ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 153

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
29 kwietnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

2016/C 153/01

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2016/3)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 153/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 153/04

Kursy walutowe euro

5

2016/C 153/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

6


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2016/C 153/06

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39745 – CDS Information Market – ISDA

7

2016/C 153/07

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39745 – CDS Information Market – Markit

10

2016/C 153/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

13

2016/C 153/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

15

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 153/11

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012

16


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

ZALECENIA

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej

(ERRS/2016/3)

(2016/C 153/01)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (1), w szczególności art. 3 oraz art. 16–18,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (2), w szczególności art. 458 ust. 8,

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (3), w szczególności art. 15 ust. 3 lit. e) oraz art. 18–20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zapewnienie skuteczności i spójności polityki makroostrożnościowej wymaga, aby podmioty kształtujące tę politykę należycie uwzględniały transgraniczne skutki środków polityki makroostrożnościowej podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz, gdy jest to uzasadnione, przyjmowały odpowiednie środki polityki makroostrożnościowej zapewniające wzajemność w celu przeciwdziałania tym skutkom.

(2)

Zasady dotyczące dobrowolnej wzajemności w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej określone w zaleceniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 (4) powinny zapewniać, aby wszelkie środki polityki makroostrożnościowej oparte na ekspozycji, aktywowane w jednym państwie członkowskim, były odwzajemniane w pozostałych państwach członkowskich.

(3)

W świetle niedawnych aktów ustawodawczych przyjętych w Belgii, dotyczących implementacji narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych, stosowanego na podstawie art. 458 ust. 2 lit. d) pkt vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do belgijskich ekspozycji instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych (IRB) na kredyty hipoteczne, Rada Generalna Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego zdecydowała o włączeniu tego belgijskiego środka do listy środków polityki makroostrożnościowej, co do których zalecana jest wzajemność na podstawie zalecenia ERRS/2015/2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

SEKCJA 1

ZMIANY

W zaleceniu ERRS/2015/2 wprowadza się następujące zmiany:

1.

w sekcji 1 zalecenie C pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniały wzajemność w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej przyjętych przez inne odpowiednie organy, co do których ERRS zaleca wzajemność. Zaleca się odwzajemnienie następujących środków:

Belgia:

Narzut dotyczący ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych, stosowany na podstawie art. 458 ust. 2 lit. d) pkt vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do ekspozycji instytucji kredytowych, które stosują metodę ratingów wewnętrznych, na belgijskie kredyty hipoteczne, zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku.”;

2.

tekst zawarty w załączniku dodaje się jako załącznik do zalecenia ERRS/2015/2.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 marca 2016 r.

Przewodniczący ERRS

Mario DRAGHI


(1)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(3)  Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4.

(4)  Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 9).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Belgia

Narzut dotyczący ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych, stosowany na podstawie art. 458 ust. 2 lit. d) pkt vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do ekspozycji instytucji kredytowych, które stosują metodę ratingów wewnętrznych, na belgijskie kredyty hipoteczne

I.   Opis środka

1.

Wprowadzony w Belgii środek polega na zwiększeniu o 5 punktów procentowych wag ryzyka stosowanych przez instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych do wartości ekspozycji belgijskich kredytów hipotecznych. W szczególności, wagi ryzyka obliczane zgodnie z art. 154 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dotyczące detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii, zwiększa się o 5 punktów procentowych. Na przykład wagę ryzyka 10 procent stosowaną przez instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych do belgijskich kredytów hipotecznych zwiększa się do 15 procent.

II.   Wzajemność

2.

Zgodnie z art. 458 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniły wzajemność w odniesieniu do belgijskiego środka dotyczącego wartości ekspozycji belgijskich kredytów hipotecznych udzielonych przez zlokalizowane w Belgii i działające na podstawie zezwolenia udzielonego w Belgii oddziały instytucji kredytowych z siedzibą w ich odpowiednich jurysdykcjach. Na potrzeby niniejszego punktu stosuje się termin określony w zaleceniu C pkt 3.

3.

W braku instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich i mających oddziały w Belgii, posiadających znaczne ekspozycje na belgijski rynek kredytów hipotecznych, odpowiednie organy mogą zdecydować o niestosowaniu art. 458 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W przypadku przyjęcia nowej decyzji o przedłużeniu okresu stosowania belgijskiego środka na podstawie art. 458 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby odpowiednie organy dokonały przeglądu sytuacji oraz – jeżeli uznają to za konieczne – zapewniły w odniesieniu do tego środka wzajemność.

4.

Zaleca się również, aby odpowiednie organy zapewniły wzajemność w odniesieniu do belgijskiego środka dotyczącego wartości ekspozycji belgijskich kredytów hipotecznych udzielanych bezpośrednio transgranicznie przez instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych z siedzibą w swoich odpowiednich jurysdykcjach. Zgodnie z zaleceniem C pkt 2 zaleca się, aby odpowiednie organy – po zasięgnięciu opinii ERRS – stosowały dostępne w ich jurysdykcjach środki polityki makroostrożnościowej mające najbardziej zbliżony efekt do opisanej powyżej wzajemności, w tym poprzez przyjęcie środków i kompetencji nadzorczych określonych w tytule VII, rozdziale 2, sekcji IV dyrektywy 2013/36/UE. Zaleca się, aby odpowiednie organy przyjęły zbliżone środki w ciągu sześciu miesięcy.

5.

W braku instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, posiadających znaczne bezpośrednie transgraniczne ekspozycje na belgijski rynek kredytów hipotecznych, odpowiednie organy mogą zdecydować o niezapewnianiu wzajemności. W przypadku przyjęcia nowej decyzji o przedłużeniu okresu stosowania belgijskiego środka na podstawie art. 458 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby odpowiednie organy dokonały przeglądu sytuacji oraz – jeżeli uznają to za konieczne – zapewniły w odniesieniu do tego środka wzajemność.”


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 153/02)

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32016M7980. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 153/03)

W dniu 2 grudnia 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7817. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/5


Kursy walutowe euro (1)

28 kwietnia 2016 r.

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1358

JPY

Jen

122,84

DKK

Korona duńska

7,4432

GBP

Funt szterling

0,77838

SEK

Korona szwedzka

9,1763

CHF

Frank szwajcarski

1,0974

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,2460

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,045

HUF

Forint węgierski

310,70

PLN

Złoty polski

4,3880

RON

Lej rumuński

4,4723

TRY

Lir turecki

3,1963

AUD

Dolar australijski

1,4906

CAD

Dolar kanadyjski

1,4262

HKD

Dolar Hongkongu

8,8111

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6287

SGD

Dolar singapurski

1,5273

KRW

Won

1 295,54

ZAR

Rand

16,3328

CNY

Yuan renminbi

7,3562

HRK

Kuna chorwacka

7,4800

IDR

Rupia indonezyjska

14 977,23

MYR

Ringgit malezyjski

4,4251

PHP

Peso filipińskie

53,309

RUB

Rubel rosyjski

73,5195

THB

Bat tajlandzki

39,804

BRL

Real

3,9907

MXN

Peso meksykańskie

19,6713

INR

Rupia indyjska

75,5310


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/6


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 153/05)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Republika San Marino

Upamiętniane wydarzenie : 400. rocznica śmierci Williama Szekspira

Opis motywu : Motyw przedstawia portret poety. Po prawej stronie w półokręgu widnieją daty „1616–2016” i nazwa państwa emitującego „San Marino”, natomiast po prawej stronie u dołu inicjały twórcy „MB”. Po lewej stronie w półokręgu znajduje się napis „William Shakespeare”, a po lewej stronie u dołu – znak mennicy „R”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 85 000 szt.

Data emisji : wrzesień 2016 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/7


Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39745 – CDS Information Market – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Wprowadzenie

(1)

W przypadkach, w których Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej ocenie, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1), Komisja może zdecydować o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję. W decyzji Komisji wydanej na mocy art. 9 nie stwierdza się naruszenia.

2.   Streszczenie sprawy

(2)

W dniu 1 lipca 2013 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w rozumieniu art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 (2) dotyczące domniemanego naruszenia art. 101 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych (The International Swaps and Derivatives Association – ISDA) w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych. Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym przedstawia się wstępną ocenę pod kątem konkurencji, może służyć jako podstawa dla zobowiązań w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

(3)

W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja założyła, że istnieje możliwość wystąpienia jednorazowej jednokierunkowej migracji z rynku pozagiełdowego obrotu kredytowymi instrumentami pochodnymi na potencjalny nowy rynek giełdowego obrotu kredytowymi instrumentami pochodnymi, gdyż będące przedmiotem obrotu giełdowego swapy ryzyka kredytowego (CDS) lub kredytowe kontrakty terminowe typu future byłyby adekwatnym zamiennikiem płynnych i standaryzowanych pozagiełdowych CDS. CDS jest podobny do polisy ubezpieczeniowej długu korporacyjnego lub państwowego (np. obligacji lub pożyczki), przy czym nabywca CDS opłaca kwartalną składkę, a sprzedawca CDS obiecuje pokryć straty z tytułu tego długu w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań. W obrocie pozagiełdowym banki inwestycyjne są potrzebne jako pośrednicy między nabywcami a sprzedającymi („dealerzy CDS”), natomiast w obrocie giełdowym odgrywają one ważną rolę w jego początkowej fazie jako dostawcy płynności, by następnie zostać wchłonięte w obejmujące wszystkich partnerów anonimowe otoczenie handlowe.

(4)

ISDA jest organizacją gospodarczą reprezentującą branżę pochodnych instrumentów finansowych. ISDA ma szeroką bazę członkowską, a należą do niej w szczególności również dealerzy CDS. ISDA opracowała w 2003 r. definicje kredytowych instrumentów pochodnych, które pełnią funkcję standardowej dokumentacji dla kredytowych instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu pozagiełdowego. Definicje kredytowych instrumentów pochodnych obejmują także metodykę rozliczania kontraktów CDS po wystąpieniu zdarzenia kredytowego w drodze aukcji, której wynikiem jest cena za wartość końcową danej obligacji niewykupionej w terminie, którą to ceną mogą posługiwać się strony kontraktu opartego na kredytowych instrumentach pochodnych. Cena ta jest nazywana również „ceną końcową” lub „ceną końcową ISDA”. ISDA rości sobie prawa własności do ceny końcowej, a w szczególności prawo do udzielania licencji na korzystanie z ceny końcowej do rozliczania kontraktów opartych na kredytowych instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu giełdowego.

(5)

Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Deutsche Börse (Eurex) zaczęła od marca 2007 r. oferować produkt kredytowy typu future do obrotu giełdowego, zaś CMDX, spółka joint venture funduszu hedgingowego Citadel i Chicago Mercantile Exchange, zamierzała umieścić w ofercie produkt kredytowy typu future do obrotu giełdowego pod koniec 2008 r. Ponadto, według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, oba przedsiębiorstwa złożyły wnioski o licencję na korzystanie z ceny końcowej ISDA w odniesieniu do swoich kredytowych instrumentów pochodnych do obrotu giełdowego w celu ustalania ceny kredytowych kontraktów typu future po wystąpieniu zdarzenia kredytowego. Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń ISDA odmówiła Eurexowi (w 2007 r.) oraz CMDX (w 2008 r.) udzielenia licencji na korzystanie z ceny końcowej. W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja przyjęła też wstępnie stanowisko, że zarząd ISDA przyjął w 2007 r. uchwałę wykluczającą udzielanie licencji na cenę końcową do celów transakcji giełdowych. Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń uchwała ta została wdrożona w postaci umowy użytkowania na stronie internetowej www.creditfixings.com. Tekst umowy użytkowania pozostał od tego czasu niezmieniony i do dziś obowiązuje.

(6)

W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń stwierdzono wstępnie, że zachowanie ISDA mogło przeszkodzić potencjalnym nowym uczestnikom rynku w pomyślnym uruchomieniu platformy „all-to-all” dla kredytowych instrumentów pochodnych będących w obrocie giełdowym i tym samym naruszyć przepisy dotyczące konkurencji. ISDA nie zgadza się z tym, że cena końcowa była niezbędna dla rozliczania kredytowych instrumentów pochodnych będących w obrocie giełdowym, i przedstawiła szereg powodów do obaw o uczciwość aukcji po wystąpieniu zdarzenia kredytowego, w przypadku gdyby udzielano licencji na korzystanie z ceny końcowej do celów obrotu giełdowego. ISDA wyraziła w szczególności obawy, że oferenci mogliby podczas aukcji odbywanej po wystąpieniu zdarzenia kredytowego manipulować wynikami aukcji w celu uzyskania korzyści z otwartych kontraktów będących przedmiotem obrotu poza aukcją na giełdzie.

(7)

Domniemane odmowy udzielenia licencji przez ISDA zakwalifikowano w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń wstępnie jako decyzje związku przedsiębiorstw, które ograniczają potencjalną konkurencję w rozumieniu art. 101 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG.

3.   Zasadnicza treść zaproponowanych zobowiązań

(8)

ISDA nie zgadza się ze wstępnymi wnioskami zawartymi w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 ISDA proponuje jednak zobowiązania dotyczące postępowania i zobowiązania organizacyjne („zobowiązania”), które może podjąć, aby uwzględnić wstępne zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji w odniesieniu do licencjonowania swojej ceny końcowej. Główne elementy tych zobowiązań są następujące:

a)   Zobowiązania dotyczące postępowania

(9)

ISDA zobowiązuje się do udzielania licencji na korzystanie z ceny końcowej do celów obrotu giełdowego każdemu wnioskodawcy na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (tzw. warunki FRAND) na negocjacyjny okres 120 dni (z możliwością przedłużenia o 30 dni).

(10)

ISDA jest zwolniona z obowiązków wynikających z podjętych zobowiązań i może w szczególności składać do każdego sądu lub trybunału pozwy przeciwko każdemu wnioskodawcy o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania z powodu naruszenia praw ISDA do ceny końcowej, a działanie takie nie będzie stanowiło złamania zobowiązań, jeżeli:

(i)

wnioskodawca nie zgadza się na postanowienia umowy licencyjnej dotyczącej ceny końcowej lub ich nie przestrzega;

(ii)

wnioskodawca stoi w obliczu nieuchronnej niewypłacalności i nie zapewni gwarancji na pokrycie swoich opłat licencyjnych;

(iii)

licencja dotycząca ceny końcowej zostaje rozwiązana w okolicznościach przewidzianych w pkt 17 zobowiązań.

(11)

Zgodnie z pkt 17 zobowiązań ISDA może również rozwiązać umowę licencyjną pod pewnymi rygorystycznymi warunkami, jeżeli wykaże, że uczestnicy aukcji manipulują aukcją odbywającą się po zdarzeniu kredytowym ze względu na szczególne cechy kredytowego instrumentu pochodnego przeznaczonego do obrotu giełdowego, na który ISDA udzieliła licencji. ISDA uważa ten środek ochronny za konieczny dla zapewnienia uczciwości aukcji, w przypadku gdyby inne, mniej uciążliwe środki nie zapewniały rozwiania wątpliwości co do istnienia manipulacji aukcją.

(12)

ISDA może również występować do licencjonowanych systemów obrotu o współpracę w dobrej wierze z administratorem aukcji przez przekazywanie anonimowych i zagregowanych informacji, takich jak informacje o otwartych pozycjach netto w zakresie licencjonowanych kredytowych kontraktów typu future. ISDA może ponadto zabiegać o lojalną współpracę ze strony licencjonowanych systemów obrotu w zakresie usprawniania zasad regulujących aukcje odbywające się po zdarzeniu kredytowym, konkretnie w celu ograniczenia ryzyka manipulacji aukcjami w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych będących w obrocie giełdowym.

(13)

W zobowiązaniach przewidziano dwa rodzaje mechanizmów rozstrzygania sporów.

(14)

W przypadku gdy pojawi się spór dotyczący warunków handlowych umowy licencyjnej, tj. warunków „FRAND”, ISDA zobowiązuje się do zaakceptowania arbitrażu ze strony niezależnego starszego prawnika wskazanego przez wnioskodawcę. Jeżeli orzeczenie arbitrażowe nie zostanie wydane w określonym terminie, ISDA i wnioskodawca skierują sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd.

(15)

W przypadku gdy pojawi się spór w odniesieniu do konkretnej manipulacji aukcją i ISDA zamierza rozwiązać umowę licencyjną, ekspert techniczny działający w charakterze powiernika monitorującego wysłucha ISDA, licencjonowany system obrotu oraz administratorów aukcji. Na podstawie propozycji wszystkich stron i swojego własnego doświadczenia powiernik decyduje, czy konieczne jest zatwierdzenie wniosku ISDA dotyczącego rozwiązania licencji, czy też dostępne są inne, mniej uciążliwe środki chroniące uczciwość aukcji po zdarzeniu kredytowym, w tym zmiany zasad organizowania aukcji lub zmiany kształtu kredytowych instrumentów pochodnych będących w obrocie giełdowym. Powiernik monitorujący jest powoływany przez DG ds. Konkurencji Komisji Europejskiej spośród trzech kandydatur zaproponowanych przez ISDA. Każdy kandydat musi posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu aukcji w systemach obrotu.

(16)

Decyzje powiernika monitorującego są ostateczne dla zainteresowanych stron, ale nie mają wpływu na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej.

(17)

Ponadto ISDA zobowiązuje się również do nakazania administratorowi lub administratorom strony internetowej www.creditfixings.com usunięcia wszelkich ograniczeń powstrzymujących od korzystania z ceny końcowej do celów obrotu giełdowego.

b)   Zobowiązania organizacyjne

(18)

ISDA zobowiązuje się do zmiany swoich procedur dotyczących wniosków o udzielanie licencji na cenę końcową, tak by wyłączyć dealerów CDS z procedur decyzyjnych ISDA dotyczących udzielania licencji. Upoważnienie do udzielania licencji na cenę końcową nie będzie już przysługiwało zarządowi ISDA ani jego podkomitetowi, w którym mogą zasiadać dealerzy swapów ryzyka kredytowego, lecz zostanie nadane dyrektorowi generalnemu ISDA. Chociaż ISDA może nadal konsultować się ze swoimi członkami w sprawie kwestii czysto technicznych w celu opracowywania metodyki aukcji odbywającej się po zdarzeniu kredytowym, konsultacje takie nie mogą dotyczyć bezpośrednio ani pośrednio zasadności poszczególnych wniosków o udzielenie licencji. Jeżeli poszczególne wnioski o udzielenie licencji wymagają zmiany procesu lub organizacji aukcji, ISDA może zasięgać porady technicznej u niezależnych ekspertów.

(19)

ISDA zobowiązuje się do realizacji tych zobowiązań ze skutkiem od dnia notyfikacji decyzji Komisji dotyczącej zobowiązań przez okres 10 lat. Powiernik monitorujący będzie przedstawiał Komisji coroczne sprawozdania z wdrażania zobowiązań.

(20)

Treść zobowiązań została opublikowana na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Zaproszenie do zgłaszania uwag

(21)

Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć – na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – decyzję uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

(22)

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane osoby trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać wspomniane uwagi nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem oraz słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”. W wyjątkowych okolicznościach uwagi w formie anonimowej mogą zgłaszać także osoby trzecie, tj. mogą one przedłożyć wersję nieopatrzoną klauzulą poufności, w której tożsamość przedsiębiorstwa nie jest możliwa do ustalenia.

(23)

Prosimy o przesyłanie uzasadnionych uwag, przedstawiających istotne fakty. Jeśli stwierdzą Państwo istnienie problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań, prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

(24)

Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny AT.39745 CDS Information Market można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

(2)  Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18.


29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/10


Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39745 – CDS Information Market – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Wprowadzenie

(1)

W przypadkach, w których Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej ocenie, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) 1/2003 (1), Komisja może zdecydować o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję. W decyzji Komisji wydanej na mocy art. 9 nie stwierdza się naruszenia.

2.   Streszczenie sprawy

(2)

W dniu 1 lipca 2013 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w rozumieniu art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 (2) dotyczące domniemanego naruszenia przez Markit art. 101 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG wpływającego na rynek kredytowych instrumentów pochodnych stanowiących nierzeczywistą ochronę kredytową będących przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC) i na potencjalny rynek kredytowych instrumentów pochodnych stanowiących nierzeczywistą ochronę kredytową będących przedmiotem obrotu na giełdzie. Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń może służyć jako wstępna ocena do celów art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

(3)

Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń istnieje możliwość wystąpienia jednorazowej jednokierunkowej migracji z rynku pozagiełdowego obrotu kredytowymi instrumentami pochodnymi na potencjalny rynek giełdowego obrotu kredytowymi instrumentami pochodnymi, gdyż będące przedmiotem obrotu giełdowego swapy ryzyka kredytowego (CDS) lub kredytowe kontrakty terminowe typu future byłyby adekwatnym zamiennikiem płynnych i standaryzowanych pozagiełdowych CDS. W obrocie pozagiełdowym banki inwestycyjne są potrzebne jako pośrednicy między nabywcami a sprzedającymi, natomiast w obrocie giełdowym odgrywają one ważną rolę w jego początkowej fazie jako dostawcy płynności, by następnie zostać wchłonięte w obejmujące wszystkich partnerów anonimowe otoczenie handlowe.

(4)

Markit jest spółką oferującą informacje finansowe i świadczącą usługi finansowe, która zajmuje się gromadzeniem i sprzedażą danych dotyczących kredytowych instrumentów pochodnych i innych klas aktywów. W 2008 r. Markit był posiadaczem wszystkich praw do indeksów iTraxx i CDX („indeksy”), które nabył rok wcześniej od niektórych dealerów CDS. W komitetach doradczych Markitu zajmujących się indeksami dealerzy odgrywają nadal ważną rolę, a do ich zadań należy między innymi doradzanie Markitowi w sprawie udzielania licencji na korzystanie z indeksów dla nowych rodzajów produktów. Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń fundusz hedgingowy Citadel i Chicago Mercantile Exchange chciały w 2008 r. poprzez spółkę joint venture (CMDX) umieścić w swojej ofercie CDS przeznaczone do obrotu giełdowego. Skontaktowały się one z Markitem, starając się uzyskać licencję na indeksy iTraxx i CDX w celu utworzenia platformy, która umożliwiłaby użytkownikom obrót swapami ryzyka kredytowego zarówno pozagiełdowo, jak i ostatecznie również w formie obrotu „all-to-all” (w tym poprzez Central Limit Order Book „CLOB”). Markit rzekomo odmówił udzielenia licencji na indeksy iTraxx i CDX do celów innych niż zapytania ofertowego („RFQ”) w odniesieniu do obrotu pozagiełdowego oraz rozliczania. Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Markit wyraźnie wyłączył z zakresu swojej licencji CLOB, co było równoznaczne z wyłączeniem obrotu „all-to-all”.

(5)

W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń stwierdzono wstępnie, że takie zachowanie mogło przeszkodzić Citadel i CME w pomyślnym uruchomieniu platformy dla kredytowych instrumentów pochodnych będących w obrocie giełdowym i tym samym naruszyć przepisy dotyczące konkurencji. Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Markit podjął decyzję o nieudzielaniu licencji na indeksy do celów obrotu giełdowego po konsultacji z dealerami CDS zasiadającymi w trzech komitetach doradczych Markitu zajmujących się indeksami.

(6)

Według pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń domniemana odmowa Markitu stanowiła decyzję związku przedsiębiorstw, która ogranicza potencjalną konkurencję w rozumieniu art. 101 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG.

3.   Zasadnicza treść zaproponowanych zobowiązań

(7)

Markit nie zgadza się ze wstępnymi wnioskami zawartymi w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 Markit zaproponował jednak zobowiązania dotyczące postępowania i zobowiązania organizacyjne, które może podjąć, aby uwzględnić wstępne zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji. Główne elementy tych zobowiązań są następujące:

a)   Zobowiązania dotyczące postępowania

(8)

Jeśli chodzi o licencjonowanie, Markit zobowiązuje się do tego, że przy rozpatrywaniu wniosków o licencje dotyczące tworzenia produktów finansowych będących przedmiotem obrotu giełdowego opartych na indeksach iTraxx lub CDX lub obrotu takimi produktami (w tym swapami, transakcjami typu futures i opcjami) lub produktami pochodnymi będzie postępował w sposób sprawiedliwy, rozsądny i niedyskryminujący i również na takich warunkach będzie udzielał licencji (tzw. warunki FRAND). Na wypadek gdyby jakaś licencja udzielona przez Markit wciąż wykluczała wykorzystywanie indeksu do celów obrotu giełdowego, Markit zobowiązuje się do zmiany takiej licencji lub zaoferowania nowej licencji na warunkach FRAND. Markit może odrzucić wniosek o licencję na indeks na wyżej wymienionych warunkach, jeżeli:

a)

proponowany produkt przeznaczony do obrotu giełdowego stwarza poważne ryzyko prawne lub regulacyjne lub oznacza dla Markitu lub indeksów znaczne ryzyko utraty reputacji, któremu nie można adekwatnie przeciwdziałać przy pomocy zastrzeżenia prawnego ani innego postanowień umownych; lub

b)

system obrotu nie ma wystarczającego doświadczenia i zasobów, by stworzyć i wprowadzić proponowany produkt przeznaczony do obrotu giełdowego. Wprowadzenie nowego produktu nie może samo w sobie stanowić wystarczającego doświadczenia.

(9)

Jeżeli istniejąca licencja zawiera okres wyłączności, a zobowiązania i warunki wyłączności nie są ze sobą zgodne, zobowiązania będą obowiązywać dopiero po upływie danego obowiązkowego okresu wyłączności. Dalszych okresów wyłączności nie można udzielać. Zobowiązanie do postępowania w sposób sprawiedliwy, rozsądny i niedyskryminujący nie uniemożliwia Markitowi udzielania preferencyjnych lub korzystnych warunków na początkowy okres nie dłuższy niż dwa lata, jeżeli tworzenie i rozwój nowych produktów opartych na indeksie wymaga znacznych inwestycji początkowych, a porównywalne nowe podmioty na rynku są traktowane w podobny sposób.

(10)

Markit będzie się starał w przypadku każdego wniosku o licencję na warunkach FRAND osiągnąć porozumienie z wnioskodawcą w terminie trzech miesięcy, ale negocjacje takie mogą w pewnych okolicznościach zostać przedłużone do sześciu miesięcy. Gdy tylko art. 37 ust. 1 rozporządzenia MiFIR (3) uzyska moc obowiązującą, taki okres negocjacji nie będzie mógł przekroczyć okresu przewidzianego w tym rozporządzeniu (obecnie trzy miesiące). Jeżeli strony nie są w stanie uzgodnić warunków do końca okresu negocjacji, strona wnioskująca może zwrócić się pisemnie do Markitu o przekazanie sprawy do arbitrażu przez niezależną stronę trzecią, tak by można było znaleźć odpowiednią procedurę i metodę określenia warunków FRAND.

(11)

Spory dotyczące określenia warunków FRAND lub spory wynikające z odmowy udzielenia licencji ze wskazaniem na powody wymienione w pkt 8 lit. a) i b) powyżej będą kierowane do rozstrzygnięcia przez trzyosobowy zespół arbitrażowy, którego decyzja będzie wiążąca. Procedura arbitrażowa będzie podlegać przepisom prawa angielskiego i walijskiego i będzie prowadzona według zasad Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego (London Court of International Arbitration). Jeżeli arbitrzy nie wydadzą decyzji w terminie dziewięciu miesięcy, strona wnioskująca może przekazać sprawę do sądów w Anglii lub Walii.

b)   Zobowiązania organizacyjne

(12)

Markit zobowiązuje się do zwiększenia liczby członków w swoich dwóch pozostałych komitetach doradczych zajmujących się indeksami CDS (IMC i CDX) (zwanych dalej „komitetami”), tak by oprócz dealerów CDS reprezentowani byli w nich również inni istotni uczestnicy rynku. Komitety będą się składać z co najmniej 25 członków, w tym z maksymalnie czterech przedstawicieli animatorów rynku dla produktów objętych indeksem albo dla odnośnego rynku, którzy nie mogą być dużymi dealerami, z co najmniej sześciu przedstawicieli niebędących dealerami firm ze strony nabywczej lub innych podmiotów zarządzających aktywami i z co najmniej pięciu platform obrotu, giełd, izb rozliczeniowych lub w podobny sposób zainteresowanych uczestników rynku. Kadencja członków będzie wynosiła dwa lata (z możliwością jej przedłużenia), członkostwo będzie rotacyjne, a w każdej kategorii co najmniej 50 % pierwotnych członków będzie się zmieniać po pierwszym roku.

(13)

Ponadto Markit zobowiązuje się do zmiany zakresu zadań komitetów i do ograniczenia dyskusji do kwestii technicznych, operacyjnych i administracyjnych. Markit zakaże prowadzenia dyskusji na temat decyzji o udzieleniu licencji lub warunków korzystania, komercyjnych aspektów lub propozycji dotyczących generowania dochodów w odniesieniu do indeksów CDX i iTraxx, na temat korzyści proponowanych nowych produktów finansowych będących przedmiotem obrotu giełdowego, opartych na tych indeksach, lub korzyści ewentualnych nowych giełd lub podobnych platform obrotu produktami opartymi ma takich indeksach (zwanych dalej „tematami wyłączonymi”). We wszystkich posiedzeniach i telekonferencjach będzie uczestniczył prawnik Markitu, który będzie je nagrywał i sporządzał z nich pisemny protokół. Takie protokoły i nagrania, jak również dokumenty przedkładane do dyskusji będą przechowywane przez Markit przez okres pięciu lat.

(14)

Markit powoła powiernika monitorującego po jego zatwierdzeniu przez Komisję. Powiernik będzie przedstawiał Komisji corocznie sprawozdania dotyczące przestrzegania przez Markit proponowanych zobowiązań. W szczególności powiernik monitorujący będzie dopilnowywał, by dealerzy nie wpływali w sposób nienależyty na decyzje licencyjne Markitu oraz by przedmiotem dyskusji nie były tematy wyłączone.

(15)

W odniesieniu do przyszłej dostępności ceny końcowej na warunkach FRAND dla wnioskujących osób prawnych Markit usunie ze strony internetowej www.creditfixings.com klauzule, które wykluczają korzystanie z ceny końcowej do celów obrotu giełdowego, i nie będzie wymagał licencji na cenę końcową ani pobierał opłat licencyjnych, w przypadku gdy licencji udzieliła ISDA.

(16)

Markit zobowiązuje się do realizacji tych zobowiązań ze skutkiem od dnia notyfikacji decyzji Komisji wydanej na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 tak długo, jak będzie posiadał lub kontrolował indeksy, lub na okres 10 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

(17)

Treść zobowiązań została opublikowana na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Zaproszenie do zgłaszania uwag

(18)

Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć – na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – decyzję uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

(19)

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane osoby trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać wspomniane uwagi nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem oraz słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”. W wyjątkowych okolicznościach uwagi w formie anonimowej mogą zgłaszać także osoby trzecie, tj. mogą one przedłożyć wersję nieopatrzoną klauzulą poufności, w której tożsamość przedsiębiorstwa nie jest możliwa do ustalenia.

(20)

Prosimy o przesyłanie uzasadnionych uwag, przedstawiających istotne fakty. Jeśli stwierdzą Państwo istnienie problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań, prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

(21)

Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny AT.39745 CDS Information Market można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

(2)  Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).


29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 153/08)

1.

W dniu 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze inwestycyjne zarządzane przez jednostki powiązane Apollo Management LP („Apollo”, Stany Zjednoczone), za pośrednictwem spółki celowej Calm Eagle Holdings Sàrl („Calm Eagle”, Luksemburg) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Açoreana Seguros, SA („Açoreana”, Portugalia) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Apollo: fundusze inwestycyjne prowadzące działalność w różnych sektorach na całym świecie, takich jak ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, branża chemiczna, rejsy liniowe, logistyka, branża papierowa i metalowa,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Açoreana: świadczenie usług i oferowanie produktów z zakresu ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w Portugalii.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można jest przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/14


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 153/09)

1.

W dniu 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Norwegian Air Resources Holding Ltd („NARH”, Irlandia), kontrolowane przez Norwegian Air Shuttle ASA („Norwegian”, Norwegia), i OSM Aviation Group Ltd („OSM Aviation Holding”, Cypr), kontrolowane przez Shiphold Ltd („Shiphold”, Cypr), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całością przedsiębiorstwa OSM Aviation Ltd („OSM Aviation”, Cypr) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa NARH: przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie zasobów – zapewnianie usług związanych z załogą i usług zarządzania załogą – na rzecz przedsiębiorstwa Norwegian, które prowadzi działalność na rynku lotniczego transportu pasażerskiego,

—   w przypadku przedsiębiorstwa OSM Aviation Holding: spółka holdingowa kontrolowana przez Shiphold, które działa na rynku żeglugi morskiej i właścicieli statków,

—   w przypadku przedsiębiorstwa OSM Aviation: przedsiębiorstwo prowadzące działalność w ramach zarządzania załogą, oferujące pełen zakres usług, w tym zatrudnianie załogi kokpitowej i personelu pokładowego oraz zarządzanie nimi, na potrzeby różnych przedsiębiorstw lotniczych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/15


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 153/10)

1.

W dniu 22 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Pillarstone Italy S.p.A („Pillarstone”, Włochy), fundusz inwestycyjny kontrolowany pośrednio przez KKR & Co L.P. („KKR”, Stany Zjednoczone), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Sirti S.p.A. („Sirti”, Włochy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Pillarstone: Pillarstone to fundusz, który jest pośrednio kontrolowany przez KKR. Pillarstone zostało utworzone jako instrument inwestycyjny, który zapewnia przedsiębiorstwom pozyskiwanie nowego kapitału,

—   w przypadku przedsiębiorstwa KKR: KKR to międzynarodowa firma inwestycyjna, która zarządza inwestycjami w różnych klasach aktywów, w tym inwestycjami w private equity, energię, infrastrukturę, nieruchomości, fundusze hedgingowe i strategie kredytowe,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Sirti: Sirti to spółka z siedzibą we Włoszech świadcząca usługi w zakresie inżynierii lądowej. Sirti skupia się na projektowaniu, inżynierii, wdrażaniu, utrzymywaniu sieci i systemów oraz zarządzaniu nimi na rzecz przemysłu telekomunikacyjnego, sektora energetycznego, przemysłu kolejowego, transportu i przemysłu telewizyjnego. Ponadto Sirti prowadzi działalność w branży usług informatycznych i świadczy usługi informatyczne w sektorze telekomunikacji, sektorze instytucji rządowych i samorządowych oraz sektorze użyteczności publicznej. Działalność Sirti koncentruje się przed wszystkim we Włoszech, lecz przedsiębiorstwo prowadzi też pewne działania w innych krajach europejskich, w tym w Szwecji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8001 – Pillarstone/Sirti, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


INNE AKTY

Komisja Europejska

29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/16


Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012

(2016/C 153/11)

Komisja Europejska zatwierdziła niniejszą zmianę nieznaczną zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 (1).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY NIEZNACZNEJ

Wniosek o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012  (2)

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

Nr UE: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

ChNP ( ) ChOG ( X ) GTS ( )

1.   Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

E-mail: info@prosciuttodinorcia.com

„Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia” (konsorcjum na rzecz ochrony ChOG „Prosciutto di Norcia”) jest uprawnione do złożenia wniosku w sprawie zmiany zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej nr 12511 z dnia 14 października 2013 r.

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3.   Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Opis produktu

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne [zaktualizowane odniesienia do aktów prawnych, organ kontrolny, pakowanie]

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która nie wymaga zmiany opublikowanego jednolitego dokumentu.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która wymaga zmiany opublikowanego jednolitego dokumentu.

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, dla którego nie został opublikowany jednolity dokument (lub dokument mu równoważny).

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu będącego GTS, kwalifikująca się jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5.   Zmiany

Metoda produkcji

W art. 3 „Surowce” specyfikacji produktu wprowadza się następujące zmiany:

zdanie „c) świnie pochodzące od knurów innych ras lub od knurów hybrydowych, pod warunkiem że pochodzą one z programów selekcji lub krzyżowania zgodnych z celami określonymi we włoskiej księdze hodowlanej dla […]”

otrzymuje brzmienie:

„c)

świnie pochodzące od knurów innych ras lub od knurów hybrydowych przeznaczonych do produkcji świń ciężkich.”.

Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie zdania „Nie ma ograniczeń co do geograficznego obszaru pochodzenia świń.”, następującego bezpośrednio po lit. c) następnego ustępu specyfikacji produktu.

Ponadto proponowana zmiana jest zgodna z zasadą otwartej gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji, stanowiąc pełne wdrożenie i zastosowanie art. 101, 119 i nast. Traktatu UE. Zmianę tę należy uznać za „nieznaczną”, ponieważ nie powoduje ona zwiększenia ograniczeń w handlu produktem lub surowcami wykorzystywanymi do jego wytworzenia oraz spełnia ogólne wymagania określone w art. 53 ust. 2 akapit trzeci lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012;

zdanie „Żywienie, w połączeniu z metodami chowu, musi przyczyniać się do zapewnienia uzyskania świń ciężkich dzięki umiarkowanemu codziennemu zwiększaniu dawki pokarmowej.”

otrzymuje brzmienie:

„Żywienie, w połączeniu z metodami chowu, musi przyczyniać się do zapewnienia uzyskania świń ciężkich.”;

zdania „Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowane metody chowu, dozwolony rodzaj paszy, wykorzystywane ilości paszy oraz stosowane metody zadawania pasz mają na celu produkcję tradycyjnych świń ciężkich. Cel ten realizuje się poprzez umiarkowane codzienne zwiększanie dawki pokarmowej oraz system żywienia zgodny z obowiązującymi przepisami ogólnymi.”

otrzymują brzmienie:

„Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowane metody chowu, dozwolony rodzaj paszy, wykorzystywane ilości paszy oraz stosowane metody zadawania pasz mają na celu produkcję tradycyjnych świń ciężkich. Cel ten realizuje się poprzez system żywienia zgodny z obowiązującymi przepisami ogólnymi.”.

Powodem tej zmiany jest fakt, że termin „umiarkowane” nie jest precyzyjny i może być przedmiotem różnych interpretacji. Świnie ciężkie uzyskuje się poprzez stosowanie metod żywienia i tuczu, które muszą być zgodne z wymaganiami mającymi zastosowanie do różnych kategorii wagowych świń w fazie wzrostu, określonymi w art. 3 specyfikacji produktu, a w szczególności w tabelach 1, 2 i 3 dotyczących „dozwolonego rodzaju paszy”, „zawartości suchej masy” całkowitej i pochodzenia zbożowego oraz innych specyfikacji w odniesieniu do ograniczeń w zakresie łącznego stosowania serwatki i maślanki, łącznego stosowania odwodnionych ziemniaków i manioku oraz zawartości azotu pochodzącego z wywaru gorzelnianego zbożowego suszonego. Wynika z tego, że specyfikacja produktu i przepisy mające zastosowanie pozwalają na stosowanie różnych receptur paszy, co skutkuje zmiennymi wartościami dziennego przyrostu masy, a w związku z tym trudno jest precyzyjnie określić „umiarkowane codzienne zwiększanie”;

zdanie „Ubój odbywa się po skończeniu 9. i przed skończeniem 15. miesiąca życia świni.”

otrzymuje brzmienie:

„Ubój odbywa się między 215. a 450. dniem życia świni.”.

Powodem tej zmiany są znaczne postępy dokonane w zakresie receptur paszy i metod chowu/ustalania dawek pokarmowych przy zachowaniu zgodności ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi świń ciężkich, określonymi w specyfikacji produktu „Prosciutto di Norcia” ChOG. Spowodowało to znaczny wzrost średniego dziennego przyrostu masy w tuczu świń przy jednakowych uwarunkowaniach genetycznych, nie wpływając negatywnie na jakość mięsa w chwili uboju lub podczas przetwarzania produktu. W rezultacie świnie często osiągają masę minimalną określoną w specyfikacji produktu na długo przed osiągnięciem wieku 9 miesięcy (tj. już w wieku 7–7,5 miesięcy) i przekraczają masę maksymalną określoną w specyfikacji produktu na długo przed osiągnięciem wieku 15 miesięcy. W związku z tym skrócił się czas, w którym można wysyłać świnie do uboju, co powoduje ograniczenie dostaw surowców, a także większą niestabilność rynku trzody chlewnej oraz ryzyko nałożenia kar na rolników, jeżeli ich świnie nie spełniają wymagań dotyczących masy lub wieku. Propozycja obniżenia do 215 dni minimalnego wieku świń wysyłanych do uboju pozwoli zatem rolnikom i rzeźnikom uzyskać więcej czasu, również w przypadkach, w których średni dzienny przyrost masy jest większy, bez potrzeby karania rolników, którzy chcą na bieżąco stosować zaawansowane metody ustalania dawek pokarmowych dla tuczników, unikając jednocześnie negatywnego wpływu na jakość mięsa, jak wspomniano wyżej;

zdanie „Po uboju otrzymane tusze muszą zostać sklasyfikowane jako ciężkie zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84, decyzją Komisji nr 2001/468/WE z dnia 8 czerwca 2001 r. i dekretem ministerialnym z dnia 11 lipca 2002 r. oraz spełniać, pod względem średnich wartości, kryteria głównych klas oficjalnego systemu określania zawartości mięsa.”

otrzymuje brzmienie:

„Po uboju otrzymane tusze muszą zostać sklasyfikowane jako ciężkie zgodnie z zobowiązującymi przepisami oraz spełniać, pod względem średnich wartości, kryteria klasy »E«, »U«, »R« lub »O« oficjalnego systemu określania zawartości mięsa.”.

Zmiana ta została zaproponowana zarówno ze względu na zmiany obowiązujących ram regulacyjnych, jak i na kwestie techniczne dotyczące metod produkcji. Pod względem regulacyjnym zmiana ta spowoduje zgodność specyfikacji produktu z obecnie obowiązującymi przepisami, ponieważ zarówno rozporządzenie (EWG) nr 3220/84, jak i decyzja Komisji 2001/468/WE straciły moc. Pod względem technicznym dopuszczenie klasy „E” zawartości mięsa w odniesieniu do udźców z tusz świń ciężkich wykorzystanych do produkcji „Prosciutto di Norcia” oznacza, że włącza się obecnie tusze o większej zawartości chudego mięsa – mierzonej w schabie jako wartość procentowa masy tuszy – niż w przypadku przewidzianej obecnie klasy „U”, lecz również że włącza się udźce odpowiednie do produkcji „Prosciutto di Norcia” ze względu na ich okrywę tłuszczową typową dla klasy „U”;

zdanie „Podczas solenia stosuje się średnioziarnistą sól morską (chlorek sodu) oraz niewielkie ilości pieprzu.”

zostaje skreślone.

Ma to na celu zwiększenie przejrzystości specyfikacji produktu, ponieważ odniesienie do solenia i soli morskiej (chlorku sodu) oraz opis odpowiednich etapów dotyczą „Metod produkcji” opisanych w art. 4 specyfikacji produktu „Prosciutto di Norcia”, podczas gdy stosowanie pieprzu jest uwzględnione nie tylko w art. 4, lecz także w art. 5 „Dojrzewanie”.

W art. 4 „Metoda produkcji” specyfikacji produktu wprowadza się następujące zmiany:

zdanie „Następnym krokiem jest solenie udźców w dwóch etapach przy zastosowaniu średnioziarnistej soli morskiej.”

otrzymuje brzmienie:

„Następnym krokiem jest solenie udźców w dwóch etapach przy zastosowaniu soli morskiej.”.

Powodem skreślenia odniesienia do wielkości cząsteczek soli opisywanej ogólnie jako „średnioziarnista” jest zmiana metody pracy nowoczesnych urządzeń do solenia, ponieważ urządzenia te same dostosowują ilość soli zgodnie z różnymi właściwościami surowca, temperaturą oraz wilgotnością względną;

po zdaniu „Udźce przygotowuje się najpierw poprzez odciśniecie krwi z naczyń krwionośnych, a następnie naciera się je wilgotną i suchą solą.”

dodaje się zdanie:

„Jeśli tłuszcz wieprzowy stosowany do »nacierania«, jak określono w art. 5, nie zawiera żadnej ilości pieprzu, podczas solenia dodaje się niewielkie ilości pieprzu.”.

To dodanie odzwierciedla poprzednią zmianę w art. 3 i jest spójne ze specyfikacją organoleptycznych cech charakterystycznych zawartą w art. 6, który opisuje zapach produktu o chronionej jakości przy dopuszczeniu do obrotu jako „charakterystyczny” i „lekko korzenny”. Ta ostatnia cecha charakterystyczna wynika z użycia tłuszczu ze świni, który może zawierać pieprz, zgodnie ze specyfikacją zawartą w art. 5 „Dojrzewanie”.

Inne

W art. 7 „Badania” specyfikacji produktu wprowadza się następujące zmiany:

zdanie: „Zgodność produktów z niniejszą specyfikacją produktu sprawdzana jest zgodnie z art. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 przez organ kontrolny zwany »3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.« z siedzibą główną w Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 07589571, faks +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org.”

otrzymuje brzmienie:

„Zgodność ze specyfikacją produktu sprawdza się zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Organem kontrolnym odpowiedzialnym za dokonywanie kontroli zgodności ze specyfikacją produktu to »3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.« z siedzibą główną w Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 0758957201, faks +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org”.

Zmiana ta stanowi jedynie transpozycję zmiany ustawodawczej i aktualizację numeru telefonu organu kontrolnego.

W art. 8 „Nazwa i prezentacja” specyfikacji produktu wprowadza się następujące zmiany:

po zdaniu:

„Oznaczenie składa się ze znaku zawierającego wyrażenie »Prosciutto di Norcia.«”

dodaje się następujący akapit:

„Szynka »Prosciutto di Norcia« może być też dopuszczona do obrotu jako produkt pozbawiony kości, w plastrach lub w porcjach o różnych rozmiarów i różnej masie. W celu wprowadzenia do obrotu wszystkie te rodzaje produktów muszą być zapakowane w odpowiednie pojemniki na żywność lub w materiały powlekające, które muszą być odpowiednio opieczętowane i oznakowane. Podczas przygotowywania całej szynki z kością lub porcji szynki oznakowanie naniesione za pomocą znakowania na gorąco musi zawsze pozostawać widoczne.”

Uznano, że powyższy akapit należy wprowadzić do specyfikacji produktu celem zapewnienia większej przejrzystości w odniesieniu do rodzajów produktów oferowanych do sprzedaży oraz celem spełnienia różnych potrzeb rynku w odniesieniu do opakowań produktów.

JEDNOLITY DOKUMENT

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

Nr UE: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

ChNP ( ) ChOG ( X )

1.   Nazwa lub nazwy

„Prosciutto di Norcia”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu

Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Szynka „Prosciutto di Norcia” ChOG jest to dojrzała szynka surowa, która w momencie dopuszczenia do obrotu ma charakterystyczny kształt „gruszki”, ma masę nie mniejszą niż 8,5 kg, jej wygląd po rozcięciu jest zwarty oraz ma kolor od różowawego po czerwony. Ma ona charakterystyczny lekko korzenny zapach, a jej smak jest pełny, ale nie słony.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

„Prosciutto di Norcia” ChOG wytwarzana jest z udźców świń tradycyjnych ras włoskich Large White i Landrace w formie uszlachetnionej zgodnie z włoską księgą hodowlaną lub pochodzących od knurów tych ras i świń włoskiej rasy Duroc w formie uszlachetnionej zgodnie z włoską księgą hodowlaną; dopuszcza się ponadto świnie pochodzące od knurów innych lub knurów hybrydowych przeznaczonych do produkcji świń ciężkich. Nie ma ograniczeń dotyczących geograficznego obszaru pochodzenia świń.

Wyklucza się jednak świnie o niepożądanych właściwościach, ze szczególnym uwzględnieniem syndromu stresowego u świń (PPS), jak również typy genetyczne i zwierzęta uznawane za niezgodne ze specyfikacją produktu oraz świnie czystej rasy belgijskiej Landrace, rasy Hampshire, Piétrain, Duroc i Spotted Poland.

Stosowane pasze muszą spełniać normy handlowe. Żywienie, w połączeniu z metodami chowu, przyczynia się do zapewnienia uzyskania świń ciężkich o masie 160 kg z tolerancją wynoszącą 10 %.

Świnie o masie 30–80 kg (masy w relacji pełnej) należy karmić paszami wymienionymi w tabelach 1 i 2 specyfikacji produkcji, przy czym należy zapewnić, aby masa sucha pochodzenia zbożowego stanowiła nie mniej niż 45 % całkowitej masy suchej. Do żywienia świń o masie w relacji pełnej powyżej 80 kg stosuje się wyłącznie pasze określone w tabeli 2, przy czym należy zapewnić, aby masa sucha pochodzenia zbożowego stanowiła nie mniej niż 55 % całkowitej masy suchej.

Łączna ilość podawanej serwatki i maślanki nie może przekroczyć 15 litrów na sztukę dziennie.

Zawartość azotu pochodzącego z wywaru gorzelnianego zbożowego suszonego nie może przekraczać 2 %.

Łączna ilość odwodnionych ziemniaków i manioku nie może przekraczać 15 % suchej masy w dawce pokarmowej. W odniesieniu do wszystkich wskazanych wyżej parametrów dopuszczalna tolerancja wynosi maksymalnie 10 %.

Skład podawanej dawki pokarmowej musi zaspokoić potrzeby zwierząt w poszczególnych fazach wzrostu przy zachowaniu zgodności z celami określonymi w specyfikacji.

Dopuszcza się uzupełnianie dawki pokarmowej minerałami i witaminami z uwzględnieniem ograniczeń określonych w przepisach ogólnych.

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Etapy produkcji i dojrzewania „Prosciutto di Norcia” muszą odbywać się na obszarze produkcji wyznaczonym w pkt 4.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Szynka „Prosciutto di Norcia” może być też dopuszczona do obrotu jako produkt pozbawiony kości, w plastrach lub w porcjach o różnych rozmiarach i różnej masie. W celu wprowadzenia do obrotu wszystkie te rodzaje produktów muszą być zapakowane w odpowiednie pojemniki na żywność lub w materiały powlekające, które muszą być odpowiednio opieczętowane i oznakowane. Podczas przygotowywania całej szynki z kością lub porcji szynki oznakowanie naniesione za pomocą znakowania na gorąco musi zawsze pozostawać widoczne.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Szynkę „Prosciutto di Norcia” dopuszcza się do obrotu z odpowiednim oznaczeniem identyfikującym. Oznaczenie to składa się ze znaku zawierającego wyrażenie „Prosciutto di Norcia” naniesionego za pomocą znakowania na gorąco. Nazwa chronionego oznaczenia geograficznego „Prosciutto di Norcia” musi być umieszczona przy użyciu wyraźnych i nieusuwalnych znaków, wyraźnie odróżniać się od jakiegokolwiek innego napisu umieszczonego na etykiecie, a bezpośrednio za nią należy umieścić napis „Indicazione geografica protetta” (chronione oznaczenie geograficzne) lub skrót „IGP”, który należy przetłumaczyć na język kraju, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu. Oznaczenia te towarzyszą logo produktu. Zabrania się dodawania jakiegokolwiek określenia, które nie zostało wyraźnie przewidziane.

Dopuszcza się jednak stosowanie określeń, które związane są z nazwami, firmami lub prywatnymi znakami towarowymi, pod warunkiem że nie mają znaczenia reklamującego lub charakteru mogącego wprowadzić konsumenta w błąd; dopuszcza się również stosowanie nazw gospodarstw prowadzących chów świń, z których pochodzi produkt.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar geograficzny produkcji „Prosciutto di Norcia” obejmuje gminy Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto i Poggiodomo, położone na wysokości powyżej 500 m n.p.m.

5.   Związek z obszarem geograficznym

Obszar geograficzny określony w pkt 4 charakteryzuje się wysokimi grzbietami górskimi, które uniemożliwiają napływ wilgotnego powietrza od strony morza, oraz występowaniem formacji wapiennych, które umożliwiają odprowadzanie wód deszczowych. Wspomniane cechy charakterystyczne, w połączeniu z nabytymi na przestrzeni lat umiejętnościami i wiedzą mieszkańców tego obszaru w dziedzinie chowu trzody chlewnej i przetwórstwa wieprzowiny, przyczyniły się do rozwoju warunków naturalnych i umiejętności ludzkich optymalnych dla produkcji szynki wysokiej jakości na tym obszarze geograficznym.

Szynka „Prosciutto di Norcia” po rozcięciu ma zwarty wygląd, kolor od różowawego po czerwony, odznacza się charakterystycznym lekko korzennym zapachem, a jej smak jest pełny, ale nie słony.

Szczególna jakość „Prosciutto di Norcia” jest ściśle związana nie tylko z czynnikami ludzkimi zaangażowanymi w jej przygotowanie, lecz także z warunkami środowiskowymi. Środowisko naturalne na tym obszarze należy uznać za szczególnie sprzyjające procesowi dojrzewania ze względu na cechy charakterystyczne klimatu i terenu, jak określono powyżej. Ponadto sztuka konserwowania mięsa wieprzowego w rejonie Nursino była słynna już w czasach starożytnego Rzymu. Z powodu ubóstwa cechującego rolnictwo górskie i wymuszonych okresów bezczynności w ciągu zimnej pory roku mieszkańcy tych obszarów wyspecjalizowali się w działalności związanej z chowem zwierząt. Działalność ta rozpowszechniła się w okresie Republiki i Cesarstwa Rzymskiego, a także w późniejszym okresie rządów Państwa Kościelnego, które starały się jak najlepiej wykorzystać obszary wiejskie Lacjum. W związku z tym mieszkańcy tego obszaru wyspecjalizowali się w dziedzinie anatomii i uboju świń oraz przygotowywania i konserwowania kawałków mięsa wieprzowego z zastosowaniem charakterystycznych do dziś zachowanych umiejętności, przy czym sprzedaż, solenie i dojrzewanie prowadzono na całym pobliskim obszarze.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

Skonsolidowany tekst specyfikacji produktu jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

lub:

bezpośrednio na stronie głównej Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej (www.politicheagricole.it) po otwarciu zakładki „Prodotti DOP e IGP” (na górze po prawej stronie ekranu), kliknięciu „Prodotti DOP IGP e STG” (po lewej stronie ekranu), a następnie odnośnika „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17.

(2)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.