ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 305

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
15 września 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 305/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8570 – CTDI EU/Regenersis EMEA) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2017/C 305/02

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/1561, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2017/1549 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

2

2017/C 305/03

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2017/1549 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

3

 

Komisja Europejska

2017/C 305/04

Kursy walutowe euro

4

2017/C 305/05

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

5

2017/C 305/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2015 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives – Sprawozdawca: Niderlandy

7

2017/C 305/07

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Yen Interest Rate Derivatives (YIRD) (AT.39861)

8

2017/C 305/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 lutego 2015 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 432)

10

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 305/09

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 305/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa: M.8630 – Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

16

2017/C 305/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8102 – Valeo/FTE Group) ( 1 )

18

2017/C 305/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8638 – Shell Midstream Partners/Crestwood Permian Basin Holdings/Crestwood Permian Basin) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

19

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 305/13

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

20

2017/C 305/14

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

30


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8570 – CTDI EU/Regenersis EMEA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 305/01)

W dniu 1 września 2017 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32017M8570. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/2


Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/1561, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2017/1549 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2017/C 305/02)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/1561 (2), oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 (3), wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/1549 (4), w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby i podmioty wymienione w wyżej wspomnianych załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi. Uzasadnienie wskazania tych osób i podmiotów podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć – przed dniem 27 października 2017 r. – wniosek do Rady (wraz z dokumentami uzupełniającymi) o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionym wykazie; wniosek należy skierować na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się także uwagę odnośnych osób i podmiotów na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(2)  Dz.U. L 237 z 15.9.2017, s. 72.

(3)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

(4)  Dz.U. L 237 z 15.9.2017, s. 44.


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/3


Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2017/1549 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2017/C 305/03)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1):

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/1549 (3).

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG C (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest stworzenie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1549.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE (4).

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

(3)  Dz.U. L 237 z 15.9.2017, s. 44.

(4)  Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.


Komisja Europejska

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/4


Kursy walutowe euro (1)

14 września 2017 r.

(2017/C 305/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1885

JPY

Jen

131,55

DKK

Korona duńska

7,4399

GBP

Funt szterling

0,89123

SEK

Korona szwedzka

9,5345

CHF

Frank szwajcarski

1,1496

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,3950

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

26,103

HUF

Forint węgierski

308,28

PLN

Złoty polski

4,2843

RON

Lej rumuński

4,6017

TRY

Lir turecki

4,1134

AUD

Dolar australijski

1,4877

CAD

Dolar kanadyjski

1,4501

HKD

Dolar Hongkongu

9,2843

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6474

SGD

Dolar singapurski

1,6053

KRW

Won

1 345,47

ZAR

Rand

15,6609

CNY

Yuan renminbi

7,7918

HRK

Kuna chorwacka

7,4835

IDR

Rupia indonezyjska

15 767,83

MYR

Ringgit malezyjski

4,9905

PHP

Peso filipińskie

60,990

RUB

Rubel rosyjski

68,6480

THB

Bat tajlandzki

39,363

BRL

Real

3,7295

MXN

Peso meksykańskie

21,1227

INR

Rupia indyjska

76,2095


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/5


Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 305/05)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 388

Dodaje się tekst w brzmieniu:

9615

Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części

Zobacz Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9615, akapit czwarty.

Do celów tej pozycji wyrażenie »wsuwki do włosów i podobne« obejmuje towary wykonane z materiałów stałych, jako że wyroby objęte niniejszą pozycją są zwykle wykonane z metali nieszlachetnych lub z tworzyw sztucznych. W związku z tym pozycja ta nie obejmuje opasek na głowę ani gumek do włosów. Artykuły te klasyfikuje się w następujący sposób:

a)

Gumki do włosów i opaski na głowę składające się, na przykład, z pętli z dzianin workowych uelastycznionych (zob. zdjęcie 1) lub pętli gumowej pokrytej materiałem włókienniczym (zob. zdjęcie 2) lub uelastycznionej taśmy całkowicie pokrytej tkanym materiałem włókienniczym (zob. zdjęcie 3) lub pętli wykonanej z elastycznej taśmy z materiału włókienniczego (zob. zdjęcie 4), klasyfikuje się jako dodatki odzieżowe objęte pozycją 6117 lub 6217.

Przykłady:

Image

Image

Image

Image

1.

Gumka do włosów

2.

Gumka do włosów

3.

Gumka do włosów

4.

Opaska na głowę

b)

Gumki do włosów i opaski na głowę składające się z pętli lub taśmy z materiału włókienniczego z sekcji XI posiadających elementy ozdobne, na przykład koraliki z drewna, perły z tworzywa sztucznego lub elementy ze skóry wyprawionej lub materiałów włókienniczych, uważa się za posiadające zasadniczy charakter pozostałych gotowych dodatków odzieżowych i w związku z tym klasyfikuje się je do pozycji 6117 lub 6217 przez zastosowanie reguły 3 b) ORI.

Przykłady:

Image

c)

Gumki do włosów i opaski na głowę składające się głównie na przykład z cekinów z tworzywa sztucznego, przyklejonych lub przyszytych do nieelastycznej taśmy z materiału włókienniczego i pokrywających prawie całą widoczną powierzchnię artykułu, a tym samym nadających artykułowi jego zasadniczy charakter, klasyfikuje się do pozycji 7117 przez zastosowanie reguły 3 b) ORI i uwag 9 a) i 11 do działu 71.

Przykład:

Image

d)

Gumki do włosów i opaski na głowę składające się całkowicie lub częściowo z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, metali szlachetnych lub metali pokrytych metalami szlachetnymi, klasyfikuje się do pozycji 7113 i 7116 przez zastosowanie uwag 1 i 9 a) do działu 71. Zobacz również Notę wyjaśniającą do HS do pozycji 9615, akapit czwarty.

e)

Gumki do włosów i opaski na głowę składające się całkowicie lub częściowo z futra lub futra sztucznego klasyfikuje się do pozycji 4303 lub 4304 przez zastosowanie uwag 3 i 4 do działu 43.

Przykład:

Image

f)

Gumki do włosów i opaski na głowę składające się z innych materiałów, niepokryte materiałem włókienniczym, nawet zdobione (z wyjątkiem towarów, o których mowa w lit. d) i e), klasyfikuje się według materiału składowego pętli, ponieważ zasadniczy charakter nadawany jest przez pętlę i jej funkcję (na przykład pętle z tworzywa sztucznego klasyfikuje się do pozycji 3926 (zob. zdjęcia 1 i 2), a pętle gumowe klasyfikuje się do pozycji 4015 (zob. zdjęcie 3), przez zastosowanie reguły ORI 3 b)).

Przykłady:

Image

Image

Image

1.

Gumka do włosów

2.

Gumka do włosów

3.

Opaska na głowę

g)

Towary, które można zaklasyfikować do pozycji 7117 jako sztuczną biżuterię i które mogą być używane, na przykład, jako bransoletki lub łańcuszki na kostkę, klasyfikuje się w dalszym ciągu do tej pozycji, nawet jeśli mogą być również używane jako opaski na głowę lub gumki do włosów.

Przykład:

Image ”.


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2)  Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/7


Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2015 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives

Sprawozdawca: Niderlandy

(2017/C 305/06)

1.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zachowania antykonkurencyjne wymienione w projekcie decyzji stanowią porozumienia lub praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

2.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję oceną zakresu produktowego i geograficznego porozumień lub praktyk uzgodnionych zawartych w projekcie decyzji.

3.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedsiębiorstwa, których dotyczy projekt decyzji, uczestniczyły w co najmniej jednym z przedmiotowych siedmiu odrębnych pojedynczych i ciągłych naruszeń art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

4.

Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że przedmiotem porozumień lub praktyk uzgodnionych było ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

5.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedmiotowe porozumienia lub uzgodnione praktyki mogły mieć znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi UE/umawiającymi się stronami Porozumienia EOG.

6.

Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji dotyczącą czasu trwania naruszeń.

7.

Komitet Doradczy zgadza się z projektem decyzji Komisji co do adresatów tej decyzji.

8.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę.

9.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do zastosowania wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

10.

Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji w sprawie podstawowych kwot grzywien.

11.

Komitet Doradczy zgadza się z określeniem czasu trwania naruszenia na potrzeby obliczenia grzywien.

12.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności obciążające.

13.

Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji dotyczące zastosowania obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.

14.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w sprawie ostatecznych kwot grzywien.

15.

Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/8


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1)

Yen Interest Rate Derivatives (YIRD)

(AT.39861)

(2017/C 305/07)

1.   Wprowadzenie

Niniejszą sprawę rozpatrywano w drodze tak zwanej hybrydowej procedury ugodowej. W odniesieniu do sześciu stron postępowania Komisja zdecydowała się zamknąć sprawę przy zastosowaniu procedury ugodowej (2), natomiast w odniesieniu do ICAP zastosowano procedurę standardową.

2.   Dochodzenie

2.1.

W dniu 12 lutego 2013 r. Komisja Europejska („Komisja”) wszczęła postępowania zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (3) przeciwko UBS AG, UBS Securities Japan Co., Ltd., The Royal Bank of Scotland Group plc, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Japan Inc., JPMorgan Chase & Co, JPMorgan Chase Bank, National Association, J.P. Morgan Europe Limited, R.P. Martin Holdings Ltd i Martin Brokers (UK) Ltd (wspólnie „strony uczestniczące w postępowaniu ugodowym”).

2.2.

W dniu 29 października 2013 r. Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 przeciwko ICAP plc, ICAP Management Services Limited i ICAP New Zealand Limited („ICAP”).

3.   Postępowanie ugodowe

3.1.

Po przeprowadzeniu rozmów ugodowych i przedłożeniu propozycji ugodowych zgodnie z art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 (4), w dniu 29 października 2013 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do stron uczestniczących w postępowaniu ugodowym.

Stronom uczestniczącym w postępowaniu ugodowym zarzucono, że pomiędzy 2007 r. a 2010 r. brały udział w co najmniej jednym z siedmiu dwustronnych, wyraźnie odrębnych i oddzielonych od siebie naruszeń art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG. Naruszenia te dotyczą instrumentów pochodnych stopy procentowej dla jena japońskiego („YIRD”), których podstawą była stopa procentowa LIBOR dla jena japońskiego, a jedno naruszenie odnosi się także do instrumentów YIRD opartych na stopie Euroyen TIBOR. Strony starały się wywierać wpływ na wysokość stopy LIBOR dla jena lub stopy Euroyen TIBOR, tak aby korzystnie wpłynąć na pozycje terminowe banków w odniesieniu do instrumentów pochodnych, które wykorzystują przedmiotowe stopy jako jeden z warunków rozliczenia transakcji.

3.2.

Po potwierdzeniu przez strony uczestniczące w postępowaniu ugodowym, że zarzuty zawarte w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń odzwierciedlały treść przedłożonych przez nie propozycji ugodowych, Komisja przyjęła w dniu 4 grudnia 2013 r. decyzję w sprawie ugody, skierowaną do wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu ugodowym, i nałożyła grzywny na Citigroup, DB, JPMorgan, RBS i RP Martin.

3.3.

W dniu 12 listopada 2013 r., po jednym spotkaniu z zespołem zajmującym się sprawą w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji („DG ds. Konkurencji”), ICAP wycofało się z postępowania ugodowego. Powrócono wówczas do dochodzenia przeciwko ICAP i kontynuowano je w ramach procedury standardowej (zob. poniżej).

4.   Procedura standardowa w odniesieniu do ICAP

4.1.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w odniesieniu do ICAP. Komisja twierdzi, że ICAP uczestniczyło, jako pośrednik, w sześciu odrębnych naruszeniach art. 101 TFUE, dotyczących sektora YIRD.

4.2.

Początkowo DG ds. Konkurencji przyznała ICAP okres czterech tygodni na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, który to okres został przedłużony na wniosek ICAP o kolejne dwa tygodnie. Na wniosek ICAP przedłużyłem następnie ten termin na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń o dodatkowe dwa tygodnie, do dnia 14 sierpnia 2014 r.

4.3.

W swojej odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń ICAP podniosło wiele zarzutów dotyczących naruszenia przez Komisję zasady domniemania niewinności, prawa do obrony ICAP oraz reguł dobrej administracji. Do wszystkich tych zarzutów należycie odniesiono się w projekcie decyzji.

4.4.

W dniu 12 września 2014 r. na spotkaniu wyjaśniającym odbyło się złożenie ustnych wyjaśnień.

4.5.

Po złożeniu ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym ICAP zwróciło się z wnioskiem o dostęp do decyzji w sprawie ugody i taki dostęp otrzymało. DG ds. Konkurencji zapewniła ICAP krótki okres czasu na przedłożenie dodatkowych pisemnych uwag. W odpowiedzi na wniosek ICAP o przedłużenie tego okresu czasu poinformowałem, że termin wyznaczony przez DG ds. Konkurencji był wystarczający, aby umożliwić ICAP przeanalizowanie decyzji w sprawie ugody, w szczególności jeśli chodzi o metodykę ustalania grzywien zastosowaną przez Komisję wobec RP Martin jako pośrednika, oraz przedstawienie dodatkowych uwag w tym względzie.

4.6.

W dniu 9 października 2014 r. ICAP przedłożyło DG ds. Konkurencji spóźniony wniosek w sprawie dostępu do nieokreślonej liczby dokumentów dotyczących niektórych informacji na temat obrotu przekazanych Komisji przez banki uczestniczące w postępowaniu ugodowym. DG ds. Konkurencji odrzuciła ten wniosek, w związku z czym ICAP zwróciło się w tej kwestii do mnie w dniu 17 października 2014 r.

4.7.

W dniu 5 listopada 2014 r. odrzuciłem wniosek ICAP, w szczególności z uwagi na fakt, że nie istnieje ogólne prawo strony do otrzymywania na etapie administracyjnym postępowania danych pozostałych stron dotyczących sprzedaży, nawet jeśli, po nałożeniu grzywny w drodze decyzji, dane te mogą zostać uznane za pośrednio istotne do celów obliczenia grzywny dla strony zwracającej się z wnioskiem. W bieżącej sprawie uznałem ponadto, że informacje zawarte w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń nie uzasadniały konieczności udostępnienia danych pozostałych stron dotyczących sprzedaży w oparciu o prawo ICAP do obrony.

4.8.

Wreszcie w dniach 8, 9 i 16 października 2014 r. ICAP przedstawiło uwagi dotyczące zastrzeżeń Komisji uwzględnionych w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń. DG ds. Konkurencji wzięła pod uwagę wszystkie te dodatkowe uwagi w projekcie decyzji.

5.   Wniosek

5.1.

Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji skierowany do ICAP dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których ICAP miało możliwość przedstawienia swojego stanowiska, i stwierdziłem, że tak właśnie było.

5.2.

W związku z powyższym uznaję, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych ICAP.

Bruksela, dnia 30 stycznia 2015 r.

Joos STRAGIER


(1)  Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29).

(2)  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2013 r. Urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające przedstawił już sprawozdanie końcowe zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE przy okazji przyjęcia decyzji Komisji z dnia 4 grudnia 2013 r.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18).


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/10


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 4 lutego 2015 r.

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG

(Sprawa AT.39861 – Yen Interest Rate Derivatives)

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 432)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2017/C 305/08)

W dniu 4 lutego 2015 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) oraz art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”). Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003  (1) Komisja niniejszym publikuje nazwy stron oraz główną treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony ich tajemnic handlowych.

1.   WPROWADZENIE

1.

Przedmiotowa decyzja dotyczy sześciu oddzielnych przypadków dwustronnego zachowania antykonkurencyjnego odnoszącego się do instrumentów pochodnych stopy procentowej dla jena japońskiego („instrumenty pochodne stopy procentowej dla jena” lub „YIRD”) opartych na stopie procentowej LIBOR dla jena japońskiego („JPY LIBOR”), w których to zachowaniach adresaci decyzji uczestniczyli jako pośrednicy.

2.

Antykonkurencyjne zachowanie zaangażowanych banków polegało na prowadzeniu rozmów na temat poziomu przyszłych prognoz JPY LIBOR, przedstawianiu preferencji co do kierunku zmian JPY LIBOR w przyszłości oraz wymianie szczególnie chronionych informacji handlowych (2). ICAP ułatwiało jako broker dopuszczanie się przedmiotowego zachowania, pośrednicząc w kontaktach noszących znamiona zmowy (w jednym z przypadków), a także kontaktując się z innymi bankami będącymi członkami panelu ustalającego JPY LIBOR lub rozpowszechniając informacje za pośrednictwem zmanipulowanych codziennych „ustaleń” (3) w celu wywarcia wpływu na prognozy JPY LIBOR zgodnie z kierunkiem odpowiadającym uczestnikom danego zachowania (w pozostałych pięciu przypadkach).

3.

JPY LIBOR i Euroyen TIBOR to ważne referencyjne stopy procentowe (zwane także wartościami odniesienia) dla wielu instrumentów finansowych denominowanych w jenach japońskich. JPY LIBOR była ustalana przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankowców (British Bankers Association, BBA), a Euroyen TIBOR przez Japońskie Stowarzyszenie Bankowców (Japanese Bankers Association, JBA). Stopy ustalano codziennie dla różnych okresów zapadalności (okresów spłacania kredytu) na podstawie prognoz przedstawianych przez banki będące członkami paneli JPY LIBOR i Euroyen TIBOR. Banki te były proszone o przedkładanie każdego dnia sesyjnego i przed określoną godziną szacunkowych stóp procentowych, po których ich zdaniem mogłyby one pożyczać na londyńskim międzybankowym rynku pieniężnym niezabezpieczone środki w rozsądnej wielkości rynkowej (w przypadku JPY LIBOR), lub szacunków dotyczących tego, co uważały za obowiązujące stopy rynkowe dla transakcji między głównymi bankami na japońskim rynku offshore (w przypadku Euroyen TIBOR) dla różnych okresów zapadalności. BBA i JBA obliczały następnie, na podstawie średniej z tych prognoz, wyłączając jednocześnie cztery (w przypadku BBA) i dwie (w przypadku JBA) najwyższe i najniższe zgłoszone prognozy, codzienne stopy JPY LIBOR i Euroyen TIBOR w odniesieniu do każdego okresu zapadalności. Otrzymywane w ten sposób stopy były niezwłocznie publikowane i udostępniane opinii publicznej każdego dnia sesyjnego.

4.

Stopy procentowe JPY LIBOR i Euroyen TIBOR znajdują odzwierciedlenie między innymi w cenach YIRD, które są produktami finansowymi będącymi przedmiotem handlu na całym świecie, wykorzystywanymi przez korporacje, instytucje finansowe, fundusze hedgingowe i inne przedsiębiorstwa do zarządzania ekspozycją na ryzyko stopy procentowej (hedging, zarówno w odniesieniu do pożyczkobiorców, jak i inwestorów) lub w celach spekulacyjnych.

5.

Najbardziej powszechnymi instrumentami pochodnymi stopy procentowej dla jena są: (i) kontrakty terminowe na stopę procentową, (ii) swapy stóp procentowych, (iii) opcje na stopy procentowe oraz (iv) kontrakty terminowe typu futures na stopę procentową. YIRD mogą być przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym lub – w przypadku kontraktów terminowych typu futures na stopę procentową – przedmiotem obrotu giełdowego. Zazwyczaj w przypadku wszystkich tych produktów uwzględnia się zmienną stopę oprocentowania (referencyjna stopa procentowa kontraktu) i stałą stopę oprocentowania. Stałe stopy oprocentowania odzwierciedlają oczekiwania rynku co do przyszłych referencyjnych stóp procentowych; zwyczajowo obliczają je instytucje finansowe uczestniczące w obrocie YIRD na podstawie tzw. krzywej rentowności.

6.

Przedmiotowa decyzja jest skierowana do następujących podmiotów prawnych należących do przedsiębiorstwa ICAP (dalej „adresaci”):

a)

ICAP plc;

b)

ICAP Management Services Ltd;

c)

ICAP New Zealand Limited.

2.   OPIS SPRAWY

2.1.   Procedura

7.

Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku o zwolnienie z grzywny złożonego przez UBS w dniu 17 grudnia 2010 r. W dniu 20 kwietnia 2011 r. Komisja skierowała do wielu przedsiębiorstw działających w sektorze YIRD wezwania do udzielenia informacji. W dniu […] Citigroup złożyło wniosek o zwolnienie z grzywny lub złagodzenie kar. W dniu […] Deutsche Bank złożyło wniosek o zmniejszenie grzywien. W dniu […] RP Martin złożyło wniosek o zmniejszenie grzywien. W dniu […] RBS złożyło wniosek o zmniejszenie grzywien.

8.

W dniu 12 lutego 2013 r. Komisja wszczęła postępowania zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 przeciwko UBS AG i UBS Securities Japan Co., Ltd., The Royal Bank of Scotland Group plc i The Royal Bank of Scotland plc; Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Citigroup Inc. i Citigroup Global Markets Japan Inc.; JPMorgan Chase & Co i JPMorgan Chase Bank, National Association i J.P. Morgan Europe Limited; oraz R.P. Martin Holdings Ltd i Martin Brokers (UK) Ltd. W dniu 29 października 2013 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, o numerze referencyjnym C(2013) 7395, skierowane do wymienionych stron.

9.

W dniu 29 października 2013 r. Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 przeciwko ICAP plc, ICAP Management Services Ltd i ICAP New Zealand Limited.

10.

W dniu 31 października 2013 r. odbyły się rozmowy ugodowe z ICAP. W dniu 12 listopada 2013 r. ICAP poinformowało Komisję, że nie chce już uczestniczyć w rozmowach ugodowych.

11.

W dniu 4 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła decyzję zakazującą i nakładającą grzywny, o numerze referencyjnym C(2013) 8602/7 („decyzja w sprawie ugody”), skierowaną do przedsiębiorstw, o których mowa w motywie (8).

12.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do ICAP plc, ICAP Management Services Ltd i ICAP New Zealand Limited, o numerze referencyjnym C(2014) 3768 final. ICAP przedstawiło Komisji swoje uwagi na temat zgłoszonych wobec niego zastrzeżeń na piśmie w dniu 14 sierpnia 2014 r. oraz ustnie podczas przesłuchania, które odbyło się w dniu 12 września 2014 r.

13.

Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywną opinię w dniu 30 stycznia 2015 r., a Komisja przyjęła decyzję w dniu 4 lutego 2015 r.

2.2.   Adresaci decyzji i czas trwania naruszenia przepisów

14.

W omawianym przypadku Komisja określiła następujących sześć dwustronnych naruszeń (4) oraz następujący czas uczestnictwa przedsiębiorstwa w każdym z tych naruszeń:

a)

naruszenie z 2007 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]:

[podmiot niebędący adresatem]: 8 lutego 2007 r. – 1 listopada 2007 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 8 lutego 2007 r. – 1 listopada 2007 r.

ICAP: 14 sierpnia 2007 r. – 1 listopada 2007 r.

b)

naruszenie z 2008 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]:

[podmiot niebędący adresatem]: 7 maja 2008 r. – 3 listopada 2008 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 7 maja 2008 r. – 3 listopada 2008 r.

ICAP: 28 sierpnia 2008 r. – 3 listopada 2008 r.

c)

naruszenie z lat 2008–2009, którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]:

[podmiot niebędący adresatem]: 18 września 2008 r. – 10 sierpnia 2009 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 18 września 2008 r. – 10 sierpnia 2009 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 29 czerwca 2009 r. – 10 sierpnia 2009 r.

ICAP: 22 maja 2009 r. – 10 sierpnia 2009 r.

d)

naruszenie z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]:

[podmiot niebędący adresatem]: 3 marca 2010 r. – 22 czerwca 2010 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 3 marca 2010 r. – 22 czerwca 2010 r.

ICAP: 3 marca 2010 r. – 22 czerwca 2010 r.

e)

naruszenie z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]:

[podmiot niebędący adresatem]: 26 marca 2010 r. – 18 czerwca 2010 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 26 marca 2010 r. – 18 czerwca 2010 r.

ICAP: 7 kwietnia 2010 r. – 7 czerwca 2010 r.

f)

naruszenie z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]:

[podmiot niebędący adresatem]: 28 kwietnia 2010 r. – 3 czerwca 2010 r.

[podmiot niebędący adresatem]: 28 kwietnia 2010 r. – 3 czerwca 2010 r.

ICAP: 28 kwietnia 2010 r. – 2 czerwca 2010 r.

2.3.   Krótki opis naruszeń

2.3.1.    Antykonkurencyjne praktyki banków uczestniczących

15.

Strony (banki), które dopuściły się przedmiotowych naruszeń, stosowały następujące praktyki antykonkurencyjne:

a)

traderzy z banków uczestniczących w przedmiotowych naruszeniach przy różnych okazjach omawiali bezpośrednio (a w przypadku [podmiotu niebędącego adresatem] i [podmiotu niebędącego adresatem] w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] – pośrednio przez ICAP) prognozy JPY LIBOR dla niektórych okresów zapadalności w przypadku co najmniej jednego z odnośnych banków, w rozumieniu, iż może to być korzystne dla pozycji terminowych w odniesieniu do YIRD w przypadku co najmniej jednego z traderów biorących udział w tych dyskusjach. W tym celu co najmniej jeden z traderów zwracał się, lub okazywał gotowość do zwrócenia się, do osób odpowiedzialnych za składanie prognoz dotyczących JPY LIBOR w jego odnośnym banku z propozycją przedstawienia BBA stóp określonych zgodnie z pewnym kierunkiem lub też – w kilku przypadkach – stóp na określonym poziomie;

b)

traderzy z banków uczestniczących w przedmiotowych naruszeniach przekazywali sobie wzajemnie lub otrzymywali od siebie nawzajem (w przypadku [podmiotu niebędącego adresatem] i [podmiotu niebędącego adresatem] w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] – pośrednio przez ICAP), przy pewnych okazjach, szczególnie chronione informacje handlowe dotyczące ich pozycji terminowych lub prognoz przyszłych stóp procentowych JPY LIBOR co najmniej jednego z ich odnośnych banków. W naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] wspomniane przekazywanie lub otrzymywanie informacji dotyczyło także niektórych przyszłych prognoz Euroyen TIBOR co najmniej jednego z odnośnych banków.

2.3.2.    Ułatwianie udziału w różnych naruszeniach przez pośredników finansowych

2.3.2.1.   Pośrednictwo [podmiotu niebędącego adresatem]

16.

[Podmiot niebędący adresatem] pośredniczył w naruszeniu z lat 2008–2009, którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w okresie od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 10 sierpnia 2009 r. – na wniosek [podmiotu niebędącego adresatem] [podmiot niebędący adresatem] obiecał nawiązanie kontaktu, a przy co najmniej kilku okazjach taki kontakt rzeczywiście nawiązał, z szeregiem banków należących do panelu ustalającego stopy procentowe JPY LIBOR, które nie uczestniczyły w naruszeniu, w celu wywarcia wpływu na prognozy tych banków dotyczące JPY LIBOR. [Podmiot niebędący adresatem] nie był świadomy tego faktu.

2.3.2.2.   Pośrednictwo ICAP

17.

ICAP pośredniczyło w naruszeniu z 2007 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w okresie od dnia 14 sierpnia 2007 r. do dnia 1 listopada 2007 r. – na wniosek [podmiotu niebędącego adresatem] ICAP starało się wywrzeć wpływ na niektóre banki należące do panelu ustalającego stopy procentowe JPY LIBOR, które nie uczestniczyły w naruszeniu, poprzez (i) przekazywanie im informacji wprowadzających w błąd za pomocą tzw. „ustaleń” lub (ii) bezpośrednie nawiązanie z nimi kontaktu, aby przedstawiły one stopy procentowe JPY LIBOR zgodne z oczekiwaniami [podmiotu niebędącego adresatem]. [Podmiot niebędący adresatem] nie był świadomy tego faktu.

18.

ICAP pośredniczyło w naruszeniu z 2008 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w okresie od dnia 28 sierpnia 2008 r. do dnia 3 listopada 2008 r. – na wniosek [podmiotu niebędącego adresatem] ICAP starało się wywrzeć wpływ na niektóre banki należące do panelu ustalającego stopy procentowe JPY LIBOR, które nie uczestniczyły w naruszeniu, poprzez (i) przekazywanie im informacji wprowadzających w błąd za pomocą tzw. „ustaleń” lub (ii) bezpośrednie nawiązanie z nimi kontaktu, aby przedstawiły one stopy procentowe JPY LIBOR zgodne z oczekiwaniami [podmiotu niebędącego adresatem]. [Podmiot niebędący adresatem] nie był świadomy tego faktu.

19.

ICAP pośredniczyło w naruszeniu z lat 2008–2009, którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w okresie od dnia 22 maja 2009 r. do dnia 10 sierpnia 2009 r. – na wniosek [podmiotu niebędącego adresatem] ICAP starało się wywrzeć wpływ na niektóre banki należące do panelu ustalającego stopy procentowe JPY LIBOR, które nie uczestniczyły w naruszeniu, poprzez (i) przekazywanie im informacji wprowadzających w błąd za pomocą tzw. „ustaleń” lub (ii) bezpośrednie nawiązanie z nimi kontaktu, aby przedstawiły one stopy procentowe JPY LIBOR zgodne z oczekiwaniami [podmiotu niebędącego adresatem]. [Podmiot niebędący adresatem] nie był świadomy tego faktu.

20.

ICAP pośredniczyło w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w okresie od dnia 3 marca 2010 r. do dnia 22 czerwca 2010 r., zapewniając komunikację pomiędzy traderem [podmiotu niebędącego adresatem] i traderem [podmiotu niebędącego adresatem] i umożliwiając w ten sposób stosowanie przez nich antykonkurencyjnych praktyk.

21.

ICAP pośredniczyło w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w okresie od dnia 7 kwietnia 2010 r. do dnia 7 czerwca 2010 r. – na wniosek [podmiotu niebędącego adresatem] ICAP starało się wywrzeć wpływ na niektóre banki należące do panelu ustalającego stopy procentowe JPY LIBOR, które nie uczestniczyły w naruszeniu, poprzez (i) przekazywanie im informacji wprowadzających w błąd za pomocą tzw. „ustaleń” lub (ii) bezpośrednie nawiązanie z nimi kontaktu, aby przedstawiły one stopy procentowe JPY LIBOR zgodne z oczekiwaniami [podmiotu niebędącego adresatem]. [Podmiot niebędący adresatem] nie był świadomy tego faktu.

22.

ICAP pośredniczyło w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] w odniesieniu do YIRD, których podstawą była stopa procentowa LIBOR dla jena japońskiego (5), w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r. – na wniosek [podmiotu niebędącego adresatem] ICAP starało się wywrzeć wpływ na niektóre banki należące do panelu ustalającego stopy procentowe JPY LIBOR, które nie uczestniczyły w naruszeniu, poprzez (i) przekazywanie im informacji wprowadzających w błąd za pomocą tzw. „ustaleń” lub (ii) bezpośrednie nawiązanie z nimi kontaktu, aby przedstawiły one stopy procentowe JPY LIBOR zgodne z oczekiwaniami [podmiotu niebędącego adresatem]. [Podmiot niebędący adresatem] nie był świadomy tego faktu.

2.3.3.    Zakres geograficzny

23.

Zakres geograficzny każdego z sześciu naruszeń w przypadku wszystkich odnośnych uczestników obejmował całe terytorium EOG.

2.4.   Środki zaradcze

24.

W przypadku niniejszej decyzji zastosowanie mają wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. (6). Komisja nakłada grzywny na przedsiębiorstwa, do których skierowana jest przedmiotowa decyzja.

2.4.1.    Podstawowa kwota grzywny

25.

W wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien zawarto jedynie ograniczone wskazówki co do obliczania wysokości grzywien, które można nałożyć na pośredników takich jak ICAP, nieprowadzących bezpośredniej działalności w sektorze objętym kartelem, tj. sektorze instrumentów pochodnych stopy procentowej, do celów przedmiotowych naruszeń. W konsekwencji kwota podstawowa dla ICAP w odniesieniu do każdego z naruszeń jest ustalana zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1/2003, orzecznictwa oraz pkt 37 wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r., z odzwierciedleniem wagi, okresu trwania i charakteru jego uczestnictwa, a także potrzeby zapewnienia, że nałożone grzywny będą mieć odpowiedni efekt odstraszający.

26.

Oceniając wagę naruszeń, Komisja uwzględnia następujące fakty: każde z naruszeń należy ze względu na swój charakter do najpoważniejszych ograniczeń konkurencji; zakres geograficzny każdego z naruszeń obejmował całe terytorium EOG; działania mające znamiona zmowy dotyczyły wskaźników finansowych.

27.

Dokonując obliczeń wysokości grzywien, które zostaną nałożone na adresatów przedmiotowej decyzji, Komisja bierze również pod uwagę okres trwania uczestnictwa ICAP w każdym z sześciu naruszeń.

28.

W odniesieniu do każdego z naruszeń Komisja uwzględnia fakt, że ICAP uczestniczyło w nich w charakterze pośrednika, czyli pełniło funkcję odmienną od funkcji banków uczestniczących w odnośnych naruszeniach. W związku z tym, dokonując ustalenia podstawowej kwoty należnej od ICAP w przypadku każdego naruszenia, Komisja stosuje odpowiedni współczynnik redukcji.

2.4.2.    Dostosowania kwoty podstawowej: okoliczności obciążające i łagodzące

29.

W odniesieniu do adresatów przedmiotowej decyzji nie istnieją żadne okoliczności obciążające ani łagodzące w odniesieniu do żadnego z naruszeń.

2.4.3.    Zastosowanie pułapu 10 % obrotów

30.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 wartość grzywny nałożonej za każde naruszenie nie może przekraczać 10 % całkowitego obrotu przedsiębiorstwa uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym decyzję Komisji.

31.

W tym przypadku żadna z grzywien nie przekracza 10 % całkowitego obrotu ICAP uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym niniejszą decyzję.

3.   WNIOSEK: Ostateczne kwoty poszczególnych grzywien, jakie należy nałożyć zgodnie z przedmiotową decyzją

32.

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 nałożono następujące grzywny:

Naruszenie

Grzywny (w EUR)

naruszenie z 2007 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]

1 040 000

naruszenie z 2008 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]

1 950 000

naruszenie z lat 2008–2009, którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]

8 170 000

naruszenie z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]

1 930 000

naruszenie z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]

1 150 000

naruszenie z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]

720 000


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

(2)  Jedno z naruszeń dotyczyło także instrumentów pochodnych stopy procentowej dla jena opartych na stopie Euroyen TIBOR.

(3)  Arkusz kalkulacyjny przekazywany szeregowi instytucji finansowych każdego dnia sesyjnego przez ICAP, zawierający informacje na temat obowiązujących stóp oprocentowania dla banków japońskich i banków offshore w odniesieniu do wszystkich okresów zapadalności JPY LIBOR oraz tabelę zatytułowaną „sugerowane stopy”, przedstawiającą sugerowane prognozy JPY LIBOR dla wszystkich okresów zapadalności w danym dniu sesyjnym.

(4)  Dodatkowo, w decyzji przyjętej w dniu 4 grudnia 2013 r. zidentyfikowano także „naruszenie z 2007 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem]”, w którym ICAP nie brało udziału.

(5)  Chociaż antykonkurencyjne praktyki [podmiotu niebędącego adresatem] i [podmiotu niebędącego adresatem] w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] dotyczyły YIRD, których podstawą była stopa procentowa LIBOR dla jena japońskiego i stopa Euroyen TIBOR, pośrednictwo ICAP w naruszeniu z 2010 r., którego dopuścił się [podmiot niebędący adresatem]/[podmiot niebędący adresatem] odnosiło się wyłącznie do YIRD, których podstawą była stopa procentowa LIBOR dla jena japońskiego.

(6)  Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/15


Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 305/09)

Państwo członkowskie

Szwecja

Trasy

Arvidsjaur – Sztokholm (Arlanda)

Gällivare – Sztokholm (Arlanda)

Okres obowiązywania umowy

grudzień 2017 r. – październik 2019 r.

Termin składania ofert

60 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia do składania ofert

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczącą przetargu publicznego

Dodatkowych informacji udziela:

Szwedzki Urząd ds. Transportu (Swedish Transport Administration)

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/

Numer zaproszenia do składania ofert: CTM:146241

Tel. +46 771921921

Kontakty:

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/16


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa: M.8630 – Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 305/10)

1.

W dniu 8 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Cambourne Life Investment Pte. Ltd (Singapur) kontrolowane przez GIC Pte. Ltd,

Massachusetts Mutual Life Insurance Company (Stany Zjednoczone),

Rothesay HoldCo UK Ltd (Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Cambourne Life Investment Pte. Ltd („Cambourne”) i Massachusetts Mutual Life Insurance Company („MassMutual”) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Rothesay HoldCo UK Ltd (Zjednoczone Królestwo („Rothesay”), natomiast przedsiębiorstwo Blackstone Group LP („Blackstone”) jest już akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Blackstone: zarządzanie aktywami,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Cambourne: przedsiębiorstwo ostatecznie kontrolowane przez GIC Pte. Ltd, spółka zarządzająca inwestycjami działająca na skalę międzynarodową,

—   w przypadku przedsiębiorstwa MassMutual: ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne, podmiot aktywny głównie w Stanach Zjednoczonych,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Rothesay: ubezpieczenia, głównie w dziedzinie przenoszenia ryzyk z systemów emerytalnych o zdefiniowanym zakresie świadczeń w Zjednoczonym Królestwie. Rothesay oferuje szereg produktów, w tym (i) rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie wykupu; (ii) rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie zakupu na otwartym rynku; oraz (iii) swapy powiązane z kształtowaniem się wskaźnika długowieczności (ang. longevity swaps).

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8630 – Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay.

Uwagi można przesyłać do Komisji listownie, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:

+32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/18


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8102 – Valeo/FTE Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 305/11)

1.

W dniu 7 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Valeo Holding GmbH (Niemcy) kontrolowane przez Valeo S.A. („Valeo”, Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem FTE Group Holding GmbH („FTE”, Niemcy), w drodze zakupu udziałów/akcji.

Ten sam zamiar koncentracji zgłoszono już Komisji w dniu 10 października 2016 r., ale zgłoszenie zostało wycofane w dniu 29 listopada 2016 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Valeo: projektowanie, produkcja i sprzedaż wyposażenia do pojazdów, a w szczególności systemów cieplnych, układów napędowych, systemów komfortu jazdy i systemów wspomagania kierowcy oraz systemów widoczności,

—   w przypadku przedsiębiorstwa FTE: projektowanie, produkcja i sprzedaż (i) układów uruchamiania sprzęgła; (ii) układów uruchamiania hamulców; (iii) elektrycznych pomp oleju skrzyni biegów oraz innych komponentów do skrzyni biegów i układów napędowych opartych na rozwiązaniach elektrohydraulicznych. Przedsiębiorstwo FTE prowadzi również działalność w zakresie regeneracji zacisków hamulcowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8102 – Valeo/FTE Group, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/19


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8638 – Shell Midstream Partners/Crestwood Permian Basin Holdings/Crestwood Permian Basin)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 305/12)

1.

W dniu 8 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

przedsiębiorstwo Shell Midstream Partners (Shell Midstream, Stany Zjednoczone Ameryki) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Royal Dutch Shell plc („Shell”, Zjednoczone Królestwo),

przedsiębiorstwo Crestwood Permian Basin Holdings (Stany Zjednoczone Ameryki) kontrolowane przez przedsiębiorstwo First Reserve Management LP (First Reserve, Kajmany) oraz przedsiębiorstwo Crestwood Equity Partners LP (Crestwood, Stany Zjednoczone Ameryki),

przedsiębiorstwo Crestwood Permian Basin LLC (Stany Zjednoczone Ameryki) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Crestwood Permian Basin Holdings.

Przedsiębiorstwo Shell Midstream przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Crestwood Permian Basin. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

przedsiębiorstwo Shell jest globalną grupą spółek energetycznych i petrochemicznych notowanych na giełdzie w Londynie, Amsterdamie i Nowym Jorku,

przedsiębiorstwo Crestwood Permian Basin Holdings jest spółką joint venture kontrolowaną przez przedsiębiorstwo First Reserve and Crestwood, aktualnie jedynego właściciela przedsiębiorstwa Crestwood Permian Basin,

przedsiębiorstwo Crestwood Permian Basin utworzono w celu budowy zbiornika gazu ziemnego w regionie Permian Basin, znajdującym się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest ono również jego właścicielem i operatorem. Będzie ono świadczyć usługi zbierania, odwadniania, sprężania i przeładunku cieczy.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8638 – Shell Midstream Partners/Crestwood Permian Basin Holdings/Crestwood Permian Basin

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks

+32 229-64301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/20


Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2017/C 305/13)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU OZNACZONEGO CHRONIONĄ NAZWĄ POCHODZENIA/CHRONIONYM OZNACZENIEM GEOGRAFICZNYM, GDY ZMIANA TA NIE JEST NIEZNACZNA

Wniosek o zatwierdzenie zmian zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

„PANE DI MATERA”

Nr UE: PGI–IT-02100 – 10.12.2015

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP [Konsorcjum powołane w celu ochrony ChOG Pane di Matera]

Via De Amicis, 54

75100 Matera

ITALIA

Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP jest uprawnione do złożenia wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 13 ust. 1 dekretu Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej nr 12511 z dnia 14 października 2013 r.

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3.   Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Nazwa produktu

Opis produktu

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne [pakowanie, organ kontrolny, obszar geograficzny]

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, dla których jednolity dokument (lub dokument mu równoważny) nie został opublikowany, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5.   Zmiany

Opis produktu

Następujące zdanie w art. 2 obowiązującej obecnie specyfikacji:

„Zgodnie z tym systemem należy używać wyłącznie mąki z pszenicy durum (Titicum durum), której cechy charakterystyczne pod względem jakości muszą być zgodne z następującymi parametrami:

Gluten (%)

Wartość ≥ 11

Wskaźnik żółcienia

Wartość ≥ 21

Wilgotność (%)

Wartość ≤ 15,50

Popioły (% w suchej masie)

Wartość ≤ 2 % w suchej masie”

zastępuje się następującym art. 2 w zmienionej specyfikacji produktu:

„Zgodnie z tym systemem należy używać wyłącznie mąki z pszenicy durum (Titicum durum) lub semoliny z pszenicy durum, której cechy charakterystyczne pod względem jakości muszą być zgodne z następującymi parametrami:

Azot białkowy (%) × 5,70  (*2)

Wartość ≥ 11

Wskaźnik żółcienia (*1)

Wartość ≥ 20

Wilgotność (%) (*2)

Wartość ≤ 14,50

Popiół (% w suchej masie) (*2)

Wartość ≤ 1,35 w suchej masie

W specyfikacji określono, że do produkcji „Pane di Matera” można używać mąki z pszenicy durum lub semoliny. Taka specyfikacja zapewnia lepszy opis surowców wykorzystywanych do produkcji „Pane di Matera”. Wykorzystywanie semoliny do produkcji chleba jest powszechnie stosowaną praktyką, zwłaszcza w południowych regionach Włoch, a także w prowincji Matera. W związku z tym, w następstwie wniosku ze strony producentów uznano, że nie ma powodu, aby nie zezwolić na używanie semoliny z pszenicy durum do produkcji ChOG „Pane di Matera”.

Ponadto dokładniej zdefiniowano i zaktualizowano chemiczne parametry mąk i semoliny. W szczególności:

zawartość glutenu zastąpiono zawartością białka, pozostawiając ją na poziomie 11 %, i wskazano metodę jej oznaczania,

obniżono wartość wskaźnika żółcienia z ≥ 21 do ≥ 20 i wskazano metodę jej oznaczania,

obniżono zawartość wilgoci z ≤ 15,5 % do ≤ 14,5 %, aby lepiej utrwalić ziarno dla utrzymania wyższej jakości,

obniżono zawartość popiołu z ≤ 2 % do ≤ 1,35 % i wskazano metodę jej oznaczania.

Zaproponowane w niniejszej zmianie zaktualizowane chemiczne parametry rodzajów mąki i semoliny opracowano w celu dostosowania specyfikacji produktu do rzeczywistych cech charakterystycznych surowców wykorzystywanych do produkcji ChOG „Pane di Matera”.

Następujące tabele:

Skład 100 g Pane di Matera

 

Przedział

Białka (2)

8,2 –8,3

Węglowodany

51,3 –53,4

z czego włókno (ogółem)

2,9 –3,7

Tłuszcze

1,0 –1,2

Popioły (% w suchej masie)

2,24 –2,51


Cechy sensoryczne próbek Pane di Matera

Deskryptory sensoryczne

Przedział

Kruchość skórki

4,8 –5,7

Kwaśny zapach

1,3 –1,6

Zapach spalenizny

3,2 –4,3

Kwaśny smak

1,3 –2,0 ”

otrzymują następujące brzmienie:

Skład 100 g Pane di Matera

Azot (%) białkowy × 5,70

Wartość ≥ 8,1

Węglowodany (%)

Wartość ≥ 51,3

w tym włókno (%)

Wartość ≥ 2,9

Tłuszcze (%)

Wartość ≥ 1,0

Popioły (% w suchej masie)

Wartość ≥ 2,24 ”

Wprowadzenie zmian w tabeli określającej skład „Pane di Matera” było konieczne ze względu na zauważone przez piekarzy bieżące zmiany cech charakterystycznych surowców, które są dostępne na rynku. Z zastrzeżeniem obowiązku stosowania do ich wyrobu co najmniej 20 % mąki i semoliny z pszenicy durum pochodzącej z lokalnych populacji miejscowych i odmian, produkty mogą zawierać wyższe poziomy białka, węglowodanów, tłuszczy i popiołu. Dzięki temu producenci mogą stosować dostępne na rynku nowe odmiany pszenicy durum, a także wykorzystać te możliwości w odniesieniu do pozostałych 80 % mąki i semoliny stosowanej do produkcji „Pane di Matera”.

Profil sensoryczny ChOG »Pane di Matera«

Deskryptory sensoryczne

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Kwaśny zapach

1,0

2,0

Zapach spalenizny

3,0

4,5

Kwaśny smak

1,0

2,5

Kruchość skórki

4,5

6,0

Sensoryczne cechy charakterystyczne ChOG »Pane di Matera« zostały zdefiniowane na podstawie następujących norm: ISO 13299:2016; ISO 8589:2007; ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.”.

Zakres wartości określonych w odniesieniu do deskryptorów sensorycznych „Pane di Matera” rozszerzono w oparciu o doświadczenie piekarzy w produkcji. Dla uzyskania większej dokładności uznano za stosowne, aby włączyć do specyfikacji urzędowe metody określania profilu sensorycznego „Pane di Matera”.

Skreśla się następującą tabelę:

„Określona ilość form i szybkość twardnienia miękiszu próbek Pane di Matera w ciągu siedmiu dni przechowywania.

Próbki chleba

Określona ilość (dm3/kg)

Twardość/trwałość w dniach (3)

A

4,44 b

1,70

B

3,80 ab

1,57

C

3,70 a

3,08

D

3,64 a

3,77

Oprócz tego, że usunięcie tabeli przyczynia się do zmniejszenia obciążenia producentów analizami i dalszymi kosztami finansowymi, jest ono konieczne ze względu na proponowane zmiany, a zwłaszcza ze względu na zwiększenie masy. Wartości przedstawione w tabeli nie uwzględniają tych zmian, są zatem niedokładne. Z tych powodów uznano za stosowne usunięcie tabeli, pozostawiając producentom określenie okresu trwałości „Pane di Matera” na podstawie jego wielkości zgodnie z liczbą dni określoną w art. 6 specyfikacji.

Zmieniono opis „Pane di Matera” w momencie dopuszczenia do obrotu. Następujący akapit art. 7 specyfikacji i odpowiadający mu pkt 3.2 jednolitego dokumentu:

„W momencie dopuszczenia do obrotu »Pane di Matera« musi posiadać następujące właściwości:

kształt rożkowaty lub »wysoki«,

bochenki o wadze 1–2 kg,

skórka o grubości co najmniej 3 mm,

miękisz koloru słomkowo-żółtego z charakterystycznymi pęcherzykami,

wilgotność nie wyższa niż 33 %.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W momencie dopuszczenia do obrotu »Pane di Matera« musi posiadać następujące właściwości:

kształt rożkowaty lub »wysoki«,

bochenki o wadze 500 g–10 kg,

skórka o grubości co najmniej 3 mm,

miękisz koloru słomkowo-żółtego z charakterystycznymi pęcherzykami,

inicjały »MT« odciśnięte wielkimi drukowanymi literami na wierzchu bochenka przed upieczeniem.”

Parametry wilgotności odpowiadają parametrom określonym w odpowiednich przepisach.

W szczególności zwiększono zakres masy bochenków z 1–2 kg do 500 g–10 kg, aby zaspokoić nowe potrzeby konsumentów i zakładów żywienia. Zmiana ta ma na celu zaspokojenie potrzeb zarówno małych gospodarstw domowych, które potrzebują małych bochenków, aby uniknąć marnowania żywności, jak i sektora gastronomicznego, domagającego się dużych bochnów o dłuższej przydatności, które łatwiej kroić.

Usunięto parametr określający wilgotność jako nieprzekraczającą 33 % i wprowadzono odesłanie do odpowiednich przepisów (art. 16 ustawy nr 580 z dnia 4 lipca 1967 r.).

Ponadto cechy charakterystyczne produktu uzupełniono wymogiem umieszczania na bochenkach znaku handlowego w postaci inicjałów „MT”, aby produkt stał się bardziej rozpoznawalny. Inicjały „MT” są odciskane w cieście na wierzchu bochenka przed upieczeniem.

Metoda produkcji

Przygotowanie zakwasu

Aby do wyrastania ciasta można było stosować inne pojemniki, które są w większym stopniu zgodne z zasadami higieny, termin „wysoki i wąski cylinder jutowy” zastąpiono terminem „wyskalowany pojemnik na żywność”.

Zwiększono ilość wody w mieszaninie z 40 do 50 % masy ciasta z uwagi na mniejszą wilgotność mąki lub semoliny z pszenicy durum.

Następujący akapit został skreślony i zastąpiony jasno sformułowanym opisem, który jest łatwiej zrozumiały dla producentów:

„Zaczynu można użyć najwyżej trzy razy. Czynność ta obejmuje wmieszanie części oryginalnego ciasta, do którego wcześniej dodano zaczyn, do innego ciasta powstałego z połączenia mąki z wodą, i pozostawienie go do wyrośnięcia, aby można było upiec następną partię chleba. Ilości zaczynu i mąki liczone jako odsetek ciasta wynoszą odpowiednio 7–8 % i 45–47 %. Trzykrotne wykorzystanie zaczynu pozwala na zwiększenie objętości fermentującego ciasta poprzez dodanie wody i mąki z pszenicy durum w proporcji 15–25 % ilości mąki z pszenicy durum, która ma zostać użyta do mieszanki. Po wyrośnięciu zaczynu porcję ciasta (1,2–1,8 % w zależności od temperatury otoczenia) przechowuje się w temperaturze 3–5 °C do wykorzystania do celów następnej partii.”.

Otrzymuje brzmienie:

„Ilość zaczynu, który wytwarza się do wykorzystania w procesie produkcji chleba, uzyskuje się przez dodanie do części oryginalnego zaczynu wody i mąki; proces ten można powtórzyć do trzech razy przed wmieszaniem zaczynu do ciasta chlebowego. Porcję wytworzonego zaczynu przechowuje się w lodówce w dodatniej temperaturze do wykorzystania podczas pieczenia w następnych dniach.”.

Składniki używane w procesie produkcji

Obniżono minimalną ilość soli używanej w procesie produkcji z 2,5 do 2 kg zgodnie ze zmieniającymi się zaleceniami żywieniowymi.

Uznano za wskazane wykreślenie odniesienia do stosowania bawełnianych lub wełnianych tkanin do przykrywania ciasta. Zmiana ta jest potrzebna, aby producenci mogli używać również tkanin zrobionych z innych materiałów, które są bardziej uniwersalne i bardziej odpowiednie pod względem higieny/zdrowia. Zdanie:

„Po wyrobieniu, należy pozostawić ciasto w naczyniu do wyrośnięcia przez 25–35 minut, przykrywając całość tkaniną bawełnianą lub wełnianą.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Po wyrobieniu należy pozostawić ciasto w naczyniu do wyrośnięcia na 25–35 minut.”.

Zwiększono rozpiętość masy bochenków tak, aby spełnić potrzeby zarówno rodzin, które wolą mniejsze bochenki, jak i przemysłu gastronomicznego, który woli większe bochny. Zdanie:

„Następnie kształtuje się i waży bochny o wielkości 1,2 kg i 2,4 kg w celu uzyskania produktu finalnego o wadze odpowiednio 1 i 2 kg. Waga poszczególnych produktów może odbiegać od wyznaczonej wartości o około 10 %.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Następnie kształtuje się i waży bochenki o masie 0,6 kg i maksymalnie 12 kg w celu uzyskania produktu finalnego o masie odpowiednio 0,5 i maksymalnie 10 kg. Masa poszczególnych produktów może różnić się od wyznaczonej wartości o około 10 %.”.

Uznano za wskazane przeformułowanie następującego zdania w celu dopuszczenia w procesie produkcji użycia innych narzędzi i materiałów (naczyń i tkanin), które producenci mogą preferować zamiast drewnianych desek, zarówno w celu zachowania zgodności z normami higieny, jak i z przyczyn technicznych. Aktualnie zezwala się na wykorzystywanie naczyń z drewna lub ze stali nierdzewnej oraz tkanin wykonanych z każdego materiału, który nadaje się do kontaktu z żywnością. Zdanie:

„Ręcznie uformowane bochny odstawia się na drewniane stoły na 25–35 minut i przykrywa bawełnianą tkaniną.”

otrzymuje zatem następujące brzmienie:

„Ręcznie uformowane bochenki pozostawia się na 25–35 minut w odpowiednich naczyniach z drewna lub ze stali nierdzewnej. Naczynie do wyrastania ciasta z dodanym zaczynem i bochenki przykrywa się tkaniną.”.

Aby produkt był bardziej rozpoznawalny, do specyfikacji produktu włączono etap oznaczania bochenków inicjałami „MT”, dodając następujące zdanie:

„Następnie bochenki formuje się ręcznie, nadając im charakterystyczny kształt »Pane di Matera«, i wyciska się na wierzchu ciasta inicjały »MT« pisane wielkimi drukowanymi literami; po czym wypieka się je w piecach opalanych drewnem lub w piecach ogrzewanych pośrednio.”.

Skreślono następujące zdanie: „Po ostatecznym wyrastaniu trwającym 30 minut, wstawia się je do pieca opalanego drewnem lub gazem”, gdyż nie jest ono całkiem jasne. W rzeczywistości zdanie to odnosi się do etapu, który ma miejsce przed oznakowaniem. Po nadaniu bochenkom kształtu nie pozostawia się ich już do dalszego wyrastania. Następnym etapem po oznakowywaniu jest wypiekanie.

W celu rozszerzenia zakresu rodzajów pieców, których można używać do wypieku chleba, odniesienie do „pieca opalanego gazem” zastąpiono „piecami ogrzewanymi pośrednio”. Oznacza to, że producenci mogą używać zarówno pieców opalanych gazem, jak i innych rodzajów pieców. Ponadto dokonano przeglądu czasu wypiekania, aby uwzględnić różne masy bochenków chleba.

Tekst:

„W przypadku pieców opalanych drewnem po półtorej godzinie wypiekania otwiera się drzwiczki pieca na 10–30 minut, aby odprowadzić parę wodną; następnie zamyka się drzwiczki i kontynuuje się wypiekanie przez następne pół godziny. W przypadku pieców opalanych gazem po godzinie wypiekania otwiera się otwory wentylacyjne, aby odprowadzić parę wodną. Ponownie zamyka się piec na następne pół godziny, pozostawiając otwarte otwory wentylacyjne.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Czas wypiekania różni się w zależności od masy bochenka i rodzaju pieca i wynosi minimalnie od 1 godziny w przypadku bochenków o masie 500 g do maksymalnie 4 godzin i 30 minut w przypadku bochenków o masie 10 kg. Niezależnie od rodzaju używanego pieca przewody kominowe lub drzwiczki pieca muszą być otwarte przez ostatnie 15–30 minut wypiekania, aby umożliwić odprowadzenie wytworzonej pary wodnej.”.

Skreślono odniesienie do porów wewnątrz chleba mających średnicę „od 2–3 mm nawet aż do 60 mm”. Informacja ta jest całkowicie bez znaczenia, gdyż rozmiar pęcherzy powietrza, które powstają podczas wyrastania, znacznie się różni. W związku z tym zdanie:

„Otrzymany w ten sposób produkt, dzięki używanym składnikom i specjalnemu charakterowi procesu produkcji, charakteryzuje się żółtym kolorem, typową, bardzo zróżnicowaną porowatością (średnica porów wewnątrz chleba waha się od 2–3 mm nawet aż do 60 mm), bardzo specyficznym smakiem i zapachem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Otrzymany w ten sposób produkt, dzięki używanym składnikom i specjalnemu charakterowi procesu produkcji, charakteryzuje się żółtym kolorem, typową, bardzo zróżnicowaną porowatością (przy czym średnica porów wewnątrz chleba jest zróżnicowana), bardzo specyficznym smakiem i zapachem.”.

Okres trwałości chleba dostosowano do wprowadzonych nowych przedziałów masy bochenków.

Szczególnie zdanie:

„Okres trwałości otrzymanego w ten sposób chleba wynosi maksymalnie 7 dni w przypadku bochenków o wadze 1 kg i maksymalnie 9 dni w przypadku bochenków o wadze 2 kg.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Okres trwałości otrzymanego w ten sposób chleba wynosi maksymalnie 7 dni w przypadku bochenków o wadze 1 kg i maksymalnie 14 dni w przypadku bochenków o wadze 10 kg.”. Określenie okresu trwałości bochenków o pośrednich rozmiarach należy do piekarza przy uwzględnieniu przedstawionych powyżej okresów.

Pakowanie

Aby umożliwić użycie różnych materiałów do pakowania, odniesienie do chleba, który „pakuje się […] używając perforowanej folii, częściowo zabarwionej, częściowo przezroczystej, lub wielowarstwowego papieru z »okienkiem«”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Produkt musi być pakowany w perforowaną folię przeznaczoną do kontaktu z żywnością lub w papierową torbę przeznaczoną do kontaktu z żywnością.”.

Skreślono szczegółowe wymogi dotyczące cech charakterystycznych perforowanej folii, aby pozwolić producentom na większą elastyczność w kwestii prezentacji pakowanego produktu.

Organ kontrolny

Aktualizacja informacji dotyczących organu kontrolnego.

Etykietowanie

Sformułowanie „pane cotto in forno a legna” [chleb wypiekany w piecu opalanym drewnem] było już dopuszczone w specyfikacji produktu, dodano jednak następujące zdanie, aby uregulować jego stosowanie:

„Sformułowanie »pane cotto in forno a legna« [chleb wypiekany w piecu opalanym drewnem] może być umieszczone obok logo produktu i musi wyraźnie odróżniać się od logo chronionego oznaczenia geograficznego »Pane di Matera«.”.

Wyszczególniono, że w przypadku produktów przeznaczonych do obrotu na rynkach międzynarodowych sformułowanie „indicazione geografica protetta” [chronione oznaczenie geograficzne] może zostać zapisane w języku danego państwa. Dodane zdanie brzmi następująco:

„W przypadku produktów przeznaczonych do obrotu na rynkach międzynarodowych sformułowanie »chronione oznaczenie geograficzne« może zostać zapisane w języku danego państwa.”.

Obszar geograficzny

Dokonano zmiany art. 3 specyfikacji produktu, aby dostosować go do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012; drugi akapit zawierający odniesienia do pakowania i etykietowania przeniesiono do art. 6 specyfikacji produktu.

Jeżeli chodzi o geograficzny obszar produkcji Pane di Matera, nie wprowadzono żadnych zmian do aktualnie obowiązującej wersji specyfikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

„PANE DI MATERA”

Nr UE: PGI–IT-02100 – 10.12.2015

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Pane di Matera”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 2.3: Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

„Pane di Matera” otrzymuje się używając wyłącznie mąki lub semoliny z pszenicy durum, której ilość musi być zgodna z następującymi parametrami:

Azot białkowy (%) × 5,70  (*4)

Wartość ≥ 11

Wskaźnik żółcienia (*3)

Wartość ≥ 20

Wilgotność (%) (*4)

Wartość ≤ 14,50

Popiół (% w suchej masie) (*4)

Wartość ≤ 1,35 w suchej masie

„Pane di Matera” charakteryzuje się żółtym kolorem, typową, bardzo zróżnicowaną porowatością (średnica porów wewnątrz chleba jest zróżnicowana), bardzo specyficznym smakiem i zapachem.

W momencie dopuszczenia do obrotu „Pane di Matera” musi posiadać następujące właściwości:

kształt rożkowaty lub „wysoki”,

bochenki o wadze 500 g–10 kg,

skórka o grubości co najmniej 3 mm,

miękisz koloru słomkowo-żółtego z charakterystycznymi pęcherzykami,

inicjały „MT” odciśnięte wielkimi drukowanymi literami na wierzchu bochenka przed upieczeniem.

Parametry wilgotności odpowiadają parametrom określonym w odpowiednich przepisach.

Skład 100 g „Pane di Matera”

Azot (%) białkowy × 5,70

Wartość ≥ 8,1

Węglowodany (%)

Wartość ≥ 51,3

w tym włókno (%)

Wartość ≥ 2,9

Tłuszcze (%)

Wartość ≥ 1,0

Popioły (% w suchej masie)

Wartość ≥ 2,24


Profil sensoryczny „Pane di Matera”

Deskryptory sensoryczne

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Kwaśny zapach

1,0

2,0

Zapach spalenizny

3,0

4,5

Kwaśny smak

1,0

2,5

Kruchość skórki

4,5

6,0

Sensoryczne cechy charakterystyczne ChOG „Pane di Matera” zostały zdefiniowane na podstawie następujących norm: ISO 13299:2016; ISO 8589:2007; ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Co najmniej 20 % mąki lub semoliny używanej do produkcji „Pane di Matera” musi pochodzić z lokalnych populacji miejscowych i starych odmian, takich jak Cappelli, Duro Lucano, Capeiti i Appulo, uprawianych na terytorium prowincji Matera.

Niedopuszczalne jest ziarno pochodzące od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Produkt przygotowuje się z następujących składników:

Mąka lub semolina z pszenicy durum

100 kg

Zaczyn

20–30 kg

Sól

2–3 kg

Woda

75–85 l

Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae)

0,5 –1 kg

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy produkcji „Pane di Matera” odbywają się w obszarze prowincji Matera.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Produkt musi być pakowany w perforowaną folię przeznaczoną do kontaktu z żywnością lub w papierową torbę przeznaczoną do kontaktu z żywnością.

Pakowanie odgrywa kluczową rolę, zapewniając trwałość i stałość właściwości i typowego charakteru „Pane di Matera”, i musi odbywać się w granicach określonego obszaru geograficznego.

Ma to na celu unikanie zgodnie z tradycją wszelkiej zwłoki między przygotowywaniem produktu a jego zapakowaniem, aby zachować wszelkie szczególne właściwości chleba oraz aby zapewnić bezpośrednią i natychmiastową kontrolę procesu pakowania, który nie może być pod żadnym względem niezgodny z zasadami przygotowywania produktu lub wpływać na jego szczególne właściwości lub jakość. Gdyby produkt nie został zapakowany natychmiast po wyprodukowaniu, niemożliwe byłoby zagwarantowanie jego przydatności do spożycia przez co najmniej tydzień, co stanowi szczególną właściwość chleba.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Etykiety, które należy umieszczać na opakowaniach, muszą zawierać sformułowanie „Indicazione Geografica Protetta” [chronione oznaczenie geograficzne] i „Pane di Matera” oraz symbol UE i logo produktu, którego należy używać wyłącznie w połączeniu z ChOG. Logo produktu przedstawiono poniżej.

Jeżeli produkt wypiekano w piecu opalanym drewnem, do logo chronionego oznaczenia geograficznego „Pane di Matera” można dodać sformułowanie „pane cotto in forno a legna” [chleb wypiekany w piecu opalanym drewnem].

Image

Sformułowanie „pane cotto in forno a legna” [chleb wypiekany w piecu opalanym drewnem] może być umieszczone obok logo produktu i musi wyraźnie odróżniać się logo chronionego oznaczenia geograficznego „Pane di Matera”.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar produkcji „Pane di Matera” obejmuje cały obszar prowincji Matera.

5.   Związek z obszarem geograficznym

Renoma, jaką cieszy się ChOG „Pane di Matera”, wynika z połączenia czynników środowiskowych z czynnikami produkcji na obszarze produkcji.

Dzięki swojej pracy i kreatywności człowiek zgodnie z tworzoną przez siebie tradycją potrafił połączyć czynniki środowiskowe z potrzebami żywieniowymi i kulturowymi. Pane di Matera jest typowym produktem pochodzącym z określonego regionu. Oprócz tego, że stanowi źródło dochodów człowieka jest przede wszystkim autentycznym dowodem i wyrazem wiejskiej cywilizacji Matery.

Środowisko, w którym produkowany jest „Pane di Matera” ma głęboki wpływ na jego cechy i właściwości. Wpływa na skład jakościowy naturalnych drożdży używanych do wypieku oraz przydatność do wypieku ziaren otrzymanych z pszenicy uprawianej na wzgórzach Matery. Duży wpływ na jakość ziaren mają właściwości glebowe obszaru (tereny iłowe) i klimatyczne (średnie opady roczne wynoszące 350 mm oraz średnia temperatur między 5,7 i 24,1 °C). Te wszystkie czynniki mają także wpływ na drewno stosowane w tradycyjnych piecach opalanych drewnem, które nadaje produktowi charakterystyczny zapach i smak oraz na tradycyjne wykorzystywanie owoców do przygotowania zaczynu.

Poza tym, że „Pane di Matera” jest symbolem wiejskiej i rolniczej tradycji Matery, jest on również znany i ceniony przez konsumentów ze względu na długi okres trwałości.

Dowód pochodzenia „Pane di Matera” i jego szczególnych cech charakterystycznych można odnaleźć w dokumentach historycznych potwierdzających długą tradycję produkcji tego chleba sięgającą czasów Królestwa Neapolu, a nawet wcześniej. Już w 1857 r. w prowincji Matera mieszkało czterech „maestri di centimoli” (mistrzów młynarstwa), na jej terenie znajdowały się zatem cztery młyny. W każdym gospodarstwie rolnym, w każdym domu, znajdował się wydrążony w kamieniu moździerz, który służył rodzinie do mielenia ziaren pszenicy. Pierwszy młyn przemysłowy pojawił się w 1884 r., zatrudnionych w nim było 50 osób, a początek i koniec dnia pracy oznajmiał dźwięk syreny. W tych odległych czasach każda rodzina lub grupa rodzin musiała posiadać własny piec. Z czasem pojawiły się publiczne piece, do których rodzina wysyłała zrobiony przez siebie chleb do wypieku. Każdy piec był wydrążony w skale i hermetyczne zamykany. W środku paliło się drewno pochodzące w przeważającej części z makii śródziemnomorskiej odznaczającej się charakterystycznym zapachem. Kobiety umieszczały swój chleb w piecu, który następnie był szczelnie zamykany przez piekarza, i wracały do domu. Po około trzech godzinach drzwi pieca były znowu otwierane i wyjmowano z niego wysokie, okrągłe bochny chleba złotego koloru o charakterystycznym zapachu. Kobiety rozpoznawały swoje bochny po znakach składających się z inicjałów nazwiska rodowego, które nanosiły na chleb zanim włożyły go do pieca. W 1857 r. Pietro Antonio Ridola naliczył jedenaście pieców; w latach 1959–65 było ich około piętnastu. Społeczność Matery nie porzuciła tradycji wypieku własnego chleba nawet wtedy, gdy w latach 1969–70 znacznej poprawie uległy warunki życia i inne produkty stały się podstawą wyżywienia. Tradycja, kultura i jakość wyszły z tej próby zwycięsko.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

Ministerstwo wszczęło krajową procedurę sprzeciwu, publikując wniosek w sprawie zmiany specyfikacji produktu ChOG „Pane di Matera” w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 235 z dnia 9 października 2015 r.

Skonsolidowany tekst specyfikacji produktu można znaleźć na następujących stronach internetowych: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

lub:

wchodząc bezpośrednio na stronę startową Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej (www.politicheagricole.it) i klikając na „Prodotti DOP e IGP” (prawy górny róg ekranu), a następnie na Prodotti DOP, IGP e STG (z lewej strony ekranu), i na końcu na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(*1)  Wskaźnik żółcienia należy określić na podstawie mąki pozostałej na sicie o oczkach o średnicy 0,180 mm.

(*2)  Wartość określana dla 100 części suchej masy.”.

(2)  Poziom białek określa się jako »ogółem substancje azotowe«, mnożąc zawartość procentową w azocie przez współczynnik przekształcenia wynoszący 5,7.

(3)  Trwałość miękiszu została oceniona na podstawie jego twardości mierzonej jako siła (N) konieczna do ściśnięcia 25 % części środkowej kromki o grubości 25 mm.”.

(*3)  Wskaźnik żółcienia należy określić na podstawie mąki pozostałej na sicie o oczkach o średnicy 0,180 mm.

(*4)  Wartość określana na podstawie 100 części suchej masy.


15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305/30


Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2017/C 305/14)

Komisja Europejska zatwierdziła niniejszą zmianę nieznaczną zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 (1).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY NIEZNACZNEJ

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012  (2)

„MARRONI DEL MONFENERA”

Nr UE: PGI-IT-02282 – 19.1.2017

ChNP ( ) ChOG ( X ) GTS ( )

1.   Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Associazione Produttori Marroni della Marca Trevigiana

Piazza Case Rosse 14

31040 Onigo di Pederobba (TV)

WŁOCHY

E-mail

:

marronimonfenera.igp@pec.it

info@asso-marronimonfenera-igp.it

Stowarzyszenie producentów Produttori Marroni della Marca Trevigiana jest uprawnione do złożenia wniosku w sprawie zmiany zgodnie z art. 13 ust. 1 dekretu Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej nr 12511 z dnia 14 października 2013 r.

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3.   Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Opis produktu

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne [pakowanie]

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która nie wymaga zmiany opublikowanego jednolitego dokumentu.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która wymaga zmiany opublikowanego jednolitego dokumentu.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, dla którego nie został opublikowany jednolity dokument (lub dokument mu równoważny).

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu będącego GTS, kwalifikująca się jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5.   Zmiany

Opis produktu

Następujące dwa akapity w art. 2 specyfikacji produktu:

1.

„Owoc: zasadniczo o owalnym kształcie ze słabo zaznaczonym wierzchołkiem, o jednej powierzchni bocznej zbliżonej do płaskiej, a drugiej wyraźnie wypukłej; na kilogram przypada nie więcej niż 90 owoców.” […]

„»Określenie ChOG« mogą uzyskać owoce należące do klasy »extra« (kaliber owocu większy niż 3 cm; nie więcej niż 4 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 3 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie) oraz do klasy I (kaliber owocu od 2,8 do 3 cm; nie więcej niż 6 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 5 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie).”

oraz pkt 3.2 jednolitego dokumentu:

2.

„owoc: kształt owalny ze słabo zaznaczonym wierzchołkiem, o jednej powierzchni bocznej zbliżonej do płaskiej a drugiej wyraźnie wypukłej; na kilogram przypada nie więcej niż 90 owoców.” […]

„»Określenie ChOG« mogą uzyskać owoce należące do klasy »extra« (kaliber owocu większy niż 3 cm; nie więcej niż 4 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 3 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie) oraz do klasy I (kaliber owocu od 2,8 do 3 cm; nie więcej niż 6 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 5 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie).”

otrzymują brzmienie:

„Owoc: zasadniczo o owalnym kształcie ze słabo zaznaczonym wierzchołkiem, o jednej powierzchni bocznej zbliżonej do płaskiej, a drugiej wyraźnie wypukłej; na kilogram przypada nie więcej niż 120 owoców.” […]

„Oznaczenie »ChOG« mogą uzyskać owoce należące do klasy »Extra« (średnica owocu większa niż 3 cm; nie więcej niż 4 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 3 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie), do klasy I (średnica owocu od 2,8 do 3 cm; nie więcej niż 6 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 5 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie) oraz do klasy II (średnica owocu od 2,6 do 2,8 cm; nie więcej niż 6 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 5 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie).”.

Uzasadnienie

Zmiany w pkt 1 i 2 wynikają z faktu, że owoce stały się mniejsze, co oznacza, że na 1 kg produktu przypada większa liczba owoców. Rzeczywiście, występowanie w ostatnich latach wyjątkowo suchych okresów letnich doprowadziło do zmniejszenia rozmiaru owoców, co spowodowało konieczność wprowadzania do obrotu również kasztanów jadalnych o mniejszej średnicy w ramach chronionego oznaczenia geograficznego.

Ponadto poprawiono niespójność między opisem kształtu owocu zawartym w jednolitym dokumencie a opisem zawartym w specyfikacji technicznej. Ponieważ kasztan jadalny jest produktem naturalnym, nie można zagwarantować absolutnej regularności jego kształtu, w związku z czym sformułowanie „Owoc: zasadniczo o owalnym kształcie” – zawarte już w specyfikacji produktu – zostało skopiowane do jednolitego dokumentu.

Ponieważ ani kształt ani średnica owoców nie mają wpływu na pozostałe właściwości określone w art. 2 i pkt 3.2 jednolitego dokumentu, szczególne cechy jakościowe produktu pozostają bez zmian. Uznaje się zatem, że zmianę można uznać za „nieznaczną” zgodnie z art. 53 ust. 2 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Etykietowanie i pakowanie

Art. 8 specyfikacji produktu – pkt 3.6 i 3.7 jednolitego dokumentu

3.

Zdanie „Produkt musi być pakowany do specjalnych torebek siatkowych odpowiednich do zastosowań spożywczych, zamkniętych przez zgrzanie na gorąco lub zszycie górnych brzegów.”

otrzymuje brzmienie:

„Produkt należy zapakować do siatek przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub pojemników odpowiednich do kontaktu z żywnością, które są dostępne w różnych rozmiarach i zostały wykonane z różnych materiałów. Wszystkie rodzaje opakowań zamyka się w taki sposób, by wyjęcie owoców bez naruszenia opakowania było niemożliwe.”.

4.

Zdanie: „Produkt wprowadza się do obrotu w siatkach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w opakowaniach o pojemności: 1 kg, 2 kg, 3 kg (w przypadku opakowań zgrzewanych na gorąco), 5 kg lub 10 kg (w przypadku opakowań zszywanych).”

otrzymuje brzmienie:

„Pojemność opakowań może wynosić 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg lub 25 kg.”.

Uzasadnienie

Zmiany 3 i 4 odzwierciedlają potrzebę zniesienia ograniczeń w zakresie rodzaju opakowania, biorąc pod uwagę fakt, że dostępność materiałów opakowaniowych może być różna (np. systemy służące do zgrzewania na gorąco nie są już dostępne na włoskim rynku) oraz że w przyszłości mogą pojawić się inne rodzaje materiałów opakowaniowych, np. materiały bardziej przyjazne środowisku. Ponieważ zmiana dotyczy włącznie opakowania i masy produktu, uznaje się, że można ją zakwalifikować jako „nieznaczną” zgodnie z art. 53 ust. 2 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5.

Punkt:

„—

klasa handlowa produktu (extra lub I),”

otrzymuje brzmienie:

„—

klasa handlowa produktu (extra, I lub II),”.

Dodaje się odniesienie do klasy II. Ponieważ przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie spójności ze zmianami w pkt 1 i 2 oraz dotyczy ona wyłącznie etykietowania produktu, uznaje się, że można ją zakwalifikować jako „nieznaczną” zgodnie z art. 53 ust. 2 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

JEDNOLITY DOKUMENT

„MARRONI DEL MONFENERA”

Nr UE: PGI-IT-02282 – 19.1.2017

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Marroni del Monfenera”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Produkt „Marroni del Monfenera” to świeże kasztany jadalne, pochodzące z lokalnego ekotypu roślin z gatunku Castanea sativa Mill. odmiany sativa. W momencie wprowadzenia do obrotu produkt musi posiadać następujące właściwości: nasienie: jedno na owoc, na ogół gładkie lub lekko porowate; miąższ: barwa jasnoorzechowa przechodząca w słomkowożółty, konsystencja pulchna/mączysta, smak słodki i przyjemny; skórka wewnętrzna: barwa orzechowa, struktura skórki włóknista i trwała, jedynie w niewielkim stopniu przenikająca do nasienia; perykarp: barwa brązowa błyszcząca z ciemniejszymi smugami, które mają układ południkowy, struktura łykowata i trwała, powierzchnia pokryta meszkiem z nieregularnymi pozostałościami szypułki; zagłębienie szypułkowe: kształt zbliżony do owalnego, barwa jaśniejsza od barwy perykarpu z mniej lub bardziej wyraźnymi pasmami układającymi się promieniście od środka w kierunku brzegu, ale niezachodzącymi na powierzchnie boczne; owoc: zasadniczo o owalnym kształcie ze słabo zaznaczonym wierzchołkiem, o jednej powierzchni bocznej zbliżonej do płaskiej, a drugiej wyraźnie wypukłej; na kilogram przypada nie więcej niż 120 owoców. Łupina zawiera nie więcej niż trzy owoce.

Oznaczenie „ChOG” mogą uzyskać owoce należące do klasy „Extra” (średnica owocu większa niż 3 cm; nie więcej niż 4 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 3 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie), do klasy I (średnica owocu od 2,8 do 3 cm; nie więcej niż 6 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 5 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie) oraz do klasy II (średnica owocu od 2,6 do 2,8 cm; nie więcej niż 6 % masy owoców może mieć endokarp uszkodzony przez owady; nie więcej niż 5 % masy owoców może mieć wyżłobienia na perykarpie).

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Czynności zbioru, selekcji, czyszczenia, sortowania według rozmiaru i namaczania (tzw. curatura) muszą odbywać się na obszarze produkcji. Produkt, który nie jest wprowadzony do obrotu w ciągu 48 godzin od zbioru, podlega namaczaniu (tzw. curatura). Operacja ta polega na zanurzeniu kasztanów „Marroni del Monfenera” w wodzie o temperaturze otoczenia na okres nie dłuższy niż dziewięć dni. Po upływie tego okresu kasztany „Marroni del Monfenera” wyjmuje się z wody i osusza w odpowiednim urządzeniu. Proces ten umożliwia przechowywanie produktu w stanie świeżym przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Namaczanie należy przeprowadzić w ciągu kilku godzin od zbioru owoców, by zapobiec rozpoczęciu procesu fermentacji w transporcie, w szczególności w przypadku, gdy zbiór odbywa się w okresie intensywnych opadów deszczu lub przy panujących wysokich temperaturach.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Produkt należy zapakować do siatek przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub pojemników odpowiednich do kontaktu z żywnością, które są dostępne w różnych rozmiarach i zostały wykonane z różnych materiałów. Wszystkie rodzaje opakowań zamyka się w taki sposób, by wyjęcie owoców bez naruszenia opakowania było niemożliwe. Pojemność opakowań może wynosić 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg lub 25 kg.

Wprowadzenie do obrotu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 15 września każdego roku.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Na etykiecie opakowań – poza wspólnotowym symbolem graficznym, odpowiednimi napisami i informacjami wymaganymi przepisami prawa – obowiązkowo umieszcza się następujące dodatkowe napisy: „Marroni del Monfenera” oraz skrótowiec „IGP” (oznaczający „ChOG” w języku włoskim) zapisane czcionką o wymiarach większych niż wymiary wszystkich pozostałych napisów umieszczonych na etykiecie, takich jak nazwa, firma, adres przedsiębiorstwa pakującego, klasa handlowa produktu (tj. Extra, I lub II) oraz masa brutto w momencie pakowania.

Image

Logo składa się z dwóch rozłącznych owali ułożonych współśrodkowo, wewnątrz których znajduje się rysunek wzgórz regionu Pedemontana del Grappa. Leżącą u ich stóp równinę przecina rzeka Piawa, której rysunek przechodzi przez środek logo, dzieląc je na dwie niesymetryczne części. Logo zawiera rysunek dwóch kasztanów, z których jeden rośnie po lewej, a drugi po prawej stronie koryta rzeki, obsypanych owocami kasztana. Przedstawione są dwie łupiny i dziesięć owoców kasztana, a całość ułożona jest na dwóch liściach. Rysunek częściowo wychodzi poza kontur logo po lewej stronie.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar produkcji „Marroni del Monfenera” obejmuje obszar następujących gmin w prowincji Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

5.   Związek z obszarem geograficznym

Tereny, na których produkowane są „Marroni del Monfenera”, w większości zaliczane są do kategorii nr 21 wg „Carta dei Suoli d’Italia” (Mapa gleb we Włoszech), tj. występują na nich „gleby brunatne kwaśne, gleby brunatne wyługowane, inne gleby brunatne i litosole”. Na tym obszarze gleby należące do tej kategorii występują wyłącznie na prawym brzegu rzeki Piawy w paśmie podgórskim, zajmując większość geograficznego obszaru produkcji. Gleba na tych terenach ma odczyn od bardzo kwaśnego do kwaśnego, jest nisko wysycona zasadami i charakteryzuje się wysokim poziomem mineralizacji substancji organicznych. Na określonym obszarze panuje wilgotny klimat alpejski, na który wpływa obecność łańcucha Prealp, których wysokie i strome zbocza mają ekspozycję południową. Dzięki temu szczególnemu ukształtowaniu i ekspozycji terenu pochodzące z nizin masy powietrza unoszą się, powodując obfite opady, przymrozki wiosenne są ograniczone, a wody deszczowe mają swobodny odpływ. Ta równowaga środowiskowa powoduje, że teren i otoczenie szczególnie sprzyjają uprawie „Marrone del Monfenera”.

Cechami, którym objęte chronionym oznaczeniem geograficznym kasztany jadalne „Marroni del Monfenera” zawdzięczają wyjątkowy charakter odróżniający je od innych produktów należących do tej samej kategorii towarowej, są: bardzo słodki smak miąższu, jednorodna i spójna struktura owocu oraz jego pulchna i mączysta konsystencja. Cechy te, a szczególnie smak, są wynikiem wyjątkowego średniego składu chemicznego „Marroni del Monfenera”. Z przeprowadzonego przez INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione – Krajowy Instytut Badań nad Produktami Spożywczymi i Odżywianiem) porównania wartości składu chemicznego „Marroni del Monfenera” i innych kasztanów jadalnych wynika, że „Marroni del Monfenera” zawierają większe ilości węglowodanów, tłuszczów i potasu, a także mniejszą ilość sodu.

Skład chemiczny owoców – a zatem ich jakość – związany jest z tym, że obszar upraw „Marroni del Monfenera” sprzyja kasztanowi, gatunkowi wybitnie kwasolubnemu, ze względu na obecność gleb podgórskich, na ogół kwaśnych o odczynie przeciwnym do odczynu gleb na obszarach sąsiadujących, które nie występują na innych podgórskich terenach w prowincji Treviso. Wspomniane warunki glebowe przyczyniają się do tego, że w porównaniu z innymi kasztanami jadalnymi odmiana „Marroni del Monfenera” charakteryzuje się większą zawartością potasu i mniejszą zawartością sodu, jak wynika z porównania wartości składu chemicznego tych dwóch produktów zgodnie z wartościami podanymi dla kasztanów w tabelach INRAN. Jakość owoców wynika również z faktu, że kasztanom sprzyjają obfite średnie opady roczne, które umożliwiają wypłukiwanie zasad z podłoża skalnego, dzięki czemu podłoże zachowuje kwasowy odczyn. Ponadto szczególne ukształtowanie i ekspozycja pasma podgórskiego znacznie ograniczają występowanie przymrozków w okresie wiosennym, na które roślina ta jest szczególnie wrażliwa.

Poza tymi ważnymi czynnikami środowiskowymi duże znaczenie ma również czynnik ludzki. Uprawa „Marroni del Monfenera” sięga czasów średniowiecza, o czym świadczy dokument z 1351 r., na mocy którego głowy miejscowych rodów ustalały zasady zbioru tych owoców. Ochronę lasów kasztanowych na obszarze produkcji „Marroni del Monfenera” potwierdzają również dokumenty notarialne sporządzane w kolejnych wiekach, których autorzy informują odpowiednie władze o niedozwolonych wyrębach lasów kasztanowych lub o obecności zwierzyny wypasanej poza sezonem, co utrudniało zbiór kasztanów. Tradycja tych upraw przetrwała do naszych czasów również dzięki pojawieniu się licznych imprez, m.in. „Mostra Mercato dei Marroni del Monfenera” (wystawa-kiermasz), która po raz pierwszy odbyła się w 1970 r. O renomie kasztanów jadalnych „Marroni del Monfenera” i ich znaczeniu dla lokalnej gospodarki świadczą liczne coroczne wydarzenia tematyczne. Ponadto z okazji trzydziestolecia festynu „Mostra Mercato” gmina Pederobba, w której ta impreza się odbywa, wydała serię kart pocztowych i specjalny znak pocztowy.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

Ministerstwo wszczęło krajową procedurę sprzeciwu, publikując wniosek w sprawie uznania chronionego oznaczenia geograficznego „Marroni del Monfenera” w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 256 z dnia 2 listopada 2016 r.

Skonsolidowany tekst specyfikacji produktu jest dostępny pod adresem: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

lub:

bezpośrednio na stronie głównej Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej (www.politicheagricole.it) po otwarciu zakładki „Prodotti DOP e IGP” (na górze po prawej stronie ekranu), kliknięciu „Prodotti DOP, IGP e STG” (po lewej stronie ekranu), a następnie odnośnika „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17.

(2)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.