ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 47

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
8 lutego 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest

2018/C 47/01

Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest przyjęty w dniu 3 maja 2011 r. w Brukseli, zmieniony w dniu 3 kwietnia 2012 r. w Baku, w dniu 29 maja 2013 r. w Brukseli, w dniu 18 marca 2015 r. w Erywaniu i w dniu 1 listopada 2017 r. w Kijowie

1

2018/C 47/02

Regulamin komisji stałych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest przyjęty przez ZP Euronest w dniu 3 maja 2011 r. oraz zmieniony w dniu 29 maja 2013 r. w Brukseli, w dniu 18 marca 2015 r. w Erywaniu i w dniu 1 listopada 2017 r. w Kijowie

15


PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest

8.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/1


REGULAMIN

Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest przyjęty w dniu 3 maja 2011 r. w Brukseli, zmieniony w dniu 3 kwietnia 2012 r. w Baku, w dniu 29 maja 2013 r. w Brukseli, w dniu 18 marca 2015 r. w Erywaniu i w dniu 1 listopada 2017 r. w Kijowie

(2018/C 047/01)

Artykuł 1

Charakter i cele

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest to instytucja parlamentarna Partnerstwa Wschodniego powstałego pomiędzy Unią Europejską a krajami partnerskimi z Europy Wschodniej, do których co do zasady zastosowanie mógłby mieć art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne interesy i zobowiązania oraz zasady zróżnicowania, wspólnego zaangażowania i współodpowiedzialności.

2.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest jest forum parlamentarnym wspierającym osiągnięcie warunków koniecznych do przyspieszenia politycznego stowarzyszenia i dalszej integracji gospodarczej między Unią Europejską a krajami partnerskimi z Europy Wschodniej. Jako instytucja odpowiedzialna za konsultacje parlamentarne, kontrolę i monitorowanie partnerstwa działa ono na rzecz wzmocnienia, rozwoju i widoczności Partnerstwa Wschodniego.

3.   Udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest jest dobrowolny, pod warunkiem spełnienia kryteriów członkostwa, o których mowa w akcie założycielskim, a prace Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest toczą się w duchu integracji i otwartości.

4.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest przyczynia się do faktycznego wspierania, upowszechniania i umacniania Partnerstwa Wschodniego w ramach jego czterech platform tematycznych, takich jak:

a)

kwestie związane z podstawowymi wartościami, w tym demokracją, rządami prawa, poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności, a także kwestie związane z gospodarką rynkową, zrównoważonym rozwojem i dobrymi rządami;

b)

dalsza integracja gospodarcza pomiędzy UE a krajami partnerskimi z Europy Wschodniej, wsparcie dla reform społeczno-gospodarczych w krajach partnerskich z Europy Wschodniej oraz liberalizacja handlu i inwestycji, skutkujące zbliżeniem przepisów i norm do tych obowiązujących w UE w celu ustanowienia sieci pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu;

c)

wspólne mechanizmy wsparcia i bezpieczeństwa oraz ujednolicenie polityki i ustawodawstwa krajów partnerskich z Europy Wschodniej w dziedzinie energetyki;

d)

upowszechnianie kontaktów i ułatwianie komunikacji pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej i krajów partnerskich z Europy Wschodniej, zwłaszcza wśród młodzieży; upowszechnianie współpracy kulturalnej i dialogu międzykulturowego oraz wspieranie edukacji, badań naukowych i rozwoju społeczeństwa informacyjno-medialnego.

W tym kontekście Zgromadzenie Parlamentarne Euronest dąży do odpowiedniej koordynacji między pracami własnych komisji stałych a pracami czterech platform tematycznych. W myśl wzajemnego porozumienia między współprzewodniczącymi komisji a przewodniczącymi platform tematycznych przedstawiciele komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest mogą brać udział w posiedzeniach platform i vice versa.

Artykuł 2

Skład

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest jest wspólnym zgromadzeniem złożonym z:

a)

60 posłów do Parlamentu Europejskiego;

b)

10 posłów z każdego z reprezentowanych parlamentów krajów partnerskich z Europy Wschodniej.

2.   Posłowie do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest delegowani przez Parlament Europejski i parlamenty krajów partnerskich z Europy Wschodniej powinni być wyznaczani w trybie ustanowionym odpowiednio przez Parlament Europejski i poszczególne parlamenty krajów partnerskich z Europy Wschodniej, w sposób odzwierciedlający w miarę możliwości rozkład reprezentowanych grup politycznych i delegacji. Każdy z reprezentowanych parlamentów może postanowić o wyznaczeniu w jednakowym trybie zastępców posłów do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

3.   Organizacja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest opiera się na delegacjach parlamentarnych wyznaczonych przez obie jego składowe. Posłowie mogą organizować się również w ramach rodzin politycznych istniejących w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest.

4.   Reprezentowane parlamenty wyznaczają swoich przedstawicieli do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i jego organów w zgodzie z zasadą wspierania równowagi płci.

5.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest czuwa nad równowagą w składzie wszystkich swoich organów zgodnie z rozkładem rodzin politycznych i przynależności państwowej posłów.

6.   Wszelkie nieobsadzone mandaty w każdym przypadku pozostają do dyspozycji parlamentu, któremu zostały przydzielone.

Artykuł 3

Zakres obowiązków

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest jest parlamentarnym forum debaty, konsultacji, kontroli i monitorowania w odniesieniu do wszelkich spraw dotyczących Partnerstwa Wschodniego. W tym celu Zgromadzenie Parlamentarne Euronest między innymi przyjmuje rezolucje, zalecenia i opinie skierowane do uczestników szczytu Partnerstwa Wschodniego, instytucji i konferencji ministerialnych poświęconych rozwojowi Partnerstwa Wschodniego oraz instytucji Unii Europejskiej i krajów partnerskich z Europy Wschodniej.

2.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest promuje i wspiera maksymalne wykorzystywanie programów UE otwartych dla krajów partnerskich z Europy Wschodniej.

Artykuł 4

Przewodniczący i Prezydium

1.   Obie składowe Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest wybierają ze swojego grona Prezydium złożone z dwóch równych rangą współprzewodniczących (po jednym z każdej z dwóch składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest) i określonej liczby wiceprzewodniczących (po jednym z każdego z uczestniczących krajów partnerskich z Europy Wschodniej z wyjątkiem kraju, który reprezentuje jeden ze współprzewodniczących, i jednakowa liczba z Parlamentu Europejskiego). Obie składowe niezależnie od siebie ustalają tryb wyboru i długość kadencji.

2.   Każdego członka Prezydium, który nie może uczestniczyć w najbliższym posiedzeniu Prezydium, może zastąpić inny poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest należący do tej samej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim lub do delegacji tego samego kraju partnerskiego z Europy Wschodniej. Przed posiedzeniem należy pisemnie poinformować współprzewodniczących o zastępstwie. W przypadku zastępowania współprzewodniczącego osoba go zastępująca przejmuje jego obowiązki jako członka Prezydium, ale nie jako współprzewodniczącego.

3.   Do Prezydium należy koordynowanie prac Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, śledzenie jego działalności, rezolucji i zaleceń oraz utrzymywanie stosunków ze szczytem Partnerstwa Wschodniego, konferencjami ministerialnymi oraz grupami urzędników wysokiego szczebla i ambasadorów, a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i innych organów. Do funkcji Prezydium należy reprezentowanie Zgromadzenia w stosunkach z innymi instytucjami.

4.   Posiedzenia Prezydium zwoływane są przez współprzewodniczących przynajmniej dwa razy w roku, przy czym jedno z posiedzeń odbywa się w czasie sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Prezydium dysponuje kworum, jeżeli na sali jest obecna przynajmniej połowa posłów ze składowej krajów partnerskich z Europy Wschodniej oraz połowa posłów ze składowej Parlamentu Europejskiego.

5.   Do Prezydium należy sporządzanie projektu porządku obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i ustalanie procedur funkcjonowania Zgromadzenia.

6.   Prezydium jest organem właściwym do spraw składu i zadań komisji i grup roboczych. Do Prezydium należy również udzielanie komisjom zgody na sporządzanie sprawozdań, projektów rezolucji i zaleceń. Prezydium może ponadto przedkładać komisjom do zbadania różnego rodzaju kwestie, które mogą być podstawą do sporządzenia przez komisje sprawozdań dotyczących konkretnych zagadnień.

7.   Prezydium przyjmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych posłów. Jeżeli członek Prezydium lub jego zastępca reprezentujący delegację jednego z krajów partnerskich z Europy Wschodniej oświadczy w jej imieniu, że treść decyzji, która ma zostać przyjęta przez Prezydium, będzie miała wpływ na kluczowe interesy tego kraju, oraz przedstawi pisemne uzasadnienie z opisem zastrzeżeń dotyczących jej poparcia, do przyjęcia decyzji niezbędna jest zgoda pozostałych członków Prezydium. Z możliwości takiej można skorzystać jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy proponowana decyzja ma szczególny wpływ na przetrwanie, bezpieczeństwo i żywotność narodu, i jedynie w odniesieniu do tej części decyzji, która będzie miała wpływ na kluczowe interesy danego kraju partnerskiego z Europy Wschodniej. Z możliwości takiej nie można korzystać w celu doprowadzenia do nieprzyjęcia przez Prezydium całej decyzji ani w przypadku decyzji o charakterze formalnym lub proceduralnym.

8.   Jeżeli obliczając kworum posłów lub liczbę głosów niezbędnych do osiągnięcia większości dwóch trzecich, uzyska się liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę.

Artykuł 5

Stosunki ze szczytem Partnerstwa Wschodniego, Radą Ministrów, Komisją Europejską oraz konferencjami ministerialnymi

1.   Prezydium odpowiada za zacieśnianie stosunków we wszystkich dziedzinach z instytucjami, organami i organizacjami Partnerstwa Wschodniego.

2.   Prezydium zaprasza do udziału w sesjach i posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i jego organów przedstawicieli szczytu Partnerstwa Wschodniego, Rady Ministrów, Komisji Europejskiej i konferencji ministerialnych poświęconych rozwijaniu i umacnianiu Partnerstwa Wschodniego.

Artykuł 6

Obserwatorzy

1.   Na wniosek Prezydium Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może zezwolić przedstawicielom parlamentów trojki UE na uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia w charakterze obserwatorów.

2.   Prezydium może również zapraszać przedstawicieli innych instytucji i organów oraz inne osoby do udziału w sesjach i posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, jego komisji i grup roboczych.

3.   Prezydium może też prowadzić nieformalną współpracę ad hoc z parlamentami państw członkowskich UE.

Artykuł 7

Sesje plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest, zwoływane przez współprzewodniczących, zbiera się zasadniczo raz w roku, na przemian w jednym z krajów partnerskich z Europy Wschodniej i w siedzibie Parlamentu Europejskiego w jednym z jego miejsc pracy, na zaproszenie Parlamentu Europejskiego lub parlamentu kraju partnerskiego z Europy Wschodniej organizującego sesję. W latach, w których odbywają się szczyty Partnerstwa Wschodniego, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest jest zwoływane na krótko przed datą szczytu.

2.   Na wniosek Prezydium współprzewodniczący mogą zwołać nadzwyczajną sesję plenarną Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

3.   Pierwsze posiedzenie każdej z sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest otwiera przewodniczący Parlamentu Europejskiego lub przewodniczący parlamentu kraju partnerskiego z Europy Wschodniej organizującego sesję.

Artykuł 8

Przewodniczenie sesjom

1.   Współprzewodniczący wspólnie ustalają kolejność przewodniczenia każdej z sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. W przewodniczeniu sesji jednego ze współprzewodniczących może zastępować drugi współprzewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących.

2.   Przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka sesje. Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, utrzymuje porządek, udziela głosu, ogranicza czas zabierania głosu, poddaje sprawy pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowania.

3.   Przewodniczący wypowiada się w kwestiach zaistniałych w czasie sesji, również tych nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie. W razie konieczności zasięga opinii Prezydium.

4.   Przewodniczący posiedzenia może zabierać głos w czasie debaty wyłącznie w celu przedstawienia tematu i zdyscyplinowania mówców odbiegających od tematu. Jeżeli zamierza wziąć udział w debacie, zrzeka się przewodniczenia na rzecz drugiego współprzewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

Artykuł 9

Porządek obrad

1.   Współprzewodniczący przedstawiają do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest projekt porządku obrad sesji plenarnej opracowany przez Prezydium.

2.   Projekt porządku obrad każdej sesji plenarnej obejmuje dwa rodzaje tematów:

a)

sprawozdania przedstawiane przez komisje stałe; ich liczbę ogranicza się zasadniczo do jednego sprawozdania każdej komisji na sesję; projekty rezolucji, które mogą również być zawarte w sprawozdaniu, należy przedkładać cztery tygodnie przed rozpoczęciem sesji; objętość projektów rezolucji określa załącznik II do niniejszego Regulaminu; Prezydium na wniosek współprzewodniczących komisji może podjąć decyzję o liczbie sprawozdań, które zostaną poddane pod głosowanie na każdej sesji w zależności od postępu prac nad ich przygotowaniem;

b)

sprawy pilne zaproponowane przez komisję stałą lub przedstawione przez Prezydium; sprawy pilne wpisuje się do porządku obrad tylko wyjątkowo, a ich liczba nie może przekroczyć trzech na sesję.

3.   Projekt rezolucji dotyczący sprawy o charakterze pilnym może zostać przedłożony przez grupę co najmniej 10 posłów do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z co najmniej dwóch delegacji lub z jednej grupy politycznej Parlamentu Europejskiego. Projekty rezolucji ograniczają się do spraw pilnych wpisanych do porządku obrad sesji, a ich objętość nie może przekraczać 1 000 słów. Projekty rezolucji dotyczących spraw o charakterze pilnym należy przedkładać na 48 godzin przed rozpoczęciem sesji, na której mają być omawiane i poddane pod głosowanie.

4.   Projekty rezolucji dotyczących spraw o charakterze pilnym przedkładane są Prezydium, do którego należy dopilnowanie, by projekty te spełniały kryteria określone w ust. 3, zostały wpisane do porządku obrad i były dostępne w językach roboczych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Projekty Prezydium przedkładane są do zatwierdzenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest.

Artykuł 10

Kworum

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest dysponuje kworum, jeżeli na sali jest obecna przynajmniej jedna trzecia posłów ze składowej krajów partnerskich z Europy Wschodniej oraz jedna trzecia posłów ze składowej Parlamentu Europejskiego.

2.   Głosowanie jest ważne niezależnie od liczby głosujących, chyba że na uprzedni wniosek co najmniej 15 obecnych posłów przewodniczący przed głosowaniem stwierdza brak kworum. W razie braku kworum głosowanie wpisuje się do porządku obrad kolejnej sesji.

Artykuł 11

Porządek miejsc na sali posiedzeń

1.   Wszyscy posłowie zajmują miejsca na sali posiedzeń w kolejności alfabetycznej, niezależnie od przynależności państwowej. Prezydium zajmuje miejsca z przodu.

2.   Przedstawiciele szczytu Partnerstwa Wschodniego, Rady Ministrów, Komisji Europejskiej, konferencji ministerialnych i obserwatorzy zajmują miejsca w części nieprzeznaczonej dla posłów.

Artykuł 12

Języki urzędowe i robocze

1.   Językami urzędowymi Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest są języki urzędowe Unii Europejskiej oraz języki urzędowe krajów partnerskich z Europy Wschodniej. Językami roboczymi są: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Wsparcie językowe niezbędne do tego, aby każdy poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest mógł w pełni uczestniczyć w jego pracach, może być zapewnione – w każdym z miejsc pracy Zgromadzenia – przez odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego, pod warunkiem że parlament kraju organizującego posiedzenie wyrazi na to zgodę.

2.   Parlament organizujący posiedzenie udostępnia posłom do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest dokumenty robocze w jego językach roboczych i, w razie możliwości, we wszystkich językach urzędowych.

3.   Co do zasady i w miarę możliwości wszyscy posłowie mogą wypowiadać się w debatach Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w jednym z języków urzędowych. Wypowiedzi są tłumaczone ustnie na języki robocze Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest oraz, o ile będzie to możliwe na mocy Kodeksu postępowania w kwestii wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim, na właściwe języki urzędowe Unii Europejskiej w przypadku posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest odbywających się w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego.

4.   Posiedzenia komisji, a w odpowiednim przypadku posiedzenia grup roboczych i wysłuchania, odbywają się w językach roboczych, z zastrzeżeniem możliwości określonych w niniejszym Regulaminie.

5.   Teksty przyjęte przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest ogłaszane są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a przez parlamenty krajów partnerskich z Europy Wschodniej – w ich językach urzędowych w formie, którą każde z państw uznaje za stosowną.

Artykuł 13

Jawność obrad

Sesje Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest są jawne, chyba że Zgromadzenie zdecyduje inaczej.

Artykuł 14

Prawo do zabierania głosu

1.   Posłowie do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest mogą zabierać głos, gdy udzieli im go przewodniczący posiedzenia.

2.   Przedstawiciele szczytu Partnerstwa Wschodniego, Rady Ministrów, Komisji Europejskiej, konferencji ministerialnych, a także obserwatorzy mogą zabierać głos po uzyskaniu pozwolenia od przewodniczącego.

3.   Jeżeli mówca odbiega od tematu, przewodniczący posiedzenia przywołuje go do porządku. Jeżeli mówca nadal odbiega od tematu, przewodniczący posiedzenia może odebrać mu głos na tak długo, jak uzna to za stosowne.

Artykuł 15

Wystąpienia w sprawie przestrzegania Regulaminu

1.   Każdy z posłów może wystąpić z wnioskiem w sprawie przestrzegania Regulaminu lub wnioskiem proceduralnym i ma wówczas prawo do zabrania głosu w pierwszej kolejności, przy czym czas wypowiedzi ograniczony jest do dwóch minut.

2.   W celu wystąpienia przeciwko wnioskowi proceduralnemu przewodniczący może udzielić głosu jednemu posłowi na jego wniosek, przy czym czas wypowiedzi ograniczony jest do dwóch minut.

3.   Nie udziela się głosu żadnemu innemu mówcy.

4.   Przewodniczący posiedzenia informuje o swojej decyzji co do wystąpień w sprawie przestrzegania Regulaminu. W razie konieczności zasięga opinii Prezydium.

Artykuł 16

Prawo do głosowania i zasady głosowania

1.   Każdy poseł mający prawo do głosowania dysponuje jednym, osobistym i niezbywalnym głosem.

2.   Głosowanie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest odbywa się elektronicznie. Jeżeli głosowanie elektroniczne nie jest możliwe, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest głosuje przez podniesienie ręki. Jeżeli wyniki głosowania przez podniesienie ręki budzą wątpliwości, przeprowadza się głosowanie przy użyciu kolorowych kart.

3.   Liczenie głosów przeprowadza komisja skrutacyjna złożona z dwóch równych części, których członkami są przedstawiciele sekretariatów obu składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Komisja skrutacyjna powoływana jest przez Prezydium przed rozpoczęciem każdej sesji i przekazuje wyniki głosowań bezpośrednio współprzewodniczącym.

4.   Na pisemny wniosek co najmniej 15 posłów do Zgromadzenia złożony nie później niż o godz. 18.00 dnia poprzedzającego głosowanie Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

5.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest podejmuje decyzje zwykłą większością głosów posłów uczestniczących w głosowaniu. Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej jedna dziesiąta posłów – należących do co najmniej dwóch grup politycznych Parlamentu Europejskiego lub do co najmniej dwóch delegacji ze składowej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z ramienia krajów partnerskich z Europy Wschodniej – zgłosi wniosek o odrębne głosowanie w składowych Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele składowych Zgromadzenia Parlamentarnego z ramienia krajów partnerskich z Europy Wschodniej i z ramienia Parlamentu Europejskiego głosują odrębnie, choć jednocześnie (1). Dany tekst uważa się za przyjęty, jeżeli opowiedziano się za nim większością dwóch trzecich głosów oddanych odrębnie w każdej z dwóch składowych.

6.   Jeżeli poddawany pod głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno postanowienie lub odnosi się do kilku kwestii albo jeżeli może on być podzielony na części mające odrębne znaczenie lub wartość normatywną, grupa polityczna lub co najmniej 5 posłów do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest może wnioskować o przeprowadzenie głosowania podzielonego. Wniosek należy przedstawić współprzewodniczącym na piśmie do godz. 18.00 dnia poprzedzającego głosowanie, chyba że współprzewodniczący wyznaczą inny termin.

Artykuł 17

Rezolucje i zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może przyjmować rezolucje i zalecenia w sprawach związanych z poszczególnymi dziedzinami Partnerstwa skierowane do uczestników szczytu Partnerstwa Wschodniego oraz instytucji, organów, grup i konferencji ministerialnych poświęconych umacnianiu Partnerstwa Wschodniego lub instytucji Unii Europejskiej i krajów partnerskich z Europy Wschodniej.

2.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest wypowiada się w sprawie projektów rezolucji włączonych do sprawozdań przedstawionych przez komisje stałe.

3.   W razie potrzeby Zgromadzenie Parlamentarne Euronest wypowiada się również w sprawie projektów rezolucji dotyczących spraw pilnych.

4.   W odpowiednim przypadku przewodniczący posiedzenia zwraca się do autorów projektów rezolucji dotyczących podobnych spraw pilnych o przygotowanie wspólnego projektu rezolucji. Po debacie Zgromadzenie Parlamentarne Euronest przeprowadza najpierw głosowanie nad każdym z przedmiotowych projektów oraz nad odnośnymi poprawkami. Po złożeniu wspólnej rezolucji tracą ważność wszystkie pozostałe projekty rezolucji dotyczące tej samej sprawy i opracowane przez tych samych autorów. Natomiast przyjęcie wspólnej rezolucji sprawia, że tracą ważność wszystkie pozostałe teksty dotyczące tej samej sprawy. Jeżeli nie zostanie przyjęta żadna wspólna rezolucja, głosowaniu podlegają pozostałe projekty rezolucji w kolejności, w jakiej zostały złożone.

Artykuł 18

Przesłania do uczestników szczytu Partnerstwa Wschodniego

Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest przedstawia przesłanie adresowane do uczestników szczytu i, w stosownym przypadku, do spotkania ministrów Partnerstwa Wschodniego, przygotowane na podstawie rezolucji i zaleceń przyjętych przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest. Przesłanie jest przekazywane do właściwych instytucji wspólnie przez współprzewodniczących.

Artykuł 19

Oświadczenia

Prezydium może uzgadniać w trybie pilnym oświadczenia dotyczące wszelkich spraw związanych z Partnerstwem Wschodnim, jak również w przypadku wszelkich klęsk żywiołowych, wybuchu kryzysów lub konfliktów, gdy za stosowne lub konieczne uważa się wezwanie wszystkich stron na szczeblu instytucjonalnym do zaprzestania aktów przemocy bądź do rozpoczęcia negocjacji politycznych, lub też w celu wyrażenia solidarności z poszkodowanymi osobami i krajami. Oświadczenia powinny opierać się na rezolucjach i zaleceniach przyjętych przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest, jak również powinny być jak najszybciej przekazywane do wiadomości wszystkim posłom do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Oświadczenia podawane są do publicznej wiadomości przez współprzewodniczących.

Artykuł 20

Poprawki

1.   Poprawki do aktów omawianych podczas sesji może przedłożyć grupa składająca się z co najmniej 5 posłów do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest lub grupa polityczna zgodnie z art. 2.3. Poprawki powinny odnosić się do aktu, który mają zmienić, i powinny być złożone na piśmie. W oparciu o powyższe kryteria Prezydium może postanowić o niedopuszczalności poprawki.

2.   Termin składania poprawek ogłasza się na początku sesji.

3.   Podczas głosowania poprawki mają pierwszeństwo przed aktem, do którego się odnoszą.

4.   Jeżeli co najmniej dwie poprawki odnoszą się do tej samej części aktu, w pierwszej kolejności pod głosowanie poddaje się poprawkę, która swoją treścią bardziej odbiega od treści oryginału. Poprawki ustne można uwzględnić tylko wtedy, gdy dotyczą korekty błędów merytorycznych lub językowych. Pozostałe poprawki ustne nie będą uwzględniane.

5.   Zgromadzenie nie rozpatruje żadnych poprawek (w tym poprawek ustnych), wobec których zgłoszono sprzeciw ze względu na kluczowe interesy.

Artykuł 21

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

1.   Każdy poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest może kierować do organów ministerialnych Partnerstwa Wschodniego, do urzędującego przewodnictwa szczytu, do Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej pytania wymagające odpowiedzi na piśmie.

2.   Pytania muszą odnosić się do Partnerstwa Wschodniego, a zwłaszcza jego czterech platform tematycznych. Pytania te należy kierować na piśmie do Prezydium, które po uznaniu ich za dopuszczalne przekazuje je odpowiednio właściwym organom, wyraźnie formułując prośbę o odpowiedź na piśmie w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania pytania.

Artykuł 22

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej

1.   Każda sesja obejmuje turę pytań do organów ministerialnych Partnerstwa Wschodniego, do urzędującego przewodnictwa szczytu, do Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, w czasie ustalonym przez Prezydium, w sposób gwarantujący obecność jak najwyższych rangą przedstawicieli wymienionych organów.

2.   Każdy poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest może zadać tylko jedno pytanie wymagające odpowiedzi ustnej. Pytania muszą odnosić się do Partnerstwa Wschodniego, a zwłaszcza jego czterech platform tematycznych. W przypadku pytań podpisanych przez więcej niż jednego posła tylko jednemu z nich udziela się głosu w celu zadania pytania ustnie. Pytania liczą nie więcej niż 100 słów i kierowane są na piśmie do Prezydium w ustalonym przez nie terminie. Prezydium stanowi o dopuszczalności pytań. Za niedopuszczalne Prezydium uznaje w szczególności pytania związane ze sprawami, których omówienie przewiduje już porządek obrad. Pytania uznane za dopuszczalne przekazywane są odpowiednim organom. Współprzewodniczący decydują o kolejności zadawania pytań ustnych i informują o niej autorów pytań.

3.   W czasie jednej sesji Zgromadzenie Parlamentarne Euronest poświęca nie więcej niż dwie godziny na omawianie pytań wymagających odpowiedzi ustnej. Na pytania, na które z braku czasu nie można było uzyskać odpowiedzi, odpowiedź zostanie sporządzona na piśmie, chyba że ich autorzy je wycofają. Na pytanie ustne można udzielić odpowiedzi tylko w obecności autora.

4.   Organy ministerialne Partnerstwa Wschodniego, urzędujące przewodnictwo szczytu, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska proszone są o udzielanie zwięzłych odpowiedzi. Na wniosek co najmniej 20 posłów do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest po odpowiedzi może nastąpić debata. Czas trwania debaty ustala przewodniczący posiedzenia.

Artykuł 23

Wydawanie opinii przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest

Na wniosek uczestników szczytu Partnerstwa Wschodniego, konferencji ministerialnych, Komisji Europejskiej lub innych właściwych instytucji UE lub Partnerstwa Wschodniego Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może, na zalecenie Prezydium, sporządzać opinie i wnioski o przyjęcie konkretnych środków związanych z poszczególnymi obszarami działalności Partnerstwa Wschodniego. W takich przypadkach wniosek przekazuje się Prezydium, które może przedłożyć go Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest wraz z zaleceniem.

Artykuł 24

Protokół obrad

Wersje robocze protokołów sesji plenarnych oraz posiedzeń Prezydium, komisji stałych i grup roboczych łącznie z listami obecności i tekstami podjętych decyzji przygotowuje i przechowuje sekretariat delegacji organizującej sesje i posiedzenia. Po zakończeniu posiedzeń pozostałe delegacje otrzymują kopie roboczych wersji tych protokołów.

Artykuł 25

Stałe komisje parlamentarne

1.   W celu pogłębiania konkretnych aspektów Partnerstwa Wschodniego Zgromadzenie Parlamentarne Euronest tworzy następujące cztery stałe komisje:

Komisja Spraw Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji,

Komisja ds. Integracji Gospodarczej, Zbliżania Przepisów i Konwergencji z Polityką UE,

Komisja ds. Bezpieczeństwa Energetycznego,

Komisja Spraw Społecznych, Zatrudnienia, Edukacji, Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego.

2.   Podobnie jak w przypadku ogólnych ustaleń dotyczących funkcjonowania Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, stałe komisje parlamentarne składają się z posłów Zgromadzenia, zgodnie z art. 2, i funkcjonują w sposób ściśle parytetowy. Kompetencje, zakres odpowiedzialności i skład komisji stałych oraz obowiązujące w nich procedury określono w załączniku I.

3.   Stałe komisje parlamentarne posiadają regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na wniosek Prezydium.

Artykuł 26

Komisje tymczasowe i monitorujące

Na wniosek Prezydium lub posłów do Zgromadzenia, w tym co najmniej jednej trzeciej składowej krajów partnerskich z Europy Wschodniej i jednej trzeciej składowej Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może w dowolnym czasie powołać komisje tymczasowe i monitorujące, określając w decyzji o powołaniu ich zadania, skład i kadencję. Równocześnie mogą działać tylko dwie komisje tego rodzaju. Komisje monitorujące powinny zakończyć prace w terminie jednego roku; w szczególnych przypadkach ich mandat może zostać wydłużony o kolejne 6 miesięcy.

Artykuł 27

Grupy robocze i przesłuchania

1.   Prezydium może, z uwzględnieniem dostępnych środków budżetowych, powoływać grupy robocze zajmujące się konkretnym aspektem Partnerstwa Wschodniego lub kierować misje informacyjne do krajów partnerskich z Europy Wschodniej lub państw Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych. W obu przypadkach Prezydium decyduje o ich organizacji, kompetencjach i składzie. Tym grupom roboczym lub delegacjom w ramach misji informacyjnych można powierzyć zadanie opracowania sprawozdań i projektów rezolucji lub zaleceń skierowanych do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Powołane grupy robocze prowadzą działalność, dopóki Zgromadzenie Parlamentarne Euronest nie postanowi inaczej. W skład grupy roboczej wchodzą członkowie z obu składowych w równej liczbie.

2.   Każdego członka grup roboczych, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, może zastąpić inny poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest należący do tej samej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim lub do delegacji tego samego kraju partnerskiego Europy Wschodniej. Przed posiedzeniem należy pisemnie poinformować współprzewodniczących danej grupy roboczej o zastępstwie.

3.   W celu osiągnięcia lepszego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Unii Europejskiej i krajów partnerskich z Europy Wschodniej oraz większego wyczulenia opinii publicznej na kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może organizować regularne wysłuchania. Za organizację takich wysłuchań odpowiedzialne jest Prezydium; można na nie zapraszać osoby mogące poinformować Zgromadzenie Parlamentarne Euronest o realiach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych będących przedmiotem jego zainteresowania.

Artykuł 28

Stosunki z komisjami parlamentarnymi stowarzyszenia, komisjami współpracy parlamentarnej i delegacjami

1.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest zaprasza do udziału w swoich pracach komisje parlamentarne stowarzyszenia, komisje współpracy parlamentarnej i delegacje powołane w oparciu o obowiązujące porozumienia oraz wszelkie inne utworzone w okresie późniejszym.

2.   Zaproszenie to może obejmować w szczególności posiedzenia istniejących komisji parlamentarnych stowarzyszenia, komisji współpracy parlamentarnej i delegacji w trakcie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Artykuł 29

Finansowanie kosztów organizacji, udziału, tłumaczenia ustnego i pisemnego

1.   Z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 parlament organizujący daną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, posiedzenie Prezydium lub posiedzenie jednej z jego komisji lub grup roboczych zapewnia warunki materialne niezbędne do zorganizowania tejże sesji lub posiedzenia.

2.   Na wniosek Prezydium Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może zalecić wkład finansowy innych parlamentów w celu pokrycia kosztów organizacji sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest lub posiedzenia komisji lub grupy roboczej.

3.   Koszty podróży, pobytu i transportu lokalnego poszczególnych uczestników pokrywają ich instytucje macierzyste.

4.   Koszty organizacji pokrywa parlament organizujący sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, posiedzenie Prezydium lub posiedzenie jednej z komisji lub grup roboczych, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

5.   Jeżeli sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, posiedzenie Prezydium lub posiedzenie komisji bądź grupy roboczej odbywa się w miejscach pracy Parlamentu Europejskiego, Parlament ten, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 i z racji swojej różnorodności językowej, zapewnia tłumaczenie ustne na języki urzędowe Unii Europejskiej, odpowiednio do potrzeb każdego posiedzenia i zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w kwestii wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim.

6.   Jeżeli sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, posiedzenie Prezydium lub posiedzenie komisji bądź grupy roboczej odbywa się poza miejscami pracy Parlamentu Europejskiego, Parlament ten, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 i z racji swojej różnorodności językowej, zapewnia tłumaczenie ustne wyłącznie na języki robocze Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest oraz na języki urzędowe Unii Europejskiej, których będą używać posłowie do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w kwestii wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim.

7.   Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie pisemne zatwierdzonych przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest dokumentów urzędowych na języki urzędowe Unii Europejskiej. Jeżeli parlamenty krajów partnerskich z Europy Wschodniej wyrażą zgodę, a także z racji swojej różnorodności językowej, Parlament Europejski jest również odpowiedzialny za tłumaczenie na języki robocze Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest dokumentów sporządzonych podczas przygotowań do posiedzeń lub w trakcie posiedzeń Zgromadzenia i jego organów. Za tłumaczenie pisemne dokumentów urzędowych przyjętych przez Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na języki urzędowe poszczególnych krajów partnerskich z Europy Wschodniej odpowiedzialne są parlamenty tych krajów.

Artykuł 30

Sekretariat

1.   W przygotowywaniu prac Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i zapewnianiu ich sprawnego przebiegu uczestniczy sekretariat, w skład którego wchodzą urzędnicy pochodzący z każdej z dwóch składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Sekretariat udziela wsparcia Prezydium, komisjom i grupom roboczym podczas sesji plenarnych. W celu zagwarantowania profesjonalnego i bezstronnego wsparcia dla Zgromadzenia obie składowe będą wspierać ścisłą współpracę i tworzenie potencjału, a także wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy różnymi składowymi Sekretariatu.

2.   Wynagrodzenie i inne wydatki na pracowników sekretariatu pokrywają ich parlamenty macierzyste.

3.   Parlament organizujący sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest lub posiedzenie Prezydium, komisji lub grupy roboczej udziela pomocy w organizacji danej sesji lub danego posiedzenia.

Artykuł 31

Wykładnia Regulaminu

Kwestie dotyczące wykładni Regulaminu rozstrzygają współprzewodniczący posiedzenia lub, na ich wniosek, Prezydium.

Artykuł 32

Zmiana Regulaminu

1.   Wszelkie zmiany w Regulaminie przyjmuje Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na podstawie propozycji Prezydium.

2.   Zaproponowane zmiany zatwierdza się większością dwóch trzecich głosów obecnych posłów. Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej jedna dziesiąta posłów należących do co najmniej dwóch grup politycznych Parlamentu Europejskiego lub do co najmniej dwóch delegacji ze składowej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z ramienia krajów partnerskich z Europy Wschodniej – zgłosi wniosek o odrębne głosowanie w składowych Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele składowych Zgromadzenia Parlamentarnego z ramienia krajów partnerskich z Europy Wschodniej i z ramienia Parlamentu Europejskiego głosują odrębnie. Dany tekst uważa się za przyjęty, jeżeli opowiedziano się za nim większością dwóch trzecich głosów oddanych odrębnie w każdej z dwóch składowych.

3.   O ile podczas głosowania nie postanowiono inaczej, zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie pierwszego dnia pierwszej sesji następującej po ich przyjęciu.


(1)  Zgodnie z wnioskiem grupy roboczej ZP Euronest ds. regulaminu zatwierdzonym przez Prezydium ZP Euronest w dniu 17 marca 2015 r., aby umożliwić korzystanie z urządzeń elektronicznych, składowe powinny głosować kolejno, przy czym nie ogłasza się wyniku do czasu, gdy zagłosują obie składowe.


ZAŁĄCZNIK I

KOMPETENCJE, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I SKŁAD KOMISJI STAŁYCH ORAZ OBOWIAZUJĄCE W NICH PROCEDURY

Artykuł 1

Utworzone zostają cztery stałe komisje parlamentarne o następujących kompetencjach i zakresie odpowiedzialności:

Komisja Spraw Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji,

Komisja ds. Integracji Gospodarczej, Zbliżania Przepisów i Konwergencji z Polityką UE,

Komisja ds. Bezpieczeństwa Energetycznego,

Komisja Spraw Społecznych, Zatrudnienia, Edukacji, Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego.

I.   Komisja Spraw Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji

Komisja ta jest właściwa w następujących sprawach:

1)

rozwój stabilnych demokratycznych instytucji, kwestie związane z zarządzaniem oraz rola, jaką pełnią partie polityczne;

2)

propagowanie dialogu politycznego, środki w zakresie budowania wielostronnego zaufania oraz wkład w pokojowe rozwiązywanie konfliktów;

3)

stosunki z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz zgromadzeniami parlamentarnymi w kwestiach należących do zakresu jej kompetencji;

4)

pokój, bezpieczeństwo, stabilność;

5)

standardy wyborcze, rola mediów i dotyczące ich uregulowania oraz zwalczanie korupcji.

Komisja dąży do właściwej koordynacji między własnymi pracami a platformą tematyczną I Partnerstwa Wschodniego.

II.   Komisja ds. Integracji Gospodarczej, Zbliżania Przepisów i Konwergencji z Polityką UE

Komisja ta jest właściwa w następujących sprawach:

1)

monitorowanie stosunków gospodarczych, finansowych i handlowych między UE i krajami partnerskimi z Europy Wschodniej a krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;

2)

stosunki z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi (przede wszystkim ze Światową Organizacją Handlu) i z organizacjami wspierającymi integrację gospodarczą i handlową na skalę regionalną;

3)

harmonizacja otoczenia regulacyjnego lub środki normalizacji w sektorach objętych przepisami prawa międzynarodowego;

4)

sprawy dotyczące finansowania Partnerstwa, w tym monitorowanie wykorzystania funduszy stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz innych środków i mechanizmów tego rodzaju;

5)

zrównoważony rozwój, zasoby naturalne, zmiana klimatu i zarządzanie środowiskiem;

6)

ułatwianie wzajemnego połączenia sieci transportowych i telekomunikacyjnych;

7)

inwestycje w kontekście regionalnym i współpraca transgraniczna.

Komisja dąży do właściwej koordynacji między własnymi pracami a platformą tematyczną II Partnerstwa Wschodniego.

III.   Komisja ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Komisja ta jest właściwa w następujących sprawach:

1)

monitorowanie opracowywania i wdrażania mechanizmów wzajemnego wsparcia i bezpieczeństwa energetycznego;

2)

wspieranie intensywniejszych kontaktów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz podwyższenie poziomu gotowości na wypadek kryzysu energetycznego;

3)

monitorowanie harmonizacji polityki energetycznej i ustawodawstwa w tym zakresie krajów partnerskich oraz dywersyfikacji tras dostawczych i tranzytowych w krajach partnerskich z Europy Wschodniej;

4)

wspieranie utworzenia powiązanego i zróżnicowanego rynku energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych.

Komisja dąży do właściwej koordynacji między własnymi pracami a platformą tematyczną III Partnerstwa Wschodniego.

IV.   Komisja Spraw Społecznych, Zatrudnienia, Edukacji, Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego

Komisja ta jest właściwa w następujących sprawach:

1)

promowanie i wspieranie współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, promowanie dialogu międzykulturowego oraz stosunki z odnośnymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi;

2)

rozwój społeczny, sprawy dotyczące młodzieży i równości płci;

3)

włączenie społeczne, ochrona socjalna, dialog społeczny, infrastruktura i usługi społeczne, w tym sprawy dotyczące zdrowia;

4)

migracja i mobilność;

5)

polityka związana z rynkiem pracy i zatrudnieniem;

6)

monitorowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

7)

wspieranie współpracy w obszarze nauki języków, młodzieży i badań;

8)

stosunki z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi z UE i krajów partnerskich z Europy Wschodniej.

Komisja dąży do właściwej koordynacji między własnymi pracami a platformą tematyczną IV Partnerstwa Wschodniego.

Artykuł 2

1.   Każda z komisji stałych liczy nie więcej niż 30 członków, składa się w miarę możliwości z jednakowej liczby posłów z każdej z dwóch składowych i odzwierciedla skład Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Liczebność i skład komisji ustala Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na wniosek Prezydium.

2.   Każdy poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest ma prawo być członkiem jednej z komisji stałych. W wyjątkowych przypadkach poseł może należeć do dwóch komisji stałych.

3.   Członkowie wyznaczani są w trybie ustanowionym przez poszczególne parlamenty w sposób odzwierciedlający w miarę możliwości rozkład grup politycznych i delegacji reprezentowanych w składowej z ramienia Parlamentu Europejskiego i z ramienia krajów partnerskich z Europy Wschodniej.

Artykuł 3

1.   Każda z komisji wybiera ze swojego grona Prezydium złożone z dwóch równych rangą współprzewodniczących (po jednym z każdej z dwóch składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest) i czterech współwiceprzewodniczących (po dwóch z każdej z dwóch składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest), a tryb wyboru i długość kadencji ustala każda z dwóch składowych.

2.   Współprzewodniczący uzgadniają wspólnie kolejność przewodniczenia posiedzeniom komisji.

3.   Komisje mogą wyznaczać sprawozdawców do zbadania konkretnych kwestii leżących w kompetencjach danych komisji i opracowania sprawozdań przedstawianych Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest po uzyskaniu zgody Prezydium zgodnie z Regulaminem.

4.   Komisje stałe mogą rozpatrywać punkty porządku dziennego bez sporządzania sprawozdania i poinformować Prezydium na piśmie, że rozpatrzyły wspomniane punkty.

5.   Komisje zdają Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest sprawę ze swojej działalności.

Artykuł 4

1.   Posiedzenia komisji są zwoływane przez ich współprzewodniczących najwyżej dwa razy w roku, przy czym jedno posiedzenie musi odbyć się w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Posiedzenia odbywają się na przemian w jednym z krajów partnerskich z Europy Wschodniej i w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w jednym z jego miejsc pracy. Komisje mogą spotykać się w trybie posiedzeń wspólnych, jeżeli tak postanowią współprzewodniczący.

2.   Każdy poseł może złożyć poprawki do rozpatrzenia w komisji.

3.   W kwestii procedury do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Osiągnięcie kworum w komisji wymaga zatem obecności co najmniej jednej trzeciej członków z każdej z dwóch składowych.

4.   Wszystkie posiedzenia są jawne, chyba że dana komisja zdecyduje inaczej.


ZAŁĄCZNIK II

OBJĘTOŚĆ TEKSTÓW

Do tekstów przedstawianych do tłumaczenia i powielania stosuje się następujące maksymalne ograniczenia objętości:

uzasadnienia, wstępne dokumenty robocze oraz protokoły posiedzeń grup roboczych i misji informacyjnych: 6 stron,

projekty rezolucji zawarte w sprawozdaniach i sporządzane w trybie pilnym: 4 strony, z uwzględnieniem motywów, ale z wyłączeniem umocowań.

Za stronę obliczeniową przyjmuje się 1 500 znaków bez spacji.

Zmiany niniejszego załącznika może dokonać Prezydium.


8.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/15


REGULAMIN

komisji stałych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest przyjęty przez ZP Euronest w dniu 3 maja 2011 r. oraz zmieniony w dniu 29 maja 2013 r. w Brukseli, w dniu 18 marca 2015 r. w Erywaniu i w dniu 1 listopada 2017 r. w Kijowie

(2018/C 047/02)

Zgodnie z art. 25 ust. 3 regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i uwzględniając wniosek prezydium, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest przyjmuje niniejszym regulamin komisji stałych.

Artykuł 1

Zakres zastosowania

1.   Regulamin komisji stałych określa wspólne mechanizmy działania wszystkich czterech komisji stałych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (dalej zwanych komisjami); są to:

Komisja Spraw Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji,

Komisja ds. Integracji Gospodarczej, Zbliżania Przepisów i Konwergencji z Polityką UE,

Komisja ds. Bezpieczeństwa Energetycznego,

Komisja Spraw Społecznych, Zatrudnienia, Edukacji, Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego.

2.   Do posiedzeń komisji zastosowanie ma mutatis mutandis regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, nie naruszając regulaminu komisji stałych.

Artykuł 2

Skład

1.   W skład komisji wchodzi maksymalnie 30 członków, w tym:

15 posłów do Parlamentu Europejskiego,

15 posłów z reprezentowanych parlamentów krajów partnerskich Europy Wschodniej (1).

Skład komisji stanowi odzwierciedlenie składu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

2.   Każdy poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest ma prawo zasiadać w jednej z komisji stałych. W wyjątkowych przypadkach poseł może należeć do dwóch komisji stałych.

3.   Członkowie wyznaczani są w trybie ustanowionym przez poszczególne parlamenty w sposób odzwierciedlający w miarę możliwości rozkład grup politycznych i delegacji reprezentowanych w składowej z ramienia Parlamentu Europejskiego i z ramienia Partnerstwa Wschodniego.

4.   Liczebność i skład komisji ustala Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na wniosek Prezydium.

Artykuł 3

Przewodnictwo i prezydium

1.   Każda z komisji wybiera ze swojego grona prezydium złożone z dwóch równych rangą współprzewodniczących (po jednym z każdej składowej) i czterech wiceprzewodniczących (po dwóch z każdej składowej), a tryb wyboru i długość kadencji ustala odrębnie każda ze składowych.

2.   Współprzewodniczący uzgadniają wspólnie kolejność przewodniczenia posiedzeniom komisji.

Artykuł 4

Zastępcy

1.   Każdy członek, który nie ma możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji, może zostać zastąpiony przez członka należącego do tej samej składowej, pod warunkiem dokonania uzgodnień między danymi dwoma członkami. O wszelkich zastępstwach należy poinformować przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia.

2.   W ramach komisji zastępca posiada takie same prawa i podlega takim samym obowiązkom jak członek.

Artykuł 5

Posiedzenia

1.   Posiedzenia komisji są zwoływane przez ich współprzewodniczących najwyżej dwa razy w roku, przy czym jedno posiedzenie musi odbyć się w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

2.   Na wniosek prezydium komisji współprzewodniczący sporządzają i przekazują projekt porządku dziennego każdego posiedzenia komisji.

3.   Posiedzenia komisji są prowadzone w językach roboczych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Wszystkie posiedzenia są jawne, chyba że współprzewodniczący zdecydują inaczej.

4.   Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad, zapewnia przestrzeganie regulaminu, utrzymuje porządek, udziela głosu, ogłasza zakończenie dyskusji, poddaje sprawy pod głosowanie i informuje o wynikach głosowania.

5.   Członkowie mogą zabierać głos wyłącznie, jeżeli udzieli go przewodniczący. Osobie zabierającej głos nie można przerywać, z wyjątkiem wniosków w sprawie przestrzegania regulaminu. Jeżeli osoba zabierająca głos odbiega od tematu, przewodniczący przywołuje ją do porządku, a za drugim razem może jej zakazać zabierania głosu do końca debaty na ten sam temat.

6.   Przewodniczący przywołuje do porządku każdego członka komisji, który zakłóca przebieg obrad. W razie ponownego przewinienia przewodniczący może wyprosić jego sprawcę z sali na czas pozostałej części posiedzenia.

7.   Dwie komisje lub ich większa liczba mogą, za zgodą swoich prezydiów, prowadzić wspólne posiedzenia dotyczące spraw będących przedmiotom wspólnego zainteresowania.

Artykuł 6

Sprawozdania i kwestie pilne

1.   Komisje mogą wyznaczać sprawozdawców do zbadania konkretnych kwestii leżących w ich kompetencjach i do przygotowania sprawozdań przedstawianych Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest lub opinii przedstawianych innym komisjom, po uzyskaniu zgody prezydium. Liczba takich sprawozdań ogranicza się co do zasady do jednego sprawozdania jednej komisji na jednej sesji. Prezydium na wniosek współprzewodniczących komisji może podjąć decyzję o liczbie sprawozdań, które zostaną poddane pod głosowanie na każdej sesji w zależności od postępu prac nad ich przygotowaniem.

2.   W drodze wyjątku komisja może przedkładać Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest sprawy pilne. Liczba spraw pilnych jest ograniczona zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

3.   Ponadto komisje mogą rozpatrywać inne punkty porządku obrad bez sporządzania sprawozdania i mogą poinformować pisemnie prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, że rozpatrzyły dane punkty.

4.   Komisje zdają Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest sprawę ze swojej działalności.

Artykuł 7

Kworum i głosowanie

1.   Kworum komisji jest osiągnięte, gdy obecna jest co najmniej jedna trzecia członków każdej składowej. W przypadku wspólnych posiedzeń komisji kworum jest osiągnięte, gdy obecna jest co najmniej jedna czwarta członków każdej składowej.

2.   Wszystkie głosowania są ważne niezależnie od liczby głosujących. Każdy członek komisji może jednak wnieść o stwierdzenie kworum przed przystąpieniem do głosowania. Jeżeli po takim wniosku okaże się, że kworum nie zostało osiągnięte, głosowanie jest odraczane.

3.   Komisja lub, w przypadku wspólnego posiedzenia, komisje podejmują decyzje większością dwóch trzecich głosów członków biorących udział w głosowaniu. Podczas głosowania w komisji lub, w przypadku wspólnego posiedzenia, w komisjach każdy członek dysponuje jednym, własnym i nieprzekazywalnym głosem.

4.   W przypadku głosowania przez podniesienie ręki liczenie głosów przeprowadza komisja skrutacyjna złożona po połowie z członków będących przedstawicielami sekretariatów obu składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Komisja skrutacyjna jest wyznaczana przez współprzewodniczących komisji przed rozpoczęciem danego posiedzenia i przekazuje wynik liczenia głosów bezpośrednio współprzewodniczącym.

5.   Każdy członek może złożyć poprawki do rozpatrzenia przez komisję lub, w przypadku wspólnych posiedzeń, komisje w terminie ogłoszonym przez współprzewodniczących. Poprawki powinny odnosić się do aktu, który mają zmienić, i powinny być złożone na piśmie. Poprawki ustne można przyjąć tylko wtedy, gdy ich celem jest korekta błędów merytorycznych lub językowych. Inne poprawki ustne nie powinny być uwzględniane.

6.   Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej trzech członków danej komisji – należących do co najmniej dwóch grup politycznych Parlamentu Europejskiego lub do co najmniej dwóch delegacji ze składowej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z ramienia Partnerstwa Wschodniego – zgłosi wniosek o odrębne głosowanie w składowych Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele składowych Zgromadzenia Parlamentarnego z ramienia Partnerstwa Wschodniego i z ramienia Parlamentu Europejskiego głosują odrębnie, choć jednocześnie. Dany tekst zostaje przyjęty, jeżeli opowiedziano się za nim większością dwóch trzecich głosów oddanych odrębnie w każdej z dwóch składowych. Ten sam przepis ma zastosowanie w przypadku wspólnych posiedzeń komisji.

7.   Jeżeli poddawany pod głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno postanowienie lub odnosi się do kilku kwestii lub może być podzielony na części mające odrębne znaczenie lub wartość normatywną, grupa polityczna lub co najmniej jeden poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest może wnioskować o przeprowadzenie głosowania podzielonego. Wniosek należy przedstawić współprzewodniczącym na piśmie do godz. 18.00 dnia poprzedzającego głosowanie, chyba że współprzewodniczący wyznaczą inny termin; zostanie on rozpatrzony i, co do zasady, zaakceptowany. Ten sam przepis ma zastosowanie w przypadku wspólnych posiedzeń komisji.

Artykuł 8

Inne ustalenia

1.   Parlament goszczący posiedzenie komisji odpowiada za ustalenia praktyczne, wsparcie i koszty związane z organizacją posiedzenia.

2.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może jednak, na wniosek prezydium, zalecić wkład finansowy innych parlamentów w celu pokrycia kosztów organizacji posiedzenia komisji.

Artykuł 9

Wykładnia przepisów

Współprzewodniczący lub, na ich wniosek, prezydium komisji mają prawo do orzekania we wszystkich kwestiach związanych z wykładnią regulaminu komisji stałych.

Artykuł 10

Zmiana regulaminu komisji stałych

1.   Wszelkie zmiany regulaminu komisji stałych przyjmuje Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na podstawie wniosków prezydium.

2.   Komisja przyjmuje zmiany większością dwóch trzecich głosów członków biorących udział w głosowaniu. Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej jedna dziesiąta posłów – należących do co najmniej dwóch grup politycznych Parlamentu Europejskiego lub do co najmniej dwóch delegacji ze składowej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z ramienia Partnerstwa Wschodniego – zgłosi wniosek o odrębne głosowanie w składowych Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele składowych Zgromadzenia Parlamentarnego z ramienia Partnerstwa Wschodniego i z ramienia Parlamentu Europejskiego głosują odrębnie. Dany tekst uznaje się za przyjęty, jeżeli opowiedziano się za nim większością dwóch trzecich głosów oddanych odrębnie w każdej z dwóch składowych.

3.   O ile podczas głosowania nie postanowiono inaczej, zmiany w niniejszym regulaminie komisji stałych wchodzą w życie niezwłocznie po ich przyjęciu.


(1)  Po przystąpieniu do Partnerstwa Wschodniego kolejnego państwa (Białorusi) miejsca zostaną ponownie rozdzielone między kraje Partnerstwa Wschodniego.