ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 435

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
15 grudnia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 435/01

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE odnoszącej się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)  ( 1 )

152


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 435/1


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE odnoszącej się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 435/01)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzenia

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Urządzenia napinające

11.12.2015

EN 1908:2004

Przypis 2.1

19.5.2016

CEN

EN 1909:2017

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Sprowadzanie pojazdów i ewakuacja

Pierwsza publikacja

EN 1909:2004

Przypis 2.1

31.3.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 8: Liny splotkowe napędowe i nośno-napędowe dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 9: Liny nośne o konstrukcji zamkniętej dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Eksploatacja

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 1: Kryteria doboru lin i ich zakończeń

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 2: Współczynniki bezpieczeństwa

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 4: Zamocowania końców

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 5: Magazynowanie, transport, montaż i napinanie

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 6: Kryteria odkładania

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 7: Kontrola, naprawa i konserwacja

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT)

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Wymagania ogólne -- Część 1: Wymagania dotyczące wszystkich urządzeń

14.8.2015

EN 12929-1:2004

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Wymagania ogólne -- Część 2: Dodatkowe wymagania dla dwulinowych napowietrznych kolei linowych wahadłowych bez hamulców w pojazdach

14.8.2015

EN 12929-2:2004

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Obliczenia

14.8.2015

EN 12930:2004

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Budowle inżynierskie

11.12.2015

EN 13107:2004

Przypis 2.1

19.5.2016

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Układy napędowe i inne urządzenia mechaniczne

11.12.2015

EN 13223:2004

Przypis 2.1

19.5.2016

CEN

EN 13243:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Urządzenia elektryczne inne niż dla układów napędowych

14.8.2015

EN 13243:2004

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2017

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 1: Wprzęgła, wózki pojazdów, hamulce pojazdów, kabiny, krzesełka, wagony, pojazdy do konserwacji, urządzenia holujące

Pierwsza publikacja

EN 13796-1:2005

Przypis 2.1

31.3.2018

CEN

EN 13796-2:2005

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Wagony – Część: 2 Badanie odporności zacisków na ślizganie

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 3: Badanie zmęczeniowe

20.9.2005

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 435/6


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 435/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Terminologia i znaki graficzne

4.6.1999

EN 132:1990

Przypis 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Klasyfikacja

10.8.2002

EN 133:1990

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Nazwy części składowych

13.6.1998

EN 134:1990

Przypis 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zestawienie terminów równoznacznych

4.6.1999

EN 135:1990

Przypis 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Maski -- Wymagania, badanie, znakowanie

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Przypis 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie

23.11.2007

EN 137:1993

Przypis 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski i ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.11.1998

EN 140:1989

Przypis 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zespoły ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie

10.4.2003

EN 142:1989

Przypis 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie

24.1.2001

EN 143:1990

Przypis 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Przypis 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zawory butli gazowych – Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli

24.1.2001

EN 144-1:1991

Przypis 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Przypis 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Przypis 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 2: Połączenia wylotu

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 3: Połączenia wylotu butli dla gazów do nurkowania Nitroxu i tlenu

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem -- Wymagania, badanie, znakowanie

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Przypis 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Przypis 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym

4.6.1999

EN 148-1:1987

Przypis 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 2: Łącznik centralny

4.6.1999

EN 148-2:1987

Przypis 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 3: Łącznik z gwintem M 45x3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Przypis 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010

EN 149:2001

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania

10.8.2002

EN 166:1995

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań

10.8.2002

EN 167:1995

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań

10.8.2002

EN 168:1995

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Ochrona indywidualna oczu – Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

28.8.2003

EN 169:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed nadfioletem – Wymagania dotyczace współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

28.8.2003

EN 170:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed podczerwienią -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

10.4.2003

EN 171:1992

Przypis 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Przypis 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Ochrona indywidualna oczu -- Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich

21.12.2001

EN 174:1996

Przypis 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Ochrona indywidualna -- Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Ochrona indywidualna oczu -- Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym (ochrony oczu przed laserem)

13.10.2017

EN 207:2009

Przypis 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Ochrona indywidualna oczu -- Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)

6.5.2010

EN 208:1998

Przypis 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Sprzęt do oddychania -- Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym -- Wymagania, badanie, znakowanie

12.12.2014

EN 250:2000

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2004

Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem

6.10.2005

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem

8.3.2008

EN 343:2003

Przypis 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Odzież ochronna -- Metoda badań -- Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

28.8.2003

EN 352-1:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

28.8.2003

EN 352-2:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

28.8.2003

EN 352-3:1996

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Przypis 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Przypis 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014

Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Urządzenie samozaciskowe z prowadnicą -- Część 1: Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

11.12.2015

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

28.8.2003

EN 353-2:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Linki bezpieczeństwa

9.7.2011

EN 354:2002

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Amortyzatory

28.8.2003

EN 355:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości – Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

21.12.2001

EN 358:1992

Przypis 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samohamowne

28.8.2003

EN 360:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Szelki bezpieczeństwa

28.8.2003

EN 361:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Łączniki

6.10.2005

EN 362:1992

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Systemy powstrzymywania spadania

20.6.2008

EN 363:2002

Przypis 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości -- Metody badań

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

6.10.2005

EN 365:1992

Przypis 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie

6.10.2005

EN 374-2:1994

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych

6.10.2005

EN 374-3:1994

Przypis 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ochrona indywidualna oczu -- Automatyczne filtry spawalnicze

6.5.2010

EN 379:2003

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchową

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metody badania ochron nóg

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metoda badania obuwia

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 4: Metody badania rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące ochron nóg

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 10: Metoda badania ochraniaczy górnych części tułowia

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

12.4.2017

EN 388:2003

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

20.12.2012

EN 397:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.2.2004

EN 402:1993

Przypis 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 403:1993

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego -- Sprzęt oczyszczający ucieczkowy z zespołem ustnika chroniący przed tlenkiem węgla

6.10.2005

EN 404:1993

Przypis 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010

EN 405:2001

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

6.10.2005

EN 407:1994

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

6.5.2010

EN 420:2003

Przypis 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

9.7.2011

EN 421:1994

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach

20.6.2008

EN 443:1997

Przypis 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Ochronniki słuchu -- Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej -- Dokument przewodni

6.10.2005

EN 458:1993

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami stałymi -- Metoda badania: określenie szczelności ubiorów gazoszczelnych (próba ciśnienia wewnętrznego)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

19.4.2006

EN 469:1995

Przypis 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Przypis 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Rękawice chroniące przed zimnem

21.12.2006

EN 511:1994

Przypis 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną -- Metody badań

9.7.2011

EN 530:1994

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Sprzęt alpinistyczny -- Linka pomocnicza -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.12.2015

EN 564:2006

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Taśma -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Pierwsza publikacja

EN 565:2006

Przypis 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Pętle -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.10.2017

EN 566:2006

Przypis 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Klamry liny -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

28.6.2013

EN 567:1997

Przypis 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy lodowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.9.2016

EN 568:2007

Przypis 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Sprzęt alpinistyczny -- Haki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

8.3.2008

EN 569:1997

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Rękawice ochronne dla strażaków

20.6.2008

EN 659:2003

Przypis 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące

11.12.2015

EN 795:1996

Przypis 2.1

9.9.2016

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy urządzeń opisanych w:

klasie A (urządzenia kotwiczące, z jednym lub większą liczbą stałych punktów kotwiczenia, wymagające przymocowania ich do konstrukcji za pomocą strukturalnych punktów kotwiczenia lub elementów mocujących), o których mowa w pkt 3.2.1, 4.4.1, 5.3,

klasie C (urządzenia kotwiczące wyposażone w giętkie, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.3, 4.4.3 i 5.5,

klasie D (urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywne, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.4, 4.4.4 i 5.6,

jako jakiekolwiek połączenie powyższych klas.

W odniesieniu do klas A, C i D niniejsza publikacja nie dotyczy także: pkt 4.5, 5.2.2, 6, 7, załącznika A i załącznika ZA.

W związku z tym w odniesieniu do urządzeń, o których mowa powyżej, brak jest domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 89/686/EWG, gdyż nie są one uznawane za środki ochrony indywidualnej.

CEN

EN 812:2012

Przemysłowe hełmy lekkie

20.12.2012

EN 812:1997

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości – Uprząż biodrowa

28.1.2009

EN 813:1997

Przypis 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Odzież ochronna -- Właściwości mechaniczne -- Metoda badania: Wytrzymałość materiałów na przebicie

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Sprzęt alpinistyczny -- Dynamiczne liny do wspinaczki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

12.4.2017

EN 892:2012

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Sprzęt alpinistyczny -- Raki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.7.2011

EN 893:1999

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi chemikaliami oraz stałymi i płynnymi aerozolami -- Część 1: Wymagania dotyczące ubiorów gazoszczelnych wentylowanych i niewentylowanych

9.9.2016

EN 943-1:2002

Przypis 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Systemy pochłaniania energii spadania stosowane podczas wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Przypis 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Makiety głowy do badań hełmów ochronnych

21.12.2006

EN 960:1994

Przypis 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kaski do sportów powietrznych

20.12.2012

EN 966:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi -- Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące wentylowanej odzieży chroniącej przed pyłowymi skażeniami promieniotwórczymi

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów

8.3.2008

EN 1077:1996

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek

20.12.2012

EN 1078:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniami

28.6.2013

EN 1080:1997

Przypis 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Odzież ochronna – Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi – Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Odzież ochronna -- Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi -- Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Odzież ochronna -- Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi -- Część 3: Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

19.4.2006

EN 1146:1997

Przypis 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Przypis 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Metoda badania rezystancji skrośnej

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 3: Metody badań do pomiaru zaniku ładunku

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych

20.12.2012

EN 1385:1997

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badania i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do specjalnej akcji przeciwpożarowej

8.3.2008

EN 1486:1996

Przypis 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Sprzęt ratowniczy -- Szelki ratownicze

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 1: Ochraniacze przeciwuderzeniowe stawów kończyn motocyklistów -- Wymagania i metody badań

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Przypis 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów -- Wymagania i metody badań

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Indywidualna ochrona oczu -- Siatkowe ochrony oczu i twarzy

23.11.2007

EN 1731:1997

Przypis 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Sprzęt nurkowy -- Kompensatory pływalności -- Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań

9.9.2016

EN 1809:2014

Przypis 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010

EN 1827:1999

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Wykaz terminów równoważnych

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości – Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Ochrona indywidualna oczu -- Gogle dla użytkowników motocykli i motorowerów

9.7.2011

EN 1938:1998

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 3: Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Odzież ochronna -- Ochrona przed ciekłymi substancjami chemicznymi -- Metoda badania odporności materiałów na przesiąkanie cieczy (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Odzież ochronna -- Ochrona przed gorącem i ogniem -- Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Wyznaczanie przenikania ciepła przy działaniu płomienia (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Przypis 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Odzież ochronna -- Ocena odporności materiałów na działanie rozprysków stopionego metalu (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Ochrona głowy i twarzy stosowana w hokeju na lodzie (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Przypis 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Małe statki -- System do szybkiego zwalniania w uprzęży trapezowej (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania eksploatacyjne (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Sprężone powietrze do aparatów oddechowych

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi -- Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone -- Część 1: Ciepło kontaktowe wytwarzane przez podgrzewacz (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Przypis 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone -- Część 2: Metoda badania przenikania ciepła kontaktowego wytwarzanego przez spadające małe walce (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Kostki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.4.2014

EN 12270:1998

Przypis 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Karabinki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.12.2013

EN 12275:1998

Przypis 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Sprzęt alpinistyczny -- Kostki cierne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.4.2014

EN 12276:1998

Przypis 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Sprzęt alpinistyczny -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

12.4.2017

EN 12277:2007

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Sprzęt alpinistyczny -- Bloczki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

23.11.2007

EN 12278:1998

Przypis 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Środki ochrony indywidualnej -- Metody badań dla okularów chroniących przed olśnieniem słonecznym i dla pokrewnych środków ochrony indywidualnej (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowania ogólnego (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Przypis 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

Data tej publikacji

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 2: Filtry do bezpośredniej obserwacji Słońca (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Małe statki -- Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Przypis 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Przypis 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Przypis 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Przypis 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Sprzęt alpinistyczny -- Kaski dla alpinistów -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

20.12.2012

EN 12492:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Sprzęt do nurkowania – Urządzenia ratowniczo-wypornościowe – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości -- Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę -- Urządzenia regulacyjne dla lin

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie

4.6.1999

EN 146:1991

Przypis 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Przypis 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Przypis 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie

4.6.1999

EN 147:1991

Przypis 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Przypis 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Przypis 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)

6.5.2010

EN 13034:2005

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Odzież ochronna -- Ochraniacze goleni dla graczy w piłkę nożną -- Wymagania i metody badań

6.5.2010

EN 13061:2001

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 1: Warunki i kondycjonowanie

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 2: Zdolność amortyzacji

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 3: Odporność na przebicie

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 4: Skuteczność systemu utrzymującego

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 5: Wytrzymałość systemu utrzymującego

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 6: Pole widzenia

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 7: Odporność na działanie płomienia

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 8: Własności elektryczne

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Przypis 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Hełmy ochronne -- Metody badań -- Część 10: Odporność na promieniowanie cieplne

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Przypis 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo: Dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań

6.5.2010

EN 13158:2000

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Ochrona indywidualna oczu -- Ochrona oczu dla użytkowników pojazdów śniegowych

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 1: Wyznaczanie przecieku wewnętrznego i całkowitego przecieku wewnętrznego

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 2: Badania eksploatacyjne

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 3: Wyznaczanie oporu oddychania

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 5: Warunki klimatyzowania

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 6: Wyznaczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badania -- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Przypis 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 8: Wyznaczanie zatkania pyłem dolomitowym

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 1: Ogólne wymagania i metody badań

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 2: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy śródstopia, ochraniaczy goleni i ochraniaczy przedramion

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 3: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy tułowia

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Przypis 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowy

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Przypis 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 5: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych i brzucha

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 6: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy na piersi kobiet

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 7: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy dłoni i stóp

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie -- Metoda badania odporności na poślizg (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kaski dla użytkowników saneczek

20.12.2012

EN 13484:2001

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Część 1: Metoda badania wyrobów całościowych -- Pomiar przeniesionej energii z zastosowaniem oprzyrządowanego manekina (ISO 13506-1:2017)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Odzież ochronna – Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, stóp, narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie i ochraniacze goleni dla graczy w polu – Wymagania i metody badań

23.11.2007

EN 13546:2002

Przypis 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Odzież ochronna -- Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy -- Wymagania i metody badań

23.11.2007

EN 13567:2002

Przypis 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych -- Wymagania i metody badań

11.12.2015

EN 13594:2002

Przypis 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2010

Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -- Wymagania i metody badań

9.7.2011

EN 13634:2002

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 13688:2013

Odzież ochronna -- Wymagania ogólne (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Przypis 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Kaski ochronne dla użytkowników pojazdów śniegowych i bobslejów

20.12.2012

EN 13781:2001

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Ucieczkowe aparaty regeneracyjne -- Wymagania, badanie, znakowanie

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Ochronniki słuchu – Badania – Część 1: Metody badań fizycznych

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Ochronniki słuchu – Badania – Część 2: Metody badań akustycznych

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 1: Terminologia i metody badań

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków

Pierwsza publikacja

EN 13911:2004

Przypis 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Środki ochrony indywidualnej -- Zasady ergonomiczne

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Sprzęt do oddychania -- Autonomiczne aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym Nitroxem i tlenem -- Wymagania, badanie, znakowanie

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi -- Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi -- Część 2: Metoda badania przecieku drobnych cząstek aerozoli do wnętrza ubiorów (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Odzież ochronna -- Właściwości mechaniczne -- Metoda badania wytrzymałości na przebicie i dynamiczne rozdzieranie materiałów (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Odzież ochronna -- Właściwości mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Odzież ochronna -- Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Osłony dostosowane do ochrony motocyklistów przed skutkami uderzeń kamieniami i szutrem podczas jazdy w terenie -- Wymagania i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne

20.12.2012

EN 14052:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2004

Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Odzież ochronna -- Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Odzież ochronna -- Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego -- Wymagania i metody badań

23.11.2007

EN 14120:2003

Przypis 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Odzież ochronna -- Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Sprzęt do oddychania -- Autonomiczne aparaty do nurkowania z obiegiem zamkniętym

13.12.2013

EN 14143:2003

Przypis 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2005

Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Skafandry nurkowe -- Część 3: Skafandry (zespoły) ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Skafandry nurkowe -- Część 4: Skafandry zapewniające ciśnienie atmosferyczne (ADS) -- Wymagania związane z czynnikami ludzkimi i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Odzież ochronna -- Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem -- Wymagania i metody badania

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Odzież chroniąca przed deszczem -- Metoda badania wyrobów gotowych -- Uderzenie z góry kroplami o dużej energii

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) -- Wymagania, badanie, znakowanie

20.6.2008

EN 14387:2004

Przypis 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Środki ochrony indywidualnej -- Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej

6.5.2010

EN 14404:2004

Przypis 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem w połączeniu z półmaską, zaprojektowane do użycia wyłącznie z nadciśnieniem -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu – Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używanych przez strażaków, pracowników karetek i służby ratownicze

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Odzież ochronna dla kierowców samochodów wyścigowych -- Ochrona przed gorącem i płomieniem -- Wymagania i metody badań (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Przypis 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z półmaską zawierające nadciśnieniowy automat oddechowy, przeznaczone wyłącznie do ucieczki

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 139:1994

Przypis 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 2: Aparaty nadciśnieniowe wyposażone w półmaskę -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 139:1994

Przypis 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Przypis 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Odzież ochronna -- Wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonych ciekłych substancji chemicznych, emulsji i dyspersji -- Test z rozpylaczem

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej z zastosowaniem ścierniwa ziarnistego (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Odzież ochronna -- Ochrona przed gorącem i płomieniem -- Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe -- Część 1: Kombinezony do stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Przypis 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe -- Część 2: Kombinezony ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Przypis 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe -- Część 3: Metody badań (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Przypis 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Obuwie dla strażaków

20.12.2012

EN 15090:2006

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Sprzęt alpinistyczny -- Urządzenia hamujące -- Część 1: Urządzenia hamujące z blokadą, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Sprzęt do oddychania -- Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu -- Część 1: Aparaty zasilane

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Sprzęt do oddychania -- Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu -- Część 2: Aparaty swobodnego przepływu

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Ochraniacze kolan i łokci dla uprawiających sport w pomieszczeniach -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Odzież -- Właściwości fizjologiczne -- Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Odzież ochronna -- Rękawice ochronne dla bramkarzy-graczy w piłkę nożną

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami elektrostatycznymi

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Hełmy strażackie -- Hełmy dla ratownictwa technicznego

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania dotyczące wykonania dla odzieży ochronnej do specjalistycznych akcji ratunkowych

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Sprzęt alpinistyczny -- Systemy poduszek lawinowych -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Przypis 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Odzież ochronna -- Metody badania odzieży chroniącej przed chemikaliami -- Część 3: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie strumienia cieczy (test strumienia cieczy) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Przypis 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Odzież ochronna -- Metody badania odzieży chroniącej przed chemikaliami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonej cieczy (test rozpylonej cieczy) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Przypis 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 20344:2011

Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Przypis 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Przypis 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie (ISO 20349-1:2017)

Pierwsza publikacja

EN ISO 20349:2010

Przypis 2.1

23.8.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 2: Wymagania i metody badań na ochronę przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych (ISO 20349-2:2017)

Pierwsza publikacja

EN ISO 20349:2010

Przypis 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01).

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Przypis 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Przypis 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku

16.12.1994

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, sprzętu i urządzeń

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Przypis 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Prace pod napięciem – Ubrania przewodzące stosowane przy napięciu nominalnym do 800 kV prądu przemiennego i ± 600 kV prądu stałego

IEC

IEC 60895:2002 (Zmodyfikowana)

6.10.2005

EN 60895:1996

Przypis 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego

IEC

IEC 60903:2002 (Zmodyfikowana)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Przypis 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem

IEC 60984:1990 (Zmodyfikowana)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Przypis 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Przypis 3

6.10.2005

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 435/41


Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 435/03)

Przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm.

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data dostępności normy jako normy zharmonizowanej

Końcowa data okresu przejściowego

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowym

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Słupy oświetleniowe – Część 4: Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Słupy oświetleniowe – Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – Wymagania

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Słupy oświetleniowe – Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe – Wymagania

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Słupy oświetleniowe – Część 7: Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym – Wymagania

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-4:1997

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – Czujki punktowe

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-10:2002

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki płomienia – Czujki punktowe

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2019

CEN

EN 54-16:2008

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory optyczne

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Głośniki

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 5: Wymagania dotyczące rur perforowanych i połączeń

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 6: Wymagania dotyczące elementów studzienek włazowych i rewizyjnych

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 7: Wymagania dotyczące rur i połączeń stosowanych do przecisku

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 1: Bezpieczeństwo

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) – Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych – Charakterystyka wyrobu

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do chodzenia po dachu – Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki zabezpieczające

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Osłony kabli sprężających z taśm stalowych – Terminologia, wymagania, sterowanie jakością

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Faliste płyty bitumiczne – Charakterystyka wyrobu i metody badań

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej – Właściwości wyrobu i metody badań

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego – Część 9: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Rury włókno-cementowe do kanalizacji – Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków – Wymagania i metody badań

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 3: Materiały z gumy porowatej

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek do rur i kształtek stosowanych do przesyłania gazu i węglowodorów płynnych

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 1: Układ D – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 2: Układ E – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 3: Układ F – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 4: Układ H – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją opalane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW, bez wentylatora do wspomagania doprowadzenia powietrza do spalania i/lub odprowadzenia spalin

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

EN 845-1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża

EN 845-2:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

EN 845-3:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 858-1:2002

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) – Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków – Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 3: Domieszki do zapraw do murów – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 5: Domieszki do betonu natryskowego – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów – Wymagania i metody badań

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2016

Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

EN 998-1:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 998-2:2016

Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska

EN 998-2:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Szkło w budownictwie – Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych – Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Szkło w budownictwie – Pustaki szklane i szklane kształtki podłogowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Okucia budowlane – Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Okucia budowlane – Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych – Wymagania i metody badań

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Dachówki ceramiczne i akcesoria – Definicje i specyfikacja wyrobów

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Systemy ograniczające drogę – Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Łożyska konstrukcyjne – Część 3: Łożyska elastomerowe

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Łożyska konstrukcyjne – Część 4: Łożyska wałkowe

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Łożyska konstrukcyjne – Część 5: Łożyska garnkowe

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Łożyska konstrukcyjne – Część 6: Łożyska wahaczowe

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Łożyska konstrukcyjne – Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Łożyska konstrukcyjne – Część 8: Łożyska prowadzące i łożyska blokujące

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Ceramiczna kostka brukowa – Wymagania i metody badań

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Materiały do poziomego oznakowania dróg – Materiały do posypywania – Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego – Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym – Wymagania i metody badań

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 2: Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym – Wymagania i metody badań

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Materiały do poziomego oznakowania dróg – Punktowe elementy odblaskowe – Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 4: Łączenie konstrukcyjne

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 5: Beton iniekcyjny

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby specjalne – Szkła borokrzemianowe – Część 1-2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby specjalne – Część 2-2: Tworzywa szklano-ceramiczne – Ocena zgodności/Norma wyrobu

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Kominy – Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych – Wymagania i metody badań

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Oddzielacze tłuszczu – Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Kominy – Wymagania dla kominów metalowych – Część 1: Elementy systemu kominowego

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Szkło w budownictwie – Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Pojedyncze świetliki dachowe z tworzywa sztucznego – Specyfikacja wyrobu i metody badań

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Okucia budowlane – Zawiasy jednoosiowe – Wymagania i metody badań

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Stale odporne na korozję – Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Stale odporne na korozję – Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi – Warunki techniczne dostawy

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania – Warunki techniczne dostawy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów wodnych – Warunki techniczne dostawy

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Odlewy staliwne do zastosowań konstrukcyjnych

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Stale do ulepszania cieplnego do zastosowań konstrukcyjnych – Warunki techniczne dostawy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty modułowe – Wymagania

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty posadzkowe i schodowe – Wymagania

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń wyzwalających i zatrzymujących

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 8: Wymagania i metody badań łączników

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników ciśnieniowych

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń ważących

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń alarmowych

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych – Zestawy urządzeń

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 1: Tryskacze

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 5: Wskaźniki przepływu wody

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Powierzchniowe utrwalenie – Wymagania

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Cienka warstwa na zimno – Wymagania

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Zbiorniki stalowe – Część 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedyńczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Szkło w budownictwie – Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Sygnalizatory

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych – Wymagania, metody badań i ocena zgodności

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Kominy – Części składowe – Obudowy betonowe

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu i metody badań

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 4: Osadniki gnilne składane in situ z elementów prefabrykowanych

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2016

Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Kruszywa do betonu

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Drogowe systemy przeciwolśnieniowe – Część 1: Działanie i charakterystyka

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Prefabrykaty betonowe – Prefabrykowane podłogi dla budynków inwentarskich

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Urządzenia sanitarne – Specyfikacja dla wanien z hydromasażem

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Prefabrykaty z betonu – Pale fundamentowe

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Kotły grzewcze na paliwa stałe – Nominalna moc cieplna do 50 kW – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Kuchnie na paliwa stałe – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

CEN

EN 12839:2012

Prefabrykaty z betonu – Elementy ogrodzeń

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Prefabrykaty betonowe – Maszty i słupy

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie – Wymagania i metody badań

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Stałe pionowe znaki drogowe – Część 1: Znaki stałe

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Stałe pionowe znaki drogowe – Część 2: Podświetlane słupki przeszkodowe (TTB)

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Stałe pionowe znaki drogowe – Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – Charakterystyka wyrobu i metody badań

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Pionowe znaki drogowe – Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści – Część 1: Norma wyrobu

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Kominy – Gliniane/ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i metody badań

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Kominy wolno stojące – Część 5: Materiały na wykładziny murowane – Wymagania dotyczące wyrobów

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Kominy wolno stojące – Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 4: Mieszanka HRA

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 6: Asfalt lany

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 7: Beton asfaltowy porowaty

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Kruszywa do zaprawy

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków – Część 1: Zasady ogólne

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Prefabrykaty z betonu – Żebrowe elementy stropowe

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13240:2001

Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Bramy – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Tworzywa sztuczne – Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie – Część 2: Profile PVC-U i PVC-UE stosowane na ścianki wewnętrzne i zewnętrzne oraz do wykończenia sufitów

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13250:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13251:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13252:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13253:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13254:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13255:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13256:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13257:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Pył krzemionkowy do betonu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych

EN 13265: 2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13279-1:2008

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydrauliczne spoiwa drogowe – Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące – Skład, wymagania i kryteria zgodności

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Zlewozmywaki kuchenne – Wymagania użytkowe i metody badań

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku – Wykonane metodą wydmuchiwania lub formowania rotacyjnego polietylenu i polimeryzacji anionowej poliamidu 6 – Wymagania i metody badań

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do budowy zbiorników wodnych i zapór

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane przy zastosowaniu do budowy kanałów

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

Wartość progowa dla gęstości określona w pkt 5.2 (normy EN 13383-1:2002) jest wyłączona z zakresu odniesienia. (Decyzja Komisji 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Pisuary naścienne – Wymagania funkcjonalne i metody badań

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Kruszywa na podsypkę kolejową

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia – Część 1: Definicje i wymagania

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Materiały dodatkowe do spawania – Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Kominy – Wymagania i metody badań ceramicznych nasad kominowych

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zasłony zewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Prefabrykaty z betonu – Specjalne elementy dachowe

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Płytki lastrykowe – Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Płytki lastrykowe – Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Włókniste wyroby gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Ściany osłonowe – Norma wyrobu

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów podkładowych – Część 2: Wyroby podkładowe

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Nawierzchnie betonowe – Część 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej – Definicje, wymagania i metody badań

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Elastyczne wyroby wodochronne – Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej – Definicje i właściwości

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Prefabrykaty z betonu – Prefabrykowane garaże betonowe – Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpietości pomieszczenia

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Spoiwa do podkładów magnezytowych – Magnezja techniczna i chlorek magnezu – Część 1: Definicje, wymagania

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2016

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzejne chłodzące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 oC – Część 1: Techniczne dane i wymagania

EN 14037-1:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 14041:2004

Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Materiały i wyroby do izolacji cieplnej – Wyroby z lekkiego kruszywa ceramicznego (LWA) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo – Wymagania

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Część 1: Wymagania ogólne

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane w gorącej kąpieli bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 3: Wymagania wobec wkładek uszczelniających

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015

Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Drewno konstrukcyjne – Słupy drewniane do linii napowietrznych

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych – Definicje, wymagania, metody badań

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Urządzenia sanitarne – Publiczne umywalnie do mycia rąk

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodnośći/Zgodność wyrobu z normą

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Hydranty przeciwpożarowe podziemne

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

Pkt 4.4 normy EN 14342:2013 jest wyłączony z zakresu opublikowanego odniesienia.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016

1.11.2019

Zdanie odnoszące się do „możliwości otwierania” w Klauzuli 1 Zakres (norma EN 14351-1:2006+A2:2016) jest wyłączone z zakresu odniesienia.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Konstrukcje drewniane – Fornir klejony warstwowo (LVL) – Wymagania

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Systemy redukujące hałas – Specyfikacja

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Kabiny prysznicowe – Wymagania funkcjonalności i metody badań

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Kleje gipsowe do paneli kompozytowych i płyt gipsowo-kartonowych będących izolacją termiczną/akustyczną

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Wanny do użytku domowego

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Brodziki natryskowe do użytku domowego

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bidety – Wymagania funkcjonalne i metody badań

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Konstrukcje drewniane – Łączniki typu wkładek i pierścieni – Wymagania

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Konstrukcje drewniane – Łącznik trzpieniowe – Wymagania

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Autonomiczne czujki dymu

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Cement glinowo-wapniowy – Skład, wymagania i kryteria zgodności

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Kleje do bezciśnieniowych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych – Wymagania

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Urządzenia sanitarne – Umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody badań

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów – Definicje i właściwości

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Sufity napinane – Wymagania i metody badań

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami – Wymagania i metody badań

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do przyłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Prefabrykaty z betonu – Schody

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Prefabrykaty z betonu – Przepusty skrzynkowe

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Okucia budowlane – Zamki – Zamki i zaczepy elektromechaniczne – Wymagania i metody badań

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Włókna do betonu — Część 1: Włókna stalowe – Definicje, wymagania i zgodność

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Włókna do betonu – Część 2: Włókna polimerowe – Definicje, wymagania i zgodność

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja

 

1.2.2007

1.2.2008

Uwaga 1 w załączniku ZA.1 do normy EN 14904:2006 jest wyłączona z zakresu opublikowanego odniesienia.

CEN

EN 14909:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Boazerie i okładziny z drewna litego – Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Izolacja cieplna konstrukcji dróg, torowisk i nasypów – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Pokrycia dachowe – Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa – Klasyfikacja, wymagania i metody badań

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Wyroby do nieciągłych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Sztywne podłoża do nieciągłych pokryć dachowych – Definicje i właściwości

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Elastyczne wyroby wodochronne – Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe – Definicje i właściwości

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Kominy – Wymagania i metody badań kominów metalowych i kanałów powietrznych do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania – Część 1: Pionowe końcówki do urządzeń typu C6

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Wymagania i metody badań – Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Prefabrykaty z betonu – Elementy fundamentów

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 5: Lekkie bloki szalunkowe

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Zabezpieczające zawory przyłączeniowe do giętkich przewodów metalowych stosowane do przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwem gazowym

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium i stopy aluminium – Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych – Warunki techniczne kontroli i dostawy

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekoracyjne okładziny ścienne – Wyrób w postaci zwoika i panela

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Urządzenia antysejsmiczne

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Piece akumulacyjne na paliwo stałe – Wymagania i metody badań

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Kleje ogólnego przeznaczenia do połączeń konstrukcyjnych – Wymagania i metody badań

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Kleje do połączeńkonstrukcyjnych – Charakterystyka klejów anaerobowych do współosiowych połączeń metalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych oraz wykorzystywanych w inżynierii lądowej i wodnej

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Konglomeraty kamienne – Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Konglomeraty kamienne – Płyty i płytki do wykończenia ściany (wewnętrzne i zewnętrzne)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych – Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Właściwości wyrobów

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych – Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Prefabrykaty z betonu – Szalunki z wiórobetonu – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 1: Kity do elementów fasad

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 2: Kity szklarskie

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15681-2:2017

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła glinokrzemianowego – Część 2: Norma wyrobu

 

11.8.2017

11.8.2018

Zdanie trzecie w Klauzuli 4.2.2.10 jest wyłączone z zakresu opublikowanego odniesienia

CEN

EN 15682-2:2013

Szkło w budownictwie – Wygrzewane termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) – Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Cement supersiarczanowy – Skład, wymagania i kryteria zgodności

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Wielopaliwowe piece stosowane w saunach opalane paliwami stałymi – Wymagania i metody badań

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014

Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

 

1.11.2016

1.11.2019

UWAGA: EN 16034:2014 stosuje się wyłącznie razem z EN 13241:2003+A2:2016 albo razem z EN 14351-1:2006+A2:2016.

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16240:2013

Przewodzące światło płaskie, sztywne płyty poliwęglanowe (PC) do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: na dachach, ścianach i sufitach – Wymagania i metody badań

 

10.3.2017

10.3.2018

Cenelec

EN 50575:2014

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

 

10.6.2016

1.7.2017

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016

1.7.2017

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 435/93


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Pojazdy szynowe inne niż wagony towarowe

EN 12663-1:2010

Przypis 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Wagony towarowe

 

 

CEN

EN 12665:2011

Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji

EN 13103:2009+A1:2010

Przypis 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcji

EN 13104:2009+A1:2010

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Kolejnictwo -- Klimatyzacja w pojazdach szynowych kursujących na liniach głównych -- Parametry komfortu i badania typu

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice drewniane

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 1: Wymagania ogólne

EN 13230-1:2009

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 13230-2:2016

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego

EN 13230-2:2009

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 13230-3:2016

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 3: Podkłady dwublokowe z betonu zbrojonego

EN 13230-3:2009

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 13230-4:2009

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 2: Wymagania dotyczące projektowania geometrii

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 3: Wymagania dotyczące oddziaływania koło-szyna

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 4: Przestawianie, zamykanie i kontrola

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 5: Zwrotnice

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 6: Krzyżownice pojedyncze i podwójne ze stałymi dziobami

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 7: Krzyżownice z częściami ruchomymi

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 8: Przyrządy wyrównawcze

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 9: Układy

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Zestawy kołowe -- Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13272:2012

Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych

EN 13481-2:2012

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 13481-3:2012

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 3: Systemy przytwierdzeń do podkładów drewnianych

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej z szyną zamocowaną na płycie lub z szyną zamocowaną w kanale szynowym

EN 13481-5:2012

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 13481-7:2012

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 7: Systemy przytwierdzeń specjalnych w rozjazdach i skrzyżowaniach oraz kierownic

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i większej

EN 13674-1:2011

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Tor – Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i większej

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Tor – Szyna -- Część 3: Szyny kierownice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół

 

 

CEN

EN 13749:2011

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania toru w planie -- Tor o szerokości 1 435  mm i większej -- Część 1: Szlak

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania toru w planie -- Tor o szerokości 1 435  mm i większej -- Część 2: Rozjazdy, skrzyżowania i inne porównywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywizny

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 5: Poziomy jakości geometrycznej

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane

EN 13979-1:2003+A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu

EN 14033-1:2011

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlaku

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 6: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych oddziaływania wiatru bocznego

 

 

CEN

EN 14198:2016

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów

EN 14531-6:2009

Przypis 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 2: Obliczenia krok po kroku dla pociągów lub pojedynczych pojazdów

EN 14531-6:2009

Przypis 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe mocowane do obręczy koła, tarczy koła lub piasty koła, wymiary i wymagania dotyczące jakości

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 3: Tarcze hamulcowe, właściwości tarczy i pary ciernej, klasyfikacja

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnią

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego

 

 

CEN

EN 14752:2015

Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 1: Parametry komfortu

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 2: Badania typu

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 1: Metoda badania smarności smarów

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Kolejnictwo -- Sprzęg holowniczy -- Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metody badań

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu

EN 15153-1:2013

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15153-2:2013

Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

 

 

CEN

EN 15220:2016

Kolejnictwo -- Wskaźniki hamulca

EN 15220-1:2008+A1:2011

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych

EN 15273-2:2013

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 3: Skrajnie budowli

EN 15273-3:2013

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej

 

 

CEN

EN 15313:2016

Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych -- Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji

EN 15313:2010

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania eksploatacyjne -- Część 2: Systemy pokładowe do monitorowania temperatury

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Charakterystyka własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasu

 

 

CEN

EN 15528:2015

Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą

EN 15528:2008+A1:2012

Przypis 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe -- Zderzaki

EN 15551:2009+A1:2010

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15566:2016

Kolejnictwo -- Pojazdy kolejowe -- Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy

EN 15566:2009+A1:2010

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 15594:2009

Kolejnictwo -- Tor -- Regeneracja szyn spawaniem łukiem elektrycznym

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przeciwpoślizgowe

 

 

CEN

EN 15610:2009

Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnienia

EN 15611:2008

Przypis 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania nagłego

EN 15612:2008

Przypis 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przestawcze „Próżny-Ładowny”

EN 15624:2008

Przypis 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)

EN 15625:2008

Przypis 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Kolejnictwo -- Definicje masy pojazdów

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Kolejnictwo – Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów szynowych wyposażonych w system kompensacji niedoboru przechyłki i/lub pojazdów przeznaczonych do eksploatacji z niedoborem przechyłki wyższym niż określony w normie EN 14363:2005, Załącznik G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Kolejnictwo – Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów szynowych wyposażonych w system kompensacji niedoboru przechyłki i/lub pojazdów przeznaczonych do eksploatacji z niedoborem przechyłki wyższym niż określony w normie EN 14363:2005, Załącznik G

 

 

CEN

EN 15723:2010

Kolejnictwo -- Mechanizmy zamykające i blokujące urządzeń chroniących ładunek przed wpływem środowiska -- Wymagania dotyczące wytrzymałości, obsługi, znakowania, utrzymywania, recyklingu

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu i pracy

EN 15746-1:2010

Przypis 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie -- Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

EN 15746-2:2010

Przypis 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne układów hamulcowych

 

 

CEN

EN 15807:2011

Kolejnictwo -- Półsprzęgi pneumatyczne

 

 

CEN

EN 15827:2011

Kolejnictwo -- Wózki i układy biegowe

 

 

CEN

EN 15839:2012

Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Badanie bezpieczeństwa jazdy przy występowaniu wzdłużnych sił ściskających

 

 

Data usunięcia odniesienia do tej nieaktualnej normy zharmonizowanej z Dz.U.: 31.01.2018 r. Usunięcie wynika z faktu, że norma ta została wycofana przez właściwą europejską organizację normalizacyjną (ESO) i nie jest już przyjętą normą europejską w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (Dz.U. L 316 z 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Kolejnictwo -- Znaki na pojazdach kolejowych -- Część 2: Znaki zewnętrzne na wagonach pasażerskich, pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach do prac torowych

 

 

CEN

EN 15892:2011

Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty

 

 

CEN

EN 16019:2014

Kolejnictwo -- Sprzęg automatyczny -- Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metoda badań

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Kolejnictwo -- Wymagania projektowe dotyczące stopni, uchwytów i ich dostępności dla personelu -- Część 1: Wagony osobowe, bagażowe i lokomotywy

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Kolejnictwo -- Wymagania projektowe dotyczące stopni, uchwytów i ich dostępności dla personelu -- Część 2: Wagony towarowe

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wieloczłonowych zespołów trakcyjnych -- Część 1: Wymagania i definicje

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wieloczłonowych zespołów trakcyjnych -- Część 2: Metody badań

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy

 

Data tej publikacji

CEN

EN 16207:2014

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Funkcjonalne i jakościowe kryteria dla układów elektromagnetycznych hamulców szynowych przeznaczonych do stosowania w taborze kolejowym

 

 

CEN

EN 16235:2013

Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Warunki do zwolnienia wagonów towarowych o określonych właściwościach z badań liniowych zgodnie z EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Kolejnictwo -- Nastawiacz przekładni hamulcowej

EN 16241:2014

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 16286-1:2013

Kolejnictwo -- Systemy przejść międzywagonowych -- Część 1: Główne zastosowania

 

 

CEN

EN 16334:2014

Kolejnictwo -- System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich -- Wymagania dotyczące systemu

 

 

CEN

EN 16404:2016

Kolejnictwo -- Wymagania dotyczące wstawiania w tor i przywracania do użytku pojazdów szynowych

EN 16404:2014

Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN

EN 16494:2015

Kolejnictwo -- Wymagania dotyczące przytorowych sygnałów ERTMS

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Wymagania ogólne -- Część 1: Kontrast

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się: Wymagania ogólne -- Część 2: Informacje

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Wymagania ogólne -- Część 3: Właściwości przeszkód przezroczystych i rozwiązań do przeciwdziałania poślizgom

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Wyposażenie i komponenty na pokładzie pojazdów szynowych -- Część 1: Toalety

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Wyposażenie i komponenty na pokładzie pojazdów szynowych -- Część 2: Elementy do siedzenia, stania i przemieszczania się

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Wyposażenie i komponenty na pokładzie pojazdów szynowych -- Część 3: Przejścia międzywagonowe i drzwi wewnętrzne

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Dostępność taboru dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Część 1: Stopnie do wysiadania i wsiadania

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Dostępność taboru dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Część 2: Pomoc w pociągach

 

 

CEN

EN 16587:2017

Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się -- Wymagania dotyczące tras w infrastrukturze wolnych od przeszkód

 

 

CEN

EN 16683:2015

Kolejnictwo -- Urządzenie do wzywania pomocy i komunikacji -- Wymagania

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 1: Wymagania dotyczące badań ultradźwiękowych i zasad oceny

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych

EN 45545-2:2013

Przypis 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 3: Wymagania w zakresie odporności ogniowej barier przeciwpożarowych

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 4: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego, z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach prowadzonych torem i pojazdach na poduszce magnetycznej

EN 45545-5:2013

Przypis 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożarowe

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 7: Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji palnych cieczy i gazów

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 3: Oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu przemiennego i stałego

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Przypis 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Przypis 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Przypis 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa.

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa

EN 50124-2:2001

Przypis 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 2: Elektryczne urządzenia stacjonarne

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Zastosowania kolejowe – Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS) – Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem – Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze

EN 50155:2001

Przypis 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych – Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Przypis 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Zastosowania kolejowe – Napięcia zasilania systemów trakcyjnych

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Przypis 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Zastosowania kolejowe – Systemy odbioru prądu – Wymagania dotyczące walidacji wyników pomiarów oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Przypis 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Zastosowania kolejowe – Systemy odbioru prądu – Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Przypis 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Zastosowania kolejowe – System zasilania i tabor – Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności

EN 50388:2005

Przypis 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Pantografy, metody badań nakładek stykowych

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Przypis 3

Data tej publikacji

Cenelec

EN 50463-1:2012

Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie pociągu – Cześć 1: Postanowienia ogólne

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie pociągu – Cześć 2: Pomiar energii

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie pociągu – Cześć 3: Przetwarzanie danych

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie pociągu – Cześć 4: Komunikacja

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie pociągu – Cześć 5: Ocena zgodności

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Zastosowania kolejowe – Charakterystyki napięciowe trójfazowego przewodu magistralnego pociągu

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Przypis 3

Data tej publikacji

Cenelec

EN 50553:2012

Zastosowania kolejowe – Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Przypis 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Zastosowania kolejowe -- Badania taboru kolejowego pod względem kompatybilności elektromagnetycznej z licznikami osi

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Zastosowania kolejowe – Podstawowe parametry systemów wykrywania pociągu – Część 1: Obwody torowe

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Zastosowania kolejowe – Podstawowe parametry systemów wykrywania pociągu – Część 2: Liczniki osi

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności pociągu (TCN) – Część 1: Ogólna architektura

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności pociągu (TCN) – Część 2-1: Przewodowa magistrala pociągu (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności pociągu (TCN) – Część 2-2: Badanie zgodności przewodowej magistrali pociągu

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-5: Centralna Ethernetowa Magistrala Pociągu

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności pociągu (TCN) – Część 3-1: Wielofunkcyjna magistrala pojazdu (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności pociągu (TCN) – Część 3-2: Badanie zgodności wielofunkcyjnej magistrali pojazdu (MVB)

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności pociągu (TCN) – Część 3-3: Magistrala wykorzystująca sieć CANopen (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowe podsystemy multimedialne i telematyczne dla kolei -- Część 1: Ogólna architektura

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Trakcja elektryczna -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych stosowanych w systemach sieci jezdnej górnej

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Przypis 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Przypis 3

21.12.2018

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, tel.+32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, tel.+32 25196871, faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 435/111


Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 435/05)

Dyrektywa 1999/5/WE

Zgodnie z przepisem przejściowym w art. 48 dyrektywy 2014/53/UE (1) państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku ani oddawania do użytku urządzeń radiowych objętych dyrektywą 2014/53/UE, które są zgodne z dyrektywą 1999/5/WE i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 13 czerwca 2017 r. W związku z powyższym zharmonizowane normy, do których odniesienia opublikowano zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE (2), ostatnio wyszczególnione w komunikacie Komisji opublikowanym w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 249 z dnia 8 lipca 2016 r., s. 1, poprawionym w sprostowaniu opublikowanym w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 342 z dnia 17 września 2016 r., s. 15, oraz w sprostowaniu opublikowanym w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 403 z dnia 1 listopada 2016 r., s. 26, nadal z założenia zapewniają zgodność z tą dyrektywą do dnia 12 czerwca 2017 r.

Dyrektywa 2014/53/UE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

ESO (3)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

Norma ma obejmować artykuł(-y) dyrektywy 2014/53/UE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 300 MHz do 6 GHz: urządzenia używane przy uchu

17.11.2017

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Cenelec

EN 50385:2017

Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz – 100 GHz) przy dopuszczeniu na rynek

17.11.2017

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Cenelec

EN 50401:2017

Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz – 100 GHz) przy dopuszczeniu do eksploatacji

17.11.2017

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Cenelec

EN 50566:2017

Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 300 MHz do 6 GHz: urządzenia doręczne i urządzenia umieszczane na ciele człowieka blisko od niego

17.11.2017

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Cenelec

EN 55035:2017

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności

CISPR 35:2016 (Zmodyfikowana)

17.11.2017

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2; Artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone głównie do analogowej transmisji mowy – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

9.12.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe nadające sygnały wywołujące specyficzne odpowiedzi odbiorników – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE przez niespecyficzne urządzenia radiowe

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz – Część 3-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Urządzenia wysokiej niezawodności o małym cyklu pracy, osobiste urządzenia alarmowe pracujące na przeznaczonych częstotliwościach (869,200 MHz do 869,250 MHz)

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz – Część 3-2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Alarmy bezprzewodowe pracujące w przeznaczonych pasmach częstotliwości LDC/HR od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz – Część 4: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Urządzenia pomiarowe pracujące w przeznaczonym paśmie od 169,400 MHz do 169,475 MHz

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Służba Ruchoma Lądowa – Urządzenia radiowe stosowane w służbie przywoławczej pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 470 MHz – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Przypis 2.1

28.2.2019

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lokalne usługi przywoławcze – Cześć 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone głównie do analogowej transmisji mowy – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Szerokopasmowe systemy transmisyjne – Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, nadające sygnały wywołujące specyficzne odpowiedzi odbiorników – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) i wykorzystujące zintegrowaną antenę – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Mikrofony bezprzewodowe – Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz – Część 1: Odbiorniki klasy A – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

10.2.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Mikrofony bezprzewodowe – Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz – Część 2: Odbiorniki klasy B: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Mikrofony bezprzewodowe – Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz – Część 3: Odbiorniki klasy C: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego (CB) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Przypis 2.1

31.12.2018

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się – w przypadku odbiorników kategorii 2 i 3 określonych w tabeli 5 – do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu – Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Szerokopasmowe łącza foniczne – Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) pracujących w zakresie częstotliwości 1,5 GHz –– Wymagania szczegółowe w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF) spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Naziemne urządzenia w paśmie VHF noszone, przewoźne i stacjonarne radiowe nadajniki, odbiorniki i przemienniki dla ruchomej służby lotniczej pracujące z modulacją amplitudy – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2; Artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Pierwsza publikacja

EN 300 698 V2.1.1

Przypis 2.1

31.5.2018

Artykuł 3.2; Artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Sygnalizatory lawinowe – Systemy nadawczo-odbiorcze – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Sygnalizatory lawinowe – Systemy nadawczo-odbiorcze – Cześć 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

12.8.2016

 

 

Artykuł 3.2; Artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Przypis 2.1

30.11.2018

Artykuł 3.2; Artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu – Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) – Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

10.2.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Przypis 2.1

28.2.2019

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresach częstotliwości od 27,5  GHz do 29,5 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nieprzewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5 /1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) – Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości 11 GHz do 12 GHz/13 GHz do14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.10.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych wykorzystujących geostacjonarne systemy satelitarne, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresach częstotliwości 1,6 /2,4 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES) NGSO, w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010  MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170  MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) – Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 4 GHz i 6 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) umożliwiających prowadzenie rozmów i/lub transmisję danych, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokładach statków (ESV), pracujących w zakresach częstotliwości 4/6 GHz przeznaczonych dla stałej służby satelitarnej (FSS), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) i satelitarnych stacji końcowych użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów na orbicie geostacjonarnej w zakresie częstotliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.10.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca stacji pokładowych (AES) w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/ w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresie częstotliwości poniżej 3 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Urządzenia stacji bazowej (BS) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/WE)

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawę domniemania zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jeśli stosowane są równocześnie parametry odbioru określone w klauzuli (klauzulach) 4.2.20, 4.2.21 oraz 4.2.26

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) i skojarzone urządzenia peryferyjne (LP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Urządzenia białej przestrzeni (WSD) – Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), wykorzystujących geostacjonarne systemy satelitarne, w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w pasmach częstotliwości 1,5 GHz i 1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC) wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO), stosujących pasmo częstotliwości poniżej 1 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Urządzenia radioamatorskie dostępne w handlu – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Cyfrowe łącze powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) trybu 2 – Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych – Część 3: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Urządzenia radiowe cyfrowego łącza powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) trybu 4 – Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych – Część 5: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Sieci szerokopasmowego dostępu radiowego (BRAN) – Sieci RLAN wysokiej jakości, zakresu 5 GHz – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

RLAN pracujące w paśmie 5 GHz – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Przypis 2.1

12.6.2018

Artykuł 3.2

Jeżeli chodzi o adaptacyjność, do dnia 12 czerwca 2018 r. możliwe jest stosowanie klauzuli 4.2.7 niniejszej normy zharmonizowanej lub klauzuli 4.8 normy zharmonizowanej EN 301 893 v1.8.1; po tym terminie możliwe jest stosowanie jedynie klauzuli 4.2.7 niniejszej normy zharmonizowanej.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne

9.12.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – urządzenia użytkownika (UE)

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – urządzenia użytkownika (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Przypis 2.1

28.2.2019

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – stacje bazowe (BS)

12.5.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 10: Zharmonizowana norma dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) – przekaźniki

10.2.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 12: CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymi (cdma2000) – przekaźniki

9.9.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – urządzenia użytkownika (UE)

12.5.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – urządzenia użytkownika (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Przypis 2.1

28.2.2019

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – stacje bazowe (BS)

12.5.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) – przekaźniki

10.2.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE – stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)

12.5.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 19: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAXTM) – urządzenia użytkownika (UE) TDD

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 20: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAXTM) – stacje bazowe (BS) TDD

14.10.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 21: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAXTM) – urządzenia użytkownika (UE) FDD

14.10.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 22: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAXTM) – stacje bazowe (BS) FDD

9.12.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Przypis 2.1

31.12.2018

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia nadawcze dla służby radiofonicznej wykorzystującej modulacje częstotliwości (FM) – Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) – Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Pierwsza publikacja

EN 302 054-2 V1.2.1

Przypis 2.1

31.5.2018

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) – Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Bezprzewodowe łącza video (WVL) pracujące w zakresie częstotliwości od 1,3 GHz do 50 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017

 

 

Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB

10.3.2017

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń UWB do śledzenia lokalizacji

10.3.2017