ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 386

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
20 października 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 386/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8020 – Sherwin-Williams/Valspar) ( 1 )

1

2016/C 386/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8088 – Midea Group/Kuka) ( 1 )

1

2016/C 386/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software) ( 1 )

2

2016/C 386/04

Komunikat Komisji

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2016/C 386/05

Decyzja Rady z dnia 17 października 2016 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

3

 

Komisja Europejska

2016/C 386/06

Kursy walutowe euro

8

2016/C 386/07

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 października 2016 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu dla nazwy w sektorze wina [Terrasses du Larzac (ChNP)]

9

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2016/C 386/08

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

13


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2016/C 386/09

Zaproszenie do składania wniosków 2017 – EAC/A03/2016 – Program Erasmus+

14

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2016/C 386/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8220 – Euro Garages/EFR) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

17

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 386/11

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE – Wniosek podmiotu zamawiającego – przedłużenie terminu

18


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8020 – Sherwin-Williams/Valspar)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 386/01)

W dniu 10 sierpnia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8020. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8088 – Midea Group/Kuka)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 386/02)

W dniu 12 października 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8088. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 386/03)

W dniu 10 października 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M8203. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/2


Komunikat Komisji

(2016/C 386/04)

Europejską Stolicą Kultury w 2020 r. w Irlandii będzie Galway.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/3


DECYZJA RADY

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(2016/C 386/05)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając wykazy osób wyznaczonych do mianowania przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

uwzględniając wykazy członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 2 grudnia 2013 r. (2), z dnia 12 czerwca 2014 r. (3), z dnia 18 listopada 2014 r. (4), z dnia 15 grudnia 2014 r. (5), z dnia 16 marca 2015 r. (6), z dnia 20 kwietnia 2015 r. (7), z dnia 10 listopada 2015 r. (8) i z dnia 15 lutego 2016 r. (9) Rada mianowała członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do dnia 7 listopada 2016 r.

(2)

Członkowie ci pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub ponownego mianowania.

(3)

Członkowie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i ich zastępcy powinni zostać mianowani na okres trzech lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 8 listopada 2016 r. do dnia 7 listopada 2019 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Véronique CRUTZEN

Nadine GILIS

Bułgaria

Darina KONOVA

Vaska SEMERDZHIEVA

Republika Czeska

Jaroslav HLAVÍN

Zdeněk ŠMERHOVSKÝ

Dania

Charlotte SKJOLDAGER

Annemarie KNUDSEN

Niemcy

Kai SCHÄFER

Ellen ZWINK

Estonia

Maret MARIPUU

Eva PÕLDIS

Irlandia

Paul CULLEN

Marie DALTON

Grecja

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Georgios GOURZOULIDIS

Hiszpania

María Dolores LIMÓN TAMÉS

Mercedes TEJEDOR AIBAR

Francja

Frédéric TEZE

Arnaud PUJAL

Chorwacja

Zdravko MURATTI

Jere GAŠPEROV

Włochy

Cypr

Anastassios YANNAKI

Aristodemos ECONOMIDES

Łotwa

Renārs LŪSIS

Jolanta GEDUŠA

Litwa

Aldona SABAITIENĖ

Vilija KONDROTIENĖ

Luksemburg

Marco BOLY

John SCHNEIDER

Węgry

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Malta

Melhino MERCIECA

Mark GAUCI

Niderlandy

Rob TRIEMSTRA

Martin G. DEN HELD

Austria

Gertrud BREINDL

Anna RITZBERGER-MOSER

Polska

Danuta KORADECKA

Joanna FAŁDYGA

Portugalia

António SANTOS

Carlos Jorge PEREIRA

Rumunia

Dantes Nicolae BRATU

Anca Mihaela PRICOP

Słowenia

Nikolaj PETRIŠIČ

Vladka KOMEL

Słowacja

Romana ČERVIENKOVÁ

Finlandia

Leo SUOMAA

Wiking HUSBERG

Szwecja

Erna ZELMIN EKENHEM

Boel CALLERMO

Zjednoczone Królestwo

Clive FLEMING

Stuart BRISTOW


II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Herman FONCK

Caroline VERDOOT

Bułgaria

Aleksander ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Republika Czeska

Radka SOKOLOVÁ

Václav PROCHÁZKA

Dania

Jan KAHR FREDERIKSEN

Maria BJERRE

Niemcy

Sonja KÖNIG

Moriz-Boje TIEDEMANN

Estonia

Aija MAASIKAS

Argo SOON

Irlandia

Dessie ROBINSON

Sylvester CRONIN

Grecja

Andreas STOIMENIDIS

Ioannis ADAMAKIS

Hiszpania

Pedro J. LINARES

Francja

Chorwacja

Gordana PALAJSA

Marko PALADA

Włochy

Cypr

Nikos SATSIAS

Stelios CHRISTODOULOU

Łotwa

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Litwa

Inga RUGINIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Luksemburg

Jean-Luc DE MATTEIS

Robert FORNIERI

Węgry

Károly GYÖRGY

Malta

Anthony CASARU

Alfred LIA

Niderlandy

H. VAN STEENBERGEN

W. VAN VEELEN

Austria

Julia NEDJELIK-LISCHKA

Alexander HEIDER

Polska

Agnieszka MIŃKOWSKA

Dariusz GOC

Portugalia

Vanda Teresa ROGADO PEREIRA DA CRUZ

Rumunia

Corneliu CONSTANTINOAIA

Mihaela DARLE

Słowenia

Lučka BÖHM

Katja GORIŠEK

Słowacja

Peter RAMPAŠEK

Róbert STAŠKO

Finlandia

Paula ILVESKIVI

Erkki AUVINEN

Szwecja

Karin FRISTEDT

Christina JÄRNSTEDT

Zjednoczone Królestwo

Hugh ROBERTSON


III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Kris DE MEESTER

Thierry VANMOL

Bułgaria

Georgi STOEV

Republika Czeska

Martin RÖHRICH

Dania

Lena SØBY

Niemcy

Eckard METZE

Stefan ENGEL

Estonia

Marju PEÄRNBERG

Piia SIMMERMANN

Irlandia

Michael GILLEN

Grecja

Christos KAVALOPOULOS

Anastasia AVLONITOU

Hiszpania

Marina GORDÓN ORTÍZ

Laura CASTRILLO NUÑEZ

Francja

Chorwacja

Nenad SEIFERT

Admira RIBIČIĆ

Włochy

Cypr

Emilios MICHAEL

Polyvios POLYVIOU

Łotwa

Ilona KIUKUCĀNE

Litwa

Vaidotas LEVICKIS

Jonas GUZAVIČIUS

Luksemburg

François ENGELS

Pierre BLAISE

Węgry

Malta

Niderlandy

W.M.J.M. VAN MIERLO

R. VAN BEEK

Austria

Christa SCHWENG

Julia ENZELSBERGER

Polska

Rafał HRYNYK

Portugalia

Manuel Marcelino Peralta PENA COSTA

Luís HENRIQUE

Rumunia

Ovidiu NICOLESCU

Daniela SÂRBU

Słowenia

Igor ANTAUER

Karmen FORTUNA JEFIM

Słowacja

Silvia SUROVÁ

Róbert MEITNER

Finlandia

Jan SCHUGK

Riitta WÄRN

Szwecja

Bodil MELLBLOM

Ned CARTER

Zjednoczone Królestwo

Rachel SMITH

Artykuł 2

Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 17 października 2016 r.

W imieniu Rady

L. SÓLYMOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(2)  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 360 z 10.12.2013, s. 8).

(3)  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania litewskich i maltańskich członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 182 z 14.6.2014, s. 14) i Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania francuskich członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 186 z 18.6.2014, s. 5).

(4)  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy członka i zastępcy członka z Łotwy (Dz.U. C 420 z 22.11.2014, s. 6).

(5)  Decyzja Rady z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie mianowania niemieckiego członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 453 z 17.12.2014, s. 2).

(6)  Decyzja Rady (UE) 2015/453 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy dla Danii i Niemiec (Dz.U. L 75 z 19.3.2015, s. 18).

(7)  Decyzja Rady z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy członka ze Słowenii i zastępcy członka ze Szwecji (Dz.U. C 130 z 22.4.2015, s. 2) i decyzja Rady z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy pochodzącego ze Słowacji (Dz.U. C 130 z 22.4.2015, s. 5).

(8)  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie mianowania węgierskiego członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 380 z 14.11.2015, s. 2).

(9)  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy zastępcy członka z Hiszpanii (Dz.U. C 62 z 18.2.2016, s. 2).


Komisja Europejska

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/8


Kursy walutowe euro (1)

19 października 2016 r.

(2016/C 386/06)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,0979

JPY

Jen

113,49

DKK

Korona duńska

7,4409

GBP

Funt szterling

0,89338

SEK

Korona szwedzka

9,6980

CHF

Frank szwajcarski

1,0854

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,9585

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,021

HUF

Forint węgierski

307,08

PLN

Złoty polski

4,3180

RON

Lej rumuński

4,5020

TRY

Lir turecki

3,3724

AUD

Dolar australijski

1,4298

CAD

Dolar kanadyjski

1,4361

HKD

Dolar Hongkongu

8,5175

NZD

Dolar nowozelandzki

1,5232

SGD

Dolar singapurski

1,5228

KRW

Won

1 233,88

ZAR

Rand

15,2650

CNY

Yuan renminbi

7,3963

HRK

Kuna chorwacka

7,5075

IDR

Rupia indonezyjska

14 267,21

MYR

Ringgit malezyjski

4,5971

PHP

Peso filipińskie

52,692

RUB

Rubel rosyjski

68,6223

THB

Bat tajlandzki

38,317

BRL

Real

3,5063

MXN

Peso meksykańskie

20,4850

INR

Rupia indyjska

73,1890


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/9


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu dla nazwy w sektorze wina

[Terrasses du Larzac (ChNP)]

(2016/C 386/07)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Francja złożyła wniosek o ochronę nazwy „Terrasses du Larzac” zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dotyczącymi ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w sektorze uprawy winorośli. Zgodnie z art. 97 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja zbadała wniosek Francji.

(2)

Warunki ustanowione w art. 93–96, art. 97 ust. 1 oraz art. 100–102 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zostały spełnione.

(3)

Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy zatem opublikować jednolity dokument, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia, oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu dokonanej w toku wstępnej krajowej procedury rozpatrywania wniosku o ochronę nazwy „Terrasses du Larzac”,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Jednolity dokument, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu dla nazwy „Terrasses du Larzac” (ChNP) określone są w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 publikacja niniejszej decyzji uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec ochrony nazwy, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, w ciągu dwóch miesięcy od daty publikacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.


ZAŁĄCZNIK

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwy, które mają być zarejestrowane

Terrasses du Larzac

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów winiarskich

1.

Wino

4.   Opis wina (win)

Jest to czerwone wino wytrawne niemusujące, o barwie purpurowej lub wiśniowej, czasem z czarnymi przebłyskami. Wino gotowe do wprowadzenia do obrotu w dużych partiach lub w opakowaniach posiada zawartość cukrów fermentacyjnych co najwyżej 3 g/l. Wino to posiada złożony i delikatny bukiet: dominują w nim nuty owoców czerwonych (czereśnia, malina…), czarnych (jeżyna, czarna porzeczka) i korzeni (pieprz, goździk…), z domieszką lukrecji, czarnych oliwek, fiołka oraz zapach prażenia i aromat roślin z garrigue (lokalne zarośla) – jałowca, tymianku i wawrzynu…. Można w nim również odnaleźć nuty skóry, siana lub tytoniu. W smaku wino jest gęste i wyraźnie cierpkie, zachowując jednak wytworny charakter. Można w nim odróżnić nuty smakowe dojrzałych owoców i korzeni.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

12

Minimalna ogólna kwasowość

w miliekwiwalentach na litr

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki w miligramach na litr)

 

5.   Praktyki winiarskie

a)   podstawowe praktyki enologiczne

Praktyka enologiczna:

Zakazana jest wszelka obróbka termiczna winogron, w której stosuje się temperaturę powyżej 40 °C.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie kawałków drewna.

Poza wymienionymi powyżej zakazami w praktykach enologicznych towarzyszących produkcji wina należy przestrzegać wszelkich wymogów obowiązujących na poziomie Unii oraz zawartych w kodeksie rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

Prowadzenie winorośli:

minimalna gęstość obsady w winnicy wynosi 4 400 roślin na hektar,

odległość między rzędami wynosi maksymalnie 2,25 m,

każda roślina posadzona jest na powierzchni maksymalnie 2,25 m2. Powierzchnię tę oblicza się, mnożąc odległości między rzędami i odległość między roślinami w tym samym rzędzie,

można zezwolić na nawadnianie.

b)   maksymalne zbiory

45 hektolitrów na hektar

6.   Wyznaczony obszar

Zbiór winogron, produkcja wina i jego dojrzewanie odbywają się na obszarze następujących gmin w departamencie Hérault: Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l’Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, Usclas-du-Bosc.

Powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 61 713 ha.

7.   Główne odmiany winorośli do produkcji wina

 

Grenache N

 

Carignan N

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

8.   Opis związku(-ów)

Obszar geograficzny obejmujący 32 gminy departamentu Hérault jest ograniczony:

na północy: wapiennymi wzgórzami graniczącymi z Larzac, o wysokości 700–800 m,

na południu: dopływem rzek Lergue i Hérault, o krajobrazie otwartym na szeroką dolinę Hérault zwróconą w stronę morza.

Winnice chroni od północnych wiatrów płaskowyż Larzac. Średnia wielkość rocznych opadów wynosi 800–900 mm; temperatury zaś są tu niższe niż na pozostałym obszarze winnic Langwedocji. Amplituda temperatur nocnych i dziennych w lecie jest znaczna i wpływa na dojrzałość fenolową winogron. Gleba w tym obszarze nie jest zbyt żyzna, za to przepuszczalna, z dużą ilością kamieni i rezerwą wody zmagazynowaną w głębi ziemi.

Winorośl występowała na obszarze objętym nazwą „Terrasses du Larzac” już za czasów rzymskich, ale prawdziwy rozwój winnic nastąpił w średniowieczu, następnie w XVIII w. dzięki rozwojowi wymiany handlowej. Nawet jeśli historia nazwy „Terrasses du Larzac” jest związana z historią uprawy winorośli w Langwedocji, to intensywna uprawa nie jest modelem dobrze dostosowanym do tego regionu: niska żyzność gleby i położenie upraw nieco nad poziomem morza ograniczają w naturalny sposób wydajność. Wino objęte nazwą „Terrasses du Larzac” wytwarzane jest z 9 tradycyjnych langwedockich odmian winorośli; producenci wina umieli wykorzystać tę różnorodność dzięki wszechstronnej znajomości swego obszaru, wybierając dla każdej winnicy odmiany najlepiej dostosowane do jej położenia i tworząc „cuvées” w oparciu o co najmniej 3 odmiany, tak aby zachować tożsamość swojego wina w każdym jego roczniku.

Jakość i cechy szczególne win objętych nazwą „Terrasses du Larzac” zaczęto uznawać pod koniec lat 50., kwalifikując jako objęte nazwą pochodzenia określone wina „Coteaux du Languedoc” o najwyższej jakości.

Świadomi jakości i cech szczególnych otaczającego ich środowiska naturalnego producenci „Terrasses du Larzac” podjęli już 20 lat temu kroki służące uznaniu odrębności ich winnic. Istotnym tego etapem było uznanie, począwszy od rocznika 2004, dodatkowego oznaczenia geograficznego „Terrasses du Larzac” wewnątrz kontrolowanej nazwy pochodzenia (appellation d’origine contrôlée) „Coteaux du Languedoc”.

Zróżnicowanie klimatu śródziemnomorskiego, dzięki wysokości upraw nad poziomem morza i ich oddaleniu od morza, ma ogromny wpływ na szczególny charakter tego wina. Różnice temperatur (ciepłe dni, zimne noce) podczas dojrzewania winogron sprzyjają syntezie aromatów, w szczególności korzennych i owocowych (owoce czerwone). Dzięki niższym niż na morzem temperaturom możliwe są późniejsze zbiory, bez uszczerbku dla delikatnego i świeżego charakteru wina. Duże nasłonecznienie i łagodny klimat sprzyjają pełnemu uwypukleniu cech charakterystycznych wykorzystywanych odmian winorośli: otrzymywane z nich wino, o barwie purpurowej lub wiśniowej, czasem z czarnymi przebłyskami, charakteryzuje się delikatnym i złożonym bukietem. Dominujące nuty czerwonych i czarnych owoców i korzeni harmonijnie łączą się z nutami lukrecji, czarnych oliwek, zapachem prażenia i garrigue. W miarę dojrzewania mogą czasami pojawić się aromaty skóry, siana, tytoniu lub nawet trufli. W smaku wino jest gęste i wyraźnie cierpkie, co odpowiada rzadkiej równowadze między jakością a świeżością. Można w nim odróżnić nuty smakowe dojrzałych owoców i korzeni.

Są to zasadniczo wina przeznaczone do przechowywania, niektóre z nich osiągają najlepszą jakość po 15, 20 lub więcej latach dojrzewania.

Podsumowując, wina te cechuje zrównoważony charakter, miła dla podniebienia złożoność zapachów i smaków i duży potencjał dojrzewania, którym towarzyszy charakterystyczna wytworność.

Bogata w doświadczenia historia uprawy winorośli w tym regionie zaowocowała z czasem głęboką znajomością obecnego tu środowiska naturalnego. Dzięki tej wiedzy możliwe było dostosowanie różnych odmian do rodzaju gleby i szczególnych warunków związanych z położeniem winnic. Są to zatem wina otrzymywane z mieszanki odmian (co najmniej 3), produkowane w sposób tradycyjny, przetrzymywane w kadzi często ponad 15, a nawet 30 dni. Charakter tego wina wiąże się z dojrzewaniem, które ma miejsce po fermentacji i służy osiągnięciu złożonego bukietu, jak również taniczności.

Spójny charakter produktu zawdzięczamy zarówno coraz lepszej technice producentów, na etapie uprawy i dojrzewania, jak i ich wspólnemu zaangażowaniu, dzięki któremu mogli wspólnie zdefiniować profil i charakter wina objętego nazwą „Terrasses du Larzac”.

Podsumowując, specyficzna sytuacja geograficzna, zapewniająca równowagę między łagodnością klimatu śródziemnomorskiego a ostrym klimatem płaskowyżu Larzac, wpływa na szczególny charakter wina objętego nazwą „Terrasses du Larzac”, wspomagany również przez wiedzę i doświadczenie producentów.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

Ramy prawne:

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Odstępstwo dotyczące produkcji w wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu:

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony w odniesieniu do produkcji i dojrzewania wina, stanowi obszar gminy La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (departament Hérault).

Większa jednostka geograficzna

Ramy prawne:

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę większej jednostki geograficznej: „Languedoc”.

Czcionka, którą zapisana jest nazwa tej większej jednostki geograficznej, nie może być większa (wysokość i szerokość) niż połowa czcionki, którą zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

Mniejsza jednostka geograficzna

Ramy prawne:

prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Wszelkie zapisy fakultatywne, których stosowanie, zgodnie z przepisami unijnymi, mogą regulować państwa członkowskie, są zapisane czcionką, która nie może być większa (wysokość i szerokość) niż połowa czcionki, którą zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-28398d7f-8879-48ac-a46c-16573436bdbd


INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/13


Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2016/C 386/08)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji

:

27 kwietnia 2016 r.

Nr sprawy

:

78783

Nr decyzji

:

085/16/COL

Państwo EFTA

:

Norwegia

Tytuł

:

Program zwrotu podatku na zatrudnianie marynarzy

Podstawa prawna

:

Rozporządzenie 2016-02-26-204 w sprawie zwrotu podatku za zatrudnianie marynarzy

Rodzaj środka pomocy

:

Program pomocy

Cel pomocy

:

Transport morski

Forma pomocy

:

Zwrot podatku i ubezpieczenia społecznego

Budżet

:

Na okres marzec–grudzień 2016 r. – 1 892 mln NOK. W kolejnych latach program będzie miał zastosowanie przez pełne 12 miesięcy roku.

Czas trwania

:

10 lat od dnia 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2026 r.

Sektory gospodarki

:

Transport morski

Nazwa i adres organów przyznających pomoc

:

Norwegian Maritime Authority

P.O. Box 2222

N-5509 Haugesund

NORWAY

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/14


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017 – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus+ na 2016 r. i 2017 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.

2.   Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego

wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

sojusze na rzecz wiedzy

budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

Działania „Jean Monnet”

katedry „Jean Monnet”

moduły „Jean Monnet”

centra doskonałości „Jean Monnet”

wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń

sieci „Jean Monnet”

projekty „Jean Monnet”

Sport

współpraca partnerska

małe partnerstwa współpracy

niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

3.   Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (1):

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

kraje kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z krajów partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 2 157,1 mln EUR:

kształcenie i szkolenie

:

1 905,4 mln EUR (2)

młodzież

:

209,1 mln EUR

działania „Jean Monnet”

:

10,8 mln EUR

sport

:

31,8 mln EUR

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmian do nich, opublikowanych na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Działanie 1

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia

2 lutego 2017 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

2 lutego 2017 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

26 kwietnia 2017 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

4 października 2017 r.

Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego

26 kwietnia 2017 r.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

5 kwietnia 2017 r.

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

16 lutego 2017 r.

Działanie 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

29 marca 2017 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

2 lutego 2017 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

26 kwietnia 2017 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

4 października 2017 r.

Sojusze na rzecz wiedzy

28 lutego 2017 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

9 lutego 2017 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

8 marca 2017 r.

Działanie 3

Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

2 lutego 2017 r.

 

26 kwietnia 2017 r.

 

4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty

23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska

6 kwietnia 2017 r.

Małe partnerstwa współpracy

6 kwietnia 2017 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

6 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.

(2)  Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (301,6 mln EUR ogółem).


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/17


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8220 – Euro Garages/EFR)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 386/10)

1.

W dniu 10 października 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Euro Garages Ltd („Euro Garages”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem EFR Group B.V. („EFR”, Niderlandy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Euro Garages: prowadzenie stacji benzynowych, sklepów ogólnospożywczych, myjni samochodowych i barów szybkiej obsługi w Zjednoczonym Królestwie,

—   w przypadku przedsiębiorstwa EFR: prowadzenie stacji benzynowych, sklepów ogólnospożywczych, myjni samochodowych, piekarni i hoteli na terenie Belgii, Francji, Luksemburga i Niderlandów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: +32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8220 – Euro Garages/EFR, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/18


Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego – przedłużenie terminu

(2016/C 386/11)

Dnia 2 lutego 2016 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 3 lutego 2016 r.

Wniosek, złożony przez Vapo Oy, dotyczy działalności związanej z eksploatacją obszaru geograficznego w celu wydobycia torfu opałowego na terytorium Finlandii. Stosowne powiadomienie opublikowano w Dz.U. C 96 z dnia 11 marca 2016 r. na s. 9. Powiadomienie o przedłużeniu opublikowano w Dz.U. C 301 z dnia 19 sierpnia 2016 r. na s. 25.

Zgodnie z pkt 2 w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE Komisja może zobowiązać państwo członkowskie, wnioskodawcę, niezależny właściwy organ krajowy lub inny właściwy organ krajowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji lub uzupełnienia bądź doprecyzowania przedstawionych informacji w odpowiednim terminie. W dniu 7 czerwca 2016 r. Komisja zwróciła się do władz fińskich o udzielenie dodatkowych informacji do dnia 28 czerwca 2016 r.

Zgodnie z pkt 2 zdanie drugie w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE – w przypadku opóźnienia w przekazaniu informacji lub przekazania niepełnych informacji na wniosek Komisji o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje bieg terminów zawiesza się na okres między upływem terminu określonego w żądaniu udzielenia informacji a otrzymaniem pełnych i prawidłowych informacji. Odpowiedź fińskich władz otrzymano w dniu 26 września 2016 r. Ostateczny termin upływa zatem dnia 23 stycznia 2017 r.


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.