ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 293

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
12 sierpnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 293/01

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/1


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/01)

Poniższy wykaz zawiera odniesienia do zharmonizowanych norm dla urządzeń ciśnieniowych oraz dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa ograniczone jest do danych technicznych materiałów określonych w normie i nie przesądza o stosowności wyboru danego materiału do konkretnego urządzenia. W związku z tym dane techniczne określone w normie dla materiału muszą być oceniane w powiązaniu z wymogami konstrukcyjnymi tego konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, że spełnione zostały zasadnicze wymogi bezpieczeństwa określone w dyrektywie dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 19:2016

Armatura przemysłowa – Znakowanie armatury metalowej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Urządzenia ciśnieniowe – Część 4: Ustalenia dotyczące technicznych warunków dostaw materiałów metalowych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Urządzenia ciśnieniowe – Część 5: Dokumentacja kontroli materiałów metalowych i zgodności ze specyfikacją materiałową

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Urządzenia ciśnieniowe – Część 7: Systemy bezpieczeństwa stosowane w nieogrzewanych płomieniem urządzeniach ciśnieniowych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 1: Kołnierze stalowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1171:2015

Armatura przemysłowa – Zasuwy żeliwne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Zbiorniki kriogeniczne – Materiały – Część 1: Wymagania dotyczące ciągliwości w temperaturze poniżej - 80 stopni C

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Zbiorniki kriogeniczne – Materiały – Część 2: Wymagania dotyczące ciągłości (wiązkości) w temperaturach od - 80 stopni C do - 20 stopni C

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1349:2009

Armatura sterująca procesami przemysłowymi

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1562:2012

Odlewnictwo – Żeliwo ciągliwe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1563:2011

Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1564:2011

Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne austenityczne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Obliczanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1626:2008

Zbiorniki kriogeniczne – Zawory w obsłudze kriogenicznej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1653:1997

Miedź i stopy miedzi – Płyty, blachy i krążki na kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej wody

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1797:2001

Zbiorniki kriogeniczne – Kompatybilność gaz/materiał

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Gaśnice przewoźne – Część 2: Wymagania konstrukcyjne, dotyczące odporności na ciśnienie oraz badania mechaniczne gaśnic z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem równym lub mniejszym niż 30 barów, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Gaśnice przewoźne – Część 3: Wymagania dotyczące montażu, konstrukcji oraz odporności na ciśnienie gaśnic CO2, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1983:2013

Armatura przemysłowa – Kurki kulowe stalowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 1984:2010

Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 1: Zawory bezpieczeństwa (ISO 4126-1:2013)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa (ISO 4126-3:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 4: Zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem (ISO 4126-4:2013)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 5: Sterowane układy bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 7: Dane wspólne (ISO 4126-7:2013)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 2: Aluminium i stopy aluminium (ISO 9606-2:2004)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 3: Miedź i stopy miedzi (ISO 9606-3:1999)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 4: Nikiel i stopy niklu (ISO 9606-4:1999)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu (ISO 9606-5:2000)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących (ISO 9712:2012)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 1: Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste ulepszone cieplnie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 7: Stale odporne na korozję

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10204:2004

Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Część 1: Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastyczności

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 4: Stale odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10269:2013

Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10272:2007

Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10273:2007

Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne dostawy – Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne dostawy – Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych – Poli(fluorek winylidenu) (PVDF) – Specyfikacje elementów i systemu (ISO 10931:2005)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 12178:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Przyrządy wskazujące poziom cieczy – Wymagania, badanie i znakowanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12263:1998

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Wymagania i badania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej – Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12284:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Zawory – Wymagania, badanie i znakowanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12288:2010

Armatura przemysłowa – Zasuwy ze stopów miedzi

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12392:2016

Aluminium i stopy aluminium – Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane – Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12420:2014

Miedź i stopy miedzi – Odkuwki

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12434:2000

Zbiorniki kriogeniczne – Przewody elastyczne dla czynników kriogenicznych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12451:2012

Miedź i stopy miedzi – Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12452:2012

Miedź i stopy miedzi – Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 2: Metoda obliczeniowa dla obudów stalowych armatury

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 3: Metoda doświadczalna

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12542:2010

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe – Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie, do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3 – Projektowanie i wytwarzanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji rurowych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 2: Rury do oprzyrządowania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12778:2002

Naczynia kuchenne – Szybkowary domowego użytku

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze – Część 1: Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 6: Badania podczas wytwarzania – Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 9: Wymagania stawiane instalacjom paleniskowym pyłowym w kotłach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 11: Wymagania dla ograniczników kotła i urządzeń pomocniczych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 14: Wymagania dotyczące instalacji oczyszczania spalin DENOX stosujących ciekły amoniak pod ciśnieniem i roztwór wodny amoniaku

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 16: Wymagania stawiane rusztowym i fluidalnym instalacjom paleniskowym na paliwa stałe w kotłach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 18: Instrukcje obsługi

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 1: Postanowienia ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i osprzęt

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 6: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 7: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 8: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 9: Wymagania dla ograniczników kotła i osprzętu

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 12: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych rusztowych na paliwa stałe do kotłów

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 13: Instrukcje eksploatacji

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym – Część 1: Surowce – Wymagania techniczne i warunki odbioru

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym – Część 2: Materiały kompozytowe – Odporność chemiczna

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym – Część 3: Projektowanie i wykonanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13134:2000

Lutowanie twarde – Uznawanie technologii

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13136:2013

Instalacje ziębnicze pompy ciepła – Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i związane z nimi rurociągi – Metody obliczeń

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13175:2014

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13348:2016

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13371:2001

Zbiorniki kriogeniczne – Złącza w obsłudze kriogenicznej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13397:2001

Armatura przemysłowa – Zawory membranowe metalowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 1: Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 2: Materiały

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 3: Projektowanie

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 4: Wytwarzanie

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 5: Kontrola i badania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 8: Dodatkowe wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych wykonanych z aluminium lub stopu aluminium

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki izolowane próżnią – Część 1: Wymagania podstawowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Zbiorniki kriogeniczne – Zbiorniki stałe izolowane próżnią – Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: Postanowienia ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 13547:2013

Armatura przemysłowa – Kurki kulowe ze stopów miedzi

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego (ISO 13585:2012)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Zbiorniki kriogeniczne – Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 1: Zawory bezpieczeństwa w obsłudze kriogenicznej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Zbiorniki kriogeniczne – Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 2: Płytki bezpieczeństwa w kriogenicznej obsłudze

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13709:2010

Pompy odśrodkowe dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazowniczego

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13789:2010

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13831:2007

Zamknięte zbiorniki rozprężne z wbudowaną przeponą instalowane w systemach wodnych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13835:2012

Odlewnictwo – Żeliwo austenityczne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 13923:2005

Zbiorniki ciśnieniowe pokrywane włóknem szklanym (FRP) – Materiały, projektowanie, wytwarzanie i badania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14129:2014

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią – Część 1: Wymagania podstawowe

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią – Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią – Część 3: Wymagania eksploatacyjne

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN 14222:2003

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe wykonane ze stali nierdzewnej

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła – Część 1: Zbiorniki – Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła – Część 2: Przewody rurowe – Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Akumulatory hydrauliczne gazowe stosowane w napędach i sterowaniach

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji – Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Kotły grzewcze – Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi – Moc nominalna nieprzekraczająca 10 MW i maksymalna temperatura robocza 110 oC

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14570:2014

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Osprzęt naziemnych i podziemnych zbiorników do LPG

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Zespoły falistych przewodów giętkich metalowych do zastosowań ciśnieniowych – Część 1: Wymagania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań ciśnieniowych

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Infrastruktura gazowa – Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych – Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, budowy, kontroli i badania

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych – Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) – Właściwości elementów i systemu – Serie metryczne (ISO 15493:2003)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania (ISO 15613:2004)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu (ISO 15614-1:2004)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów (ISO 15614-2:2005)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych (ISO 15614-4:2005)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów (ISO 15614-5:2004)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów (ISO 15614-6:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 7: Napawanie (ISO 15614-7:2007)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi (ISO 15614-8:2016)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego (ISO 15614-11:2002)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zgrzewanie – Zgrzewanie tarciowe metali (ISO 15620:2000)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Dodatkowe wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i ich części wykonanych z żeliwa o wydłużeniu równym lub mniejszym niż 15 %

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Armatura przemysłowa – Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16135:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Armatura przemysłowa – Przepustnice z tworzyw termoplastycznych (ISO 16136:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Armatura przemysłowa – Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych (ISO 16137:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Armatura przemysłowa – Zawory membranowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16138:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Armatura przemysłowa – Zasuwy z tworzyw termoplastycznych (ISO 16139:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 16767:2016

Armatura przemysłowa – Armatura zwrotna stalowa i żeliwna

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Zbiorniki kriogeniczne – Zbiorniki stacjonarne z izolacją próżniową – Część 2: Wymagania eksploatacyjne (ISO 21009-2:2015)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Zbiorniki kriogeniczne – Osprzęt bezpieczeństwa do zastosowań kriogenicznych – Część 3: Dobór i określanie przepustowości (ISO 21013-3:2016)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Armatura przemysłowa – Zawory z tworzyw termoplastycznych (ISO 21787:2006)

Pierwsza publikacja

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian normą, do której dokonuje się odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/26


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

Norma ma obejmować artykuł(-y) dyrektywy 2014/53/UE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2; artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Naziemne urządzenia w paśmie VHF noszone, przewoźne i stacjonarne radiowe nadajniki, odbiorniki i przemienniki dla mobilnej służby lotniczej pracujące z modulacją amplitudy – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/EU

Pierwsza publikacja

 

 

Artykuł 3.2; artykuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Urządzenia radioamatorskie dostępne w handlu – Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU

Pierwsza publikacja

 

 

Artykuł 3.2

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/29


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych -- Wymagania i metody badań

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Przypis 3

 

CEN

EN 12015:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, schody i chodniki ruchome -- Emisja

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 2-2: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku przemysłowym

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 95 kHz stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 1: Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-1: Tabor – Pociąg i kompletny pojazd

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor – Aparatura

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów – Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Taksometry elektroniczne

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna – Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego – Kompatybilność elektromagnetyczna

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów dotycząca obrabiarek – Część 1: Emisja

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów – obrabiarki – Część 2: Odporność

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Aparatura i systemy do przesyłu informacji przez sieć energetyczną w zakresie częstotliwości od 1,6  MHz do 30 MHz stosowane w instalacjach niskonapięciowych – Część 2-1: Środowisko mieszkalne, handlowe i przemysłowe – Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych – Norma uzupełniająca – Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach budowlanych (HBES)

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)

IEC 62052-11:2003 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk – Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania naziemnym oświetleniem lotniczym – Jednostki do selektywnego włączania i monitorowania pojedynczych lamp

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 5-1: Wymagania, warunki i metody badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotyczące HBES/BACS stosowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotyczące HBES/BACS stosowanych w środowiskach przemysłowych

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów dotycząca dodatkowych i zamiennych urządzeń elektronicznych w pojazdach

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk – Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Standardy EMC dla sieci – Część 1: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable telefoniczne

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Przewodowe sieci transmisyjne – Część 2: Kable współosiowe (oparte na CaTV)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Przypis 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru – Część 1: Urządzenia użytku domowego

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Przypis 2.1

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru

CISPR 11:2009 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wyłączeniem zainstalowanych w tych pojazdach/łodziach/urządzeniach lub w pojazdach/łodziach/urządzeniach znajdujących się w pobliżu

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 2: Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów

CISPR 14-2:1997

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

CISPR 15:2005

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Przypis 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55022:2010

Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

CISPR 22:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych – Wymagania dotyczące emisji

CISPR 32:2012

Pierwsza publikacja

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Przypis 2.1

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 1: Emisje

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 2: Odporność

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry

IEC 60034-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Przypis 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji – Część 2-1: Wymagania szczegółowe – Łączniki elektroniczne

IEC 60669-2-1:2002 (Zmodyfikowana) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60730-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Przypis 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

IEC 60730-2-5:2000 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-6:2007 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych

IEC 60730-2-7:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące sterowanych elektrycznie zaworów wody z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-8:2000 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury

IEC 60730-2-9:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych

IEC 60730-2-14:1995 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody

IEC 60730-2-15:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Urządzenia i systemy telesterowania – Część 2: Warunki pracy – Sekcja 1: Zasilanie i kompatybilność elektromagnetyczna

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej – Wymagania ogólne – Metody badania i wymagane wyniki badań

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Przypis 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników – Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-2: Styczniki i rozruszniki – Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-3: Styczniki i rozruszniki – Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Przypis 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektromechaniczne aparaty sterownicze

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze – Łączniki zbliżeniowe

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze – Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-6: Aparaty i łączniki sterownicze – Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-7: Aparaty i łączniki sterownicze – Wymagania dotyczące urrządzeń zbliżeniowych z wyjściem analogowym

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-9: Aparaty i łączniki sterownicze – Czujniki szybkości przepływu

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe – Automatyczne urządzenia przełączające

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Przypis 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe – Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Sprzęt do spawania łukowego – Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Przypis 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Przypis 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Przypis 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-11: Dopuszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia – Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61008-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Przypis 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61009-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Przypis 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Sterowniki programowalne – Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego – Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-1: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMC

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-2: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-4: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-5: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń z interfejsami magistrali komunikacyjnej według IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych

IEC 61439-5:2010

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 6: Systemy przewodów szynowych

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań – Kompatybilność elektromagnetyczna

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000  V i stałych do 1 500  V – Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (PMD)

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Przekaźniki czasowe do zastosowań przemysłowych i mieszkaniowych – Część 1: Wymagania i badania

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny – Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 3: Sieć urządzeń

IEC 62026-3:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Czesc 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Część 11: Urządzenia do pomiarów

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniem

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5 , 1 i 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego)- Wymagania szczegółowe – Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 1 i 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 0,2 S i 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Sterowanie taryfami i obciążeniem- Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Sterowanie taryfami i obciążeniem – Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterujących

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego – Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 62135-2:2007

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statyczne układy transferowe (STS) – Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego

IEC 62423:2009 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 62423:2009

Przypis 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających – Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających – Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych

IEC

IEC 62606:2013 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia sieci telekomunikacyjnej – Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych

13.5.2016

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/52


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania -- Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Stacje paliwowe -- Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków – Część 1: Zasady ogólne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Atmosfery potencjalnie wybuchowe -- Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem „fr”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwa płynne -- Wymagania i metody badań/oceny -- Część 1: Urządzenia zapobiegające przepełnieniu z mechanizmem zamykającym

Pierwsza publikacja

EN 13616:2004

Przypis 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Dźwignice -- Dźwignice morskie offshore -- Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn -- Obróbka pozapiecowa stali -- Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG -- Część 1: Dystrybutory

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych -- Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Dywertery eksplozyjne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Zawory klapowe izolujące wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych -- Podstawowe założenia i wymagania (ISO 80079-36:2016)

Pierwsza publikacja

EN 13463-1:2009

Przypis 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k” (ISO 80079-37:2016)

Pierwsza publikacja

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Przypis 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Sprzęt do ręcznego natryskiwania płynnych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Sprzęt do ręcznego natryskiwania proszkowych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Sprzęt do ręcznego natryskiwania kłaczkowych materiałów palnych

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

EN 50223:2010

Przypis 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych – Część 2-1: Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2011 (Zmodyfikowana) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Przypis 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Przypis 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych – Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Przypis 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Przypis 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Przypis 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Przypis 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Przypis 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Przypis 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Przypis 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007

Przypis 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych – Wymagania ogólne i eksploatacyjne

IEC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe – Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Przypis 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) – Wymagania ogólne – Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/64


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowe z możliwością przewozu osób

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Przypis 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdy

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i przeprowadzania prób komponentów dźwigowych

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Przypis 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

20.4.2016

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016

Przypis 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

20.4.2016

EN 81-72:2003

Przypis 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2016

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

Pierwsza publikacja

EN 81-73:2005

Przypis 2.1

31.8.2018

CEN

EN 81-77:2013

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

20.4.2016

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

20.4.2016

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/68


Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością – Wymagania (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Przypis 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Zarządzanie środowiskowe – Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etykiety i deklaracje środowiskowe – Zasady ogólne (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Etykiety i deklaracje środowiskowe – Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu) (ISO 14021:2016)

Pierwsza publikacja

EN ISO 14021:2001

Przypis 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Etykiety i deklaracje środowiskowe – Etykietowanie środowiskowe I typu – Zasady i procedury (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Zarządzanie środowiskowe – Ocena efektów działalności środowiskowej – Wytyczne (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Przypis 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu zycia – Zasady i struktura (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Zarządzanie środowiskowe – Terminologia (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Zarządzanie środowiskowe – Komunikacja środowiskowa – Wytyczne i przykłady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Gazy cieplarniane – Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Przypis 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Przypis 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Medycyna laboratoryjna – Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Przypis 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Przypis 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Przypis 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące oceny równorzędnej jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Przypis 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 2: Dokumentacja wspomagająca (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Przypis 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Przypis 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006

Badania w miejscu opieki nad pacjentem – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 22870:2006)

5.10.2011

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.