ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 457A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
8 grudnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2016/C 457 A/01

Ogłoszenie o konkursach otwartych — EPSO/AD/332/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka hiszpańskiego (ES) — EPSO/AD/333/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL) — EPSO/AD/334/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka włoskiego (IT) — EPSO/AD/335/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka litewskiego (LT) — EPSO/AD/336/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka maltańskiego (MT) — EPSO/AD/337/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka szwedzkiego (SV)

1


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

8.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 457/1


OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

EPSO/AD/332/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka hiszpańskiego (ES)

EPSO/AD/333/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL)

EPSO/AD/334/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka włoskiego (IT)

EPSO/AD/335/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka litewskiego (LT)

EPSO/AD/336/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka maltańskiego (MT)

EPSO/AD/337/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka szwedzkiego (SV)

(2016/C 457 A/01)

Termin składania zgłoszeń: 12 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte na podstawie testów w celu stworzenia list rezerwowych kandydatów, spośród których Parlament Europejski i Rada będą rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska prawników lingwistów (grupa funkcyjna AD).

Niniejsze ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami stanowi prawnie wiążące zasady niniejszych procedur naboru.

Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych znajdują się w ZAŁĄCZNIKU III

Pożądana liczba laureatów w poszczególnych konkursach:

EPSO/AD/332/16 – ES:

8

EPSO/AD/333/16 – EL:

8

EPSO/AD/334/16 – IT:

8

EPSO/AD/335/16 – LT:

9

EPSO/AD/336/16 – MT:

9

EPSO/AD/337/16 – SV:

10

Niniejsze ogłoszenie dotyczy kilku konkursów. Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego z nich. Wyboru należy dokonać w momencie rejestracji elektronicznej. Po zatwierdzeniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną nie ma możliwości zmiany.

JAKIE BĘDĄ MOJE OBOWIĄZKI?

Prawnicy lingwiści zatrudniani przez Parlament Europejski i Radę mają weryfikować teksty prawne/ustawodawcze w języku konkursowym, w oparciu o co najmniej dwa inne języki, oraz udzielać porad w zakresie techniki prawodawczej.

Więcej informacji o typowych zadaniach znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I

CZY SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE?

Kandydat musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki w chwili przesyłania zgłoszenia.

Warunki ogólne

korzystanie z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE

uregulowany stosunek do służby wojskowej

odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków

Warunki szczegółowe:

języki

język 1: znajomość języka konkursowego na poziomie co najmniej C2

język 2: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1

język 3: znajomość języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego lub włoskiego na poziomie co najmniej C1; musi to być język inny niż język 1 kandydata

Językiem 2 musi być obowiązkowo język angielski. Kandydat musi wypełnić zgłoszenie w swoim języku 2.

Oryginalne wersje dokumentów, z którymi mają do czynienia przedmiotowe służby, są sporządzane niemal wyłącznie w języku angielskim i wykorzystywane jako podstawa weryfikacji prawno-językowej w innych językach.

Laureaci zatrudnieni w wyniku tych konkursów będą zatem pracowali głównie z dokumentami w języku angielskim. Pozostałe możliwości wyboru języka 3 odzwierciedlają operacyjne potrzeby służb.

Szczegółowe informacje o poziomach znajomości języków znajdują się w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

Warunki szczegółowe:

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje o szczególnych kwalifikacjach wymaganych w każdym konkursie znajdują się w ZAŁĄCZNIKU II

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA NABORU?

1.    Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Po zatwierdzeniu zgłoszenia w wymaganym terminie kandydat zostanie zaproszony do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane w następujący sposób:

Test

Język

Pytania

Czas trwania

Wymagane minimum

Rozumienie tekstu pisanego

Język 1

20 pytań

35 min

10/20

Operowanie danymi liczbowymi

Język 1

10 pytań

20 min

Operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne łącznie: 8/20

Myślenie abstrakcyjne

Język 1

10 pytań

10 min

Rozumienie języka

Język 2

12 pytań

25 min

7/12

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Zdobytych w nich punktów nie dodaje się do punktów uzyskanych w pozostałych testach organizowanych w ramach oceny zintegrowanej.

Liczba kandydatów zaproszonych do egzaminu z tłumaczenia pisemnego będzie w  przybliżeniu siedmiokrotnie, lecz nie więcej niż ośmiokrotnie większa niż pożądana liczba laureatów w każdym konkursie.

2.    Egzamin z tłumaczenia pisemnego

Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w komputerowych testach wielokrotnego wyboru, zostaną zaproszeni do egzaminu z tłumaczenia pisemnego w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Test

Język

Czas trwania

Wymagane minimum

Tłumaczenie tekstu prawnego

Z języka 2 na język 1

2 godziny

40/80

Punkty zdobyte na egzaminie z tłumaczenia pisemnego zostaną dodane do punktów zdobytych podczas oceny zintegrowanej, dając łączną ocenę kandydata.

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu, kandydat musi uzyskać jak najwyższy całkowity wynik w tym egzaminie.

Liczba kandydatów zaproszonych do testów w ramach oceny zintegrowanej będzie maksymalnie cztery razy większa niż pożądana liczba laureatów dla każdego konkursu.

3.    Ocena zintegrowana

Kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w egzaminie z tłumaczenia pisemnego, zostaną zaproszeni do testów oceny zintegrowanej trwających półtora dnia, najprawdopodobniej do Brukseli . Testy na tym etapie odbywać się będą w  językach 1, 2 i 3 kandydata.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzanych będzie osiem kompetencji ogólnych oraz wymagane w niniejszym konkursie kompetencje szczególne za pomocą 4 testów (rozmowa badająca poziom kompetencji i zadanie do wykonania w zespole (w języku 2), prezentacja ustna wraz z sesją pytań i odpowiedzi na temat kompetencji zawodowych kandydata, w tym znajomości prawa Unii Europejskiej, w celu dokonania oceny kompetencji ogólnych i szczególnych (w języku 1) oraz streszczenie tekstu (z języka 3 na język 1) zgodnie z poniższą tabelą:

Kompetencja

Test

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Prezentacja ustna

Ćwiczenie w grupie

2.

Komunikacja

Prezentacja ustna

Rozmowa badająca poziom kompetencji

3.

Jakość i wydajność pracy

Prezentacja ustna

Rozmowa badająca poziom kompetencji

4.

Nauka i rozwój osobisty

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Prezentacja ustna

Ćwiczenie w grupie

6.

Odporność

Prezentacja ustna

Rozmowa badająca poziom kompetencji

7.

Umiejętność pracy w zespole

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji

8.

Zdolności przywódcze

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji

Wymagane minimum

3/10 za każdą kompetencję i 40/80 ogółem


Kompetencja

Test

Kompetencje szczególne w dziedzinie konkursu

Prezentacja ustna

Streszczenie w języku 1 tekstu zredagowanego w języku 3

Wymagane minimum

20/40

30/60

4.    Lista rezerwowa

Po sprawdzeniu dokumentów załączonych do formularzy zgłoszeniowych komisja konkursowa sporządzi dla każdego z konkursów listę rezerwową , na której umieści nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie i którzy po zakończeniu oceny zintegrowanej mają najwyższą całkowitą liczbę punktów. Nazwiska umieszczane są według liczby zdobytych punktów, do momentu, gdy osiągnięta zostanie pożądana liczba laureatów. Nazwiska na liście będą wymienione w porządku alfabetycznym.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu do dnia:

12 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego.


ZAŁĄCZNIK I

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Instytucje Unii Europejskiej zatrudniają wysoko wykwalifikowanych prawników, którzy muszą być w stanie weryfikować teksty prawne Unii Europejskiej w języku konkursowym, w oparciu o co najmniej dwa inne języki, oraz udzielać porad w zakresie techniki prawodawczej, tak aby zapewnić wysoką jakość redagowania aktów prawnych Unii Europejskiej. Przy wykonywaniu swoich obowiązków prawnicy lingwiści korzystają ze standardowych narzędzi informatycznych i biurowych.

Prawnicy lingwiści obserwują przebieg procesu ustawodawczego na wszystkich jego etapach i występują w roli doradców, sprawdzając jakość ustawodawstwa i przestrzeganie zasad prezentacji tekstów ustawodawczych. Sprawdzają oni ponadto w języku konkursowym teksty ustawodawcze (już przetłumaczone i zweryfikowane) pod kątem spójności językowej i prawnej z pozostałymi wersjami językowymi. Praca na stanowisku prawnika lingwisty oznacza częste kontakty z osobami zaangażowanymi w procedurę ustawodawczą.

Koniec ZAŁĄCZNIKA I, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


ZAŁĄCZNIK II

KWALIFIKACJE WYMAGANE W POSZCZEGÓLNYCH KONKURSACH

EPSO/AD/332/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka hiszpańskiego (ES)

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa hiszpańskiego:

Graduado en Derecho o Licenciado en Derecho.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV

EPSO/AD/333/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL)

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim w dziedzinie prawa w języku greckim, potwierdzony następującym dyplomem:

Πτυχίο νομικής.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV

EPSO/AD/334/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka włoskiego (IT)

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa włoskiego:

Laurea in giurisprudenza (laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale).

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV

EPSO/AD/335/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka litewskiego (LT)

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa litewskiego:

Teisės bakalauro ar teisės magistro diplomas arba juos atitinkantis diplomas, suteikiantis teisininko kvalifikaciją.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV

EPSO/AD/336/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka maltańskiego (MT)

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów w dziedzinie prawa maltańskiego:

Diploma ta’ Nutar Pubbliku (N.P.)

Dottorat fil-Liġi (LL.D.).

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV

EPSO/AD/337/16 – Prawnicy lingwiści (AD 7) języka szwedzkiego (SV)

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim w dziedzinie prawa w języku szwedzkim, potwierdzony jednym z niżej wymienionych dyplomów:

Juridisk universitetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexamen eller motsvarande.

W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV

Koniec ZAŁĄCZNIKA II, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


ZAŁĄCZNIK III

PRZEPISY OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KONKURSÓW OTWARTYCH

Wszelkie odniesienia w ramach procedur rekrutacyjnych organizowanych przez EPSO do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.

SPIS TREŚCI

1.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ? 9

1.1.

Kompetencje ogólne 9

1.2.

Warunki ogólne 10

1.3.

Warunki szczegółowe 10

1.4.

Znajomość języków 11

2.

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE? 11

2.1.

Rozwiązywanie testów interaktywnych przez kandydata 11

2.2.

Utworzenie konta EPSO 11

2.3.

Wypełnienie zgłoszenia elektronicznego 11

2.4.

Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach 12

3.

PROCEDURA NABORU 12

3.1.

Komisja konkursowa 12

3.2.

Wstępne komputerowe testy wielokrotnego wyboru 13

3.3.

Kontrola spełniania warunków udziału 13

3.4.

Wybór na podstawie kwalifikacji (Talent Screener) 14

3.5.

Testy pośrednie 14

3.6.

Ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre) 14

3.7.

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału 15

4.

LAUREACI/ZATRUDNIENIE 15

4.1.

Lista rezerwowa 15

4.2.

Paszport kompetencji 16

5.

KOMUNIKACJA 16

5.1.

Komunikacja z EPSO 16

5.2.

Komunikacja z komisjami konkursowymi 16

5.3.

Ochrona danych 16

5.4.

Dostęp do informacji 16

5.5.

Automatyczne ujawnianie informacji 17

5.6.

Udzielanie informacji na wniosek 17

6.

SKARGI 17

6.1.

Kontakt z EPSO 17

6.2.

Kwestie techniczne 18

6.3.

Błąd w komputerowych testach wielokrotnego wyboru 18

6.4.

Wnioski o weryfikację 18

6.5.

Skargi administracyjne 19

6.6.

Sądowa procedura odwoławcza 19

6.7.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 20

6.8.

Dyskwalifikacja 20

WPROWADZENIE

Instytucje Unii Europejskiej (UE) dokonują naboru urzędników w drodze konkursów otwartych opartych na testach, w których kandydaci wzajemnie ze sobą konkurują, które zapewniają równe traktowanie i nabór na podstawie kryteriów merytorycznych oraz dają wszystkim kandydatom, którzy spełniają warunki udziału, szansę wykazania się swoimi zdolnościami.

Zadanie naboru nowych urzędników należy do Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), odpowiedzialnego za wszystkie aspekty organizacji konkursów otwartych, oraz komisji konkursowych, które określają i zatwierdzają testy oraz oceniają kandydatów. Podstawową zasadą, na jakiej opiera się ten system, jest to, że decyzje dotyczące naboru powinny być podejmowane w sposób niezależny i wolny od jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu.

1.   KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

1.1.   Kompetencje ogólne

Instytucje UE poszukują utalentowanych, zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych w swojej dziedzinie kandydatów, którzy są w stanie wykazać, że posiadają następujące kompetencje ogólne:

umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów: dostrzeganie najważniejszych faktów w skomplikowanych zagadnieniach oraz znajdowanie kreatywnych i praktycznych rozwiązań,

komunikacja: jasne i precyzyjne wyrażanie się, zarówno w mowie, jak i na piśmie,

jakość i wydajność pracy: podejmowanie osobistej odpowiedzialności i wykazywanie się inicjatywą przy wykonywaniu zadań zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur,

nauka i rozwój osobisty: rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności oraz znajomości organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje,

ustalanie priorytetów i organizacja: przywiązywanie największej wagi do najważniejszych zadań, wykazywanie się elastycznością i efektywne organizowanie swojej pracy,

odporność: skuteczne działanie pomimo dużego natężenia pracy, skuteczne radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i dostosowywanie się do zmieniającego się środowiska pracy,

umiejętność pracy w zespole: umiejętność współpracy z bezpośrednimi współpracownikami lub pracownikami innych jednostek organizacyjnych i szanowanie różnic między ludźmi, oraz

zdolności przywódcze (tylko dla administratorów): zarządzanie, zachęcanie do rozwoju oraz motywowanie do osiągania wyników.

1.2.   Warunki ogólne

Określone poniżej ogólne warunki udziału są takie same dla wszystkich konkursów otwartych, z zastrzeżeniem szczególnych odstępstw określonych w danym ogłoszeniu o konkursie, np. w odniesieniu do państw przystępujących do UE. Kandydat musi:

korzystać z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE,

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, oraz

posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania obowiązków, które zostaną mu powierzone.

Jedynym ograniczeniem wieku dla kandydatów do konkursów otwartych jest wiek emerytalny urzędników UE, określony w Regulaminie pracowniczym (zob. strona internetowa EPSO: www.eu-careers.eu).

Kandydat musi przedstawić dokument urzędowy poświadczający jego obywatelstwo, np. paszport lub dokument tożsamości, który musi zachować ważność w dniu, w którym upływa termin dokonywania zgłoszeń. Dokumenty potwierdzające dotyczące pozostałych dwóch punktów powyżej zasadniczo są wymagane tylko na etapie zatrudniania.

1.3.   Warunki szczegółowe

Warunki szczegółowe dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego są różne w zależności od wymaganego profilu i zostaną określone w ogłoszeniu o konkursie. W zgłoszeniu kandydat powinien podać jak najwięcej informacji dotyczących swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (jeśli jest ono wymagane), tak aby komisja konkursowa była w stanie ocenić ich przydatność w kontekście określonych obowiązków.

a)

Dyplomy lub zaświadczenia: Dyplomy wydane w krajach nienależących do UE muszą zostać uznane przez organ urzędowy w jednym z państw członkowskich UE (np. przez ministerstwo edukacji w państwie kandydata). Uwzględnione zostaną różnice między systemami kształcenia.

W odniesieniu do kształcenia pomaturalnego oraz szkoleń technicznych, zawodowych lub specjalistycznych należy określić przedmioty objęte programem nauczania lub szkolenia, czas trwania nauki oraz podać, czy kurs był prowadzony w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin lub czy był to kurs wieczorowy.

b)

Doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane) będzie uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy będzie związane z charakterem przyszłych obowiązków oraz jeśli wiązało się z:

rzeczywistą i efektywną pracą,

wynagrodzeniem,

stosunkiem podporządkowania lub świadczeniem usługi, oraz

po spełnieniu następujących warunków:

praca w ramach wolontariatu: jeśli była wykonywana za wynagrodzeniem oraz obejmowała podobną liczbę godzin tygodniowo i była świadczona w podobnym wymiarze czasu jak w przypadku klasycznego zatrudnienia,

staże: jeśli były wykonywane za wynagrodzeniem,

obowiązkowa służba wojskowa: odbyta przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu i nieprzekraczająca ustawowego czasu jej trwania w danym państwie członkowskim,

urlop macierzyński/ojcowski/adopcyjny: jeżeli był przewidziany w umowie o pracę,

doktorat: w okresie nie dłuższym niż 3 lata, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora i niezależnie od tego, czy za pracę nad nim było wypłacane wynagrodzenie, oraz

praca w niepełnym wymiarze godzin: przeliczana proporcjonalnie, stosownie do faktycznie przepracowanego czasu, np. praca na pół etatu przez sześć miesięcy zostanie zaliczona jako trzy miesiące.

Wszystkie okresy działalności zawodowej należy udokumentować oryginałami lub potwierdzonymi kopiami następujących dokumentów:

referencje wystawione przez byłego i obecnego pracodawcę (pracodawców) ze wskazaniem charakteru i zakresu pełnionych obowiązków oraz daty ich rozpoczęcia i zakończenia, opatrzone urzędowym nagłówkiem i pieczęcią firmową oraz imieniem, nazwiskiem i podpisem osoby odpowiedzialnej, lub

(jeżeli nie ma możliwości załączenia referencji) umowa (umowy) o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty oraz ze szczegółowym opisem pełnionych obowiązków,

(w przypadku działalności zawodowej bez stałego wynagrodzenia, tj. osób pracujących na własny rachunek, wykonujących wolne zawody itp.) faktury lub zamówienia z wyszczególnieniem wykonanych zadań lub wszelkie inne stosowne potwierdzające dokumenty urzędowe,

(w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe) dokumenty poświadczające liczbę dni przepracowanych jako tłumacz konferencyjny oraz języki, z których i na które kandydat tłumaczył jako tłumacz konferencyjny.

1.4.   Znajomość języków

Zgodnie z regulaminem pracowniczym kandydat musi mieć przynajmniej gruntowną znajomość (poziom C1 według CEFR (1)) jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalającą znajomość (poziom B2 według CEFR) innego języka urzędowego UE.

Szczegółowe wymagania językowe zależą od profilu i będą opisane w ogłoszeniu o konkursie. Szczególnie w przypadku profili lingwistów wymagana może być znajomość większej liczby języków.

Zasadniczo nie wymaga się przedstawiania żadnych dokumentów poświadczających znajomość języków, z wyjątkiem niektórych profili lingwistów (zob. sekcja 1.3) i profili specjalistycznych.

2.   JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE?

2.1.   Rozwiązywanie testów interaktywnych przez kandydata

W zależności od konkursu kandydat może zostać poproszony o rozwiązanie testów interaktywnych służących do samooceny swoich wyobrażeń na temat pracy w instytucjach UE lub swoich umiejętności, testowanych następnie podczas konkursu. Testy te pozwolą kandydatowi zorientować się, czy jest on odpowiednią osobą do pracy w instytucjach UE oraz jaki poziom wiedzy wymagany jest na testach wstępnych.

2.2.   Utworzenie konta EPSO

Konto EPSO można utworzyć na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu). Jest ono potrzebne do:

wysyłania i śledzenia zgłoszeń,

otrzymywania wiadomości z EPSO, oraz

przechowywania danych osobowych.

Zezwala się na utworzenie tylko jednego konta EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń. Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury naboru, jeśli EPSO stwierdzi, że posiada on więcej niż jedno konto (zob. sekcja 6.8).

2.3.   Wypełnienie zgłoszenia elektronicznego

Zgłoszenia należy składać na stronie internetowej EPSO w języku(-ach), jaki(e) określono w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku niektórych dziedzin lub profili ogłoszonych w tym samym czasie kandydat może zgłosić się tylko do jednej dziedziny lub jednego profilu. Jest to wyraźnie wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

W zależności od konkursu kandydat może zostać poproszony o podanie informacji na temat:

posiadanych dyplomów/kwalifikacji,

posiadanego doświadczenia zawodowego (o ile jest wymagane),

motywacji do ubiegania się o dane stanowisko,

znajomości języków urzędowych UE,

szczególnego doświadczenia i kwalifikacji (zob. sekcja 3.4), lub

wszelkich specjalnych dostosowań, jakich kandydat potrzebuje, aby przystąpić do testów (zob. sekcja 2.4).

Wszystkie ogólne i szczegółowe warunki udziału muszą być spełnione w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie. Zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego przez kandydata stanowi jednocześnie oświadczenie, że spełnia on takie warunki. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji. Za wypełnienie i przesłanie swojego zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat.

2.4.   Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach

W swoich procedurach naboru EPSO konsekwentnie stosuje politykę równych szans w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich kandydatów.

EPSO podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby kandydaci niepełnosprawni i ze szczególnymi potrzebami mogli brać udział w konkursach na takich samych warunkach jak inni kandydaci.

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują. Jeżeli niepełnosprawność lub choroba wystąpią u kandydata po upływie terminu składania formularzy zgłoszeniowych, kandydat powinien jak najszybciej powiadomić o tym EPSO, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Należy zauważyć, że aby wniosek kandydata został rozpatrzony, będzie musiał on przesłać EPSO zaświadczenie wystawione przez organ krajowy lub orzeczenie lekarskie. Dostarczone dokumenty zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną niezbędne udogodnienia.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym oraz na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu).

Więcej informacji można uzyskać od zespołu „EPSO-accessibility team”:

pocztą elektroniczną (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksem (+ 32 22998081), lub

pocztą na adres:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

3.   PROCEDURA NABORU

3.1.   Komisja konkursowa

Porównaniem i wyborem najlepszych kandydatów na podstawie ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji w świetle wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie zajmuje się powołana w tym celu komisja konkursowa. Członkami komisji konkursowych są urzędnicy, w połowie wyznaczeni przez administrację (dział kadr), a w połowie przez komitety pracownicze. Imiona i nazwiska członków komisji publikowane są na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu).

3.2.   Wstępne komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Komisja konkursowa określa poziom trudności komputerowych testów wielokrotnego wyboru i zatwierdza ich treść na podstawie propozycji EPSO. Testy sprawdzane są komputerowo.

W konkursach dla specjalistów, które obejmują nabór na podstawie kwalifikacji (zob. sekcja 3.4), testy wielokrotnego wyboru organizowane są na etapie testów wstępnych jedynie w przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza określony próg. Próg ten określany jest przez dyrektora EPSO jako organ powołujący po upływie terminu składania kandydatur i publikowany na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu). W konkursach obejmujących kilka różnych dziedzin może być on różny dla poszczególnych dziedzin. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza progu, testy te zostaną zorganizowane podczas oceny zintegrowanej/na etapie oceny zintegrowanej.

W zależności od profilu komputerowe testy wielokrotnego wyboru mogą obejmować:

test rozumienia tekstu pisanego: ma on na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia i rozumienia komunikatów werbalnych,

test operowania danymi liczbowymi: ma on na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych,

test myślenia abstrakcyjnego: ma on na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia i rozumienia relacji między pojęciami, które nie zawierają elementów językowych, przestrzennych lub liczbowych,

test sytuacyjny: ma on na celu ocenę typowego zachowania w środowisku pracy,

test umiejętności językowych, oraz

test szczególnych umiejętności zawodowych.

Kandydat musi zarezerwować termin testów wielokrotnego wyboru zgodnie z instrukcjami otrzymanymi za pośrednictwem konta EPSO i znajdującymi się na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), chyba że otrzyma on inne instrukcje.

Zazwyczaj kandydat ma do wyboru kilka dat, w których można przystąpić do testów w różnych miejscach. Okresy rezerwowania terminu i przeprowadzania testów są ograniczone. Kandydat, który nie zarezerwował terminu lub nie wziął udziału w testach, zostanie zdyskwalifikowany z konkursu (zob. sekcja 6.8).

3.3.   Kontrola spełniania warunków udziału

EPSO sprawdza, czy zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu kandydata spełnia on ogólne warunki udziału w konkursie określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa sprawdza zgodność zgłoszenia ze szczegółowymi warunkami udziału. Na późniejszym etapie informacje podane w zgłoszeniu zostaną zweryfikowane w oparciu o dokumenty potwierdzające (chyba że w ogłoszeniu o konkursie podano inaczej). Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków udziału wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zostaną wykluczeni.

Jeżeli konkurs obejmuje testy wstępne wielokrotnego wyboru (zob. sekcja 3.2), kontrola spełniania warunków udziału następuje po zakończeniu tych testów, chyba że określono inaczej.

Liczba kandydatów zaproszonych do następnego etapu procedury naboru jest określana albo w ogłoszeniu o konkursie, albo przez dyrektora EPSO jako organ powołujący.

Jeśli testy wielokrotnego wyboru organizowane są jako pierwsze, zgłoszenia kandydatów będą sprawdzane w porządku malejącym, według liczby punktów zdobytych w tych testach, do momentu, gdy liczba kandydatów spełniających warunki udziału w konkursie osiągnie próg określony dla każdej dziedziny przez EPSO działające jako organ powołujący. Zgłoszenia pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru nie są organizowane jako pierwsze, zgłoszenia wszystkich kandydatów zostaną sprawdzone pod kątem spełniania warunków udziału w konkursie.

W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, zaproszeni zostaną wszyscy ci kandydaci. Po osiągnięciu wymaganej liczby zgłoszenia pozostałych kandydatów nie są sprawdzane.

3.4.   Wybór na podstawie kwalifikacji (Talent Screener)

W przypadku większości profili specjalistycznych kandydat musi przejść przez etap „Talent Screener”, mający na celu wyłonienie kandydatów, których kwalifikacje – przede wszystkim dyplomy i doświadczenie zawodowe – w najwyższym stopniu odpowiadają przyszłym obowiązkom.

Wszyscy kandydaci biorący udział w danym konkursie odpowiadają na ten sam zestaw pytań w sekcji „Talent Screener” formularza zgłoszeniowego. W ten sposób komisja konkursowa może dokonać obiektywnej oceny porównywalnych atutów wszystkich kandydatów w sposób ustrukturyzowany.

Etap „Talent Screener” następuje po sprawdzeniu spełniania przez kandydatów warunków udziału w konkursie, chyba że w ogłoszeniu o konkursie podano inaczej. Komisja konkursowa ocenia jedynie tych kandydatów, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie. Ocena ta odbywa się wyłącznie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez kandydata w sekcji „Talent Screener”. Kandydat powinien więc zawrzeć tam wszystkie odpowiednie informacje, nawet jeśli podał je już w innych sekcjach zgłoszenia.

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności ustala współczynnik ważności (o wartości od 1 do 3) dla każdego z pytań zgodnie z ich wagą, a następnie przyznaje od 0 do 4 punktów za każdą odpowiedź. Punkty są mnożone przez współczynnik ważności dla każdego pytania i dodawane.

Do następnego etapu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali najwyższą całkowitą liczbę punktów. Ich liczba jest określona w ogłoszeniu o konkursie i publikowana na stronie internetowej EPSO. Wszyscy kandydaci, którzy uplasowali się na ostatnim miejscu z jednakowym wynikiem, przechodzą do następnego etapu.

3.5.   Testy pośrednie

Treść tych testów jest zatwierdzana przez komisję konkursową. W zależności od konkursu mogą one obejmować następujące elementy:

symulacja typu e-tray: test komputerowy, w trakcie którego kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań na podstawie dokumentacji przesłanej na skrzynkę poczty elektronicznej,

test wstępny tłumaczenia ustnego: symultaniczne tłumaczenie ustne nagranej wypowiedzi, ewentualnie z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych,

testy tłumaczenia ustnego: konsekutywne i symultaniczne tłumaczenie ustne,

zdalna rozmowa: ma na celu ocenę szczególnych umiejętności kandydata w danej dziedzinie lub umiejętności ustnego porozumiewania się w drugim języku,

testy wstępne tłumaczenia pisemnego: tłumaczenie na główny język konkursowy tekstu zredagowanego w innym wybranym przez kandydata języku lub językach, lub

testy sprawdzające rozumienie języka składające się z pytań wielokrotnego wyboru.

3.6.   Ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre)

Ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej zwykle odbywa się w Brukseli lub w Luksemburgu i może trwać jeden dzień lub dłużej. Aby otrzymać paszport kompetencji i spełnić warunki umożliwiające znalezienie się na liście rezerwowej, kandydat musi przystąpić do wszystkich testów. Sprawdzane będą zarówno ogólne (zob. sekcja 1.1), jak i szczególne kompetencje kandydatów (dotyczące obowiązków na stanowisku, o które się ubiegają).

Treść testów oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej jest zatwierdzana przez komisję konkursową. W zależności od konkursu mogą one obejmować następujące elementy:

studium przypadku: test pisemny opracowany na podstawie odpowiedniego scenariusza, w trakcie którego kandydat musi ustosunkować się do różnych problemów lub rozwiązać je wyłącznie w oparciu o dostarczone informacje,

prezentacja ustna: ćwiczenie indywidualne obejmujące analizę i prezentację, w trakcie którego kandydat musi przedstawić rozwiązanie fikcyjnego problemu związanego z pracą. Kandydat musi przeanalizować otrzymaną dokumentację, a następnie wygłosić swoją prezentację przed wąskim gronem,

rozmowa badająca poziom kompetencji: ćwiczenie indywidualne, którego celem jest zgromadzenie, w sposób ustrukturyzowany, istotnych informacji na temat ogólnych lub (w przypadku konkursów specjalistycznych) szczególnych umiejętności kandydata, w oparciu o doświadczenie nabyte przez kandydata w przeszłości,

ćwiczenie w grupie: po samodzielnym przyswojeniu sobie określonej ilości informacji kandydaci spotykają się w celu przedyskutowania wyciągniętych przez siebie wniosków i wypracowania wspólnej decyzji,

symulacja typu e-tray: test komputerowy, w trakcie którego kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań na podstawie dokumentacji przesłanej na skrzynkę poczty elektronicznej,

testy sprawdzające praktyczną znajomość języków,

inne ćwiczenia sprawdzające szczególne umiejętności,

testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi, myślenie abstrakcyjne oraz testy sytuacyjne (o ile nie zorganizowano ich na etapie testów wstępnych).

3.7.   Potwierdzenie spełnienia warunków udziału

Zanim nazwisko kandydata zostanie umieszczone na liście rezerwowej, na podstawie załączonych dokumentów potwierdzone zostanie, czy spełnia on warunki udziału w konkursie (zob. 4.1). Listę sporządza się, sprawdzając spełnianie przez kandydatów warunków udziału w porządku malejącym według punktów posiadanych przez nich po ocenie zintegrowanej/etapie oceny zintegrowanej, do momentu osiągnięcia wymaganej liczby kandydatów. Po osiągnięciu wymaganej liczby dokumenty potwierdzające pozostałych kandydatów nie są sprawdzane.

Kandydat zostanie poinformowany, jakie dokumenty potwierdzające należy przedłożyć i kiedy. Jeżeli kandydat został zaproszony do testów oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej w Brukseli, zwykle musi przywieźć oryginały dokumentów, które zostaną zeskanowane i zwrócone mu tego samego dnia. Jeżeli testy oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej będą przeprowadzane w innym miejscu, szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane wraz z zaproszeniem.

Jeżeli dane przekazane przez kandydata w zgłoszeniu nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, kandydat może zostać zdyskwalifikowany z konkursu. Na każdym etapie procedury kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów.

4.   LAUREACI/ZATRUDNIENIE

4.1.   Lista rezerwowa

Celem konkursu nie jest obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie bazy danych („listy rezerwowej”), z której instytucje UE mogą rekrutować przyszłych urzędników.

Komisja konkursowa sporządza listę rezerwową zawierającą nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów. Pożądana liczba laureatów jest określona w ogłoszeniu o konkursie. Wszyscy kandydaci, którzy uplasowali się na ostatnim miejscu z jednakowym wynikiem, zostaną wpisani na listę rezerwową. Lista zostaje następnie przekazana do instytucji UE. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje kandydatowi żadnej gwarancji ani prawa do zatrudnienia.

Lista rezerwowa wraz z informacją o okresie jej ważności jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach okres ważności listy może zostać przedłużony. Ewentualna decyzja o przedłużeniu ważności listy publikowana jest wyłącznie na stronie EPSO.

Na życzenie laureata jego nazwisko nie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Wniosek w tej sprawie musi wpłynąć do EPSO najpóźniej 10 dni kalendarzowych po dniu, w którym kandydatom przekazano wyniki za pośrednictwem ich kont EPSO.

4.2.   Paszport kompetencji

Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział we wszystkich testach oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej i którzy nie zostali zdyskwalifikowani (zob. sekcja 6.8), otrzymają tzw. paszport kompetencji, który zawiera informację zwrotną (opis i punktację) na temat wyników uzyskanych w trakcie oceny zintegrowanej/na etapie oceny zintegrowanej.

Paszporty kompetencji laureatów zostaną udostępnione instytucjom UE do celów procedury rekrutacyjnej i kierowania rozwojem kariery zawodowej.

5.   KOMUNIKACJA

5.1.   Komunikacja z EPSO

Kandydat powinien sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu, by śledzić swoje postępy w konkursie. Jeżeli kandydat nie jest w stanie sprawdzić swojego konta z powodu problemów technicznych na stronie EPSO, jest on zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO za pośrednictwem sekcji „contact us” („Kontakt”) na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu).

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostarczenia informacji, które zostały już jasno określone w ogłoszeniu o konkursie, załącznikach do niego oraz na stronie internetowej EPSO, w tym w dziale „Najczęściej zadawane pytania”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym w zgłoszeniu), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

EPSO stosuje zasady kodeksu dobrego postępowania administracyjnego http://ec.europa.eu/transparency/code/index_pl.htm (opublikowane w Dzienniku Urzędowym). Na tej podstawie zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wszelkiej niewłaściwej korespondencji (powtarzalnej, obraźliwej lub bezprzedmiotowej).

5.2.   Komunikacja z komisjami konkursowymi

Aby zagwarantować niezależność komisji konkursowej, osobom spoza komisji, w tym kandydatom, surowo zabrania się wszelkich prób nawiązania kontaktu z członkami komisji, chyba że dotyczy to testów wymagających bezpośredniego kontaktu między kandydatami i komisją.

Kandydaci pragnący przedstawić swój punkt widzenia lub dochodzić swoich praw muszą zrobić to na piśmie, przesyłając korespondencję skierowaną do komisji konkursowej do EPSO, które przekaże ją komisji. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interwencje podjęte przez kandydatów, wykraczające poza te procedury, są zabronione i mogą skutkować dyskwalifikacją z konkursu.

W szczególności powiązanie rodzinne między kandydatem i członkiem komisji konkursowej powoduje konflikt interesów. Komisje konkursowe proszone są o zgłaszanie EPSO takich przypadków bezzwłocznie po stwierdzeniu występowania takiego konfliktu. EPSO oceni każdy przypadek indywidualnie i podejmie odpowiednie kroki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członków komisji konkursowej i dyskwalifikację kandydata z konkursu (zob. sekcja 6.8).

5.3.   Ochrona danych

EPSO gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane testowe, przetworzone w celu zachowania anonimowości, mogą być wykorzystywane do celów badań naukowych. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na koncie EPSO.

5.4.   Dostęp do informacji

Kandydatom przysługują szczególne prawa dostępu do pewnych informacji osobowych, udzielone w świetle obowiązku uzasadnienia decyzji, mające na celu umożliwienie kandydatom złożenia odwołania w przypadku, gdy decyzja odmowna jest bezzasadna.

Należy zachować równowagę między obowiązkiem uzasadnienia decyzji i poufnym charakterem prac komisji konkursowej, który gwarantuje niezależność i obiektywizm. Nie można zatem ujawniać stanowisk przyjętych przez poszczególnych członków komisji konkursowej ani informacji dotyczących ocen porównawczych kandydatów.

Prawa te dotyczą kandydatów biorących udział w konkursie otwartym; przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów nie mogą rodzić praw innych niż te określone w niniejszej sekcji.

5.5.   Automatyczne ujawnianie informacji

Po zakończeniu każdego etapu procedury naboru kandydaci będą automatycznie otrzymywać następujące informacje za pośrednictwem konta EPSO:

testy wielokrotnego wyboru: wyniki kandydata oraz siatka odpowiedzi kandydata i prawidłowych odpowiedzi w podziale na numer referencyjny/literę. Jednoznacznie wyklucza się dostęp do treści pytań i odpowiedzi,

spełnianie warunków udziału: czy kandydat został dopuszczony do udziału; w przypadku niedopuszczenia – warunki udziału, które nie zostały spełnione,

Talent Screener: wyniki kandydata oraz siatka ze współczynnikami ważności pytań, punktami przyznawanymi za odpowiedzi kandydata i jego całkowitą liczbą punktów,

testy wstępne: wyniki kandydata,

testy pośrednie: wyniki kandydata,

ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre) wyniki kandydata oraz paszport kompetencji kandydata zawierający całkowitą liczbę punktów zdobytych za każdą kompetencję i komentarze komisji konkursowej.

Zasadniczo EPSO nie przekazuje kandydatom żadnych tekstów źródłowych ani zadań, ponieważ są one przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. W przypadku niektórych rodzajów testów EPSO może jednak wyjątkowo opublikować na swojej stronie internetowej teksty źródłowe lub zadania, jeżeli:

testy zostały zakończone,

ich wyniki zostały ustalone i przekazane kandydatom, oraz

teksty źródłowe/zadania nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach.

5.6.   Udzielanie informacji na wniosek

Kandydat może poprosić o niepoprawioną kopię swoich odpowiedzi w przypadku tych egzaminów pisemnych, które nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. Jednoznacznie wyklucza się udostępnienie odpowiedzi na studium przypadku.

Poprawione arkusze odpowiedzi kandydata oraz szczegółowe informacje na temat oceny podlegają zasadzie poufności prac komisji konkursowej i nie będą ujawniane.

EPSO stara się udostępnić kandydatom jak najwięcej informacji, przestrzegając obowiązku uzasadnienia decyzji, zasady poufnego charakteru prac komisji konkursowej i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie wnioski o udzielenie informacji będą oceniane w świetle tych wymogów.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji należy składać za pośrednictwem sekcji „contact us” („Kontakt”) na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym wyniki kandydata zostały opublikowane na jego koncie EPSO.

6.   SKARGI

6.1.   Kontakt z EPSO

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedury naboru kandydat napotka poważne problemy techniczne lub organizacyjne, powinien on bezzwłocznie poinformować o tym EPSO, abyśmy mogli zbadać problem i podjąć środki naprawcze.

Najlepiej zrobić to za pomocą internetowego formularza kontaktowego na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu – zob. sekcja „contact us” („Kontakt”); lub

pocztą:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

We wszelkiej korespondencji kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym w zgłoszeniu), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

6.2.   Kwestie techniczne

W przypadku problemów, które wystąpiły poza ośrodkami egzaminacyjnymi (dotyczących np. zgłoszeń lub rezerwacji), należy skontaktować się z EPSO (zob. sekcja 6.1) i dołączyć krótki opis problemu.

W przypadku wystąpienia problemu w ośrodku egzaminacyjnym kandydat proszony jest o:

zgłoszenie go osobom nadzorującym i poproszenie ich o odnotowanie jego skargi na piśmie, oraz

skontaktowanie się z EPSO (zob. sekcja 6.1) i dołączenie krótkiego opisu problemu.

6.3.   Błąd w komputerowych testach wielokrotnego wyboru

Baza testów wielokrotnego wyboru podlega stałej wnikliwej kontroli jakości przeprowadzanej przez EPSO i komisję konkursową.

Jeśli kandydat uważa, że błąd w co najmniej jednym z pytań w testach wielokrotnego wyboru wpłynął na jego zdolność do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, ma on prawo zwrócić się do komisji konkursowej o weryfikację tego pytania lub pytań (w ramach procedury „neutralizacji”).

Komisja konkursowa może podjąć decyzję o anulowaniu pytania zawierającego błąd oraz o rozdzieleniu punktów między pozostałe pytania w przeprowadzonym teście. Ponowne przeliczenie punktów będzie dotyczyło tylko tych kandydatów, którzy w swoim zestawie mieli przedmiotowe pytanie. Punktacja za testy określona w ogłoszeniu o konkursie pozostaje niezmieniona.

Składanie skarg:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 6.1) wyłącznie za pomocą internetowego formularza kontaktowego,

termin: 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym kandydat przystąpił do testów komputerowych,

dopisek: complaint procedurę,

informacje dodatkowe: aby umożliwić identyfikację pytania, należy opisać, czego ono dotyczyło (treść), i jak najprecyzyjniej wyjaśnić, na czym polegał rzekomy błąd.

Skargi dotyczące wyłącznie np. rzekomych problemów tłumaczeniowych, niezawierające innych szczegółów, nie będą przyjmowane.

Nie będą brane pod uwagę skargi złożone po terminie ani skargi, w których nie opisano precyzyjnie zakwestionowanych pytań lub rzekomych błędów.

6.4.   Wnioski o weryfikację

Kandydat może złożyć wniosek o weryfikację decyzji komisji konkursowej lub EPSO ustalającej jego wynik lub stwierdzającej, czy kandydat jest dopuszczony do następnego etapu konkursu czy też z niego wykluczony.

Wniosek o weryfikację można złożyć na podstawie:

istotnej nieprawidłowości w procedurze konkursowej; lub

nieprzestrzegania przez komisję konkursową lub EPSO regulaminu pracowniczego, ogłoszenia o konkursie, załączników do niego lub orzecznictwa.

Należy zauważyć, że kandydat nie ma prawa kwestionować ważności oceny komisji konkursowej dotyczącej wyników uzyskanych przez kandydata w testach oraz przydatności jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jest to ocena wartościująca dokonana przez komisję konkursową, a sprzeciw kandydata wobec stanowiska komisji względem jego testów, doświadczenia lub kwalifikacji nie dowodzi, że popełniła ona błąd. Wnioski o weryfikację złożone na tej podstawie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Składanie wniosków o weryfikację:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 6.1),

termin: 10 dni kalendarzowych od daty opublikowania kwestionowanej decyzji na koncie EPSO kandydata,

dopisek: request for review,

informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

W terminie 15 dni roboczych kandydat otrzyma potwierdzenie odbioru. Komisja konkursowa lub EPSO (w zależności od kwestionowanej decyzji) przeanalizuje wniosek kandydata i wyśle mu uzasadnioną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydata zostanie on ponownie włączony do procedury naboru na etapie, na którym został z niej wykluczony.

6.5.   Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący.

Kandydat może złożyć skargę na decyzję – lub jej brak – mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor EPSO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. sekcja 6.4).

Składanie skarg administracyjnych:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO (zob. sekcja 6.1),

termin: trzy miesiące od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była zostać wydana,

dopisek: complaint procedure.

6.6.   Sądowa procedura odwoławcza

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu.

Jeżeli kandydat chce wnieść odwołanie od decyzji podjętej przez EPSO, musi najpierw złożyć skargę administracyjną (zob. sekcja 6.5).

Wnoszenie odwołania:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).

6.7.   Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE mogą złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przed złożeniem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich kandydat musi podjąć odpowiednie działania administracyjne względem właściwych instytucji i organów (zob. sekcje 6.1–6.5).

Złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje przedłużeniem terminów wnoszenia skarg administracyjnych lub odwołań.

Składanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.ombudsman.europa.eu/).

6.8.   Dyskwalifikacja

Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury naboru, jeśli EPSO stwierdzi, że kandydat:

utworzył więcej niż jedno konto EPSO,

zgłosił się do wzajemnie wykluczających się dziedzin lub profili (zob. sekcja 2.3),

złożył niezgodne z prawdą lub niczym niepoparte oświadczenia,

nie zarezerwował terminu lub nie wziął udziału w testach,

oszukiwał podczas testów,

próbował nawiązać kontakt z członkiem komisji konkursowej w sposób niedopuszczalny,

nie poinformował EPSO o potencjalnym konflikcie interesów między nim a członkiem komisji konkursowej,

przedłożył zgłoszenie w języku innym niż określono w ogłoszeniu o konkursie, lub

podpisał lub opatrzył odróżniającym znakiem anonimowe testy pisemne lub praktyczne.

Kandydat biorący udział w rekrutacji organizowanej przez instytucje UE musi wykazywać się najwyższym możliwym stopniem uczciwości. Oszustwo lub próba oszustwa mogą podlegać sankcjom i mieć wpływ na udział kandydata w przyszłych konkursach.

Koniec ZAŁĄCZNIKA III, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


(1)  Europejski system opisu kształcenia językowego. https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr


ZAŁĄCZNIK IV

PRZYKŁADOWE MINIMALNE KWALIFIKACJE ZASADNICZO ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM OGŁOSZEŃ O KONKURSACH

 

Od AST-SC 1 do AST-SC 6

Od AST 1 do AST 7

Od AST 3 do AST 11

Od AD 5 do AD 16

PAŃSTWO

Wykształcenie średnie (dające dostęp do kształcenia pomaturalnego)  (1)

Wykształcenie pomaturalne (szkoła pomaturalna lub krótki cykl studiów uniwersyteckich trwających co najmniej 2 lata)  (1)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej 3 lata)  (2)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej 4 lata)  (2)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art.)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsileara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma naisiunta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onorach bhaitsileara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onorach bhaitsileara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mhaistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtura

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού -

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕΙ πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec ZAŁĄCZNIKA IV, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


(1)  Dodatkowym wymogiem dostępu do stanowisk w grupie funkcyjnej AST-SC i AST może być posiadanie przynajmniej trzyletniego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

(2)  Dodatkowym wymogiem dostępu do stanowisk w grupach zaszeregowania AD 6 do AD 16 jest posiadanie przynajmniej rocznego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.