ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 8

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
11 stycznia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2018/C 8/01 EBC/2017/44

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 8/02

Kursy walutowe euro

4

2018/C 8/03

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina [Cairanne (ChNP)]

5

2018/C 8/04

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Irlandia planuje przyjąć na podstawie art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

10

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 8/05

Środki wprowadzone przez Irlandię na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, o których mowa w motywie 1 decyzji C(2017) 2898 z dnia 8 maja 2017 r.

12

2018/C 8/06

Dni wolne od pracy w 2018 r.

14


PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

ZALECENIA

Europejski Bank Centralny

11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad wypłaty dywidend

(EBC/2017/44)

(2018/C 8/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6 oraz art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 34,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 468/2014 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Instytucje kredytowe zobowiązane są do kontynuowania przygotowań do terminowego i pełnego zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4) w wymagających okolicznościach makroekonomicznych oraz finansowych, które to okoliczności wywierają nacisk na zyskowność instytucji kredytowych, a co za tym idzie na ich zdolność do budowania bazy kapitałowej. Dodatkowo, mając na uwadze konieczność finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe, zachowawcza polityka dystrybucji zysków jest częścią właściwego zarządzania ryzykiem i częścią zdrowego systemu bankowego. Należy wykorzystać tę samą metodę, która została wskazana w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego EBC/2016/44 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

1.

Istnieje potrzeba, aby instytucje kredytowe ustanowiły zasady dotyczące dywidend oparte na zachowawczych oraz rozważnych założeniach w celu zapewnienia spełnienia po podziale zysków stosownych wymogów kapitałowych oraz zastosowania się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej.

a)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do ciągłego spełniania mających zastosowanie minimalnych wymogów kapitałowych („wymogów filaru 1”). Wymogi te obejmują współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 w wysokości 4,5 %, współczynnik kapitału Tier 1 w wysokości 6 % oraz całkowity współczynnik kapitałowy w wysokości 8 %, zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

b)

Dodatkowo instytucje kredytowe zobowiązane są do ciągłego spełniania wymogów kapitałowych, które zostały nałożone na mocy decyzji wynikającej z przeglądu i oceny nadzorczej w ramach stosowania art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i które wykraczają poza filar 1 („wymogi filaru 2”).

c)

Instytucje kredytowe zobowiązane są również do spełniania łącznego wymogu w zakresie bufora w rozumieniu w art. 128 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE.

d)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do osiągnięcia pełnej wysokości (6) współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego od stosownej daty ich pełnego wdrożenia. Odnosi się to do pełnego zastosowania powyższych współczynników po zakończeniu okresu przejściowego, jak również do łącznego wymogu w zakresie bufora w rozumieniu art. 128 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE. Przepisy przejściowe zawarte są w tytule XI dyrektywy 2013/36/UE oraz części dziesiątej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Wymogi te muszą być spełnione zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i pojedynczych instytucji, o ile zastosowanie wymogów ostrożnościowych nie zostało zniesione w indywidualnych przypadkach, zgodnie z art. 7 i 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2.

W odniesieniu do instytucji kredytowych wypłacających dywidendę (7) w 2018 roku za rok finansowy 2017 EBC przekazuje poniższe zalecenia.

a)

Kategoria 1: instytucje kredytowe, które (i) spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c); oraz (ii) które osiągnęły już w pełni współczynniki, o których mowa w ust. 1 lit. d), w dniu 31 grudnia 2017 r., powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnienie wszelkich wymogów oraz stosowanie się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej, nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej;

b)

Kategoria 2: instytucje kredytowe, które spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), w dniu 31 grudnia 2017 r., lecz nie osiągnęły jeszcze w pełni współczynników, o których mowa w ust. 1 lit. d), w dniu 31 grudnia 2017 r. powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w zachowawczy sposób, aby umożliwić dalsze spełnienia wszelkich wymogów oraz stosowanie się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej. Dodatkowo instytucje te powinny co do zasady wypłacać dywidendy wyłącznie w zakresie, w jakim gwarantuje to utrzymanie liniowego przebiegu funkcji (8) w drodze do osiągnięcia spełnienia wymogów kapitałowych, o których mowa w ust. 1 lit. d), oraz stosowania się do wyników przeglądu i oceny nadzorczej, w pełnej wysokości;

c)

Kategoria 3: instytucje kredytowe niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), co do zasady nie powinny wypłacać dywidendy.

Instytucje kredytowe będące zdania, że ciąży na nich prawny obowiązek wypłaty dywidend, przez co nie są w stanie zastosować się do niniejszego zalecenia, powinny skontaktować się niezwłocznie ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym.

Instytucje kredytowe z kategorii 1, 2, i 3, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), powinny również spełnić wytyczne filara 2. Przy innych warunkach niezmienionych oczekuje się, że zapotrzebowanie na kapitał (9) pozostanie zasadniczo stabilne. Jeżeli instytucja kredytowa prowadzi działalność wykraczającą poza wytyczne filara 2 lub zamierza prowadzić taką działalność, powinna skontaktować się niezwłocznie ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym. EBC dokona oceny powodów, dla których poziom kapitału instytucji kredytowej został obniżony lub oczekuje się, że zostanie obniżony oraz rozważy podjęcie odpowiednich i proporcjonalnych środków dostosowanych do danej instytucji.

II.

Niniejsze zalecenie adresowane jest do istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 16 i pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

III.

Niniejsze zalecenie adresowane jest również do właściwych i wyznaczonych organów krajowych w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup, o których mowa w art. 2 pkt 7 i pkt 23 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Oczekuje się od właściwych i wyznaczonych organów krajowych stosowania tego zalecenia wobec takich podmiotów i grup w sposób, który uznają za właściwy (10).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 grudnia 2017 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2016/44 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (Dz.U. C 481 z 23.12.2016, s. 1).

(6)  Wszystkie bufory powinny być osiągnięte w pełnej wysokości.

(7)  Instytucje kredytowe mogą mieć różną formę prawną, tj. spółki publiczne oraz podmioty niebędące spółami akcyjnymi, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe. Wykorzystywany w niniejszym zaleceniu termin dywidenda odnosi się do każdej formy wypłaty gotówki, która podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie ogólne.

(8)  Oznacza to w praktyce, że w terminie 4 lat, począwszy od dnia 31 grudnia 2014 r., instytucje kredytowe powinny co do zasady zatrzymywać rocznie przynajmniej 25 % z luki dzielącej je od osiągnięcia wymaganego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego, o których mowa w motywie 1 (iii).

(9)  Zapotrzebowanie na kapitał oznacza wymóg filara 1 powiększony o wymóg filara 2, powiększony o bufor zabezpieczający, powiększony o wytyczne filara 2. Niezależnie od wprowadzania bufora zabezpieczającego oczekuje się od instytucji kredytowych posiadania pozytywnych wytycznych filara 2 w przyszłości.

(10)  Jeżeli niniejsze zalecenie zostanie zastosowane do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup, które będą zdania, że nie nie mają możliwości zastosowania się do niniejszego zalecenia z uwagi na przeświadczenie o ciążącym na nich prawnym obowiązku wypłaty dywidendy, instytucje te powinny skontaktować się niezwłocznie ze swoim właściwym organem krajowym.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/4


Kursy walutowe euro (1)

10 stycznia 2018 r.

(2018/C 8/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1992

JPY

Jen

133,62

DKK

Korona duńska

7,4469

GBP

Funt szterling

0,88670

SEK

Korona szwedzka

9,8110

CHF

Frank szwajcarski

1,1725

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,6448

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,570

HUF

Forint węgierski

309,92

PLN

Złoty polski

4,1814

RON

Lej rumuński

4,6395

TRY

Lir turecki

4,5548

AUD

Dolar australijski

1,5289

CAD

Dolar kanadyjski

1,4931

HKD

Dolar Hongkongu

9,3809

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6654

SGD

Dolar singapurski

1,5981

KRW

Won

1 280,95

ZAR

Rand

14,9214

CNY

Yuan renminbi

7,7996

HRK

Kuna chorwacka

7,4493

IDR

Rupia indonezyjska

16 105,86

MYR

Ringgit malezyjski

4,8004

PHP

Peso filipińskie

60,624

RUB

Rubel rosyjski

68,3985

THB

Bat tajlandzki

38,506

BRL

Real

3,8952

MXN

Peso meksykańskie

23,1300

INR

Rupia indyjska

76,2630


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/5


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina

[Cairanne (ChNP)]

(2018/C 8/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Francja złożyła wniosek o objęcie ochroną nazwy „Cairanne” zgodnie z częścią II tytuł II rozdział I sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Komisja rozpatrzyła wspomniany wniosek i stwierdziła, że spełniono warunki określone w art. 93–96, w art. 97 ust. 1, a także w art. 100, 101 i 102 tego rozporządzenia.

(3)

Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolity dokument, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia, oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu dokonanej w toku krajowej procedury rozpatrywania wniosku o ochronę nazwy „Cairanne”,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W załączniku do niniejszej decyzji zamieszczono jednolity dokument ustanowiony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu dla nazwy „Cairanne” (ChNP).

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ochrony nazwy, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, przysługuje w ciągu dwóch miesięcy od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.


ZAŁĄCZNIK

JEDNOLITY DOKUMENT

„CAIRANNE”

PDO-FR-02175

Data złożenia wniosku: 13.7.2016

1.   Nazwa, która ma być zarejestrowana

„Cairanne”

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów winiarskich

1.

Wino

4.   Opis wina (win)

Wina czerwone

Wina czerwone produkowane głównie z odmiany winorośli Grenache noir, w połączeniu z odmianą Syrah i Mourvèdre, mają wyrazisty bukiet i bardzo intensywną barwę. Charakteryzują się aromatem owoców miękkich oraz kwiatowym zapachem. W ustach dominują łagodny smak i słodycz tanin, wpływające na elegancki i złożony końcowy posmak.

Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w tych winach wynosi co najmniej 12,5 %.

Na etapie pakowania:

zawartość kwasu jabłkowego jest mniejsza lub równa 0,40 grama na litr,

zawartość cukrów fermentacyjnych ≤ 3 g/l, jeżeli minimalna naturalna objętościowa zawartość alkoholu ≤ 14 %,

zawartość cukrów fermentacyjnych ≤ 4 g/l, jeżeli minimalna naturalna objętościowa zawartość alkoholu > 14 %,

intensywność barwy (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) ≥ 5,

całkowita zawartość polifenoli (DO 280 nm) ≥ 45.

Pozostałe kryteria są zgodne z przepisami unijnymi.

Ogólne właściwości analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

14

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

16,33

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki w miligramach na litr)

100

Wina białe

Wina białe są produkowane głównie z odmian winorośli Clairette, Grenache blanc i Roussanne. Mają kwiatowy zapach oraz owocowy i mineralny posmak.

Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w tych winach wynosi co najmniej 12 %.

Pozostałe kryteria są zgodne z przepisami unijnymi.

Ogólne właściwości analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

13,5

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

16,33

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki w miligramach na litr)

150

5.   Praktyki winiarskie

a)    Podstawowe praktyki enologiczne

Prowadzenie winnicy

Metoda uprawy

—   Gęstość obsady

Odstęp między rzędami wynosi 2,40 m lub mniej.

Każda roślina ma do dyspozycji maksymalnie 2,50 m2 powierzchni. Powierzchnię tę oblicza się, mnożąc odległości między rzędami i odległość między roślinami w tym samym rzędzie.

Odstęp między roślinami w tym samym rzędzie wynosi od 0,80 do 1,25 metra.

—   Zasady przycinania

Winorośl przycina się krótko (w kształt kielicha lub w formie sznura skośnego), pozostawiając co najwyżej 6 pędów; każdy pęd posiada maksymalnie 2 oczka.

Stosowanie włókniny ogrodniczej jest zabronione.

Chemiczne usuwanie dolnych liści z pnia oraz chemiczne odchwaszczanie na otwartych działkach są zabronione.

Stosowanie środków chwastobójczych przedwschodowych między rzędami i na końcach rzędów jest zabronione.

Rozrzucanie osadów przemysłowych oraz świeżych odchodów kur jest zabronione.

Wszelkie istotne zmiany w ukształtowaniu terenu i naturalnej sekwencji poziomów glebowych na działkach przeznaczonych do produkcji produktu objętego ChNP są zabronione.

Można zezwolić na nawadnianie.

Praktyki enologiczne

Szczególne praktyki enologiczne

Winogrona są zbierane ręcznie. Producenci wina zobowiązują się do sortowania zebranych winogron w celu usunięcia owoców uszkodzonych i niewystarczająco dojrzałych. Owoce charakteryzują się zawartością cukru co najmniej 207 g na litr moszczu w przypadku odmian czerwonych (z wyjątkiem odmiany Grenache noir, gdzie wynosi ona 216 g/l) i 196 g na litr moszczu w przypadku odmian białych.

Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w winach czerwonych wynosi co najmniej 12,5 %.

Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w winach białych wynosi co najmniej 12 %.

Stosowanie pras ślimakowych jest zabronione.

Zabroniona jest wszelka obróbka termiczna zebranych winogron w temperaturze powyżej 40 °C.

Wykorzystywanie kawałków drewna jest zabronione.

b)    Maksymalne plony

Wina czerwone

40 hektolitrów na hektar

Wina białe

42 hektolitrów na hektar

6.   Wyznaczony obszar

Zbiór winogron, produkcja wina i jego dojrzewanie odbywają się na obszarze gminy Cairanne w departamencie Vaucluse. Powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 2 042 ha.

7.   Główne odmiany winorośli do produkcji wina

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Clairette B

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

 

Roussanne B

8.   Opis związku(-ów)

Położony na południu pagórków, które oddzielają doliny Aygues (na zachodzie) i Ouvèze (na wschodzie), obszar geograficzny rozciąga się wyłącznie na terytorium gminy Cairanne w departamencie Vaucluse na południowym wschodzie Francji.

Ogólne położenie obszaru produkcji jest optymalne; wznosi się on na wysokość 335 metrów i stopniowo obniża się w kierunku rozległej niziny. Dzięki ukształtowaniu terenu winnice są częściowo chronione przez mistralem – silnym wiatrem, który wieje z kierunku północnego lub północno-zachodniego przez około 165 dni w roku. Na przedmiotowym obszarze panuje klimat śródziemnomorski, charakteryzujący się średnią roczną temperaturą od 14 °C do 14,5 °C i średnią wielkością rocznych opadów wynoszącą 720 mm; opady występują głównie wiosną i jesienią. Warunki te są korzystne dla odmian winorośli uprawianych na odnośnym obszarze.

Selekcji dokonano na podstawie cech glebowych, biorąc również pod uwagę topografię. Dzięki temu wykorzystywane są jedynie obszary, działki lub części działek najkorzystniejsze z punktu widzenia dojrzewania winogron i charakterystycznych właściwości Cairanne. Warunki te wymagają optymalnego zarządzania roślinami i ich potencjałem produkcyjnym. W związku z powyższym wina z chronioną nazwą pochodzenia „Cairanne” muszą mieć niższe plony z hektara i wyższą minimalną naturalną zawartość objętościową alkoholu niż wina z nazwą pochodzenia „Côtes du Rhône Villages”. Udział odmiany winorośli Grenache jest proporcjonalnie większy (co najmniej 50 % w porównaniu z co najmniej 40 % dla chronionej nazwy pochodzenia „Côtes du Rhône Villages”). Ręczne zbiory i selekcja to również praktyki charakterystyczne dla ChNP „Cairanne”, mające na celu jak najlepsze zachowanie potencjału organoleptycznego winogron. Sprzyja to otrzymaniu win posiadających wymagane minimalne właściwości analityczne i opisane poniżej charakterystyczne cechy organoleptyczne związane z wyrazistością bukietu i łagodnością.

Gmina Cairanne znajduje się na obszarze geograficznym chronionej nazwy pochodzenia „Côtes du Rhône” uznanej dekretem z dnia 19 listopada 1937 r.

Oryginalność win produkowanych w gminie Cairanne uznano w 1953 r., dopuszczając stosowanie tej nazwy geograficznej jako uzupełnienia chronionej nazwy pochodzenia „Côtes du Rhône”, a następnie w 1999 r., dopuszczając stosowanie jej jako uzupełnienia chronionej nazwy pochodzenia „Côtes du Rhône Villages”. Wina z gminy Cairanne to wina czerwone i białe, niemusujące i wytrawne.

Wina czerwone produkowane głównie z odmiany winorośli Grenache noir, w połączeniu z odmianą Syrah i Mourvèdre (odmiany dobrze przystosowane do słonecznych, suchych warunków), mają wyrazisty bukiet i bardzo intensywną barwę. Charakteryzują się aromatem owoców miękkich oraz kwiatowym zapachem. W ustach dominują łagodny smak i słodycz tanin, wpływające na elegancki i złożony końcowy posmak.

Wina białe są produkowane głównie z odmian winorośli Clairette, Grenache blanc i Roussanne. Mają kwiatowy zapach oraz owocowy i mineralny smak wzmocniony dzięki wapiennej dominancie gleby.

W 2013 r. winnice Cairanne obejmowały ponad 1 000 hektarów, a 80 % wina wprowadzono do obrotu w butelkach.

Połączenie klimatu śródziemnomorskiego, charakteryzującego się dużym nasłonecznieniem, z ekspozycją działek w większości przypadków na południe sprzyja dojrzewaniu owoców i powoduje zawartość cukru oraz zwiększa złożoność aromatyczną i wyrazistość wina.

Ponadto suchy klimat wzmocniony działaniem mistrala sprzyja dobrej kondycji zebranych winogron i akumulacji polifenoli w winogronach. W tej sytuacji obowiązek sortowania winogron, polegający na zatrzymaniu wyłącznie najlepszych owoców, prowadzi do zwiększenia zawartości cukru w moszczu oraz zachowania potencjału aromatycznego owoców.

Połączenie wspólnej historii, wiedzy fachowej i ambicji wokół wyjątkowego środowiska położonego na skrzyżowaniu Aygues i Ouvèze ukształtowało tożsamość win. Związki łączące te elementy składowe tworzą epopeję: o miejscowości, w której produkuje się wino, i jej mieszkańcach na przestrzeni wieków. Producenci wina z Cairanne ukuli w związku z tym następujące powiedzenie: „Cairanne to miejscowość, Cairanne to wino; obie nazwy od zawsze mieszają się w ludzkiej pamięci”.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

Ramy prawne

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych

Odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony w odniesieniu do produkcji i dojrzewania wina, stanowi obszar następujących gmin:

w departamencie Drôme: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette,

w departamencie Vaucluse: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison, Villedieu, Violès, Visan.

Większa jednostka geograficzna

Ramy prawne

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę większej jednostki geograficznej: „Cru des Côtes du Rhône”.

Mniejsze jednostki geograficzne

Ramy prawne

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę mniejszej jednostki geograficznej, pod warunkiem że:

jest to lokalizacja wpisana do ksiąg wieczystych,

została ona podana w deklaracji zbiorów.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25a5999e-1720-472a-bb4b-65e29f4f2adc


11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/10


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Irlandia planuje przyjąć na podstawie art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

(2018/C 8/04)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

uwzględniając opinię komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2010/13/UE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem z dnia 7 lutego 2017 r. Irlandia powiadomiła Komisję o pewnych środkach, które planuje przyjąć zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE i które mają na celu aktualizację obecnie obowiązujących środków, zatwierdzonych przez Komisję w drodze decyzji z dnia 25 czerwca 2007 r. (2) Planowane środki dotyczą przedstawienia wykazu obejmującego dwa wydarzenia, które są dodatkowe w stosunku do obecnie obowiązujących środków.

(2)

W terminie trzech miesięcy od otrzymania tego powiadomienia Komisja sprawdziła zgodność wspomnianych planowanych środków z prawem Unii, w szczególności w zakresie proporcjonalności środków oraz przejrzystości procedury konsultacji krajowych.

(3)

Analizując planowane środki, Komisja wzięła pod uwagę dostępne dane na temat irlandzkiego rynku audiowizualnego, w szczególności wpływu tych środków na rynek telewizyjny.

(4)

Irlandia sporządziła wykaz dwóch wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym, dodatkowych w stosunku do obecnie obowiązujących środków, w sposób jasny i przejrzysty, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych.

(5)

Na podstawie szczegółowej dokumentacji i danych na temat oglądalności przedstawionych przez irlandzkie władze służby Komisji sprawdziły, czy wykaz dwóch wydarzeń dodatkowych w stosunku do obecnie obowiązujących środków, sporządzony zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE spełnia co najmniej dwa spośród następujących kryteriów uważanych za wiarygodne wskaźniki znaczenia takich wydarzeń dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia w danej dyscyplinie sportu lub dziedzinie aktywności; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa danego państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo reprezentacji narodowej w danym wydarzeniu w ramach zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym oraz (iv) fakt, że wydarzenie jest tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnej telewizji i ma dużą oglądalność.

(6)

Zgłoszony wykaz dwóch wydarzeń dodatkowych w stosunku do obecnie obowiązujących środków zawiera dwa wytypowane wydarzenia, które są uznawane za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym, tj. ogólnokrajowy finał rozgrywek seniorskich kobiet w piłce nożnej oraz ogólnokrajowy finał rozgrywek seniorskich w camogie.

(7)

Jak dowodzą irlandzkie władze, ogólnokrajowy finał rozgrywek seniorskich kobiet w piłce nożnej ma szczególny powszechny oddźwięk i znaczenie kulturowe w społeczeństwie irlandzkim, nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą tę dyscyplinę sportu. Wydarzenie to ma również dużą oglądalność i tradycyjnie jest transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(8)

Jak dowodzą irlandzkie władze, ogólnokrajowy finał rozgrywek seniorskich w camogie ma szczególny powszechny oddźwięk i znaczenie kulturowe w społeczeństwie irlandzkim, nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą tę dyscyplinę sportu. Wydarzenie to ma również dużą oglądalność i tradycyjnie jest transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(9)

Proponowane środki nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zakładanego celu, którym jest ochrona prawa do informacji i szeroki dostęp społeczeństwa do telewizyjnej transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym. Wniosek ten uwzględnia metody transmisji powyższych wydarzeń, definicję „uprawnionego nadawcy”, rolę Wysokiego Trybunału w rozstrzyganiu sporów związanych z wdrażaniem tych środków oraz fakt, że nie oczekuje się, by przedstawienie wspomnianego wykazu miało jakikolwiek wpływ na obowiązujące umowy dotyczące praw do transmisji. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla prawa własności określonego w art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(10)

Z tych samych powodów wydaje się, że planowane środki są proporcjonalne w zakresie uzasadniającym odstępstwo od podstawowej swobody świadczenia usług zapisanej w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nadrzędnym względem interesu ogólnego jest zapewnienie szerokiego publicznego dostępu do transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym. Ponadto irlandzkie środki nie dyskryminują nadawców, podmiotów praw lub innych podmiotów gospodarczych z innych państw członkowskich ani nie utrudniają im dostępu do rynku.

(11)

Proponowane środki są ponadto zgodne z zasadami Unii dotyczącymi konkurencji. Definicja nadawców uprawnionych do transmisji wydarzeń uwzględnionych w wykazie jest oparta na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na rzeczywistą i potencjalną konkurencję w zakresie nabycia praw do transmisji tych wydarzeń. Ponadto liczba wytypowanych wydarzeń nie jest nieproporcjonalna w stopniu, który mógłby zakłócić konkurencję na rynku odbiorców końcowych telewizji ogólnodostępnej i telewizji płatnej. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla swobody konkurencji nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(12)

Komisja powiadomiła pozostałe państwa członkowskie o środkach, które planuje przyjąć Irlandia, i przedstawiła wyniki swojej analizy komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 29 dyrektywy 2010/13/UE. Komitet wydał opinię pozytywną,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1.   Środki, które planuje przyjąć Irlandia na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE i które zostały zgłoszone Komisji na podstawie art. 14 ust. 2 tej dyrektywy, są zgodne z prawem Unii.

2.   Środki przyjęte przez Irlandię publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Andrus ANSIP

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2007/478/WE z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 180 z 10.7.2007, s. 17).


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/12


Środki wprowadzone przez Irlandię na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, o których mowa w motywie 1 decyzji C(2017) 2898 z dnia 8 maja 2017 r.

(2018/C 8/05)

S.I. nr 465 z 2017 r.

ZARZĄDZENIE Z ROKU 2017

W SPRAWIE WYZNACZANIA WAŻNYCH WYDARZEŃ

Ja, DENIS NAUGHTEN, Minister Komunikacji, Działań w dziedzinie Klimatu i Środowiska, wykonując uprawnienia nadane mi na mocy sekcji 162 podsekcji 1 ustawy o działalności transmisyjnej z 2009 r. (nr 18 z 2009 r.) (zmienionej zarządzeniem w sprawie komunikacji, energii i zasobów naturalnych (zmiana nazwy departamentu i tytułu ministra) z 2016 r. (instrument ustawowy S.I. nr 421 z 2016 r.)) po konsultacjach z Ministrem Transportu, Turystyki i Sportu przewidzianych w podsekcji 5 (zmienionej zarządzeniem w sprawie turystyki i sportu (przekazanie administracji resortowej i funkcji ministerialnych (nr 2) z 2011 r. (instrument ustawowy S.I. nr 217 z 2011 r.)) tej sekcji, niniejszym wydaję następujące zarządzenie, którego projekt został, zgodnie z podsekcją 6 tej sekcji, przedłożony obu izbom parlamentu, a każda izba podjęła uchwałę zatwierdzającą wspomniany projekt:

1.

Do niniejszego zarządzenia można odwoływać się jako do zarządzenia z roku 2017 w sprawie wyznaczenia ważnych wydarzeń na mocy ustawy o działalności transmisyjnej z 2009 r.

2.

Wydarzenia wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia zostają wytypowane jako wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym, w odniesieniu do których należy – w interesie publicznym – zapewnić prawo do nadania przez nadawcę kwalifikowanego pełnego przekazu na żywo w ramach ogólnodostępnej usługi telewizyjnej.

3.

Każda z rozgrywek w ramach Pucharu Sześciu Narodów w rugby z udziałem reprezentacji Irlandii zostaje wytypowana jako wydarzenie o zasadniczym znaczeniu społecznym, w odniesieniu do którego należy – w interesie publicznym – zapewnić prawo do nadania przez nadawcę kwalifikowanego pełnego przekazu z opóźnieniem w ramach ogólnodostępnej usługi telewizyjnej.

4.

Uchyla się zarządzenie z roku 2003 (instrument ustawowy S.I. nr 99 z 2003 r.) w sprawie wyznaczenia ważnych wydarzeń na mocy ustawy o działalności transmisyjnej (transmisje telewizyjne z ważnych wydarzeń) z 1999 r.

Zawiadomienie o przyjęciu tego instrumentu ustawowego zostało opublikowane w Iris Oifigiúil z dnia 27 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

Artykuł 2

Letnie igrzyska olimpijskie

Ogólnokrajowe finały seniorów w futbolu gaelickim i w hurlingu

Mecze reprezentacji Irlandii w eliminacjach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz w turniejach Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej rozgrywane w Irlandii i poza jej granicami

Mecze reprezentacji Irlandii w turniejach finałowych Mistrzostw Europy i w turniejach finałowych Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej

Mecze inauguracyjne, półfinały i finały turniejów finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz turnieje finałowe Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej

Mecze reprezentacji Irlandii w turnieju finałowym Pucharu Świata w Rugby

Wyścigi konne Irish Grand National i Irish Derby

Zawody jeździeckie Nations Cup podczas Dublin Horse Show

Ogólnokrajowy finał kobiet w futbolu gaelickim

Ogólnokrajowy finał kobiet w camogie

Dnia 25 października 2017 r.

DENIS NAUGHTEN

Minister Komunikacji, Działań w dziedzinie Klimatu i Środowiska


11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/14


Dni wolne od pracy w 2018 r.

(2018/C 8/06)

Belgique/België

1.1, 1.4, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 7.5, 24.5, 6.9, 22.9, 23.9, 24.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 29.3, 30.3, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 3.10, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 30.3, 1.4, 1.5, 20.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 2.1, 29.3, 30.3, 2.4, 1.5, 9.5, 10.5, 21.5, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 31.12

France

1.1, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 21.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 31.5, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 2.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 30.3, 1.4, 2.4, 30.4, 1.5, 4.5, 13.5, 23.6, 24.6, 9.7, 18.11, 19.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 1.4, 1.5, 6.5, 3.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 30.3, 2.4, 1.5, 21.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 30.3, 31.3, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 21.5, 31.5, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 3.5, 31.5, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 30.3, 1.4, 25.4, 1.5, 31.5, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 8.4, 9.4, 1.5, 27.5, 28.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 2.1, 8.2, 1.4, 2.4, 27.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 22.6, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 30.3, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 30.3, 7.5, 28.5, 6.8, 30.11, 25.12, 26.12