ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 38

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
1 lutego 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2017-2018
Posiedzenia od 15 do 18 maja 2017 r.
STRASBURG

2018/C 38/01

Protokół posiedzenia w dniu 15 maja 2017 r.

1

2018/C 38/02

Protokół posiedzenia w dniu 16 maja 2017 r.

14

2018/C 38/03

Protokół posiedzenia w dniu 17 maja 2017 r.

47

2018/C 38/04

Protokół posiedzenia w dniu 18 maja 2017 r.

103


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza, drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza, trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej w danym projekcie aktu.)

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

DROI

Podkomisja Praw Człowieka

SEDE

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

ECR

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

ALDE

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

EFDD

Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

ENF

Grupa Europa Narodów i Wolności

NI

Niezrzeszeni

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2017-2018 Posiedzenia od 15 do 18 maja 2017 r. STRASBURG

1.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/1


15 maja 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 MAJA 2017 R.

(2018/C 38/01)

Spis treśći

1.

Wznowienie sesji 3

2.

Oświadczenie Przewodniczącego 3

3.

Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń 3

4.

Skład grup politycznych 3

5.

Skład komisji 3

6.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu) 4

7.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) 4

8.

Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu) 5

9.

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie) 5

10.

Składanie dokumentów 6

11.

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów) 8

12.

Teksty porozumień przekazane przez Radę 8

13.

Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu 9

14.

Porządek obrad 9

15.

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (debata) 9

16.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata) 10

17.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (debata) 10

18.

Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (debata) 11

19.

Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (krótka prezentacja) 12

20.

Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych 12

21.

Porządek obrad następnego posiedzenia 12

22.

Zamknięcie posiedzenia 12
LISTA OBECNOŚCI 13

Protokół posiedzenia w dniu 15 maja 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.

2.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Podkreślił, że Parlament od zawsze działa na rzecz lepszego godzenia pracy i życia rodzinnego i nadal będzie zmierzał w tym kierunku.

Głos zabrali:

Peter Lundgren w sprawie udziału Marity Ulvskog w manifestacji przed salą posiedzeń plenarnych w Brukseli;

Rosa D'Amato w sprawie zablokowania w Radzie decyzji dotyczącej pomocy dla regionów Włoch dotkniętych trzęsieniami ziemi (Przewodniczący przypomniał jej stanowisko Parlamentu);

James Carver, który odniósł się do swojego wystapienia dotyczącego słów Konstantinosa Papadakisa na temat Izraela (pkt 15 protokołu z dnia 14.2.2017) i zapytał, dlaczego Prezydium nie wypowiedziało się w tej sprawie (Przewodniczący odpowiedział, że jego zdaniem nie musi cenzurować debaty politycznej, dopóki nie wykracza ona poza ramy wytyczone przez wartości Unii, a wypowiedziane słowa nie są dla nikogo obraźliwe);

Lefteris Christoforou w sprawie napięć spowodowanych przez Turcję we wschodniej części Morza Śródziemnego.

3.   Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 26 kwietnia 2017 r. i z dnia 27 kwietnia 2017 r. zostały przyjęte.

4.   Skład grup politycznych

Renato Soru przystąpi do grupy S&D z dniem 16 maja 2017 r.

5.   Skład komisji

Przewodniczący otrzymał z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujący wniosek o nominację:

komisja IMCO: Steven Woolfe w miejsce Renata Soru

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

6.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z środy 26 kwietnia 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 26.4.2017).

Komisje TRAN, AFET, DEVE, BUDG i ECON mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

7.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

komisja CULT, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287 — C8-0193/2016 — 2016/0151(COD))

Współsprawozdawczynie: Petra Kammerevert i Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

komisja ITRE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD))

Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 idyrektywy 2009/22/WE (COM(2016)0289 — C8-0192/2016 — 2016/0152(COD))

Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

komisja PECH, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 2016/0187(COD))

Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (COM(2016)0465 — C8-0323/2016 — 2016/0222(COD))

Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (COM(2017)0014 — C8-0016/2017 — 2017/0007(COD))

Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, czyli wtorku 16 maja 2017 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

8.   Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 17 maja 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (00017/2017/LEX — C8-0156/2017 — 2016/0110(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu służącego wsparciu szczególnych działań zwiększających zaangażowanie konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania unijnej polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (00016/2017/LEX — C8-0155/2017 — 2016/0182(COD))

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) (00010/2017/LEX — C8-0154/2017 — 2016/0259(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013 (00008/2017/LEX — C8-0153/2017 — 2015/0263(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (00013/2017/LEX — C8-0152/2017 — 2016/0125(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (00004/2017/LEX — C8-0151/2017 — 2016/0023(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu (00007/2017/LEX — C8-0149/2017 — 2016/0185(COD))

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (00005/2017/LEX — C8-0148/2017 — 2016/0027(COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (00062/2016/LEX — C8-0146/2017 — 2015/0269(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (wersja przekształcona) (00006/2017/LEX — C8-0145/2017 — 2015/0133(COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (00002/2017/LEX — C8-0139/2017 — 2014/0121(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (00060/2016/LEX — C8-0138/2017 — 2014/0059(COD)).

9.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

(O-000019/2017), którą skierowali Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen i Julia Pitera, do Komisji: Różnice w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

10.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017)0253 — C8-0137/2017 — 2017/0085(COD))

Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL opinia: FEMM, JURI

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r. (07524/2017 — C8-0143/2017 — 2013/0448(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: ITRE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA opinia: AFET, AGRI

2)

przez komisje parlamentarne, sprawozdania

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (2015/2059(INI)) — komisja INTA — Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 — C8-0374/2016 — 2016/0274(COD)) — komisja BUDG — Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 — C8-0376/2016 — 2016/0275(COD)) — komisja BUDG — Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Sprawozdanie w sprawie właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (2016/2302(INI)) — komisja REGI — Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020 (COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD)) — komisja ECON — Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (2016/2097(INI)) — komisja CONT — Sprawozdawczyni: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Sprawozdanie w sprawie oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (2016/2075(INI)) — komisja INTA — Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE (COM(2016)0371 — C8-0210/2016 — 2016/0172(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (COM(2016)0369 — C8-0208/2016 — 2016/0170(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich (COM(2016)0370 — C8-0209/2016 — 2016/0171(COD)) — komisja TRAN — Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE)) — komisja AFET — Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0171/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE)) — komisja LIBE — Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI)) — komisja ENVI — Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (2016/2243(INI)) — komisja ECON — Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (COM(2016)0179 — 2016/2273(INI)) — komisja IMCO — Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw pomocy technicznej w ramach polityki spójności (2016/2303(INI)) — komisja REGI — Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE)) — komisja INTA — Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD)) — komisja BUDG — Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

11.   Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

(O-000023/2017), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne/niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

(O-000037/2017), które skierowali Bernd Lange i Sajjad Karim, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

(O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

(O-000039/2017), które skierowali Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

12.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony;

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony;

Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

Protokół przystąpienia do umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.

13.   Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji grudniowej w 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.

14.   Porządek obrad

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w pierwszej sesji majowej 2017 r. (PE 603.781/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

15.   Sprawozdanie roczne za rok 2015dotyczące ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych [2016/2097(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU

Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Caterina Chinnici (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto i Beatrix von Storch.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Julia Pitera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.5.2017.

16.   Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrał David Casa w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Javi López w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.5.2017.

17.   Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (debata)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności [2016/2223(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: James Nicholson (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME

Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Biljana Borzan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.5.2017.

18.   Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (debata)

Sprawozdanie dotyczące oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu [2016/2075(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Tiziana Beghin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 16.5.2017.

19.   Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020(krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 [2016/2273(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil i Victor Negrescu.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 16.5.2017.

20.   Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová i Romana Tomc.

21.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 603.781/OJMA).

22.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Ramón Luis Valcárcel Siso

Wiceprzewodniczący


15 maja 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski


1.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/14


16 maja 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 MAJA 2017 R.

(2018/C 38/02)

Spis treśći

1.

Otwarcie posiedzenia 17

2.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) 17

3.

Urzeczywistnienie relokacji (debata) 17

4.

Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata) 18

5.

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata 18

6.

Głosowanie 19

6.1.

Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 19

6.2.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 20

6.3.

Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 20

6.4.

Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 20

6.5.

Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (głosowanie) 21

6.6.

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie) 21

6.7.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (głosowanie) 21

6.8.

Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (głosowanie) 21

7.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania 22

8.

Korekty głosowania i zamiary głosowania 22

9.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 22

10.

Strategia UE na rzecz Syrii (debata) 23

11.

Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata) 23

12.

Obóz dla uchodźców w Dadaab (debata) 24

13.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata) 25

14.

Sytuacja w Mołdawii (debata) 25

15.

Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata) 26

16.

FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (debata) 26

17.

Porządek obrad następnego posiedzenia 27

18.

Zamknięcie posiedzenia 27
LISTA OBECNOŚCI 28

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 30

1.

Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) *** 30

2.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) *** 30

3.

Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** 31

4.

Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) *** 31

5.

Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 31

6.

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych 31

7.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności 32

8.

Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu 33

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 34

1.

A8-0074/2017 — Helmut Scholz — Wyrażenie zgody 34

2.

A8-0169/2017 — Cristian Dan Preda — Wyrażenie zgody 35

3.

A8-0174/2017 — Tomáš Zdechovský — Wyrażenie zgody 37

4.

A8-0187/2017 — Fernando Ruas — Wyrażenie zgody 38

5.

A8-0178/2017 — Sabine Verheyen — Jedno głosowanie 39

6.

A8-0159/2017 — Julia Pitera — Rezolucja 41

7.

A8-0175/2017 — Biljana Borzan — Rezolucja 43

8.

A8-0162/2017 — Tiziana Beghin — Rezolucja 44

Protokół posiedzenia w dniu 16 maja 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS

Wiceprzewodnicząca

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

2.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

komisje BUDG i ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597 — C8-0375/2016 — 2016/0276(COD)). Sprawozdawcy: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do jutra, tj. do środy 17 maja 2017 r., do północy pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

3.   Urzeczywistnienie relokacji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Urzeczywistnienie relokacji (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese i Bernd Kölmel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová i Nikos Androulakis.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU

Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 18.5.2017.

4.   Opanowanie globalizacji do 2025r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Opanowanie globalizacji do 2025 r. (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruna Gollnischa, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller i Ska Keller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias i Maria Grapini.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

5.   Wystąpienie przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata

W godz. 12.05–12.25 przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat wygłosił przemówienie w Parlamencie.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI

Wiceprzewodniczący

6.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrali::

Sophia in 't Veld, która zwróciła się o to, by Parlament i Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) zaapelowali do Organizacji Narodów Zjednoczonych o dalsze zapewnianie pełnej ochrony dr. Denisowi Mukwege, laureatowi Nagrody im. Sacharowa w 2014 r. (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), i

Ana Gomes, która zwróciła się o to, by Parlament zainterweniował u władz Meksyku w celu postawienia przed wymiarem sprawiedliwości sprawców zabójstwa dziennikarza Javiera Valdeza Cardenasa, który został zamordowany poprzedniego dnia (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

6.1.   Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0201)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

6.2.   Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE)] — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0202)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

6.3.   Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 [13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0203)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.4.   Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) [15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0204)

Wystąpienia

Fernando Ruas (sprawozdawca), przed głosowaniem.

6.5.   Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 [2016/2273(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0205)

6.6.   Sprawozdanie roczne za rok 2015dotyczące ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE — zwalczanie nadużyć finansowych [2016/2097(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0206)

6.7.   Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności [2016/2223(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0207)

6.8.   Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu [2016/2075(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0208)

7.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Cristian Dan Preda — A8-0169/2017

Monica Macovei

Sprawozdanie Sabine Verheyen — A8-0178/2017

Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský i Steven Woolfe

Sprawozdanie Julia Pitera — A8-0159/2017

Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Biljana Borzan — A8-0175/2017

Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský i Seán Kelly

Sprawozdanie Tiziana Beghin — A8-0162/2017

Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský i Steven Woolfe.

8.   Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl — „Posiedzenia plenarne”/„Głosowania”/„Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Frédérique Ries zgłosiła, że ponieważ nie miała swojej karty do głosowania, nie mogła uczestniczyć w głosowaniach elektronicznych ani w głosowaniach imiennych.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35 i wznowione o godz. 15.20.)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Wiceprzewodniczący

9.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

10.   Strategia UE na rzecz Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Strategia UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Victor Boștinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Uda Voigta, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która wypowiedziała się na temat organizacji debaty i odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleftheriosa Synadinosa, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Costas Mavrides.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS

Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 18.5.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI

Wiceprzewodniczący

11.   Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Arne Lietz w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD i Franz Obermayr w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bruno Gollnisch niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou i Marisa Matias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias i Anna Záborská.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

12.   Obóz dla uchodźców w Dadaab (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obóz dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 18.5.2017.

13.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2017), które skierowali Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius i Mark Demesmaeker rozwinęli pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 18.5.2017.

14.   Sytuacja w Mołdawii (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Mołdawii (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev i Siegfried Mureșan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

15.   Sprawozdanie roczne za rok 2014w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2015/2283(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Brian Hayes.

Głos zabrał Notis Marias w sprawie przebiegu procedury zgłoszeń z sali (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrali: Christos Stylianides i Sajjad Karim.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 17.5.2017.

16.   FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływu technologii na przyszłość sektora finansowego [2016/2243(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Cora van Nieuwenhuizen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 17.5.2017.

17.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 603.781/OJME).

18.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Rainer Wieland

Wiceprzewodniczący


16 maja 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski


16 maja 2017 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) ***

Zalecenie: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

585, 52, 15

2.   Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) ***

Zalecenie: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

592, 54, 21

3.   Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz ***

Zalecenie: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

561, 33, 77

4.   Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) ***

Zalecenie: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

617, 57, 5

5.   Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020

Sprawozdanie: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

570, 70, 36

6.   Sprawozdanie roczne za rok 2015dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

Sprawozdanie: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 6

5

S&D

 

+

 

Ust. 20

10

S&D

ge

-

290, 355, 33

Po ust. 20

11

S&D

ge

+

373, 246, 58

Ust. 25

12

S&D

ge

+

330, 323, 23

Ust. 35

6

S&D

 

+

 

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

 

2

 

Po ust. 50

3

EFDD

 

-

 

Ust. 51

13

S&D

ge

+

361, 286, 25

Po ust. 53

4

EFDD

 

+

 

Ust. 56

14

S&D

ge

-

240, 404, 33

Ust. 69

7

S&D

 

+

 

Ust. 71

15

S&D

 

-

 

Ust. 72

1

Verts/ALE

 

+

 

Po ust. 72

2

Verts/ALE

 

+

 

Ust. 85

8

S&D

ge

-

299, 355, 24

Po motywie F

9

S&D

ge

+

371, 279, 27

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

553, 67, 56

Wnioski o głosowanie podzielone

S&D:

Ust. 35

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „o najwyższej liczbie zgłoszonych nieprawidłowości – Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Polski, Węgier, Portugalii i Litwy –”

Część druga

:

te słowa

7.   Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności

Sprawozdanie: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Ust. 36

2

ponad 76 posłów

 

+

 

Ust. 65

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 75

3

ponad 76 posłów

ge

-

230, 435, 5

Ust. 79

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 115

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 117

ust.

pierwotny tekst

go/ge

-

321, 333, 16

Ust. 119

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw AI

1

ponad 76 posłów

 

+

 

Motyw D

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

372, 295, 8

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

623, 33, 20

Wnioski o głosowanie odrębne

ponad 76 posłów ust. 65, 79, 115, 117

Wnioski o głosowanie podzielone

ponad 76 posłów

motyw D

Część pierwsza

:

„mając na uwadze, że zgodnie z przeprowadzonymi niedawno badaniami na każdy jeden wyprodukowany kilogram żywności emituje się do atmosfery średnio 4,5 kg CO2, że w Europie około 89 mln ton zmarnowanej żywności jest źródłem 170 mln ton CO2 rocznie, przy czym udział w tej wartości przedstawia się następująco: przemysł spożywczy (59 mln ton CO2 rocznie), spożycie w gospodarstwach domowych (78 mln ton CO2 rocznie), inne (33 mln ton CO2 rocznie); że produkcja 30 % żywności, która nie zostaje skonsumowana, powoduje zwiększenie o 50 % zużycia zasobów wodnych do celów nawadniania”

Część druga

:

„oraz że aby wyprodukować jeden kilogram wołowiny zużywa się od 5 do 10 ton wody;”

ust. 119

Część pierwsza

:

„wyraża nadzieję, że obowiązek wyładunku w WPRyb, który obecnie jest stopniowo wdrażany, doprowadzi do bardziej selektywnych narzędzi i metod połowowych, a ostatecznie do mniejszych odrzutów ryb w morzu;”

Część druga

:

„odnotowuje jednak, że obowiązek wyładunku nie ma zastosowania do wszystkich ryb, a zatem konieczne są kolejne środki;”

8.   Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu

Sprawozdanie: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

468, 89, 82


16 maja 2017 r.

1.   A8-0074/2017 — Helmut Scholz — Wyrażenie zgody

Za 585

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Briois, Kappel, Mayer Georg, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 52

ECR : Marias, Tomaševski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 15

EFDD : Mach

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Sylikiotis, Vallina

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Daniel Caspary

Przeciw : Steeve Briois

2.   A8-0169/2017 — Cristian Dan Preda — Wyrażenie zgody

Za 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 54

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 21

EFDD : Mach

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Sylikiotis, Vallina

NI : Balczó, Kovács

3.   A8-0174/2017 — Tomáš Zdechovský — Wyrażenie zgody

Za 561

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Konečná, Kyllönen, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Korwin-Mikke, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 33

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Parker, Reid, Seymour

ENF : Annemans, Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 77

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Kamall, Karim, McIntyre, Procter, Swinburne, Tannock, Van Orden

EFDD : Lundgren, Mach, Nuttall, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie

4.   A8-0187/2017 — Fernando Ruas — Wyrażenie zgody

Za 617

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux , Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 57

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 5

ENF : Annemans

GUE/NGL : Ferreira, Kari, Pimenta Lopes, Viegas

5.   A8-0178/2017 — Sabine Verheyen — Jedno głosowanie

Za 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Ernst, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Michels, Scholz, Spinelli

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 70

ECR : Halla-aho, Karlsson, Marias, Vistisen

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Le Hyaric, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 36

ECR : Swinburne

EFDD : Iwaszkiewicz, Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Chrysogonos, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Lösing, Matias, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Korwin-Mikke

Verts/ALE : Bové

6.   A8-0159/2017 — Julia Pitera — Rezolucja

Za 553

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Demesmaeker, Karlsson, Loones, Lucke, Macovei, Stevens, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 67

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

Wstrzymujący się 56

ALDE : van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Aliot, Bay, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Le Pen Marine, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

NI : Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Pospíšil

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Louis Aliot, Nicolas Bay

Wstrzymujący się : Steeve Briois

7.   A8-0175/2017 — Biljana Borzan — Rezolucja

Za 623

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 33

ALDE : Vajgl

ECR : Fitto, Henkel, Kölmel, Starbatty, Sulík, Trebesius

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Senra Rodríguez

NI : James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 20

ALDE : van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Tošenovský, Zahradil

EFDD : Gill Nathan, Lundgren, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Carthy, Lösing, Ní Riada

PPE : Reul, Sommer

Verts/ALE : Giegold

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Sabine Lösing, Ivo Vajgl

8.   A8-0162/2017 — Tiziana Beghin — Rezolucja

Za 468

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Macovei, Sulík, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Coelho, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Harms, Jávor, Ždanoka

Przeciw 89

ECR : Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Swinburne, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Valero

Wstrzymujący się 82

ECR : Demesmaeker, Karlsson, Loones, Škripek, Stevens, Tomaševski, Van Bossuyt, Žitňanská

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Carver, Coburn, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chountis, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, Kari, López Bermejo, Ní Riada, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

S&D : Guteland, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Ulvskog

Verts/ALE : Albrecht, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Vana

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marlene Mizzi


1.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/47


17 maja 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 17 MAJA 2017 R.

(2018/C 38/03)

Spis treśći

1.

Otwarcie posiedzenia 51

2.

Oświadczenie Przewodniczącego 51

3.

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji) 51

4.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji) 53

5.

Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji) 53

6.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata) 54

7.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) 54

8.

Przygotowania do szczytu G-7 (debata) 55

9.

Uroczyste posiedzenie — Organizacja Narodów Zjednoczonych 55

10.

Głosowanie 55

10.1.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 56

10.2.

Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 56

10.3.

FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 56

10.4.

Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie) 56

10.5.

Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (głosowanie) 57

10.6.

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (głosowanie) 57

10.7.

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 (głosowanie) 57

10.8.

Sytuacja na Węgrzech (głosowanie) 58

10.9.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie) 58

11.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania 58

12.

Korekty głosowania i zamiary głosowania 59

13.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 59

14.

Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu) 59

15.

Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) 60

16.

Uprawnienia i kontrola EBC (debata na aktualny temat) 60

17.

Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (debata) 61

18.

Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata) 61

19.

Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata) 62

20.

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (debata) 63

21.

Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (debata) 63

22.

Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 — Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne/niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (debata) 64

23.

Porządek obrad następnego posiedzenia 64

24.

Zamknięcie posiedzenia 64
LISTA OBECNOŚCI 65

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 67

1.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 67

2.

Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności 67

3.

FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego 68

4.

Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * 68

5.

Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki 68

6.

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 68

7.

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 69

8.

Sytuacja na Węgrzech 69

9.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 70

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 71

1.

A8-0196/2017 — Petri Sarvamaa — Jedno głosowanie 71

2.

A8-0114/2017 — Sajjad Karim — Jedno głosowanie 72

3.

A8-0176/2017 — Cora van Nieuwenhuizen — Jedno głosowanie 74

4.

A8-0171/2017 — Claude Moraes — Projekt decyzji Rady 75

5.

B8-0294/2017 — Rezolucja 77

6.

B8-0293/2017 — Rezolucja 78

7.

B8-0292/2017 — Rezolucja 80

8.

B8-0295/2017 — Popr. 5 82

9.

B8-0295/2017 — Popr. 1 83

10.

B8-0295/2017 — Popr. 6 85

11.

B8-0295/2017 — Ust. 7 86

12.

B8-0295/2017 — Rezolucja 88

13.

B8-0298/2017 — Popr. 9 90

14.

B8-0298/2017 — Popr. 12 91

15.

B8-0298/2017 — Popr. 13 93

16.

B8-0298/2017 — Ust. 26/1 94

17.

B8-0298/2017 — Popr. 1 96

18.

B8-0298/2017 — Popr. 2 97

19.

B8-0298/2017 — Motyw G 99

20.

B8-0298/2017 — Popr. 6 101

Protokół posiedzenia w dniu 17 maja 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.

2.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią i Transfobią oraz przypomniał, że Parlament zagłosuje jutro nad projektami rezolucji złożonymi ma zakończenie debaty w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (pkt 13 protokołu z dnia 16.5.2017).

3.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty — złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu — dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0361/2017);

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0363/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0365/2017);

Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0366/2017);

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0368/2017);

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy B8-0372/2017).

II.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0369/2017);

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0371/2017);

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0373/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0374/2017);

Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0375/2017);

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0376/2017);

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0377/2017).

III.

Południowy Sudan (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0358/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0359/2017);

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0360/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0362/2017);

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0364/2017);

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0367/2017);

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0370/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

4.   Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Debata odbyła się dnia 15 maja 2017 r. (pkt 16 protokołu z dnia 15.5.2017).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.5.2017.

5.   Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2017/2656(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.4.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller i Silvia Costa, w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck i Louis Michel, w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

Manfred Weber w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 17.5.2017.

6.   Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Herbertowi Reulowi, który udzielił odpowiedzi, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel i Elmar Brok.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi i Jean-Paul Denanot.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

Głos zabrali: Michel Barnier (główny negocjator) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME

Wiceprzewodnicząca

7.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała od grup GUE/NGL, ALDE, EFDD i ECR wniosek o głosowanie w Parlamencie zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu w sprawie decyzji komisji CULT o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie audiowizualnych usług medialnych: zmiana sytuacji na rynku (współsprawozdawczynie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 15 maja 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.5.2017).

Głosowanie nad decyzją komisji CULT o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych odbędzie się jutro, w czwartek 18 maja 2017 r.

Przewodnicząca poinformowała, że nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących decyzji komisji INTA, ITRE, IMCO, PECH i LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 15 maja 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.5.2017).

Komisje INTA, ITRE, IMCO, PECH i LIBE mogą zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu wyznaczonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

8.   Przygotowania do szczytu G-7 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu G-7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Carmelo Abela (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica i Jeppe Kofod.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Carmelo Abela i Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

Przewodniczący

9.   Uroczyste posiedzenie — Organizacja Narodów Zjednoczonych

W godz. od 12.05 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Antónia Guterresa, sekretarza generalnego ONZ.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF

Wiceprzewodniczący

10.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

10.1.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD)] — Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0209)

10.2.   Sprawozdanie roczne za rok 2014w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2015/2283(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0210)

10.3.   FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływu technologii na przyszłość sektora finansowego [2016/2243(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0211)

10.4.   Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto (P8_TA(2017)0212)

10.5.   Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez następujących posłów: Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, Claude Moraes i Judith Sargentini w imieniu komisji LIBE, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wykreślenie Gujany z tabeli w pkt I załącznika i dodanie do tej tabeli Etiopii (C(2017)01951 — 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0213)

10.6.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez nastepujących posłów: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D050182 — 2017/2675(RSP)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności — Sprawozdawca: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0214)

10.7.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez następujących posłów: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2017/2674(RSP)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (B8-0292/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0215)

10.8.   Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2016/2798(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.4.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 maja 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 17.5.2017).

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI (B8-0295/2017)

Przyjęto (P8_TA(2017)0216)

(Projekt rezolucji B8-0296/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

10.9.   Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0217)

11.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sajjad Karim — A8-0114/2017

Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil i Branislav Škripek

Sprawozdanie Cora van Nieuwenhuizen — A8-0176/2017

Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias i Petras Auštrevičius

Sytuacja na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)

Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek i Jan Zahradil

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)

Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias i Jiří Pospíšil.

12.   Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl — „Posiedzenia plenarne”/„Głosowania”/„Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.10 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND

Wiceprzewodniczący

13.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

14.   Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów (D043211/04 — 2017/2678(RPS) — termin: 5 sierpnia 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania węglanu potasu (E 501) w owocach i warzywach obranych, krojonych i rozdrobnionych (D050365/02 — 2017/2671(RPS) — termin: 3 lipca 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Dyrektywa Komisji uzupełniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi (D050582/03 — 2017/2684(RPS) — termin: 10 sierpnia 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2013/162/UE w celu skorygowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na okres od 2017 r. do 2020 r. (D050685/01 — 2017/2670(RPS) — termin: 29 lipca 2017 r.)

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art. 54 Regulaminu) opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

Decyzja Komisji określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę EN ISO 17994:2014 jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (D050748/01 — 2017/2679(RPS) — termin: 9 sierpnia 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/256/UE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego (D050903/02 — 2017/2677(RPS) — termin: 4 sierpnia 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok referencyjny 2018 (D050905/02 — 2017/2697(RPS) — termin: 16 sierpnia 2017 r.)

odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE.

15.   Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1333/2011 ustanawiającego normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów (C(2017)02827 — 2017/2673(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 maja 2017 r.

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

16.   Uprawnienia i kontrola EBC (debata na aktualny temat)

Uprawnienia i kontrola EBC (2017/2690(RSP))

Głos zabrał Joachim Starbatty, aby rozpocząć debatę.

Głos zabrali: Carmelo Abela (urzędujący przewodniczący Rady) i Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch, niezrzeszony, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan i Pedro Silva Pereira.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík i Marisa Matias.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.

17.   Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści [COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Carlos Zorrinho (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marco Zullo (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Sabine Verheyen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT) i Angelika Niebler w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis, niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec i Notis Marias.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Jean-Marie Cavada.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 18.5.2017.

18.   Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskýego i Monikę Macovei, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF i Georgios Epitideios, niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulikę, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčici, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.

19.   Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Transport drogowy w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto i Andor Deli.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec i Deirdre Clune.

Głos zabrał Phil Hogan.

Głos zabrali: Peter van Dalen i Michael Cramer, aby zadać pytanie Philowi Hoganowi, na które ten ostatni odpowiedział.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 18.5.2017.

20.   Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (debata)

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei [2015/2059(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Joachim Schuster w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz i Bernd Lange.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Paloma López Bermejo.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Adam Szejnfeld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 18.5.2017.

21.   Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000037/2017) które skierowali Bernd Lange i Sajjad Karim, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI

Wiceprzewodniczący

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Fernando Ruas w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: sesja czerwcowa.

22.   Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021— Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne/niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią [06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0072/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000023/2017), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne/niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange rozwinął pytanie i David Borrelli przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji), który odpowiedział również na pytanie.

Głos zabrali: Artis Pabriks w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Phil Hogan i David Borrelli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 18.5.2017.

23.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 603.781/OJJE).

24.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.20.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Pavel Telička

Wiceprzewodniczący


17 maja 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski


17 maja 2017 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

554, 70, 8

2.   Sprawozdanie roczne za rok 2014w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

Sprawozdanie: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

545, 25, 90

3.   FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego

Sprawozdanie: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

544, 107, 14

4.   Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów *

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0171/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: projekt decyzji Rady

gi

+

592, 69, 15

5.   Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

Projekt rezolucji: B8-0294/2017 (większość głosów posłów do Parlamentu wymagana do przyjęcia projektu rezolucji)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0294/2017 (komisje LIBE, ECON)

Po motywie H

1

PPE

ge

-

314, 339, 24

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

392, 80, 207

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: głosowanie końcowe

6.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119

Projekt rezolucji: B8-0293/2017

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0293/2017 (komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

425, 230, 27

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE, ENF: głosowanie końcowe

7.   Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9

Projekt rezolucji: B8-0292/2017

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0292/2017 (komisja ENVI)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

435, 216, 34

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE, ENF: głosowanie końcowe

8.   Sytuacja na Węgrzech

Projekty rezolucji: B8-0295/2017, B8-0296/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0295/2017 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

Ust. 2

5

ENF

gi

-

77, 570, 19

Po ust. 2

1

ECR

gi

-

152, 521, 8

Ust. 3

6

ENF

gi

-

85, 520, 58

Po ust. 3

4

ALDE

 

+

 

Po ust. 5

7

ALDE

 

+

 

2

PPE

gi

 

Ust. 6

ust.

pierwotny tekst

go/ge

+

344, 318, 18

Ust. 7

ust.

pierwotny tekst

gi

+

342, 303, 38

Ust. 8

3

PPE

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

go/ge

+

346, 311, 29

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

393, 221, 64

Projekt rezolucji B8-0296/2017 (PPE)

Ust. 2

2

ENF

gi

 

Ust. 3

3

ENF

gi

 

Po ust. 4

1

PPE

gi

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

 

Wnioski o głosowanie imienne

ECR: poprawka 1 (B8-0295/2017)

ENF: ust. 7, popr. 2, 5, 6, głosowanie końcowe (B8-0295/2017), popr. 1, 2, 3, głosowanie końcowe (B8-0296/2017)

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

9.   Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Projekt rezolucji: B8-0298/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0298/2017 (komisja EMPL)

Ust. 1

9

ENF

gi

-

76, 604, 8

Ust. 4

10

ENF

 

-

 

Ust. 5

11

ENF

 

-

 

Ust. 6

12

ENF

gi

-

62, 555, 70

Ust. 7

13

ENF

gi

-

51, 608, 24

Ust. 8

14

ENF

 

-

 

Ust. 26

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

+

530, 71, 89

2

+

 

Motyw A

1

ENF

gi

-

63, 615, 10

Motyw B

2

ENF

gi

-

55, 612, 16

Motyw D

3

ENF

 

-

 

Motyw F

4

ENF

 

-

 

Motyw G

5

ENF

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

gi

+

592, 44, 56

Motyw H

6

ENF

gi

-

62, 604, 13

Motyw I

7

ENF

 

-

 

Po motywie J

8

ENF

 

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ENF: poprawki 1, 2, 6, 9, 12, 13, motyw G

Wnioski o głosowanie podzielone

ENF:

ust. 26

Część pierwsza

:

„podkreśla potrzebę lepszego zrozumienia kwalifikacji przyznawanych poza terytorium UE z myślą o ich walidacji i uznawaniu w celu wspierania integracji migrantów i uchodźców w społeczeństwie europejskim, na rynku pracy UE oraz w ramach unijnych systemów kształcenia i szkolenia;”

Część druga

:

„w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje zalecenie budujące podwaliny pod relacje między krajowymi i regionalnymi ramami kwalifikacji w państwach trzecich, krajowymi ramami kwalifikacji w państwach członkowskich i europejskimi ramami kwalifikacji, w szczególności opcję zorganizowanych dialogów z krajami ościennymi UE, które podpisały z nią układ o stowarzyszeniu, co może prowadzić do wzmocnienia ich krajowych ram kwalifikacji względem europejskich ram kwalifikacji, jak również wsparcia UE (np. w ramach pomocy rozwojowej) dla państw trzecich na rzecz opracowywania krajowych ram kwalifikacji;”


17 maja 2017 r.

1.   A8-0196/2017 — Petri Sarvamaa — Jedno głosowanie

Za 554

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Złotowski

EFDD : Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Paksas, Tamburrano, Valli

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Martin Dominique, Mayer Georg, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 70

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská

EFDD : Agnew, Arnott, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Maltese, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, James, Kovács, Morvai, Woolfe

PPE : Adaktusson, Winkler Hermann

Wstrzymujący się 8

ALDE : Meissner, Müller, Selimovic, Wikström

ECR : Gericke, Zīle

PPE : Jahr, Zeller

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Angelo Ciocca, Rachida Dati, Luke Ming Flanagan, Piernicola Pedicini, Franck Proust, Rainer Wieland

2.   A8-0114/2017 — Sajjad Karim — Jedno głosowanie

Za 545

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, González Peñas, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, López Bermejo, Mineur, Omarjee, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Staes, Turmes, Valero

Przeciw 25

ALDE : Calvet Chambon

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Chountis, Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 90

EFDD : Arnott

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Vana, Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Franck Proust, Rainer Wieland

Przeciw : Luke Ming Flanagan

3.   A8-0176/2017 — Cora van Nieuwenhuizen — Jedno głosowanie

Za 544

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Paksas

ENF : Kappel

GUE/NGL : Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 107

EFDD : Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Collins, Corrao, D'Amato, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Verts/ALE : Bové, Buchner, Bütikofer

Wstrzymujący się 14

ENF : Bay, Le Pen Marine, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Omarjee

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Verts/ALE : Hudghton, Rivasi, Smith

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Reinhard Bütikofer, Franck Proust

Przeciw : Nicolas Bay, Marine Le Pen

4.   A8-0171/2017 — Claude Moraes — Projekt decyzji Rady

Za 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : de Jong, Konečná, Kyllönen, Mineur, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Morvai, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 69

ECR : Marias

EFDD : (The Earl of) Dartmouth, von Storch

ENF : Aliot, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 15

EFDD : Agnew, Arnott, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

ENF : Atkinson, Żółtek

GUE/NGL : Sakorafa, Spinelli

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : William (The Earl of) Dartmouth

5.   B8-0294/2017 — Rezolucja

Za 392

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Gosiewska, Macovei, Marias

EFDD : Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Cicu, Cirio, Ferber, Hohlmeier, Martusciello, Niebler, Pabriks, Rolin, Šuica

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 80

ALDE : Kallas

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : (The Earl of) Dartmouth

ENF : Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : Chauprade, Dodds, Woolfe

PPE : Brok, Caspary, Dorfmann, Jahr, Langen, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Schöpflin, Thun und Hohenstein, Wieland

Wstrzymujący się 207

ALDE : Mazuronis

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

NI : James, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Jáuregui Atondo

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Albert Deß, Ramón Jáuregui Atondo

Wstrzymujący się : William (The Earl of) Dartmouth

6.   B8-0293/2017 — Rezolucja

Za 425

ALDE : Arthuis, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Diaconu, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jakovčić, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Toom, Weber Renate

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Casa, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Florenz, Gál, Gardini, Grzyb, Gyürk, Hölvényi, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Malinov, Maydell, Pabriks, Peterle, Petir, Radev, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schöpflin, Siekierski, Sógor, Spyraki, Šuica, Tolić, Urutchev, Vaidere, Vozemberg-Vrionidi, Zovko, Zver

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 230

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Dodds, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Belet, Böge, Brok, Buda, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kelly, Koch, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tomc, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Wstrzymujący się 27

EFDD : Arnott

ENF : Atkinson

NI : James

PPE : Buzek, Cadec, Collin-Langen, Corazza Bildt, Łukacijewska, Pospíšil, Saïfi, Szejnfeld, Tőkés, Țurcanu, Ungureanu, Zeller

S&D : Blanco López, Cabezón Ruiz, De Castro, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Jáuregui Atondo, López, López Aguilar, Rodríguez-Piñero Fernández

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Soledad Cabezón Ruiz, Lefteris Christoforou, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Aldo Patriciello, Romana Tomc, Ivo Vajgl

Wstrzymujący się : Rachida Dati

7.   B8-0292/2017 — Rezolucja

Za 435

ALDE : Arthuis, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Diaconu, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jakovčić, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Takkula, Telička, Toom, Vajgl, Weber Renate

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Škripek, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Cirio, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Engel, Erdős, Faria, Ferber, Gabriel, Gál, Gardini, Grzyb, Gyürk, Hohlmeier, Hölvényi, Jazłowiecka, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kyrtsos, Lavrilleux, Łukacijewska, McGuinness, Malinov, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Pabriks, Peterle, Petir, Radev, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schöpflin, Siekierski, Spyraki, Šuica, Tolić, Urutchev, Vaidere, Vozemberg-Vrionidi, Wenta, Zovko, Zver

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 216

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

NI : Dodds, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Belet, Böge, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Clune, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Herranz García, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Joulaud, Kalinowski, Kelly, Koch, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Wstrzymujący się 34

ALDE : Uspaskich

EFDD : Arnott, Batten

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : James

PPE : Cadec, Christoforou, Coelho, Collin-Langen, Hetman, McAllister, Niebler, Pieper, Pospíšil, Saïfi, Szejnfeld, Tőkés, Ungureanu, Zdrojewski, Zeller

S&D : Blanco López, Bonafè, De Castro, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Jáuregui Atondo, López, López Aguilar, Rodríguez-Piñero Fernández

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Ivana Maletić, Aldo Patriciello, Romana Tomc

Wstrzymujący się : Rachida Dati

8.   B8-0295/2017 — Popr. 5

Za 77

ECR : Czesak, Dzhambazki, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Kefalogiannis, Tolić, Zovko

S&D : McAvan

Przeciw 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zīle, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Pedicini, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Wstrzymujący się 19

ALDE : Mazuronis

ECR : Czarnecki, Fotyga, Karski, Škripek, Sulík, Swinburne, Tošenovský, Zahradil

EFDD : Arnott, Batten, Iwaszkiewicz, Lundgren, Valli, Winberg

ENF : Żółtek

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Manolis Kefalogiannis, Linda McAvan, Željana Zovko

9.   B8-0295/2017 — Popr. 1

Za 152

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, Konečná, Ní Riada

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Bocskor, Csáky, Deli, Deutsch, Erdős, Hölvényi, Kósa, Petir, Schöpflin, Tőkés, Tolić, Winkler Iuliu, Záborská, Zovko

Przeciw 521

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Demesmaeker, Loones, Macovei, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Zullo

ENF : de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 8

ALDE : Mazuronis

ECR : van Dalen, Karlsson

GUE/NGL : Kohlíček

NI : James

PPE : Salini, Šulin, Zver

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marco Zullo

Przeciw : Željana Zovko

10.   B8-0295/2017 — Popr. 6

Za 85

ECR : Czarnecki, Czesak, Dzhambazki, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sulík, Tomaševski, Tošenovský, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Tolić, Zovko

Przeciw 520

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Belder, van Dalen, Gericke, Girling, Karlsson, Macovei, Marias, Žitňanská

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese , Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 58

ALDE : Mazuronis

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Morvai

S&D : Frunzulică, Keller Jan

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Željana Zovko

11.   B8-0295/2017 — Ust. 7

Za 342

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Macovei

EFDD : Borrelli

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Belet, Boni, Corazza Bildt, Engel, Faria, Fjellner, Herranz García, Hökmark, Lamassoure, Lavrilleux, Preda, Radev, Reding, Rolin, Saïfi, Štětina, Thun und Hohenstein, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Przeciw 303

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Konečná, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Langen, La Via, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się 38

ALDE : Mazuronis

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Chountis, De Masi, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Sylikiotis

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, Malinov, van Nistelrooij, Salini, Schreijer-Pierik

S&D : Fernández, Frunzulică, Keller Jan

Verts/ALE : Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jonás Fernández, Charles Goerens

Przeciw : Esther Herranz García, Massimiliano Salini

12.   B8-0295/2017 — Rezolucja

Za 393

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Karlsson, Macovei

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Belet, Bendtsen, Boni, Buzek, van de Camp, Casa, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Dorfmann, Ehler, Engel, Faria, Fernandes, Fjellner, Gambús, Hayes, Hökmark, Hübner, Jazłowiecka, Kefalogiannis, Kelly, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Łukacijewska, McGuinness, Malinov, Melo, Metsola, Monteiro de Aguiar, van Nistelrooij, Olbrycht, Patriciello, Pitera, Plura, Ponga, Preda, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Schreijer-Pierik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Vandenkendelaere, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel , Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Przeciw 221

ALDE : Grigule

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Ayuso, Balz, Bocskor, Böge, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Comi, Csáky, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kelam, Koch, Kósa, Kuhn, Langen, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mussolini, Nagy, Niebler, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Sógor, Šojdrová, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zeller, Zovko, Zver

Wstrzymujący się 64

ALDE : Mazuronis

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Ferreira, Kohlíček, Konečná, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Becker, Bogovič, Brok, Buda, Cadec, Christoforou, Collin-Langen, Danjean, Delahaye, Gabriel, Grossetête, Grzyb, Hetman, Joulaud, Kalinowski, Karas, Köstinger, Kovatchev, Marinescu, Maydell, Mureșan, Muselier, Niedermayer, Novakov, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Proust, Radev, Rübig, Sander, Schmidt, Schwab, Siekierski, Sommer, Urutchev, Verheyen, Wenta

Verts/ALE : Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jakop Dalunde, Charles Goerens, Benedek Jávor, Marlene Mizzi, Bogdan Brunon Wenta

Przeciw : Janice Atkinson, Aldo Patriciello

Wstrzymujący się : Rachida Dati, Elisabeth Morin-Chartier

13.   B8-0298/2017 — Popr. 9

Za 76

ALDE : Rochefort

ECR : Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

Przeciw 604

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Farage, Ferrara, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust , Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 8

ALDE : Mazuronis, Väyrynen

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

GUE/NGL : Kari

NI : Dodds

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Robert Rochefort

14.   B8-0298/2017 — Popr. 12

Za 62

ALDE : Rochefort

ECR : Girling, Macovei

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

Przeciw 555

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Marias, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 70

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Morvai

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Robert Rochefort

15.   B8-0298/2017 — Popr. 13

Za 51

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, de Jong, Mineur, Ní Riada

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

Przeciw 608

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber , Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 24

ECR : Demesmaeker, Loones, Piecha, Sernagiotto, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson

NI : Dodds

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Dominique Martin

16.   B8-0298/2017 — Ust. 26/1

Za 530

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Macovei

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 71

ECR : Barekov, Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Marias, Starbatty, Trebesius, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Martusciello

S&D : Christensen

Wstrzymujący się 89

ALDE : Grigule, Mazuronis

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Bocskor, Deli, Deutsch, Erdős, Gyürk, Hölvényi, Kósa, Schöpflin, Sógor

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Kinga Gál

17.   B8-0298/2017 — Popr. 1

Za 63

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Kari

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

S&D : dos Santos

Przeciw 615

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 10

EFDD : von Storch

ENF : de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, de Jong, Mineur, Ní Riada

18.   B8-0298/2017 — Popr. 2

Za 55

ECR : Vistisen

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt

Przeciw 612

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, James, Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 16

ECR : Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Loones, Lucke, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt

EFDD : von Storch

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Dominique Martin

19.   B8-0298/2017 — Motyw G

Za 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Schaffhauser, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, De Masi, Kyllönen, Lösing, Ní Riada, Papadimoulis, Spinelli, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Le Pen Jean-Marie

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 44

ALDE : Kyuchyuk

ECR : Karlsson, Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Le Pen Marine, Marusik, Salvini, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Arimont, La Via

S&D : Tarabella, Ulvskog

Wstrzymujący się 56

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Zahradil

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Aliot, Goddyn, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas

NI : Balczó, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Pascal Arimont, Marc Tarabella, Marita Ulvskog

Przeciw : Louis Aliot, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch

Wstrzymujący się : Dimitrios Papadimoulis

20.   B8-0298/2017 — Popr. 6

Za 62

ECR : Škripek

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Maullu

S&D : Costa

Przeciw 604

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Wstrzymujący się 13

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Kohlíček

NI : Morvai


1.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/103


18 maja 2017 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 18 MAJA 2017 R.

(2018/C 38/04)

Spis treśći

1.

Otwarcie posiedzenia 108

2.

Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu) 108

3.

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (złożone projekty rezolucji) 108

4.

Strategia UE na rzecz Syrii (złożone projekty rezolucji) 109

5.

Obóz dla uchodźców w Dadaab (złożone projekty rezolucji) 109

6.

Urzeczywistnienie relokacji (złożone projekty rezolucji) 110

7.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (złożone projekty rezolucji) 110

8.

Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE — Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (debata) 111

9.

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata) 112

9.1.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy 112

9.2.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny 112

9.3.

Południowy Sudan 113

10.

Skład Parlamentu 113

11.

Głosowanie 114

11.1.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (głosowanie) 114

11.2.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (głosowanie) 115

11.3.

Południowy Sudan (głosowanie) 115

11.4.

Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 116

11.5.

Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 117

11.6.

Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie) 117

11.7.

Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (głosowanie) 117

11.8.

Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I (głosowanie) 118

11.9.

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (głosowanie) 118

11.10.

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (głosowanie) 118

11.11.

Strategia UE na rzecz Syrii (głosowanie) 119

11.12.

Transport drogowy w Unii Europejskiej (głosowanie) 120

11.13.

Obóz dla uchodźców w Dadaab (głosowanie) 120

11.14.

Urzeczywistnienie relokacji (głosowanie) 120

11.15.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (głosowanie) 121

12.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania 121

13.

Korekty głosowania i zamiary głosowania 122

14.

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 122

15.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia 123

16.

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata) 123

17.

Składanie dokumentów 123

18.

Petycje 124

19.

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów 125

20.

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia 127

21.

Kalendarz następnych posiedzeń 128

22.

Przerwa w obradach 128
LISTA OBECNOŚCI 131

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA 132

1.

Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy 132

2.

Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny 133

3.

Sudan Południowy 134

4.

Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 *** 134

5.

Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE 135

6.

Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności 135

7.

Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I 135

8.

Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I 135

9.

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 136

10.

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie 136

11.

Strategia UE na rzecz Syrii 137

12.

Transport drogowy w Unii Europejskiej 138

13.

Obóz dla uchodźców w Dadaab 141

14.

Urzeczywistnienie relokacji 142

15.

Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii 142

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 143

1.

RC-B8-0358/2017 — Popr. 1 143

2.

A8-0072/2017 — David Borrelli — Wyrażenie zgody 144

3.

A8-0139/2017 — Andrey Novakov — Jedno głosowanie 145

4.

A8-0180/2017 — Ruža Tomašić — Jedno głosowanie 147

5.

A8-0378/2016 — Jean-Marie Cavada — Popr. 54 148

6.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 8 150

7.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 9 151

8.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 10 153

9.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 12 154

10.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 13 156

11.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 14 157

12.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 16 158

13.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 1 160

14.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Popr. 17 161

15.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Rezolucja 163

16.

RC-B8-0345/2017 — Ust. 7 164

17.

RC-B8-0345/2017 — Motyw E 166

18.

RC-B8-0331/2017 — Ust. 15/2 168

19.

B8-0290/2017 — Popr. 7 169

20.

B8-0290/2017 — Ust. 8/2 171

21.

B8-0290/2017 — Ust. 11/1 172

22.

B8-0290/2017 — Ust. 11/2 174

23.

B8-0290/2017 — Popr. 11 175

24.

B8-0290/2017 — Popr. 2 177

25.

B8-0290/2017 — Ust. 26 178

26.

B8-0290/2017 — Popr. 8 180

27.

B8-0290/2017 — Ust. 47/2 181

28.

B8-0290/2017 — Ust. 47/3 183

29.

RC-B8-0300/2017 — Rezolucja 184

30.

B8-0340/2017 — Rezolucja 186

Protokół posiedzenia w dniu 18 maja 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

2.   Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z wtorku 16 maja 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 16.5.2017).

Komisje BUDG i ECON mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

3.   Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu z uwzględnieniem osiedli (2016/2998(RSP))

Debata odbyła się dnia 22 listopada 2016 r. (pkt 11 protokołu z dnia 22.11.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé i Pascal Durand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post i Edouard Martin, w imieniu grupy S&D, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva i Martina Michels, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

Hilde Vautmans i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 18.5.2017.

4.   Strategia UE na rzecz Syrii (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Strategia UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo i Ángela Vallina, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics i Claude Turmes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 18.5.2017.

5.   Obóz dla uchodźców w Dadaab (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obóz dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 12 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Elena Valenciano i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga i Željana Zovko w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 18.5.2017.

6.   Urzeczywistnienie relokacji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Urzeczywistnienie relokacji (2017/2685(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera i Michał Boni w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos i Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva i Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie urzeczywistnienia relokacji (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

Helga Stevens, Branislav Škripek i Monica Macovei w imieniu grupy ECR, w sprawie urzeczywistnienia relokacji (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton i Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, w sprawie urzeczywistnienia relokacji (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 18.5.2017.

7.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2017) które skierował Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji: Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Debata odbyła się dnia 16 maja 2017 r. (pkt 13 protokołu z dnia 16.5.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun i Terry Reintke, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

Sandra Kalniete, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii w Rosji (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 18.5.2017.

8.   Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE — Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (debata)

Sprawozdanie dotyczące właściwej kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE [2016/2302(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw pomocy technicznej w ramach polityki spójności [2016/2303(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov i Ruža Tomašić przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Daniele Viotti (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Miguel Viegas (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Maria Spyraki w imieniu grupy PPE, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Dimitrios Papadimoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Jakop Dalunde, Raymond Finch, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franca Bogovicia, i Eleftherios Synadinos.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič i Viorica Dăncilă.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Corina Crețu, Andrey Novakov i Ruža Tomašić.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 18.5.2017 i pkt 11.6 protokołu z dnia 18.5.2017.

9.   Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.5.2017)

9.1.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy

Projekty rezolucji B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta i António Marinho e Pinto przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Corina Crețu, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 18.5.2017.

9.2.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny

Projekty rezolucji B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot i Notis Marias.

Głos zabrała Corina Crețu, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 18.5.2017.

9.3.   Południowy Sudan

Projekty rezolucji B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský i Javier Nart przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Maria Grapini i Marek Jurek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Corina Crețu, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 18.5.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tunne Kelam, w sprawie sytuacji Tatarów krymskich; Sotirios Zarianopoulos i Eleonora Forenza w sprawie wczorajszej wizyty prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Strasburgu.

10.   Skład Parlamentu

Sylvie Goulard i Marielle de Sarnez zostały mianowane odpowiednio na stanowiska ministra obrony narodowej i ministra do spraw europejskich odpowiedzialnego za sprawy europejskie przy ministrze ds. Europy i spraw zagranicznych, ze skutkiem od dnia 18 maja 2017 r.

Na mocy art. 3 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlament przyjmuje ten fakt do wiadomości i zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz art. 3 ust. 2 akapit drugi i art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdza wakat w odniesieniu do tych mandatów ze skutkiem od dnia 18 maja 2017 r.

11.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

11.1.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0361/2017 (zastępujący B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness i Giovanni La Via, w imieniu grupy politycznej PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR,

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD,

Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0218)

11.2.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0369/2017 (zastępujący B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere i Giovanni La Via, w imieniu grupy politycznej PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD,

Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0219)

(Projekt rezolucji B8-0375/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Charles Tannock przedstawił poprawki ustne do poprawki 2 i do motywu M. Poprawki ustne zostały przyjęte.

11.3.   Południowy Sudan (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI B8-0358/2017 (zastępujący B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness i Giovanni La Via, w imieniu grupy politycznej PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR,

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Merja Kyllönen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Judith Sargentini, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD,

Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0220)

11.4.   Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021*** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią [06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0221)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umów i protokołów.

11.5.   Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące właściwej kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE [2016/2302(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0222)

11.6.   Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw pomocy technicznej w ramach polityki spójności [2016/2303(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0223)

11.7.   Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści [COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0224)

11.8.   Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku [COM(2016)0287 — C8-0193/2016 — 2016/0151(COD)] — Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawczynie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Wymagana zwykła większość) (głosowanie tajne)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 18.5.2017) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, aby zwrócić się z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu, Angel Dzhambazki za wnioskiem i Sabine Verheyen przeciw wnioskowi.

W GE (przy 245 głosach za, 353 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

11.9.   Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei [2015/2059(INI)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0225)

11.10.   Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu z uwzględnieniem osiedli (2016/2998(RSP))

Debata odbyła się dnia 22 listopada 2016 r. (pkt 11 protokołu z dnia 22.11.2016)).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 18 maja 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 18.5.2017).

Projekty rezolucji B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 i B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0345/2017 (zastępujący B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 i B8-0354/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy politycznej PPE,

Victor Boștinaru i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock i Anders Primdahl Vistisen, w imieniu grupy ECR,

Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Tamás Meszerics, Bart Staes i Jill Evans, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2017)0226)

(Projekt rezolucji B8-0348/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

11.11.   Strategia UE na rzecz Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0331/2017 (zastępujący B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Tokia Saïfi, w imieniu grupy politycznej PPE,

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0227)

(Projekt rezolucji B8-0335/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

11.12.   Transport drogowy w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0228)

11.13.   Obóz dla uchodźców w Dadaab (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0300/2017 (zastępujący B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev i Joachim Zeller, w imieniu grupy politycznej PPE,

Maria Arena i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0229)

(Projekt rezolucji B8-0336/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

11.14.   Urzeczywistnienie relokacji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0340/2017, B8-0343/2017 i B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0340/2017

Przyjęto (P8_TA(2017)0230)

(Projekty rezolucji B8-0343/2017 i B8-0344/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

11.15.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0349/2017 (zastępujący B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE,

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis i Dennis de Jong, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P8_TA(2017)0231)

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT

Wiceprzewodnicząca

12.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie David Borrelli — A8-0072/2017

Daniel Hannan

Sprawozdanie Jean-Marie Cavada — A8-0378/2016

Michaela Šojdrová i Momchil Nekov

Sprawozdanie Andrey Novakov — A8-0139/2017

Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ruža Tomašić — A8-0180/2017

Igor Šoltes i Momchil Nekov

Sprawozdanie Adam Szejnfeld — A8-0123/2017

Michaela Šojdrová, Marian Harkin i Seán Kelly

Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP)) — RC-B8-0345/2017

Ana Gomes

Strategia UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP)) — RC-B8-0331/2017

Andrejs Mamikins i José Inácio Faria

Transport drogowy w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP)) — B8-0290/2017

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki i Lucy Anderson

Obóz dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP)) — RC-B8-0300/2017

Jens Rohde

Urzeczywistnienie relokacji — (2017/2685(RSP)) — RC-B8-0340/2017

Andrejs Mamikins.

13.   Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl — „Posiedzenia plenarne”/„Głosowania”/„Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA

Wiceprzewodniczący

14.   Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (06182/1/2017 — C8-0150/2017 — 2012/0193(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc. CONT, LIBE

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 19 maja 2017 r.

15.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

16.   Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-00019/2017), którą skierowali: Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen i Julia Pitera, do Komisji: Różnice w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Igora Šoltesa, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Țurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Patricija Šulin, Monika Smolková i Urszula Krupa.

Głos zabrała Corina Crețu.

Debata została zamknięta.

17.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (07725/2017 — C8-0157/2017 — 2017/0016(NLE))

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

2)

przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie pomocy dla osób niepełnosprawnych (B8-0265/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL opinia: LIBE

Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie negocjacji umowy o wolnym handlu z Mercosurem (B8-0266/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: INTA opinia: AGRI

Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zaburzeń oddychania (B8-0267/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Paloma López Bermejo. Projekt rezolucji w sprawie pylicy krzemowej jako choroby zawodowej (B8-0269/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI opinia: EMPL

Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania ujednoliconego europejskiego systemu gromadzenia danych na temat wirtualnego gwałtu w celu ustalenia priorytetów w przeciwdziałaniu przemocy internetowej o podłożu seksualnym w UE (B8-0278/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM

Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie promowania korzystania z alfabetu Braille'a (B8-0279/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiego planu eliminacji wirusowego zapalenia wątroby typu C (B8-0280/2017)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

18.   Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 15 maja 2017 r.

(*) Nazwisko poufne Roland Van der Hoek (nr 0247/2017); Steffi Altrock nr 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr 0250/2017); David Nudd (nr 0251/2017); Dorota Białoń (nr 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr 0254/2017); (*) (nr 0255/2017); (*) (nr 0256/2017); Martin Keatings (nr 0257/2017); (*) (nr 0258/2017); (*) (nr 0259/2017); (*) (nr 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0261/2017); (*) (nr 0262/2017); Massimo Terrile (nr 0263/2017); Ella Wade (nr 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr 0265/2017); (*) (nr 0266/2017); Monia Tondini (nr 0267/2017); Michele Chimienti (nr 0268/2017); (*) (nr 0269/2017); Antonis Theocharous (nr 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr 0271/2017); (*) (nr 0272/2017); (*) (nr 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr 0275/2017); (*) (nr 0276/2017); Annunziata Stano (nr 0277/2017); Cosmery Calò (nr 0278/2017); Caterina Pavone (nr 0279/2017); (*) (nr 0280/2017); (*) (nr 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr 0282/2017); Letizia Spaventa (nr 0283/2017); Tom Murphy (nr 0284/2017); (*) (nr 0285/2017); (*) (nr 0286/2017); (*) (nr 0287/2017); (*) (nr 0288/2017); (*) (nr 0289/2017); (*) (nr 0290/2017); (*) (nr 0291/2017); (*) (nr 0292/2017); (*) (nr 0293/2017); (*) (nr 0294/2017); (*) (nr 0295/2017); (*) (nr 0296/2017); Benedict Garrett (nr 0297/2017); János Méry (nr 0298/2017); (*) (nr 0299/2017); Ryszard Florek (nr 0300/2017); (*) (nr 0301/2017); Ivan Bisconti (nr 0302/2017); (*) (nr 0303/2017); (*) (nr 0304/2017); Jorge André Moreira (nr 0305/2017); (*) (nr 0306/2017); Fiona Godfrey (nr 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0308/2017); Flavio Miccono (nr 0309/2017); (*) (nr 0310/2017); (*) (nr 0311/2017); (*) (nr 0312/2017); (*) (nr 0314/2017); (*) (nr 0315/2017); Simon Baraldi (nr 0316/2017); Simon Baraldi (nr 0317/2017); (*) (nr 0318/2017); (*) (nr 0319/2017); Detlef Zöllner (nr 0320/2017); (*) (nr 0321/2017); (*) (nr 0322/2017); (*) (nr 0323/2017); (*) (nr 0324/2017); (*) (nr 0325/2017); (*) (nr 0326/2017); Alberto Cirio (nr 0327/2017); (*) (nr 0328/2017); (*) (nr 0329/2017); Sándor Gáspár (nr 0330/2017); (*) (nr 0331/2017); (*) (nr 0332/2017); (*) (nr 0333/2017); (*) (nr 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr 0335/2017); (*) (nr 0336/2017); (*) (nr 0337/2017); Guido Serra (nr 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr 0339/2017); (*) (nr 0340/2017); (*) (nr 0341/2017); (*) (nr 0342/2017); (*) (nr 0343/2017); (*) (nr 0344/2017); (*) (nr 0345/2017); (*) (nr 0346/2017); (*) (nr 0347/2017); (*) (nr 0348/2017); (*) (nr 0349/2017); (*) (nr 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr 0351/2017); (*) (nr 0352/2017); (*) (nr 0353/2017); Tanja Žagar (nr 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr 0355/2017); Ulrich Pompe (nr 0356/2017); Monika Waldkirch (nr 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0358/2017); (*) (nr 0359/2017); (*) (nr 0360/2017); (*) (nr 0361/2017); Alberto Cirio (nr 0362/2017); (*) (nr 0363/2017); Simon Baraldi (nr 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr 0367/2017); Simon Baraldi (nr 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr 0369/2017); (*) (nr 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr 0371/2017); (*) (nr 0372/2017); Andreas Scherer (nr 0373/2017); (*) (nr 0374/2017); Marco Bazzoni (nr 0375/2017); Marco Bazzoni (nr 0376/2017); Fotios Batzios (nr 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr 0378/2017); (*) (nr 0379/2017); (*) (nr 0380/2017); (*) (nr 0381/2017); (*) (nr 0382/2017); Crina Petrariu (nr 0383/2017); Botond Boer (nr 0384/2017); (*) (nr 0385/2017); Gini Blake (nr 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr 0387/2017); (*) (nr 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr 0389/2017); Fotios Batzios (nr 0390/2017); Francisco Milde (nr 0391/2017); (*) (nr 0392/2017); (*) (nr 0393/2017); (*) (nr 0394/2017); Jens Genzer (nr 0395/2017); (*) (nr 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr 0397/2017); Laura Ferrara (nr 0398/2017); (*) (nr 0399/2017); (*) (nr 0400/2017); (*) (nr 0401/2017); Véronique Desrame (nr 0402/2017); Christopher Blackmore (nr 0403/2017).

Petycja nr 0313/2017 została skreślona z rejestru ogólnego w następstwie jej wycofania przez składającego petycję już po rejestracji.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 15 maja 2017 r. przekazał do komisji właściwej — zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu — petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

19.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.) komisja AFCO

Skład Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja TRAN

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (2017/2064(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.)

komisja BUDG

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2017/2053(INI))

(opinia: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052(INI))

(opinia: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

komisja ENVI

Międzynarodowe zarządzanie oceanami — program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (JOIN(2016)0049 — 2017/2055(INI))

(opinia: PECH, TRAN (art. 54 Regulaminu)) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja INTA

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (2017/2070(INI))

(opinia: EMPL)

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (2017/2065(INI))

(opinia: ITRE, LIBE, IMCO)

komisja BUDG

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI))

(opinia: INTA, REGI, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja ECON

Unia bankowa — sprawozdanie roczne za rok 2017 (2017/2072(INI))

Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (COM(2017)0139 — 2017/2066(INI))

(opinia: IMCO)

komisja IMCO

Wdrożenie dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do przepisów i potrzeby reformy usług dotyczących wolnych zawodów (2017/2073(INI))

(opinia: EMPL)

komisja TRAN

Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (COM(2016)0766 — 2017/2067(INI))

(opinia: LIBE, IMCO)

komisja LIBE

Zwalczanie cyberprzestępczości (2017/2068(INI))

(opinia: ITRE, INTA, IMCO)

komisja PETI

Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE w 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian (2017/2069(INI))

(opinia: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 — C8-0380/2016 — 2016/0279(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc. JURI opinia: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (art. 39 Regulaminu)

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE opinia: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (art. 39 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.)

komisja ENVI

Międzynarodowe zarządzanie oceanami — program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (JOIN(2016)0049 — 2017/2055(INI))

(opinia: PECH, TRAN (art. 54 Regulaminu)) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja BUDG

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI))

(opinia: INTA, REGI, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja PETI

Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE w 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian (2017/2069(INI))

(opinia: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia2017 r.)

Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie (COM(2016)0491 — C8-0366/2016 — 2016/0236(COD))

komisje: IMCO, TRAN

(opinia: LIBE) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

Zarządzanie unią energetyczną (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))

komisje: ENVI, ITRE

(opinia: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

komisja AFET

Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (2017/2056(INI))

komisja INTA

Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (2017/2057(INI))

20.   Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

21.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2017 r.

22.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.40.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Antonio Tajani

Przewodniczący


18 maja 2017 r.

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI: Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE: Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


18 maja 2017 r.

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


18 maja 2017 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

mot.

motyw

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy

Projekty rezolucji: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0361/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

Ust. 9

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0361/2017

 

ECR

 

 

B8-0363/2017

 

Verts/ALE, EFDD

 

 

B8-0365/2017

 

S&D

 

 

B8-0366/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0368/2017

 

PPE

 

 

B8-0372/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ECR: ust. 9

2.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny

Projekty rezolucji: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0369/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

Ust. 1

2

Verts/ALE

 

+

z poprawką ustną

Po ust. 3

3

Verts/ALE

ge

+

278, 250, 93

Ust. 11

ust.

pierwotny tekst

go/ge

+

328, 274, 25

Motyw M

 

pierwotny tekst

 

 

z poprawką ustną

Po motywie M

1

Verts/ALE

ge

+

294, 245, 88

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0369/2017

 

ECR

 

 

B8-0371/2017

 

EFDD

 

 

B8-0373/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0374/2017

 

S&D

 

 

B8-0375/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0376/2017

 

PPE

 

 

B8-0377/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie odrębne

S&D: ust. 11

Różne

Charles Tannock zaproponował następujące poprawki ustne do poprawki 2 i do motywu M:

1. wzywa rząd Etiopii do natychmiastowego zwolnienia za kaucją i wycofania zarzutów, jakie postawiono dr. Gudinie, dr. Fikru Maru i wszystkim pozostałym więźniom politycznym oraz do umorzenia postępowań przeciwko Berhanu Nedze i Jawarowi Mohammedowi, którym postawiono zarzuty pod ich nieobecność, a którzy obecnie przebywają na wygnaniu; podkreśla, że dla nadania wiarygodności jakiemukolwiek dialogowi z opozycją należy zwolnić czołowych polityków opozycji, takich jak dr Merera Gudina; wzywa wysoką przedstawiciel UE, żeby zmobilizowała państwa członkowskie UE do pilnych działań w celu wszczęcia pod egidą ONZ międzynarodowego dochodzenia, dzięki któremu możliwe będzie wiarygodne, przejrzyste i niezależne śledztwo w sprawie zabicia demonstrantów, oraz żeby wywarła presję na rząd Etiopii, by ten udzielił zgody na takie dochodzenie;

M. mając na uwadze, że inni działacze, dziennikarze i obrońcy praw człowieka, w tym Getachew Shiferaw (redaktor naczelny Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (pracownik radia i telewizji Oromia), Eskinder Nega (znany dziennikarz), Bekele Gerba (działający na rzecz pokoju przedstawiciel ludu Oromów) oraz Andargachew Tsige (przywódca opozycji) zostali zatrzymani lub przebywają w areszcie; mając na uwadze, że działający w internecie aktywista Yonathan Tesfaye został skazany na podstawie przepisów dotyczących zwalczania terroryzmu, w związku z komentarzami, które zamieścił na Facebooku, i grozi mu kara od 10 do 20 lat pozbawienia wolności;

3.   Sudan Południowy

Projekty rezolucji: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0358/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

Po ust. 13

1

GUE/NGL

gi

-

264, 351, 8

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0358/2017

 

EFDD

 

 

B8-0359/2017

 

ECR

 

 

B8-0360/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0362/2017

 

S&D

 

 

B8-0364/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0367/2017

 

PPE

 

 

B8-0370/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: poprawka 1

4.   Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021***

Zalecenie: David Borrelli (A8-0072/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: wyrażenie zgody

gi

+

570, 38, 23

5.   Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

Sprawozdanie: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

497, 69, 62

6.   Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności

Sprawozdanie: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

580, 45, 3

7.   Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie

54

komisja

gi

+

586, 34, 8

8.   Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I

Sprawozdanie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (głosowanie tajne (art. 180 ust. 2 Regulaminu))

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Głosowanie: decyzja o przystąpieniu do negocjacji

taj

+

314, 266, 41

Różne

Grupy GUE/NGL, ALDE, EFDD i ECR złożyły wniosek o przeprowadzenie głosowania (art. 69c ust. 2 Regulaminu).

GUE/NGL, ALDE i ECR złożyły wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego (art. 180a ust. 2 Regulaminu).

9.   Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei

Sprawozdanie: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Po ust. 1

8

GUE/NGL

gi

-

131, 467, 24

9

GUE/NGL

gi

-

129, 484, 9

Ust. 2

10

GUE/NGL

gi

-

91, 489, 44

Ust. 4

11s

GUE/NGL

 

-

 

Ust. 5

12

GUE/NGL

gi

-

90, 523, 10

Ust. 7 po lit. d)

13

GUE/NGL

gi

-

128, 482, 15

Ust. 8

14

GUE/NGL

gi

-

133, 487, 6

Ust. 9

15

GUE/NGL

 

-

 

Ust. 10

16

GUE/NGL

gi

-

153, 465, 4

1

Verts/ALE

gi

-

153, 463, 6

Ust. 11

2s

Verts/ALE

 

-

 

17

GUE/NGL

gi

-

80, 475, 69

Po umocowaniu 9

3

GUE/NGL

 

-

 

Umocowanie 10

4

GUE/NGL

 

-

 

Motyw D

5

GUE/NGL

 

-

 

Motyw E tiret 1

6

GUE/NGL

 

-

 

Motyw E tiret 11

7

GUE/NGL

 

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

468, 118, 39

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: poprawka 1

GUE/NGL: poprawki 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

10.   Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie

Projekty rezolucji: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0345/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE i inni)

Ust. 5

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 7

ust.

pierwotny tekst

gi

+

479, 88, 56

Motyw E

ust.

pierwotny tekst

gi

+

521, 54, 46

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0345/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0346/2017

 

S&D

 

 

B8-0347/2017

 

ECR

 

 

B8-0348/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0352/2017

 

ALDE

 

 

B8-0354/2017

 

PPE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

EFDD: ust. 7, motyw E

Wnioski o głosowanie podzielone

EFDD:

ust. 5

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „wobec Izraelczyków”

Część druga

:

te słowa

Różne

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0345/2017 podpisali również Margrete Auken i Reinhard Bütikofer (grupa Verts/ALE).

11.   Strategia UE na rzecz Syrii

Projekty rezolucji: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0331/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)

Po ust. 6

3

EFDD

 

-

 

Po ust. 7

4

EFDD

 

-

 

Ust. 15

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

508, 98, 18

Po motywie E

1

EFDD

 

-

 

Po motywie F

2

EFDD

 

-

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0331/2017

 

S&D

 

 

B8-0333/2017

 

ECR

 

 

B8-0335/2017

 

EFDD

 

 

B8-0337/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0338/2017

 

ALDE

 

 

B8-0341/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0342/2017

 

PPE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: ust. 15 (część druga)

Wnioski o głosowanie podzielone

ECR:

ust. 15

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym za pomocą przesiedlenia i programów humanitarnego przyjmowania uchodźców”

Część druga

:

te słowa

12.   Transport drogowy w Unii Europejskiej

Projekt rezolucji: B8-0290/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0290/2017 (komisja TRAN)

Po ust. 3

7

Verts/ALE

gi

+

318, 287, 15

Ust. 4

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Ust. 8

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

-

248, 354, 19

Ust. 11

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1/gi

+

485, 103, 30

2/gi

-

198, 398, 22

Ust. 16

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

306, 300, 8

Ust. 17

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po ust. 19

11

Verts/ALE

gi

+

335, 270, 9

Ust. 20

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Po ust. 23

2

S&D

gi

+

336, 268, 9

Ust. 26

3

S&D

ge

-

280, 308, 24

ust.

pierwotny tekst

gi

+

421, 183, 8

Ust. 27

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Po ust. 27

8

Verts/ALE

gi

-

161, 442, 8

Ust. 32

9

Verts/ALE

 

-

 

ust.

pierwotny tekst

 

+

 

Po ust. 33

10

Verts/ALE

 

+

 

Po ust. 38

4

S&D

 

-

 

Ust. 44

5

S&D

 

+

 

Ust. 47

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

330, 270, 12

3/gi

+

342, 260, 8

Ust. 48

6

S&D

 

+

 

Po umocowaniu 17

1

S&D

ge

+

309, 287, 10

Motyw E

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

503, 102, 1

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ENF: ust. 8 (część druga), ust. 26

S&D: poprawka 2

Verts/ALE: poprawki 7, 8, 11, ust. 11, 26

EFDD: ust. 47 (część druga i trzecia)

Wnioski o głosowanie odrębne

EFDD: ust. 26

GUE/NGL: ust. 26, 32

ECR: ust. 20, 27

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 4

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „wzrost gospodarczy” i „oraz że stan gospodarki jest ściśle związany z konkurencyjnością unijnego sektora drogowego”

Część druga

:

te słowa

motyw E

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „generowaniu dalszego wzrostu gospodarczego oraz tworzeniu miejsc pracy, a także w promowaniu konkurencyjności i '”

Część druga

:

te słowa

ECR:

ust. 17

Część pierwsza

:

„jest zdania, że wymogi prawne powinny być proporcjonalne do charakteru prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa;”

Część druga

:

„ma jednak wątpliwości co do tego, czy zwolnienie lekkich pojazdów dostawczych ze stosowania szeregu europejskich przepisów jest wciąż uzasadnione z uwagi na rosnące wykorzystywanie tych pojazdów w międzynarodowym transporcie towarów, a także zwraca się do Komisji o przedstawienie sprawozdania diagnostycznego na temat konsekwencji gospodarczych oraz wpływu na środowisko i bezpieczeństwo w związku z coraz intensywniejszym wykorzystywaniem tych pojazdów;”

ponad 38 posłów

ust. 16

Część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów: „uproszczenie i”

Część druga

:

te słowa

PPE, ECR, ENF:

ust. 8

Część pierwsza

:

„wzywa państwa członkowskie do bliższej współpracy z organizacją Euro Contrôle Route i Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) w celu usprawnienia egzekwowania przepisów w dziedzinie transportu drogowego w Europie oraz do stworzenia solidnego mechanizmu zapewniającego równe i odpowiednie wdrożenie dotychczasowego dorobku, na przykład przez wsparcie państw członkowskich w zakresie certyfikacji, standaryzacji, wiedzy technicznej, gromadzenia danych, działań w dziedzinie szkolenia i nadzoru, a także przez zarządzanie platformami służącymi do wymiany informacji między ekspertami krajowymi a władzami;”

Część druga

:

„domaga się rozważenia utworzenia Europejskiej Agencji Transportu Drogowego w celu zapewnienia właściwego wdrożenia unijnych przepisów i promowania standaryzacji we wszystkich państwach członkowskich;”

S&D, ponad 38 posłów:

ust. 11

Część pierwsza

:

„domaga się, by Komisja zbadała możliwości zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i finansowych różnych przepisów krajowych w celu zapewnienia większej swobody w świadczeniu usług transportowych w całej UE;”

Część druga

:

„uważa, że na przykład w odniesieniu do warunków socjalnych pracownicy mobilni powinni mieć możliwość rozliczania się za dłuższy okres, nawet w przypadku pracy dla większej liczby kontrahentów, bez względu na liczbę zleceń;”

EFDD, S&D, ponad 38 posłów:

ust. 47

Część pierwsza

:

„zwraca uwagę, że poziom pustych przebiegów w transporcie drogowym wciąż jest wysoki, co ma negatywny wpływ na środowisko; przypomina, że w 2012 r. prawie jedna czwarta (23,2 %) wozokilometrów samochodów ciężarowych w UE przypadała na pojazdy poruszające się bez ładunku”

Część druga

:

„oraz że przyczyną pustych przebiegów są obecne ograniczenia dotyczące kabotażu, które uniemożliwiają przewoźnikom zwiększenie ładunku i tym samym podniesienie efektywności środowiskowej;”

Część trzecia

:

„podkreśla zatem pozytywny wpływ otwarcia rynku na efektywność środowiskową transportu drogowego;”

13.   Obóz dla uchodźców w Dadaab

Projekty rezolucji: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0300/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

Ust. 8

ust.

pierwotny tekst

go

+

 

Ust. 15

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Motyw W

ust.

pierwotny tekst

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

489, 31, 67

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0300/2017

 

S&D

 

 

B8-0332/2017

 

ECR

 

 

B8-0334/2017

 

PPE

 

 

B8-0336/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0339/2017

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL ust. 8

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:

ust. 15

Część pierwsza

:

„podkreśla potrzebę lepszego zarządzania granicami między Somalią a krajami z nią sąsiadującymi, które uznaje się za obszar działalności sieci przemytników i handlarzy ludźmi oraz przemytników broni, narkotyków i innych nielegalnych towarów, jako że sieci te finansują działalność przestępczą i terrorystyczną;”

Część druga

:

„oczekuje, że misja szkoleniowa UE do Somalii będzie ściśle współpracować z Amisom i władzami somalijskimi w celu wymiany wzorcowych praktyk w zakresie poprawy zarządzania granicami z myślą o zatrzymywaniu handlarzy ludźmi i przemytników;”

motyw W

Część pierwsza

:

„mając na uwadze, że UE przyznała na okres 2014–2020 kwotę 286 mln EUR ze środków EFR, a fundusze te mają służyć głównie wdrażaniu paktu światowego oraz budowaniu państwowości i pokoju, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększaniu odporności na kryzysy oraz kształceniu;”

Część druga

:

„mając na uwadze, że podczas szczytu w Valletcie w dniu 12 listopada 2015 r. utworzono fundusz powierniczy UE dla Afryki, by zająć się podstawowymi przyczynami destabilizacji, przymusowych wysiedleń i nielegalnej migracji przez wspieranie odporności na kryzysy, szans gospodarczych, równości szans, bezpieczeństwa i rozwoju; mając na uwadze, że UE zaspokaja podstawowe potrzeby życiowe uchodźców przebywających w obozach w Kenii;”

14.   Urzeczywistnienie relokacji

Projekty rezolucji: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B8-0340/2017 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

gi

+

398, 134, 41

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0343/2017

 

ECR

 

 

B8-0344/2017

 

ENF

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

ENF: głosowanie końcowe (B8-0340/2017)

15.   Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii

Projekty rezolucji: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0349/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE i inni)

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)

 

+

 

Projekty rezolucji grup politycznych

B8-0349/2017

 

S&D

 

 

B8-0350/2017

 

ECR

 

 

B8-0351/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0353/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0355/2017

 

ALDE

 

 

B8-0356/2017

 

PPE

 

 


18 maja 2017 r.

1.   RC-B8-0358/2017 — Popr. 1

Za 264

ECR : Czarnecki

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Szanyi

Wstrzymujący się 8

ENF : Marusik

GUE/NGL : Albiol Guzmán, de Jong, Konečná, López Bermejo, Mineur, Vallina

PPE : Faria

2.   A8-0072/2017 — David Borrelli — Wyrażenie zgody

Za 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 38

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Bendtsen

Wstrzymujący się 23

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Ferreira, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

NI : James, Korwin-Mikke

3.   A8-0139/2017 — Andrey Novakov — Jedno głosowanie

Za 497

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Macovei, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Paksas

GUE/NGL : Carthy, Konečná, Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 69

ECR : Marias, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Chountis, De Masi, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Matias, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 62

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Trebesius, Van Bossuyt

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Maltese, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch

PPE : Spyraki

4.   A8-0180/2017 — Ruža Tomašić — Jedno głosowanie

Za 580

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Ciocca, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea , Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Przeciw 45

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Wstrzymujący się 3

ECR : Karlsson, Sulík

NI : Balczó

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Marco Zanni

5.   A8-0378/2016 — Jean-Marie Cavada — Popr. 54

Za 586

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždan