ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 224A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
13 lipca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2017/C 224 A/01

Ogłoszenie o konkursach otwartych – EPSO/AD/343/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka niemieckiego (DE) – EPSO/AD/344/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka francuskiego (FR) – EPSO/AD/345/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka włoskiego (IT) – EPSO/AD/346/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka niderlandzkiego (NL)

1


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

13.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 224/1


OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

EPSO/AD/343/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka niemieckiego (DE)

EPSO/AD/344/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka francuskiego (FR)

EPSO/AD/345/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka włoskiego (IT)

EPSO/AD/346/17 – Tłumacze pisemni (AD 5) języka niderlandzkiego (NL)

(2017/C 224 A/01)

Termin składania zgłoszeń: 5 września 2017 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte na podstawie testów w celu stworzenia list rezerwowych, z których instytucje Unii Europejskiej, głównie Parlament Europejski i Rada, mogą rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska tłumaczy (grupa funkcyjna AD).

Niniejsze ogłoszenie o konkursach wraz z załącznikami stanowi prawnie wiążące zasady niniejszych procedur naboru.

Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych znajdują się w ZAŁĄCZNIKU I.

Liczba laureatów w poszczególnych konkursach i opcjach:

 

Opcja 1

Opcja 2

EPSO/AD/343/17 – DE

9

5

EPSO/AD/344/17 – FR

6

7

EPSO/AD/345/17 – IT

10

4

EPSO/AD/346/17 – NL

8

7

Stanowiska oferowane laureatom będą zlokalizowane w Brukseli lub Luksemburgu.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy kilku konkursów, a każdy konkurs ma dwie opcje. Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego konkursu i wybrać jedną opcję. Wyboru należy dokonać w momencie zgłoszenia elektronicznego. Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji.

JAKIE BĘDĄ MOJE OBOWIĄZKI?

Grupa zaszeregowania AD 5 jest grupą zaszeregowania, na poziomie której administratorzy – zarówno administratorzy lingwiści, jak i inni administratorzy – rozpoczynają pracę zawodową w instytucjach europejskich.

Głównym zadaniem administratorów lingwistów (tłumaczy pisemnych) jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczeń pisemnych w określonych terminach oraz doradztwo językowe, w celu umożliwienia instytucji lub organowi, w których są zatrudnieni, wypełnienia swojej misji.

Do zakresu obowiązków administratora lingwisty (tłumacza pisemnego) należą tłumaczenia pisemne i weryfikacja tłumaczeń z przynajmniej dwóch języków źródłowych na język główny, praca terminologiczna, pomoc przy działaniach szkoleniowych oraz opracowywaniu narzędzi informatycznych. Dokumenty, często o wysokim stopniu trudności, dotyczą zazwyczaj kwestii politycznych, prawnych, ekonomicznych, finansowych, naukowych lub technicznych i odnoszą się do wszystkich obszarów działania Unii Europejskiej. Praca wymaga częstego korzystania ze specjalistycznych narzędzi informatycznych i podobnych.

CZY SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE?

Kandydat musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki w chwili zatwierdzania zgłoszenia.

1)

Warunki ogólne:

korzystanie z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadanie odpowiednich cech charakteru niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.

2)

Warunki szczegółowe – języki:

Kandydat musi znać przynajmniej 3 języki urzędowe UE . Języki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o konkursach:

język 1: język, w którym kandydat zdaje niektóre komputerowe testy wielokrotnego wyboru i testy z tłumaczenia pisemnego,

język 2: język, w którym kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz w którym zdaje test rozumienia języka i test z tłumaczenia pisemnego. Jest to również język używany do komunikacji między EPSO i kandydatami, którzy przedłożyli zatwierdzone zgłoszenie. Musi on być inny niż język 1 kandydata,

język 3: język, w którym kandydat zdaje test rozumienia języka i test z tłumaczenia pisemnego. Musi on być inny niż język 1 i 2 kandydata.

Do wyboru są następujące opcje:

OPCJA 1

język 1: znajomość języka konkursowego na poziomie co najmniej C2 (znajomość biegła),

język 2: znajomość na poziomie co najmniej C1 języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (gruntowna znajomość). Musi on być inny niż język 1 kandydata,

język 3: znajomość na poziomie co najmniej C1 języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (gruntowna znajomość). Musi on być inny niż język 1 i 2 kandydata.

OPCJA 2

język 1: znajomość języka konkursowego na poziomie co najmniej C2 (znajomość biegła),

język 2: znajomość na poziomie co najmniej C1 (znajomość gruntowna) języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Musi on być inny niż język 1 kandydata,

język 3: znajomość na poziomie co najmniej C1 (znajomość gruntowna) jednego z 24 języków urzędowych UE; obowiązkowo innego niż język 1 i 2 kandydata oraz innego niż język angielski, francuski i niemiecki.

Uwaga: minimalne poziomy wymagane powyżej dotyczą każdej umiejętności językowej (mówienia, pisania, czytania i słuchania) wymaganej w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają poziomom określonym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

Językiem 2 musi być język angielski, francuski lub niemiecki .

Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę tłumaczeń i dokumentów otrzymywanych w języku angielskim, francuskim i niemieckim, oprócz swojego języka głównego kandydat musi znać przynajmniej jeden z tych języków. Z tych samych przyczyn kandydaci zgłaszający się do konkursu z języka francuskiego lub niemieckiego muszą być w stanie pracować z co najmniej jeszcze jednym z tych trzech języków jako językiem źródłowym.

3)

Warunki szczegółowe – kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej 3 lata , potwierdzony dyplomem (uzyskanym najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.),

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU II.

doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA NABORU?

1)    Procedura zgłaszania

Kandydat musi wypełnić zgłoszenie w języku, który wybrał jako język 2 (zob. sekcja „Warunki szczegółowe – języki”).

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydat zostanie poproszony o potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w konkursie, oraz o podanie dalszych informacji, mających znaczenie dla niniejszego konkursu (np. dotyczących dyplomów). Kandydat będzie również musiał wybrać język 1, 2 i 3.

Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy, kandydat oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?”. Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji. Za wypełnienie i zatwierdzenie swojego zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat.

2)    Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Po zatwierdzeniu zgłoszenia w wymaganym terminie kandydat zostanie zaproszony do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Kandydat musi zarezerwować termin testów wielokrotnego wyboru zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od EPSO, chyba że otrzyma on inne instrukcje. Zazwyczaj kandydat ma do wyboru kilka dat, w których można przystąpić do testów w różnych miejscach. Okresy rezerwowania terminu i przeprowadzania testów są ograniczone .

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane w następujący sposób:

Testy

Język

Pytania

Czas trwania

Punktacja

Wymagane minimum

Rozumienie tekstu pisanego

Język 1

20 pytań

35 min

Maksymalnie 20 punktów

Rozumienie tekstu pisanego i myślenie abstrakcyjne łącznie: 15/30

Operowanie danymi liczbowymi

Język 1

10 pytań

20 min

Maksymalnie 10 punktów

4/10

Myślenie abstrakcyjne

Język 1

10 pytań

10 min

Maksymalnie 10 punktów

Rozumienie tekstu pisanego i myślenie abstrakcyjne łącznie: 15/30

Rozumienie języka

Język 2

12 pytań

25 min

Maksymalnie 12 punktów

6/12

Rozumienie języka

Język 3

12 pytań

25 min

Maksymalnie 12 punktów

6/12

Umiejętności w języku głównym

Język 1

25 pytań

25 min

nie dotyczy

nie dotyczy

Test umiejętności w języku głównym jest testem pilotażowym. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tym teście nie powoduje wykluczenia z dalszej procedury, a wyniki uzyskane przez kandydatów nie będą uwzględniane w trakcie niniejszego konkursu. Wyniki będą przetwarzane anonimowo, wyłącznie do celów analitycznych w kontekście organizacji przyszłych konkursów.

Wyniki testów sprawdzających operowanie danymi liczbowymi nie będą uwzględniane w całkowitej punktacji uzyskanej w komputerowych testach wielokrotnego wyboru w trakcie niniejszego konkursu. Kandydat musi jednak uzyskać wymagane minimum punktów we wszystkich ocenianych testach, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu.

3)    Kontrola spełniania warunków udziału

Informacje podane przez kandydata w zgłoszeniu elektronicznym zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy spełnia on warunki udziału w konkursie określone powyżej w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?”. EPSO sprawdza, czy kandydat spełnia ogólne warunki udziału w konkursie, a komisja konkursowa sprawdza zgodność zgłoszenia ze szczegółowymi warunkami udziału.

Zgłoszenia kandydatów będą sprawdzane pod kątem spełniania warunków udziału w konkursie w porządku malejącym, według całkowitej liczby punktów zdobytych w komputerowych testach wielokrotnego wyboru do momentu, gdy dla każdego konkursu i każdej opcji osiągnięta zostanie liczba kandydatów spełniających warunki udziału, jaką przewidziano do zaproszenia do testów z tłumaczenia pisemnego. Zgłoszenia pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane. Liczba kandydatów zaproszonych do egzaminów z tłumaczenia pisemnego będzie w przybliżeniu czterokrotnie, lecz nie więcej niż pięciokrotnie, większa niż pożądana liczba laureatów w danym konkursie i opcji.

4)    Testy z tłumaczenia pisemnego

Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w komputerowych testach wielokrotnego wyboru, zostaną zaproszeni do dwóch egzaminów z tłumaczenia pisemnego w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Testy

Język

Czas trwania

Punktacja

Wymagane minimum

(a)

tłumaczenie pisemne ze słownikiem

z języka 2 na język 1

60 min

Maksymalnie 80 punktów

40/80

(b)

tłumaczenie pisemne ze słownikiem

z języka 3 na język 1

60 min

Maksymalnie 80 punktów

40/80

Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganego minimum punktów na teście a), test b) nie będzie sprawdzany.

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu, kandydat musi uzyskać jak najwyższy całkowity wynik w tych testach.

5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie w przybliżeniu dwukrotnie, lecz nie więcej niż dwuipółkrotnie większa niż pożądana liczba laureatów w każdym konkursie i każdej opcji. Kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w testach z tłumaczenia pisemnego, zostaną zaproszeni do udziału w trwającym jeden dzień etapie oceny zintegrowanej, który odbędzie się najprawdopodobniej w  Brukseli . Testy na tym etapie odbywać się będą w  języku 2 kandydata.

Na etap testów oceny zintegrowanej kandydat będzie musiał przywieźć dokumenty potwierdzające (oryginały lub poświadczone kopie), chyba że otrzyma inne instrukcje. EPSO zeskanuje dokumenty kandydata podczas jego testów oceny zintegrowanej i zwróci mu je tego samego dnia.

Na etapie oceny zintegrowanej sprawdzanych będzie osiem kompetencji ogólnych (za każdą można otrzymać maksymalnie 10 punktów), za pomocą trzech testów (prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych i ćwiczenie w grupie) w poniższy sposób:

Punty zdobyte w tych testach zostaną dodane do punktów zdobytych w egzaminach z tłumaczenia pisemnego, dając łączną ocenę kandydata.

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Prezentacja ustna

Ćwiczenie w grupie

2.

Komunikacja

Prezentacja ustna

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

3.

Jakość i wydajność pracy

Prezentacja ustna

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

4.

Nauka i rozwój osobisty

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Prezentacja ustna

Ćwiczenie w grupie

6.

Odporność

Prezentacja ustna

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych


Wymagane minimum

40/80

6)    Lista rezerwowa

Po sprawdzeniu, na podstawie dokumentów potwierdzających, czy kandydat spełnia warunki udziału w konkursie, komisja konkursowa sporządzi listę rezerwową dla każdego konkursu i każdej opcji, na której umieści nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy uzyskali wymagane minimum punktów we wszystkich ocenianych testach i po zakończeniu oceny zintegrowanej mają najwyższą całkowitą liczbę punktów. Nazwiska umieszczane są według liczby zdobytych punktów, do momentu, gdy osiągnięta zostanie pożądana liczba laureatów. Nazwiska na liście będą wymienione w porządku alfabetycznym.

Listy rezerwowe i paszporty kompetencji laureatów, zawierające informację zwrotną (opis) komisji konkursowej, zostaną udostępnione instytucjom UE do celów procedury rekrutacyjnej i kierowania rozwojem kariery zawodowej. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje kandydatowi żadnej gwarancji ani prawa do zatrudnienia.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu do dnia:

5 września 2017 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego


ZAŁĄCZNIK I

PRZEPISY OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KONKURSÓW OTWARTYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Wszelkie odniesienia w ramach procedur naboru organizowanych przez EPSO do osoby określonej płci uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby wszelkiej innej płci.

Wszyscy kandydaci, którzy na którymkolwiek etapie konkursu uplasowali się na ostatnim miejscu z jednakowym wynikiem, zostaną dopuszczeni do następnego etapu. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu również zostaną zaproszeni do następnego etapu.

Wszyscy kandydaci, którzy uplasowali się na ostatnim miejscu listy rezerwowej z jednakowym wynikiem, zostaną wpisani na listę rezerwową. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu na tym etapie procedury również zostaną wpisani na listę rezerwową.

1.   KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

1.1.   Warunki ogólne i szczegółowe

Warunki ogólne i szczegółowe (w tym znajomość języków) dla każdej dziedziny lub profilu są określone w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?”.

Warunki szczegółowe dotyczące kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i znajomości języków są różne w zależności od wymaganego profilu. W zgłoszeniu kandydat powinien podać jak najwięcej informacji dotyczących swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (jeśli jest ono wymagane), opisanych w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?” niniejszego ogłoszenia, związanych z charakterem przyszłych obowiązków .

a)

Dyplomy lub zaświadczenia: Dyplomy, wydane zarówno w krajach UE jak i krajach nienależących do UE, muszą zostać uznane przez organ urzędowy w jednym z państw członkowskich UE, np. ministerstwo edukacji w państwie członkowskim UE. Komisja konkursowa uwzględni różnice między systemami kształcenia.

W odniesieniu do kształcenia pomaturalnego oraz szkoleń technicznych, zawodowych lub specjalistycznych należy określić przedmioty objęte programem nauczania lub szkolenia, czas trwania nauki oraz podać, czy kurs był prowadzony w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin lub czy był to kurs wieczorowy.

b)

Doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane) będzie uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy będzie związane z charakterem przyszłych obowiązków oraz jeśli wiązało się z:

rzeczywistą i efektywną pracą,

wynagrodzeniem,

stosunkiem podporządkowania lub świadczeniem usługi, oraz

po spełnieniu następujących warunków:

praca w ramach wolontariatu: jeśli była wykonywana za wynagrodzeniem oraz obejmowała podobną liczbę godzin tygodniowo i była świadczona w podobnym wymiarze czasu jak w przypadku klasycznego zatrudnienia,

staże: jeśli były wykonywane za wynagrodzeniem,

obowiązkowa służba wojskowa: odbyta przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu i nieprzekraczająca ustawowego czasu jej trwania w danym państwie członkowskim,

urlop macierzyński/ojcowski/adopcyjny: jeżeli był przewidziany w umowie o pracę,

doktorat: w okresie nie dłuższym niż 3 lata, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora i niezależnie od tego, czy za pracę nad nim było wypłacane wynagrodzenie, oraz

praca w niepełnym wymiarze godzin: przeliczana proporcjonalnie, stosownie do faktycznie przepracowanego czasu, np. praca na pół etatu przez sześć miesięcy zostanie zaliczona jako trzy miesiące.

1.2   Dokumenty potwierdzające

Na różnych etapach procedury naboru kandydat musi przedstawić dokument urzędowy poświadczający jego obywatelstwo (np. paszport lub dokument tożsamości), który musi zachować ważność w dniu zatwierdzenia zgłoszenia (w dniu, w którym upływa termin zatwierdzenia pierwszej części zgłoszenia, w przypadku zgłoszenia dwuczęściowego).

Wszystkie okresy działalności zawodowej należy udokumentować oryginałami lub potwierdzonymi kopiami następujących dokumentów:

dokumenty od byłego i obecnego pracodawcy (pracodawców) ze wskazaniem charakteru i zakresu pełnionych obowiązków oraz daty ich rozpoczęcia i zakończenia, opatrzone urzędowym nagłówkiem i pieczęcią firmową oraz imieniem, nazwiskiem i podpisem osoby odpowiedzialnej, lub

umowa (umowy) o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty oraz ze szczegółowym opisem pełnionych obowiązków,

(w przypadku działalności zawodowej bez stałego wynagrodzenia, tj. osób pracujących na własny rachunek, wykonujących wolne zawody itp.) faktury lub zamówienia z wyszczególnieniem wykonanych zadań lub wszelkie inne stosowne potwierdzające dokumenty urzędowe,

(w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe) dokumenty poświadczające liczbę dni przepracowanych jako tłumacz konferencyjny oraz języki, z których i na które kandydat tłumaczył jako tłumacz konferencyjny.

Zasadniczo nie wymaga się przedstawiania żadnych dokumentów poświadczających znajomość języków, z wyjątkiem niektórych profili lingwistów i profili specjalistycznych.

Na każdym etapie procedury kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów. EPSO poinformuje kandydata, jakie dokumenty potwierdzające należy przedłożyć i kiedy.

1.3   Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują. Jeżeli niepełnosprawność lub choroba wystąpią u kandydata po upływie terminu składania formularzy zgłoszeniowych, kandydat powinien jak najszybciej powiadomić o tym EPSO, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Należy zauważyć, że aby wniosek kandydata został rozpatrzony, będzie musiał on przesłać EPSO zaświadczenie wystawione przez organ krajowy lub orzeczenie lekarskie. Dostarczone dokumenty zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną niezbędne udogodnienia.

Więcej informacji można uzyskać od zespołu „EPSO-accessibility team”:

pocztą elektroniczną (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksem (+32 22998081), lub

pocztą na adres:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO OCENIA KANDYDATÓW?

Porównaniem i wyborem najlepszych kandydatów na podstawie ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji w świetle wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie zajmuje się powołana w tym celu komisja konkursowa. Jej członkowie określają również poziom trudności testów stosowanych w konkursie i zatwierdzają ich treść na podstawie propozycji EPSO.

Aby zagwarantować niezależność komisji konkursowej, kandydatom oraz wszystkim osobom spoza komisji surowo zabrania się wszelkich prób nawiązania kontaktu z członkami komisji, chyba że dotyczy to testów wymagających bezpośredniego kontaktu między kandydatami i komisją.

Kandydaci pragnący przedstawić swój punkt widzenia lub dochodzić swoich praw muszą zrobić to na piśmie, przesyłając korespondencję skierowaną do komisji konkursowej do EPSO, które przekaże ją komisji. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interwencje podjęte przez kandydatów, wykraczające poza te procedury, są zabronione i mogą skutkować dyskwalifikacją z konkursu.

W szczególności powiązanie rodzinne lub hierarchiczne między kandydatem i członkiem komisji konkursowej powoduje konflikt interesów. Komisje konkursowe proszone są o zgłaszanie EPSO takich przypadków bezzwłocznie po stwierdzeniu występowania takiego konfliktu. EPSO oceni każdy przypadek indywidualnie i podejmie odpowiednie kroki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członków komisji konkursowej i dyskwalifikację kandydata z konkursu (zob. sekcja 4.4).

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej publikowane są na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) przed rozpoczęciem testów oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

3.   KOMUNIKACJA

3.1   Komunikacja z EPSO

Kandydat powinien sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu, by śledzić swoje postępy w konkursie. Jeżeli kandydat nie jest w stanie sprawdzić swojego konta z powodu problemów technicznych leżących po stronie EPSO, jest on zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO,

najlepiej za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), lub

telefonicznie, za pośrednictwem Europe Direct (00 80067891011), lub

pocztą:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia informacji, które zostały już jasno określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, załącznikach do niego lub na stronie internetowej EPSO, w tym w dziale „Najczęściej zadawane pytania”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

EPSO stosuje zasady kodeksu dobrego postępowania administracyjnego https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_pl (opublikowane w Dzienniku Urzędowym). Na tej podstawie EPSO zastrzega sobie prawo do zaprzestania wszelkiej niewłaściwej korespondencji (powtarzalnej, obraźliwej lub bezprzedmiotowej).

3.2   Dostęp do informacji

Kandydatom przysługują szczególne prawa dostępu do pewnych dotyczących ich informacji, udzielone w świetle obowiązku uzasadnienia decyzji, mające na celu umożliwienie kandydatom złożenia odwołania od decyzji odmownych.

Należy zachować równowagę między obowiązkiem uzasadnienia decyzji i poufnym charakterem prac komisji konkursowej, który gwarantuje niezależność komisji i obiektywizm procedury naboru. Z uwagi na poufność nie można zatem ujawniać stanowisk przyjętych przez członków komisji konkursowej dotyczących konkretnego kandydata ani informacji dotyczących ocen porównawczych kandydatów.

Prawa dostępu do informacji dotyczą kandydatów biorących udział w konkursie otwartym; przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów nie mogą przyznawać im praw innych niż te określone w niniejszej sekcji.

3.2.1   Automatyczne ujawnianie informacji

Po zakończeniu każdego etapu procedury naboru przeprowadzanego w ramach danego konkursu kandydaci będą automatycznie otrzymywać następujące informacje za pośrednictwem konta EPSO:

testy wielokrotnego wyboru: wyniki kandydata oraz siatka odpowiedzi kandydata i prawidłowych odpowiedzi w podziale na numer referencyjny/literę. Jednoznacznie wyklucza się dostęp do treści pytań i odpowiedzi,

spełnianie warunków udziału: czy kandydat został dopuszczony do udziału; w przypadku niedopuszczenia – warunki udziału, które nie zostały spełnione,

Talent Screener: wyniki kandydata oraz siatka ze współczynnikami ważności pytań, punktami przyznawanymi za odpowiedzi kandydata i jego całkowitą liczbą punktów,

testy wstępne: wyniki kandydata,

testy pośrednie: wyniki kandydata, jeśli nie został on zaproszony do następnego etapu,

ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre): jeśli kandydat nie został zdyskwalifikowany – paszport kompetencji kandydata zawierający całkowitą liczbę punktów zdobytych za każdą kompetencję oraz komentarze komisji konkursowej zawierające informację zwrotną (opis i punktację) na temat wyników uzyskanych przez kandydata w trakcie oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

Zasadniczo EPSO nie przekazuje kandydatom żadnych tekstów źródłowych ani zadań, ponieważ są one przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. W przypadku niektórych rodzajów testów EPSO może jednak wyjątkowo opublikować na swojej stronie internetowej teksty źródłowe lub zadania, jeżeli:

testy zostały zakończone,

ich wyniki zostały ustalone i przekazane kandydatom, oraz

teksty źródłowe/zadania nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach.

3.2.2   Udzielanie informacji na wniosek

Kandydat może poprosić o niepoprawioną kopię swoich odpowiedzi w przypadku tych egzaminów pisemnych, które nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. Jednoznacznie wyklucza się udostępnienie odpowiedzi na studium przypadku.

Poprawione arkusze odpowiedzi kandydata oraz szczegółowe informacje na temat oceny podlegają zasadzie poufności prac komisji konkursowej i nie będą ujawniane.

EPSO stara się udostępnić kandydatom jak najwięcej informacji, przestrzegając obowiązku uzasadnienia decyzji, zasady poufnego charakteru prac komisji konkursowej i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie wnioski o udzielenie informacji będą oceniane w świetle tych wymogów.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji należy składać za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym wyniki kandydata zostały opublikowane na jego koncie EPSO.

4.   SKARGI I PROBLEMY

4.1   Kwestie techniczne

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedury naboru kandydat napotka poważne problemy techniczne lub organizacyjne, powinien on bezzwłocznie poinformować o tym EPSO, abyśmy mogli zbadać problem i podjąć środki naprawcze:

najlepiej za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), lub

pocztą:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

We wszelkiej korespondencji kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

W przypadku problemów, które wystąpiły poza ośrodkami egzaminacyjnymi (dotyczących np. zgłoszeń lub rezerwacji), należy skontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1) i dołączyć krótki opis problemu.

W przypadku wystąpienia problemu w ośrodku egzaminacyjnym kandydat proszony jest o:

zgłoszenie go osobom nadzorującym i poproszenie ich o odnotowanie jego skargi na piśmie, oraz

skontaktowanie się z EPSO za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), dołączając krótki opis problemu.

4.2   Wewnętrzne procedury weryfikacyjne

4.2.1.   Błąd w komputerowych testach wielokrotnego wyboru

Baza testów wielokrotnego wyboru podlega stałej wnikliwej kontroli jakości przeprowadzanej przez EPSO i komisję konkursową.

Jeśli kandydat uważa, że błąd w co najmniej jednym z pytań w testach wielokrotnego wyboru wpłynął na jego zdolność do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, ma on prawo zwrócić się do komisji konkursowej o weryfikację tego pytania lub pytań (w ramach procedury „neutralizacji”).

W ramach tej procedury komisja konkursowa może podjąć decyzję o anulowaniu pytania zawierającego błąd oraz o rozdzieleniu punktów między pozostałe pytania w przeprowadzonym teście. Ponowne przeliczenie punktów będzie dotyczyło tylko tych kandydatów, którzy w swoim zestawie mieli przedmiotowe pytanie. Punktacja za testy określona w odpowiednich sekcjach ogłoszenia o konkursie pozostaje niezmieniona.

Składanie skarg dotyczących testów wielokrotnego wyboru:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1) wyłącznie za pomocą internetowego formularza kontaktowego,

język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,

termin: w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym kandydat przystąpił do testów komputerowych,

informacje dodatkowe: aby umożliwić identyfikację pytania, należy opisać, czego ono dotyczyło (treść), i jak najprecyzyjniej wyjaśnić, na czym polegał rzekomy błąd.

Nie będą brane pod uwagę skargi złożone po terminie ani skargi, w których nie opisano precyzyjnie zakwestionowanych pytań lub rzekomych błędów.

Nie będą przyjmowane w szczególności skargi dotyczące wyłącznie rzekomych problemów tłumaczeniowych i nieokreślające jasno problemu.

4.2.2   Wnioski o weryfikację

Kandydat może złożyć wniosek o weryfikację decyzji komisji konkursowej lub EPSO ustalającej jego wynik lub stwierdzającej, czy kandydat jest dopuszczony do następnego etapu konkursu czy też z niego wykluczony.

Wniosek o weryfikację można złożyć na podstawie:

istotnej nieprawidłowości w procedurze konkursowej, lub

nieprzestrzegania przez komisję konkursową lub EPSO regulaminu pracowniczego, ogłoszenia o konkursie, załączników do niego lub orzecznictwa.

Należy zauważyć, że kandydat nie ma prawa kwestionować ważności oceny komisji konkursowej dotyczącej wyników uzyskanych przez kandydata w testach oraz przydatności jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jest to ocena wartościująca dokonana przez komisję konkursową, a sprzeciw kandydata wobec stanowiska komisji względem jego testów, doświadczenia lub kwalifikacji nie dowodzi, że popełniła ona błąd. Wnioski o weryfikację złożone na tej podstawie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Składanie wniosków o weryfikację:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1),

język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,

termin: 10 dni kalendarzowych od daty opublikowania kwestionowanej decyzji na koncie EPSO kandydata,

informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

W terminie 15 dni roboczych kandydat otrzyma potwierdzenie odbioru. Organ, który podjął kwestionowaną decyzję (komisja konkursowa lub EPSO), przeanalizuje wniosek kandydata, wyda decyzję i wyśle mu uzasadnioną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydata zostanie on ponownie włączony do procedury naboru na etapie, na którym został z niej wykluczony, bez względu na to, na jakim etapie będzie wówczas konkurs.

4.3   Inne formy zgłaszania zastrzeżeń

4.3.1.   Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący.

Kandydat może złożyć skargę na decyzję – lub jej brak – mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor EPSO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. sekcja 4.2.2).

Składanie skarg administracyjnych:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 3.1),

język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,

termin: trzy miesiące od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była zostać wydana,

informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4.3.2   Sądowa procedura odwoławcza

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu.

Jeżeli kandydat chce wnieść odwołanie od decyzji podjętej przez EPSO, musi najpierw złożyć skargę administracyjną (zob. sekcja 4.3.1).

Wnoszenie odwołania:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE mogą złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przed złożeniem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich kandydat musi podjąć odpowiednie działania administracyjne względem właściwych instytucji i organów (zob. sekcje 4.1–4.3).

Złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje przedłużeniem terminów wnoszenia skarg administracyjnych lub odwołań.

Składanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Dyskwalifikacja z procedury naboru

Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury naboru, jeśli EPSO stwierdzi, że kandydat:

utworzył więcej niż jedno konto EPSO,

zgłosił się do wzajemnie wykluczających się dziedzin lub profili,

nie spełnia wszystkich warunków udziału w konkursie,

złożył oświadczenia niezgodne z prawdą lub niepoparte odpowiednimi dokumentami,

nie zarezerwował terminu lub nie wziął udziału w testach,

oszukiwał podczas testów,

nie zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym języka lub jednego z języków wymaganych jako język 2, lub nie zadeklarował minimalnego wymaganego poziomu znajomości wymaganego dla języka 2,

próbował nawiązać kontakt z członkiem komisji konkursowej w sposób niedopuszczalny,

nie poinformował EPSO o potencjalnym konflikcie interesów między nim a członkiem komisji konkursowej,

przedłożył zgłoszenie w języku innym niż określono w ogłoszeniu o konkursie (dopuszczalne może być zastosowanie innego języka w odniesieniu do nazw własnych, tytułów naukowych i oficjalnych i nazw stanowisk, określonych w dokumentach potwierdzających, lub do nazw dyplomów), lub

podpisał lub opatrzył odróżniającym znakiem anonimowe testy pisemne lub praktyczne.

Kandydat biorący udział w rekrutacji organizowanej przez instytucje UE musi wykazywać się najwyższym możliwym stopniem uczciwości. Oszustwo lub próba oszustwa mogą podlegać sankcjom i mieć wpływ na udział kandydata w przyszłych konkursach.

Koniec ZAŁĄCZNIKA I, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK II

PRZYKŁADOWE MINIMALNE KWALIFIKACJE WEDŁUG PAŃSTW I GRUP ZASZEREGOWANIA ZASADNICZO ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM OGŁOSZEŃ O KONKURSACH

Wersję przykładów w przystępnym do czytania formacie zamieszczono tutaj.

 

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

PAŃSTWO

Wykształcenie średnie (dające dostęp do kształcenia pomaturalnego)

Wykształcenie pomaturalne (szkoła pomaturalna lub krótki cykl studiów uniwersyteckich trwających co najmniej 2 lata)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej 3 lata)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej 4 lata)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art.)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec ZAŁĄCZNIKA II, kliknij tutaj aby wrócić do tekstu ogłoszenia.