ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 398

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
30 listopada 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 398/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 398/02

Sprawa C-346/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons/Base Company, dawniej KPN Group Belgium SA (Odesłanie prejudycjalne — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywa 2002/20/WE — Artykuł 13 — Opłata za prawo do instalowania urządzeń — Zakres stosowania — Uregulowanie gminne zobowiązujące właścicieli słupów i masztów nadawczych telefonii ruchomej do zapłaty podatku)

2

2015/C 398/03

Sprawa C-59/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej — Artykuł 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 akapit pierwszy — Zwrot refundacji wywozowej — Termin przedawnienia — Początek biegu (dies a quo) — Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego — Wystąpienie szkody — Naruszenie ciągłe — Naruszenie jednorazowe]

3

2015/C 398/04

Sprawa C-66/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE i art. 108 ust. 3 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Pomoc państwa — Opodatkowanie grup spółek — Nabycie udziału w kapitale spółki zależnej — Amortyzacja wartości przedsiębiorstwa — Ograniczenie do udziałów w spółkach będących rezydentami)

3

2015/C 398/05

Sprawa C-73/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. – Rada Unii Europejskiej/Komisja Europejska (Skarga o stwierdzenie nieważności — Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza — Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza — Połowy nielegalne, niezgłoszone i nieuregulowane — Postępowanie o wydanie opinii doradczej — Złożenie przez Komisję Europejską pisemnego oświadczenia w imieniu Unii Europejskiej — Brak uprzedniego zatwierdzenia treści tego oświadczenia przez Radę Unii Europejskiej — Artykuł 13 ust. 2 TUE, art. 16 TUE i art. 17 ust. 1 TUE — Artykuł 218 ust. 9 TFUE i art. 335 TFUE — Reprezentacja Unii Europejskiej — Zasady kompetencji powierzonych i równowagi instytucjonalnej — Zasada lojalnej współpracy)

4

2015/C 398/06

Sprawa C-362/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court – Irlandia) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Odesłanie prejudycjalne — Dane osobowe — Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania owych danych — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7, 8 i 47 — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuły 25 i 28 — Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich — Decyzja 2000/520/WE — Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych — Nieodpowiedni stopień ochrony — Ważność — Skarga osoby fizycznej, której dane zostały przekazane z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych — Kompetencje krajowych organów nadzorczych)

5

2015/C 398/07

Sprawa C-471/14: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien – Austria) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt [Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna i przemysłowa — Leki gotowe — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 13 ust. 1 — Dodatkowe świadectwo ochronne — Okres ważności — Pojęcie daty pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej — Uwzględnienie daty wydania pozwolenia lub daty notyfikacji tej decyzji]

6

2015/C 398/08

Sprawa C-456/14: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2001/40/WE — Wzajemne uznawanie decyzji o wydaleniu obywateli państw trzecich — Artykuł 3 ust. 1 lit. a) — pojęcie czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok — Decyzja o wydaleniu obywatela państwa trzeciego z powodu wyroku skazującego — Sytuacja niewchodząca w zakres zastosowania dyrektywy 2001/40 — Oczywisty brak właściwości]

7

2015/C 398/09

Sprawa C-548/14 P: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2015 r. – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Grazia Equity GmbH [Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego GRAZIA — Sprzeciw właściciela graficznych i słownych, krajowych, wspólnotowego i międzynarodowych, znaków towarowych zawierających element słowny GRAZIA — Oddalenie sprzeciwu — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 5 — Renoma]

8

2015/C 398/10

Sprawy połączone C-585/14, C-587/14 i C-588/14: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj i Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Odesłanie prejudycjalne — Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek pobierany przez państwo członkowskie od pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji lub przy pierwszym przeniesieniu prawa własności — Neutralność podatkowa w stosunku do używanych pojazdów samochodowych pochodzących z innych państw członkowskich oraz podobnych pojazdów samochodowych dostępnych na rynku krajowym)

8

2015/C 398/11

Sprawa C-13/15: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – postępowanie karne przeciwko Cdiscount SA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywa 2005/29/WE — Ochrona konsumentów — Nieuczciwe praktyki handlowe — Obniżka ceny — Oznaczenie lub podanie ceny referencyjnej)

9

2015/C 398/12

Sprawa C-62/15 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 8 września 2015 r. – DTL Corporación, SL/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego Generia — sprzeciw właściciela wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego Generalia generación renovable — Częściowa odmowa rejestracji — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 64 ust. 1 — Kompetencje izby odwoławczej — Artykuł 75 zdanie drugie — Prawo do bycia wysłuchanym]

10

2015/C 398/13

Sprawa C-136/15 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 czerwca 2015 r. – Mohammad Makhlouf/Rada Unii Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Artykuł 169 § 2 — Niezbędna treść odwołania — Oczywista niedopuszczalność)

11

2015/C 398/14

Sprawa C-615/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 29 grudnia 2014 r. przez AQ od postanowienia Sądu (Siódma izba) dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie T-168/11, AQ przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

11

2015/C 398/15

Sprawa C-309/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w sprawie T-580/13 Real Express Srl/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 czerwca 2015 r. przez Real Express Srl

12

2015/C 398/16

Sprawa C-412/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 28 lipiec 2015 r. – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar.

13

2015/C 398/17

Sprawa C-441/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen (Niemcy) w dniu 12 sierpnia 2015 r. – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Sprawa C-457/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – Vattenfall Europe Generation AG/Republika Federalna Niemiec

14

2015/C 398/19

Sprawa C-461/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

15

2015/C 398/20

Sprawa C-464/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) w dniu 2 września 2015 r. – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H i in.

16

2015/C 398/21

Sprawa C-465/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 września 2015 r. – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Sprawa C-470/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 7 września 2015 r. – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Sprawa C-492/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 21 września 2015 r. – R/S i T

18

2015/C 398/24

Sprawa C-514/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-436/10 Hit Groep/Komisja, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez HIT Groep BV

18

2015/C 398/25

Sprawa C-517/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-465/12 AGC Glass Europe i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH

20

2015/C 398/26

Sprawa C-520/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 28 września 2015 r. – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Opinia 1/14: Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 1 września 2015 r. – Republika Malty

22

2015/C 398/28

Sprawa C-196/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Aachen – Niemcy) – Horst Hoeck/Republice Grecji

22

2015/C 398/29

Sprawa C-265/14: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 1 września 2015 r. – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Komisja Europejska

23

2015/C 398/30

Sprawa C-423/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Sprawa C-459/14: Postanowienie Prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 16 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Sprawa C-527/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republika Federalna Niemiec, przy udziale: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Sprawa C-3/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover – Niemcy) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Sprawa C-172/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 sierpnia 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

24

2015/C 398/35

Sprawa C-209/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 września 2015 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Sąd

2015/C 398/36

Sprawa T-299/11: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – European Dynamics Luxembourg i in./OHIM (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programem i projektem oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych — Zaklasyfikowanie ubiegającego się w procedurze kaskadowej — Kryteria udzielenia zamówienia — Równość szans — Przejrzystość — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia — Odpowiedzialność pozaumowna — Utrata szansy)

26

2015/C 398/37

Sprawa T-216/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Technion i Technion Research & Development Foundation/Komisja (Pomoc finansowa — Szósty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — Odzyskanie kwot wypłaconych przez Komisję w ramach umowy dotyczącej badań naukowych na podstawie ustaleń audytu finansowego — Potrącenie wierzytelności — Częściowa zmiana kwalifikacji skargi — Żądanie stwierdzenia nieistnienia wierzytelności wynikającej z umowy — Klauzula arbitrażowa — Koszty kwalifikowalne — Bezpodstawne wzbogacenie — Obowiązek uzasadnienia)

27

2015/C 398/38

Sprawa T-250/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek chloranu sodu w EOG — Decyzja zmieniająca, w której Komisja skróciła stwierdzony czas uczestnictwa w kartelu — Obliczanie kwoty grzywny — Przedawnienie — Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1/2003]

28

2015/C 398/39

Sprawa T-275/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – FC Dynamo Mińsk/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Białorusi — Zamrożenie środków finansowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zwłoka w przyjęciu konkluzji — Częściowa niedopuszczalność — Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie)

29

2015/C 398/40

Sprawa T-276/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Cziż i in./Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Białorusi — Zamrożenie środków finansowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zwłoka w przyjęciu konkluzji — Częściowa niedopuszczalność — Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie)

30

2015/C 398/41

Sprawa T-403/12: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Intrasoft International/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Pomoc techniczna na rzecz serbskich organów celnych w celu wsparcia procesu modernizacji systemu celnego — Konflikt interesów — Odrzucenie oferty oferenta przez Delegaturę Unii w Republice Serbii — Dorozumiane oddalenie zażalenia wniesionego w związku z odrzuceniem oferty)

32

2015/C 398/42

Sprawa T-19/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Accortini i in./BCE (Odpowiedzialność pozaumowna — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki centralne — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Program skupu papierów wartościowych — Umowa w sprawie wymiany papierów wartościowych na rzecz wyłącznie krajowych banków centralnych Eurosystemu — Udział sektora prywatnego — Klauzule wspólnego działania — Wzmocnienie zabezpieczenia kredytu w formie programu odkupu mającego na celu poprawę funkcji papierów wartościowych jako zabezpieczenia — Wierzyciele prywatni — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Odpowiedzialność z tytułu aktu normatywnego zgodnego z prawem — Szkoda o charakterze nienormalnym i szczególnym)

33

2015/C 398/43

Sprawa T-103/13 P: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Cocchi i Falcione (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje dotyczące liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego)

33

2015/C 398/44

Sprawa T-358/13: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Włochy/Komisja [EFRROW — Rozliczenie rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez EFRROW — Decyzja uznająca pewną kwotę za kwotę, która nie może być ponownie wykorzystana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich regionu Basilicata — Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 — Obowiązek uzasadnienia]

34

2015/C 398/45

Sprawa T-534/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Panrico/OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy Krispy Kreme DOUGHNUTS — Wcześniejsze graficzne i słowne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe DONUT, DOGHNUTS, donuts i donuts cream — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych — Prawdopodobieństwo działania na szkodę — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009)]

35

2015/C 398/46

Sprawa T-547/13: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Rosian Express/OHIM (Kształt pudełka zawierającego grę) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt pudełka zawierającego grę — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

36

2015/C 398/47

Sprawa T-642/13: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Wolverine International/OHIM – BH Stores (cushe) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Międzynarodowa rejestracja wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy cushe — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHE i wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe she — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

37

2015/C 398/48

Sprawa T-656/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

38

2015/C 398/49

Sprawy T-659/13 i T-660/13: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Republika Czeska/Komisja [Transport — Dyrektywa 2010/40/UE — Inteligentne systemy transportowe — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 885/2013 — Zapewnianie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych — Artykuł 3 ust. 1, art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 885/2013 — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 886/2013 — Dane i procedury dotyczące dostarczania bezpłatnie użytkownikom minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym — Artykuł 5 ust. 1, art. 9 i art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 886/2013]

39

2015/C 398/50

Sprawa T-689/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Bilbaina de Alquitranes i in./Komisja [Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Sklasyfikowanie paku, smoły węglowej wysokotemperaturowej do kategorii ostrej toksyczności wodnej i chronicznej toksyczności wodnej — Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008 — Oczywisty błąd w ocenie — Klasyfikacja substancji na podstawie jej składników]

40

2015/C 398/51

Sprawa T-49/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisja [Chronione oznaczenie geograficzne — Kołocz śląski lub Kołacz śląski — Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności — Podstawa prawna — Rozporządzenie (WE) nr 510/2006 — Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 — Podstawy stwierdzenia nieważności — Prawa podstawowe]

41

2015/C 398/52

Sprawa T-61/14: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Monster Energy/OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego icexpresso + energy coffee — Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY i MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

42

2015/C 398/53

Sprawa T-78/14: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy SEIT 1908 ANDECHSER NATUR i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy ANDECHSER NATUR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

42

2015/C 398/54

Sprawa T-90/14: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Secolux/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Kontrole bezpieczeństwa — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Odpowiedzialność pozaumowna)

43

2015/C 398/55

Sprawa T-104/14 P: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Verile i Gjergji (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycja dotycząca doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania)

44

2015/C 398/56

Sprawa T-131/14 P: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Teughels/Komisja (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycja dotycząca doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego)

45

2015/C 398/57

Sprawa T-186/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Atlantic Multipower Germany/OHIM – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy NOxtreme — Wcześniejsze graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe X-TREME — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009]

45

2015/C 398/58

Sprawa T-187/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Sonova Holding/OHIM (Flex) [Wspólnotowy znak towarowy — Słowny wspólnotowy znak towarowy FLEX — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

46

2015/C 398/59

Sprawa T-227/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (Trecolore) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Trecolore — Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)]

47

2015/C 398/60

Sprawa T-228/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRECOLORE — Wcześniejsze słowne i graficzne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2015/C 398/61

Sprawa T-242/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy z rogami) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt twarzy z rogami — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2015/C 398/62

Sprawa T-243/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt twarzy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

49

2015/C 398/63

Sprawa T-244/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy w formie gwiazdy) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt twarzy w formie gwiazdy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

50

2015/C 398/64

Sprawa T-251/14: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Promarc Technics/OHIM – PIS (Część drzwi) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający część drzwi — Wcześniejszy wzór międzynarodowy przedstawiający rozwiązanie chronione patentem amerykańskim — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Brak innego całościowego wrażenia — Dowód na publiczne udostępnienie wcześniejszego wzoru — Krąg wyspecjalizowanych odbiorców z danej branży — Poinformowany użytkownik — Stopień swobody twórcy — Artykuł 6, art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

51

2015/C 398/65

Sprawy połączone T-292/14 i T-293/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. –Cypr/OHIM (XAΛΛOYMI i HALLOUMI) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych XAΛΛOYMI i HALLOUMI — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

52

2015/C 398/66

Sprawa T-336/14: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Société des produits Nestlé/OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH) [Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy NOURISHING PERSONAL HEALTH — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek przeprowadzenia badania stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

52

2015/C 398/67

Sprawa T-365/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRECOLORE — Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

53

2015/C 398/68

Sprawa T-642/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – JP Divver Holding Company/OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) [Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy EQUIPMENT FOR LIFE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

54

2015/C 398/69

Sprawa T-658/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Jurašinović/Rada [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty wymieniane z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w trakcie procesu — Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony stosunków międzynarodowych]

55

2015/C 398/70

Sprawa T-731/14: Postanowienie Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

55

2015/C 398/71

Sprawa T-482/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Ahrend Furniture/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Postępowanie przetargowe — Dostawa mebli — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Brak fumus boni iuris)

56

2015/C 398/72

Sprawa T-540/15: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2015 r. – De Capitani/Parlament

57

2015/C 398/73

Sprawa T-548/15: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – Guiral Broto/OHIM – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Sprawa T-552/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Bank Refah Kargaran/Rada

59

2015/C 398/75

Sprawa T-553/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Export Development Bank of Iran/Rada

60

2015/C 398/76

Sprawa T-554/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Węgry/Komisja

62

2015/C 398/77

Sprawa T-555/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Węgry/Komisja

63

2015/C 398/78

Sprawa T-556/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Portugalia/Komisja

64

2015/C 398/79

Sprawa T-564/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisja

65

2015/C 398/80

Sprawa T-565/15: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Excalibur City/OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Sprawa T-566/15: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Excalibur City/OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Sprawa T-568/15: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2015 r. – Morgese i in./OHIM – All Star

68

2015/C 398/83

Sprawa T-569/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Fondazione Casamica/Komisja i EASME

69

2015/C 398/84

Sprawa T-579/15: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2015 r. – For Tune/OHIM – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Sprawa T-581/15: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2015 r. – Syndial/Komisja

71

2015/C 398/86

Sprawa T-587/15: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – Rose Vision/Komisja

73

2015/C 398/87

Sprawa T-591/15: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2015 r. – Transavia Airlines/Komisja

74

2015/C 398/88

Sprawa T-594/15: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2015 r. – Metabolic Balance Holding/OHIM (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Sprawa T-218/14: Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Mabrouk/Rada

77

2015/C 398/90

Sprawa T-517/14: Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Pelikan/OHIM – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Sprawa T-748/14: Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2015 r. – Montenegro/OHIM (Kształt butelki)

77

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 398/92

Sprawa F-57/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – AQ/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Rozporządzenie nr 45/2001 — Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w celach prywatnych — Dochodzenie administracyjne — Postępowanie dyscyplinarne — prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Kara dyscyplinarna — Proporcjonalność)

78

2015/C 398/93

Sprawa F-89/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – Arsène/Komisja (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Dziesięcioletni okres odniesienia — Rozpoczęcie biegu terminu — Neutralizacja okresów pracy świadczonej na rzecz organizacji międzynarodowej — Analogiczne zastosowanie przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Zwykłe miejsce zamieszkania poza państwem zatrudnienia przed podjęciem pracy w organizacji międzynarodowej — Artykuł 81 regulaminu pracowniczego — Skarga oczywiście bezzasadna)

78

2015/C 398/94

Sprawa F-123/15: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2015 r. – ZZ/Komisja

79

2015/C 398/95

Sprawa F-125/15: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – ZZ/Komisja

80

2015/C 398/96

Sprawa F-29/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 października 2015 r. – Drakeford/EMA

80


PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/1


Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

(2015/C 398/01)

Ostatnia publikacja

Dz.U. C 389 z 23.11.2015

Wcześniejsze publikacje

Dz.U. C 381 z 16.11.2015

Dz.U. C 371 z 9.11.2015

Dz.U. C 363 z 3.11.2015

Dz.U. C 354 z 26.10.2015

Dz.U. C 346 z 19.10.2015

Dz.U. C 337 z 12.10.2015

Teksty te są dostępne na stronie internetowej

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał Sprawiedliwości

30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/2


Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons/Base Company, dawniej KPN Group Belgium SA

(Sprawa C-346/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Sieci i usługi łączności elektronicznej - Dyrektywa 2002/20/WE - Artykuł 13 - Opłata za prawo do instalowania urządzeń - Zakres stosowania - Uregulowanie gminne zobowiązujące właścicieli słupów i masztów nadawczych telefonii ruchomej do zapłaty podatku))

(2015/C 398/02)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Mons

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ville de Mons

Strona pozwana: Base Company, dawniej KPN Group Belgium SA

Sentencja

Artykuł 13 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy o zezwoleniach) należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby podatek taki jak ten będący przedmiotem postępowania głównego został nałożony na właścicieli obiektów wolnostojących, takich jak słupy czy maszty nadawcze, przeznaczonych do tego, by służyć jako podpora dla anten niezbędnych do funkcjonowania sieci telekomunikacji ruchomej, które nie mogły zostać umieszczone na obiekcie istniejącym.


(1)  Dz.U. C 252 z 31.8.2013.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/3


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Sprawa C-59/14) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - Artykuł 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 akapit pierwszy - Zwrot refundacji wywozowej - Termin przedawnienia - Początek biegu (dies a quo) - Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego - Wystąpienie szkody - Naruszenie ciągłe - Naruszenie jednorazowe])

(2015/C 398/03)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Sentencja

1)

Artykuł 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, gdzie naruszenie przepisu prawa Unii zostało wykryte dopiero po powstaniu szkody, termin przedawnienia rozpoczyna bieg z chwilą, w której wystąpiły zarówno działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego stanowiące naruszenie prawa Unii, jak i szkoda w budżecie Unii lub w zarządzanych przez nią budżetach.

2)

Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2988/95 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym szkoda powstaje w chwili wydania decyzji o przyznaniu refundacji wywozowej odnośnemu eksporterowi.


(1)  Dz.U. C 142 z 12.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/3


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Sprawa C-66/14) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE i art. 108 ust. 3 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Pomoc państwa - Opodatkowanie grup spółek - Nabycie udziału w kapitale spółki zależnej - Amortyzacja wartości przedsiębiorstwa - Ograniczenie do udziałów w spółkach będących rezydentami))

(2015/C 398/04)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Finanzamt Linz

Strona pozwana: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

przy udziale: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Sentencja

Artykuł 49 TFUE stoi na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego takiemu jak ustawodawstwo sporne w postępowaniu głównym, zezwalającemu, w ramach opodatkowania grupy spółek, spółce dominującej – w przypadku nabycia przez nią udziału w spółce będącej rezydentem, która staje się członkiem takiej grupy – na dokonanie amortyzacji wartości przedsiębiorstwa w granicach 50 % ceny zakupu udziału, natomiast zabraniającemu dokonania takiej amortyzacji w przypadku nabycia udziału w spółce niebędącej rezydentem.


(1)  Dz.U. C 142 z 12.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/4


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. – Rada Unii Europejskiej/Komisja Europejska

(Sprawa C-73/14) (1)

((Skarga o stwierdzenie nieważności - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza - Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza - Połowy nielegalne, niezgłoszone i nieuregulowane - Postępowanie o wydanie opinii doradczej - Złożenie przez Komisję Europejską pisemnego oświadczenia w imieniu Unii Europejskiej - Brak uprzedniego zatwierdzenia treści tego oświadczenia przez Radę Unii Europejskiej - Artykuł 13 ust. 2 TUE, art. 16 TUE i art. 17 ust. 1 TUE - Artykuł 218 ust. 9 TFUE i art. 335 TFUE - Reprezentacja Unii Europejskiej - Zasady kompetencji powierzonych i równowagi instytucjonalnej - Zasada lojalnej współpracy))

(2015/C 398/05)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan i R. Liudvinaviciute-Cordeiro, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta i P. Van Nuffel, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil i M. Hedvábná, pełnomocnicy), Republika Grecka (przedstawiciele: G. Karipsiadis i K. Boskovits, pełnomocnicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: M. Sampol Pucurull, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize i N. Rouam, pełnomocnicy), Republika Litewska (przedstawiciele: D. Kriaučiūnas i G. Taluntytė, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman, M. Gijzen i M. de Ree, pełnomocnicy), Republika Austrii (przedstawiciele: C. Pesendorfer i G. Eberhard, pełnomocnicy), Republika Portugalska (przedstawiciele: M.L. Inez Fernandes i M.L. Duarte, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciele: J. Heliskoski i H. Leppo, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: E. Jenkinson i M. Holt, pełnomocnicy, wspierani przez J. Holmesa, barrister)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona

2)

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami.

3)

Republika Czeska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Litewska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 93 z 29.3.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/5


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court – Irlandia) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Sprawa C-362/14) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Dane osobowe - Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania owych danych - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 7, 8 i 47 - Dyrektywa 95/46/WE - Artykuły 25 i 28 - Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich - Decyzja 2000/520/WE - Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych - Nieodpowiedni stopień ochrony - Ważność - Skarga osoby fizycznej, której dane zostały przekazane z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych - Kompetencje krajowych organów nadzorczych))

(2015/C 398/06)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court (Irlandia)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Maximillian Schrems

Strona pozwana: Data Protection Commissioner

Sentencja

1)

Artykuł 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. w związku z art. 7, 8 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że decyzja przyjęta na podstawie tego przepisu taka, jak decyzja Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach bezpiecznej przystani oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez Departament Handlu USA, w której Komisja Europejska stwierdza, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, nie stoi na przeszkodzie temu, aby organ nadzorczy państwa członkowskiego, w rozumieniu art. 28 tej dyrektywy, w zmienionym brzmieniu, rozpatrzył skargę danej osoby związaną z ochroną jej praw i wolności w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, przekazanych z państwa członkowskiego do tego państwa trzeciego, gdy osoba ta podnosi, że prawo i praktyka obowiązujące w tym państwie trzecim nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.

2)

Decyzja 2000/520 jest nieważna.


(1)  Dz.U. C 351 z 6.10.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/6


Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien – Austria) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt

(Sprawa C-471/14) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna i przemysłowa - Leki gotowe - Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 - Artykuł 13 ust. 1 - Dodatkowe świadectwo ochronne - Okres ważności - Pojęcie „daty pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej” - Uwzględnienie daty wydania pozwolenia lub daty notyfikacji tej decyzji])

(2015/C 398/07)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Wien

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Seattle Genetics Inc.

Strona pozwana: Österreichisches Patentamt

Sentencja

1)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „daty pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w [Unii Europejskiej]” jest definiowane w prawie Unii.

2)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia nr 469/2009 należy interpretować w ten sposób, że „datą pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w [Unii]” w rozumieniu tego przepisu jest data notyfikacji decyzji dotyczącej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jej adresatowi.


(1)  Dz.U. C 462 z 22.12.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/7


Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Sprawa C-456/14) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Dyrektywa 2001/40/WE - Wzajemne uznawanie decyzji o wydaleniu obywateli państw trzecich - Artykuł 3 ust. 1 lit. a) - pojęcie „czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok” - Decyzja o wydaleniu obywatela państwa trzeciego z powodu wyroku skazującego - Sytuacja niewchodząca w zakres zastosowania dyrektywy 2001/40 - Oczywisty brak właściwości])

(2015/C 398/08)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Manuel Orrego Arias

Strona pozwana: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie przedłożone przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) postanowieniem z dnia 4 września 2014 r. (sprawa C-456/14).


(1)  Dz.U. C 439 z 8.12.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/8


Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2015 r. – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Grazia Equity GmbH

(Sprawa C-548/14 P) (1)

([Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego GRAZIA - Sprzeciw właściciela graficznych i słownych, krajowych, wspólnotowego i międzynarodowych, znaków towarowych zawierających element słowny „GRAZIA” - Oddalenie sprzeciwu - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 5 - Renoma])

(2015/C 398/09)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Arnoldo Mondadori Editore SpA (przedstawiciele: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice i E. Varese, avvocati)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik), Grazia Equity GmbH (przedstawiciel: M. Müller, Rechtsanwalt)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Arnoldo Mondadori Editore SpA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

3)

Grazia Equity GmbH pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 73 z 2.3.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/8


Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj i Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Sprawy połączone C-585/14, C-587/14 i C-588/14) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Podatki wewnętrzne - Artykuł 110 TFUE - Podatek pobierany przez państwo członkowskie od pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji lub przy pierwszym przeniesieniu prawa własności - Neutralność podatkowa w stosunku do używanych pojazdów samochodowych pochodzących z innych państw członkowskich oraz podobnych pojazdów samochodowych dostępnych na rynku krajowym))

(2015/C 398/10)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Strona pozwana: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Sentencja

1)

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie podatku od pojazdów samochodowych, takiego jak przewidziany w Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (ustawie nr 9/2012 dotyczącej podatku od zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe) z dnia 6 stycznia 2012 r., którym objęte są używane przywożone pojazdy w związku z ich pierwszą rejestracją w tym państwie członkowskim oraz pojazdy zarejestrowane już w tym państwie członkowskim w związku z pierwszym przeniesieniem w tym państwie członkowskim prawa własności do tych pojazdów.

2)

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie zwolnienia z podatku, takiego jak ustanowiony w ustawie nr 9/2012 w odniesieniu do zarejestrowanych już pojazdów, w związku z którymi został już zapłacony obowiązujący uprzednio podatek, w sytuacji gdy kwota rezydualna tego ostatniego podatku zawarta w wartości tych pojazdów jest niższa od kwoty nowego podatku. Jest tak z pewnością w przypadku gdy uprzednio obowiązujący podatek podlega zwrotowi wraz z odsetkami z uwagi na jego niezgodność z prawem Unii.


(1)  Dz.U. C 107 z 30.3.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/9


Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – postępowanie karne przeciwko Cdiscount SA

(Sprawa C-13/15) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Dyrektywa 2005/29/WE - Ochrona konsumentów - Nieuczciwe praktyki handlowe - Obniżka ceny - Oznaczenie lub podanie ceny referencyjnej))

(2015/C 398/11)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Cdiscount SA

Sentencja

Dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych”) należy intepretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona przepisom krajowym, takim jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przewidują ogólny zakaz dokonywania ogłoszeń o obniżkach cen, które nie przedstawiają ceny referencyjnej przy oznaczaniu lub podawaniu cen, bez konieczności przeprowadzania oceny konkretnego przypadku, pozwalającej na ustalenie nieuczciwego charakteru tych ogłoszeń, pod warunkiem że przepisy te służą realizacji celów w zakresie ochrony konsumentów. Do sądu odsyłającego należy ocena, czy sytuacja taka ma miejsce w zawisłej przed nim sprawie.


(1)  Dz.U. C 107 z 30.3.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/10


Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 8 września 2015 r. – DTL Corporación, SL/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-62/15 P) (1)

([Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego Generia - sprzeciw właściciela wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego Generalia generación renovable - Częściowa odmowa rejestracji - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 64 ust. 1 - Kompetencje izby odwoławczej - Artykuł 75 zdanie drugie - Prawo do bycia wysłuchanym])

(2015/C 398/12)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: DTL Corporación, SL (przedstawiciel: adwokat A. Zuazo Araluze)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.

2)

DTL Corporación, SL pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 146 z 4.5.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/11


Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 czerwca 2015 r. – Mohammad Makhlouf/Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-136/15 P) (1)

((Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuł 169 § 2 - Niezbędna treść odwołania - Oczywista niedopuszczalność))

(2015/C 398/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Mohammad Makhlouf (przedstawiciel: adwokat G. Karouni)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Étienne i M.M. Joséphidès, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone.

2)

Mohammad Makhlouf zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. C 311 z 21.9.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/11


Odwołanie wniesione w dniu 29 grudnia 2014 r. przez AQ od postanowienia Sądu (Siódma izba) dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie T-168/11, AQ przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: AQ

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Postanowieniem z dnia 17 września 2015 r. Trybunał (siódma izba) postanowił o wykreśleniu sprawy z rejestru ze względu na oczywistą niedopuszczalność.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/12


Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w sprawie T-580/13 Real Express Srl/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 czerwca 2015 r. przez Real Express Srl

(Sprawa C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Real Express Srl (przedstawiciel: adwokat C. Anitoae)

Pozostałe strony postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Żądania wnoszącej odwołanie

Uchylenie postanowienia Sądu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie T-580/13;

Skorzystanie z nieograniczonego prawa do orzekania i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy uwzględnienie skargi Real Express Srl na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 16 września 2013 r. w sprawie R 1519/2012-4, ewentualnie przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

Obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

1.

W swoim postanowieniu Sąd uznał wszystkie argumenty skarżącej za dopuszczalne z wyjątkiem argumentów sformułowanych w pkt 23 i 25 skargi, zgodnie z którymi poprzez zarejestrowanie wspólnotowego znaku towarowego REAL identycznego ze znakiem, którego rejestracji wnosząca odwołanie chciała zakazać ze względu na swoje wcześniejsze prawa do niego w Rumunii, dla identycznych klas, interwenient działał w złej wierze. Czwartej Izbie Odwoławczej przedstawiono stosowne zaświadczenia sądowe. Sąd nie wziął pod uwagę obowiązków Izby Odwoławczej, które na niej ciążą zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (1).

2.

W pkt 38 i 39 zaskarżonego postanowienia Sąd błędnie zastosował zasadę 15 ust. 2 lit. h) pkt iii) oraz zasadę 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/1995 (2), a także art. 75 i art. 78 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009. W pkt 41 i 42 zaskarżonego postanowienia Sąd błędnie zastosował art. 80 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, zasady 53 i 53a rozporządzenia nr 2868/1995, a także nie wziął pod uwagę pkt 5 znajdującego się na stronie 4 komunikatu prezesa Urzędu nr 11/98, do którego odwołuje się Przewodnik dotyczący postępowania przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), część A – zasady ogólne, sekcja 6 – Uchylenie decyzji, wykreślenie wpisu z rejestru i poprawianie błędów. W pkt 43, 44 i 45 zaskarżonego postanowienia Sąd błędnie zastosował art. 63 ust. 2 oraz art. 64 rozporządzenia nr 207/2009, a tym samym nie stwierdził, że Izba Odwoławcza naruszyła zasady pewności prawa i ekonomii procesowej, a także cel postępowania w sprawie sprzeciwu poprzez uchybienie obowiązkowi umożliwienia rozwiązywania sporów dotyczących znaków towarowych przed ich rejestracją oraz, wbrew przepisom, nieuwzględnienie przedstawionych przez Real Express Srl faktów, okoliczności i dowodów mogących mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie sprzeciwu.


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1).


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/13


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 28 lipiec 2015 r. – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar.

(Sprawa C-412/15)

(2015/C 398/16)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Hessisches Finanzgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Strona pozwana: Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 132 ust. 1 lit. d) dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1) należy interpretować w ten sposób, że dostarczanie ludzkiej krwi obejmuje również dostarczanie osocza uzyskanego z ludzkiej krwi?

2)

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: czy ma to również zastosowanie w odniesieniu do osocza, które nie jest bezpośrednio przeznaczone do celów leczniczych, lecz wyłącznie do wytwarzania produktów leczniczych?

3)

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: czy zakwalifikowanie jako krew zależy wyłącznie od danego przeznaczenia, czy także od teoretycznej możliwości zastosowania osocza?


(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. L 347, s.1.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/14


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen (Niemcy) w dniu 12 sierpnia 2015 r. – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Sprawa C-441/15)

(2015/C 398/17)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Bremen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Madaus GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Bremen

Pytanie prejudycjalne

Czy Nomenklaturę scaloną ujętą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej należy interpretować w ten sposób, że substancję wyjściową o nazwie „DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250” do wytwarzania wapnia w tabletkach w formie zwykłych tabletek, tabletek musujących i tabletek do żucia, składającą się z jednorodnego chemicznie węglanu wapnia w proszku oraz skrobi modyfikowanej, dodanej w celu ułatwienia formowania tabletek, o zawartości skrobi – ustalonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 118/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych – poniżej 5 % masy, należy zaklasyfikować do podpozycji 3824 9097990?


(1)  Dz.U. L 256, s. 1 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz.U. L 304, s. 1.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/14


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – Vattenfall Europe Generation AG/Republika Federalna Niemiec

(Sprawa C-457/15)

(2015/C 398/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Berlin

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vattenfall Europe Generation AG

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Pytania prejudycjalne

1)

Czy umieszczenie kategorii „działań służących spalaniu paliwa w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW” w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE (1) prowadzi do tego, że początek obowiązku związanego z handlem emisjami, jakiemu podlega instalacja wytwarzająca energię elektryczną, rozpoczyna się zatem w momencie pierwszej emisji gazów cieplarnianych i tym samym ewentualnie przed momentem pierwszego wytworzenia energii elektrycznej przez instalację?

2)

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

Czy art. 19 ust. 2 decyzji Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. (2011/278/UE) (2) należy interpretować w ten sposób, że emisja gazów cieplarnianych, która miała miejsce przed rozpoczęciem normalnej działalności instalacji ujętej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, powoduje powstanie obowiązku raportowania i umarzania uprawnień do emisji przez prowadzącego instalację już w momencie pierwszej emisji w fazie rozruchu instalacji?

3)

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie:

Czy art. 19 ust. 2 decyzji Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. (2011/278/UE) należy interpretować w ten sposób, że stoi na przeszkodzie stosowaniu krajowego przepisu transponującego zawartego w § 18 ust. 4 Zuteilungsverordnung 2020 [rozporządzenia w sprawie przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w okresie handlowym 2013–2020] do instalacji wytwarzających energię elektryczną w odniesieniu do ustalenia początku obowiązku związanego z handlem emisjami?


(1)  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami [uprawnieniami do] emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U. L 275, s. 32.

(2)  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772], Dz.U. L 130, s. 1.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/15


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Sprawa C-461/15)

(2015/C 398/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Berlin

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: E.ON Kraftwerke GmbH

Strona pozwana: Bundesrepublik Deutschland

Pytania prejudycjalne

1)

Jakie informacje należą do odpowiednich informacji w rozumieniu art. 24 ust. 1 decyzji 2011/278/UE (1)? Czy ograniczenie to należy rozumieć jakościowo czy ilościowo? Czy należą do nich również takie informacje dotyczące planowanych lub rzeczywistych zmian zdolności produkcyjnej, poziomu działalności oraz działalności instalacji, które nie prowadzą bezpośrednio do uchylenia bądź dostosowania decyzji o przydziale uprawnień zgodnie z art. 19–21 decyzji 2011/278/UE i nie powodują powstania obowiązku przedłożenia informacji na podstawie art. 24 ust. 2 decyzji 2011/278/UE?

2)

W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: Czy art. 24 ust. 1 decyzji 2011/278/UE należy interpretować w ten sposób, że zakazuje on państwu członkowskiemu żądania od prowadzącego instalację również takich informacji dotyczących planowanych lub rzeczywistych zmian zdolności produkcyjnej, poziomu działalności oraz działalności instalacji, które nie prowadzą bezpośrednio do uchylenia bądź dostosowania decyzji o przydziale uprawnień zgodnie z art. 19–21 decyzji 2011/278/UE?


(1)  Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. ustanawiająca przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady [notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772], Dz.U. L 130, s. 1.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/16


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) w dniu 2 września 2015 r. – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H i in.

(Sprawa C-464/15)

(2015/C 398/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesgericht Wiener Neustadt

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Admiral Casinos & Entertainment AG

Strona pozwana: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Pytania prejudycjalne

Czy art. 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że przy ocenie proporcjonalności przepisów krajowych, które przewidują monopol na rynku gier losowych kluczowe znaczenie dla ich dopuszczalności z punktu widzenia prawa Unii mają nie tylko cele przepisów, lecz również ich skutki podlegające stwierdzeniu z empiryczną pewnością?


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/17


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 września 2015 r. – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Sprawa C-465/15)

(2015/C 398/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Duisburg

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 4 lit. b) tiret trzecie dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1) należy, w odniesieniu do procesu wielkiego pieca przy wytwarzaniu surówki hutniczej, interpretować w ten sposób, że również energia elektryczna służąca do zasilania dmuchawy jest uznawana za energię elektryczną wykorzystywaną zasadniczo do celów redukcji chemicznej?


(1)  Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej; Dz.U. L 283, s. 51.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/17


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 7 września 2015 r. – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Sprawa C-470/15)

(2015/C 398/22)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Raad van State

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Lufthansa Cargo AG

Druga strona postępowania: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) zdanie pierwsze umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (Dz.U. 2007, L 134) należy interpretować w ten sposób, że przyznaje on wspólnotowemu przewoźnikowi lotniczemu z państwa członkowskiego A skuteczne prawo do wyładowania ładunku, załadowanego w państwie trzecim, w innym państwie członkowskim B po międzylądowaniu w Stanach Zjednoczonych, podczas którego ładunek ten nie został wyładowany, oraz że w takich okolicznościach nie trzeba opierać się na umowach dwustronnych między państwem członkowskim B i państwem trzecim?

2)

Czy wspólnotowy przewoźnik lotniczy może wywodzić prawa z umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony wobec innych państw członkowskich aniżeli państwo członkowskie, w którym przewoźnik ten ma swoje główne miejsce działalności?

3)

Czy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 195; sprostowanie Dz.U. 2007, L 204) stoi na przeszkodzie temu, że przy badaniu, czy spełnione jest kryterium przedsiębiorczości w rozumieniu art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak jak zostało ono sprecyzowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, wymagane jest między innymi, by część floty – składająca się z co najmniej dwóch samolotów – wspólnotowego przewoźnika lotniczego mającego główne miejsce działalności w państwie członkowskim A stacjonowała w państwie członkowskim B?


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 21 września 2015 r. – R/S i T

(Sprawa C-492/15)

(2015/C 398/23)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Wnioskodawca i przeciwnik wniosku: R

Przeciwnik wniosku i wnioskodawca: S i T

Pytania prejudycjalne

Czy art 35 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (1) z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie Bruksela II bis) stoi na przeszkodzie zawieszeniu postępowania o nieuznanie orzeczenia na podstawie art 21 ust. 3 wzgl. o stwierdzenie klauzuli wykonalności na podstawie art 28 i nast. przez sąd państwa, w którym złożono środek zaskarżenia, jeśli w państwie członkowskim wykonania wystąpiono z wnioskiem o zmianę podlegającego wykonaniu orzeczenia dotyczącego opieki wydanego w państwie członkowskim pochodzenia a państwo członkowskie wykonania posiada jurysdykcje międzynarodową w zakresie tego wniosku o zmianę?


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U. L 338, s. 1.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/18


Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-436/10 Hit Groep/Komisja, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez HIT Groep BV

(Sprawa C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Wnoszący odwołanie: HIT Groep BV (przedstawiciele: G. van der Wal i L. Parret, advocaten)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uwzględnienie zarzutów wnoszącej odwołanie, uchylenie zaskarżonego wyroku, uwzględnienie (następcze) jej skargi na sporną decyzję (1) i stwierdzenie nieważności spornej decyzji w zakresie dotyczącym wnoszącej odwołanie, a w szczególności art. 1 pkt 9 lit. b, art. 2 pkt 9 i art. 4 pkt 22, pomocniczo stwierdzenie nieważności grzywny nałożonej na nią na mocy art. 2 pkt 9 spornej decyzji lub jej zmniejszenie w wysokości uznanej przez Trybunał za odpowiednią, a przynajmniej uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpatrzenia przy uwzględnieniu wyroku podlegającego wydaniu przez Trybunał;

obciążenie Komisji kosztami postępowania w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym, włącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

Zarzuty i główne argumenty

a)

W pkt 174-188 i 224 zaskarżonego wyroku Sąd przedstawił bezprawne, błędne, niepełne, względnie niezrozumiałe uzasadnienie, naruszył art. 296 ust. 2 TFUE, art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (2) (zwanej dalej: „kartą”), art. 23 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1/2003, art. 7 ust. 1 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zwanej dalej: EKPC), art. 49 karty i ogólne zasady prawa, w szczególności zasadę proporcjonalności i orzekł w zaskarżonym wyroku, że przy stosowaniu obowiązującego dla wnoszącej odwołanie pułapu w odniesieniu do grzywny na podstawie art. 23 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1/2003 (3) Komisja miała prawo przyjąć jako podstawę obroty wnoszącej odwołanie w roku (obrotowym) 2003 nie naruszając przy tym zasady proporcjonalności; w związku z czym Sąd oddalił skargę wnoszącej (niniejsze) odwołanie i obciążył ją kosztami postępowania.

b)

Sąd bezprawnie, błędnie i naruszając art. 296 ust. 2 TFUE, art. 41 ust. 2 lit. c) i art. 49 ust. 3 karty oraz ogólne zasady prawa, w szczególności zasadę proporcjonalności zaniechał dokonania oceny proporcjonalności grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie przez Komisję. W tym zakresie (przynajmniej) wyrok Sądu nie został uzasadniony lub został uzasadniony w sposób niewystarczający (niezrozumiały). W związku z tym Sąd oddalił skargę wnoszącej (niniejsze) odwołanie i obciążył ją kosztami postępowania.

Wbrew orzeczeniu Sądu odstępstwo od art. 23 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1/2003 (w niniejszej sprawie) jest niedopuszczalne i błędne. Tego rodzaju odstępstwo – w przypadku którego zamiast poprzedniego roku obrotowego (2009) zastosowanie ma w ramach owego przepisu rok obrotowy 2003 – stoi w sprzeczności z tym przepisem i z jego celem. Artykuł 23 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1/2003 ma zapobiegać nałożeniu grzywny w wysokości przekraczającej zdolność płatniczą przedsiębiorstwa w chwili, w której przypisuje się mu odpowiedzialność za naruszenie, i w której Komisja nakłada na nie sankcję finansową. Przepis ten stanowi gwarancję zasady proporcjonalności, która nie jest zapewniona, jeżeli odstępuje się od jego brzmienia.

Odstępstwo od tego przepisu (jego brzmienia) narusza (w niniejszej sprawie) również art. 7 ust. 1 EKPC, art. 49 Karty i zasadę proporcjonalności (zasadę praworządności i zasadę pewności prawa).

Wyroki Trybunału, w których dopuszczone zostało odstępstwo od wyraźnego brzmienia art. 23 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1/2003 (wyroki z dnia 7 czerwca 2007 r., Britannia Alloys & Chemicals/Komisja, C-76/06 P, EU:C:2007:326 oraz z dnia 14 maja 2014 r., 1.garantovaná/Komisja, C-90/13 P, EU:C:2014:326) zostały wydane (długo) po wystąpieniu okoliczności faktycznych stanowiących podstawę nałożenia grzywny na wnoszącą odwołanie. Zastosowanie tego orzecznictwa z mocą wsteczną narusza zatem art. 7 ust. 1 EKPC i art. 49 Karty.

Gdyby odstępstwo od art. 23 ust. 2 zdanie 2 rozporządzenia nr 1/2003 miało być w wyjątkowych przypadkach prawnie dopuszczalne, wymagałoby to dokładnego uzasadnienia. W zaskarżonym wyroku brak jest jednak takiego uzasadnienia, względnie jest ono niewystarczające, co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 EKPC i art. 41 ust. 2 lit. c Karty.

Zagwarantowanie zasady proporcjonalności wymaga, aby sąd unijny (w każdym przypadku), gdy odstąpiono od art. 23 ust. 2 zdanie 2 rozporządzenia nr 1/2003, zbadał (następnie), czy grzywna odpowiada celowi tego przepisu i zasadzie proporcjonalności, czego nie dokonał Sąd w zaskarżonym wyroku (ani Komisja w spornej decyzji), a w każdym razie nie uzasadnił tego lub uzasadnił w niewystarczający sposób.


(1)  Decyzja Komisji C(2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. dotycząca postępowania na mocy art. 101 [TFUE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/38344 – Stal sprężająca), zmieniona decyzją Komisji C(2010) 6676 wersja ostateczna z dnia 30 września 2010 r. oraz decyzją Komisji C(2011) 2269 wersja ostateczna z dnia 4 kwietnia 2011 r.

(2)  Dz.U.. 2000, C 364, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. [101 TFUE] i [102 TFUE] (Dz.U. 2003, L 1, s. 1).


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/20


Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-465/12 AGC Glass Europe i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH

(Sprawa C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (przedstawiciele: adwokaci L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent i F. Hoseinian)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie T-465/12 AGC Glass Europe SA i in./Komisja Europejska;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2012) 5719 final z dnia 6 sierpnia 2012 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), którą oddalono w części złożony przez AGC wniosek o zachowanie poufności pewnych informacji zawartych w decyzji w sprawie COMP/39. 125 – Szkło samochodowe, lub ewentualnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd; oraz

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszące odwołanie opierają się na trzech następujących zarzutach i głównych argumentach:

1.

Sąd naruszył prawo, uznając, że zgodnie z decyzją przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (1) kompetencje funkcjonariusza ds. przesłuchań nie obejmują oceny zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i równego traktowania. Ponadto Sąd przeinaczył w wyroku okoliczności faktyczne, twierdząc, że funkcjonariusz ds. przesłuchań dokonał oceny argumentów podniesionych przez wnoszące odwołanie w odniesieniu do zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i równego traktowania.

2.

Sąd dopuścił się naruszenia prawa, dochodząc do wniosku, że zaskarżona decyzja nie narusza zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i równego traktowania. Zważywszy, że wnoszące odwołanie są jedynymi podmiotami, które wniosły o złagodzenie kary, mają one prawo do tego, by ich poufne informacje nie zostały opublikowane, gdyż taka publikacja umożliwiłaby osobom trzecim zidentyfikowanie źródła oświadczeń w sprawie samooskarżenia przedłożonych Komisji w ramach programu łagodzenia kar.

3.

Wyrok jest obarczony brakiem uzasadnienia w odniesieniu do kompetencji funkcjonariusza ds. przesłuchań, jak również w odniesieniu do możliwości stosowania zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i równego traktowania. Sąd naruszył zatem obowiązek, który spoczywa na nim na podstawie art. 296 TFEU oraz art. 36 i 53 statutu Trybunału Sprawiedliwości. W szczególności Sąd nie podał powodów, dla których odszedł od utrwalonego orzecznictwa, na które powołały się wnoszące odwołanie.


(1)  Dz.U. L 275, s. 29.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 28 września 2015 r. – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Sprawa C-520/15)

(2015/C 398/26)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale

Strona pozwana: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Pozostali uczestnicy postępowania: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (2000/C 364/01), w zakresie w jakim stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy oraz ustanawia prawo do rzetelnego procesu sądowego, art. 54 tejże karty w zakresie w jakim wprowadza zakaz nadużycia praw oraz art. 6 ust. 1 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności podpisanej w dniu 4 listopada 1950 r. w Rzymie, w zakresie w jakim przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, sprzeciwiają się obowiązywaniu przepisów krajowych, które zgodnie z art. 10 dekretu Prezydenta Republiki z dnia 24 listopada 1971 r. nr 1199 i art. 48 dekretu ustawodawczego z dnia 2 lipca 2010 r. nr 104, umożliwiają jednej stronie nadzwyczajnego jednoinstancyjnego postępowania przed Consiglio di Stato [najwyższym sądem administracyjnym] odesłanie sprawy w pierwszej instancji do Tribunale Amministrativo Regionale [regionalnego sądu administracyjnego], bez zgody skarżącego lub innych stron tego postępowania?


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/22


Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 1 września 2015 r. – Republika Malty

(Opinia 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Język postępowania: wszystkie języki urzędowe

Strona przedstawiająca wniosek

Republika Malty (przedstawiciele: A. Buhagiar i P. Grech, pełnomocnicy)

Opinia 1/14 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.


(1)  Dz.U. C 315 z 15.9.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/22


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Aachen – Niemcy) – Horst Hoeck/Republice Grecji

(Sprawa C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 194 z 24.6.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/23


Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 1 września 2015 r. – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Komisja Europejska

(Sprawa C-265/14) (1)

(2015/C 398/29)

Język postępowania: hiszpański

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 253 z 4.8.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/23


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Sprawa C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Język postępowania: portugalski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 439 z 8.12.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/23


Postanowienie Prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 16 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Sprawa C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Język postępowania: węgierski

Prezes drugiej izby Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 7 z 12.1.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/24


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republika Federalna Niemiec, przy udziale: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Sprawa C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 26 z 26.1.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/24


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover – Niemcy) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

(Sprawa C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 118 z 13.4.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/24


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 sierpnia 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 198 z 15.6.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/25


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 września 2015 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

(Sprawa C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 254 z 3.8.2015.


Sąd

30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/26


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – European Dynamics Luxembourg i in./OHIM

(Sprawa T-299/11) (1)

((Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programem i projektem oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych - Zaklasyfikowanie ubiegającego się w procedurze kaskadowej - Kryteria udzielenia zamówienia - Równość szans - Przejrzystość - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia - Odpowiedzialność pozaumowna - Utrata szansy))

(2015/C 398/36)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg); Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) i European Dynamics Belgium SA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo N. Korogiannakis i M. Dermitzakis, a następnie I. Ampazis, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciele: N. Bambara i M. Paolacci, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów P. Wytincka oraz B. Hoorelbekego)

Przedmiot

Po pierwsze, skarga o stwierdzenie nieważności decyzji OHIM wydanej w ramach przetargu otwartego AO/021/10, zatytułowanego „Usługi zewnętrzne na potrzeby zarządzania programem i projektem oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych”, doręczonej skarżącym pismem z dnia 28 marca 2011 r. o zaklasyfikowaniu oferty pierwszej skarżącej na trzecim miejscu według mechanizmu kaskadowego w celu zawarcia umowy ramowej, oraz po drugie, roszczenie o odszkodowanie.

Sentencja

1)

Decyzja OHIM wydana w ramach przetargu otwartego AO/021/10, zatytułowanego „Usługi zewnętrzne na potrzeby zarządzania programem i projektem oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych”, doręczona European Dynamics Luxembourg SA pismem z dnia 28 marca 2011 r. o zaklasyfikowaniu jej oferty na trzecim miejscu według mechanizmu kaskadowego w celu udzielenia umowy ramowej, a także o zaklasyfikowaniu ofert Consortium Unisys SLU i Charles Oakes & Co. Sàrl z jednej strony oraz ETIQ Consortium (by everis i Trasys) z drugiej strony, odpowiednio, na miejscach pierwszym i drugim, jest nieważna.

2)

Unia Europejska jest zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez European Dynamics Luxembourg z tytułu utraty szansy przyznania jej umowy ramowej jako pierwszemu kontrahentowi w mechanizmie kaskadowym.

3)

Roszczenie odszkodowawcze zostaje oddalone w pozostałym zakresie.

4)

Strony przedstawią Sądowi w terminie trzech miesięcy liczonych od dnia ogłoszenia wyroku wysokość kwoty odszkodowania ustaloną w ugodzie.

5)

W braku ugody strony przedstawią Sądowi w tym samym terminie swoje wnioski dotyczące kwoty.

6)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.


(1)  Dz.U. C 232 z 6.8.2011.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/27


Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Technion i Technion Research & Development Foundation/Komisja

(Sprawa T-216/12) (1)

((Pomoc finansowa - Szósty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji - Odzyskanie kwot wypłaconych przez Komisję w ramach umowy dotyczącej badań naukowych na podstawie ustaleń audytu finansowego - Potrącenie wierzytelności - Częściowa zmiana kwalifikacji skargi - Żądanie stwierdzenia nieistnienia wierzytelności wynikającej z umowy - Klauzula arbitrażowa - Koszty kwalifikowalne - Bezpodstawne wzbogacenie - Obowiązek uzasadnienia))

(2015/C 398/37)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Technion – Israel Institute of Technology (Hajfa, Izrael) i Technion Research & Development Foundation Ltd (Hajfa) (przedstawiciel: D. Grisay, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Calciu i F. Moro, pełnomocnicy, wspierane początkowo przez L. Defalque’a oraz S. Wooga, a następnie przez L. Defalque’a oraz J. Thiryego, adwokatów)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności, na podstawie art. 263 TFUE, decyzji o potrąceniu wydanej przez Komisję, zawartej w piśmie z dnia 13 marca 2012 r. skierowanym do Technion – Israel Institute of Technology i mającym na celu odzyskanie kwoty w wysokości 97  118,69 EUR odpowiadającej kwotom dostosowanym z odsetkami w odniesieniu do umowy nr 034984 (Mosaica) w następstwie ustaleń audytu finansowego dotyczącego w szczególności tej umowy zawartej w ramach szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji (2002–2006) i po drugie, żądanie stwierdzenia na podstawie art. 272 TFUE nieistnienia wierzytelności, którą Komisja, jak twierdzi, posiada wobec Technion na podstawie umowy Mosaica i która była przedmiotem spornego potrącenia.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Technion – Israel Institute of Technology i Technion Research & Development Foundation Ltd zostają obciążeni kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 243 z 11.8.2012.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/28


Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisja

(Sprawa T-250/12) (1)

([Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek chloranu sodu w EOG - Decyzja zmieniająca, w której Komisja skróciła stwierdzony czas uczestnictwa w kartelu - Obliczanie kwoty grzywny - Przedawnienie - Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1/2003])

(2015/C 398/38)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, dawniej Uralita, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: K. Struckmann, adwokat, i G. Forwood, barrister)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo N. von Lingen, R. Sauer i J. Bourke, następnie M. Sauer i J. Norris-Usher, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności art. 1 ust. 2 i art. 2 decyzji Komisji C (2012) 1965 final z dnia 27 marca 2012 r., zmieniającej decyzję Komisji C (2008) 2626 wersja ostateczna z dnia 11 czerwca 2008 r. dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/38.695 – Chloran sodu).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 243 z 11.8.2012.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/29


Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – FC Dynamo Mińsk/Rada

(Sprawa T-275/12) (1)

((Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające wobec Białorusi - Zamrożenie środków finansowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zwłoka w przyjęciu konkluzji - Częściowa niedopuszczalność - Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany - Obowiązek uzasadnienia - Błąd w ocenie))

(2015/C 398/39)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Klub piłkarski Dynamo Mińsk ZAO (Mińsk, Białoruś) (przedstawiciele: D. O’Keeffe, solicitor, adwokat B. Evtimov oraz M. Lester, barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: F. Naert i E. Finnegan, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 87, s. 95), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 87, s. 37), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 285, s. 1), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 307, s. 7), decyzji Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej decyzję 2012/642 (Dz.U. L 288, s. 69), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 288, s. 1), decyzji Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej decyzję 2012/642 (Dz.U. L 311, s. 39) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 311, s. 2) w zakresie, w jakim te akty dotyczą skarżącej.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, decyzji Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej decyzję 2012/642 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi w zakresie, w jakim dotyczą klubu piłkarskiego Dynamo Mińsk ZAO.

2)

Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna w zakresie, w jakim dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej decyzję 2012/642 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia nr 765/2006.

3)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4)

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez klub piłkarski Dynamo Mińsk.


(1)  Dz.U. C 250 z 18.8.2012.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/30


Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Cziż i in./Rada

(Sprawa T-276/12) (1)

((Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające wobec Białorusi - Zamrożenie środków finansowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zwłoka w przyjęciu konkluzji - Częściowa niedopuszczalność - Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany - Obowiązek uzasadnienia - Błąd w ocenie))

(2015/C 398/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Jurij Aleksandrowicz Cziż (Mińsk, Białoruś); Triple TAA (Mińsk); NefteKhimTrading STAA (Mińsk); Askargoterminal ZAT (Mińsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Białoruś); Variant TAA (rejon berezowski, Białoruś); Triple-Dekor STAA (Mińsk); KvartsMelProm SZAT (Chocisław, Białoruś); Altersolutions SZAT (Mińsk); Prostoremarket SZAT (Mińsk); AquaTriple STAA (Mińsk); Rakovsky brovar TAA (Mińsk); TriplePharm STAA (Łohojsk, Białoruś); oraz Triple-Veles TAA (Mołodeczno, Białoruś) (przedstawiciele: D. O’Keeffe, solicitor, adwokat B. Evtimov oraz M. Lester, barrister.)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 87, s. 95), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 87, s. 37), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 285, s. 1), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 307, s. 7), decyzji Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej decyzję 2012/642 (Dz.U. L 288, s. 69), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 288, s. 1), decyzji Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej decyzję 2012/642 (Dz.U. L 311, s. 39) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 311, s. 2) w zakresie, w jakim te akty dotyczą skarżących.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi w zakresie, w jakim dotyczą Jurija Aleksandrowicza Cziża oraz spółek Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA i Triple-Veles TAA.

2)

Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej decyzję 2012/642 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi w zakresie, w jakim dotyczą spółek NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar i Triple-Veles.

3)

Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej decyzję 2012/642 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi w zakresie, w jakim dotyczą J. Cziża oraz spółek Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant i Rakovsky brovar.

4)

Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna w odniesieniu do stwierdzenia nieważności decyzji 2013/534 i rozporządzenia wykonawczego nr 1054/2013 w zakresie, w jakim dotyczą J. Cziża oraz spółek Triple, Variant i TriplePharm.

5)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

6)

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez J. Cziża oraz spółki Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm i Triple-Veles.


(1)  Dz.U. C 250 z 18.8.2012.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/32


Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Intrasoft International/Komisja

(Sprawa T-403/12) (1)

((Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Pomoc techniczna na rzecz serbskich organów celnych w celu wsparcia procesu modernizacji systemu celnego - Konflikt interesów - Odrzucenie oferty oferenta przez Delegaturę Unii w Republice Serbii - Dorozumiane oddalenie zażalenia wniesionego w związku z odrzuceniem oferty))

(2015/C 398/41)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Intrasoft International SA (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher i E. Georgieva, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności pisma Komisji działającej za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej w Republice Serbii z dnia 10 sierpnia 2012 r., w którym stwierdzono, że zamówienie na usługi w ramach postępowania przetargowego EuropeAid/131367/C/SER/RS zatytułowanego „Pomoc techniczna na rzecz serbskich organów celnych w celu wsparcia procesu modernizacji systemu celnego” (Dz.U. 2011/S 160-262712) nie może być udzielone konsorcjum, do którego należała Intrasoft International SA oraz, po drugie, żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu zażalenia wniesionego przez skarżącą w związku z pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji o odrzuceniu oferty konsorcjum, w skład którego wchodziła Intrasoft International SA, zawartej w piśmie z dnia 10 sierpnia 2012 r., sporządzonym przez Delegaturę Unii Europejskiej w Republice Serbii działającą w charakterze subdelegowanej instytucji zamawiającej Komisji Europejskiej, dotyczącym postępowania przetargowego EuropeAid/131367/C/SER/RS zatytułowanego „Pomoc techniczna na rzecz serbskich organów celnych w celu wsparcia procesu modernizacji systemu celnego”.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.


(1)  Dz.U. C 343 z 10.11.2012.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/33


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Accortini i in./BCE

(Sprawa T-19/13) (1)

((Odpowiedzialność pozaumowna - Polityka gospodarcza i pieniężna - EBC - Krajowe banki centralne - Restrukturyzacja greckiego długu publicznego - Program skupu papierów wartościowych - Umowa w sprawie wymiany papierów wartościowych na rzecz wyłącznie krajowych banków centralnych Eurosystemu - Udział sektora prywatnego - Klauzule wspólnego działania - Wzmocnienie zabezpieczenia kredytu w formie programu odkupu mającego na celu poprawę funkcji papierów wartościowych jako zabezpieczenia - Wierzyciele prywatni - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom - Uzasadnione oczekiwania - Równość traktowania - Odpowiedzialność z tytułu aktu normatywnego zgodnego z prawem - Szkoda o charakterze nienormalnym i szczególnym))

(2015/C 398/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Accorinti (Nichelino, Włochy) oraz 214 skarżących, których nazwiska znajdują się w załączniku do wyroku (przedstawiciele: S. Suttii, R. Spelta i G. Sanna, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: początkowo S. Bening i P. Papapaschalis, a następnie P. Senkovic i P. Papapaschalis i wreszcie przez P. Senkovic, pełnomocnicy, wspierani przez E. Castellaniego, B. Kaisera oraz T. Lübbiga, adwokatów)

Przedmiot

Skarga o naprawienie szkody poniesionej przez skarżących w następstwie w szczególności przyjęcia przez EBC decyzji 2012/153/UE z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (Dz.U. L 77, s. 19) oraz innych środków EBC związanych z restrukturyzacją greckiego długu publicznego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Alessandro Accorinti i inni skarżący, których nazwiska znajdują się w załączniku są obciążeni kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 101 z 6.4.2013.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/33


Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Cocchi i Falcione

(Sprawa T-103/13 P) (1)

((Odwołanie - Odwołanie wzajemne - Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych - Propozycje dotyczące liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury - Akt niewywołujący niekorzystnych skutków - Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego))

(2015/C 398/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i D. Martin, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) i Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i D. de Abreu Caldas, następnie S. Orlandi)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. Cocchi i Falcione/Komisja (F-122/10, Zb.Orz.SP, EU:F:2012:180).

Sentencja

1)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. Cocchi i Falcione/Komisja (F-122/10) zostaje uchylony, ponieważ stwierdza dopuszczalność i zasadność żądania stwierdzenia nieważności aktów (zakwalifikowanych w tym wyroku jako „decyzje”) z dni 12 i 23 lutego 2010 r., skierowanych przez Komisję Europejską odpowiednio do Nicoli Falcionego i do Giorgia Cocchiego, w zakresie, w jakim akty te spowodowały wycofanie poczynionych G. Cocchiemu i N. Falcione propozycji, zawierających obliczenie dodatkowych lat uprawniających do emerytury, jakie uzyskaliby dzięki ewentualnemu przeniesieniu swych uprawnień emerytalnych.

2)

Odwołanie wzajemne zostaje oddalone.

3)

Skarga wniesiona przez G. Cocchiego i N. Falcione do Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-122/10 zostaje oddalona w zakresie, w jakim dąży do stwierdzenia nieważności aktów z dni 12 i 23 lutego 2010 r., skierowanych przez Komisję odpowiednio do Nicoli Falcionego i do Giorgia Cocchiego, w zakresie, w jakim akty te spowodowały wycofanie poczynionych G. Cocchiemu i N. Falcione propozycji, zawierających obliczenie dodatkowych lat uprawniających do emerytury, jakie uzyskaliby dzięki ewentualnemu przeniesieniu swych uprawnień emerytalnych.

4)

Giorgio Cocchi i Nicola Falcione pokryją własne koszty związane z postępowaniem w niniejszej instancji, jak również poniesione przez Komisję koszty związane z odwołaniem wzajemnym. Komisja pokryje własne koszty związane z odwołaniem.

5)

Giorgio Cocchi i Nicola Falcione oraz Komisja pokryją każdy własne koszty związane z postępowaniem w pierwszej instancji.


(1)  Dz.U. C 129 z 4.5.2013.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/34


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-358/13) (1)

([EFRROW - Rozliczenie rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez EFRROW - Decyzja uznająca pewną kwotę za kwotę, która nie może być ponownie wykorzystana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich regionu Basilicata - Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 - Obowiązek uzasadnienia])

(2015/C 398/44)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri i B. Tidore, pełnomocnicy, wspierani przez M. Salvatorellego, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Aquilina i P. Rossi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji wykonawczej Komisji 2013/209/UE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2012 (Dz.U. L 118, s. 23) w zakresie, w jakim decyzja ta klasyfikuje kwotę 5 0 06  487,10 EUR dotyczącą programu rozwoju obszarów wiejskich regionu Basilicata (Włochy) jako „kwotę, która nie może być ponownie wykorzystana”.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 252 z 31.8.2013.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/35


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Panrico/OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Sprawa T-534/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny wspólnotowy znak towarowy Krispy Kreme DOUGHNUTS - Wcześniejsze graficzne i słowne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe DONUT, DOGHNUTS, donuts i donuts cream - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] - Prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych - Prawdopodobieństwo działania na szkodę - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009)])

(2015/C 398/45)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat D. Pellisé Urquiza)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci H. Granado Carpenter i M. Polo Carreño)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 lipca 2013 r. (sprawa R 623/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Panrico, SA a HDN Development Corp.

Sentencja

1)

Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2)

Panrico, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 9 z 11.1.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/36


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Rosian Express/OHIM (Kształt pudełka zawierającego grę)

(Sprawa T-547/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt pudełka zawierającego grę - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009])

(2015/C 398/46)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Rosian Express SRL (Medias, Rumunia) (przedstawiciele: adwokaci E. Grecu i A. Tigau)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: V. Melgar i A. Geavela, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lipca 2013 r. (sprawa R 797/2013-5), dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia przedstawiającego kształt pudełka zawierającego grę jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Rosian Express SRL zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 367 z 14.12.2013.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/37


Wyrok Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Wolverine International/OHIM – BH Stores (cushe)

(Sprawa T-642/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Międzynarodowa rejestracja wskazująca Wspólnotę Europejską - Graficzny znak towarowy cushe - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHE i wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe she - Względna podstawa odmowy rejestracji - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009])

(2015/C 398/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Wolverine International, LP (George Town, Kajmany, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci M. Plesser i R. Heine)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, terytorium zależne Niderlandów) (przedstawiciel: adwokat T. Dolde)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 września 2013 r. (sprawa R 1269/2012-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między BH Store BV a Wolverine International, LP.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Wolverine International, LP zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez BH Store BV w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

3)

Wniosek BH Store BV dotyczący zasądzenia od skarżącej kosztów, które spółka ta poniosła w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień OHIM zostaje oddalony.


(1)  Dz.U. C 85 z 22.3.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/38


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca)

(Sprawa T-656/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Smiley Company SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Freitag i C. Albrecht)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Geroulakos i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 października 2013 r. (sprawa R 997/2013-4) dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez kształt uśmieszku z oczyma w formie serca jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

The Smiley Company SPRL zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 61 z 1.3.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/39


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Republika Czeska/Komisja

(Sprawy T-659/13 i T-660/13) (1)

([Transport - Dyrektywa 2010/40/UE - Inteligentne systemy transportowe - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 885/2013 - Zapewnianie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych - Artykuł 3 ust. 1, art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 885/2013 - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 886/2013 - Dane i procedury dotyczące dostarczania bezpłatnie użytkownikom minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym - Artykuł 5 ust. 1, art. 9 i art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 886/2013])

(2015/C 398/49)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek i J. Vláčil, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Hottiaux, Z. Malůšková i K. Walkerová, pełnomocnicy)

Przedmiot

W sprawie T-659/13, w pierwszej kolejności, żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 885/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę w sprawie ITS Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych (Dz.U. L 247, s. 1), a posiłkowo, żądanie stwierdzenia nieważności art. 3 ust. 1, art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 885/2013, a także, w sprawie T-660/13, w pierwszej kolejności, żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym (Dz.U. L 247, s. 6), a posiłkowo, żądanie stwierdzenia nieważności art. 5 ust. 1, art. 9 i art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 886/2013.

Sentencja

1)

Sprawy T-659/13 i T-660/13 zostają połączone w celu wydania wyroku.

2)

Skargi zostają oddalone.

3)

Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 45 z 15.2.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/40


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Bilbaina de Alquitranes i in./Komisja

(Sprawa T-689/13) (1)

([Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Sklasyfikowanie paku, smoły węglowej wysokotemperaturowej do kategorii ostrej toksyczności wodnej i chronicznej toksyczności wodnej - Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008 - Oczywisty błąd w ocenie - Klasyfikacja substancji na podstawie jej składników])

(2015/C 398/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Hiszpania); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Republika Czeska); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Hiszpania); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dania); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Zjednoczone Królestwo); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Niderlandy); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Niemcy); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgia); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polska); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Zjednoczone Królestwo); Grupo Ferroatlántica, SA (Madryt, Hiszpania); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Niemcy); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francja); SGL Carbon, SA (La Coruña, Hiszpania); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polska); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Niemcy) i Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Niemcy) (przedstawiciele: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar i M. Grunchard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: P.-J. Loewenthal i K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Hiszpania) (przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar i M. Grunchard, adwokaci)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkilä, W. Broere i C. Jacquet, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 261, s. 5) w zakresie, w jakim klasyfikuje pak, smołę węglową wysokotemperaturową (WE nr 266-028-2) do substancji o ostrej toksyczności wodnej kategorii 1 (H400) i o chronicznej toksyczności wodnej kategorii 1 (H410).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie, w jakim klasyfikuje pak, smołę węglową wysokotemperaturową (WE nr 266-028-2) do substancji o ostrej toksyczności wodnej kategorii 1 (H400) i o chronicznej toksyczności wodnej kategorii 1 (H410).

2)

Komisja Europejska pokrywa obok kosztów własnych koszty poniesione przez Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Niemcy), SGL Carbon GmbH (Austria), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH i GrafTech Iberica, SL.

3)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 85 z 22.3.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/41


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisja

(Sprawa T-49/14) (1)

([Chronione oznaczenie geograficzne - „Kołocz śląski” lub „Kołacz śląski” - Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności - Podstawa prawna - Rozporządzenie (WE) nr 510/2006 - Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 - Podstawy stwierdzenia nieważności - Prawa podstawowe])

(2015/C 398/51)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert i J. Saatkamp)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Guillem Carrau i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/663/UE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie odrzucenia wniosku o cofnięcie rejestracji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 [Kołocz śląski/kołacz śląski (ChOG)] (Dz.U. L 306, s. 40).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV zostaje obciążone kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 112 z 14.4.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/42


Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Monster Energy/OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Sprawa T-61/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego icexpresso + energy coffee - Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY i MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/52)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również: Luis Yus Balaguer (Movera, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 listopada 2013 r. (sprawa R 821/2013-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Monster Energy Company a Luisem Yusem Balaguerem.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Monster Energy Company pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).


(1)  Dz.U. C 129 z 28.4.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/42


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Sprawa T-78/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy SEIT 1908 ANDECHSER NATUR i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy ANDECHSER NATUR - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/53)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci G. Würtenberger i R. Kunze)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: A. Poch i S. Hanne, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Jackermeier)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 listopada 2013 r. (sprawa R 1272/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Andechser Molkerei Scheitz GmbH a Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 135 z 5.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/43


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Secolux/Komisja

(Sprawa T-90/14) (1)

((Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Kontrole bezpieczeństwa - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Odpowiedzialność pozaumowna))

(2015/C 398/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci N. Prüm-Carré i E. Billot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Delaude i S. Lejeune, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 3 grudnia 2013 r. odrzucającej ofertę skarżącej w ramach procedury przetargowej na świadczenie usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa, a po drugie, żądanie naprawienia szkody doznanej w wyniku tej decyzji.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 135 z 5.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/44


Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Verile i Gjergji

(Sprawa T-104/14 P) (1)

((Odwołanie - Odwołanie wzajemne - Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych - Propozycja dotycząca doliczenia lat służby uprawniających do emerytury - Akt niewywołujący niekorzystnych skutków - Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Pewność prawa - Uzasadnione oczekiwania - Równość traktowania))

(2015/C 398/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, G. Gattinara i D. Martin, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Marco Verile (Cadrezzate, Włochy) i Anduela Gjergji (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i M. de Abreu Caldas, następnie adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (w pełnym składzie) z dnia 11 grudnia 2013 r., Verile i Gjergji/Komisja (F-130/11, Zb.Orz.SP, EU:F:2013:195)

Sentencja

1)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w pełnym składzie) z dnia 11 grudnia 2013 r., Verile i Gjergji/Komisja (F-130/11) zostaje uchylony.

2)

Skarga wniesiona przez Marca Verilego i Anduelę Gjergji do Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-130/11 zostaje odrzucona.

3)

M. Verile i A. Gjergji ze swej strony, oraz Komisja Europejska ze swej strony, pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 151 z 19.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/45


Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Teughels/Komisja

(Sprawa T-131/14 P) (1)

((Odwołanie - Odwołanie wzajemne - Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych - Propozycja dotycząca doliczenia lat służby uprawniających do emerytury - Akt niewywołujący niekorzystnych skutków - Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego))

(2015/C 398/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Catherine Teughels (Eppegem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Vogel i B. Braun)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (w pełnym składzie) z dnia 11 grudnia 2013 r., Teughels/Komisja (F-117/11, Zb.Orz.SP, EU:F:2013:196).

Sentencja

1)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w pełnym składzie) z dnia 11 grudnia 2013 r., Teughels/Komisja (F-117/11) zostaje uchylony.

2)

Skarga wniesiona przez Catherine Teughels do Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-117/11 zostaje odrzucona.

3)

C. Teughels pokrywa własne koszty postępowania w niniejszej instancji i zostaje obciążona kosztami odwołania poniesionymi przez Komisję Europejską. Komisja Europejska pokrywa własne koszty odwołania wzajemnego.

4)

C. Teughels oraz Komisja Europejska pokrywają własne koszty postępowania w pierwszej instancji.


(1)  Dz.U. C 159 z 26.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/45


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Atlantic Multipower Germany/OHIM – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Sprawa T-186/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy NOxtreme - Wcześniejsze graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe X-TREME - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009])

(2015/C 398/57)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Berlit)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci D. Jochim i R. Egerer)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 stycznia 2014 r. (sprawa R 764/2013-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG a Nutrichem Diät + Pharma GmbH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 142 z 12.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/46


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Sonova Holding/OHIM (Flex)

(Sprawa T-187/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Słowny wspólnotowy znak towarowy FLEX - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/58)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sonova Holding AG (Stäfa, Szwajcaria) (przedstawiciel: C. Hawkes, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 grudnia 2013 r. (sprawa R 357/2013-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego FLEX jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Sonova Holding AG zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 151 z 19.5.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/47


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (Trecolore)

(Sprawa T-227/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Trecolore - Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)])

(2015/C 398/59)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci U. Lüken, M. Grundmann i N. Kerger)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rzym, Włochy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 stycznia 2014 r. (sprawa R 253/2013-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Aeronautica Militare – Stato Maggiore a CBM Creative Brands Marken GmbH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 245 z 28.7.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/48


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Sprawa T-228/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRECOLORE - Wcześniejsze słowne i graficzne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/60)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci U. Lüken, M. Grundmann i N. Kerger)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rzym, Włochy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 stycznia 2014 r. (sprawa R 594/2013-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Aeronautica Militare – Stato Maggiore a CBM Creative Brands Marken GmbH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 245 z 28.4.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/48


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy z rogami)

(Sprawa T-242/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt twarzy z rogami - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Smiley Company SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Freitag i C. Albrecht)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Geroulakos i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 stycznia 2014 r. (sprawa R 836/2013-1) dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez kształt twarzy z rogami jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 stycznia 2014 r. (sprawa R 836/2013-1) w zakresie, w jakim odmówiono w niej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla „konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw; produktów mlecznych”.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Strony pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 282 z 25.8.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/49


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy)

(Sprawa T-243/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt twarzy - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/62)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Smiley Company SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Freitag i C. Albrecht)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Geroulakos i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 stycznia 2014 r. (sprawa R 837/2013-1) dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez kształt twarzy jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 stycznia 2014 r. (sprawa R 837/2013-1) w zakresie, w jakim odmówiono w niej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla „konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw; produktów mlecznych”.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Strony pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 282 z 25.8.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/50


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy w formie gwiazdy)

(Sprawa T-244/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt twarzy w formie gwiazdy - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/63)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Smiley Company SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Freitag i C. Albrecht)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Geroulakos i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 stycznia 2014 r. (sprawa R 838/2013-1) dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez kształt twarzy w formie gwiazdy jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 stycznia 2014 r. (sprawa R 838/2013-1) w zakresie, w jakim odmówiono w niej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla „konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw; produktów mlecznych”.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Strony pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 282 z 25.8.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/51


Wyrok Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Promarc Technics/OHIM – PIS (Część drzwi)

(Sprawa T-251/14) (1)

([Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający część drzwi - Wcześniejszy wzór międzynarodowy przedstawiający rozwiązanie chronione patentem amerykańskim - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Brak innego całościowego wrażenia - Dowód na publiczne udostępnienie wcześniejszego wzoru - Krąg wyspecjalizowanych odbiorców z danej branży - Poinformowany użytkownik - Stopień swobody twórcy - Artykuł 6, art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002])

(2015/C 398/64)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Polska) (przedstawiciel: J. Radłowski, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Walicka i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Polska) (przedstawiciel: adwokat D. Kulig)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 stycznia 2014 r. (sprawa R 1464/2012-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) a Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 212 z 7.7.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/52


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. –Cypr/OHIM (XAΛΛOYMI i HALLOUMI)

(Sprawy połączone T-292/14 i T-293/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych XAΛΛOYMI i HALLOUMI - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/65)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Republika Cypru (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister i V. Marsland, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Geroulakos, pełnomocnik)

Przedmiot

Dwie skargi na dwie decyzje Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 lutego 2014 r. (sprawa R 1849/2013-4 i sprawa R 1503/2013-4) dotyczące zgłoszeń jako wspólnotowych znaków towarowych, odpowiednio, oznaczenia słownego XAΛΛOYMI i oznaczenia słownego HALLOUMI.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Republika Cypru zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).


(1)  Dz.U. C 245 z 28.7.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/52


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Société des produits Nestlé/OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Sprawa T-336/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską - Słowny znak towarowy NOURISHING PERSONAL HEALTH - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 - Obowiązek przeprowadzenia badania stanu faktycznego z urzędu - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009])

(2015/C 398/66)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht i S. Cobet-Nüse)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: O. Mondéjar Ortuño, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 marca 2014 r. (sprawa R 149/2013-4) dotyczącą rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską słownego znaku towarowego NOURISHING PERSONAL HEALTH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Société des produits Nestlé SA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 261 z 11.8.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/53


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Sprawa T-365/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRECOLORE - Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/67)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci U. Lüken, M. Grundmann i N. Kerger)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rzym, Włochy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 kwietnia 2014 r. (sprawa R 411/2013-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Aeronautica Militare – Stato Maggiore a CBM Creative Brands Marken GmbH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 253 z 4.8.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/54


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – JP Divver Holding Company/OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Sprawa T-642/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską - Słowny znak towarowy EQUIPMENT FOR LIFE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 398/68)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci A. Franke i E. Bertram)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 czerwca 2014 r. (sprawa R 64/2014-2) dotyczącą rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską słownego znaku towarowego EQUIPMENT FOR LIFE.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

JP Divver Holding Company Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 431 z 1.12.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/55


Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Jurašinović/Rada

(Sprawa T-658/14) (1)

([Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty wymieniane z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w trakcie procesu - Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony stosunków międzynarodowych])

(2015/C 398/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ivan Jurašinović (Angers, Francja) (przedstawiciele: adwokaci O. Pfligersdorffer i S. Durieu)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Rebasti i A. Jensen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady z dnia 8 lipca 2014 r. odmawiającej udzielenia skarżącemu pełnego dostępu do dokumentów wymienianych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w ramach postępowania przeciwko A. Gotovinie, wydanej w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej w wyroku z dnia 3 października 2012 r. Jurašinović/Rada (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516).

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone w zakresie w jakim żądania zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 8 lipca 2014 r. odmawiającej udzielenia skarżącemu pełnego dostępu do dokumentów wymienianych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w ramach postępowania przeciwko A. Gotovinie, wydanej w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej w wyroku z dnia 3 października 2012 r. Jurašinović/Rada (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516) dotyczą dokumentów nr 7, 25, 33, 34 i 36.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

I. Jurašinović pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę.


(1)  Dz.U. C 380 z 27.10.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/55


Postanowienie Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Rada

(Sprawa T-731/14) (1)

((Skarga o stwierdzenie nieważności - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność))

(2015/C 398/70)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grecja) (przedstawiciel: adwokat K. Chrysogonos)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Boelaert i I. Rodios, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229, s. 1).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

3)

Postępowanie w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, Rrada i Komisja pokrywają każde z nich własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.


(1)  Dz.U. C 16 z 19.1.2015.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/56


Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Ahrend Furniture/Komisja

(Sprawa T-482/15 R)

((Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne - Postępowanie przetargowe - Dostawa mebli - Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak fumus boni iuris))

(2015/C 398/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokacji A. Lepièce, V. Dor i S. Engelen, a następnie adwokaci A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen i F. Caillol)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Delaude i J. Estrada de Solà, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym żądanie zawieszenia wykonania decyzji Komisji o udzieleniu części nr 1 zamówienia nr OIB.DR.2/PO/2014/055/622 – „Dostawa mebli” innemu oferentowi; pomocniczo, żądanie przedstawienia dokumentów dotyczących oceny finansowej ofert i zawieszenia tej decyzji do czasu upływu ponownego terminu dziesięciodniowego od chwili wysłania tych dokumentów.

Sentencja

1)

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2)

Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie T-482/15 R zostaje uchylone.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/57


Skarga wniesiona w dniu 18 września 2015 r. – De Capitani/Parlament

(Sprawa T-540/15)

(2015/C 398/72)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Emilio De Capitani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci O. Brouwer i J. Wolfhagen)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego A(2015)4931 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udzielenia pełnego dostępu do dokumentów LIBE-2013-0091-02 i LIBE-2013-0091-03 związanych z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. współpracy organów ścigania i szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (EUROPOL) oraz uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSISW oraz 2005/681/WSISW;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionych przez ewentualnych interwenientów.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący błędu co do prawa i błędnego zastosowania art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145, s. 43).

Skarżący podnosi, że Parlament popełnił błąd co do prawa i błędnie zastosował art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1049/2001, ponieważ:

dostęp do żądanych dokumentów, które są częścią procedury prawodawczej, nie zagraża w sposób szczególny, rzeczywisty i konkretny procesowi legislacyjnemu;

Parlament nie uwzględnił faktu, że w szczególności po wejściu w życie traktatu z Lizbony do legislacyjnych prac przygotowawczych ma zastosowanie zasada zapewnienia możliwie najszerszego dostępu do dokumentów;

jeśli art. 4 ust. 3 nadal ma zastosowanie do legislacyjnych prac przygotowawczych po wejściu w życie traktatu z Lizbony i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, to Parlament popełnił błąd co do prawa i błędnie zastosował kryterium nadrzędnego interesu publicznego.

2.

Zarzut drugi dotyczący braku sporządzenia uzasadnienia zgodnie z art. 296 TFUE.

Według skarżącego Parlament nie uzasadnił swej decyzji o odmowie dostępu do żądanych dokumentów na podstawie art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1049/2001, ponieważ nie przedstawił powodów, dla których i) pełne ujawnienie żądanych dokumentów rzeczywiście i szczególnie zagroziłoby rozpatrywanemu procesowi legislacyjnemu oraz ii) nie istnieje w tym przypadku nadrzędny interes publiczny.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/58


Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – Guiral Broto/OHIM – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Sprawa T-548/15)

(2015/C 398/73)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat, J. de Castro Hermida)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Gastro & Soul GmbH

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy „Café del Sol” – zgłoszenie nr 6 1 05  985

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie R 2755/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu:

o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i uznanie za dopuszczalny sprzeciwu opartego na cieszącym się pierwszeństwem, należącym do wnoszącego sprzeciw, Ramóna Guirala Brota, hiszpańskim znaku towarowym nr 2348110, zarejestrowanym dla klasy 42 nomenklatury międzynarodowej;

po dopuszczeniu sprzeciwu, o utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez Wydział Sprzeciwów, na podstawie której odrzucono zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 006105985 „CAFÉ DEL SOL” dla „usług zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowego zakwaterowania” z klasy 43 klasyfikacji nicejskiej, dokonane przez niemiecką spółkę handlową Gastro & Soul GmbH; albo – jeżeli Sąd nie ma właściwości w tym zakresie – o przekazanie sprawy izbie odwoławczej OHIM i nakazanie jej uznania dopuszczalności sprzeciwu;

co się tyczy dowodów, o dopuszczenie dowodów przedstawionych w toku postępowania administracyjnego, załączonych do pisma wszczynającego niniejsze postępowania, ponumerowanych od 1 do 4 i wymienionych w tabeli załączników do skargi.

Podniesione zarzuty

W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza orzekła ultra petita, ponieważ niedopuszczalność sprzeciwu nie została wymieniona wśród zarzutów podnoszonych przez stronę skarżącą w ramach spornego odwołania;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/59


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Bank Refah Kargaran/Rada

(Sprawa T-552/15)

(2015/C 398/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (przedstawiciel: adwokat J.-M. Thouvenin)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o orzeczenie:

że przyjmując i utrzymując w mocy środek ograniczający przyjęty przez Radę Unii Europejskiej wobec BRK, którego nieważność została stwierdzona wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. (sprawa T-25/11), Rada Unii Europejskiej spowodowała powstanie odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej;

że w konsekwencji Unia Europejska ma obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej w ten sposób stronie skarżącej;

że szkoda materialna wynosi 6 8 6 51  318 EUR, do której to kwoty należy dodać odsetki ustawowe, a także każdą inna kwotę, która będzie uzasadniona;

że krzywda odpowiada kwocie 5 2 5 47  415 EUR, do której to kwoty należy dodać odsetki ustawowe, a także każdą inna kwotę, która będzie uzasadniona;

subsydiarnie, że całość lub część kwot żądanych z tytułu krzywdy powinna być uznana za szkodę materialną i naliczona na tej podstawie; oraz

że Rada powinna zostać obciążona kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów, z których dwa dotyczą powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej, a trzy dotyczą szkody wynikającej z naruszenia prawa przez Radę Unii Europejskiej.

Odnośnie do powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej

1.

Zarzut pierwszy, dotyczący bezprawności zachowania zarzucanego Radzie (przyjęcie i utrzymanie w mocy zamrożenia środków finansowych strony skarżącej), należycie stwierdzonej wyrokiem z dnia 6 września 2013 r. Bank Refah Kargaran/Rada, T-24/11, Zb.Orz., EU:T:2013:403.

2.

Zarzut drugi, dotyczący faktu, że naruszenie prawa, którego dopuściła się Rada, jest wystarczająco istotnym naruszeniem norm prawnych przyznających uprawnienia jednostkom

Odnośnie do szkody wynikającej z naruszenia prawa przez Radę Unii Europejskiej.

3.

Zarzut trzeci, dotyczący zaprzestania działalności przez stronę skarżącą z instytucjami znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej z powodu zamrożenia środków finansowych.

4.

Zarzut czwarty, dotyczący utraconych korzyści w wyniku zablokowania linii kredytowych.

5.

Zarzut piąty, dotyczący krzywdy.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/60


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Export Development Bank of Iran/Rada

(Sprawa T-553/15)

(2015/C 398/75)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (przedstawiciel: adwokat J.M. Thouvenin)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie:

że przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej i utrzymanie przez nią w mocy środka ograniczającego przeciwko EDBI, którego nieważność stwierdził Sąd w wyroku z dnia 6 września 2013 r. (sprawy T-4/11 i T-5/11), spowodowało powstanie odpowiedzialność pozaumownej po stronie Unii Europejskiej;

że w rezultacie Unia Europejska ma obowiązek naprawić wyrządzoną skarżącej szkodę;

że szkoda majątkowa skarżącej wynosi 5 6 4 70  860 USD, tj. 5 0 5 08  718 EUR po kursie bieżącym, do której to kwoty należy doliczyć odsetki oraz każdą inną uzasadnioną kwotę;

że szkoda niemajątkowa skarżącej wynosi 7 4 1 32  366 USD, tj. 66  206 13 EUR po kursie bieżącym, do której to kwoty należy doliczyć odsetki oraz każdą inną uzasadnioną kwotę;

że Rada ponosi koszty postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi sześć zarzutów, z których dwa dotyczą powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej, zaś cztery szkody wynikłej z bezprawnych działań Rady Unii Europejskiej.

Co się tyczy powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej

1.

Zarzut pierwszy dotyczący bezprawności działań Rady (przyjęcie i utrzymanie w mocy środka w postaci zamrożenia środków finansowych skarżącej), które zostało potwierdzone w wyroku z dnia 6 września 2013 r., Export Development Bank of Iran/Rada (T-4/11 i T-5/11, EU:T:2013:400).

2.

Zarzut drugi, zgodnie z którym naruszenia prawa, jakich dopuściła się Rada, stanowią wystarczające istotne naruszenie przepisów prawa mających na celu przyznanie praw jednostkom.

Co się tyczy szkody wynikłej z bezprawności działań Rady Unii Europejskiej

3.

Zarzut trzeci, zgodnie z którym bezpośrednim skutkiem nielegalnego środka było zaprzestanie przez skarżącą prowadzenia działalności w zakresie akredytyw dokumentowych.

4.

Zarzut czwarty dotyczący utraty zysków wskutek braku dostępu skarżącej do środków finansowych, które zostały zamrożone w Unii Europejskiej.

5.

Zarzut piąty dotyczący szkody wynikającej z przerwy w możliwości dokonywania przelewów walutowych.

6.

Zarzut trzeci dotyczący szkody niemajątkowej.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/62


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Węgry/Komisja

(Sprawa T-554/15)

(2015/C 398/76)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Węgry (przedstawiciele: Z. Fehér i G. Koós)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2015) 4805 z dnia 15 lipca 2015 r. dotyczącej węgierskiej składki na cele zdrowotne wnoszonej przez sektor tytoniowy w części nakazującej zawieszenie stosowania zarówno progresywnych stawek podatkowych, jak i zmniejszenia obciążeń podatkowych w przypadku inwestycji, określonych w a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (ustawie XCIV z 2014 r. o składce na cele zdrowotne wnoszonej przez sektor tytoniowy) przyjętej przez węgierski parlament

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy, dotyczący nadużycia uprawnień dyskrecjonalnych, oczywistego błędu w ocenie oraz naruszenia zasady proporcjonalności

Strona skarżąca po pierwsze podnosi, że, nakazując zawieszenie, Komisja dopuściła się oczywistego błędu w ocenie oraz że czyniąc to, przekroczyła granice swoich uprawnień dyskrecjonalnych oraz jednocześnie naruszyła zasadę proporcjonalności

2.

Zarzut drugi, dotyczący nieprzestrzegania zakazu wszelkiej dyskryminacji oraz naruszenia zasady równości traktowania

Strona skarżąca po drugie podnosi, że praktykę Komisji odnośnie do zawieszenia należy uznać za niespójną i że wynika niej nieprzestrzeganie zakazu wszelkiej dyskryminacji oraz naruszenie zasady równości traktowania.

3.

Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia i zasady dobrej administracji, jak również prawa do obrony

Strona skarżąca po trzecie podnosi w szczególności, że jej zdaniem Komisja, nakazując zawieszenie, nie dopełniła obowiązku uzasadnienia.

4.

Zarzut czwarty, dotyczący obowiązku lojalnej współpracy oraz prawa do skutecznego środka prawnego

Strona skarżąca podnosi w tej kwestii, że nakazanie przez Komisję zawieszenia narusza podstawowe gwarancje prawne, jak obowiązek lojalnej współpracy oraz prawo do skutecznego środka prawnego.

5.

Zarzut piąty, dotyczący wewnętrznej sprzeczności braku precyzji przepisów decyzji

W tej kwestii strona skarżąca podnosi, że przyjmując decyzję o zawieszeniu, Komisja nie uwzględniła faktu, że w przypadku podatku określanego w drodze odwrotnego obciążenia organy węgierskie nie są w stanie zapobiec „przyznaniu” pomocy i dodaje, że decyzja Komisji zawiera sprzeczności w odniesieniu do przedmiotu zawieszenia. W konsekwencji Komisja nie zredagowała jasnej normy postępowania, a mimo to wymaga od organów węgierskich wykonania decyzji.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/63


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Węgry/Komisja

(Sprawa T-555/15)

(2015/C 398/77)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Węgry (przedstawiciele Z. Fehér i G. Koós)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2015) 4808 z dnia 15 lipca 2015 r. dotyczącej poprawki z 2014 r. w węgierskiej opłacie z tytułu kontroli łańcucha żywnościowego w części nakazującej zawieszenie stosowania progresywnych stawek opłat z tytułu tej kontroli;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy, dotyczący nadużycia uprawnień dyskrecjonalnych, oczywistego błędu w ocenie oraz naruszenia zasady proporcjonalności

Strona skarżąca po pierwsze podnosi, że, nakazując zawieszenie, Komisja dopuściła się oczywistego błędu w ocenie oraz że czyniąc to, przekroczyła granice swoich uprawnień dyskrecjonalnych oraz jednocześnie naruszyła zasadę proporcjonalności.

2.

Zarzut drugi, dotyczący nieprzestrzegania zakazu wszelkiej dyskryminacji oraz naruszenia zasady równości traktowania

Strona skarżąca po drugie podnosi, że praktykę Komisji odnośnie do zawieszenia należy uznać za niespójną i że wynika niej nieprzestrzeganie zakazu wszelkiej dyskryminacji oraz naruszenie zasady równości traktowania.

3.

Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia i zasady dobrej administracji, jak również prawa do obrony.

Strona skarżąca po trzecie podnosi w szczególności, że jej zdaniem Komisja, nakazując zawieszenie, nie dopełniła obowiązku uzasadnienia.

4.

Zarzut czwarty, dotyczący obowiązku lojalnej współpracy oraz prawa do skutecznego środka prawnego

Strona skarżąca podnosi w tej kwestii, że nakazanie przez Komisję zawieszenia narusza podstawowe gwarancje prawne, jak obowiązek lojalnej współpracy oraz prawo do skutecznego środka prawnego.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/64


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Portugalia/Komisja

(Sprawa T-556/15)

(2015/C 398/78)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão i J. Almeida, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2015) 4076 (1) w części, w której z powodu „niedociągnięć w systemie identyfikacji działek rolnych (LPIS)” wyłączyła z finansowania kwotę 13 7 3 89  156,95 EUR w odniesieniu do wydatków zgłoszonych przez Republikę Portugalską w ramach środka inna pomoc bezpośrednia, obszarowa, za lata 2010, 2011 i 2012,

Obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące następujących naruszeń:

A.-

W odniesieniu do lat 2009 i 2010:

Naruszenie zasady proporcjonalności i art. 5 TUE, ponieważ skoro chodzi o dokładnie te same wyliczenia i założenia, które zostały wcześniej zaakceptowane przez Komisję w ramach wcześniejszych dochodzeń, brak zaakceptowania przez Komisję w prawidłowo uzasadniony sposób obliczeń przedstawionych przez portugalskie organy wraz z zastosowaniem ryczałtowego współczynnika korekty, pomimo że wykazano liczne ulepszenia w ramach wdrażania Planu Działania IACS (Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli), stanowi oczywiste naruszenie obowiązku lojalnej współpracy.

B.

W odniesieniu do roku 2011:

1)

Naruszenie obowiązku lojalnej współpracy, ponieważ Komisja w odniesieniu do nieprawidłowości w funkcjonowaniu LPIS/GIS w 2011 r. nie doceniła całej pracy wykonanej przez portugalskie organy, a w szczególności – Planu Działania zatwierdzonego przez certyfikujący organ i wdrożonego w szczególności w roku 2011, za zgodą i wiedzą Komisji.

2)

Naruszenie zasady kontradyktoryjności, ponieważ powiadomienie na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 885/06 (2) dotyczące 2011 r. stanowi, że przedmiotem dochodzenia są nieprawidłowości stwierdzone w LPIS, tymczasem decyzja oparta jest na bezprawnej konsolidacji uprawnień, która to kwestia nie została poruszona w piśmie, czego wymaga wspomniany art. 11, w związku z czym portugalskie organy nie miały możliwości przedstawienia w tym zakresie swego stanowiska.

3)

Naruszenie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 885/06 w zakresie, w jakim decyzja nie została prawidłowo uzasadniona i zawiera nieścisłości w podstawach uzasadnienia, a w związku z tym narusza ona ratio i cel art. 11 ust. 1 rozporządzenia 885/2006.

C) –

Zwiększenie ryczałtowych współczynników korekcyjnych – Za lata 2009-2011

Naruszenie art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 1290/2005 (3) oraz zasady proporcjonalności oraz karzącego charakteru AGRI/61 495/2002- REV1, ponieważ przyjęte środki (to znaczy decyzje) nie są adekwatne i konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu i wykraczają poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia, po tym jak portugalskie organy dokonały obliczenia zgodnie z wytycznymi Komisji i po tym, jak Komisja decyduje o dokonanie korekty ryczałtowej.


(1)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4076] (Dz.U. L 182, s. 39).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (Dz.U. 2006 L 171, s. 90)

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209, s. 1).


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/65


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisja

(Sprawa T-564/15)

(2015/C 398/79)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat P. Glazener)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 17 lipca 2015 r., w drodze której odrzucono wniosek skarżącej złożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w ramach decyzji wykonawczej Komisji C(2014)1921 final z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającej wieloletni program prac na rok 2014 w odniesieniu do pomocy finansowej dotyczącej instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

zobowiązanie Komisji do wydania, w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku Sądu, nowej decyzji w przedmiocie wniosku skarżącej z uwzględnieniem tego wyroku;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący oczywistego błędu w ocenie

Ocena wniosku skarżącej jest niewłaściwa w zakresie następujących kryteriów udzielania zamówienia: odpowiedniości, wpływu i jakości. Gdyby dokonana została właściwa ocena w oparciu o wspomniane kryteria, wniosek ten powinien był zostać wybrany do współfinansowania ze środków UE.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady równego traktowania

Komisja w zaskarżonej decyzji naruszyła zasadę równego traktowania, gdyż instytucja ta nie wybrała wniosku skarżącej, natomiast wybrała inne, podobne wnioski odnoszące się do technologii ograniczających emisje.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/66


Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Excalibur City/OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Sprawa T-565/15)

(2015/C 398/80)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat E. EnginDeniz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Ferrero SpA (Alba, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy „MERLIN’S KINDERWELT” – zgłoszenie nr 1 1 2 01  969

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie R 1538/2014-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/67


Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Excalibur City/OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Sprawa T-566/15)

(2015/C 398/81)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat E. EnginDeniz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Ferrero SpA (Alba, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny „MERLIN’S KINDERWELT” – zgłoszenie nr 1 1 2 02  066

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 lipca 2015 w sprawie R 1617/2014-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zmianę zaskarżonej decyzji, tak aby oddalić sprzeciw wnoszącego sprzeciw;

tytułem żądania ewentualnego

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 26 maja 2014 r, sprzeciw nr B 002152844;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/68


Skarga wniesiona w dniu 24 września 2015 r. – Morgese i in./OHIM – All Star

(Sprawa T-568/15)

(2015/C 398/82)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Giuseppe Morgese (Barletta, Włochy), Pasquale Morgese (Barletta, Włochy), Felice D’Onofrio (Barletta, Włochy) (przedstawiciel: adwokat D. Russo)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: All Star CV (Hilversum, Niderlandy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny „2 STAR 2S” – zgłoszenie nr 1 0 1 61  065

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie R 1906/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej, w tym sentencji tej decyzji;

obciążenie OHIM kosztami postępowania w niniejszej instancji oraz postępowania przed Piątą Izbą Odwoławczą, a także przyjęcie wszelkich innych rozstrzygnięć, które Sąd uzna za stosowne.

Podniesiony zarzut

W zaskarżonej decyzji wyprowadzono błędny wniosek odnośnie do charakteru znaków towarowych i ich elementów, co mogłoby wywrzeć istotny wpływ na właściwych konsumentów.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/69


Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Fondazione Casamica/Komisja i EASME

(Sprawa T-569/15)

(2015/C 398/83)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Fondazione Casamica (Salerno, Włochy) (przedstawiciel: adwokat M. Lamberti)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu: Results of the evaluation – Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442 – Decision ref. Ares (2015)3187639, doręczonego w dniu 29 lipca 2015 r., wydanego przez Komisję Europejską, EASME Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ponieważ jest on niezgodny z prawem ze wskazanych powodów;

uznanie za odpowiednią ofertę udziału Proposal number: A4A, 699442, akronim: A4A, tytuł: Archeology 4 All i dopuszczenie do postępowania przetargowego strony skarżącej i partnerów, którzy utworzyli konsorcjum w celu udziału w tym postępowaniu.

Zarzuty i główne argumenty

Postępowanie przetargowe będące przedmiotem niniejszej skargi ma na celu stworzenie, przedstawienie i rozwinięcie modelu turystyki bez barier uwzględniającego trudności związane z niepełnosprawnością turystów i pokonującego je dzięki prototypowi, który stanowi odpowiednią reakcję na ten problem i który może zostać zaproponowany w każdym miejscu godnym uwagi z punktu widzenia kultury i archeologii.

Do wymogów przedłożenia projektu należała – poza specjalistycznym i długoletnim doświadczeniem w danym sektorze i osobowością prawną pozostającą w ścisłym związku z celami propozycji – obecność publicznego organu rządowego na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty:

1.

Zarzut pierwszy dotyczący dopuszczalności skargi

Soprintendenza Archeologia della Campania (archeologiczny organ nadzoru Kampanii) jest jednostką uznawaną za publiczny organ rządowy, mianowicie jako Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (kierowniczy urząd zewnętrzny ministerstwa dóbr kultury, działalności kulturalnej i turystyki).

2.

Zarzut drugi dotyczący natury prawnej partnera Soprintendenza

Przy określaniu urzędów ministerstwa, którym powierza się ogólne zadania kierownicze, Presidente del Consiglio dei Ministri (prezes rady ministrów) przewidział w dniu 29 sierpnia 2014 r. w dekrecie nr 171 jako kierownicze urzędy zewnętrzne soprintendenze (organy nadzoru), których natura, forma prawna i zadania wynikają ze struktury prawnej i administracyjnej samego ministerstwa i są zdefiniowane w ramach tej struktury, które nie są upoważnione przez to ministerstwo i nie mogą być traktowane jako jednostki, które działają z upoważnienia organu rządowego.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/70


Skarga wniesiona w dniu 5 października 2015 r. – For Tune/OHIM – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Sprawa T-579/15)

(2015/C 398/84)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: For Tune sp. z o.o. (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat K. Popławska)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny „fortune” – zgłoszenie nr 1 1 5 25  491

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie R 2808/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie OHIM i Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/71


Skarga wniesiona w dniu 1 października 2015 r. – Syndial/Komisja

(Sprawa T-581/15)

(2015/C 398/85)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Syndial SpA(San Donato Milanese, Włochy) (przedstawiciele: L. Acquarone i S. Grassi, avvocati)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności lub zmianę pisma Komisji Europejskiej – Sekretariat generalny Ref. Ares(20015)3238796 z dnia 3sierpnia 2015 r., zatytułowanej „Decyzja Sekretariatu generalnego w imieniu Komisji na podstawie art. 4 przepisów w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001”, dotyczącej „Wniosku potwierdzającego o udzielenie dostępu do dokumentów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796”, potwierdzającego odmowę Dyrekcję Generalną Środowiska Komisji Europejskiej wyrażoną w piśmie ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) z dnia 16 czerwca 2015 r. w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dostępu do dokumentów złożony przez Syndial SpA pismem INAMB-10/15 z dnia 6 maja 2015 r. przesłany pismem poleconym z dnia 8 maja 2015 r., i w konsekwencji stwierdzenie prawa Syndial SpA do zapoznania się z dokumentacja dotyczącą postępowania w sprawie naruszenia nr 2009/4426, wraz z nakazem ujawnienia, całkowitego lub częściowego, żądanych akt i dokumentów, których dotyczy wniosek o udzielenie dostępu złożony wyżej wspomnianym pismem INAMB-10/15 z dnia 6 maja 2015 r., przesłanym pismem poleconym z dnia 8 maja 2015 r. jak również stwierdzenie prawa Syndial do bycia formalnie wysłuchaną przez Komisję w celu wyjaśnienia i potwierdzenia informacji dostępnych w ramach przedmiotowego postępowania w sprawie naruszenia.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia lub błędnego zastosowania art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Skarżąca twierdzi, że w przypadku niniejszej sprawy nie zostało właściwie ocenione ograniczenie wyjątku, na który powołała się Komisję w odniesieniu do dostępu do dokumentów dotyczących postępowania w sprawie naruszenia nr 2009/4426, jakim jest istnienie „nadrzędnego interesu publicznego” przemawiającego za ujawnieniem wspomniane w zakończeniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1049/2001.

Zatwierdzony i już realizowany projekt uzdatnienia, do wykonania bezpośrednio przez Syndial (właściciela terenu) jest w pełni zgodny z zasadami wspólnotowymi dotyczącymi rehabilitacji i rekultywacji obszarów dotkniętych zanieczyszczeniem historycznym.

Stanowisko zajmowane przez Republikę Włoską w postępowaniu nr 2009/4426 wydaje się niespodziewanie poświęcać interes publiczny realizowany na poziomie krajowym na rzecz bezkrytycznego przystąpienia do zarzutów wysuniętych przez Komisję, przy zapomnieniu, że postępowanie, w wyniku którego został zatwierdzony projekt uzdatnienia obszaru, odbyło się zgodnie ze ścieżką przewidzianą na poziomie krajowym przez to samo ministerstwo, które obecnie kwestionuje jego ważność. Umożliwienie sprawdzenia przez Syndial, czy zgodność z zasadami wspólnotowymi jest rzeczywiście sprawdzana, stanowi zatem istotny i nadrzędny interes publiczny w rozumieniu art. 4 ust. 2.

Interes uzasadniający wnioski Syndial nie jest interesem prywatnym – skądinąd zgodnym z prawem – lecz uwzględnia bardziej istotny interes publiczny mający na celu skuteczną ochronę poprawności i prawidłowego przebiegu przedmiotowego postępowania wspólnotowego i wewnętrznych działań administracyjnych (będących przedmiotem wyraźnej ochrony na mocy, po pierwsze, art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i, po drugie, art. 97 konstytucji Republiki Włoskiej), który odnosi się nie tylko do prawa do obrony podmiotu indywidualnego (bezpośrednio zainteresowanego skutkami decyzji wydanych w postępowaniu w sprawie naruszenia), ale w szczególności do prawa podstawowego do informacji na temat środowiska, potwierdzonego przez zasady prawa Unii (art. 191 ust. 2 i 3 akapit pierwszy, w związku z zasadą, o której mowa w art. 11 TFUE, wprowadzoną w życie również poprzez przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji z Aarhus z dnia 27 czerwca 1998 r.).

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia lub błędnego zastosowania art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Niezgodna z prawem odmowa częściowego dostępu.

Ogólne domniemanie nieujawniania, przewidziane w art. 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001 „nie wyklucza prawa zainteresowanych do wykazania, że dany dokument, o którego ujawnienie wnoszą, nie jest objęty tym domniemaniem lub że istnieje nadrzędny interes publiczny przemawiający za ujawnieniem odnośnego dokumentu na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1049/2001” (zob. wyrok z dnia 25 marca 2015 r., Sea Handling/Komisja, T-456/13, EU:T:2015:185, pkt 64).

W niniejszym przypadku mamy do czynienia z wnioskami o dostęp do dokumentów, których ujawnienie nie stoi w sprzeczności z żadnym interesem publicznym, lecz właśnie służy temu interesowi, ponieważ jedynie dzięki ich poznaniu możliwe będzie znalezienie informacji pozwalających nie tylko obalić z technicznego i prawnego punktu widzenia zarzuty postawione w ramach postępowania w sprawie naruszenia, lecz również wykazać ważność postępowania przeprowadzonego, za pełna zgodą właściwych podmiotów, w celu wybrania najbardziej właściwego projektu uzdatnienia obszaru Cengio, należącego wcześniej do ACNA zgodnie z zasadami wspólnotowymi w dziedzinie rekultywacji obszarów dotkniętych zanieczyszczeniem historycznym i w dziedzinie zrównoważonych działań w zakresie ochrony środowiska, a także w celu jego realizacji.

Dostęp mógłby zostać ograniczony do wskazania dokumentów przekazanych do akt sprawy przez Republikę Włoską, po utajnieniu tych, które znajdują się już w aktach postępowania.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/73


Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – Rose Vision/Komisja

(Sprawa T-587/15)

(2015/C 398/86)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Marín López)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Po pierwsze, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2015) 5449 final z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie odzyskania łącznej kwoty 5 35  613,20 EUR wraz z odsetkami należnymi od Rose Vision, S.L.

Po drugie, na podstawie art. 272 TFUE, stwierdzenie, że Komisja naruszyła pkt II.14 ust. 1 lit. a) i pkt II.22 ust. 5 ogólnych warunków FP7, w związku z końcowym sprawozdaniem z audytu 11-INFS-025 i z audytu 11-BA119–016 dokonanych w lokalach Rose Vision w ramach jej uczestnictwa w projekcie „Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)”, w projekcie „Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)”, projekcie „Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)”, projekcie „Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)” i projekcie „Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)”.

Po trzecie, na podstawie art. 272 TFUE, stwierdzenie, że końcowe sprawozdanie z audytu 11-INFS-025 i sprawozdanie z audytu 11-BA119–016, sporządzone z naruszeniem pkt II.14 ust. 1 lit. a) i II.22 ust. 5 ogólnych warunków FP7 są na podstawie umowy nieważne i pozbawione skuteczności.

Po czwarte, na podstawie art. 272 TFUE w związku z art. 340 akapit pierwszy TFUE, stwierdzenie, że Rose Vision nie jest winna Komisji kwoty 5 35  613,20 EUR wraz z odsetkami, wskazanej w decyzji Komisji C(2015) 5449 final z dnia 28 lipca 2015 r.

Po piąte, na podstawie art. 272 TFUE w związku z art. 340 akapit pierwszy TFUE, zasądzenie od Komisji na rzecz Rose Vision należnych do zapłaty z tytułu uczestnictwa Rose Vision w projektach FP7 kwot, które obecnie wynoszą 1 95  571,13 EUR odnośnie do projektów Komisji sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM i SFERA oraz 2 17  729,37 EUR, wraz z kwotami narosłymi w przyszłości odnośnie do projektów Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych E-Sponder i MaPEer SME. Te dwie kwoty, które są tymczasowe i powinny być przedmiotem dokładniejszego obliczenia na dalszym etapie postępowania, zostaną podwyższone w każdym wypadku o odsetki przewidziane w pkt II.5 ust. 5 ogólnych warunków FP7.

Po szóste, na podstawie art. 272 TFUE w związku z art. 340 akapit pierwszy i drugi TFUE, zasądzenie od Komisji na rzecz Rose Vision odszkodowania z tytułu odpowiedzialności umownej za szkody wynikające z naruszenia pkt II.14 ust. 1 lit. a) i z pkt II.22 ust. I pkt II.5 ust. 3 lit. d) ogólnych warunków FP7 oraz z tytułu odpowiedzialności pozaumownej za szkody wynikające z zarejestrowania Rose Vision na poziomie W 2 systemu wczesnego ostrzegania (SWO), w kwocie wskazanej w pkt 114 niniejszej skargi lub jakiejkolwiek innej kwoty, którą Trybunał uzna za właściwą ex aequo et bono.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy, oparty na tym, że sprawozdanie końcowe z kontroli11-INFS-025 z dnia 9 października 2012 r. i sprawozdanie końcowe z kontroli 11-BA119–016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. naruszają pkt II.4 ust. 1 lit. a) ogólnych warunków FP7, ponieważ uznano w nich, że koszty poniesione przez Rose Vision nie kwalifikują się z tego względu, że nie są rzeczywiście poniesione.

2.

Zarzut drugi, oparty na tym, że sprawozdanie końcowe z audytu-INFS-025 z dnia 9 października 2012 r. i sprawozdanie końcowe z audytu-BA119–016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. naruszają pkt II.22 ust. 5 ogólnych warunków FP7.

3.

Zarzut trzeci, oparty na tym, że zawieszenie płatności na rzecz Rose Vision dokonane przez Komisję we wszystkich projektach siódmego programu ramowego, w których uczestniczyła Rose Vision jak i przyjęte przez agencję w konsekwencji zawieszenia postanowionego przez Komisję, naruszają pkt II.5 ust. 3 lit. d) ogólnych warunków FP7.

4.

Zarzut czwarty, oparty na tym, że aktywacja w stosunku do Rose Vision ostrzeżenia w SWO Komisji na poziomie W 2 jest pozbawione podstawy prawnej zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w wyroku Sądu z dnia 22 kwietnia 2012 r. T-320/09, Planet/Komisja.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/74


Skarga wniesiona w dniu 13 października 2015 r. – Transavia Airlines/Komisja

(Sprawa T-591/15)

(2015/C 398/87)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Transavia Airlines (Schiphol, Niderlandy) (przedstawiciele: R. Elkerbout i M. R. Baneke, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 3 i (w zakresie dotyczącym art. 1 ust. 3) art. 3, 4 i 5 decyzji Komisji Europejskiej;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services i Transavia [notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5085] (Dz.U. 2015, L 201, s.109).

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i prawa do obrony

Skarżąca przed wydaniem zaskarżonej decyzji nie miała żadnej możliwości przedstawienia swojego stanowiska.

Komisja nie miała prawa oddalić wniosku skarżącej z dnia 25 sierpnia 2015 r. o dostęp do niektórych dokumentów.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ utrzymywana pomoc państwa została niesłusznie przypisana państwu francuskiemu.

Komisja błędnie uznała Izbę Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn za organ administracji.

Komisja sama sobie zaprzecza przy ocenie charakteru „Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn”.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ błędnie zostało zastosowane kryterium podmiotu gospodarczego działającego na zasadach wolnorynkowych.

Komisja niedostatecznie uzasadniła, dlaczego sięgnęła po kryterium rentowności zamiast dokonać porównania z ceną rynkową.

Komisja błędnie zastosowała kryterium rentowności, w ten sposób że nie wzięła pod uwagę powodów skłaniających lotnisko w Pau do zawarcia porozumienia ze skarżącą, zastosowała zbyt krótki okres i nie przedstawiła w jasny sposób, jakie uwzględniła dochody i przywileje dla lotniska w Pau.

4.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ niesłusznie stwierdzono, że utrzymywana korzyść gospodarcza ma charakter selektywny.

5.

Zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ nie zostało zbadane, czy utrzymywane korzyści gospodarcze miałyby rzeczywiście również negatywne skutki dla konkurencji.

6.

Zarzut szósty dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE i art. 108 ust. 2 TFUE, ponieważ Komisja popełniła błąd w ocenie i dokonała błędnej wykładni w ten sposób, że stwierdziła, iż przyznana skarżącej pomoc państwa odpowiadała skumulowanym stratom lotniska w Pau w okresie 2006-2009, pomimo że właściwie miała ona obowiązek zbadania, jaka korzyść została przyznana skarżącej.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/76


Skarga wniesiona w dniu 14 października 2015 r. – Metabolic Balance Holding/OHIM (Metabolic Balance)

(Sprawa T-594/15)

(2015/C 398/88)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Riegger)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający elementy słowne „Metabolic Balance” – zgłoszenie nr 1 2 5 86  137

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie R 2156/2014-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem odwoławczym.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/77


Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Mabrouk/Rada

(Sprawa T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Język postępowania: angielski

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 194 z 24.6.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/77


Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Pelikan/OHIM – RMP (be.bag)

(Sprawa T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Język postępowania: angielski

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 448 z 15.12.2014.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/77


Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2015 r. – Montenegro/OHIM (Kształt butelki)

(Sprawa T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Język postępowania: angielski

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 7 z 12.1.2015.


Sąd do spraw Służby Publicznej

30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/78


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – AQ/Komisja

(Sprawa F-57/14) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Rozporządzenie nr 45/2001 - Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w celach prywatnych - Dochodzenie administracyjne - Postępowanie dyscyplinarne - prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Kara dyscyplinarna - Proporcjonalność))

(2015/C 398/92)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AQ (przedstawiciele: początkowo adwokat L. Massaux, a następnie adwokat H. Mignard)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary dyscyplinarnej nagany w wyniku dochodzenia dyscyplinarnego oraz żądnie odszkodowawcze.

Sentencja wyroku

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

AQ pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 60.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/78


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – Arsène/Komisja

(Sprawa F-89/14) (1)

((Służba publiczna - Wynagrodzenie - Dodatek zagraniczny - Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Dziesięcioletni okres odniesienia - Rozpoczęcie biegu terminu - Neutralizacja okresów pracy świadczonej na rzecz organizacji międzynarodowej - Analogiczne zastosowanie przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Zwykłe miejsce zamieszkania poza państwem zatrudnienia przed podjęciem pracy w organizacji międzynarodowej - Artykuł 81 regulaminu pracowniczego - Skarga oczywiście bezzasadna))

(2015/C 398/93)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Lucia Arsène (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i T. S. Bohr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania dodatku zagranicznego i żądanie jego zasądzenia, wraz z odsetkami, od chwili podjęcia pracy przez skarżącą.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

2)

Maria Lucia Arsène pokrywa własne koszty postepowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 62.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/79


Skarga wniesiona w dniu 21 września 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-123/15)

(2015/C 398/94)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/293/14 w sprawie nieprzyznania skarżącemu liczby punktów wystarczającej do dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2015 r., na mocy której komisja konkursowa konkursu EPSO/AD/293/14 nie dopuściła skarżącego do egzaminów na etapie oceny zintegrowanej w ramach postępowania w sprawie naboru;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/80


Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-125/15)

(2015/C 398/95)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AD8 w postepowaniu w sprawie awansu (2014) i naprawienie poniesionej szkody.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 14 listopada 2014 r. o nieprzyznaniu skarżącej awansu w postepowaniu w sprawie awansu (2014);

Zasądzenie od Komisji Europejskiej tytułem zadośćuczynienia kwoty 15  000 EUR;

obciążenie Komisja kosztami postępowania.


30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/80


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 października 2015 r. – Drakeford/EMA

(Sprawa F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 57.