDE : van Baalen, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Grigule-Pēterse, Huitema, Ježek, Mazuronis, Selimovic, Takkula, Telička

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Senra Rodríguez

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Woolfe

PPE : Novakov

Wstrzymujący się 56

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Calvet Chambon, Gerbrandy, Hyusmenova, in 't Veld, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Schaake, Theurer, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Theocharous, Van Bossuyt

EFDD : Bergeron, Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Morvai

PPE : Bendtsen, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Ramon Tremosa i Balcells


8.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 89/67


13 września 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 13 WRZEŚNIA 2017 R.

(2018/C 89/03)

Spis treśći

Otwarcie posiedzenia 72
Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji) 72
Składanie dokumentów 75
Przesunięcie środków 80
Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu) 81
Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) 84
Stan Unii (debata) 87
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu) 88
Głosowanie 89
Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 89
Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 89
Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 89
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 90
Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 90
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 90
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie) 91
Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie) 91
Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie) 91
Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie) 92
Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie) 92
Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie) 92
Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie) 93
Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie) 93
Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie) 93
Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie) 93
Wyjaśnienia dotyczące głosowania 94
Korekty głosowania i zamiary głosowania 94
Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 94
Zmiana porządku obrad 95
Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu) 95
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata) 95
Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata) 96
Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 ***I (debata) 96
Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (debata) 97
Huragan Irma (debata) 97
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata) 98
Przyszłość programu Erasmus+ (debata) 98
Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile — Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** — Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (debata) 99
Porządek obrad następnego posiedzenia 100
Zamknięcie posiedzenia 100
LISTA OBECNOŚCI 101

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 103
Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** 103
Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * 103
Stosunki polityczne UE z Indiami 104
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom 104
Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom 104
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 104
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I 104
Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I 107
Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I 108
Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała 108
Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 109
Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima 109
Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 109
Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB 109
Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską 110
Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich 111

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 112
A8-0260/2017 — Roberts Zīle — Zatwierdzenie 112
A8-0284/2017 — Brice Hortefeux — Jedno głosowanie 113
A8-0242/2017 — Cristian Dan Preda — Jedno głosowanie 115
A8-0280/2017 — Giovanni La Via — Jedno głosowanie 116
A8-0281/2017 — Jens Geier — Jedno głosowanie 118
A8-0278/2017 — Petri Sarvamaa — Jedno głosowanie 119
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 5 121
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 13 123
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 16 124
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 21 126
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 23 127
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 24 129
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 31 130
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 32 132
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 35 134
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 26 135
A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 4 136
A8-0258/2017 — Julie Girling — Wniosek Komisji 138
A8-0262/2017 — Norbert Lins — Popr. 65/1 140
A8-0262/2017 — Norbert Lins — Popr. 65/2 141
A8-0262/2017 — Norbert Lins — Popr. 65/3 143
A8-0262/2017 — Norbert Lins — Wniosek Komisji 145
A8-0065/2017 — Jussi Halla-aho — Popr. 1 147
B8-0497/2017 — Rezolucja 148
B8-0498/2017 — Rezolucja 150
B8-0502/2017 — Rezolucja 151
A8-0282/2017 — Jens Geier — Popr. 1 153
A8-0282/2017 — Jens Geier — Rezolucja 155
A8-0264/2017 — Bodil Valero — Ust. 29 156
A8-0264/2017 — Bodil Valero — Ust. 34 158
A8-0264/2017 — Bodil Valero — Rezolucja 159
A8-0268/2017 — Javi López — Rezolucja 161
A8-0246/2017 — Petras Auštrevičius — Popr. 1 163
A8-0246/2017 — Petras Auštrevičius — Rezolucja 165

Protokół posiedzenia w dniu 13 września 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

2.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty — złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu — dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.

Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) oraz Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0506/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i David Martin (w imieniu grupy S&D) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0507/2017);

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0508/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil i Jana Žitňanská (w imieniu grupy ECR) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0509/2017);

Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0510/2017);

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Kambodży, w szczególności w sprawie Kema Sokhy (B8-0511/2017).

II.

Gabon: represje wobec opozycji (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini (w imieniu grupy EFDD) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0512/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Jo Leinen (w imieniu grupy S&D) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0514/2017);

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez i Xabier Benito Ziluaga (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0515/2017);

Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Jordi Solé (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0520/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki (w imieniu grupy ECR) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0522/2017);

Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0524/2017);

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0526/2017).

III.

Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon i Davor Škrlec (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) i Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0513/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru i Soraya Post (w imieniu grupy S&D) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0517/2017);

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná i Luke Ming Flanagan (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0518/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská (w imieniu grupy ECR) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0519/2017);

Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0521/2017);

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0523/2017).

IV.

Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini i Michel Reimon (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) oraz Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0525/2017);

Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post i Neena Gill (w imieniu grupy S&D) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0527/2017);

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur i Kateřina Konečná (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0528/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská (w imieniu grupy ECR) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0529/2017);

Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0530/2017);

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0531/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

3.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Komisja Europejska (COM(2017)0365 [01] — C8-0247/2017 — 2017/2136(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Parlament Europejski (COM(2017)0365 [02] — C8-0248/2017 — 2017/2137(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Rada Europejska i Rada (COM(2017)0365 [03] — C8-0249/2017 — 2017/2138(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Trybunał Sprawiedliwości (COM(2017)0365 [04] — C8-0250/2017 — 2017/2139(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Trybunał Obrachunkowy (COM(2017)0365 [05] — C8-0251/2017 — 2017/2140(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2017)0365 [06] — C8-0252/2017 — 2017/2141(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Komitet Regionów (COM(2017)0365 [07] — C8-0253/2017 — 2017/2142(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2017)0365 [08] — C8-0254/2017 — 2017/2143(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2017)0365 [09] — C8-0255/2017 — 2017/2144(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: JURI, LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2017)0365 [10] — C8-0256/2017 — 2017/2145(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFCO, DEVE, AFET, INTA

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego: Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2016 (COM(2017)0364 — C8-0257/2017 — 2017/2146(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: DEVE, BUDG

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (COM(2017)0365 [11] — C8-0258/2017 — 2017/2147(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL, ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] — C8-0259/2017 — 2017/2148(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2017)0365 [13] — C8-0260/2017 — 2017/2149(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2017)0365 [14] — C8-0261/2017 — 2017/2150(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI, LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2017)0365 [15] — C8-0262/2017 — 2017/2151(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] — C8-0263/2017 — 2017/2152(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2017)0365 [17] — C8-0264/2017 — 2017/2153(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: CULT

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2017)0365 [18] — C8-0265/2017 — 2017/2154(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] — C8-0266/2017 — 2017/2155(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2017)0365 [20] — C8-0267/2017 — 2017/2156(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2017)0365 [21] — C8-0268/2017 — 2017/2157(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: TRAN

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2017)0365 [22] — C8-0269/2017 — 2017/2158(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: TRAN

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2017)0365 [23] — C8-0270/2017 — 2017/2159(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2017)0365 [24] — C8-0271/2017 — 2017/2160(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Komisja Europejska — Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2017)0365 [25] — C8-0272/2017 — 2017/2161(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2017)0365 [26] — C8-0273/2017 — 2017/2162(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: TRAN

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] — C8-0274/2017 — 2017/2163(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (COM(2017)0365 [28] — C8-0275/2017 — 2017/2164(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: AFET, LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2017)0365 [29] — C8-0276/2017 — 2017/2165(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2017)0365 [30] — C8-0277/2017 — 2017/2166(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PECH

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2017)0365 [31] — C8-0278/2017 — 2017/2167(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2017)0365 [32] — C8-0279/2017 — 2017/2168(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (COM(2017)0365 [33] — C8-0280/2017 — 2017/2169(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2017)0365 [34] — C8-0281/2017 — 2017/2170(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: FEMM

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2017)0365 [35] — C8-0282/2017 — 2017/2171(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ECON

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] — C8-0283/2017 — 2017/2172(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: EMPL, ECON

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2017)0365 [37] — C8-0284/2017 — 2017/2173(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ECON

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2017)0365 [38] — C8-0285/2017 — 2017/2174(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (COM(2017)0365 [39] — C8-0286/2017 — 2017/2175(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, IMCO

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2017)0365 [40] — C8-0287/2017 — 2017/2176(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2017)0365 [41] — C8-0288/2017 — 2017/2177(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] — C8-0289/2017 — 2017/2178(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: LIBE

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2017)0365 [43] — C8-0290/2017 — 2017/2179(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2017)0365 [44] — C8-0291/2017 — 2017/2180(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Wspólne przedsięwzięcie — Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2017)0365 [45] — C8-0292/2017 — 2017/2181(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, TRAN

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Wspólne przedsięwzięcie — Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] — C8-0293/2017 — 2017/2182(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI, ITRE, TRAN

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2017)0365 [47] — C8-0294/2017 — 2017/2183(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, REGI

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2017)0365 [48] — C8-0295/2017 — 2017/2184(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ENVI, ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2017)0365 [49] — C8-0296/2017 — 2017/2185(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2017)0365 [50] — C8-0297/2017 — 2017/2186(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE, TRAN

Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 — Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2017)0365 [51] — C8-0298/2017 — 2017/2187(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT opinia: ITRE

Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 [52] — C8-0299/2017 — 2017/2188(DEC))

odesłano komisja przedm. właśc.: CONT

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2017 — Sekcja III — Komisja (N8-0047/2017 — C8-0300/2017 — 2017/2189(GBD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-10/C/17 — Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0048/2017 — C8-0305/2017 — 2017/2195(GBD))

odesłano komisja przedm. właśc.: BUDG

4.   Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do przesunięcia środków Rzecznika Praw Obywatelskich INF 2/2017.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 13/2017.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Parlamentu Europejskiego C1/2017.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do przesunięcia środków Parlamentu Europejskiego C2/2017.

5.   Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz ustanawiające wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów (D047924/07 — 2017/2793(RPS) — termin: 18 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności (D048379/05 — 2017/2804(RPS) — termin: 25 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (D048947/06 — 2017/2801(RPS) — termin: 21 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (D049730/04 — 2017/2810(RPS) — termin: 22 listopada 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (D050026/02 — 2017/2781(RPS) — termin: 11 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do programu nadzoru nad przewlekłą chorobą wyniszczającą u jeleniowatych w Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Szwecji oraz uchylające decyzję Komisji 2007/182/WE (D050237/03 — 2017/2792(RPS) — termin: 18 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (D050356/04 — 2017/2797(RPS) — termin: 20 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (D050357/04 — 2017/2798(RPS) — termin: 20 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do metody wykrywania toksyny paralitycznej (PSP) (D050358/04 — 2017/2800(RPS) — termin: 21 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków dotyczących temperatury podczas transportu mięsa (D050361/04 — 2017/2799(RPS) — termin: 20 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D050725/02 — 2017/2803(RPS) — termin: 21 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (D050799/04 — 2017/2815(RPS) — termin: 29 listopada 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 7 (D050942/01 — 2017/2775(RPS) — termin: 6 października 2017 r.)

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2010/670/UE w odniesieniu do rozdziału niewydatkowanych dochodów z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków (D051086/02 — 2017/2771(RPS) — termin: 6 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (D051106/03 — 2017/2818(RPS) — termin: 30 listopada 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 4 (D051300/02 — 2017/2774(RPS) — termin: 7 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24, Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, glinowanego węgla aktywnego, dichlorpropu-P, etefonu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, nadtlenku wodoru, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluwalinatu i Urtica spp. w określonych produktach lub na ich powierzchni (D051407/02 — 2017/2786(RPS) — termin: 15 września 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 (D051482/01 — 2017/2773(RPS) — termin: 7 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 (D051488/01 — 2017/2777(RPS) — termin: 7 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej 4,5-epoksydec-2(trans)-enal (D051563/03 — 2017/2791(RPS) — termin: 18 sierpnia 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 (D051617/01 — 2017/2776(RPS) — termin: 7 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE (D051629/02 — 2017/2778(RPS) — termin: 11 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D051657/01 — 2017/2779(RPS) — termin: 11 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D051688/02 — 2017/2796(RPS) — termin: 19 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych (D051799/03 — 2017/2794(RPS) — termin: 18 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego „wykaz Prodcom” — listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D051832/02 — 2017/2787(RPS) — termin: 15 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (D052035/02 — 2017/2795(RPS) — termin: 18 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2009/607/WE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (D052092/02 — 2017/2802(RPS) — termin: 21 października 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

6.   Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych (C(2017)04565 — 2017/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (C(2017)04644 — 2017/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) dodające załącznik do rozporządzenia (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2017)04854 — 2017/2788(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2017)04855 — 2017/2789(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2250 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa (C(2017)04859 — 2017/2783(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych (C(2017)05329 — 2017/2812(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji naogień (C(2017)05389 — 2017/2808(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu technicznego, załącznikIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla kadmu wdiodach elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach wyświetlania (C(2017)05446 — 2017/2807(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie zrozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (C(2017)05467 — 2017/2822(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (C(2017)05516 — 2017/2805(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 575/2013 wodniesieniu do odstępstwa dotyczącego wymogów wzakresie funduszy własnych ztytułu niektórych obligacji zabezpieczonych (C(2017)05562 — 2017/2806(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 600/2014 wsprawie rynków instrumentów finansowych wodniesieniu do zleceń pakietowych (C(2017)05611 — 2017/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do charakteru i rodzaju informacji, które mają być przekazywane w przypadku pozwoleń w sektorze ryżu (C(2017)05656 — 2017/2811(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 522/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (C(2017)05716 — 2017/2813(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: REGI

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 wodniesieniu do doprecyzowania definicji podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do celów dyrektywy 2014/65/UE (C(2017)05812 — 2017/2814(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1304/2013 wsprawie Europejskiego Funduszu Społecznego wodniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych ikwot ryczałtowych stosowanych wcelu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2017)05825 — 2017/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych (C(2017)05959 — 2017/2823(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Decyzja delegowana Komisji zastępująca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2012/34/UE wsprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (C(2017)05963 — 2017/2821(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych odochodach idziałalności gospodarczej gospodarstw rolnych wUnii Europejskiej (C(2017)05968 — 2017/2824(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165 wodniesieniu do tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów brzoskwiń inektaryn wGrecji, Hiszpanii i we Włoszech (C(2017)05993 — 2017/2844(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń (C(2017)06054 — 2017/2845(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 września 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których termin zgłoszenia sprzeciwu został przedłużony na wniosek właściwych komisji:

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (C(2017)03664 — 2017/2717(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2374 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2017)04505 — 2017/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lipca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których – na wniosek właściwej komisji – przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (C(2017)04644 — 2017/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do zleceń pakietowych (C(2017)05611 — 2017/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze (C(2017)04250 — 2017/2751(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 czerwca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (C(2017)04408 — 2017/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

7.   Stan Unii (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Stan Unii (2017/2709(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wprowadzające do debaty.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

Głos zabrał Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay i Martin Sonneborn.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Manfred Weber, który zwrócił się do Prezydium o zbadanie słów wygłoszonych przez Martina Sonneborna (Przewodnicząca odpowiedziała, że zostanie to uczynione), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boștinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt i Marita Ulvskog.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker i Nikolaos Chountis.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Głos zabrali: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella i Manfred Weber.

Debata została zamknięta.

8.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od grup GUE/NGL i Verts/ALE oraz od licznych posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji AFET o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z poniedziałku 11 września 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2017).

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku o poddanie pod głosowanie pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 11 września 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2017).

Komisje EMPL, ECON i ENVI mogły zatem rozpocząć negocjacje w dowolnym momencie po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 akapit pierwszy Regulaminu.

9.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

9.1.   Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) [15654/2016 — C8-0098/2017 — 2006/0036(NLE)] — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0332)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

9.2.   Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli [08858/2017 — C8-0179/2017 — 2017/0073(NLE)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0333)

9.3.   Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami [2017/2025(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)334)

9.4.   Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom [COM(2017)0540 — C8-0199/2017 — 2017/2101(BUD)] — Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)335)

Wystąpienia

Przed głosowaniem:

Giovanni La Via (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Po głosowaniu:

Przewodniczący poinformował, że w związku z wnioskiem zgłoszonym w poniedziałek w chwili wznowienia posiedzenia (pkt 2 protokołu z dnia 11.9.2017) podpisze dzisiaj pismo skierowane do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, w którym zwróci się o znalezienie rozwiązania w celu dostarczenia pomocy finansowej na rzecz niderlandzkiej części zniszczonej przez huragan Irma wyspy Sint Maarten.

9.5.   Projekt budżetu korygującego nr 4/2017towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom [11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD)] — Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)336)

9.6.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię — EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 — C8-0193/2017 — 2017/2098(BUD)] — Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)337)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF

Wiceprzewodniczący

9.7.   Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021r. ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)338)

Głos zabrała Julie Girling (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

9.8.   Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)339)

Głos zabrał Norbert Lins (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

9.9.   Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich [COM(2016)0434 — C8-0247/2016 — 2016/0198(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)340)

9.10.   Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła – zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu – Julie Girling w imieniu grupy ECR, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 2 czerwca 2017 r., uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (C(2017)03664 — 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

9.11.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli – zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu – Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D051451 — 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)341)

9.12.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli – zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu – Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Sirpa Pietikäinen, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do paszy i żywności objętych specjalnymi warunkami regulującymi przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (D051561/01 — 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)342)

9.13.   Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 [11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD)] — Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)343)

9.14.   Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2017/2029(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)344)

9.15.   Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską [2017/2027(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)345)

Wystąpienia

Javi López (sprawozdawca)

9.16.   Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich” [2017/2028(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)346)

10.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Cristian Dan Preda — A8-0242/2017

Rupert Matthews, Jiří Pospíšil i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Julie Girling — A8-0258/2017

Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria i Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Sprawozdanie Norbert Lins — A8-0262/2017

Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez i Clara Eugenia Aguilera García

Sprawozdanie Bodil Valero — A8-0264/2017

Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga i Janusz Korwin-Mikke

Sprawozdanie Javi López — A8-0268/2017

Estefanía Torres Martínez i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Petras Auštrevičius — A8-0246/2017

Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins i Norica Nicolai.

11.   Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl — „Posiedzenia plenarne”/„Głosowania”/„Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.25 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS

Wiceprzewodniczący

12.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

13.   Zmiana porządku obrad

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował, by z racji przewidywanego czasu trwania głosowań jutrzejsze posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30, a tura głosowań rozpoczęła się o godz. 11.30.

Parlament zaakceptował tę propozycję. Porządek obrad został odpowiednio zmieniony.

14.   Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu)

Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (2017/2835(RSP))

Przewodniczący poinformował, że podczas tej debaty nie będzie można zadawać pytań przez podniesienie niebieskiej kartki ani pytań z sali.

Głos zabrała Ska Keller, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

15.   Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) i Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Matti Maasikas i Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

16.   Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług [COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ádám Kósa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) i Keith Taylor (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Kostadinka Kuneva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Morten Løkkegaard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.9.2017.

17.   Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020 [COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Gabriel Mato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.9.2017.

18.   Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej [COM(2016)0461 — C8-0320/2016 — 2016/0221(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Andrea Cozzolino w imieniu grupy S&D, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Jonás Fernández.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerolf Annemans, Alfred Sant i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 14.9.2017.

19.   Huragan Irma (debata)

Oświadczenie Komisji: Huragan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Louis-Joseph Manscour w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Maurice Ponga i Agnes Jongerius, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thierry'ego Cornilleta.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák i Gabriel Mato.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

20.   Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008 [COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)] — Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García i Sander Loones.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Ulrike Rodust.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 14.9.2017.

21.   Przyszłość programu Erasmus+ (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000062/2017), które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przyszłość programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert rozwinęła pytanie.

Tibor Navracsics (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth i José Inácio Faria.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, w sprawie przyszłości programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 14.9.2017.

22.   Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile — Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** — Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile [2017/2057(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi [05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [06750/2017 — C8-0225/2017 — 2017/0042(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández przedstawiła sprawozdanie i zalecenia.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Clara Eugenia Aguilera García (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.9.2017, pkt 8.6 protokołu z dnia 14.9.2017 i pkt 8.7 protokołu z dnia 14.9.2017.

23.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 608.828/OJJE).

24.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.50.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Rainer Wieland

Wiceprzewodniczący


13 września 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


13 września 2017 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) ***

Zalecenie: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

599, 38, 30

2.   Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli *

Sprawozdanie: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

632, 9, 33

3.   Stosunki polityczne UE z Indiami

Sprawozdanie: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

520, 73, 86

4.   Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom

Sprawozdanie: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

658, 6, 26

5.   Projekt budżetu korygującego nr 4/2017towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0281/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

660, 6, 27

6.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

600, 83, 9

7.   Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021r. ***I

Sprawozdanie: Julie Girling (A8-0258/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne

1-2 6-12 14-15 18-19 22 25 27-29 33-34

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne

5

komisja

gi

+

542, 119, 28

13

komisja

gi

+

571, 115, 6

16

komisja

gi

+

545, 117, 31

21

komisja

gi

+

527, 157, 6

23

komisja

gi

+

569, 93, 27

24

komisja

gi

+

571, 93, 27

31

komisja

gi

+

570, 118, 6

32

komisja

gi

-

143, 546, 4

35

komisja

gi

+

581, 113, 3

Art. 3d ust. 2

36

PPE

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

17

komisja

gp

 

 

1/gi

 

2/gi

 

Art. 3d ust. 4 akapit pierwszy

42

PPE

 

+

 

20

komisja

 

 

44

ponad 38 posłów

 

 

Art. 12, po ust. 3

47

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

Art. 28a ust. 2 akapit pierwszy

26

komisja

gi

+

547, 118, 23

45

ponad 38 posłów

 

-

 

Art. 28b ust. 1

30

komisja

 

+

 

46

ponad 38 posłów

 

 

Art. 28b, po ust. 2

37

PPE

 

-

 

Motyw 3

38

PPE

 

+

 

Motyw 4

39

PPE

 

+

 

3

komisja

 

 

Motyw 5

40

PPE

ge

-

255, 431, 7

4

komisja

gi

+

544, 110, 35

Po motywie 6

41

PPE

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

4

+

 

43

ponad 38 posłów

 

-

 

Głosowanie: wniosek Komisji

gi

+

601, 69, 26

Wnioski o głosowanie imienne

posłowie: poprawki 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE, ECR: poprawka 32

ALDE: poprawka 21

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE:

poprawka 41

Część pierwsza

:

„Na poziomie Unii przyjęto szereg aktów ustawodawczych, których celem jest zapobieganie fragmentacji europejskiej przestrzeni powietrznej, aby usprawnić przepływ ruchu lotniczego i kontrolę korzystania z przestrzeni powietrznej, doprowadzając w ten sposób do redukcji emisji.”

Część druga

:

„W Unii należy postrzegać mechanizm CORSIA jako część »pakietu środków« ICAO, podobnie jak pełne wdrożenie przez państwa członkowskie przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, SESAR, wykorzystanie GNSS do nawigacji satelitarnej oraz wspólne inicjatywy technologiczne takie jak »Czyste niebo I« i »Czyste niebo II«.”

Część trzecia

:

„Wszystkie dochody z tytułu przyszłych aukcji uprawnień do emisji powinny zostać wyodrębnione na rozwój powyższych programów badawczo-rozwojowych, a także na wspólne projekty mające na celu opracowanie zestawu podstawowych zdolności interoperacyjnych we wszystkich państwach członkowskich, w szczególności tych doskonalących wspólną infrastrukturę nawigacji lotniczej, zapewnianie usług nawigacji lotniczej i wykorzystywanie przestrzeni powietrznej, co jest konieczne do wdrożenia centralnego planu ATM.”

Część czwarta

:

„Ponadto Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące działań na rzecz wdrożenia globalnego środka rynkowego podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z lotnictwa, z uwzględnieniem informacji dotyczących wykorzystywania dochodów, przekazywanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 525/2013.”

ALDE:

poprawka 17

Część pierwsza

:

„Od dnia 1 stycznia 2021 r. odsetek przydziałów rozdzielany w drodze sprzedaży aukcyjnej wynosi 50 %. Ten odsetek może zostać zwiększony w ramach ogólnego przeglądu niniejszej dyrektywy.”

Część druga

:

„Pozostałe bezpłatne uprawnienia wykorzystuje się w razie potrzeby, aby uniknąć zastosowania art. 10a ust. 5 w latach 2021–2030.”

poprawka 36

Część pierwsza

:

„Od dnia 1 stycznia 2021 r. odsetek przydziałów rozdzielany w drodze sprzedaży aukcyjnej wynosi 50 %,”

Część druga

:

„o ile nie są one konieczne do uniknięcia zastosowania przepisów art. 10a ust. 5 w latach 2021–2030, w którym to przypadku są one wykorzystywane do tego celu.”

8.   Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I

Sprawozdanie: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne

1-23 25-50 52-64

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne

24

komisja

gp

 

 

1/ge

+

391, 295, 8

2

+

 

3/ge

+

367, 320, 8

4

+

 

Art. 8 ust. 3 akapit drugi

65

PPE

gp

 

 

1/gi

+

365, 310, 17

2/gi

+

345, 330, 13

3/gi

+

569, 64, 61

51

komisja

 

 

Głosowanie: wniosek Komisji

gi

+

532, 144, 20

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: poprawka 65

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE:

poprawka 24

Część pierwsza

:

„Większe zrównoważone wykorzystanie pozyskanych produktów drzewnych może znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery dzięki efektowi substytucyjnemu (zważywszy na wysokie zużycie energii i natężenie emisji CO2 w innych sektorach, np. w produkcji cementu jest to około 8 % globalnych emisji CO2)”

Część druga

:

„i zwiększyć poziom ich pochłaniania z atmosfery. Zasady rozliczania powinny zapewniać prawidłowe uwzględnienie w rozliczaniu przez państwa członkowskie zmian w rezerwuarze pozyskanych produktów drzewnych, wtedy gdy mają one miejsce, aby docenić intensywniejsze stosowanie pozyskanych produktów drzewnych o długim cyklu życia oraz zachęcać do ich stosowania”

Część trzecia

:

„zamiast wykorzystywania pozyskanych produktów drzewnych do celów energetycznych.”

Część czwarta

:

„W celu dalszego promowania i uwzględniania pozytywnego efektu substytucyjnego Komisja powinna w drodze aktu delegowanego ująć w obliczeniach związanych z pozyskanymi produktami drzewnymi większą liczbę produktów. Komisja powinna opracować wytyczne w odniesieniu do kwestii metodologicznych dotyczących rozliczania w zakresie pozyskanych produktów drzewnych.”

S&D:

poprawka 65

Część pierwsza

:

„Krajowy plan rozliczania dla leśnictwa zawiera wszystkie elementy wymienione w załączniku IV, sekcja B oraz zawiera nowy poziom referencyjny dla lasów w oparciu o kontynuację obecnych praktyk gospodarki leśnej i intensywności zgodnie z najlepszymi dostępnymi danymi, co zostało udokumentowane w latach 2000–2012, według rodzaju lasu i według klasy wiekowej w krajowych lasach, wyrażony w tonach ekwiwalentu CO2 rocznie.”

Część druga

:

„Zwiększone pozyskiwanie przez państwo członkowskie, w oparciu o zrównoważone praktyki gospodarki leśnej i strategie krajowe przyjęte do daty przedłożenia poziomu referencyjnego dla lasów, spełnia następujące warunki: a) zarządzane grunty leśne pozostają jednym z pochłaniaczy gazów cieplarnianych; oraz b) w długoterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego określono sposoby utrzymania lub zwiększenia pochłaniaczy i rezerwuarów gazów cieplarnianych do 2050 r. z myślą o realizacji celu określonego w art. 4 ust. 1 porozumienia paryskiego, a mianowicie osiągnięciu w drugiej połowie bieżącego stulecia równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych według źródeł a ich usuwaniem przez pochłaniacze.”

Część trzecia

:

„Komisja może udzielić odstępstwa od okresu bazowego 2000–2012 po złożeniu przez państwo członkowskie uzasadnionego wniosku, w którym wskazuje ono, że takie odstępstwo jest bezwzględnie konieczne z przyczyn związanych z dostępnością danych, takich jak terminy inwentaryzacji stanu lasu.”

Różne

Nils Torvalds (niezrzeszony) również podpisał się pod poprawką 65.

9.   Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I

Sprawozdanie: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

1

komisja

gi

+

614, 11, 67

10.   Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała

Projekt rezolucji: B8-0497/2017 (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0497/2017 (ECR)

Motyw I

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/ge

-

319, 349, 23

2

 

Motyw R

ust.

pierwotny tekst

go

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

-

345, 344, 7

Wnioski o głosowanie imienne

ECR: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

ECR: motyw R

Wnioski o głosowanie podzielone

ECR:

motyw I

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „i z wymogami w zakresie etykietowania”

Część druga

:

te słowa

11.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4

Projekt rezolucji: B8-0498/2017

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0498/2017 (komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

433, 216, 31

Wnioski o głosowanie imienne

ENF, Verts/ALE: głosowanie końcowe

12.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

Projekt rezolucji: B8-0502/2017

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0502/2017 (komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

543, 100, 43

Wnioski o głosowanie imienne

ECR, EFDD: głosowanie końcowe

13.   Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0282/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 1

1

ENF

gi

-

113, 555, 21

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

574, 113, 2

Wnioski o głosowanie imienne

ENF: poprawka 1

14.   Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

Sprawozdanie: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 18

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

Ust. 29

ust.

pierwotny tekst

gi

+

351, 297, 38

Ust. 34

ust.

pierwotny tekst

gi

+

377, 295, 16

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

386, 107, 198

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: ust. 29, 34

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 29, 34

Wnioski o głosowanie podzielone

S&D:

ust. 18

Część pierwsza

:

„odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi kryterium 3 zostało przywołane jako kryterium odmowy 99 razy w 2014 r. i 139 razy w 2015 r.; podkreśla, że w kontekście kryterium 3 konieczne jest dokonanie oceny niedawnych transferów broni z państw członkowskich do podmiotów niepaństwowych, w tym oceny świadczenia pomocy technicznej i zapewniania szkoleń, w świetle wspólnego działania 2002/589/WPZiB z 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (BSiL);”

Część druga

:

„przypomina, że zgodnie ze wspólnym działaniem państwa członkowskie nie mogą dokonywać transferów BSiL do podmiotów niepaństwowych;”

15.   Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską

Sprawozdanie: Javi López (A8-0268/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 24

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

Ust. 59

3

sprawozdawca

 

+

 

1

ponad 76 posłów

 

 

Ust. 60

2

ponad 76 posłów

ge

+

354, 289, 36

4

sprawozdawca

 

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

526, 96, 59

Wnioski o głosowanie podzielone

posłowie:

ust. 24

Część pierwsza

:

„domaga się skutecznego wdrażania równouprawnienia płci, wzmacniania pozycji kobiet oraz strategii politycznych sprzyjających włączaniu kobiet do wszystkich obszarów życia politycznego, gospodarczego i społecznego w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, stanowczego zwalczania kobietobójstwa, zagwarantowania ich bezpieczeństwa fizycznego i psychologicznego, ułatwienia równego dostępu do rynku pracy, prawa własności gruntów, zatrudnienia”

Część druga

:

„, a także zapewnienia ich praw reprodukcyjnych i seksualnych;”

Część trzecia

:

„podkreśla znaczenie poprawy życia dziewcząt i kobiet; podkreśla, że dostęp do edukacji ma zatem zasadnicze znaczenie oraz może prowadzić do transformacji społecznej i gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje Międzyamerykańską konwencję w sprawie zapobiegania przemocy wobec kobiet oraz jej sankcjonowania i zwalczania ('konwencję z Belém do Pará”) z 1994 r., oraz wzywa do tego, aby sekretariat ds. mechanizmu jej monitorowania (MESECVI) zyskał bardziej widoczną rolę; z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie w 2016 r. konwencji stambulskiej Rady Europy i zwraca się do państw obu regionów, które jeszcze tego nie uczyniły, aby przystąpiły do tej konwencji;'

Różne

Javier Nart wycofał swój podpis pod poprawką 2.

16.   Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich

Sprawozdanie: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Po ust. 78

1

ponad 76 posłów

gi

+

349, 290, 42

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

578, 19, 68

Wnioski o głosowanie imienne

posłowie: poprawka 1


13 września 2017 r.

A8-0260/2017 — Roberts Zīle — Zatwierdzenie

Za 599

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 38

ECR : Marias

EFDD : von Storch

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, López Bermejo, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Vallina, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

Wstrzymujący się 30

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, O'Flynn, Parker, Reid

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, de Graaff, Stuger, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Forenza, Omarjee, Vergiat, Vieu

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Paulo Rangel, Geoffrey Van Orden

Przeciw : Neoklis Sylikiotis

A8-0284/2017 — Brice Hortefeux — Jedno głosowanie

Za 632

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Macovei, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 9

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Elissen, de Graaff, Lechevalier, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Korwin-Mikke

Wstrzymujący się 33

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Flack, Foster, Girling, Karim, McClarkin, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Swinburne, Van Orden

EFDD : Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Atkinson

Verts/ALE : Joly

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Gerolf Annemans

Wstrzymujący się : Charles Tannock

A8-0242/2017 — Cristian Dan Preda — Jedno głosowanie

Za 520

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Zullo

NI : Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bütikofer, Häusling, Šoltes

Przeciw 73

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Couso Permuy, Ferreira, Flanagan, Forenza, López Bermejo, Ní Riada, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

Wstrzymujący się 86

ALDE : Paet

EFDD : Finch, von Storch, Valli

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, James, Morvai, Woolfe

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marco Valli

A8-0280/2017 — Giovanni La Via — Jedno głosowanie

Za 658

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 6

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : James

PPE : Melo

Wstrzymujący się 26

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Annemans, Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Woolfe

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Gerolf Annemans, Laura Ferrara, Nuno Melo

A8-0281/2017 — Jens Geier — Jedno głosowanie

Za 660

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 6

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Mineur

NI : James

Wstrzymujący się 27

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Fjellner, Hökmark

A8-0278/2017 — Petri Sarvamaa — Jedno głosowanie

Za 600

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Tomaševski, Ujazdowski, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Chauprade, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 83

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Girling, Henkel, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson

Wstrzymujący się 9

ALDE : Meissner, Müller, Selimovic, Wikström

ECR : Gericke, Zīle

ENF : Annemans

PPE : Winkler Hermann, Zeller

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 5

Za 542

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Chauprade, Morvai, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 119

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Griesbeck, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Hohlmeier

S&D : Sant

Wstrzymujący się 28

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

PPE : Polčák, Pospíšil, Spyraki

S&D : Mizzi

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 13

Za 571

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 115

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Griesbeck, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 6

ECR : Sulík, Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Verts/ALE : Bové

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 16

Za 545

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 117

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : Balczó, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Voigt, Woolfe

PPE : Casa, Metsola, Zammit Dimech

Wstrzymujący się 31

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas

NI : James, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

PPE : Polčák, Pospíšil

S&D : Mizzi, Sant

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 21

Za 527

ALDE : Calvet Chambon, Lambsdorff, Mazuronis, Uspaskich

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Obermayr

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 157

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 6

ECR : Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis, Vergiat

NI : James, Papadakis Konstantinos

S&D : Sant

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 23

Za 569

ALDE : Ali, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Chauprade, Gollnisch, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 93

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Schaake, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 27

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 24

Za 571

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 93

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 27

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 31

Za 570

ALDE : Ali, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 118

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Dantin

Wstrzymujący się 6

ECR : Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Verts/ALE : Bové, Terricabras

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Michel Dantin, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 32

Za 143

ALDE : Lambsdorff

ECR : Karim, Karlsson, Marias, Škripek

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Bach, Faria, Florenz, Gambús, Hohlmeier, Kósa, Pietikäinen, Rangel, Reding, Rolin, Spyraki

S&D : Balčytis, Blanco López, Bonafè, Boștinaru, Bresso, Cabezón Ruiz, Corbett, Cozzolino, Drăghici, Gomes, Grammatikakis, Jaakonsaari, Kumpula-Natri, Mavrides, Post, Sippel, Soru, Ulvskog

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 546

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blinkevičiūtė, Borzan, Brannen, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Wstrzymujący się 4

GUE/NGL : Omarjee, Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Richard Corbett, Costas Mavrides, Marita Ulvskog

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 35

Za 581

ALDE : Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 113

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Škripek, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 3

ECR : Van Orden

NI : James, Papadakis Konstantinos

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Anna Maria Corazza Bildt

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 26

Za 547

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, James, Morvai

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 118

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 23

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 — Julie Girling — Popr. 4

Za 544

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vallina, Vergiat

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 110

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Hohlmeier

Wstrzymujący się 35

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Ferreira, González Peñas, Le Hyaric, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas

NI : Balczó, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

S&D : Post

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — Wniosek Komisji

Za 601

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Spinelli

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 69

ALDE : Cornillet, Riquet

ECR : Halla-aho

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Hazekamp, de Jong, Mineur, Pimenta Lopes, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Woolfe

Wstrzymujący się 26

ALDE : Nicolai

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, González Peñas, Kari, López Bermejo, Maltese, Matias, Ní Riada, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

PPE : Pospíšil

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Jean Arthuis, Eleonora Forenza

A8-0262/2017 — Norbert Lins — Popr. 65/1

Za 365

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Castaldo, Corrao, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Zanni

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender, Boștinaru, Cristea, Dăncilă, Fajon, Frunzulică, García Pérez, Gierek, Grapini, Guillaume, Guteland, Hedh, Jaakonsaari, Keller Jan, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Liberadzki, Ludvigsson, Łybacka, Mavrides, Moisă, Nica, Nilsson, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Picierno, Piri, Poc, Poche, Post, Sehnalová, Tănăsescu, Țapardel, Ulvskog, Zemke

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Trüpel, Valero

Przeciw 310

ECR : Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, van Nistelrooij, Pietikäinen, Schreijer-Pierik, Thun und Hohenstein

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fernández, Fleckenstein, Freund, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lietz, López, López Aguilar, McAvan, Mamikins, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Peillon, Picula, Pittella, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 17

ALDE : Lalonde

ECR : van Dalen

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Annemans, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Coelho, Faria, Juvin, Rolin

S&D : Beňová, Maňka, Smolková, Zala

Verts/ALE : Škrlec

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Inés Ayala Sender, Ignazio Corrao, Iratxe García Pérez, Sylvie Guillaume

A8-0262/2017 — Norbert Lins — Popr. 65/2

Za 345

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Castaldo, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Annemans, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Boștinaru, Cristea, Dăncilă, De Castro, Frunzulică, Grapini, Guteland, Hedh, Jaakonsaari, Keller Jan, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, López, López Aguilar, Ludvigsson, Moisă, Nica, Pașcu, Pavel, Poc, Poche, Sehnalová, Tănăsescu, Țapardel, Ulvskog

Verts/ALE : Šoltes

Przeciw 330

ECR : Barekov, Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Loones, Lucke, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, van Nistelrooij, Schreijer-Pierik, Thun und Hohenstein

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 13

ALDE : Grigule-Pēterse

ECR : van Dalen, Sulík, Tošenovský, Zahradil

EFDD : Borrelli, Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Rolin

Verts/ALE : Škrlec

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jens Nilsson

Przeciw : David Borrelli

A8-0262/2017 — Norbert Lins — Popr. 65/3

Za 569

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Šoltes

Przeciw 64

ECR : Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Tamburrano

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Kyllönen, Matias, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

PPE : de Grandes Pascual, Pietikäinen

S&D : Childers, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Mamikins

Wstrzymujący się 61

ALDE : Grigule-Pēterse

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Mineur

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Rolin, Thun und Hohenstein

S&D : Post

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ramón Jáuregui Atondo, Dario Tamburrano

A8-0262/2017 — Norbert Lins — Wniosek Komisji

Za 532

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Lundgren, Moi, Paksas, Winberg, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, Forenza, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Spinelli, Sylikiotis, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Valero

Przeciw 144

ECR : Fitto, Henkel, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Chountis, Ernst, Ferreira, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kuneva, Lösing, Matias, Mineur, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Voigt, Woolfe

PPE : Florenz, Thun und Hohenstein, Winkler Hermann

S&D : Rodrigues Liliana, Serrão Santos, Silva Pereira, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 20

ALDE : Grigule-Pēterse

ECR : Campbell Bannerman, Zīle

ENF : Annemans, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Björk, Eck, Flanagan, Kari, Konečná, Maštálka, Sakorafa, Senra Rodríguez

PPE : Pieper, Rolin

S&D : Noichl

Verts/ALE : Škrlec

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Marie-Pierre Vieu, Marco Zullo

Wstrzymujący się : Michaela Šojdrová

A8-0065/2017 — Jussi Halla-aho — Popr. 1

Za 614

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 11

ECR : Marias

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

Wstrzymujący się 67

ECR : Dohrmann, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Flanagan, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas

NI : Balczó, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Woolfe

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : William (The Earl of) Dartmouth, Mireille D'Ornano

B8-0497/2017 — Rezolucja

Za 345

ALDE : Jakovčić

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, James, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Dăncilă, Gentile, Sippel

Przeciw 344

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Ruohonen-Lerner, Zīle

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos

PPE : Polčák, Rolin

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 7

ALDE : Cornillet, Grigule-Pēterse

ECR : Campbell Bannerman, Škripek

EFDD : von Storch

PPE : Pietikäinen, Pospíšil

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Notis Marias, Birgit Sippel

B8-0498/2017 — Rezolucja

Za 433

ALDE : Bilbao Barandica, Cavada, Diaconu, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Jakovčić, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Rochefort, Telička, Vajgl

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bocskor, Bogovič, Buzek, Casa, Cesa, Christoforou, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Dorfmann, Engel, Faria, Gardini, Grzyb, Hayes, Hetman, Karas, Kariņš, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Matera, Maydell, Metsola, Mussolini, Pabriks, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Radev, Reding, Rolin, Ruas, Rübig, Schöpflin, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zwiefka

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 216

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Girling, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

NI : Dodds, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Belet, Bendtsen, Böge, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Mănescu, Mann, Marinescu, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rosati, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Wstrzymujący się 31

ALDE : Cornillet, Riquet

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

PPE : Dati, Lewandowski, Saïfi, Szejnfeld, Wenta, Zeller

S&D : De Castro

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Piernicola Pedicini, Claudia Schmidt, Csaba Sógor, Eleni Theocharous

Przeciw : Sander Loones

B8-0502/2017 — Rezolucja

Za 543

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Dzhambazki, Gericke, Karlsson, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Škripek, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Buda, Bușoi, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schulze, Schwab, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 100

ALDE : van Baalen, Charanzová, Dlabajová, Harkin, Huitema, Ježek, Lambsdorff, Telička

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana

NI : Chauprade, Dodds, Gollnisch, Saryusz-Wolski, Woolfe

PPE : Boni, van de Camp, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Kalniete, Kariņš, de Lange, van Nistelrooij, Pabriks, Preda, Schreijer-Pierik, Sommer, Vălean

S&D : Boștinaru, Cristea, Dăncilă, Grapini, Nica, Pașcu, Pavel

Wstrzymujący się 43

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik, Zanni, Żółtek

NI : Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Bocskor, Brok, Csáky, Deli, Deutsch, Kósa, Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Schöpflin, Sógor, Šojdrová, Svoboda, Tőkés, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský

S&D : Silva Pereira

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marian Harkin

Przeciw : Jeroen Lenaers, Alojz Peterle

A8-0282/2017 — Jens Geier — Popr. 1

Za 113

ALDE : Calvet Chambon, Grigule-Pēterse, Rohde

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Gericke, Girling, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Flanagan

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Cirio, Liese, Schreijer-Pierik

S&D : Brannen

Verts/ALE : Rivasi

Przeciw 555

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Ujazdowski, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Lundgren, Paksas, Winberg

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 21

ECR : Ashworth

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

NI : Balczó, Morvai

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marco Zanni

Przeciw : Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić

A8-0282/2017 — Jens Geier — Rezolucja

Za 574

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Ujazdowski, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 113

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Hazekamp, de Jong, Mineur

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark

Verts/ALE : Cramer

Wstrzymujący się 2

NI : Dodds, Papadakis Konstantinos

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ruža Tomašić

Przeciw : Marco Zanni

A8-0264/2017 — Bodil Valero — Ust. 29

Za 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Fitto, Henkel, Karlsson, Kölmel, Lucke, Macovei, Starbatty, Tomaševski, Trebesius

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, González Peñas, Juaristi Abaunz, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Omarjee, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat

PPE : Adaktusson, Arimont, Becker, Bendtsen, Christoforou, Clune, Engel, Hayes, Herranz García, Karas, Kelly, Köstinger, de Lange, Lenaers, McGuinness, Malinov, Pietikäinen, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schreijer-Pierik, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 297

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek