ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 459

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
9 grudnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 459/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8046 – TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8136 – BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2016/C 459/05 CON/2016/49

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającą dyrektywę 2009/101/WE (CON/2016/49)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2016/C 459/06

Ogłoszenie dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2016/2217, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

7

 

Komisja Europejska

2016/C 459/07

Kursy walutowe euro

9

2016/C 459/08

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)  ( 1 )

10

 

Trybunał Obrachunkowy

2016/C 459/09

Sprawozdanie specjalne nr 28/2016 – Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2016/C 459/10

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 459/11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

17

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 459/12

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

28


 

Sprostowania

2016/C 459/13

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków – Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2017 r. ( Dz.U. C 401 z 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8046 – TUI/Transat France)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 459/01)

W dniu 20 października 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8046. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8136 – BASF/Chemetall)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 459/02)

W dniu 28 października 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8136. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 459/03)

W dniu 2 grudnia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8281. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 459/04)

W dniu 5 grudnia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8289. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


III Akty przygotowawcze

Europejski Bank Centralny

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/3


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającą dyrektywę 2009/101/WE

(CON/2016/49)

(2016/C 459/05)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 19 sierpnia 2016 r. i 23 września 2016 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wnioski odpowiednio Rady i Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającą dyrektywę 2009/101/WE (1) (zwanego dalej „projektem dyrektywy”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, że projekt dyrektywy zawiera postanowienia leżące w zakresie kompetencji EBC. W szczególności właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 128 ust. 1 Traktatu z uwagi na fakt, że projekt dyrektywy zawiera postanowienia mające wpływ na niektóre zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w tym wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych, przyczynianie się do należytego wykonywania przez właściwe organy polityk w odniesieniu do stabilności systemu finansowego oraz upoważnianie do emisji banknotów euro w Unii. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi

1.1.   Uregulowania dotyczące platform wymiany walut wirtualnych oraz dostawców kont waluty wirtualnej

1.1.1.

Projekt dyrektywy rozszerza listę podmiotów zobowiązanych, do których zastosowanie ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (2), w celu objęcia nią podmiotów zajmujących się zawodowo, w charakterze głównej działalności, świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy „walutami wirtualnymi” a „walutami fiducjarnymi” (rozumianymi zgodnie z projektem dyrektywy jako waluty uznawane za prawny środek płatniczy (3)) oraz dostawców kont walut wirtualnych oferujących usługi przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych (zwanych dalej „dostawcami kont waluty wirtualnej”) (4). Projekt dyrektywy wymaga także od państw członkowskich zapewnienia, na podmioty świadczące usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi oraz na dostawców kont waluty wirtualnej nałożony był obowiązek uzyskania zezwolenia lub obowiązek rejestracji (5). EBC zdecydowanie popiera te postanowienia, które są zgodne z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) (6), biorąc pod uwagę fakt, że grupy terrorystyczne oraz inne ugrupowania przestępcze są obecnie w stanie dokonywać transferów środków pieniężnych w ramach sieci walut wirtualnych, ukrywając pochodzenie tych transferów lub wykorzystując pewien stopień anonimowości, jaki oferują takie platformy. Korzystanie z walut wirtualnych wiąże się także z większym ryzykiem niż korzystanie z tradycyjnych środków płatniczych w tym sensie, że przenaszalność waluty wirtualnej jest uzależniona od Internetu oraz jest ograniczona jedynie możliwościami sieci komputerów i infrastruktury informatycznej będącej podstawą funkcjonowania danej waluty wirtualnej.

W tym kontekście EBC zauważa także, że waluty cyfrowe niekoniecznie muszą być wymieniane na prawnie ustanowione waluty. Mogą one być wykorzystywane także do zakupu towarów i usług, bez konieczności ich wymiany na prawnie ustanowioną walutę lub skorzystania z dostawcy kont waluty wirtualnej. Takie transakcje nie podlegałyby żadnemu ze środków kontroli przewidzianych w projekcie i mogłyby stać się sposobem na finansowanie nielegalnej działalności.

1.1.2.

EBC dostrzega, że postęp technologiczny w zakresie technologii rozproszonej rachunkowości księgi głównej (distributed ledger technology) będącej podstawą funkcjonowania alternatywnych środków płatniczych, takich jak waluty wirtualne, może mieć duży potencjał do zwiększenia wydajności oraz zasięgu metod transferu, a także poszerzenia wyboru w ich zakresie. Władze ustawodawcze Unii powinny jednak uniknąć stwarzania wrażenia, jakoby promowały one korzystanie z prywatnych walut cyfrowych, jako że takie alternatywne środki płatnicze nie są ani prawnie ustanowionymi walutami, ani nie stanowią prawnych środków płatniczych emitowanych przez banki centralne ani inne organy publiczne (7). EBC ma szereg zastrzeżeń w odniesieniu do różnic zachodzących pomiędzy pojęciami „waluty wirtualne” a „waluty fiducjarne” w rozumieniu projektu, jedną z których jest zmienność powiązana z walutami wirtualnymi, która jest zwykle większa niż w przypadku walut emitowanych przez banki centralne, lub których emisja jest w inny sposób autoryzowana przez banki centralne, z uwagi na fakt, że zmienność ta nie zawsze wydaje się być powiązana z czynnikami gospodarczymi lub finansowymi. Inne zastrzeżenia dotyczą następujących kwestii: a) inaczej niż w przypadku posiadaczy prawnie ustanowionych walut, posiadacze jednostek walut wirtualnych zazwyczaj nie mają gwarancji, że będą mogli wymienić posiadane jednostki na towary i usługi lub prawnie ustanowioną walutę w przyszłości; oraz b) w przypadku znacznie większego polegania podmiotów gospodarczych na jednostkach walut wirtualnych w przyszłości kontrola banków centralnych nad podażą pieniądza może się zasadniczo zmniejszyć, wiążąc się z potencjalnym ryzykiem dla stabilności cen, choć przy obecnych praktykach ryzyko to jest ograniczone. W związku z powyższym, podczas gdy – zgodnie z zaleceniami FATF – z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosowne jest uregulowanie przez organy ustawodawcze Unii walut wirtualnych, organy ten nie powinny w tym konkretnym kontekście dążyć do wspierania szerszego wykorzystania takich walut.

1.1.3.

Termin „waluty wirtualne” w rozumieniu projektu dyrektywy oznacza „cyfrowe wyznaczniki wartości, które nie są emitowane przez bank centralny ani organ publiczny, nie muszą być powiązane z walutą fiducjarną, lecz są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek płatniczy i mogą być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane drogą elektroniczną” (8).

EBC pragnie przedstawić szereg szczegółowych komentarzy odnośnie do tej definicji.

Po pierwsze, z perspektywy Unii „waluty wirtualne” nie spełniają wymogów odnoszących się do walut (9). Zgodne z Traktatami oraz postanowieniami rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 euro jest wspólną walutą unii gospodarczej i walutowej Unii, tzn. tych państw członkowskich, które przyjęły euro jako swoją walutę (10). Zgodnie z podejściem, które albo zostało już przyjęte, albo jest obecnie rozważane przez inne systemy prawne regulujące platformy wymiany walut wirtualnych, w tym Kanadę, Japonię i Stany Zjednoczone, EBC zaleca bardziej szczegółowe zdefiniowanie walut wirtualnych, w sposób wyraźnie wskazujący, że waluty wirtualne nie są prawnie ustanowionymi walutami ani pieniądzem (11).

Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, że waluty wirtualne w rzeczywistości nie są walutami, bardziej poprawne byłoby uznawanie ich za środki wymiany niż za środki płatnicze. Ponadto zawarta w projekcie dyrektywy definicja „walut wirtualnych” jako środków płatniczych nie uwzględnia faktu, że w niektórych okolicznościach waluty wirtualne mogą być wykorzystywane w innych celach niż ten, w jakim używane są środki płatnicze (12). Jak zostało wskazane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), technologia rozproszonej rachunkowości księgi głównej będąca podstawą funkcjonowania wielu systemów waluty cyfrowej mogłaby mieć znacznie szersze zastosowanie, wykraczające poza płatności (13). W tym względzie FATF zauważyła, że niezwiązane z płatnościami sposoby wykorzystania walut wirtualnych mogą obejmować produkty lokowania wartości w celach oszczędnościowych lub inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne, towary oraz papiery wartościowe (14). Najnowsze waluty cyfrowe, które są oparte na bardziej zaawansowanej technologii rozproszonej rachunkowości księgi głównej oraz technologii powiązanych ze sobą bloków (block chain), mają szerokie spektrum zastosowań wykraczających poza cele płatności (15), w tym np. internetowe kasyna. W świetle powyższego EBC sugeruje, aby definicja walut wirtualnych zawarta w projekcie dyrektywy odnosiła się także do innych możliwych zastosowań tych walut.

EBC sugeruje, aby powyższe punkty zostały wzięte pod uwagę przy przyjmowaniu definicji walut wirtualnych w projekcie dyrektywy.

1.2.   Centralne rejestry rachunków bankowych i płatniczych

1.2.1.

Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia scentralizowanych automatycznych mechanizmów lub centralnych elektronicznych systemów wyszukiwania danych, które pozwalałyby na terminową identyfikację każdej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe prowadzone przez instytucję kredytową na ich terytorium (16). W uzasadnieniu projektu dyrektywy wyjaśniono w tym względzie, że państwa członkowskie mogą utworzyć albo centralny rejestr bankowy, albo system wyszukiwania danych, w zależności od tego, który wariant najlepiej odpowiada istniejącym w danym kraju ramom (17). Państwa członkowskie mogą więc powierzyć swoim krajowym bankom centralnym (KBC) rolę administratora centralnego rejestru rachunków bankowych (i płatniczych). Ponadto, zgodnie z projektem dyrektywy, do takiego centralnego rejestru dostęp miałyby krajowe jednostki analityki finansowej oraz inne właściwe organy.

1.2.2.

EBC wyraził w przeszłości pogląd, że na potrzeby oceny, czy naruszony został przewidziany w Traktacie zakaz finansowania ze środków banku centralnego, zadania powierzone KBC w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) związane z utworzeniem centralnego rejestru rachunków bankowych nie stanowią zadań banku centralnego oraz banki centralne nie wspierają realizacji takich zadań (18). EBC uznaje zadanie ustanowienia centralnego rejestru zgodnie z art. 30 dyrektywy (UE) 2015/849 za zadanie zdecydowanie rządowe, jako że jego celem jest zwalczanie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W celu zabezpieczenia niezależności finansowej członków ESBC oraz rozwiania obaw dotyczących finansowania ze środków banku centralnego w związku z wykonywaniem zadania rządowego EBC podkreśla, że krajowe przepisy prawne wdrażające proponowaną dyrektywę, na mocy których podjęte ma zostać zadanie prowadzenia centralnego rejestru rachunków, powinny przewidywać mechanizm pokrywania kosztów wyraźnie określający procedury monitorowania, alokowania i fakturowania wszystkich kosztów poniesionych przez KBC wiążących się z prowadzeniem centralnego rejestru oraz udzielaniem dostępu do niego.

2.   Uwagi techniczne i propozycje zmian

Szczegółowe propozycje zmiany brzmienia projektu dyrektywy wraz z uzasadnieniem zostały zawarte w odrębnym roboczym dokumencie technicznym. Dokument roboczy o charakterze technicznym jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 października 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2016) 450 final.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

(3)  Zob. motyw 6 projektu dyrektywy.

(4)  Zob. motyw 6 i art. 1 pkt 1 projektu dyrektywy.

(5)  Zob. art. 1 pkt 16 projektu dyrektywy.

(6)  Zob. zalecenia FATF pt.: „International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation” (Międzynarodowe standardy dotyczące zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i jego rozprzestrzeniania się) (luty 2012 r.). Zob. także sprawozdanie FATF pt.: „Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks'” (Waluty: kluczowe definicje oraz potencjalne ryzyko dla przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu) (czerwiec 2014 r.) oraz dokument FATF pt.: „Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Currencies” (Wskazówki w odniesieniu do podejścia opartego na ryzyku – waluty wirtualne) (czerwiec 2015 r.). Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej FATF pod adresem: www.fatf-gafi.org.

(7)  Zob. s. 13 uzasadnienia projektu dyrektywy oraz motyw 6 i 7 projektu dyrektywy. Zob. także projekt sprawozdania Komisji ds. Gospodarczych i Walutowych Parlamentu Europejskiego na temat walut wirtualnych (2016/2007 (INI)) z dnia 23 lutego 2016 r.

(8)  Art. 1 pkt 2) lit. c) projektu dyrektywy. Definicja ta wydaje się być oparta na definicji zaproponowanej w pkt 19 opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie walut wirtualnych z dnia 4 lipca 2014 r. (EBA/Op/2014/08) dostępnej na stronie internetowej EUNB pod adresem: www.eba.europa.eu.

(9)  Zob. definicję „waluty” w art. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (Dz.U. L 151 z 21.5.2014, s. 1).

Zob. także s. 16 notatki z debaty pracowników (Staff Discussion Note) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) pt.: „Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations” (Waluty wirtualne i dalsza perspektywa: rozważania wstępne) (styczeń 2016), dostępnej na stronie internetowej MFW pod adresem: www.imf.org.

(10)  Zob. preambułę i art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej; art. 119 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1).

(11)  Zob. np. art. 2–5 japońskiej ustawy o usługach płatniczych, zgodnie z którą definicja cyberwaluty nie obejmuje jena ani walut obcych, oraz art. 103 ust. 8 projektu ustawy o walutach wirtualnych Krajowej Konferencji Komisarzy Stanów Zjednoczonych dotyczącej Jednolitych Regulacji Stanowych (United States' National Conference of Commissioners on Uniform State Laws Draft Regulation of Virtual Currency Businesses Act) z dnia 2 lutego 2016 r., zgodnie z którą definicja waluty wirtualnej nie obejmuje pieniądza. Zob. sprawozdanie Biblioteki Prawnej Kongresu (The Law Library of Congress) pt.: „Report on the Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions” (Sprawozdanie w sprawie uregulowań dotyczących bitcoina w wybranych systemach prawnych) (styczeń 2014 r.), aby zapoznać się z szeroką analizą sposobu regulacji bitcoina w 41 systemach prawnych; zob. także zapis obrad Stałej Komisji Parlamentu Kanady ds. Bankowości i Handlu (Canadian Parliament's Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce) z dnia 26 marca 2014 r., podczas których kanadyjskie Ministerstwo Finansów stwierdziło, że „waluta wirtualna nie jest […] oficjalną walutą państwa; nie jest dolarem kanadyjskim”.

(12)  Zob. s. 24 sprawozdania EBC pt.: „Virtual Currency Schemes – a further analysis” (Systemy walut wirtualnych – dalsza analiza) (luty 2015 r.) dostępnego na stronie internetowej EBC pod adresem: www.ecb.europa.eu.

(13)  Zob. s. 15 sprawozdania Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku BIS pt. „Digital currencies” (Waluty cyfrowe) (listopad 2015 r.) dostępnego pod adresem: www.bis.org.

(14)  Np. kryptowaluty, takie jak „ethers” – jednostka walutowa „łańcucha bloków ethereum” – stanowią przedmiot obrotu na giełdach w celach inwestycyjnych lub spekulacyjnych, ale nie zawsze służą jako środki płatnicze. Zob. także s. 4 dokumentu FATF pt.: „Guidance for a risk based approach – Virtual Currencies” (Wskazówki w odniesieniu do podejścia opartego na ryzyku – waluty wirtualne) (czerwiec 2015 r.), dostępnego na stronie internetowej FATF pod adresem www.fatf-gafi.org.

(15)  Zob. s. 7 notatki z debaty pracowników (Staff Discussion Note) MFW pt.: „Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations” (Waluty wirtualne i dalsza perspektywa: rozważania wstępne) (styczeń 2016 r.) dostępnej na stronie internetowej MFW pod adresem: www.imf.org.

(16)  Zob. art. 1 pkt 12 projektu dyrektywy.

(17)  Zob. s. 7 uzasadnienia projektu dyrektywy.

(18)  Zob. np. pkt 2.1 opinii CON/2011/30; pkt 2 opinii CON/2011/98; pkt 3.1 i 3.2 opinii CON/2015/46 oraz pkt 3.1–3.8 opinii CON/2016/35. Wszystkie opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/7


Ogłoszenie dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2016/2217, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(2016/C 459/06)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załącznikach I i II do decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 (1) zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2016/2217 (2) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiła, że powinien Pan / powinna Pani [Pańska/Pani firma powinna] zostać wpisany(-a) do wykazu osób i podmiotów objętych środkami nałożonymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą w każdej chwili złożyć w Komitecie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowionym zgodnie z rezolucją nr 1718 (2006), wniosek – wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi – o to, by decyzja o wpisaniu ich do wyżej wspomnianego wykazu ONZ została ponownie rozpatrzona. Wniosek taki należy przesłać na następujący adres:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

W nawiązaniu do decyzji ONZ Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby i podmioty określone w wyżej wymienionych załącznikach powinny zostać zamieszczone w wykazie osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Powody umieszczenia tych osób i podmiotów w wykazie wymieniono przy odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 (3), po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C – Horizontal Issues

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się również uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.

(2)  Dz.U. L 334 z 9.12.2016, s. 35.

(3)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.


Komisja Europejska

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/9


Kursy walutowe euro (1)

8 grudnia 2016 r.

(2016/C 459/07)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0762

JPY

Jen

122,61

DKK

Korona duńska

7,4390

GBP

Funt szterling

0,84995

SEK

Korona szwedzka

9,7228

CHF

Frank szwajcarski

1,0853

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,0145

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,038

HUF

Forint węgierski

314,29

PLN

Złoty polski

4,4540

RON

Lej rumuński

4,5020

TRY

Lir turecki

3,6676

AUD

Dolar australijski

1,4406

CAD

Dolar kanadyjski

1,4222

HKD

Dolar Hongkongu

8,3475

NZD

Dolar nowozelandzki

1,4973

SGD

Dolar singapurski

1,5272

KRW

Won

1 250,03

ZAR

Rand

14,7162

CNY

Yuan renminbi

7,4041

HRK

Kuna chorwacka

7,5355

IDR

Rupia indonezyjska

14 298,93

MYR

Ringgit malezyjski

4,7590

PHP

Peso filipińskie

53,465

RUB

Rubel rosyjski

68,1900

THB

Bat tajlandzki

38,334

BRL

Real

3,6599

MXN

Peso meksykańskie

21,8915

INR

Rupia indyjska

72,5055


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/10


Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 459/08)

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych postanowień w europejskich dokumentach oceny

Odniesienie i tytuł europejskiego dokumentu oceny

Odniesienie i tytuł zastąpionego europejskiego dokumentu oceny

Uwagi

010001-00-0301

Ścienne zespolone prefabrykaty betonowe ze złączami punktowymi

 

 

020001-00-0405

Zespoły wieloosiowych zawiasów chowanych

 

 

020002-00-0404

System obudowy szklanej balkonów (i tarasów) bez pionowych ram

 

 

020011-00-0405

Dachowe, podłogowe, ścienne i sufitowe włazy umożliwiające dostęp lub do stosowania jako drzwi awaryjne/z lub bez odporności ogniowej

 

 

040005-00-1201

Wyroby z włókien roślinnych lub zwierzęcych do izolacji cieplnej i/lub akustycznej produkowane fabrycznie

 

 

040016-00-0404

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu

 

 

040048-00-0502

Mata z włókna gumowego do stosowania jako izolacja od dźwięków uderzeniowych

 

 

040065-00-1201

Płyty do izolacji cieplnej i/lub akustycznej wykonane na bazie polistyrenu ekspandowanego i cementu

 

 

040090-00-1201

Wytwarzane fabrycznie deski i produkty wykonane przez formowanie rozszerzonego poliaktydu (EPLA) dla termicznej i/lub akustycznej izolacji.

 

 

040138-00-1201

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej formowane in situ z włókien roślinnych w postaci niezwiązanej

 

 

040288-00-1201

Fabrycznie wykonane materiały termoizolacyjne i izolacji akustycznej wykonane z włókien poliestrowych.

 

 

060001-00-0802

Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/ceramicznym wkładem kominowym klasy T400 (minimum) N1 W3 Gxx

 

 

060003-00-0802

Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/ceramicznym wkładem kominowym klasy T400 (minimum) oraz specjalną ścianą zewnętrzną N1 W3 Gxx

 

 

060008-00-0802

Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/ceramicznym wkładem kominowym klasy T400 (minimum) N1/P1 W3 Gxx oraz różnymi ścianami zewnętrznymi i możliwością ich zmiany

 

 

070001-01-0504

Płyty gipsowo-kartonowe do zastosowań nośnych

070001-00-0504

 

080002-00-0102

Niewzmacniające georuszty heksagonalne stosowane do stabilizacji warstw kruszywa przez klinowanie

 

 

090001-00-0404

Prefabrykowane płyty ze sprasowanej wełny mineralnej z wykończeniem organicznym lub nieorganicznym i systemem mocowania

 

 

090017-00-0404

Oszklenie pionowe podparte punktowo

 

 

090058-00-0404

Zestaw zewnętrznych wentylowanych okładzin ściennych złożony z metalowego panelu o strukturze plastra miodu oraz wymaganych elementów mocujących

 

 

120001-01-0106

Mikropryzmatyczne folie odblaskowe

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Stalowe słupy oświetleniowe

 

 

130002-00-0304

Elementy z drewna litego – elementy z płyt drewnianych łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach

 

 

130005-00-0304

Płyty z drewna litego do zastosowań konstrukcyjnych

 

 

130010-00-0304

Klejone warstwowo drewno liściaste – wyroby z fornirów bukowych klejonych warstwowo do zastosowań konstrukcyjnych

 

 

130011-00-0304

Prefabrykowany element drewniany wykonany z łączonych mechanicznie kawałków drewna o prostokątnym przekroju poprzecznym, do stosowania w formie elementu nośnego w budownictwie

 

 

130012-00-0304

Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo – Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym – Kasztan jadalny

 

 

130013-00-0304

Drewniane elementy płytowe do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach - elementy z płyt drewnianych łączonych za pomocą wczepów prostych

 

 

130022-00-0304

Belki i bale ścienne z drewna litego lub klejonego warstwowo

 

 

130033-00-0603

Gwoździe i śruby do użycia w przybijanych płytkach montażowych w konstrukcjach drewnianych

 

 

130167-00-0304

Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo – Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym – drzewo iglaste

 

 

150003-00-0301

Cement o wysokiej wytrzymałości

 

 

180008-00-0704

Odpływ podłogowy – z wymiennymi mechaniczną migawką

 

 

190002-00-0502

Zestaw do wykonywania suchych podłóg pływających z prefabrykowanych, wzajemnie łączonych elementów wykonanych z płytek ceramicznych i mat gumowych

 

 

200002-00-0602

System cięgnowy

 

 

200005-00-0103

Pale rurowe i sztywne łączniki ze stali konstrukcyjnej

 

 

200014-00-0103

Złącza i ostrza do skał do pali betonowych

 

 

200017-00-0302

Wyroby walcowane na gorąco i elementy konstrukcyjne ze stali gatunków Q235B, Q235D, Q345B i Q345D

 

 

200019-00-0102

Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach sześciokątnych do gabionów

 

 

200022-00-0302

Podłużne wyroby stalowe walcowane termomechanicznie z drobnoziarnistej, spawalnej stali konstrukcyjnej specjalnych gatunków

 

 

200026-00-0102

Systemy siatek stalowych do wzmacniania gruntów zbrojonych

 

 

200033-00-0602

Przybijana kotwica do betonu

 

 

200039-00-0102

Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach sześciokątnych do gabionów, ocynkowane

 

 

200043-00-0103

Stosy rur z żeliwa sferoidalnego

 

 

220007-00-0402

Blachy i dachówki ze stopu miedzi podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych

 

 

220008-00-0402

Profile okapowe na balkony i tarasy

 

 

220013-00-0401

Samonośne doświetlenie kalenicowe

 

 

220021-00-0402

Zestawy świetlików tunelowych

 

 

220025-00-0401

Wspornikowe zadaszenia szklane

 

 

230004-00-0106

Panele druciane z siatką pierścieniową

 

 

230005-00-0106

Panele z siatek z lin stalowych

 

 

230008-00-0106

Siatka stalowa podwójnie pleciona wzmocniona lub niewzmocniona linami

 

 

230012-00-0105

Dodatki do produkcji asfaltu – granulki bituminu wykonane z odzyskanej papy bitumicznej

 

 

230025-00-0106

System elastycznych okładzin do stabilizacji zboczy i ochrony przed kamieniami

 

 

260006-00-0301

Polimerowy dodatek do betonu

 

 

280001-00-0704

Wstępnie zmontowany liniowy element do odwadniania lub infiltracji

 

 

290001-00-0701

Zestaw do wykonywania wewnętrznych instalacji do przesyłania zimnej i ciepłej wody

 

 

320002-02-0605

Blachy powlekane do uszczelniania przerw roboczych i szczelin skurczowych w betonie wodoszczelnym

320002-00-0605

320002-01-0605

 

330008-02-0601

Kotwy szynowe

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Regulowane wkręty do betonu

 

 

330012-00-0601

Kotwy do zabetonowania z gwintem wewnętrznym

 

 

330075-00-0601

Dźwig do podnoszenia

 

 

330079-00-0602

Zestaw do mocowania podłogowych płyt rewizyjnych lub podłogowych krat pomostowych

 

 

330080-00-0602

Złącze zaciskowe o wysokiej odporności na poślizg

 

 

330083-00-0601

Łączniki osadzane dynamicznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym

 

 

330084-00-0601

Płyty stalowe z kotwami trzpieniowymi, zabetonowywane

 

 

330153-00-0602

Gwoździe osadzane dynamicznie do mocowania cienkich elementów stalowych i blach

 

 

330155-00-0602

Zespół zacisku samonastawnego

 

 

330196-00-0604

Kotwy plastikowe do mocowania systemów izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawą

ETAG 014

 

330232-00-0601

Łączniki mechaniczne do stosowania w betonie

ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

340002-00-0204

Elementy z drutów stalowych zespolonych z izolacją cieplną do zastosowań konstrukcyjnych

 

 

340006-00-0506

Zestawy schodów prefabrykowanych

ETAG 008

 

340020-00-0106

Elastyczne zestawy do zabezpieczenia przed odłamkami skalnymi i płytkimi osuwiskami

 

 

340025-00-0403

Zestaw konstrukcyjny do budynków ogrzewanych

 

 

340037-00-0204

Lekkie stalowe/drewniane elementy nośne dachu

 

 

350003-00-1109

Zestaw do wykonywania ognioodpornych kanałów instalacyjnych składający się z prefabrykowanych odcinków (z blachy stalowej wstępnie powlekanej w sposób mechaniczny) i akcesoriów

 

 

350005-00-1104

Wyroby pęczniejące do uszczelniania i zabezpieczania przed ogniem

 

 

350134-00-1104

Przeciwpożarowy syfon z uszczelnieniem pęczniejącym (zintegrowany z wpustem podłogowym ze stali nierdzewnej)

 

 

360005-00-0604

Korytko szczelinowe

 

 

Uwaga:

Europejskie dokumenty oceny przyjmowane (EAD) są przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) w języku angielskim. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów, które zostały przekazane przez EOTA do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że europejskie dokumenty oceny są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (http://www.eota.eu) zapewnia dostęp do europejskich dokumentów oceny za pomocą środków elektronicznych zgodnie z przepisami pkt 8 załącznika II do rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu.


Trybunał Obrachunkowy

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/15


Sprawozdanie specjalne nr 28/2016

„Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki”

(2016/C 459/09)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 28/2016 pt. „Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku, oraz na stronie EU-Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/16


Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2016/C 459/10)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1) podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska

14.11.2016

Czas trwania

14.11.2016–31.12.2016

Państwo członkowskie

Francja

Stado lub grupa stad

SBR/678-

Gatunek

Morlesz bogar (Pagellus bogaraveo)

Obszar

Wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

Rodzaj(e) statków rybackich

Numer referencyjny

38/DSS


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/17


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(2016/C 459/11)

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”) zawierającą zarzut istnienia dumpingu w przywozie niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, który powoduje istotną szkodę dla przemysłu unijnego.

1.   Skarga

Skarga została złożona dnia 25 października 2016 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Hutnictwa Stali („Eurofer”) w imieniu ośmiu unijnych producentów („skarżący”) niektórych stali odpornych na korozję, stanowiących ponad 53 % łącznej unijnej produkcji niektórych stali odpornych na korozję.

2.   Produkt objęty dochodzeniem

Produktem objętym dochodzeniem są niektóre stale odporne na korozję pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Są to produkty walcowane płaskie z żeliwa lub stali stopowej lub stali niestopowej; uspokojone aluminium; powleczone lub pokryte ogniowo cynkiem lub aluminium, ale nie powleczone ani nie pokryte innym metalem; pasywowane chemicznie; zawierające 0,015 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,170 % masy węgla, 0,015 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,100 % masy aluminium, nie więcej niż 0,045 % masy niobu, nie więcej niż 0,010 % masy tytanu i nie więcej niż 0,010 % masy wanadu; w zwojach, arkuszach ciętych na wymiar i taśmach.

Z zakresu dochodzenia wyklucza się następujące produkty:

ze stali nierdzewnej, ze stali krzemowej elektrotechnicznej i ze stali szybkotnącej,

nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco lub walcowane na zimno.

3.   Zarzut dumpingu

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt objęty dochodzeniem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie”), obecnie objęty następującymi kodami CN: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 oraz ex 7226 99 70 (kody TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Powyższe kody CN podano jedynie w celach informacyjnych.

W związku z tym, że zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Chińską Republikę Ludową uznaje się za państwo nieposiadające gospodarki rynkowej, skarżący ustalili wartość normalną dla przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie ceny stosowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej, mianowicie w Kanadzie. Zarzut dumpingu jest oparty na porównaniu ustalonej w ten sposób wartości normalnej z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego dochodzeniem sprzedawanego na wywóz do Unii.

Obliczone na tej podstawie marginesy dumpingu są znaczne w odniesieniu do państwa, którego dotyczy postępowanie.

4.   Zarzut spowodowania szkody i związek przyczynowy

Skarżący przedstawili dowody na to, że przywóz produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, wzrósł w ujęciu bezwzględnym i pod kątem jego udziału w rynku.

Dowody prima facie przedstawione przez skarżących wskazują, że ilość oraz ceny przywożonego produktu objętego dochodzeniem mają, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na poziom cen i udział w rynku przemysłu unijnego, co wywiera znaczący niekorzystny wpływ na ogólne wyniki i sytuację finansową przemysłu unijnego.

5.   Procedura

Po poinformowaniu państw członkowskich i ustaleniu, że skarga została złożona przez przemysł unijny lub w jego imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego.

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy produkt objęty dochodzeniem pochodzący z państwa, którego dotyczy postępowanie, jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy dumping ten spowodował szkodę dla przemysłu unijnego. W przypadku ustalenia wspomnianych faktów w dochodzeniu zostanie zbadane, czy wprowadzenie środków leży w interesie Unii.

5.1.    Okres objęty dochodzeniem i okres badany

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody obejmie okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. („okres objęty dochodzeniem”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmie okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

5.2.    Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu

Wzywa się producentów eksportujących (2) produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do udziału w dochodzeniu Komisji.

5.2.1.   Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

5.2.1.1.   Procedura wyboru producentów eksportujących, którzy zostaną objęci dochodzeniem w Chińskiej Republice Ludowej

a)   Kontrola wyrywkowa

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów eksportujących z Chińskiej Republiki Ludowej uczestniczących w przeglądzie, oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa określone w załączniku I do niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktuje się też z władzami Chińskiej Republiki Ludowej a ponadto może skontaktować się z wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze Chińskiej Republiki Ludowej oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w stosownych przypadkach za pośrednictwem władz Chińskiej Republiki Ludowej.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportujących wybranych do próby, do wszystkich znanych zrzeszeń producentów eksportujących oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej.

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Bez uszczerbku dla możliwego zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego, przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”). Bez uszczerbku dla poniższej sekcji b), cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą (3).

b)   Indywidualny margines dumpingu dla przedsiębiorstw niewłączonych do próby

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący mogą wystąpić z wnioskiem, zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o ustalenie przez Komisję ich indywidualnych marginesów dumpingu („indywidualny margines dumpingu”). Producenci eksportujący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines dumpingu, muszą zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza i zwrócić należycie wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Komisja zbada, czy można im przyznać indywidualną stawkę cła zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Producenci eksportujący w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich produkcji i sprzedaży produktu objętego dochodzeniem przeważają warunki gospodarki rynkowej, mogą złożyć właściwie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („wniosek o MET”) oraz zwrócić go po należytym wypełnieniu w terminach określonych w sekcji 5.2.2.2 poniżej.

Producenci eksportujący wnioskujący o indywidualny margines dumpingu powinni mieć jednak świadomość, że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieustalaniu dla nich indywidualnego marginesu dumpingu, jeżeli, na przykład, liczba producentów eksportujących będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia na czas.

5.2.2.   Dodatkowa procedura dotycząca producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

5.2.2.1.   Wybór państwa trzeciego o gospodarce rynkowej

Z zastrzeżeniem przepisów poniższej sekcji 5.2.2.2 i zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej wartość normalna zostanie ustalona na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. Komisja wybiera w tym celu odpowiednie państwo trzecie o gospodarce rynkowej. Wstępnie Komisja wybrała Kanadę. Według informacji, którymi dysponuje Komisja, inni producenci działający na zasadach gospodarki rynkowej to m.in. Tajwan, Turcja, Australia, Republika Korei i Indie (4). W celu dokonania ostatecznego wyboru państwa trzeciego o gospodarce rynkowej Komisja zbada, czy w wymienionych państwach trzecich o gospodarce rynkowej, w przypadku których istnieją przesłanki, że prowadzi się w nich produkcję produktu objętego dochodzeniem, istotnie odbywa się produkcja i sprzedaż produktu objętego dochodzeniem. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru państwa analogicznego w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.2.2.2.   Traktowanie producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego indywidualni producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich produkcji i sprzedaży produktu objętego dochodzeniem przeważają warunki gospodarki rynkowej, mogą przedstawić właściwie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („wniosek o MET”). MET zostanie przyznane, jeżeli z oceny wniosku o MET wynika, że spełnione są kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego (5). Margines dumpingu producentów eksportujących, którym zostanie przyznane traktowanie na zasadach rynkowych, zostanie obliczony, w możliwym zakresie i bez uszczerbku dla wykorzystania dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, przy użyciu wartości normalnej tych producentów oraz ich cen eksportowych zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

Komisja prześle formularze wniosku o MET wszystkim wybranym do próby producentom eksportującym w Chińskiej Republice Ludowej oraz nieobjętym próbą współpracującym producentom eksportującym, którzy chcieliby wystąpić o indywidualny margines dumpingu, wszystkim znanym zrzeszeniom producentów eksportujących oraz władzom Chińskiej Republiki Ludowej. Komisja dokona oceny wyłącznie tych formularzy wniosku o MET, które zostaną złożone przez wybranych do próby producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej oraz przez współpracujących producentów eksportujących nieobjętych próbą, których wnioski o indywidualny margines dumpingu zaakceptowano.

Wszyscy producenci eksportujący występujący o MET muszą złożyć wypełniony wniosek o MET w terminie 21 dni od daty powiadomienia o doborze próby lub o decyzji o niewybieraniu próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.2.3.   Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych  (6)  (7)

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, do Unii, wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstw określone w załączniku II do niniejszego zawiadomienia.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego dochodzeniem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepowiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.3.    Procedura dotycząca ustalenia szkody i dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Ustalenie szkody odbywa się na podstawie zebranych dowodów, po dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu towarów po cenach dumpingowych i jego wpływu na ceny na rynku Unii oraz wpływu tego przywozu na przemysł unijny. W celu ustalenia, czy przemysł unijny doznał istotnej szkody, wzywa się producentów unijnych produktu objętego dochodzeniem do udziału w dochodzeniu Komisji.

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja podjęła decyzję o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczonej liczby producentów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest przeprowadzana zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Wstępnie Komisja wybrała próbę producentów unijnych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron. Niniejszym wzywa się zainteresowane strony do zapoznania się z dokumentacją (w tym celu należy skontaktować się z Komisją, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w sekcji 5.7. poniżej). Pozostali producenci unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu, którzy uważają, że istnieją powody, aby włączyć ich do próby, muszą zgłosić się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Istotne informacje dotyczące doboru próby muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach ostatecznie wybranych do próby wszystkich znanych producentów unijnych lub zrzeszenia producentów unijnych.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unijnych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń producentów unijnych. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.4.    Procedura oceny interesu Unii

W przypadku stwierdzenia dumpingu i ustalenia, że spowodował on szkodę, na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie podjęta decyzja o tym, czy wprowadzenie środków antydumpingowych nie byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym dochodzeniem.

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

5.5.    Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniejszym do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.6.    Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

5.7.    Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (8).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

a)

TRADE-CRS-DUMPING@ec.europa.eu – dla producentów eksportujących, powiązanych importerów, ich zrzeszeń, przedstawicieli państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz w kwestiach dotyczących państwa analogicznego.

b)

TRADE-CRS-INJURY@ec.europa.eu – do celów przesyłania załącznika II oraz w kwestiach związanych z ustaleniem szkody i oceną interesu Unii.

6.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń tymczasowych lub końcowych, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie skontaktować się z Komisją.

7.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach dotyczących między innymi dumpingu, szkody, związku przyczynowego oraz interesu Unii. Przesłuchanie takie może odbyć się, co do zasady, najpóźniej w końcu czwartego tygodnia następującego po ujawnieniu tymczasowych ustaleń.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego środki tymczasowe mogą zostać wprowadzone nie później niż dziewięć miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (9).


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi produkt objęty dochodzeniem na rynek Unii, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego dochodzeniem.

(3)  Na podstawie art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego pomija się marginesy zerowe i de minimis oraz marginesy ustalone zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(4)  Dowody prima facie wskazują na to, że Indie nie mogą zostać uznane za właściwe państwo analogiczne z powodu zakłóceń na rynku, takich jak wprowadzone w życie w tym roku rozporządzenie w sprawie minimalnych cen importowych oraz subsydia, w szczególności objęcie rudy żelaza podatkiem wywozowym oraz podwójna polityka przewozu towarów dotycząca transportu kolejowego rudy żelaza, obniżająca koszt głównego surowca wykorzystywanego przez producentów produktu objętego dochodzeniem. Republika Korei jest gospodarką charakteryzującą się dużymi konglomeratami, w których relacje między dostawcą a klientem są często niejasne.

(5)  Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; (ii) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów; (iii) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; (iv) prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawa, oraz (v) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(6)  Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, za powiązane uznaje się osoby tylko wówczas, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) jedna jest pracodawcą, a druga pracownikiem; d) dowolna osoba, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub h) są członkami tej samej rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki, (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka. Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(7)  Dane przekazane przez importerów niepowiązanych mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.

(8)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

INNE AKTY

Komisja Europejska

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/28


Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(2016/C 459/12)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (1).

JEDNOLITY DOKUMENT

„NOVAC AFUMAT DIN ŢARA BÂRSEI”

Nr UE: RO-PDO-0005-01183 – 20.11.2013

ChOG ( ) ChNP ( X )

1.   Nazwa

„Novac afumat din Ţara Bârsei”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Rumunia

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.7 Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

„Novac afumat din Ţara Bârsei” to filety wędzonej ryby otrzymywane z tołpygi pstrej (Arystichthys nobilis). Do obrotu wprowadza się filety wędzone.

Właściwości organoleptyczne

Wygląd:

filety wędzonej ryby o masie 100–400 g,

filety wędzonej ryby o gładkiej powierzchni, która nie jest przebarwiona i na której nie ma pozostałości skóry.

Barwa:

złota od strony skóry,

czerwonawo brązowa od strony mięśni.

Smak i aromat:

aromat wolny od zapachu mułu, osadów rzecznych lub wodorostów,

charakterystyczny aromat ryby wędzonej na gorąco.

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Chlorek sodu: maksymalnie 5 %

Wilgotność: 65–75 %

Białka: maksymalnie 11 %

Tłuszcz: maksymalnie 4 %

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

Tołpyga pstra żywi się głównie zooplanktonem a także w niewielkich ilościach glonami planktonicznymi oraz owadami i ich larwami.

Tołpyga pstra stanowi surowiec produktu końcowego jakim jest „Novac afumat din Ţara Bârsei” i pozyskuje się ją w wyniku trzyletniego cyklu hodowlanego w gospodarstwach rybackich na wyznaczonym obszarze geograficznym. Ryby wybiera się spośród ryb o masie od 1 200 do 2 000 g.

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy produkcji „Novac afumat din Ţara Bârsei” mają miejsce na wyznaczonym obszarze geograficznym. Produkcja „Novac afumat din Ţara Bârsei” obejmuje następujące etapy: hodowla tołpygi pstrej, przyjęcie (kondycjonowanie i przechowywanie), wstępne przetwarzanie (czyszczenie z łusek, odcinanie głowy, patroszenie, mycie), filetowanie, solenie, wędzenie i dojrzewanie ryby.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar geograficzny obejmuje administracyjne terytorium gmin: Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Bod oraz Hărman. Są to miejscowości położone w dorzeczu rzeki Aluty a granice obszaru wyznaczają: na północy granica administracyjna gminy Măierus, rzeka Aluta na wschodzie, na południowym wschodzie granica administracyjna gminy Prejmer, na południu granica administracyjna gmin Brașov i Sânpetru, na południowym zachodzie granica administracyjna gminy Codlea, na zachodzie góry Perșani, a na północnym zachodzie granica administracyjna gminy Crizbav.

Image

5.   Związek z obszarem geograficznym

Czynniki naturalne

Wody podziemne:

Z hydrogeologicznego punktu widzenia na obszarze występują warstwy wodonośne w skałach wapniowych i zlepieńce na skraju depresji Bârsei. Szczeliny i otwory, którymi spływa woda z opadów atmosferycznych (deszcze, śnieg) oraz stoki, na których występują liczne źródła, zasilają sieć hydrograficzną. Woda w strumieniach płynących przez te obszary, na których występują twarde krzemionkowe skały, jest czysta, o neutralnym pH i tworzy doskonałe warunki dla rozwoju tołpygi pstrej.

Gleba:

Położony na obszarze górskim wyznaczony obszar geograficzny odznacza się jednak pewnymi właściwościami typowymi dla równin. Gleby w gospodarstwach rybackich położonych na wyznaczonym obszarze geograficznym mają charakter hydromorficzny i obejmują bagna (gleby glejowe, czarnoziemy) i podmokłe łąki, które sprzyjają rozwojowi organizmów, którymi żywi się ten gatunek ryb.

Chronione obszary wiejskie:

Produkcja „Novac afumat din Ţara Bârsei” jest ściśle związana z jego miejscem pochodzenia na wyznaczonym obszarze geograficznym, na którym, dzięki bliskości obszarów zalewowych rzeki Aluty i jej dopływów, znajdują się źródła wody niezbędne do hodowli ryb.

Na wielkość produkcji i jakość tołpygi pstrej korzystnie wpływa rodzaj gleb, na jakich położone są gospodarstwa rybackie oraz różnorodność i jakość naturalnych zasobów pożywienia.

Czynnik ludzki

Wysoka wydajność (300 kg/ha) sprzyja przetwórstwu i konserwacji tołpygi pstrej. Jedną z metod przetwórstwa jest wędzenie na gorąco, stosowane od wieków.

Większość czynności związanych z produkcją „Novac afumat din Ţara Bârsei” wykonuje się ręcznie. To oznacza, że doświadczenie i umiejętności miejscowej ludności odgrywają ważną rolę.

W trakcie produkcji, na etapach które decydują o właściwościach produktu, stosowane są stare miejscowe techniki solenia i wędzenia.

Specyfika produktu

Poniżej wymieniono charakterystyczne właściwości „Novac afumat din Ţara Bârsei”:

niska zawartość tłuszczu (co najwyżej 4 %) w porównaniu do zawartości tłuszczu w rybach hodowanych w gospodarstwach rybackich położonych poza wyznaczonym obszarem geograficznym, z uwagi na powolne tempo wzrostu tołpygi pstrej w wodzie, która charakteryzuje się niskimi temperaturami (latem maksymalnie 24 °C),

zwarta struktura filetów na skutek stosowanego pożywienia; jakość planktonu zależy od czynników naturalnych takich jak czystość wody i hydromorficzny charakter gleb, które są charakterystyczne dla tego obszaru i które sprzyjają rozwojowi organizmów stanowiących pożywienie tego gatunku ryb,

przyjemny aromat, jaki nadaje produktowi wędzenie na gorąco, w trakcie którego wykorzystuje się trociny bukowe pochodzące z wyznaczonego obszaru geograficznego,

zazwyczaj filety tołpygi pstrej uzyskane poza wyznaczonym obszarem geograficznym pochodzą od ryb o dwuletnim cyklu wzrostu i ważą ponad 4 000 g.

Czynniki naturalne wyznaczonego obszaru geograficznego wpływają na właściwości produktu. Jednak to dopiero połączenie tych czynników naturalnych i doświadczenia w praktykach hodowli ryb i wędzenia filetów nadaje produktowi jego unikalny charakter.

Od niepamiętnych czasów ludzie z tego obszaru łowili ryby i konserwowali je za pomocą wędzenia na gorąco w dymie z trocin bukowych. Tradycyjna metoda wędzenia na gorąco stanowi podstawę procesu konserwacji. Wędzenie i gotowanie odbywają się w pomieszczeniu w temperaturze 75–80 °C, przy czym wnętrze produktu osiąga temperaturę 70 °C, przynajmniej na 5 minut przy 25 % wilgotności.

Na tematycznych targach konsumenci doceniają właściwości filetów z tołpygi pstrej wędzone na gorąco.

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

www.madr.ro

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-sarcini-novac-afumat-din-tara-barsei-igp-.pdf


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.


Sprostowania

9.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/31


Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków – „Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR)” na 2017 r.

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C401 z dnia 29 października 2016 r. )

(2016/C 459/13)

Strona 18, pkt 9 akapit pierwszy:

zamiast:

„Różne narzędzia i działania z zakresu komunikacji wchodzące w zakres działania informacyjnego powinny być ze sobą połączone, charakteryzować się przejrzystą koncepcją i jasno określać cele do realizacji. Powinny one wywierać znaczny wpływ, który można będzie zmierzyć za pomocą odpowiednich wskaźników określonych w pkt 11.4.”,

powinno być:

„Różne narzędzia i działania z zakresu komunikacji wchodzące w zakres działania informacyjnego powinny być ze sobą połączone, charakteryzować się przejrzystą koncepcją i jasno określać cele do realizacji.”.

Strona 20, pkt 11.1 lit. e) akapit czwarty:

zamiast:

„W przypadku zamówienia o wartości powyżej 70 000 EUR […]”,

powinno być:

„W przypadku zamówienia o wartości powyżej 60 000 EUR […]”.