ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 461

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 59
10 grudnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 461/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8230 – Nordea Bank/DNB/Relacom Management) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2016/C 461/02

Konkluzje Rady w sprawie kryteriów i procesu prowadzącego do ustanowienia unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

2

 

Komisja Europejska

2016/C 461/03

Kursy walutowe euro

6

2016/C 461/04

Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Litwę o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

7

 

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

2016/C 461/05

Regulamin Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 21 października 2016 r.

8


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 461/06

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

12

2016/C 461/07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

22

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2016/C 461/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8262 – Fosun International/Tom Tailor) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

33

2016/C 461/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8317 – KKR/Calsonic Kansei) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

34

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 461/10

Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

35


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8230 – Nordea Bank/DNB/Relacom Management)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 461/01)

W dniu 5 grudnia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8230. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/2


KONKLUZJE RADY

w sprawie kryteriów i procesu prowadzącego do ustanowienia unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (*1)

(2016/C 461/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1.

POTWIERDZA swoje priorytetowe zaangażowanie w dalsze zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, a także w walkę z praniem pieniędzy, które to zjawiska powodują erozję bazy podatkowej państw członkowskich;

2.

JEST ZDANIA, że skoordynowane działania polityczne w tym obszarze na szczeblu unijnym i globalnym, takie jak określenie obiektywnych kryteriów wskazywania jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, są częścią skutecznych środków, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i pewności podatkowej;

3.

PRZYWOŁUJE konkluzje Rady z 25 maja 2016 r. w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania i w sprawie środków przeciwdziałających nadużyciom postanowień konwencji podatkowych, w szczególności pkt 6–10 tych konkluzji;

4.

POSTANAWIA, że unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy zostanie określony przez Radę w 2017 r.;

5.

w tym kontekście Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE dotychczasowe prace przygotowawcze przeprowadzone przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) i Komisję Europejską;

6.

ZATWIERDZA załącznik do niniejszych konkluzji i ODNOTOWUJE, że dalsze prace w tym obszarze powinny być koordynowane z pracami Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych i w kontekście otwartych ram OECD w zakresie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków; powinny się także opierać na osiągnięciach tego forum i tych ram;

7.

APELUJE o wysokie międzynarodowe standardy w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych w odniesieniu do sprawiedliwego opodatkowania, środków przeciwdziałających BEPS i – w szczególności – przejrzystości podatkowej;

8.

jeśli chodzi o przejrzystość podatkową, PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI zobowiązanie przyjęte przez ponad 100 jurysdykcji dotyczące wdrożenia wspólnego standardu do wymiany informacji (CRS) i podsumowuje bieżące monitorowanie prowadzone przez Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych oraz ocenę międzynarodowych standardów dotyczących automatycznej wymiany informacji i wymiany informacji na wniosek;

9.

w kwestii sprawiedliwego opodatkowania i środków przeciwdziałających BEPS, PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI bieżące prace w obrębie otwartych ram OECD w zakresie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, w tym prowadzone w tym kontekście prace Forum ds. Szkodliwych Praktyk Podatkowych;

10.

ZWRACA SIĘ do Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) i jej stosownej podgrupy o sfinalizowanie do stycznia 2017 r. prac nad wyborem jurysdykcji do przeglądu w oparciu o tablicę wyników Komisji Europejskiej, a także o dalsze analizowanie środków ochronnych na poziomie unijnym, które zostaną zatwierdzone przez Radę, zgodnie z konkluzjami Rady z maja 2016 r.


(*1)  Rada postanowiła o publikacji tych konkluzji do celów informacyjnych w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK

I.   KRYTERIA PRZEGLĄDU JURYSDYKCJI, Z MYŚLĄ O USTANOWIENIU UNIJNEGO WYKAZU JURYSDYKCJI NIECHĘTNYCH WSPÓŁPRACY

Następujące kryteria dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych należy zastosować w celu dokonania przeglądu jurysdykcji, z myślą o ustanowieniu unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeglądu. Przestrzeganie przez jurysdykcje zasad przejrzystości podatkowej, sprawiedliwego opodatkowania oraz wykonanie środków BEPS będzie oceniane łącznie w procesie przeglądu.

Jeżeli chodzi o przeglądy w przyszłości, kryteria te zostaną, w miarę potrzeby, dostosowane przez Radę, z uwzględnieniem ewolucji standardów międzynarodowych, przyszłych ocen tych standardów oraz znaczenia stałych i szybkich postępów czynionych przez wszystkie stosowne jurysdykcje w tych dziedzinach.

1.   Kryteria przejrzystości podatkowej

Kryteria, które jurysdykcja powinna spełnić, aby można było uznać, że przestrzega wymogów przejrzystości podatkowej:

1.1.

kryterium wstępne w odniesieniu do standardu OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji (AEOI) (wspólny standard do wymiany informacji – CRS): jurysdykcja powinna była się zobowiązać do skutecznego wdrożenia CRS i rozpocząć stosowny proces legislacyjny, a pierwsze wymiany informacji powinny mieć miejsce nie później niż w 2018 r. (w odniesieniu do 2017 r.); powinna także posiadać uzgodnienia umożliwiające wymianę informacji z wszystkimi państwami członkowskimi, do końca 2017 r., albo poprzez podpisanie wielostronnej umowy między właściwymi organami (MCAA), albo poprzez umowy dwustronne;

Przyszłe kryterium w odniesieniu do CRS, począwszy od 2018 r.: jurysdykcja powinna od Globalnego Forum OECD otrzymać ocenę co najmniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do AEOI CRS; oraz

1.2.

jurysdykcja powinna od Globalnego Forum OECD otrzymać ocenę co najmniej „w dużej mierze spełnia” w odniesieniu do standardu OECD w zakresie wymiany informacji na wniosek (EOIR), z należytym uwzględnieniem procedury przyspieszonej; oraz

1.3.

(dla suwerennych państw) jurysdykcja powinna:

(i)

była ratyfikować wielostronną konwencję OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej (MCMAA) w sprawach podatkowych (ze zmianami), uzgodnić jej ratyfikowanie, być w trakcie jej ratyfikowania lub zobowiązać się do wprowadzenia jej w życie w rozsądnym terminie; albo

(ii)

do dnia 31 grudnia 2018 r. dysponować siecią obowiązujących uzgodnień dotyczących wymiany, która jest wystarczająco szeroka, by objąć wszystkie państwa członkowskie, skutecznie umożliwiając zarówno wymianę informacji na wniosek, jak i automatyczną wymianę informacji;

(dla jurysdykcji niesuwerennych) jurysdykcja powinna:

(i)

uczestniczyć w MCMAA (ze zmianami), która już obowiązuje albo ma wejść w życie w stosunku do nich w rozsądnym terminie; albo

(ii)

dysponować siecią obowiązujących uzgodnień dotyczących wymiany lub powinna była podjąć kroki niezbędne do wprowadzenia w życie takich uzgodnień w sprawie wymiany w rozsądnym terminie, a sieć ta jest wystarczająco szeroka, by objąć wszystkie państwa członkowskie, umożliwiając zarówno wymianę informacji na wniosek, jak i automatyczną wymianę informacji.

1.4.

Przyszłe kryterium: z myślą o inicjatywie na rzecz przyszłej globalnej wymiany informacji dotyczących właścicieli rzeczywistych, aspekt właścicieli rzeczywistych zostanie włączony na późniejszym etapie jako czwarte kryterium przejrzystości na potrzeby przeglądu.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. powinien mieć zastosowanie następujący wyjątek:

Jurysdykcję można by uznać za zgodną w kontekście przejrzystości podatkowej, jeśli spełniałaby ona co najmniej dwa z kryteriów 1.1, 1.2 lub 1.3.

Wyjątek ten nie ma zastosowania do jurysdykcji, które uzyskały ocenę „nie spełnia” (ang. non compliant) w przypadku kryterium 1.2 lub które nie uzyskały przynajmniej oceny „w dużej mierze spełnia” w odniesieniu do tego kryterium do 30 czerwca 2018 r.

Państwa i jurysdykcje figurujące w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy, który jest aktualnie opracowywany przez członków OECD i grupy G-20, zostaną wzięte pod uwagę pod kątem ich włączenia do unijnego wykazu, niezależnie od tego, czy te państwa i jurysdykcje zostały wybrane do dokonania przeglądu.

2.   Sprawiedliwe opodatkowanie

Kryteria, które jurysdykcja powinna spełnić, aby można było uznać, że przestrzega wymogów sprawiedliwego opodatkowania:

2.1.

jurysdykcja nie powinna mieć żadnych preferencyjnych środków podatkowych, które mogłyby być traktowane jako szkodliwe zgodnie z kryteriami określonymi w rezolucji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej (1); oraz

2.2.

jurysdykcja nie powinna wspierać struktur typu offshore ani uzgodnień mających przyciągać zyski, które nie odzwierciedlają rzeczywistej działalności gospodarczej w danej jurysdykcji.

3.   Realizacja środków przeciwdziałających BEPS

3.1.

Wstępne kryterium, które jurysdykcja powinna spełnić, by można było uznać, że spełnia wymogi w odniesieniu do realizacji środków przeciwdziałających BEPS:

do końca 2017 r. jurysdykcja powinna zobowiązać się na rzecz uzgodnionych minimalnych standardów OECD dotyczących przeciwdziałania BEPS oraz ich spójnego wdrażania.

3.2.

Przyszłe kryterium, które jurysdykcja powinna spełnić, by można było uznać, że spełnia wymogi w odniesieniu do realizacji środków przeciwdziałających BEPS (należy stosować po zakończeniu przeglądów uzgodnionych minimalnych standardów przeprowadzonych w kontekście otwartych ram):

jurysdykcja powinna otrzymać pozytywną ocenę (2) za skuteczne wdrażanie uzgodnionych minimalnych standardów OECD dotyczących przeciwdziałania BEPS.

II.   WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROCESU PRZEGLĄDU JURYSDYKCJI, Z MYŚLĄ O USTANOWIENIU UNIJNEGO WYKAZU JURYSDYKCJI NIECHĘTNYCH WSPÓŁPRACY DO CELÓW PODATKOWYCH

1.

Przegląd stosownych jurysdykcji przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) na podstawie kryteriów określonych w części I niniejszego załącznika powinien rozpocząć się wkrótce, z myślą o zatwierdzeniu przez Radę unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy przed końcem 2017 r.

2.

Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej), przy wsparciu Sekretariatu Generalnego Rady, będzie prowadzić i nadzorować proces przeglądu. Służby Komisji będą wspierać Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) poprzez przeprowadzenie koniecznych prac przygotowawczych dotyczących procesu przeglądu zgodnie z rolami aktualnie określonymi w ramach procesu kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, ze szczególnym odniesieniem do wcześniejszych i bieżących dialogów z państwami trzecimi.

3.

W procesie przeglądu należy uwzględniać prace realizowane przez Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych i w kontekście otwartych ram OECD w zakresie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.

4.

Do stycznia 2017 r. należy wysłać pisma do jurysdykcji wybranych do celów dokonania przeglądu, zachęcając je do zaangażowania się w ten proces, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej przejrzystości tego procesu.

5.

Do lutego 2017 r. Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) powinna, w stosownych przypadkach, mianować państwa członkowskie lub ich ekspertów bądź też ich grupy, które będą współpracować z Komisją w zakresie przeglądu stosownych jurysdykcji.

6.

Do lata 2017 r. powinny mieć miejsce pisemne kontakty i, w razie potrzeby, dwustronne rozmowy z odnośnymi jurysdykcjami, aby dodatkowo zaangażować się w dialog i analizować rozwiązania problemów z systemami podatkowymi tych jurysdykcji, a także aby uzyskać niezbędne zobowiązania. Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) powinna być na bieżąco informowana i aktywnie zaangażowana w ten proces.

7.

Do września 2017 r. wyniki rozmów dwustronnych i informacje na temat stanu tych rozmów powinny zostać przedstawione Grupie ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej).

8.

Do końca 2017 r., po przeprowadzeniu niezbędnych kroków przygotowawczych na forum Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej), w koordynacji z Grupą Roboczą Wysokiego Szczebla do Spraw Podatkowych, Rada powinna zatwierdzić unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy.

9.

Prace nad przeanalizowaniem środków ochronnych na szczeblu unijnym zgodnie z konkluzjami Rady z maja 2016 r. powinny zostać zakończone w odpowiednim czasie. Ewentualne środki ochronne powinny pozostawać bez uszczerbku dla odpowiednich sfer kompetencji państw członkowskich, takich jak stosowanie środków dodatkowych lub, w przypadku państw, których wykazy jurysdykcji niechętnych współpracy mają szerszy zakres, utrzymanie takich wykazów na szczeblu krajowym.

10.

Gdy tylko zostanie zakończony proces tworzenia wykazu, należy bezzwłocznie rozesłać pisma do jurysdykcji niechętnych współpracy figurujących w tym wykazie, z jasnym wyjaśnieniem powodu umieszczenia w wykazie i ze wskazaniem kroków, jakie dana jurysdykcja powinna podjąć, by można ją było z tego wykazu skreślić.

11.

Z uwagi na fakt, że krajom rozwijającym się może brakować zdolności do wdrożenia standardów przejrzystości podatkowej i minimalnych standardów przeciwdziałania BEPS w tym samym terminie co kraje rozwinięte, sytuacja ta powinna być w procesie przeglądu przedmiotem szczególnej uwagi, pod warunkiem że jurysdykcje takie nie są wysoko klasyfikowane pod kątem działalności finansowej i nie posiadają centrów finansowych.

12.

Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) powinna dalej rozwijać stosowne uzgodnienia dotyczące praktycznych metod i warunków wdrożenia tych wytycznych, z myślą o skutecznej realizacji procesu przeglądu jurysdykcji w celu ustanowienia przez Radę unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

13.

Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) powinna m.in. zdefiniować – do stycznia 2017 r. – w oparciu o obiektywne kryteria czas trwania rozsądnego terminu, o którym mowa w kryterium 1.3, a także zakres stosowania kryterium 2.2. W kontekście kryterium 2.2 Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) powinna ocenić kwestię braku systemu opodatkowania osób prawnych lub stosowanie nominalnej stawki podatku od osób prawnych w wysokości zero lub bliskiej zeru jako jednego z możliwych wskaźników.

14.

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy powinien być przez Radę regularnie i w miarę potrzeb aktualizowany zgodnie z niniejszymi wytycznymi, na podstawie informacji udostępnianych Komisji lub Grupie ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej).


(1)  Dz.U. C 2 z 6.1.1998, s. 2.

(2)  Po uzgodnieniu metody Rada dokona odpowiednio przeglądu sformułowania tego kryterium.


Komisja Europejska

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/6


Kursy walutowe euro (1)

9 grudnia 2016 r.

(2016/C 461/03)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0559

JPY

Jen

121,48

DKK

Korona duńska

7,4369

GBP

Funt szterling

0,83935

SEK

Korona szwedzka

9,6910

CHF

Frank szwajcarski

1,0756

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,9805

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,027

HUF

Forint węgierski

314,45

PLN

Złoty polski

4,4454

RON

Lej rumuński

4,4994

TRY

Lir turecki

3,6707

AUD

Dolar australijski

1,4141

CAD

Dolar kanadyjski

1,3914

HKD

Dolar Hongkongu

8,1934

NZD

Dolar nowozelandzki

1,4745

SGD

Dolar singapurski

1,5079

KRW

Won

1 237,00

ZAR

Rand

14,5450

CNY

Yuan renminbi

7,2931

HRK

Kuna chorwacka

7,5327

IDR

Rupia indonezyjska

14 072,51

MYR

Ringgit malezyjski

4,6708

PHP

Peso filipińskie

52,615

RUB

Rubel rosyjski

66,6988

THB

Bat tajlandzki

37,664

BRL

Real

3,5815

MXN

Peso meksykańskie

21,5825

INR

Rupia indyjska

71,3410


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/7


Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Litwę o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

(2016/C 461/04)

W dniu 8 grudnia 2016 r. przyjęta została decyzja Komisji C(2016) 7891 w sprawie powiadomienia przez Litwę o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (1).

Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.


Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/8


REGULAMIN

Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

z dnia 21 października 2016 r.

(2016/C 461/05)

KOMITET DORADCZY DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO USTANOWIONY NA MOCY ART. 75 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 883/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 75 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

uwzględniając wzór regulaminu grup ekspertów zawarty w załączniku 3 do decyzji Komisji C(2016) 3301 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej przepisy przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji,

w celu umożliwienia komitetowi doradczemu wypełniania zadań powierzonych mu na mocy art. 75 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1) oraz art. 89 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2),

działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

PRZYJMUJE BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW SWOICH CZŁONKÓW NASTĘPUJĄCY REGULAMIN KOMITETU DORADCZEGO:

Artykuł 1

Częstotliwość i zwoływanie posiedzeń oraz projekt porządku obrad

1.   Komitet Doradczy zbiera się co najmniej raz do roku.

2.   Przewodniczący zawiadamia każdego członka i jego zastępcę o dacie posiedzenia nie później niż cztery tygodnie przed tą datą. Jednocześnie przesyła członkom projekt porządku obrad wyszczególniający zagadnienia do omówienia. Przewodniczący udostępnia im, o ile to możliwe w tym samym czasie, wszelkie dokumenty przygotowawcze.

3.   W przypadku nagłej potrzeby przewodniczący może skrócić okres czterech tygodni, o którym mowa w ust. 2, w żadnym wypadku nie może on jednak być krótszy niż dwa tygodnie.

4.   Jeżeli co najmniej jedna trzecia członków Komitetu Doradczego przedstawi pisemny wniosek o zwołanie Komitetu Doradczego, wraz z propozycjami punktów do porządku obrad, przewodniczący stosuje się do wniosku w ciągu trzech tygodni, zgodnie z wymogami ust. 2.

5.   Projekt porządku obrad uwzględnia sprawy należące do kompetencji Komitetu Doradczego, które:

a)

zostały wprowadzone na wniosek przewodniczącego; lub

b)

zostały zawarte we wniosku o włączenie do projektu porządku obrad, wraz z dokumentacją, przedstawionym przez jednego lub kilku członków i dotarły do przewodniczącego na piśmie nie mniej niż dziesięć dni przed posiedzeniem. W takim przypadku przewodniczący natychmiast informuje o wniosku pozostałych członków Komitetu Doradczego i ich zastępców.

Artykuł 2

Miejsce posiedzeń

Co do zasady miejscem obrad Komitetu Doradczego i grup roboczych ustanowionych art. 9 jest siedziba Komisji Europejskiej.

Artykuł 3

Porządek obrad

1.   Na początku posiedzenia Komitet Doradczy przyjmuje porządek obrad, na który składają się punkty zawarte w projekcie porządku obrad, o którym mowa w art. 1 ust. 5 oraz inne sprawy należące do kompetencji Komitetu Doradczego, wniesione przez przewodniczącego.

2.   W czasie posiedzenia każdy członek może wnioskować o włączenie danego punktu do porządku obrad kolejnego posiedzenia. Na początku kolejnego posiedzenia Komitet Doradczy podejmuje decyzję, czy włączyć dany punkt do porządku obrad.

Artykuł 4

Obecność na posiedzeniach

Oprócz przewodniczącego oraz członków mianowanych zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 883/2004, w posiedzeniach Komitetu Doradczego uczestniczyć mogą następujące osoby:

a)

zastępcy członków Komitetu mianowani zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 883/2004; uczestniczą oni w postępowaniach, o których mowa w art. 3, 5, 6, 7 i 12, wyłącznie, jeśli są upoważnieni do zastępowania członka Komitetu Doradczego;

b)

urzędnicy Komisji Europejskiej wyznaczeni przez przewodniczącego;

c)

inni specjaliści w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego zaproszeni przez przewodniczącego w celu doradzania Komitetowi Doradczemu, w tym koordynatorzy organizacji europejskich partnerów społecznych.

Artykuł 5

Postępowanie

1.   Kworum stanowi większość członków lub osób upoważnionych do ich reprezentowania, z uwzględnieniem przepisów art. 7.

2.   Posiedzenia Komitetu Doradczego nie są jawne. W porozumieniu z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komitet Doradczy może bezwzględną większością głosów swoich członków podjąć decyzję o upublicznieniu obrad.

Artykuł 6

Wymagana większość, przyjęcie opinii i wniosków oraz procedura pisemna

1.   Niezależnie od postanowień art. 5 ust. 2, art. 12 i trzeciego akapitu ustępu 3 niniejszego artykułu Komitet Doradczy podejmuje decyzje absolutną większością głosów ważnie oddanych przez członków lub osób upoważnionych do ich reprezentowania. Oddanie pustej karty do głosowania oraz wstrzymanie się od głosu uznaje się za głosy ważnie oddane. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

2.   Opinie i wnioski, o których mowa w art. 75 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 883/2004 zgłaszane są, co do zasady, na posiedzeniach Komitetu Doradczego.

Zawierają one podstawy uzasadniające ich wydanie.

Każda opinia lub wniosek wydany przez Komitet zawiera wyniki głosowania. Na wniosek mniejszości opinii lub wnioskowi towarzyszy pisemne oświadczenie dotyczące poglądów mniejszości.

Opinie i wnioski przekazywane są Komisji Europejskiej, Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz członkom Komitetu Doradczego i ich zastępcom.

3.   Komitet Doradczy może zdecydować o przyjęciu opinii lub wniosku oraz innych decyzji w drodze procedury pisemnej, jeżeli taka procedura została uzgodniona przed posiedzeniem Komitetu Doradczego.

W tym celu przewodniczący przekazuje członkom Komitetu Doradczego tekst, który ma zostać przyjęty. W terminie co najmniej dziesięciu dni roboczych członkowie mają możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu proponowanego tekstu lub wstrzymaniu się od głosowania. Brak odpowiedzi w określonym terminie uznaje się za głos za przyjęciem.

Po upływie przyjętego terminu przewodniczący informuje członków o wyniku głosowania. Opinia, wniosek lub inna decyzja, które zostały przegłosowane przez większość absolutną członków Komitetu Doradczego uznawane są za przyjęte ostatniego dnia okresu, w którym członkowie mieli możliwość udzielenia odpowiedzi.

Artykuł 7

Zastąpienie członka przez osobę inną niż zastępca

1.   W przypadku niemożności uczestniczenia członka w posiedzeniu i zastąpienia go przez zastępcę, członek może upoważnić innego członka lub zastępcę członka tej samej kategorii do głosowania w jego imieniu. Członkowie, którzy upoważnili inną osobę do głosowania, muszą przed posiedzeniem pisemnie powiadomić o tym przewodniczącego.

2.   Członkowie Komitetu i ich zastępcy nie mogą w głosowaniu być pełnomocnikami więcej niż jednej osoby.

3.   Pełnomocnictwo do głosowania jest ważne tylko podczas posiedzenia, na które zostało udzielone.

Artykuł 8

Protokoły z posiedzeń

1.   Protokół z dyskusji nad każdym punktem porządku obrad i nad opiniami, wnioskami i zaleceniami przekazanymi przez Komitet Doradczy jest konstruktywny i wyczerpujący. Protokół jest sporządzany przez sekretariat, pod nadzorem przewodniczącego.

2.   Protokół zawiera listę uczestników, z wyszczególnieniem, w stosownych przypadkach, władz państw członkowskich, organizacji lub innych podmiotów publicznych, do których należą uczestnicy.

3.   Protokół jest zatwierdzany przez Komitet Doradczy.

4.   Protokół przedstawiany jest do zatwierdzenia Komitetowi Doradczemu jedynie jeżeli jego projekt został przesłany członkom i ich zastępcom co najmniej piętnaście dni przed datą, na którą zaplanowane jest posiedzenie. Jeżeli dokument nie został przesłany w odpowiednim terminie, jego zatwierdzenie zostaje wstrzymane do kolejnego posiedzenia Komitetu Doradczego.

5.   Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu protokołu składane są na piśmie przed rozpoczęciem posiedzenia, na którym protokół ma być zatwierdzony.

Artykuł 9

Grupy robocze

1.   Komitet może ustanowić grupy robocze dla konkretnych zadań. Może on rozwiązać grupy robocze, jeżeli uzna to za właściwe.

2.   Członkowie grup roboczych mianowani są przez Komitet Doradczy.

Wybierając przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, Komitet Doradczy stara się zapewnić obecność w grupach roboczych zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych sektorów.

3.   Przewodniczący Komitetu Doradczego lub nominowana przez niego osoba przewodniczy grupom roboczym.

4.   Przewodniczący grupy roboczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka lub członków grupy roboczej zaprosić ekspertów do udziału w posiedzeniach.

5.   Dokumenty niezbędne dla prac grupy roboczej udostępniane są wszystkim członkom Komitetu Doradczego i ich zastępcom.

Artykuł 10

Sekretariat

1.   Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego zapewnia prowadzenie sekretariatu Komitetu Doradczego. Pod nadzorem przewodniczącego sekretariat organizuje prace Komitetu Doradczego i grup roboczych oraz wspiera opracowywanie projektów opinii i wniosków.

2.   Korespondencję adresowaną do Komitetu Doradczego, grup roboczych i sekretariatu należy przesyłać na specjalny adres poczty elektronicznej (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Artykuł 11

Przejrzystość

1.   Komitet doradczy i jego grupy robocze są zarejestrowane w rejestrze grup ekspertów.

2.   Związki zawodowe i organizacje pracodawców są zarejestrowane w rejestrze służącym przejrzystości.

3.   Sekretariat udostępnia wszystkie stosowne dokumenty, takie jak porządki obrad, protokoły i opinie uczestników, w rejestrze grup ekspertów albo za pomocą wskazanego we wspomnianym rejestrze linku do strony internetowej, na której można znaleźć odpowiednie informacje. Dostęp do stron internetowych poświęconych tej tematyce nie podlega rejestracji przez użytkowników ani innym ograniczeniom. W szczególności Sekretariat publikuje porządek obrad oraz inne istotne dokumenty w odpowiednim czasie przed posiedzeniem, a następnie publikuje zatwierdzony protokół. Wyjątki od zasady publikowania przewiduje się jedynie w przypadku uznania, że ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, jak określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (3).

4.   Wnioski o dostęp do dokumentów grupy są rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001.

Artykuł 12

Wejście w życie, rewizja i uchylenie

1.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu przyjęcia go bezwzględną większością głosów członków Komitetu Doradczego.

Zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Komitet Doradczy podejmuje decyzję o rewizji regulaminu bezwzględną większością głosów swoich członków.

3.   Regulamin Komitetu Doradczego z dnia 22 października 2010 r. zostaje uchylony ze skutkiem od daty, o której mowa w ust. 1.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2016 r.

Przewodniczący Komitetu Doradczego

Jordi CURELL GOTOR


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 15).

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/12


Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(2016/C 461/06)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (1) środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2) („rozporządzenie podstawowe”).

1.   Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony w dniu 8 września 2016 r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej („ESTA” lub „wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej.

2.   Produkt objęty przeglądem

Produktem objętym niniejszym przeglądem są przewody rurowe i rury, bez szwu, ze stali nierdzewnej (inne niż z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych), („produkt objęty przeglądem”), obecnie objęte kodami CN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 i ex 7304 90 00 (kody TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 i 7304900091), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

3.   Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1331/2011 (3).

4.   Podstawy dokonania przeglądu

4.1.    Podstawy dokonania przeglądu wygaśnięcia

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu unijnego.

4.1.1.   Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu

W związku z tym, że zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Chińską Republikę Ludową („CHRL” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”) uznaje się za państwo nieposiadające gospodarki rynkowej, wnioskodawca ustalił wartość normalną dla przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie ceny stosowanej w kilku państw trzecich o gospodarce rynkowej, mianowicie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Republice Korei. Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu jest oparty na porównaniu ustalonych w ten sposób wartości normalnych z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego przeglądem sprzedawanego na wywóz do Unii. Wobec obecnego braku przywozu znaczących ilości produktu z Chińskiej Republiki Ludowej do Unii zarzut dotyczący prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu jest również oparty na porównaniu ustalonych w ten sposób wartości normalnych z cenami eksportowymi (na poziomie ex-works) produktu objętego przeglądem sprzedawanego na wywóz do Indii, Republiki Korei i USA.

Na podstawie wyżej wspomnianego porównania, które wykazuje istnienie dumpingu, wnioskodawca twierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu z państwa, którego dotyczy postępowanie.

4.1.2.   Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody

Wnioskodawca twierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody. W tym zakresie wnioskodawca przedstawił dowody prima facie na to, że w przypadku wygaśnięcia środków obecny poziom przywozu produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie do Unii prawdopodobnie wzrośnie z powodu istniejących niewykorzystanych mocy produkcyjnych zakładów produkcyjnych producentów eksportujących w ChRL oraz ze względu na atrakcyjność rynku UE, na którym obowiązują wyższe ceny.

Wnioskodawca twierdzi wreszcie, że usunięcie szkody jest wynikiem głównie obowiązywania środków i jakiekolwiek ponowne wystąpienie znacznego przywozu po cenach dumpingowych z państwa, którego dotyczy postępowanie, w przypadku wygaśnięcia środków prawdopodobnie doprowadziłoby do ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

5.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

Podczas przeglądu wygaśnięcia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu produktu objętego przeglądem pochodzącego z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz do kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

5.1.    Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

Dochodzenie w sprawie kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu obejmie okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmie okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

5.2.    Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa ponowienia dumpingu

Producentów eksportujących (4) produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniu(-ach) zakończonym(-ych) wprowadzeniem obowiązujących środków, wzywa się do wzięcia udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

5.2.1.   Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

Procedura wyboru producentów eksportujących, którzy zostaną objęci dochodzeniem w ChRL

Kontrola wyrywkowa

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów eksportujących z ChRL, uczestniczących w przeglądzie wygaśnięcia, oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu, w tym ci, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wprowadzeniem obowiązujących środków objętych niniejszym przeglądem, są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstw określone w załączniku I do niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktuje się też z władzami ChRL, a ponadto może skontaktować się z wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących będzie opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości produkcji, sprzedaży lub wywozu, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w stosownych przypadkach za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja prześle kwestionariusze do wybranych do próby producentów eksportujących, do wszelkich znanych zrzeszeń producentów eksportujących oraz do władz ChRL.

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Bez uszczerbku dla możliwego zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego, przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”). Cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą (5).

5.2.2.   Dodatkowa procedura dotycząca producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

Wybór państwa trzeciego o gospodarce rynkowej

Z zastrzeżeniem przepisów sekcji określającej traktowanie producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku przywozu z ChRL wartość normalna zostanie ustalona na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej.

W poprzednim dochodzeniu jako państwo trzecie o gospodarce rynkowej dla celów ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do ChRL wybrano UE. Do celów niniejszego dochodzenia Komisja zamierza wykorzystać Stany Zjednoczone Ameryki. Według informacji, którymi dysponuje Komisja, inni producenci działający na zasadach gospodarki rynkowej mogą znajdować się m.in. w Korei, na Ukrainie, w Japonii, Norwegii i Turcji. W celu dokonania ostatecznego wyboru państwa trzeciego o gospodarce rynkowej Komisja sprawdzi, czy w wymienionych państwach trzecich o gospodarce rynkowej, w przypadku których wskazano, że produkt objęty przeglądem jest wytwarzany, istotnie odbywa się produkcja i sprzedaż tego produktu. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat wyboru państwa analogicznego w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.2.3.   Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych  (6)  (7)

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty przeglądem z ChRL, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wprowadzeniem obowiązujących środków, wzywa się do wzięcia udziału w niniejszym dochodzeniu.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w niniejszym przeglądzie wygaśnięcia oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę („kontrola wyrywkowa”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu, w tym ci, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wprowadzeniem obowiązujących środków objętych niniejszym przeglądem, są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstw określone w załączniku II do niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepowiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.3.    Procedura dotycząca ustalenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody

W celu ustalenia, czy istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego, wzywa się producentów unijnych produktu objętego przeglądem do udziału w dochodzeniu Komisji.

5.3.1.   Dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczących w niniejszym przeglądzie wygaśnięcia oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja podjęła decyzję o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczonej liczby producentów unijnych, wybierając próbę („kontrola wyrywkowa”). Kontrola wyrywkowa jest przeprowadzana zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Wstępnie Komisja wybrała próbę producentów unijnych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron. Niniejszym wzywa się zainteresowane strony do zapoznania się z dokumentacją (w tym celu należy skontaktować się z Komisją, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w sekcji 5.7 poniżej). Pozostali producenci unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu, w tym ci, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wprowadzeniem obowiązujących środków, którzy uważają, że istnieją powody, aby włączyć ich do próby, muszą zgłosić się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Istotne informacje dotyczące doboru próby muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach ostatecznie wybranych do próby wszystkich znanych producentów unijnych lub zrzeszenia producentów unijnych.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unijnych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń producentów unijnych. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.4.    Procedura oceny interesu Unii

W przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu i szkody, na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie podjęta decyzja o tym, czy utrzymanie środków antydumpingowych nie byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym przeglądem.

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

5.5.    Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniejszym do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.6.    Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

5.7.    Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (8).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia muszą być wystarczająco szczegółowe, żeby umożliwić prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-SSSPT-R657-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SSSPT-R657-INJURY@ec.europa.eu

6.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie skontaktować się z Komisją.

7.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach dotyczących między innymi prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu i szkody, dumpingu, szkody, związku przyczynowego oraz interesu Unii.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Możliwość złożenia wniosku o dokonanie przeglądu na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego

Ponieważ niniejszy przegląd wygaśnięcia jest wszczynany zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, wynikające z niego ustalenia nie będą prowadzić do zmiany obowiązujących środków, lecz do podjęcia decyzji o uchyleniu lub utrzymaniu tych środków zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

Jeżeli którakolwiek z zainteresowanych stron uzna, że uzasadniony jest przegląd środków w celu umożliwienia ich zmiany, strona ta może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Strony, które zamierzają złożyć wniosek o dokonanie takiego przeglądu, przeprowadzanego niezależnie od przeglądu wygaśnięcia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, mogą skontaktować się z Komisją, korzystając z podanego powyżej adresu.

10.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (9).


(1)  Dz.U. C 117 z 2.4.2016, s. 10.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1331/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 6).

(4)  Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi produkt objęty przeglądem na rynek Unii, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego przeglądem.

(5)  Na podstawie art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego marginesy zerowe i de minimis oraz marginesy ustalone zgodnie z okolicznościami opisanymi w art. 18 tego rozporządzenia zostaną pominięte.

(6)  Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, za powiązane uznaje się osoby tylko wówczas, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) jedna jest pracodawcą, a druga pracownikiem; d) osoba trzecia, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są członkami rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558) Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona, (ii) rodzice i dzieci, (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni), (iv) dziadkowie i wnuki, (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica, (vi) teściowie i zięć lub synowa, (vii) szwagier i szwagierka. Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(7)  Dane przekazane przez importerów niepowiązanych mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.

(8)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/22


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

(2016/C 461/07)

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”) zawierającą zarzut istnienia dumpingu w przywozie niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Indii, który powoduje istotną szkodę dla przemysłu unijnego.

1.   Skarga

Skarga została złożona w dniu 31 października 2016 r. przez siedmiu producentów unijnych, tj. Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd oraz Fundiciones de Odena SA („skarżący”) reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji niektórych artykułów z żeliwa.

2.   Produkt objęty dochodzeniem

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są niektóre artykuły z żeliwa płatkowego (żeliwa szarego) lub żeliwa sferoidalnego (zwanego także żeliwem ciągliwym) oraz ich części. Artykuły te są z rodzaju stosowanych do:

przykrywania systemów naziemnych lub podziemnych lub otworów do systemów naziemnych lub podziemnych, a także,

umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych lub umożliwiania wglądu w systemy naziemne lub podziemne.

Artykuły mogą być obrabiane, powlekane, malowane lub montowane z innymi materiałami, m. in. takimi jak beton, płyty chodnikowe lub płytki, ale z wyłączeniem hydrantów pożarowych („odlewy” lub „produkt objęty dochodzeniem”).

3.   Zarzut dumpingu

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt objęty dochodzeniem, pochodzący z ChRL i Indii („państwa, których dotyczy postępowanie”), obecnie objęty kodami CN ex 7325 10 00 i ex 7325 99 10. Powyższe kody CN podano jedynie w celach informacyjnych.

Zarzut dumpingu z Indii jest oparty na porównaniu ceny krajowej z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego dochodzeniem sprzedawanego na wywóz do Unii.

W związku z tym, że zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego ChRL uznaje się za państwo nieposiadające gospodarki rynkowej, skarżący ustalili wartość normalną dla przywozu z ChRL na podstawie ceny stosowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej, tj. Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”). Ponadto skarżący ustalili również wartość normalną na podstawie cen w Norwegii i w Indiach (2). Zarzut dumpingu jest oparty na porównaniu ustalonej w ten sposób wartości normalnej z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego dochodzeniem sprzedawanego na wywóz do Unii.

Obliczone na tej podstawie marginesy dumpingu są znaczne w odniesieniu do państw, których dotyczy postępowanie.

4.   Zarzut spowodowania szkody i związek przyczynowy

Skarżący przedstawili dowody na to, że przywóz produktu objętego dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, wzrósł w ujęciu bezwzględnym i pod kątem jego udziału w rynku.

Dowody prima facie przedstawione przez skarżących wskazują, że ilość przywożonego produktu objętego dochodzeniem miała, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na ilości sprzedawane przez przemysł unijny i jego udział w rynku, co wywiera znaczący niekorzystny wpływ na ogólne wyniki przemysłu unijnego.

5.   Procedura

Po poinformowaniu państw członkowskich i ustaleniu, że skarga została złożona przez przemysł unijny lub w jego imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego.

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy produkt objęty dochodzeniem pochodzący z państw, których dotyczy postępowanie, jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy dumping ten spowodował szkodę dla przemysłu unijnego. W przypadku ustalenia wspomnianych faktów w dochodzeniu zostanie zbadane, czy wprowadzenie środków leży w interesie Unii.

5.1.    Okres objęty dochodzeniem i okres badany

Dochodzenie dotyczące dumpingu i szkody obejmie okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. („okres objęty dochodzeniem”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmie okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

5.2.    Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu

Wzywa się producentów (3) eksportujących produktu objętego dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, do udziału w dochodzeniu Komisji.

5.2.1.   Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

Procedura wyboru producentów eksportujących, którzy zostaną objęci dochodzeniem w państwach, których dotyczy postępowanie

a)   Kontrola wyrywkowa

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów eksportujących z ChRL i Indii uczestniczących w postępowaniu, oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstw określone w załączniku I do niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktuje się też z władzami państw, których dotyczy postępowanie, a ponadto może skontaktować się z wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze państw, których dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w stosownych przypadkach za pośrednictwem władz państw, których dotyczy postępowanie.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportujących wybranych do próby, do wszystkich znanych zrzeszeń producentów eksportujących oraz do władz państw, których dotyczy postępowanie.

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Bez uszczerbku dla możliwego zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego, przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”). Bez uszczerbku dla poniższej sekcji b), cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą (4).

b)   Indywidualny margines dumpingu dla przedsiębiorstw niewłączonych do próby

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący mogą wystąpić z wnioskiem, zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o ustalenie przez Komisję ich indywidualnych marginesów dumpingu. Producenci eksportujący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines dumpingu, muszą zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza i zwrócić należycie wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Komisja zbada, czy można im przyznać indywidualną stawkę cła zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Producenci eksportujący w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich produkcji i sprzedaży produktu objętego dochodzeniem przeważają warunki gospodarki rynkowej, mogą złożyć właściwie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („wniosek o MET”) oraz zwrócić go po należytym wypełnieniu w terminach określonych w sekcji 5.2.2.2 poniżej.

Producenci eksportujący wnioskujący o indywidualny margines dumpingu powinni mieć jednak świadomość, że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieustalaniu dla nich indywidualnego marginesu dumpingu, jeżeli, na przykład, liczba producentów eksportujących będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia na czas.

5.2.2.   Dodatkowa procedura dotycząca producentów eksportujących w państwach nieposiadających gospodarki rynkowej, których dotyczy postępowanie

5.2.2.1.   Wybór państwa trzeciego o gospodarce rynkowej

Z zastrzeżeniem przepisów poniższej sekcji 5.2.2.2 i zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku przywozu z ChRL wartość normalna zostanie ustalona na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. Komisja wybiera w tym celu odpowiednie państwo trzecie o gospodarce rynkowej. Wstępnie Komisja wybrała Indie. Według informacji, którymi dysponuje Komisja, inni producenci działający na zasadach gospodarki rynkowej to m.in. Norwegia, USA, Turcja i Iran. W celu dokonania ostatecznego wyboru państwa trzeciego o gospodarce rynkowej Komisja zbada, czy w wymienionych państwach trzecich o gospodarce rynkowej, w przypadku których istnieją przesłanki, że prowadzi się w nich produkcję produktu objętego dochodzeniem, istotnie odbywa się produkcja i sprzedaż produktu objętego dochodzeniem. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru państwa analogicznego w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.2.2.2.   Traktowanie producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego indywidualni producenci eksportujący w ChRL, którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich produkcji i sprzedaży produktu objętego dochodzeniem przeważają warunki gospodarki rynkowej, mogą przedstawić właściwie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („wniosek o MET”). MET zostanie przyznane, jeżeli z oceny wniosku o MET wynika, że spełnione są kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego (5). Margines dumpingu producentów eksportujących, którym zostanie przyznane traktowanie na zasadach rynkowych, zostanie obliczony, w możliwym zakresie i bez uszczerbku dla wykorzystania dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, przy użyciu wartości normalnej tych producentów oraz ich cen eksportowych zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

Komisja prześle formularze wniosku o MET wszystkim wybranym do próby producentom eksportującym w ChRL oraz nieobjętym próbą współpracującym producentom eksportującym, którzy chcieliby wystąpić o indywidualny margines dumpingu, wszystkim znanym zrzeszeniom producentów eksportujących oraz władzom ChRL. Komisja dokona oceny wyłącznie tych formularzy wniosku o MET, które zostaną złożone przez wybranych do próby producentów eksportujących w ChRL oraz przez współpracujących producentów eksportujących nieobjętych próbą, których wnioski o indywidualny margines dumpingu zaakceptowano.

Wszyscy producenci eksportujący występujący o MET muszą złożyć wypełniony wniosek o MET w terminie 21 dni od daty powiadomienia o doborze próby lub o decyzji o niewybieraniu próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.2.3.   Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych  (6)  (7)

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, do Unii, wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstw określone w załączniku II do niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się ze wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego dochodzeniem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepowiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.3.    Procedura dotycząca ustalenia szkody i dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Ustalenie szkody odbywa się na podstawie zebranych dowodów, po dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu towarów po cenach dumpingowych i jego wpływu na ceny na rynku Unii oraz wpływu tego przywozu na przemysł unijny. W celu ustalenia, czy przemysł unijny doznał istotnej szkody, wzywa się producentów unijnych produktu objętego dochodzeniem do udziału w dochodzeniu Komisji.

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja podjęła decyzję o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczonej liczby producentów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest przeprowadzana zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Wstępnie Komisja wybrała próbę producentów unijnych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron. Niniejszym wzywa się zainteresowane strony do zapoznania się z dokumentacją (w tym celu należy skontaktować się z Komisją, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w sekcji 5.7 poniżej). Pozostali producenci unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu, którzy uważają, że istnieją powody, aby włączyć ich do próby, muszą zgłosić się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Istotne informacje dotyczące doboru próby muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach ostatecznie wybranych do próby wszystkich znanych producentów unijnych lub zrzeszenia producentów unijnych.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unijnych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń producentów unijnych. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.4.    Procedura oceny interesu Unii

W przypadku stwierdzenia dumpingu i ustalenia, że spowodował on szkodę, na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie podjęta decyzja o tym, czy wprowadzenie środków antydumpingowych nie byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym dochodzeniem.

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

5.5.    Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu, wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniejszym do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.6.    Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

5.7.    Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (8).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, aby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

adresy e-mail:

w sprawie dumpingu

:

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-PRC@ec.europa.eu

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

w sprawie szkody

:

TRADE-AD637-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń tymczasowych lub końcowych, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie skontaktować się z Komisją.

7.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach dotyczących między innymi dumpingu, szkody, związku przyczynowego oraz interesu Unii. Przesłuchanie takie może odbyć się, co do zasady, najpóźniej w końcu czwartego tygodnia następującego po ujawnieniu tymczasowych ustaleń.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego środki tymczasowe mogą zostać wprowadzone nie później niż dziewięć miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (9).


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Skarżący stwierdzili, że Indie nie mogą zostać uznane za odpowiednie państwo analogiczne z powodu zakłóceń w rynku spowodowanych subsydiami, w szczególności nałożeniem podatku eksportowego na rudę żelaza i podwójną polityką przewozu towarów dotyczącą transportu kolejowego rudy żelaza, które obniżają koszty głównego surowca dla producentów produktu objętego dochodzeniem. Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/387 z dnia 17 marca 2016 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 1), motyw 278.

(3)  Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwach, których dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi produkt objęty dochodzeniem na rynek Unii, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego dochodzeniem.

(4)  Na podstawie art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego pomija się marginesy zerowe i marginesy de minimis oraz marginesy ustalone zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(5)  Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; (ii) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów; (iii) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; (iv) prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawa, oraz (v) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(6)  Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, za powiązane uznaje się osoby tylko wówczas, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) jedna jest pracodawcą, a druga pracownikiem; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub h) są członkami rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558) Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka. Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(7)  Dane przekazane przez importerów niepowiązanych mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.

(8)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/33


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8262 – Fosun International/Tom Tailor)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 461/08)

1.

W dniu 24 listopada 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Fosun International Limited („Fosun”, Chiny) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa Tom Tailor Holding AG („Tom Tailor”, Germany) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Fosun: ubezpieczenia, bankowość, inwestycje, zarządzanie aktywami, sektor farmaceutyczny, opieka zdrowotna, sektor stali i górnictwa, nieruchomości, usługi konsumenckie i w zakresie stylu życia,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Tailor: sprzedaż klasycznych i nowoczesnych ubrań męskich, damskich i dziecięcych w stylu sportowym w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, krajach Beneluksu i Francji pod markami Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita i Bonita Men.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8262 – Fosun International/Tom Tailor, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/34


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8317 – KKR/Calsonic Kansei)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 461/09)

1.

W dniu 5 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo KKR & Co. L.P. („KKR”, Stany Zjednoczone) przejmie bezpośrednią kontrolę nad przedsiębiorstwem Calsonic Kansei Corporation („Calsonic Kansei”, Japonia) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

KKR jest międzynarodową firmą inwestycyjną oferującą szeroką gamę funduszy aktywów alternatywnych i produktów inwestycyjnych w różnych sektorach,

Calsonic Kansei jest światowym dostawcą części samochodowych, oferującym szeroki wybór części samochodowych, w tym Cockpit Module, układy klimatyzacji, układy chłodzenia silnika, kompresory samochodowe i układy wydechowe.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8317 – KKR/Calsonic Kansei, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

10.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 461/35


Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2016/C 461/10)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU OZNACZONEGO CHRONIONĄ NAZWĄ POCHODZENIA/CHRONIONYM OZNACZENIEM GEOGRAFICZNYM, GDY ZMIANA TA NIE JEST NIEZNACZNA

Wniosek o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

„MOGETTE DE VENDÉE”

Nr UE: PGI-FR-02129 – 18.3.2016

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Vendée Qualité – Section Mogette

Adres: Maison de l’Agriculture

21, Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCJA

Tel. +33 251368251

Faks +33 251368454

E-mail: contact@vendeequalite.fr

Skład i uzasadniony interes: Producenci Mogette, grupa producentów, podmiotów skupujących/segregujących, wytwórców konserw i przemysłowców zrzeszonych w stowarzyszeniu podlegającym ustawie z dnia 1 lipca 1901 r. Ponieważ łączy wszystkie podmioty zaangażowane w ChOG „Mogette de Vendée”, grupa ta ma uzasadniony interes w złożeniu wniosku o zmianę specyfikacji.

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Francja

3.   Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Nazwa produktu

Opis produktu

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne: Grupa wnioskująca/Struktura kontrolna/Wymogi krajowe/Obszar geograficzny

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, dla których jednolity dokument (lub dokument mu równoważny) nie został opublikowany, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5.   Zmiany

Rubryka „Opis produktu”

Cechy rośliny zostają usunięte, ponieważ produktem objętym ChOG jest ziarno. Opis ziarna nie ulega zmianie.

Cechy te zostają więc usunięte w pkt 3.2. jednolitego dokumentu.

Opis „Mogette de Vendée” został podzielony na trzy sekcje w zależności od tego, czy chodzi o ziarno suche, półsuche mrożone, czy o „Mogette de Vendée” pasteryzowaną lub sterylizowaną. Każdy opis zawiera sposoby prezentacji i pakowania. Zmiana układu czyni opis „Mogette de Vendée” bardziej zrozumiałym.

Wiele przepisów ulega zmianie:

w odniesieniu do sposobu prezentacji masy różnych dozwolonych opakowań dostępnych dla konsumenta („500 g, 1 kg, 2 kg itd.” oraz „1 kg itd.”) zostają usunięte. Ta poprawka redakcyjna nie zmienia praktyk związanych z pakowaniem, ponieważ wcześniejsze sformułowanie nie było wyczerpujące.

Ze zmiany tej wynika usunięcie masy różnych opakowań w pkt 3.6 (obecnie 3.5) jednolitego dokumentu.

zdanie „pakowanie hurtowe w przypadku produktu przeznaczonego do przetworzenia lub pakowanie przez odbiorców hurtowych po podpisaniu umowy o partnerstwie” zostaje usunięte w celu umieszczenia na liście praktyk zakazanych, a nie wszystkich możliwych praktyk. Skreślenie to nie zmienia hurtowych praktyk handlowych, które wciąż są możliwe.

To samo zdanie zostaje usunięte w pkt 3.6 (obecnie 3.5) jednolitego dokumentu.

zdanie „każda operacja jest dokładnie identyfikowana i zapisywana w rejestrze magazynowym zawierającym datę pakowania, numer partii wykorzystanej fasoli »Mogette de Vendée«, numer dostawy i numer partii produktów pakowanych lub wyprodukowanych oraz odpowiadające ilości” zostaje usunięte, ponieważ przepisy te są zawarte w części 4 („Elementy potwierdzające, że produkt pochodzi z danego obszaru geograficznego”).

Zakres wilgotności ziarna suchego zostaje zwiększony z 10–16 % do 12–17 % w celu zapewnienia optymalnej jakości. Po wielu latach wdrażania specyfikacji wydaje się bowiem, że zbyt niski poziom wilgotności (< 12 %) nie sprzyja wysokiej jakości produktu: przy wartości progowej 10 % więcej jest pokruszonych ziaren, a czas ich gotowania wydłuża się. I na odwrót: wyższa wilgotność (17 %) ułatwia gotowanie ziaren i zapewnia im większą miękkość.

W efekcie wilgotność ziarna suchego wymieniona w pkt 3.2 jednolitego dokumentu mieści się w przedziale 12–17 %.

W przypadku ziarna półsuchego usunięte zostaje zdanie „jego wilgotność wynosi średnio 50 %”. Wilgotność tę podano w celach orientacyjnych, nie zaś jako wartość docelową. Nie wnosi ona nic więcej do opisu produktu.

Akapit:

„Profil smakowy gotowanej »Mogette de Vendée« przedstawiony w załączniku nr 10 wymienia cechy szczególne produktu:

rozpuszcza się w ustach, ma mało zwarte ziarno, niezbyt ziarniste i o niezbyt twardej skórce,

ma jednorodne ziarna (o jednolitej wielkości, jednolitym kształcie i kolorze, nieliczne wady),

jego smak jest niezbyt słony i niezbyt słodki; wyczuwa się lekki posmak pora i aromat kasztana”.

zastępuje się następującym akapitem:

„Opis »Mogette de Vendée« w postaci pasteryzowanej lub sterylizowanej:

Ziarna są koloru białego jasnokremowego (z możliwością występowania odcieni).

Mogą być lekko spękane ze względu na swoją miękkość.

Ziarna oferowane są w sosie własnym składającym się wyłącznie z wody (solonej lub niesolonej).

Rozpuszczają się w ustach i mają jednolitą wielkość oraz jednolity kształt.

»Mogette de Vendée« gotowana w sosie własnym i pasteryzowana prezentowana jest w szczelnie zamkniętych pudełkach, w woreczkach lub w innych opakowaniach o różnej masie.

»Mogette de Vendée« gotowana w sosie własnym i sterylizowana jest sprzedawana w opakowaniach jednostkowych – słoikach”.

Zmiana ta wynika z prac wykonanych przez grupę w celu dokładniejszego zdefiniowania smakowego profilu „Mogette de Vendée”. Ma to na celu uwzględnienie najbardziej istotnych informacji smakowych. Ponadto, ze względu na reorganizację akapitów, nowa wersja zawiera warunki prezentacji.

Punkt „Dowód pochodzenia”

Dodaje się akapit „Prowadzenie dokumentacji”. Określa się w nim informacje, które muszą być zawarte w karcie uprawy: odmiana, termin wysiewu, zrywania i/lub omłotu, oraz wcześniejsze uprawy.

Schematy dotyczące identyfikowalności różnych produktów zostają zastąpione tabelami. Prezentacja została uproszczona i wyjaśniona. Pojedyncza tabela opisuje identyfikowalność produktu suchego i produktu półsuchego mrożonego. Druga tabela opisuje identyfikowalność produktu pasteryzowanego i sterylizowanego. Te zmiany formalne pozostają bez wpływu na środki stosowane w celu zapewnienia identyfikowalności.

W świetle zmian w przepisach krajowych skrót KDOU (końcowa data optymalnego użycia) zostaje zastąpiony skrótem DMT (data minimalnej trwałości).

Punkt „Metoda produkcji”

Schematy życia:

W celu zwiększenia przejrzystości schematy życia uprawy i pakowania produktów suchych oraz półsuchych mrożonych zostają zastąpione schematami uproszczonymi. Oba schematy życia dotyczące przygotowania „Mogette de Vendée” gotowanej w sosie własnym, zarówno pasteryzowanej, jak i sterylizowanej, zostają zastąpione schematem wspólnym dla produktu pasteryzowanego i sterylizowanego.

Charakterystyka działki rolnej:

Akapit dotyczący charakterystyki działki rolnej zostaje skrócony. Elementy opisowe o niewiążącym charakterze zostają usunięte. Akapit ten zostaje zmieniony w celu uczynienia go bardziej zrozumiałym.

Zachowano jedynie mierzalne elementy i to tylko w pewnych określonych przypadkach. Mowa tu o informacjach dotyczących:

wartości docelowych dla zawartości mułu i gliny w doborze działek:

Wspomniane wartości docelowe nie zostały zmieniane dla metody pośredniej zbiorów (maksimum 25 % gliny i minimum 35 % mułu dla uprawy „Mogette de Vendée” suchej oraz maksimum 35 % gliny i minimum 35 % mułu dla uprawy „Mogette de Vendée” półsuchej).

Ze względu na to, że do specyfikacji dla zbiorów ziarna suchego dodano bezpośrednią metodę zbioru, wartości docelowe dla tej metody zbioru wynoszą: maksimum 35 % gliny i minimum 35 % mułu.

wcześniejszych upraw (bez zmian).

Wymóg analizy wielkości cząstek w odniesieniu do kwalifikacji działki rolnej zostaje usunięty ze specyfikacji, gdyż przepis dotyczy warunków kontroli, a tym samym planu kontroli.

Wymóg prowadzenia karty odniesień i rejestru kwalifikowanych działek w trakcie kolejnych kampanii zbioru fasoli zostaje usunięty. Utrzymywanie rejestru nie wynika z warunków produkcji, lecz z zarządzania wewnętrzną dokumentacją grupy.

Akapit „Przygotowanie gleby – Nawożenie” zostaje uproszczony. Utrzymano jedynie obiektywne kryterium dotyczące dostarczania chlorku potasu (zakazanego przez 3 miesiące poprzedzające wysiew). Punkt opisujący warunki przygotowania „drobnej, pulchnej gleby” wynika z dobrych praktyk rolniczych. Został usunięty jako niezwiązany z żadną wartością docelową. Zdanie informujące, że nawożenie azotem ma „uzasadniony charakter i że dawka jest ustalana przez producenta przy użyciu metody bilansowej” zostało usunięte, ponieważ odnosi się do obowiązujących przepisów.

Wysiew:

Akapit:

„W przypadku obecnych odmian nasiona wysiewa się od 10 maja, aby mieć pewność, że grunt jest odpowiednio ogrzany i osuszony. Zapewnienie jednorodnego wschodzenia daje dodatkową gwarancję jednorodności zbioru. Przed tym terminem gleba może być zbyt zimna, Mogette będzie wówczas wschodzić stopniowo i nie będzie się prawidłowo rozwijać, a produkt końcowy nie będzie miał oczekiwanej jakości. Jeśli oba kryteria, temperatura i wilgotność, nie będą przestrzegane, rozwój uprawy będzie opóźniony, a wschodzenie roślin będzie niejednorodne i rozłożone w czasie. Termin ustalono na 20 czerwca, ponieważ klimat regionu Wandei, przy dość deszczowej jesieni, sprawia, że przeprowadzanie zbiorów w październiku i później jest w dużym stopniu niepewne. Termin wysiewu zostaje ograniczony od 10 maja do 20 czerwca.”

otrzymuje brzmienie:

„Wysiew odbywa się od 10 maja do 20 czerwca. Producent jest uprawniony do wysiewu przed 10 maja, jeżeli temperatura gleby na głębokości wysiewu (od 1 do 4 cm) wynosi co najmniej 12 °C.”.

Przepis ten jest bardziej precyzyjny i pozwala na wysiew przed 10 maja w latach, gdy warunki klimatyczne są spełnione przed upływem tego terminu.

Odmiany:

Akapit:

„Stosowane odmiany nasion są regularnie selekcjonowane przez organizację międzybranżową »Mogette de Vendée« spośród tych odmian handlowych dostępnych w oficjalnym katalogu odmian, które odpowiadają cechom oczekiwanym od »Mogette de Vendée« i są zbliżone do »Mogette de Vendée«, w takiej formie, w jakiej jest ona tradycyjnie znana w Wandei. Wykaz odmian jest przygotowywany corocznie i przekazywany producentom.

Organizacja międzybranżowa opiera swój wybór na wielu elementach:

Na analizie agronomicznej i technicznej przeprowadzanej przez techników rolnictwa, którzy monitorują produkcję i mogą testować inne odmiany w celu uzupełnienia wykazu, a także na obserwacjach samych producentów.

Na wynikach wewnętrznych degustacji zebranej fasoli (w gronie producentów, wytwórców konserw i zaproszonych gości) przeprowadzanych w okresie zimowym.

Niektóre wybrane odmiany mogą być odpowiednie tylko dla jednego z dwóch rodzajów zbiorów. W tym przypadku cecha ta podana jest w wykazie organizacji międzybranżowej.”

zostaje zastąpiony bardziej precyzyjną procedurą selekcji odmian w następującym brzmieniu:

„»Mogette de Vendée« jest produkowana ze standardowych materiałów siewnych:

noszących oznaczenie »Przepisy i normy WE«. Są one wpisane do oficjalnego katalogu francuskiego lub europejskiego i podlegają kontroli oficjalnych służb.

wpisanych na listę odmian uznanych przez grupę.

Korzystanie z materiału siewnego produkcji własnej jest zabronione.

Rejestracja nowej odmiany wymaga przestrzegania procedury pozwalającej upewnić się, że:

cechy fizyczne opisane w rozdziale »Opis produktu« niniejszej specyfikacji są weryfikowane

następujące cechy organoleptyczne są obecne po ugotowaniu: »ziarna rozpływające się w ustach« i »cienka skórka«.

Nowa odmiana może zostać wpisana na listę odmian uznanych przez grupę, jeżeli:

w trakcie dwóch kampanii zbiorów i testów oraz po wydaniu opinii przez grupę spełnia wyżej wymienione kryteria.

otrzymała pozytywną opinię komitetu degustacji zwanego »komitetem ekspertów«.

Odmiana wpisana na listę może być wykluczona, jeżeli otrzymała negatywną opinię komitetu degustacji zwanego »komitetem ekspertów« w ramach grupy po pobraniu i degustacji reprezentatywnych próbek.

»Komitet ekspertów« składa się z co najmniej 5 osób reprezentujących co najmniej 2 z 3 następujących środowisk: konsumentów, osoby, które prowadziły lub prowadzą działalność rolniczą oraz restauratorów. Ostateczną decyzję o wpisaniu odmiany na listę odmian uznanych lub o jej wykluczeniu podejmuje grupa. Lista zatwierdzonych odmian jest dostępna w siedzibie grupy i corocznie przekazywana do organu kontrolnego”.

Celem tej zmiany jest korzystanie wyłącznie z kwalifikowanego materiału siewnego ze względów sanitarnych.

Korzystanie z kwalifikowanego materiału siewnego to najskuteczniejsza gwarancja użytkowania nasion odpornych na wszelkie choroby. Pozwala to między innymi na zwalczanie bakteriozy obwódkowej. Jest to szczególnie trudna do zwalczenia choroba fasoli, która zanieczyszcza glebę na lata i przenosi się z jednej działki rolnej na drugą. Bez wzmożonej czujności gleby mogą szybko ulec skażeniu, co zagraża przyszłym zbiorom fasoli w tym obszarze.

Ponadto stosowanie materiału kwalifikowanego ma bezpośredni wpływ na jednorodność produktu w przeciwieństwie do nasion produkcji własnej, które z upływem lat mogą się wyradzać. Producent nasion „Mogette de Vendée” musi posiadać certyfikację, aby móc zapewnić zdrowy i stabilny materiał siewny. W przypadku nasion własnej produkcji zwiększa się ryzyko zwyrodnień i ryzyko sanitarne, co z kolei zagraża zbiorom.

Procedura prowadząca do rejestracji nowej odmiany jest dokładnie określona: obowiązek przestrzegania dwóch kampanii testowania, respektowanie cech fizycznych i organoleptycznych produktu, ocena komitetu ekspertów. Procedura ta kodyfikuje istniejącą praktykę grupy.

Zarządzanie uprawami:

Ten akapit zostaje usunięty, ponieważ nie zawiera żadnej wartości docelowej. Opisane przepisy wynikają z dobrych praktyk produkcyjnych, z wyjątkiem wymogów związanych z dokumentacją, które zostają przeniesione do akapitu „Prowadzenie dokumentacji”.

Zbiory i pakowanie suchej „Mogette de Vendée”:

Technika zbioru „bezpośredniego”, dozwolona już wcześniej przy produkcji fasoli półsuchej, zostaje dodana do zbiorów ziarna suchego. Rozwój technologii pozwala obecnie na bezpośredni zbiór (omłot bez fazy zrywania, za to z fazą suszenia na łodydze) w przypadku fasoli suchej. Przed 20 laty tylko fasola półsucha mogła być młócona metodą omłotu bezpośredniego. Zastosowanie tej metody do omłotu suchego ziarna prowadziłoby do jego zniszczenia: ziarna fasoli suchej są bardzo delikatne i bezpośredni omłot z użyciem ówczesnego sprzętu powodowałby kruszenie się ziaren. Komora młócenia uległa jednak zmianie. Dawniej była ona krótka i omłot odbywał się mechanicznie bez możliwości dokładniejszej regulacji. Obecnie komora młócenia jest długa (5 m). Materiał roślinny pozostaje dłużej w urządzeniu i można wyciągać z niego ziarna łagodnie bez szkody dla produktu dzięki zmianie różnych parametrów, takich jak stopień nachylenia komory. Tego typu sprzęt można dostosować do wilgotności produktu i ilości materiału roślinnego: strąki nie muszą być zatem poddawane całkowitemu wysuszeniu podczas fazy suszenia na ziemi. Przy zbiorze bezpośrednim ziarna pozostają średnio 6–10 dodatkowych dni na polu. Suszenie odbywa się bardziej stopniowo i jest lepiej kontrolowane niż w przypadku zbioru pośredniego, gdy łodygi są wyrywane i pozostawiane na ziemi (jeśli roślina pozostaje w ziemi, nocą znów pobiera wilgoć). Wprowadzono więc możliwość bezpośredniego zbioru suchej fasoli przy jednoczesnym zachowaniu techniki zbioru pośredniego.

Przepisy dotyczące oceny stadium gotowości do zbioru („gdy większość zielonych liści uschła, a ziarno osiągnęło adekwatną (10–20 %) wilgotność (szacowaną)”) zostają zastąpione przepisem bardziej obiektywnym i łatwiejszym do weryfikacji: „minimum 90 % suchych strąków”. Takie przeredagowanie nie zmienia stadium gotowości do zbioru.

Poziom wilgotności ziarna w momencie odbioru w miejscu skupu zostaje zmieniony z 10–20 % do 12–25 %, aby uwzględnić modernizację sprzętu stosowanego w suszarni. Możliwość dokładnego ustawienia parametrów istniejącego sprzętu pozwala obecnie na suszenie w optymalnych warunkach produktu, którego wilgotność sięga 25 % i to przy zachowaniu cech ziarna. Ponadto doświadczenie pokazuje, że wilgotność 10 % nie sprzyja jakości produktu. Przy tej wilgotności połamane ziarna trafiają się częściej, a gotowanie zajmuje więcej czasu. Poziom wilgotności zostaje więc obniżony do 12 %.

Wymogi suszenia zostają zmodyfikowane: wilgotność wymagająca obowiązkowego suszenia mieszcząca się w przedziale 16–20 % zostaje zastąpiona wilgotnością powyżej 17 %, jako że wyższy poziom ułatwia gotowanie ziarna i zapewnia mu miękkość.

Faza wstępnego czyszczenia ziarna suchego staje się opcjonalna. Jej realizacja nie wpływa na jakość produktu końcowego. Aby uściślić sformułowanie „niski odsetek zanieczyszczeń”, dodano precyzyjne właściwości fizyczne, które muszą być spełnione przez partie przesortowanego ziarna: Maksimum 0,4 % (wagowo) ciał obcych, kurzu, nasion chwastów, resztek roślinnych, ziarna nienadającego się do spożycia i maksimum 4 % (wagowo) ziaren poplamionych, pomarszczonych, zgiętych i pokruszonych.

Zbiór i pakowanie półsuchej „Mogette de Vendée”:

Przepisy dotyczące oceny stadium gotowości do zbioru („Gdy większość roślin osiągnęła odpowiednie stadium gotowości do zbioru […]. Strąki nie powinny być zbyt zielone: nie osiągnęłyby stadium półsuchego. Nie powinny one być też zbyt suche”) zostają zastąpione bardziej precyzyjnym zapisem „w stadium, w którym co najmniej 65 % ziaren jest białych”. Takie przeredagowanie nie zmienia stadium gotowości do zbioru.

Tytuł części 7.6 „Produkcja Mogette de Vendée półsuchej mrożonej” zostaje usunięty. Zawartość tej części zostaje włączona do części 5.4. „Zbiór i pakowanie »Mogette de Vendée« półsuchej mrożonej”.

Dodano wymóg dotyczący temperatury półsuchego produktu w momencie odbioru: musi być ona mniejsza lub równa 30 °C. Ten dodatek przyczynia się do poprawy jakości produktu, ponieważ ma na celu zapewnienie braku fermentacji ziaren, a tym samym zapobieżenie utracie ich jakości.

Obecnie proces mycia odbywa się w 3 etapach: mycie/magazynowanie w pojemnikach bez wody/mycie. Obowiązek przeprowadzania dwóch odrębnych procesów mycia z przerwą na okres magazynowania zostaje usunięty:

Po pierwsze, chodzi o to, aby umożliwić wykonanie 3 lub więcej faz mycia, jeśli dane partie produktu tego wymagają.

Po drugie, chodzi również o to, aby umożliwić zastosowanie bardziej efektywnego procesu „ciągłego” mycia i homogenizacji partii.

Określenie „pierwsze” mycie również zostaje usunięte.

Pełny opis procesu mrożenia zastąpiono nazwą metody „produkt mrożony w technologii IQF”, której definicje podano u dołu strony specyfikacji („IQF (Individually Quick Frozen): technika produkcji produktów mrożonych przystosowana do niewielkich, kruchych produktów i zapobiegająca zlepianiu się poszczególnych cząstek”.). Nazwa tej metody jest już obecna w obowiązującej specyfikacji, w akapicie „Wymogi krajowe”.

Aby uściślić sformułowanie „niski poziom zanieczyszczeń”, dodano bardziej szczegółowe cechy fizyczne, które muszą być spełnione przez partie przesortowanego ziarna: maksimum 0,4 % (wagowo) ciał obcych, kurzu, nasion chwastów, resztek roślinnych, ziarna nienadającego się do spożycia i maksimum 4 % (wagowo) ziaren poplamionych, pomarszczonych, zgiętych i pokruszonych.

„Mogette de Vendée” gotowana w sosie własnym, pasteryzowana i sterylizowana:

Przepisy dotyczące sosu, którym zalewa się pakowane ziarna, zostały przeredagowane, co ma czynić je bardziej zrozumiałymi. Sformułowanie „sos składa się z wody i soli morskiej (lub nie)” nie wyjaśnia, czy opcjonalna jest sama obecność soli czy też opcjonalne jest jej morskie pochodzenie. Sformułowanie to otrzymuje następujące brzmienie: „sok składa się z wody z dodatkiem lub bez dodatku soli morskiej”.

W świetle zmian w legislacji i przepisach, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004, skale pasteryzacji i sterylizacji są pozostawione do oceny operatora, na którym spoczywa obowiązek stosowania obróbki termicznej gwarantującej stabilność bakteriologiczną produktów aż do TPS (termin przydatności do spożycia) lub DMT (data minimalnej trwałości). Następujące zapisy zostają więc usunięte: „Temperatura pasteryzacji wynosi około 98 °C. Minimalna wartość pasteryzacyjna wynosi 1 000” i „Minimalna wartość sterylizacyjna wynosi 10.”.

Sformułowanie „Czas blanszowania wynosi od 30 do 40 minut” zastępuje się sformułowaniem „Czas blanszowania wynosi maksymalnie 40 minut”. Wydłużony czas blanszowania ma bowiem negatywny wpływ na teksturę produktu, który łatwo się rozpada. Z drugiej strony krótki czas blanszowania nie wpływa na teksturę produktu, który uzyskuje cechy właściwe dla „rozpływania się w ustach” w wyniku późniejszej obróbki cieplnej. W związku z tym, podobnie jak to jest obecnie w przypadku produktu pasteryzowanego, dla produktu sterylizowanego zachowano jedynie maksymalny czas blanszowania.

W przypadku produktów sterylizowanych określa się, że pakowanie w szklane słoiki jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych. Dozwolone są inne formy pakowania, jeżeli na przykład produkt jest przeznaczony do sprzedaży hurtowej.

Obowiązek przechowywania sterylizowanych produktów w ciemnym miejscu zostaje zniesiony ze względu na to, że po ich umieszczeniu na półkach sklepowych w fazie dystrybucji, wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia.

Punkty wynikające z przepisów ogólnych zostają usunięte: „Opakowania jednostkowe są następnie etykietowane”, „Łańcuch chłodniczy jest przestrzegany aż do punktu sprzedaży, co oznacza, że temperatura jest utrzymywana poniżej +4 °C”, „Słoiki są następnie etykietowane”.

Niejasne sformułowania nieodnoszące się do żadnej wartości docelowej zostają usunięte: „jakość blanszowania jest sprawdzana wzrokowo”, „temperatura pasteryzacji wynosi około 98 °C”, „przeprowadza się test gotowania w celu sprawdzenia zgodności z charakterystyką »Mogette de Vendée«”, „Produkty pasteryzowane i sterylizowane zapewniają konsumentowi zarówno wysoką jakość produktu, jak i krótki czas przygotowania. Metody produkcji przyczyniają się do zachowania właściwości Mogette de Vendée”.

Inne przepisy wchodzące w zakres planu kontroli zostają usunięte: „Rejestrowanie magazynowe i śledzenie pochodzenia poszczególnych partii »Mogette de Vendée« podlegają weryfikacji. Przeprowadza się kontrolę dokumentów w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Ziarna fasoli o obniżonej wartości są sprzedawane pod nazwą »Biała fasola«.”

Punkt „Związek z obszarem geograficznym”

„Związek z obszarem geograficznym” został przeformułowany, aby lepiej charakteryzować specyfikę obszaru, specyfikę produktu oraz związek przyczynowy.

Brzmienie pkt 5 jednolitego dokumentu zostało zharmonizowane z przeformułowaniem specyfikacji w zakresie związku z obszarem geograficznym.

Zmiana tej części wiąże się z wprowadzeniem bezpośredniego zbioru ziaren suchych i dotyczy suszenia suchego produktu na polu. Dzięki zastosowaniu metody zbioru bezpośredniego suszenie produktu przy tego rodzaju zbiorze odbywa się teraz „na łodydze”, a nie wyłącznie na ziemi. Wprowadzenie nowych możliwości zbioru pozwala zbierać „mogettes” po suszeniu „na polu”, „na ziemi” (metoda pośrednia zbiorów zostaje zachowana) lub „na łodydze” (dodano metodę zbioru bezpośredniego). „Mogette de Vendée” zbierana tą ostatnią metodą ma cykl uprawy (od wysiewu do zbioru) dłuższy średnio o 6–10 dodatkowych dni. Nie zmienia ona jednak związku z obszarem geograficznym, ponieważ wynika z rozwoju lokalnych umiejętności i udoskonalania sprzętu, w tym sprzętu przeznaczonego do zbioru. Nie ma wpływu na specyfikę produktu.

Punkt „Etykietowanie”

Następujące dwa zdania:

„Produkty objęte ChOG są wprowadzane do obrotu pod nazwą »Mogette de Vendée«.”

„Na etykietach musi znajdować się napis »Indication géographique protégée« (chronione oznaczenie geograficzne) lub logo wspólnotowe”.

zostają usunięte z jednolitego dokumentu. ChOG „Mogette de Vendée” i symbol ChOG Unii Europejskiej, są bowiem obecnie obowiązkowe na mocy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Punkt „Inne”

Grupa składająca wniosek:

Nazwa grupy składającej wniosek jest zaktualizowana, podobnie jak jej dane kontaktowe:

grupą składającą wniosek jest „Vendée Qualité – Section Mogette”,

jej dane kontaktowe są następujące:

Maison de l’Agriculture

21 boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon Cedex

FRANCJA

Tel. +33 251368251

Faks +33 251368454

E-mail: contact@vendeequalite.fr

Informacje na temat organizacji sieci dystrybucji zostają usunięte, ponieważ nie dotyczą one przepisów odnoszących się do „Mogette de Vendée”

Punkt Inne

Odniesienia do struktury kontrolnej:

Organ kontrolny: na mocy przepisów obowiązujących na poziomie krajowym i mających na celu harmonizację sporządzania specyfikacji, nazwa i dane kontaktowe jednostki certyfikującej zostają usunięte. W punkcie tym wymienione są teraz dane kontaktowe organów właściwych dla kontroli na terenie Francji: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) oraz Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Nazwa i dane jednostki certyfikującej są dostępne na stronie internetowej INAO oraz w bazie danych Komisji Europejskiej.

Punkt Inne

Wymogi krajowe:

W świetle obecnych zmian w legislacji i przepisach krajowych punkt ten poddano przeglądowi, a wymogi koncentrują się na głównych punktach podlegających kontroli.

Punkt Inne

Obszar geograficzny:

Mapę ukazującą obszar geograficzny zastąpiono mapą uproszczoną. Rozmieszczenie terytorialne poszczególnych podmiotów zostało usunięte, ponieważ może ono podlegać zmianom.

Prezentacja gmin z podziałem na kantony zostaje zastąpiona wykazem gmin (fuzje, zmiany nazwy itd.).

Podczas przygotowywania obowiązujących specyfikacji pominięto trzy gminy. Należą one do trzech kantonów znajdujących się w całości w obszarze geograficznym wymienionym w zarejestrowanym streszczeniu.

Gminę Mallièvre pominięto w wykazie gmin należących do kantonu Mortagne-sur-Sèvre. Gminę Montaigu pominięto w wykazie gmin należących do kantonu Montaigu. Gminę Longèves pominięto w wykazie gmin należących do kantonu Fontenay-le-Comte. Gminy Montaigu, Mallièvre i Longèves umieszczono ponownie na liście gmin wymienionych w specyfikacji. Granice obszaru geograficznego produkcji pozostają niezmienione.

Uzasadnienie dotyczące obszarów wyłączonych z obszaru zostało usunięte jako nieistotne dla charakterystyki geograficznego obszaru oznaczenia.

Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się w wyznaczonym obszarze geograficznym, określone w niezmienionej postaci w rozdziale 3 specyfikacji dotyczącym granic obszaru geograficznego, zostały szczegółowo opisane w jednolitym dokumencie. W pkt 3.4 (obecnie 3.5) jednolitego dokumentu zdanie „Uprawę Mogette de Vendée należy stosować w obszarze geograficznym ChOG” zastępuje się zdaniem „Etapy, które muszą być wykonywane w danym obszarze geograficznym to etapy uprawy »Mogette de Vendée« aż do etapu zbioru”. Zmiana ta wynika z potrzeby uspójnienia ze specyfikacją.

JEDNOLITY DOKUMENT

„MOGETTE DE VENDÉE”

Nr UE: PGI-FR-02129 – 18.3.2016

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Mogette de Vendée”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Francja

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.6 – Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Nazwa „Mogette de Vendée” oznacza białą fasolę z gatunku Phaseolus vulgaris typu „lingot”. Zbierana jest w stanie suchym (w pełni dojrzałym) lub półsuchym.

Ziarno ma regularny, eliptyczny, szeroki i nerkowaty kształt, prostokątny często z uciętym końcem. Jego długość wynosi od 1 do 2 centymetrów, a szerokość jest większa lub równa 4,5 mm.

Opis „Mogette de Vendée” w postaci ziaren suchych:

Jej barwa jest biała i jednorodna, pozbawiona widocznych żyłek.

Skórka jest gładka i błyszcząca.

Ziarno jest suche, jego wilgotność wynosi 12–17 %.

Masa tysiąca ziaren mieści się pomiędzy 400 a 650 g.

Opis „Mogette de Vendée” półsuchej mrożonej

Kształt regularny, szerokie, eliptyczne i nerkowate ziarna, nieco większe niż przypadku ziarna suchego.

Ich barwa jest biała do bardzo jasnozielonej ze względu na stadium dojrzałości.

Skórka ziarna jest gładka i błyszcząca.

Jest to produkt świeży, który nie wymaga moczenia.

Ziarno osiągnęło dojrzałość fizjologiczną, ale jeszcze nie wyschło. Jego wilgotność wynosi średnio 50 %.

Opis „Mogette de Vendée” pasteryzowanej lub sterylizowanej:

Ziarna są koloru biało kremowego (z możliwością występowania odcieni).

Mogą być lekko spękane ze względu na swoją miękkość.

Ziarna oferowane są w sosie własnym składającym się wyłącznie z wody (solonej lub niesolonej).

Rozpuszczają się w ustach i mają jednolitą wielkość oraz jednolity kształt.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Etapy produkcji, które muszą mieć miejsce na danym obszarze geograficznym, to etapy uprawy „Mogette de Vendée”, aż do chwili zbiorów.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

 

Wyklucza się sprzedaż konsumentom suchej „Mogette de Vendée” luzem: produkt musi być oferowany w opakowaniach jednostkowych: woreczkach, siatkach lub innych opakowaniach o różnej masie.

 

Wyklucza się sprzedaż konsumentom półsuchej, mrożonej „Mogette de Vendée” luzem: produkt musi być oferowany w opakowaniach jednostkowych: woreczkach lub innych opakowaniach o różnej masie.

 

„Mogette de Vendée” gotowana w sosie własnym i pasteryzowana prezentowana jest w szczelnie zamkniętych pudełkach lub woreczkach.

 

„Mogette de Vendée” gotowana w sosie własnym i sterylizowana prezentowana jest w opakowaniach jednostkowych – słoikach.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Departament Loire-Atlantique:

gminy Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint Philbert-de-Grand-Lieu (z wyjątkiem jeziora), Touvois, Vieillevigne.

Departament Vendée:

kantony: Aizenay, Challans (z wyjątkiem gmin Bois-de-Cené, Chateauneuf, Sallertaine), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (z wyjątkiem gmin Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond i Vix), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (z wyjątkiem Angles, La Jonchère, St Benoist-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord, La Roche-sur-Yon Sud.

gminy: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin.

5.   Związek z obszarem geograficznym

Obszar „Mogette de Vendée” charakteryzuje się geologią, klimatem i czynnikami ludzkimi, które składają się na specyfikę tego obszaru.

Będący południowym przedłużeniem Masywu Armorykańskiego departament Vendée to głównie region zarośli i pastwisk (70 % całkowitej powierzchni departamentu) o lekko pofalowanej rzeźbie, poprzecinanej nieregularną siatką żywopłotów pełniących rolę osłony od północnowschodnich wiatrów wiejących tu często w okresie wiosennym. Tutejsze gleby to często średnio głębokie gleby brunatne (brunatne gleby leśne) lub gleby płowe (gleby ługowe). Charakteryzują się właściwą równowagą gliny i mułu, co przekłada się na średnią zdolność do retencji wody (między 120 a 160 mm).

Średnie temperatury wiosenne są łagodne (15–16 °C w maju) przy niskich dziennych amplitudach temperatur. W najcieplejszych miesiącach (od czerwca do sierpnia) średnie temperatury minimalne wahają się od 12 do 16 °C ku wybrzeżu, a temperatury maksymalne wynoszą od 22 do 26 °C od wysp Wandei w głąb terytorium. Do tego szczególnie łagodnego i słonecznego klimatu dochodzi jeszcze odpowiednia ilość opadów (ze średnią 1 000 mm dla obszaru) o skumulowanej wartości pomiędzy 120 a 150 mm w okresie od czerwca do sierpnia. Sierpień charakteryzuje się małą ilością opadów ze średnią 44 mm dla całego obszaru. Obfite i regularne opady występujące w okresie od października do marca pozwalają glebom uzupełnić rezerwy wody. Jeśli chodzi o nasłonecznienie obszaru, Vendée cechuje liczba godzin słonecznych w roku o 10 % wyższa niż w pozostałej części regionu, czyli od 2 000 do 2 500 godzin/rok.

Na tym terenie doskonale nadającym się pod uprawy białej fasoli ludzie wypracowali umiejętności przekazywane i ulepszane przez pokolenia, co pozwoliło im uzyskać wysoką jakość produkcji. Wiedza ta pozwala producentom między innymi interweniować w precyzyjny i dokładny sposób na kluczowych etapach prowadzenia uprawy fasoli suchej i półsuchej. Po pierwsze, protokół selekcji odmian pozwala, dzięki badaniu upraw, wymianie doświadczeń i degustacji, zapewnić i utrzymać z roku na rok autentyczność „Mogette de Vendée”. Po drugie, wiedza ta znajduje odzwierciedlenie w wyborze gleb, których proporcje gliny i mułu sprzyjają uprawie „Mogette de Vendée”. Wreszcie, określenie odpowiedniego terminu wysiewu (w wystarczająco ciepłym gruncie) oraz diagnoza optymalnej fazy omłotu (90 % suchych strąków dla fasoli suchej lub 65 % białych ziaren dla półsuchej) – to wynik wielu lat pracy na roli, uprawy fasoli i znajomości produktu.

Nazwa „Mogette de Vendée” oznacza białą fasolę typu „lingot” o nerkowatym i regularnym kształcie. Suchy produkt końcowy (12–17 % wilgotności) ma kolor biały. W zebranym półsuchym produkcie znajdują się białe i jasnozielone ziarna. Skórka jest cienka, gładka i błyszcząca, co sprawia, że po ugotowaniu produkt rozpływa się w ustach, a jego skórka nie jest twarda. Ziarna są szczególnie jednorodne zarówno pod względem wielkości, kształtu, koloru (biały dla suchych ziaren, biały i jasnozielony dla półsuchych ziaren), jak i niedoskonałości (mają mało wad).

Specyfika ChOG „Mogette de Vendée” opiera się na jakości produktu i jego historycznie ukształtowanej renomie. Źródłem tożsamości „Mogette de Vendée” są zarówno glebowo-klimatyczne cechy obszaru, jak i szczególne umiejętności wynikające z wiedzy na temat jej uprawy i środowiska, z którym współdziała. Rozpływająca się ustach „Mogette de Vendée” i jednorodność jej ziaren są ściśle związane glebowo-klimatyczną charakterystyką obszaru ChOG i umiejętnościami uprawiających ją mężczyzn i kobiet.

Obfite zimowe opady deszczu pozwalają glebie obszaru uzupełnić rezerwy wody. Wiosną, po osiągnięciu przez glebę optymalnej temperatury (około 12 °C), dostępność wody w połączeniu z niskimi dziennymi wahaniami temperatur umożliwiają jednoczesne kiełkowanie i jednolity rozwój wszystkich roślin. Dochodzi do tego wiedza producenta, który umiejętnie dobiera termin, w którym występują optymalne warunki do zasiewu. Co do obecności żywopłotów oddzielających od siebie pola, to działają one niczym osłona przed wiatrem, zapobiegając wysuszaniu gleby, a tym samym pomagają uzyskać szybkie i równomierne wschodzenie sadzonek. Regularne wschodzenie roślin odgrywa pierwszorzędną rolę przy uzyskiwaniu jednolitego produktu podczas zbiorów.

Gleby obszaru charakteryzują się właściwą równowagą gliny i mułu, co sprzyja powstawaniu średnich i wystarczających rezerw wody i w naturalny sposób ogranicza deficyt wody. Gdy warunki naturalne nie są sprzyjające, doświadczenie producenta pozwala mu interweniować poprzez nawadnianie uprawy. Regularne dostarczanie wody roślinom, a co za tym idzie ziarnu, zapobiega uszkodzeniom i twardnieniu błon komórkowych. Odgrywa pierwszorzędną rolę w wykształcaniu się właściwości związanych z „rozpływaniem się w ustach” i „jednorodnością” fasoli.

Ciepły i słoneczny klimat latem umożliwia naturalne suszenie ziaren na polu, zarówno na ziemi (w przypadku wyrywania przed omłotem), jak i na łodydze (w przypadku bezpośredniego omłotu) w celu zmniejszenia różnic w stadiach rozwoju fasoli i uzyskania jednorodnego produktu. Wybór terminu wyrywania i/lub omłotu ma zatem duże znaczenie i musi przypadać na czas, gdy fasola osiągnęła już odpowiednią dojrzałość (co najmniej 90 % suchych strąków w przypadku ziaren suchych i 65 % białych ziaren dla ziaren półsuchych) oraz wilgotność (pomiędzy 12 a 25 % dla fasoli suchej; około 50 % dla półsuchej). Tylko duże doświadczenie i wiedza na temat uprawy pozwalają rozpoznać ten optymalny moment, który jest końcowym etapem gwarantującym typowość produktu.

„Mogette de Vendée” to produkt tradycyjny, mocno związany ze swoim obszarem. Już pod koniec XVII wieku lekarze donoszą o uprawie „fasoli” w Wandei „To właśnie w tym regionie […], amerykańska fasola znalazła, jak się zdaje, najlepsze warunki do rozwoju […]. Na przestrzeni stulecia renoma Mogettes musiała rozprzestrzenić się na inne kantony Wandei, skoro w 1931 r. przewodnik UNA zalecał smakoszom nie tylko fasolę z Fontenay-le-Comte, Luçon i Nalliers na południu departamentu, ale także tę z Pouzauges we wschodnich partiach regionu”. (Prom’Agri, 1995; GUICHARD, O. et al., 1993).

W 1930 r. T. Sarrazin, kierownik departamentu rolnictwa, w następujący sposób wypowiadał się na temat uprawy warzyw w Wandei: „najważniejszą ze wszystkich upraw jest uprawa fasoli strączkowej, która zajmuje prawie 9 000 ha i której lokalna odmiana, zwana »Mogette«, stanowi podstawowy składnik diety mieszkańców wsi regionu Vendée. Jest ona rozpowszechniona w całym departamencie”. W bliższej przeszłości, bo w gazecie z 1966 r., można było przeczytać o cenach fasoli pochodzącej z tej okolicy: „Ceny utrzymały się, pomimo importu taniej fasoli, a to dlatego, że jakość produkcji w Wandei jest uznana i ceniona przez bardzo wielu kupców. […] Producenci fasoli z Wandei, którzy mają szczęście żyć w tym wyjątkowym regionie, w którym produkcja ma niezrównaną jakość […]”. (Couradette, 1966).

Wysoka jakość produktu „Mogette de Vendée” jest również stwierdzona przez krajowych urzędników: „W regionie, takim jak Wandea, […] jeśli chodzi o fasolę czy o »lingot«, mamy absolutnie unikatowe możliwości. Trzeba jednak przyznać, że ziarno »lingot« z Wandei pozostaje, jeśli chodzi o tego rodzaju fasolę, absolutnie niezrównane”, stwierdził M. Wallery-Masson, prezes Krajowej Federacji Suszonych Warzyw, w trakcie jednego ze swoich wystąpień (Warzywa suche, wyd. Invuflec, 1978). Istnieją także ulotki i etykiety, które od przeszło 20 lat po dziś dzień wychwalają „Mogette de Vendée”, „lingot” lub fasolę z Wandei. To pokazuje dynamikę wokół „Mogette de Vendée” jej renomę handlową i tradycję historyczną tej nazwy.

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.