ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 29

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
28 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 29/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2017/C 29/03

Wykaz osób mianowanych przez Radę – lipiec – grudzień 2016 r. (sprawy społeczne)

2

2017/C 29/04

Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/150)

6

2017/C 29/05

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

7

2017/C 29/06

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

8

2017/C 29/07

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/153, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/149, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

9

2017/C 29/08

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/149, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

10

 

Komisja Europejska

2017/C 29/09

Kursy walutowe euro

11

2017/C 29/10

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)  ( 1 )

12

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 29/11

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

13

2017/C 29/12

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

14

2017/C 29/13

Uaktualnienie wykazu urzędów celnych, w których można zgłaszać do swobodnego obrotu we wspólnocie europejskiej produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1635/2006

15

2017/C 29/14

Wiążąca informacja o pochodzeniu

19


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2017/C 29/15

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/05/2017 – Program mobilności akademickiej w Afryce

25

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 29/16

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

27

2017/C 29/17

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

32


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 29/01)

W dniu 24 stycznia 2017 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32017M8311. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 29/02)

W dniu 23 stycznia 2017 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32017M8340. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/2


Wykaz osób mianowanych przez Radę

lipiec – grudzień 2016 r. (sprawy społeczne)

(2017/C 29/03)

Komitet

Koniec kadencji

Publikacja w Dz.U.

Osoba zastąpiona

Rezygnacja/mianowanie

Członek/zastępca członka

Kategoria

Państwo

Osoba mianowana

Przynależność

Data decyzji Rady

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Margaret LAWLOR

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Irlandia

Paul CULLEN

Safety, Health and Chemicals Policy

20.9.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Paweł PETTKE

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Polska

Rafał HRYNYK

3M Wrocław Sp. z o.o

29.9.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Etbin TRATNIK

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Słowenia

Vladka KOMEL

Ministry of Labour, Family, Social Affair and Equal Opportunities

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Olivier MEUNIER

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Francja

Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Bénédicte LEGRAND-JUNG

rezygnacja

członek

rząd

Francja

Patrick MADDALONE

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Kristel PLANGI

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Estonia

Eva PÕLDIS

Ministry of Social Affairs of Estonia

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Andrew Agius MUSCAT

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Malta

Brian ZAHRA

Malta Hotels and Restaurants Association

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

John SCICLUNA

rezygnacja

członek

pracodawcy

Malta

Lawrence MIZZI

Malta Employers Association

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Anne-Sofie DALENG

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Szwecja

Jonna JONSSON

Ministry of Employement

8.11.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Vladimir TEJBUS

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Słowacja

Jozef KSINAN

Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU

28.11.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Dominic FROST

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Zjednoczone Królestwo

Terry WOOLMER

EEF – the manufacturers’ organisation

12.12.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Jana MALÁ

rezygnacja

członek

pracodawcy

Republika Czeska

Nora ŠEJDOVÁ

Confederation of Industry of the Czech Republic

12.12.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

František HROBSKÝ

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Republika Czeska

Jana MALÁ

Czech Association of Energy Sector Employers

12.12.2016

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Jozef KSINAN

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Słowacja

Lucia SABOVA DANKOVA

National Labour Inspectorate

12.12.2016

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Michał MENES

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Polska

Stanisław RÓŻYCKI

OPZZ

20.9.2016

Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

19.10.2020

Dz.U. C 341 z 16.10.2015

Koen MEESTERS

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Belgia

Nathalie DIESBECQ

Studiedienst ACV

29.9.2016

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 20.9.2016

Stefanie RIEDER

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Austria

Barbara DALLINGER

Wirtschaftskammer Österreich, EU-Büro Brüssel

17.10.2016

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 20.9.2016

Paloma MARTÍNEZ GAMO

rezygnacja

członek

rząd

Hiszpania

Sara CORRES ARMENDARIZ

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

28.11.2016

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2018

Dz.U C 348 z 20.9.2016

Alexandra KRAMER

rezygnacja

członek

związek zawodowy

Niemcy

Robert SPILLER

DGB Bundesvostand

28.11.2016

Zarząd Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

31.5.2019

Dz.U. C 199 z 4.6.2016

Maria de Fátima DUARTE

rezygnacja

członek

rząd

Portugalia

Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

CIG

29.9.2016

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2016

Dz.U. C 360 z 10.12.2013

Octavian Alexandru BOJAN

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Rumunia

Daniela SÂRBU

UGIR – Uniunea Generală a Industriaşilor din România

18.7.2016


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/6


Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(zob. załącznik do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/150)

(2017/C 29/04)

Poniższa informacja skierowana jest do osób, grup i podmiotów wymienionych w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/150 (1).

Rada Unii Europejskiej ustaliła, że powody umieszczenia danych osób, grup i podmiotów w wyżej wspomnianym wykazie osób, grup i podmiotów objętych środkami restrykcyjnymi przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. (2) w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu są wciąż zasadne. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać w wykazie nazwiska tych osób oraz nazwy tych grup i podmiotów.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 przewidziano, że wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do odnośnych osób, grup i podmiotów zostaną zamrożone i że nie można im udostępniać – ani bezpośrednio, ani pośrednio – żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, po to aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zainteresowane osoby, grupy i podmioty mogą złożyć wniosek o otrzymanie uzasadnienia Rady wyjaśniającego, dlaczego zostały one utrzymane w wyżej wspomnianym wykazie (chyba że uzasadnienie to zostało już im przekazane). Wszystkie takie wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Zainteresowane osoby, grupy i podmioty w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich w wykazie. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na regularny przegląd wykazu, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (3). Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je przedłożyć do dnia 24 marca 2017 r.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na możliwość wniesienia skargi na rozporządzenie Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 3.

(2)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(3)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/7


Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(2017/C 29/05)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) uwagę podmiotów danych zwraca się na przedstawione poniżej informacje.

Podstawą prawną tej operacji przetwarzania jest rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 (2).

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG C (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i uaktualnienie wykazu osób objętych środkami ograniczającymi na mocy rozporządzenia (WE) 2580/2001.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE (3).

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat, od momentu gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(3)  Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/8


Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

(2017/C 29/06)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2011/172/WPZiB (1) oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 270/2011 (2) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie.

Rada posiada w swoich aktach nowe dane dotyczące wszystkich osób wymienionych w załączniku do decyzji 2011/172/WPZiB i w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011. Odnośne osoby informuje się niniejszym, że przed 17 lutego 2017 r. mogą skierować do Rady wniosek o uzyskanie informacji, które ich dotyczą. Wniosek ten należy skierować na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 5 decyzji 2011/172/WPZiB i z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 270/2011.


(1)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 63.

(2)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 4.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/9


Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/153, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/149, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

(2017/C 29/07)

Poniższe informacje skierowane są do osób wyszczególnionych w załączniku do decyzji Rady 2011/72/WPZiB (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/153 (2), i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 (3), wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/149 (4).

Po dokonaniu przeglądu wykazu wskazanych osób Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny pozostać w wykazie osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich – które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 – by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zwraca się również uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą one złożyć do Rady, do dnia 31 października 2017 r., wniosek – wraz z dokumentami uzupełniającymi – o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozważona; wnioski takie należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów kolejnego przeglądu wykazu wyznaczonych osób przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 5 decyzji 2011/72/WPZiB i art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 101/2011.


(1)  Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.

(2)  Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 19.

(3)  Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.

(4)  Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 1.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/10


Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/149, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

(2017/C 29/08)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1):

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 (2), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/149 (3).

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG C (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/149.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji określonych osób, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE (4).

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 1.

(4)  Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.


Komisja Europejska

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/11


Kursy walutowe euro (1)

27 stycznia 2017 r.

(2017/C 29/09)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0681

JPY

Jen

123,01

DKK

Korona duńska

7,4369

GBP

Funt szterling

0,85170

SEK

Korona szwedzka

9,4528

CHF

Frank szwajcarski

1,0689

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,9190

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,021

HUF

Forint węgierski

311,63

PLN

Złoty polski

4,3400

RON

Lej rumuński

4,5058

TRY

Lir turecki

4,1416

AUD

Dolar australijski

1,4169

CAD

Dolar kanadyjski

1,4012

HKD

Dolar Hongkongu

8,2873

NZD

Dolar nowozelandzki

1,4726

SGD

Dolar singapurski

1,5250

KRW

Won

1 253,96

ZAR

Rand

14,4471

CNY

Yuan renminbi

7,3654

HRK

Kuna chorwacka

7,4818

IDR

Rupia indonezyjska

14 276,89

MYR

Ringgit malezyjski

4,7333

PHP

Peso filipińskie

53,221

RUB

Rubel rosyjski

64,1625

THB

Bat tajlandzki

37,683

BRL

Real

3,3834

MXN

Peso meksykańskie

22,5452

INR

Rupia indyjska

72,7030


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/12


Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (1))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 29/10)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (2)

Data wydania decyzji

Nazwa substancji

Posiadacz zezwolenia

Numer zezwolenia

Zastosowania objęte zezwoleniem

Data wygaśnięcia okresu przeglądu

Uzasadnienie decyzji

C(2016) 8596

3 stycznia 2017

Trójchloroetylen

Nr WE 201-167-4

Nr CAS 79-01-6

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (filtracja i rozdzielanie) BV, Oude Kerkstraat 4, 4870 AG Etten-Leur, Niderlandy

REACH/16/7/0

Zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik do produkcji modułów zawierających membrany z wydrążonych włókien do rozdzielania gazu

21 kwietnia 2028

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społeczno-ekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/13


Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 29/11)

Państwo członkowskie

Francja

Trasa

Lannion (Côte-de-Granit)–Paris (Orly)

Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

27 października 2003 r.

Data wejścia w życie niniejszej zmiany

23 września 2017 r.

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Arrêté du 23 décembre 2016 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Lannion et Paris (Orly) [Decyzja z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca obowiązek użyteczności publicznej w zakresie regularnych przewozów lotniczych między Lannion a Paryżem (Orly)]

NOR: DEVA1638280 A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Dodatkowych informacji udziela:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50, rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

FRANCJA

Tel. +33 158094321

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/14


Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 29/12)

Państwo członkowskie

Francja

Trasa

Lannion–Paryż (Orly)

Okres obowiązywania umowy

23 września 2017 r. – 22 września 2021 r.

Termin składania wniosków i ofert

3 kwietnia 2017 r. (do godz. 17.00 czasu lokalnego)

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert, oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznej

Aéroport de Lannion – Côte de Granit

Syndicat Mixte de l’Aéroport - EPIC

Avenue Pierre Marzin

2300 Lannion

FRANCJA

Tel. +33 296058234

Faks: +33 296058299

E-mail: akguegan.aeroportlannion@orange.fr


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/15


Uaktualnienie wykazu urzędów celnych (1), w których można zgłaszać do swobodnego obrotu we wspólnocie europejskiej produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1635/2006 (2)

(2017/C 29/13)

Państwo członkowskie

Urzędy celne

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE – voie maritime

Bierset – (Grâce-Hollogne) DE – voies aérienne et/ou terrestre

Bruxelles DE – voie aérienne

Zaventem D – voie aérienne

БЪЛГАРИЯ

ТМУ Варна

МП Варна-запад

МП Пристанище Варна

ТМУ Бургас

МП Пристанище Бургас център

ТМУ Столична

ČESKÁ REPUBLIKA

Wszystkie urzędy celne

DANMARK

Każdy port i lotnisko w Danii

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart — ZA Flughafen

HZA Ulm — ZA Aalen

 

Bayern

HZA München — ZA Flughafen

HZA Regensburg — ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt — ZA Bayreuth

HZA Nürnberg — ZA Erlangen - Tennenlohe

 

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

 

Hamburg

HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof

HZA Itzehoe — Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund — ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

 

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Hannover-Nord

HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost

HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Lübeck Abfertigungsstelle Hafen

EESTI

Narva, Koidula, Luhamaa — przejścia graniczne, Port Lotniczy Tallinn, Tallinn, porty Paljassaare i Muuga

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Wszystkie urzędy celne

IRELAND

Wszystkie urzędy celne

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino – Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma – Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Várese – Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna – Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d’Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΥΠΡΟΣ

Wszystkie urzędy celne

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pāternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rīga, Ventspils; Airport: Rīga; Post: Rīga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Wszystkie urzędy celne

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier — Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport — Niederanven

MAGYARORSZÁG

Wszystkie urzędy celne

MALTA

Sekcja przewozów towarowych na Lotnisku Międzynarodowym na Malcie, Luqa

Sekcja morskich przewozów towarowych (Przetwarzanie przywozu towarów) w Customs House (Urzędzie Celnym), Valletta

Urząd paczek pocztowych w Urzędzie Celnym, Qormi

NEDERLAND

Wszystkie urzędy celne

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien - Flughafen Schwechat

POLSKA

Wszystkie urzędy celne

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Wszystkie urzędy celne

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road border crossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Wszystkie urzędy celne

SUOMI – FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoasema

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Uaktualnienie zapisuje się kursywą

(2)  Dz.U. L 306 z 7.11.2006, s. 3.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/19


Wiążąca informacja o pochodzeniu

(2017/C 29/14)

Wykaz organów wyznaczonych przez państwa członkowskie do otrzymywania wniosków dotyczących wiążącej informacji o pochodzeniu lub wydawania takiej informacji

Państwo członkowskie

Organ celny

Telefon

Adres e-mail

BELGIA

 

 

 

Niepreferencyjne pochodzenie

Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Intersectoriel - Politique Commerciale

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Intersectoraal - Handelspolitiek

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

+32 22778467

marc.wegnez@economie.fgov.be

Preferencyjne pochodzenie

Service Public Fédéral Finances

Administration Centrale des Douanes et Accises

Services des Procédures Douanières - direction 9

North Galaxy - Tour A (NG A9)

Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 37

1030 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Financiën

Centrale Administratie der Douane en Accijnzen

Dienst Douaneprocedures - directie 9

North Galaxy - Toren A (NG A9)

Koning Albert II - laan 33, bus 37

1030 Brussel

België

+32 225763103

luc.verhaeghe@minfin.fed.be

BUŁGARIA

National Customs Agency

Central Customs Directorate

47, G.S.Rakovski street

BG-1040 Sofia

+359 298594313

+359 298594145

origin@customs.bg

CHORWACJA

Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia

Central Office

Sector for customs tariff, value and origin Service for customs value and origin

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske

Središnji ured

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Alexandera Von Humboldta 4a,

10000 Zagreb

+385 1 6211 308

+385 1 6211 321

podrijetlo@carina.hr

origin@carina.hr

REPUBLIKA CZESKA

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Oddělení – Závazných informací

Blanická 19

772 71 Olomouc

+420 585 111 111

podatelna580000@cs.mfcr.cz

DANIA

SKAT København

Sluseholmen 8B

DK-2450 København SV

+45 723 74204

Keld.Mikkelsen@Skat.dk

NIEMCY

 

 

 

Preferencyjne pochodzenie

oraz

niepreferencyjne pochodzenie,

o ile ostatnia obróbka lub przetworzenie zostały wykonane poza UE

lub

w przypadku towarów, dla których istnieją wspólne organizacje rynku, zgodnie z którymi przyznawanie korzyści jest uzależnione od ustalenia niepreferencyjnego pochodzenia.

Hauptzollamt Hannover

Waterloostraße 5

30169 Hannover

+49 511101 2480

poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de

Niepreferencyjne pochodzenie

O ile towary zostały w całości uzyskane w UE lub zostały wyprodukowane lub poddane obróbce lub przetworzeniu w UE.

Nie dotyczy to towarów, dla których istnieją wspólne organizacje rynku, zgodnie z którymi przyznawanie korzyści jest uzależnione od ustalenia niepreferencyjnego pochodzenia.

Industrie- und Handelskammern

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Breite Straße 29

10178 Berlin

+49 302030 82321

behm.steffen@dihk.de

IRLANDIA

Office of the Revenue Commissioners

Classification, Origin and Valuation Section

Customs Division

St Conlon’s Road

Nenagh

County Tipperary

+353 6744260

origin&valuationsection@revenue.ie

ESTONIA

Maksu-ja Tolliamet

Tolliosakond

Tollitalitus

Lõõtsa 8 A

15176 Tallinn

+372 6762607

emta@emta.ee

GRECJA

Ministry of Finance

General Secretariat for Public Revenue

General Directorate of Customs and Excise

Section B Tariff

Preferential Regimes & Origin

10, Karageorgi Servias Str.

101 84 Athens

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίωυ Εσόδωυ

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

Τμήμα Β Προτιμησιακών Δασμολογικών

Καθεστώτων και Καταγωγής

Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

+30 2106987491

+30 2106987493

+30 2106987541

+30 2106987513

d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

HISZPANIA

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

+34 917289854/55/35

gesadu@aeat.es

FRANCJA

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Bureau E/1

11, rue des Deux-Communes

93558 Montreuil CEDEX

+33 157534374

+33 157534278

dg-e1@douane.finances.gouv.fr

WŁOCHY

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Ufficio applicazione tributi doganali

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

+39 0650245216

dogane.legislazionedogane.applicazione@agenziadogane.it

CYPR

Department of Customs and Excise

Ministry of Finance

M. Karaoli Str.

1096 Nicosia

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Μ. Καραολή

1096 Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο

1440 Λευκωσία

+357 22601651

+357 22601703

headquarters@customs.mof.gov.cy

ŁOTWA

State Revenue Service of the Republic of Latvia

National Customs Board

Talejas Street 1

Riga, LV-1978

Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvalde

Talejas iela 1,

Rīga, LV-1978

+371 67121007

+371 67121011

MP.lietvediba@vid.gov.lv

LITWA

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25

01105 Vilnius

+370 52666067

+370 52666068

muitine@lrmuitine.lt

LUKSEMBURG

Direction des douanes et accises

Division TAXUD

BP 1605

1016 Luxembourg

+352 28182246

+352 28182347

Jean-Claude.Nilles@do.etat.lu

Laurent.Thilges@do.etat.lu

WĘGRY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete

Hősök fasora 20-24

1163 Budapest

+36 14022233

szi@nav.gov.hu

MALTA

Customs Department

Lascaris Wharf

Valletta. CMR02

+356 25685186

saviour.grima@gov.mt

NIDERLANDY

Douane Nederland/Kantoor Nijmegen

Landelijk Team Oorsprongszaken

PB 1537

6501 BM Nijmegen

+31 243813701

helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Finanzen

Johannesgasse 5

1010 Wien

+43 151433/504189

origin@bmf.gv.at

POLSKA

Izba Celna w Warszawie

Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

ul. Erazma Ciołka 14 A

01-443 Warszawa

+48 225447540

wip@war.mofnet.gov.pl

PORTUGALIA

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua de Alfãndega no 5 r/c

1149-006 Lisboa

+351 218813765

dsta@at.gov.pt

RUMUNIA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Vămilor

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6

cod 060305

Bucuresti

+40 213155858

+40 213112456

origine@customs.ro

SŁOWENIA

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

+386 14783921

ana.macek@gov.si

SŁOWACJA

Colný úrad Bratislava

Miletičova 42

824 59 Bratislava 26

+421 250263963

martin.strbik@financnasprava.sk

FINLANDIA

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

+358 2955200

leena.lehtinen@tulli.fi

minna.raitanen@tulli.fi

SZWECJA

Tullverket

Box 12854

112 98 Stockholm

+46 84565244

+46 84565522

anna.folkesson@tullverket.se

elisabet.andersson@tullverket.se

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HM Revenue & Customs

Excise, Customs, Stamps and Money

Duty Liability Team

10th Floor South-East

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

+44 1702367721

ken.sherlock@hmrc.gsi.gov.uk

dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/25


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/05/2017

Program mobilności akademickiej w Afryce

(2017/C 29/15)

1.   Cele i opis

Celem ogólnym programu jest promowanie zrównoważonego rozwoju i docelowo przyczynianie się do zmniejszania ubóstwa poprzez zwiększenie liczby wyszkolonych i wykwalifikowanych specjalistów wyższego szczebla w Afryce.

Celem szczegółowym programu jest podniesienie umiejętności i kompetencji studentów i personelu poprzez zwiększoną mobilność na terenie Afryki. Dzięki zacieśnieniu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w Afryce zwiększy się dostępność kształcenia o wysokiej jakości, a afrykańscy studenci będą mieć zachętę i uzyskają możliwość podejmowania studiów magisterskich i doktoranckich na kontynencie afrykańskim. Ponadto mobilność pracowników (akademickich i administracyjnych) przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucji szkolnictwa wyższego w Afryce w zakresie współpracy międzynarodowej.

Program ma na celu w szczególności:

a)

przyczynienie się do doskonalenia jakości kształcenia wyższego poprzez wspieranie umiędzynarodowienia oraz harmonizacji programów i przebiegu studiów między uczestniczącymi instytucjami;

b)

umożliwienie studentom, pracownikom naukowym i personelowi skorzystania pod względem językowym, kulturalnym i zawodowym z doświadczeń zdobytych podczas wyjazdu do innego państwa Afryki.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy i skład partnerstwa

W partnerstwie muszą uczestniczyć co najmniej cztery i nie więcej niż sześć afrykańskich instytucji szkolnictwa wyższego w charakterze partnerów (w tym wnioskodawca) oraz jeden partner techniczny z UE.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami i partnerami są instytucje szkolnictwa wyższego zarejestrowane w Afryce, prowadzące studia na poziomie magisterskim lub doktoranckim, po których studenci uzyskują kwalifikacje uznawane przez właściwe organy w danym państwie. Kwalifikują się wyłącznie instytucje szkolnictwa wyższego akredytowane przez odpowiednie władze krajowe z Afryki. Nie kwalifikują się filie instytucji szkolnictwa wyższego z państw spoza Afryki.

Partnerem technicznym musi być instytucja szkolnictwa wyższego z jednego z państw członkowskich UE, która uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

3.   Kwalifikujące się działania i okres trwania

Projekt przewiduje organizację i realizację działań mobilności studentów i pracowników w ramach wysokiej jakości programów kształcenia na poziomie magisterskim lub doktoranckim, a także nauczanie/szkolenia i inne usługi na rzecz zagranicznych studentów oraz nauczanie/szkolenia, projekty badawcze i inne usługi na rzecz pracowników z państw objętych projektem. Mobilność musi odbywać się w jednym z kwalifikujących się państw objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków

Czas trwania projektu musi być 60 miesięcy.

4.   Kryteria przyznania dotacji

Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez zewnętrznych ekspertów, zgodnie z następującymi trzema kryteriami przyznawania dotacji:

Kryteria

Punkty

1.

Znaczenie

20

2.

Jakość

70

2.1.

Wartość naukowa

15

2.2.

Skład partnerstwa i mechanizmy współpracy

15

2.3.

Organizacja działania mobilności i jego realizacja

20

2.4.

Obiekty dla studentów/pracowników i badanie jakości

10

2.5.

Równowaga płci

10

3.

Zrównoważony rozwój

10

Ogółem

100

Aby zakwalifikować się do finansowania, wnioski muszą zdobyć co najmniej 50 punktów z sumy 100.

5.   Budżet i wysokość dotacji

Szacunkowa łączna suma udostępniona w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 9 900 000 EUR, co powinno umożliwić około 350 wyjazdów.

Kwota każdej dotacji będzie wynosiła od 1 000 000 EUR (minimalna wielkość dotacji) do 1 400 000 EUR (maksymalna wielkość dotacji).

Podstawą ustalenia wielkości dotacji UE jest zastosowanie kwot ryczałtowych w odniesieniu do organizacji działania mobilności oraz kosztów jednostkowych w odniesieniu do jego realizacji.

6.   Sposób i termin składania wniosków

Wnioski w ramach Programu mobilności akademickiej w Afryce należy składać w terminie do dnia 2 maja 2017 r., do godz. 12.00 (południe) czasu środkowoeuropejskiego.

Wnioski o dotację należy składać przy użyciu formularza elektronicznego (e-formularza) i specjalnie do tego przeznaczonych załączników, które będą udostępnione na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Jedynie wniosek złożony elektronicznie (e-formularz z załącznikami) będzie uznawany za oficjalnie ważny wniosek.

Dodatkowo wnioskodawcy muszą przesłać pocztą elektroniczną wiadomość z kopią swojego wniosku (e-formularza z załącznikami) z wyraźnym wskazaniem numeru rejestracji projektu nadanego w momencie składania e-formularza, na następujący adres: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone we wskazanym terminie i zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu. Wnioski wysłane tylko pocztą elektroniczną nie będą przyjęte.

7.   Pełne informacje

Wytyczne dotyczące zaproszenia do składania wniosków oraz wszelkie stosowne informacje i dokumenty dotyczące składania wniosków w ramach niniejszego zaproszenia są dostępne na stronie internetowej Agencji: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en.


INNE AKTY

Komisja Europejska

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/27


Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2017/C 29/16)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

JEDNOLITY DOKUMENT

„TRADITIONAL WELSH CIDER”

Nr UE: UK-PGI-0005-01251 – 7.8.2014

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Traditional Welsh Cider”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Zjednoczone Królestwo

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.)

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

„Traditional Welsh Cider” (po walijsku „Seidr Cymreig Traddodiadol”) jest cydrem wyrabianym z soku z pierwszego tłoczenia z jabłek cydrowych rodzimych i nierodzimych odmian uprawianych tradycyjną metodą w Walii. „Traditional Welsh Cider” może być wytwarzany z soku z pierwszego tłoczenia z mieszanki jabłek bądź z pojedynczej odmiany jabłek. „Traditional Welsh Cider” jest wytwarzany tylko ze 100 % czystego soku jabłkowego.

Odmiany jabłek cydrowych wykorzystywanych do produkcji „Traditional Welsh Cider” są sklasyfikowane jako gorzko-słodkie, kwaśne, słodkie i gorzko-kwaśne. Zrównoważenie tanin zawartych w odmianach gorzko-słodkich z kwasowością odmian kwaśnych wymaga umiejętności mieszania odmian. Odmiany gorzko-słodkie zawierają taniny, które nadają gorzki smak i ciemniejszy kolor, tworząc pełnotreściwy napój. Odmiany kwaśne zawierają duże ilości kwasu jabłkowego, który nadaje cydrowi kwasowość. Odmiany słodkie charakteryzują się niską zawartością tanin i kwasów, ale mogą nadać cydrowi bardziej owocowy charakter, łagodząc efekt ostrych tanin. Odmiany gorzko-kwaśne zawierają kwasy i taniny. Mieszanie powyższych cech wymaga umiejętności i opiera się na wyczuciu smaku każdego z wytwórców cydru.

Barwa „Traditional Welsh Cider” mieści się w zakresie od jasnozłotej do ciemnozłotej z odcieniami czerwieni i brązu w zależności od zastosowanej odmiany jabłek. Napój może być klarowny lub mętny, ale na ogół jest półprzezroczysty i ma czysty orzeźwiający smak, a poziom słodyczy waha się w zakresie od mocno wytrawnego do bardzo słodkiego. Ma smak wyraźnie owocowy z zachowaniem równowagi między kwasowością kwasu jabłkowego a taninami, a zawartość alkoholu wynosi 3,00–8,49 % obj.

„Traditional Welsh Cider” ma czysty orzeźwiający smak, a poziom słodyczy waha się w zakresie od mocno wytrawnego do bardzo słodkiego. Ma smak wyraźnie owocowy z zachowaniem równowagi między kwasowością kwasu jabłkowego a taninami. Choć zwykle nie prowadzi się pomiarów tanin i kwasowości, są one określane w zależności od stylu i preferencji poszczególnych wytwórców cydru.

„Traditional Welsh Cider” produkowany jest w trzech niżej opisanych postaciach, tj. niegazowany, dojrzewający w butelce i poddany fermentacji w butelce.

Niegazowany: cydr, w którym nie zachodzi proces nasycania dwutlenkiem węgla ponad ciśnienie atmosferyczne. W czasie przechowywania napoju w szczelnym pojemniku cząstkowe ciśnienie dwutlenku węgla (CO2) wynosi mniej niż 1 bar (100 kPa), a w mniej szczelnym pojemniku, na przykład drewnianej beczce, ciśnienie cząstkowe wynosi znacznie poniżej 1 bara. Cydr podawany bezpośrednio lub pośrednio z takich pojemników jest niegazowany (zwietrzały), nie widać w nim musowania, przy czym mogą tworzyć się bąbelki w przypadku wzrostu temperatury napoju ponad temperaturę jego przechowywania, jako że wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się rozpuszczalność CO2.

Dojrzewający w butelce: naturalny proces nasycania dwutlenkiem węgla zachodzi po butelkowaniu cydru przed zakończeniem pierwszej fermentacji. Cydr jest butelkowany po osiągnięciu odpowiedniej masy właściwej (SG) ustalonej przez wytwórcę, co ma zapewnić odpowiedni poziom nasycenia dwutlenkiem węgla i słodkości. Im uzyska się wyższe nasycenie dwutlenkiem węgla, tym mniejsza będzie słodycz resztkowa. W przypadku cydru poddanego procesowi keevingu pożądany poziom nasycenia dwutlenkiem węgla jest osiągany poprzez zmniejszenie liczby komórek drożdży i pozbawienie drożdży składników odżywczych, co uniemożliwia pełną fermentację i uzyskanie napoju wytrawnego. Ciśnienie CO2 w cydrze dojrzewającym w butelce wynosi od 1,5 bara do 3,0 barów (150–300 kPa) w temperaturze 0 °C; ze względu na zawartość osadu drożdżowego napój może się wydawać mętny, jeżeli nie zostanie otwarty i nalany ostrożnie. Jeżeli produkt nie jest poddany procesowi keevingu, w smaku jest wytrawny. Keeving jest możliwy tylko w przypadku „Traditional Welsh Cider” dojrzewającego w butelce. Wytwórca może obliczyć poziom uzyskanego nasycenia dwutlenkiem węgla na podstawie różnicy masy właściwej (Δ SG) przed butelkowaniem i po zakończeniu procesu dojrzewania w butelce.

Choć zawartość alkoholu w „Traditional Welsh Cider” dojrzewającym w butelce mieści się w podobnym zakresie jak w przypadku cydru niegazowanego (od 3,00 % obj. do maksymalnie 8,49 % obj.), to przeciętnie w cydrze dojrzewającym w butelce, w szczególności jeśli jest poddany procesowi keevingu, znajduje się ona zazwyczaj w dolnej części tego przedziału (3,0–5,5 % obj.), ponieważ keeving skutkuje niepełną fermentacją cukrów owocowych.

Poddany fermentacji w butelce: uruchamiany zostaje naturalny proces nasycania dwutlenkiem węgla poprzez butelkowanie cydru po zakończeniu pierwszej fermentacji i wzbudzenie drugiej fermentacji przez dodanie do produktu cukrów i drożdży podlegających fermentacji. Cydr poddany fermentacji w butelce jest bardziej nasycony dwutlenkiem węgla niż cydr dojrzewający w butelce, a po degorżowaniu jest klarowny. W smaku jest wytrawny, ponieważ cały cukier jest przefermentowany podczas drugiej fermentacji, a po degorżowaniu nie dopuszcza się do dozowania. Ciśnienie CO2 w cydrze poddanym fermentacji w butelce wynosi od 4,0 do 6,0 barów (400–600 kPa) w temperaturze 0 °C. Wytwórca może przewidzieć poziom nasycenia dwutlenkiem węgla na podstawie ilości dodanego cukru podlegającego fermentacji i może go obliczyć na podstawie Δ SG uzyskanej z pomiarów przeprowadzonych po dodaniu cukru i po zakończeniu fermentacji w butelce.

Choć zawartość alkoholu w cydrze poddanym fermentacji w butelce mieści się w podobnym zakresie jak w przypadku niegazowanego „Traditional Welsh Cider” (od 3,00 % obj. do maksymalnie 8,49 % obj.), to przeciętnie w cydrze poddanym fermentacji w butelce znajduje się ona zazwyczaj w górnej części tego przedziału ze względu na drugą fermentację skutkującą smakiem wytrawnym (5,5–8,49 % obj.).

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Surowcami do produkcji „Traditional Welsh Cider” są:

sok z pierwszego tłoczenia wyciskany z jabłek cydrowych rodzimych i nierodzimych odmian uprawianych w Walii,

dopuszczalne dodatki:

kultury drożdży, takie jak S. bayanus, S. cerevisiae,

siarczyn w formie pirosiarczynu sodu lub potasu nie zawsze jest konieczny, ale jest dopuszczalny w celu przestrzegania norm mikrobiologicznych. Jeśli wytwórca postanowi dodać siarczyn, jego ilość nie powinna przekraczać 200 mg/litr, a informację o jego obecności należy umieścić na etykiecie zgodnie z przepisami prawa,

w przypadku stosowania metody keevingu – chlorek wapnia i enzym pektynoesterazy w celu zmniejszenia zawartości drożdży i składników odżywczych stanowiących pożywkę dla drożdży.

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Na wyznaczonym obszarze geograficznym muszą odbywać się następujące etapy produkcji:

pozyskanie jabłek,

wyciskanie soku z jabłek,

produkcja cydru,

fermentacja,

butelkowanie i beczkowanie.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Cydr niegazowany

Butelkowanie i beczkowanie są ostatnimi procesami pakowania stosowanymi w odniesieniu do cydru niegazowanego.

Całość procesów butelkowania i beczkowania „Traditional Welsh Cider” musi odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym; cydr jest niepasteryzowanym produktem „żywym” i, aby utrzymać jego jakość, identyfikowalność i odpowiednią temperaturę oraz zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniami, transport na tym etapie powinien być ograniczony do minimum. Wyrób „Traditional Welsh Cider” jest uwarunkowany wieloczynnikowymi wpływami miejscowego środowiska naturalnego na produkt końcowy, a to wyklucza transport masowy szerokiego zasięgu przed pakowaniem końcowym.

Musujący cydr dojrzewający w butelce i poddany fermentacji w butelce

Cydr musujący jest produkowany w butelkach. Musowanie jest wywołane rozpuszczonym dwutlenkiem węgla, który można wprowadzić jedynie w sposób naturalny (przez fermentację drożdży wewnątrz szczelnie zamkniętej butelki), a nie przez sztuczne nasycenie dwutlenkiem węgla.

Cydr dojrzewający w butelce: (zakończenie pierwszej fermentacji w butelce)

Niezależnie od tego, czy zachodzi proces keevingu, cydr jest butelkowany przy wymaganej masie właściwej, tak aby zapewnić wymagane dojrzewanie i słodkość.

Cydr poddany fermentacji w butelce: (druga fermentacja w butelce). Fermentacja w butelce odnosi się do procesu drugiej fermentacji cydru niegazowanego w szczelnie zamkniętej butelce.

Cydr użyty w tym procesie jest wytwarzany zgodnie z identyczną specyfikacją jak cydr niegazowany przed butelkowaniem. Butelki muszą być wytrzymałe, mieć wklęsłe dno (punt) i być zamykane kapslem o średnicy 29 mm, naturalnym korkiem lub plastikową zatyczką z drucianym zamknięciem; muszą też wytrzymywać długotrwałe ciśnienie wewnętrzne 6–12 barów przy temperaturze 25 °C.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Walia

5.   Związek z obszarem geograficznym

Wyjątkowe indywidualne cechy „Traditional Welsh Cider” są związane z glebami i klimatem wyznaczonego obszaru, co ma wpływ na właściwości soku z pierwszego tłoczenia wyciskanego z jabłek odmian rodzimych i nierodzimych, uprawianych i przerabianych na cydr tradycyjną metodą. Użycie danej odmiany jabłek ma wpływ na smak i wygląd cydru, przy czym prawidłowy poziom smaku, aromatu i wyglądu jest wynikiem wyszkolenia ekspertów i wykwalifikowanych rzemieślników.

Gleba i klimat na wyznaczonym obszarze stanowią podstawę reputacji „Traditional Welsh Cider” i istnieją różne, pod względem charakteru i smaku, odmiany „Traditional Welsh Cider”, w zależności od obszaru Walii, na którym cydr jest produkowany.

Ze względu na rodzaj gleby i klimatu nizinne obszary Walii znakomicie nadają się do uprawy jabłek cydrowych, ponieważ można wybrać tam sady na terenach, na których nie występują punktowe przymrozki we wczesnowiosennym okresie kwitnienia. Klimat Walii zapewnia również obfite opady deszczu, które mają zasadnicze znaczenie zarówno w okresie kwitnienia, jak i jesienią przed zbiorami. Charakter „Traditional Welsh Cider” jest różny w zależności od obszaru Walii, na którym cydr jest produkowany. Na wyżej położonych terenach istnieje ryzyko przymrozków w okresie kwitnienia, co prowadzi do niższych plonów, ale z kolei fermentacja zachodzi tam wolniej, co poprawia smak cydru. Klimat walijski jest wystarczająco ciepły i słoneczny w odpowiednich okresach, żeby zapewnić odpowiedni poziom cukrów owocowych, oraz wystarczająco wilgotny, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na wodę starych jabłoni cydrowych i nowo nasadzonych drzew.

Hrabstwem, z którego pochodzi większość jabłek do produkcji „Traditional Welsh Cider”, jest Monmouthshire, położone na wschodzie Walii. Głębokie aluwialne gleby piaskowcowe znakomicie zatrzymują wilgoć, jednocześnie zapewniając doskonałe właściwości odwadniające w okresach ponadprzeciętnych opadów. Uważa się, że dzięki temu połączeniu owoce mają wyższą jakość, co przekłada się na właściwości cydru. W hrabstwie Monmouthshire rosną jabłonie cydrowe, które mogą mieć nawet 150 lat.

„Traditional Welsh Cider” jest wytwarzany przez fermentację soku z jabłek rodzimych i nierodzimych odmian uprawianych w Walii. Użycie danej odmiany jabłek ma wpływ na smak i wygląd cydru. Barwa „Traditional Welsh Cider” zmienia się od jasnozłotej do ciemnozłotej z odcieniami czerwieni i brązu w zależności od wykorzystanej odmiany jabłek. Charakter i smak również różnią się w zależności od obszaru Walii, na którym wytwarzany jest cydr. Na wyżej położonych terenach fermentacja zachodzi wolniej, co poprawia smak cydru, nadając mu czysty orzeźwiający posmak.

„Traditional Welsh Cider” może być zarówno mocno wytrawny, jak i bardzo słodki. Podlegające fermentacji cukry, na przykład glukoza, fruktoza i sacharoza, mogą być dodane jedynie w produkcji cydru poddanego fermentacji w butelce w celu zainicjowania procesu drugiej fermentacji. W przypadku wszystkich innych wersji „Traditional Welsh Cider” nie dodaje się żadnych cukrów, ponieważ same walijskie jabłka cydrowe zawierają wystarczającą ilość cukrów owocowych.

Sok przeznaczony na „Traditional Welsh Cider” zawiera 100 % sok jabłkowy z pierwszego tłoczenia pochodzący z mieszanki odmian lub pojedynczej odmiany jabłek, podczas gdy w innych częściach Zjednoczonego Królestwa może wystąpić drugie tłoczenie. Ponadto w innych częściach Zjednoczonego Królestwa sok może być szaptalizowany (dosładzany), co prowadzi do późniejszej fermentacji do wyższej zawartości alkoholu, a następnie rozcieńczony wodą, co skutkuje bardziej jednorodnym produktem. Porównując dwie partie „Traditional Welsh Cider”, nigdy nie są one dokładnie takie same, co przyczynia się do wyjątkowego indywidualnego charakteru tego rzemieślniczego wyrobu.

Produkcja „Traditional Welsh Cider”, obejmująca mielenie, wyciskanie i mieszanie odmian, wymaga szczególnych umiejętności tradycyjnego wyrobu. Powyższe umiejętności i wiedza fachowa są przekazywane między kolejnymi wytwórcami „Traditional Welsh Cider”. Znajdowanie równowagi między taninami w odmianach gorzko-słodkich a kwasowością odmian kwaśnych wymaga odpowiednich umiejętności w zakresie mieszania odmian. Odmiany gorzko-słodkie zawierają taniny, które nadają gorzki smak i ciemny kolor, tworząc pełnotreściwy napój. Odmiany kwaśne zawierają duże ilości kwasu jabłkowego, który nadaje cydrowi kwasowość. Odmiany słodkie charakteryzują się niską zawartością tanin i kwasów, ale mogą nadać cydrowi bardziej owocowy charakter, łagodząc efekt ostrych tanin. Odmiany gorzko-kwaśne zawierają kwasy i taniny. Zwykle nie prowadzi się pomiarów tanin, a mieszanie soku jest wykonywane według wyczucia smakowego każdego wytwórcy cydru i stanowi specyficzną umiejętność. Nowi wytwórcy cydru często uczą się fachu od siebie nawzajem, nierzadko użyczając sobie urządzeń, zanim będą w stanie kupić sobie własny sprzęt.

Produkcja „Traditional Welsh Cider” sięga dziewiętnastowiecznej tradycji walijskich rolników, którzy wytwarzali wystarczającą ilość cydru na własne potrzeby, a nadwyżkami uzupełniali swoje dochody. „Traditional Welsh Cider” często przekazywano robotnikom rolnym, nierzadko w ramach częściowej zapłaty. Była to wyłącznie działalność domowa, a niewielki handel cydrem toczył się w skali lokalnej pomiędzy sąsiednimi gospodarstwami rolnymi lub z pobliskimi pubami. Komercyjna produkcja cydru nawet na niewielką skalę po prostu nie istniała w Walii.

W 2001 r. powstało walijskie stowarzyszenie producentów gruszecznika i cydru (Welsh Perry and Cider Society), a obecnie w Walii funkcjonuje około 50 wytwórców cydru. W 2003 r. stowarzyszenie Welsh Perry and Cider Society zdobyło uznanie organizacji Campaign for Real Ale (CAMRA), zdobywając nagrodę Pomona za „wyjątkowe działania na rzecz promocji prawdziwego cydru walijskiego”. W 2009 r. Welsh Perry and Cider Society otrzymało doroczne wyróżnienie Asturian Cider Foundation w Hiszpanii. Przyznano je za osiągnięcia i innowacje stowarzyszenia w promocji produkcji rzemieślniczego cydru, służącej propagowaniu wiedzy o tradycyjnym cydrze, oraz za zaangażowanie, z jakim chroni ono dziedzictwo kulturowe związane z zachowaniem i odtwarzaniem lokalnych odmian jabłek przez stworzenie banku genów w swoim muzeum. „Traditional Welsh Cider” ma coraz lepszą pozycję na rynku i cieszy się powszechnym uznaniem w sektorze spożywczym w Zjednoczonym Królestwie i na całym świecie. Jako produkt wysokiej jakości jest on wykorzystywany przez wielu szefów kuchni i znawców sztuki kulinarnej, a jego nazwa regularnie pojawia się w ich jadłospisach. W 2005 r. wytwórcy cydru walijskiego zgarnęli wszystkie główne nagrody na mistrzostwach Zjednoczonego Królestwa w Reading, zdobywając tytuły za cydr mistrzowski (Champion Cider) i cydr butelkowany (Bottled Cider).

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-cider


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.


28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/32


Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2017/C 29/17)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

JEDNOLITY DOKUMENT

„TRADITIONAL WELSH PERRY”

Nr UE: UK-PGI-0005-01250 – 6.8.2014

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Traditional Welsh Perry”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Zjednoczone Królestwo

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itd.)

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

„Traditional Welsh Perry” (po walijsku „Perai Cymreig Traddodiadol”) jest nazwą soku z pierwszego tłoczenia z gruszek na gruszecznik dowolnych rodzimych i nierodzimych odmian gruszki uprawianych w Walii zgodnie z tradycyjna metodą produkcji. „Traditional Welsh Perry” jest wytwarzany z soku z pierwszego tłoczenia z jednej odmiany gruszki na gruszecznik lub z mieszanki różnych odmian. „Traditional Welsh Perry” jest wytwarzany tylko ze 100 % czystego soku z gruszek na gruszecznik.

Barwa „Traditional Welsh Perry” mieści się w zakresie od bladożółtej do ciemnozłotej; produkt jest klarowny lub mętny z wyraźnym lekkim lub pełnym owocowym smakiem gruszki zrównoważonym naturalną słodkością wynikającą z zawartości sorbitolu w stosowanych gruszkach, a także cytrusową kwasowością i delikatnym owocowym aromatem. Smak dopełnia pochodząca od tanin „treściwość” oraz orzeźwiający wytrawny lub dominujący słodki finisz. Zawartość alkoholu wynosi 3–8,49 % obj.

„Traditional Welsh Perry” produkowany jest w trzech niżej opisanych postaciach, tj. niegazowany, dojrzewający w butelce i poddany fermentacji w butelce.

Niegazowany: gruszecznik, w którym nie zachodzi proces nasycania dwutlenkiem węgla ponad ciśnienie atmosferyczne. W czasie przechowywania napoju w szczelnym pojemniku cząstkowe ciśnienie dwutlenku węgla (CO2) wynosi mniej niż 1 bar (100 kPa), a w mniej szczelnym pojemniku, na przykład drewnianej beczce, ciśnienie cząstkowe wynosi znacznie poniżej 1 bara. Gruszecznik podawany bezpośrednio lub pośrednio z takich pojemników jest niegazowany (zwietrzały), nie widać w nim musowania, przy czym mogą tworzyć się bąbelki w przypadku wzrostu temperatury napoju ponad temperaturę jego przechowywania, jako że wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się rozpuszczalność CO2.

Dojrzewający w butelce: naturalny proces nasycania dwutlenkiem węgla zachodzi po butelkowaniu gruszecznika przed zakończeniem pierwszej fermentacji. Produkt jest butelkowany po osiągnięciu odpowiedniej masy właściwej (SG) ustalonej przez wytwórcę, co ma zapewnić odpowiedni poziom nasycenia dwutlenkiem węgla i słodkości. Im uzyska się wyższe nasycenie dwutlenkiem węgla, tym mniejsza będzie słodycz resztkowa. W przypadku gruszecznika poddanego procesowi keevingu pożądany poziom nasycenia dwutlenkiem węgla jest osiągany poprzez zmniejszenie liczby komórek drożdży i pozbawienie drożdży składników odżywczych, co uniemożliwia pełną fermentację i uzyskanie napoju wytrawnego. Ciśnienie CO2 w gruszeczniku dojrzewającym w butelce wynosi od 1,5 bara do 3,0 barów (150–300 kPa) w temperaturze 0 °C; ze względu na zawartość osadu drożdżowego napój może się wydawać mętny, jeżeli nie zostanie otwarty i nalany ostrożnie. Jeżeli produkt nie jest poddany procesowi keevingu, w smaku jest wytrawny. Keeving jest możliwy tylko w przypadku „Traditional Welsh Perry” dojrzewającego w butelce. Wytwórca może obliczyć poziom uzyskanego nasycenia dwutlenkiem węgla na podstawie różnicy masy właściwej (Δ SG) przed butelkowaniem i po zakończeniu procesu dojrzewania w butelce.

Choć zawartość alkoholu w „Traditional Welsh Perry” dojrzewającym w butelce mieści się w podobnym zakresie jak w przypadku gruszecznika niegazowanego (od 3,00 % obj. do maksymalnie 8,49 % obj.), to przeciętnie w gruszeczniku dojrzewającym w butelce, w szczególności jeśli jest on poddany procesowi keevingu, znajduje się ona zazwyczaj w dolnej części tego przedziału (3,0–5,5 % obj.), ponieważ keeving skutkuje niepełną fermentacją cukrów owocowych.

Poddany fermentacji w butelce: uruchamiany zostaje naturalny proces nasycania dwutlenkiem węgla poprzez butelkowanie gruszecznika po zakończeniu pierwszej fermentacji i wzbudzenie drugiej fermentacji przez dodanie do produktu cukrów i drożdży podlegających fermentacji. Gruszecznik poddany fermentacji w butelce jest bardziej nasycony dwutlenkiem węgla niż gruszecznik dojrzewający w butelce, a po degorżowaniu jest klarowny. W smaku jest wytrawny, ponieważ cały cukier jest przefermentowany podczas drugiej fermentacji, a po degorżowaniu nie dopuszcza się do dozowania. Ciśnienie CO2 w gruszeczniku poddanym fermentacji w butelce wynosi od 4,0 do 6,0 barów (400–600 kPa) w temperaturze 0 °C. Wytwórca może przewidzieć poziom nasycenia dwutlenkiem węgla na podstawie ilości dodanego cukru podlegającego fermentacji i może go obliczyć na podstawie Δ SG uzyskanej z pomiarów przeprowadzonych po dodaniu cukru i po zakończeniu fermentacji w butelce.

Choć zawartość alkoholu w gruszeczniku poddanym fermentacji w butelce mieści się w podobnym zakresie jak w przypadku niegazowanego „Traditional Welsh Perry” (od 3,00 % obj. do maksymalnie 8,49 % obj.), to przeciętnie w gruszeczniku poddanym fermentacji w butelce znajduje się ona zazwyczaj w górnej części tego przedziału ze względu na drugą fermentację skutkującą smakiem wytrawnym (5,5–8,49 % obj.).

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Surowcami do produkcji „Traditional Welsh Perry” są:

sok z pierwszego tłoczenia wyciskany z gruszek na gruszecznik z rodzimych i nierodzimych odmian gruszy uprawianych w Walii,

dopuszczalne dodatki:

kultury drożdży, takie jak S. bayanus, S. cerevisiae,

siarczyn w formie pirosiarczynu sodu lub potasu nie zawsze jest konieczny, ale jest dopuszczalny w celu przestrzegania norm mikrobiologicznych. Jeśli wytwórca postanowi dodać siarczyn, jego ilość nie powinna przekraczać 200 mg/litr, a informację o jego obecności należy umieścić na etykiecie zgodnie z przepisami prawa,

w przypadku stosowania metody keevingu – chlorek wapnia i enzym pektynoesterazy w celu zmniejszenia zawartości drożdży i składników odżywczych stanowiących pożywkę dla drożdży.

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Na wyznaczonym obszarze geograficznym muszą odbywać się następujące etapy produkcji:

pozyskanie gruszek,

wyciskanie soku z gruszek,

produkcja gruszecznika,

fermentacja,

butelkowanie i beczkowanie.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Gruszecznik niegazowany

Butelkowanie i beczkowanie są ostatnimi procesami pakowania stosowanymi w odniesieniu do gruszecznika niegazowanego.

Całość procesów butelkowania i beczkowania „Traditional Welsh Perry” musi odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym; gruszecznik jest niepasteryzowanym produktem „żywym” i, aby utrzymać jego jakość, identyfikowalność i odpowiednią temperaturę oraz zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniami, transport na tym etapie powinien być ograniczony do minimum; to wyklucza transport masowy szerokiego zasięgu przed pakowaniem końcowym.

Musujący gruszecznik dojrzewający w butelce i poddany fermentacji w butelce

Gruszecznik musujący jest produkowany w butelkach. Musowanie jest wywołane rozpuszczonym dwutlenkiem węgla, który można wprowadzić jedynie w sposób naturalny (przez fermentację drożdży wewnątrz szczelnie zamkniętej butelki), a nie przez sztuczne nasycenie dwutlenkiem węgla.

Gruszecznik dojrzewający w butelce: (zakończenie pierwszej fermentacji w butelce)

Niezależnie od tego, czy zachodzi proces keevingu, gruszecznik jest butelkowany przy wymaganej masie właściwej, tak aby zapewnić wymagane dojrzewanie i słodkość.

Gruszecznik poddany fermentacji w butelce: (druga fermentacja w butelce). Fermentacja w butelce odnosi się do procesu drugiej fermentacji gruszecznika niegazowanego w szczelnie zamkniętej butelce.

Gruszecznik użyty w tym procesie jest wytwarzany zgodnie z identyczną specyfikacją jak gruszecznik niegazowany przed butelkowaniem. Butelki muszą być wytrzymałe, mieć wklęsłe dno (punt) i być zamykane kapslem o średnicy 29 mm, naturalnym korkiem lub plastikową zatyczką z drucianym zamknięciem; muszą też wytrzymywać długotrwałe ciśnienie wewnętrzne 6–12 barów przy temperaturze 25 °C.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Walia

5.   Związek z obszarem geograficznym

Wyjątkowe indywidualne właściwości „Traditional Welsh Perry” wynikają z faktu, że jest to sok z pierwszego tłoczenia wyciskany z rodzimych i nierodzimych odmian gruszek na gruszecznik uprawianych na wyznaczonym obszarze. Gruszecznik jest wytwarzany tradycyjną metodą na wyznaczonym obszarze dzięki zasobowi umiejętności rozwiniętych w całej Walii, co potwierdza obecny geograficzny rozkład członków walijskiego stowarzyszenia producentów gruszecznika i cydru (Welsh Perry and Cider Society). Użycie poszczególnych odmian gruszek i ich połączeń ma wpływ na smak i wygląd gruszecznika. W konsekwencji istnieje duża różnorodność produktów przyczyniająca się do indywidualnej wyjątkowości tego rzemieślniczego napoju. Prawidłowy poziom smaku, aromatu i wyglądu jest wynikiem wyszkolenia ekspertów i wykwalifikowanych rzemieślników.

Gleba i klimat na wyznaczonym obszarze stanowią podstawę reputacji „Traditional Welsh Perry”. Istnieją różne, pod względem charakteru i smaku, odmiany „Traditional Welsh Perry”, w zależności od obszaru Walii, na którym uprawiane są gruszki na gruszecznik i produkowany jest gruszecznik.

Ze względu na rodzaj gleby i klimatu nizinne obszary Walii znakomicie nadają się do uprawy gruszek na gruszecznik, ponieważ można wybrać tam sady na terenach, na których nie występują punktowe przymrozki we wczesnowiosennym okresie kwitnienia. Klimat Walii zapewnia również obfite opady deszczu, które mają zasadnicze znaczenie zarówno w okresie kwitnienia, jak i jesienią przed zbiorami. Klimat walijski jest wystarczająco ciepły i słoneczny w odpowiednich okresach, żeby zapewnić odpowiedni poziom cukrów owocowych, oraz wystarczająco wilgotny, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na wodę starych grusz uprawianych na potrzeby produkcji gruszecznika i nowo nasadzonych drzew. Hrabstwem, z którego pochodzi większość gruszek na „Traditional Welsh Perry”, jest Monmouthshire, położone na wschodzie Walii. Głębokie aluwialne gleby piaskowcowe znakomicie zatrzymują wilgoć, jednocześnie zapewniając doskonałe właściwości odwadniające w okresach ponadprzeciętnych opadów. Uważa się, że dzięki temu połączeniu owoce mają wyższą jakość, co przekłada się na właściwości gruszecznika. W hrabstwie Monmouthshire rosną grusze, które mogą mieć nawet 300 lat.

„Traditional Welsh Perry” jest wytwarzany przez fermentację soku z gruszek rodzimych i nierodzimych odmian uprawianych w Walii. Charakter produktu może się też delikatnie zmieniać w zależności od miejsca fermentacji gruszecznika. W niższych temperaturach, które mogą być uwarunkowane szerokością geograficzną, mikroklimatem i wysokością położenia, fermentacja zachodzi wolniej, ponieważ następuje znacznie większa retencja naturalnych lotnych związków aromatycznych, co poprawia smak i aromat gruszecznika i skutkuje wyraźnym lekkim lub pełnym owocowym smakiem gruszki z czystym orzeźwiającym posmakiem. Wybór odmiany lub odmian gruszek na gruszecznik ma wpływ na smak i wygląd gruszecznika. Barwa „Traditional Welsh Perry” zmienia się od bladej, niemal bezbarwnej żółci do barwy ciemnozłotej.

„Traditional Welsh Perry” może być zarówno mocno wytrawny, jak i bardzo słodki. Podlegające fermentacji cukry, na przykład glukoza, fruktoza i sacharoza, mogą być dodane jedynie w produkcji gruszecznika poddanego fermentacji w butelce w celu zainicjowania procesu drugiej fermentacji. W przypadku wszystkich innych wersji „Traditional Welsh Perry” nie dodaje się żadnych cukrów, ponieważ same walijskie gruszki na gruszecznik zawierają wystarczającą ilość cukrów owocowych.

Sok przeznaczony na „Traditional Welsh Perry” zawiera 100 % sok gruszkowy z pierwszego tłoczenia pochodzący z mieszanki odmian lub pojedynczej odmiany gruszek, podczas gdy w innych częściach Zjednoczonego Królestwa może wystąpić drugie tłoczenie. Ponadto w innych częściach Zjednoczonego Królestwa sok może być szaptalizowany (dosładzany), co prowadzi do późniejszej fermentacji do wyższej zawartości alkoholu, a następnie rozcieńczony wodą, co skutkuje bardziej jednorodnym produktem. Porównując dwie partie „Traditional Welsh Perry”, nigdy nie są one dokładnie takie same, co przyczynia się do wyjątkowego indywidualnego charakteru tego rzemieślniczego wyrobu.

„Traditional Welsh Perry” jest wytwarzany dzięki zasobowi umiejętności rozwiniętych w całej Walii, co potwierdza obecny geograficzny rozkład członków walijskiego stowarzyszenia producentów gruszecznika i cydru (Welsh Perry and Cider Society). Do wyrobu „Traditional Welsh Perry” niezbędne są charakterystyczne tradycyjne umiejętności wytwórcze. Powyższe umiejętności i wiedza fachowa są przekazywane między kolejnymi wytwórcami „Traditional Welsh Perry”. Terminy zbioru owoców, ich mielenia i przetwarzania mogą mieć decydujące znaczenie, ponieważ niektóre odmiany gruszek miękną i ulegają szybkiej autolizie podczas dojrzewania, a przechowywanie owoców może być problematyczne. Największy wpływ na powyższe terminy ma odmiana owocu. Wytwórca gruszecznika musi mieć gruntowną wiedzę na temat wykorzystywanych odmian owoców i szczegółowego kalendarza zbiorów. Gruszecznik jest wytwarzany z pojedynczych odmian gruszek lub z mieszanki różnych odmian. Mieszanie różnych odmian przed fermentacją i po fermentacji wymaga szczególnych umiejętności. Szczególne umiejętności potrzebne są ponadto do ustalenia, czy gruszeczniki o wysokiej zwartości tanin wymagają dłuższego przechowywania sfermentowanego soku w celu ich strącenia, czy też ewentualnie owoce muszą zostać poddane utlenieniu przez macerację (umożliwiającą odstanie zmielonego miąższu przed wyciskaniem), o ile dostępny jest odpowiedni sprzęt. Welsh Perry and Cider Society zachęca do rozpowszechniania wśród swoich członków wiedzy fachowej i praktycznych rozwiązań.

Z historycznego punktu widzenia wyrób „Traditional Welsh Perry” sięga czasów, gdy był on wytarzany w gospodarstwach rolnych, choć gruszecznik był napojem bardziej wytwornym, przeznaczonym w dużej mierze dla szlacheckiego właściciela gospodarstwa i jego rodziny, a nie dla robotników rolnych. Produkcja gruszecznika w gospodarstwach rolnych podupadła w XIX wieku, gdy załamała się produkcja cydru w gospodarstwach rolnych wraz z rozwojem fabryk cydru. Fabryczne metody produkcji nie nadawały się do wyrobu gruszecznika, ponieważ wielu z tych metod, na przykład przenoszenia owoców w kanałach wodnych, nie można było stosować w przypadku gruszek, jako że toną one w wodzie i muszą być przetwarzane w inny sposób. Skutkiem tego tradycja wyrobu gruszecznika zanikła, jednak wiele grusz przetrwało. Powolne odrodzenie tradycji nastąpiło w 2001 r., gdy powstało stowarzyszenie Welsh Perry and Cider Society; obecnie w całej Walii obserwuje się ponowny wzrost zainteresowania wytwarzaniem „Traditional Welsh Perry”, o czym świadczy obecność około 20 wytwórców gruszecznika w Walii. W częściach Walii, w których klimat i czynniki geograficzne nie są odpowiednie do uprawy gruszek na gruszecznik, wytwórcy kupują owoce od walijskich rolników z obszarów o bardziej sprzyjających warunkach uprawy. Stowarzyszenie organizuje obecnie doroczny konkurs na najlepszy walijski gruszecznik.

„Traditional Welsh Perry” ma coraz lepszą pozycję na rynku i cieszy się powszechnym uznaniem w sektorze spożywczym w Zjednoczonym Królestwie i na całym świecie. Jako produkt wysokiej jakości jest on wykorzystywany przez wielu szefów kuchni i znawców sztuki kulinarnej, a jego nazwa regularnie pojawia się w ich jadłospisach. W 2008 r. „Traditional Welsh Perry” zdobył tytuł „True Taste of Wales” w kategorii „napój alkoholowy”, a w 2012 roku został uznany za najlepszy gruszecznik na wystawie Bath and West Show „Laurence Riley Cup”.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-perry-pdo


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.