ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 304

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
15 września 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

2015/C 304/01

Informacja

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Obrachunkowy

2015/C 304/02

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2014

2


PL

 


15.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 304/1


INFORMACJA

(2015/C 304/01)

Z zastrzeżeniem postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Trybunał Obrachunkowy jest odpowiedzialny za kontrolę całości dochodów i wydatków Unii, oraz z zastrzeżeniem postanowień art. 319 tegoż traktatu, dotyczących udzielania absolutorium, od 1987 r. niezależny biegły rewident bada rokrocznie sprawozdania finansowe Trybunału Obrachunkowego.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Trybunału, sporządzone za lata 1987–1991, były przedstawiane jedynie Przewodniczącemu Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Kolegium Trybunału Obrachunkowego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 1993 r. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, począwszy od sprawozdania za rok budżetowy 1992, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Eduardo RUIZ GARCÍA

Sekretarz Generalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

15.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 304/2


SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA ROK BUDŻETOWY 2014

(2015/C 304/02)

SPIS TREŚCI

Poświadczenie sprawozdania finansowego 3
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 4
Sprawozdanie finansowe i informacje dodatkowe 5
Bilans 5
Sprawozdanie z finansowych wyników działalności 6
Rachunek przepływów pieniężnych 7
Zestawienie zmian w aktywach netto 7
Zasady (polityka) rachunkowości i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego 8

1.

Sprawy ogólne 8

2.

Podstawy prawne i zasady rachunkowości 8

3.

Informacja dodatkowa do bilansu 10

4.

Informacja dodatkowa do sprawozdania z finansowych wyników działalności 12

5.

Inne ważne informacje 14
Informacje budżetowe za rok budżetowy 2014 16

A

Ustalenie wyniku budżetowego 16

B

Uzgodnienie wyniku ekonomicznego z wynikiem budżetowym 16
Niezależne sprawozdanie poświadczające 18

POŚWIADCZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2014

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2014 zostało sporządzone zgodnie z tytułem IX rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z przyjętymi przez księgowego Komisji zasadami rachunkowości oraz z przyjętymi przeze mnie zasadami i metodami rachunkowości.

Potwierdzam niniejszym, iż jestem odpowiedzialny za przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia finansowego.

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego prezentującego aktywa i pasywa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz wykonanie budżetu otrzymałem od urzędnika zatwierdzającego, który poświadczył wiarygodność przekazanych informacji.

Niniejszym poświadczam, że opierając się na wyżej wymienionych informacjach oraz kontrolach, które uznałem za konieczne przed podpisaniem sprawozdania finansowego, uzyskałem wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową, wyniki transakcji oraz przepływy pieniężne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Luksemburg, dnia 20 maja 2015 r.

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

Księgowy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Do kierownictwa

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zbadaliśmy załączone sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2014 r., sprawozdanie z finansowych wyników działalności, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok budżetowy zakończony tego dnia, a także podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości i informacje dodatkowe. Sprawozdanie to znajduje się na s. 5–17.

Odpowiedzialność kierownictwa Trybunału za sprawozdanie finansowe

Kierownictwo jest odpowiedzialne za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad wykonania rozporządzenia finansowego, a także za kontrolę wewnętrzną, jaką kierownictwo uzna za niezbędną do celów sporządzenia sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem.

Zadania biegłego rewidenta

Naszym zadaniem jest wydanie opinii na temat niniejszego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej w wersji przyjętej przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Standardy te wymagają, abyśmy działali zgodnie z zasadami etyki oraz zaplanowali i przeprowadzili badanie tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu – istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym. Dokonując oceny ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną prowadzoną w badanej organizacji w związku ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego. Celem tego działania jest dobór procedur badania, które będą odpowiednie w danych okolicznościach, nie zaś wydanie opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje również ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej opinii.

Opinia

W naszej opinii sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2014 r., a także jego wyniku ekonomicznego i przepływów pieniężnych za rok budżetowy zakończony tego dnia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Luksemburg, dnia 20 maja 2015 r.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Spółka reprezentowana przez

Pierre’a KRIERA


SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJE DODATKOWE

Bilans

(w EUR)

 

Informacja dodatkowa

31 grudnia 2014 r.

31 grudnia 2013 r.

Aktywa trwałe

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

3.1

4 8 42  801

4 1 48  978

Rzeczowe aktywa trwałe

3.2

8 8 5 91  910

9 5 6 10  315

Należności

 

25

 

 

9 3 4 34  711

9 9 7 59  318

Aktywa obrotowe

 

 

 

Należności

3.3

7 57  924

3 89  149

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

3.4

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

 

 

1 0 9 41  197

1 2 8 68  957

Aktywa ogółem

 

10 4 3 75  908

11 2 6 28  275

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

Świadczenia pracownicze

3.5

6 6 3 74  932

Inne zobowiązania długoterminowe

3.6

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

Rezerwy

3.7

27  250

1 0 52  207

Zobowiązania

3.8

7 0 28  142

1 4 2 80  819

 

 

7 0 55  392

1 5 3 33  026

Zobowiązania ogółem

 

7 0 55  392

8 1 8 82  958

Aktywa netto

 

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Skumulowana nadwyżka/deficyt

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Wynik ekonomiczny za rok budżetowy

 

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Aktywa netto

 

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Załączone informacje dodatkowe stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z finansowych wyników działalności

(w EUR)

 

Informacja dodatkowa

2014

2013

Środki przeniesione z Komisji do innych instytucji

4.1

11 4 5 00  000

11 2 8 00  000

Dochody z działalności administracyjnej

4.2

1 9 4 64  086

1 7 3 09  843

Pozostałe dochody operacyjne

4.3

25  213

30  268

Dochody operacyjne ogółem

4.4

13 3 9 89  299

13 0 1 40  111

Wydatki na personel

4.5

(10 4 4 31  815)

(9 9 3 47  366)

Wydatki związane ze środkami trwałymi

4.6

(6 5 43  584)

(5 9 88  272)

Inne wydatki administracyjne

4.7

(1 8 5 52  871)

(1 9 7 88  770)

Wydatki operacyjne

4.8

(23  621)

(12  695)

Koszty operacyjne ogółem

 

(12 9 5 51  891)

(12 5 1 37  103)

Nadwyżka/(deficyt) z działalności operacyjnej

 

4 4 37  408

5 0 03  008

Dochody finansowe

4.9

4  947

646

Wydatki finansowe

4.10

(20  049)

(20  020)

Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych (– wydatki, + dochody)

4.11

6 2 1 52  893

(1 1 2 79  543)

Nadwyżka/(deficyt) z działalności pozaoperacyjnej

 

6 2 1 37  791

(1 1 2 98  917)

Wynik ekonomiczny za rok

 

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Rachunek przepływów pieniężnych

(w EUR)

 

2014

2013

Wynik ekonomiczny za rok

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Działalność operacyjna – korekty

 

 

Odpisy amortyzacyjne (wartości niematerialne i prawne)

5 50  630

1 97  753

Odpisy amortyzacyjne (rzeczowe aktywa trwałe)

7 1 22  924

5 7 61  980

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw

(1 1 99  957)

(2 0 14  710)

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności

(3 68  750)

1 1 97  959

 

 

 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań

(7 2 52  677)

(9 4 21  487)

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto

6 5 4 27  369

(1 0 5 74  414)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 

 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (–)

(1 3 67  492)

(8 0 38  985)

Wpływy ze zbycia aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (+)

18  520

28  540

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej netto

(1 3 48  972)

(8 0 10  445)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych

(6 6 3 74  932)

7 4 39  624

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto

(2 2 96  535)

(1 1 1 45  235)

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na otwarcie roku budżetowego

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na zamknięcie roku budżetowego

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

Zestawienie zmian w aktywach netto

(w EUR)

Aktywa netto

2014

2013

Saldo na początek roku

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Wynik ekonomiczny za rok

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Saldo na koniec roku

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Zasady (polityka) rachunkowości i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego

1.    Sprawy ogólne

Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej Trybunałem) został ustanowiony na mocy traktatu brukselskiego z dnia 22 lipca 1975 r. i rozpoczął działalność w październiku 1977 r. Siedziba Trybunału znajduje się w Luksemburgu.

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.

Rolą Trybunału jako niezależnego audytora zewnętrznego UE jest sprawdzanie, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy przynoszą odpowiednie korzyści w stosunku do poniesionych nakładów.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, w szczególności w ramach procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być sprawnie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

Rok budżetowy Trybunału rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia.

2.    Podstawy prawne i zasady rachunkowości

2.1.   Podstawa prezentacji

Sprawozdanie finansowe Trybunału jest sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (1) (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”) oraz z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. (2) w sprawie zasad wykonania rozporządzenia finansowego.

2.2.   Zasady rachunkowości

Zgodnie z art. 144 rozporządzenia finansowego informacje, w tym informacje dotyczące polityki rachunkowości, przedstawia się w sprawozdaniu finansowym w taki sposób, by były one właściwe, rzetelne, porównywalne i zrozumiałe. Przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych należy przestrzegać zasad budżetowych określonych w rozporządzeniu finansowym. Sprawozdania te powinny prezentować prawdziwy i rzetelny obraz operacji budżetowych po stronie dochodów i wydatków.

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości Unii Europejskiej (unijnymi zasadami rachunkowości), które opierają się na uznanych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego. Zasady rachunkowości przyjmowane są przez księgowego Komisji po konsultacjach z pozostałymi instytucjami.

2.3.   Wycena sald i transakcji w walutach obcych

Transakcje w walutach obcych przelicza się na euro według kursu obowiązującego w dniu transakcji.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe, wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz z przeliczenia po kursie wymiany obowiązującym na koniec roku pieniężnych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, są uwzględniane w sprawozdaniu z finansowych wyników działalności.

Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych przelicza się na euro według kursu z dnia 31 grudnia.

2.4.   Wartości niematerialne i prawne

Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Aktywa te amortyzuje się metodą liniową przez okres czterech lat. Wartości niematerialne i prawne wypracowane wewnętrznie podlegają kapitalizacji, gdy zostaną spełnione odpowiednie kryteria dotyczące unijnych zasad rachunkowości. Koszty, które mogą ulec kapitalizacji, obejmują wszystkie nakłady, które mogą być bezpośrednio przyporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo. Koszty powiązane z działaniami naukowo-badawczymi, koszty prac rozwojowych oraz koszty utrzymania, których nie można kapitalizować, ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

2.5.   Rzeczowe aktywa trwałe

Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt historyczny obejmuje wydatki, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub budowy składnika aktywów.

Późniejsze koszty włączane są do wartości bilansowej składnika aktywów lub ujmowane jako odrębny składnik aktywów jedynie gdy jest prawdopodobne, że przyszłe korzyści ekonomiczne lub świadczenia związane z danym składnikiem aktywów wpłyną do Trybunału, oraz pod warunkiem, że możliwa jest wiarygodna wycena kosztu tego składnika aktywów. Koszty związane z naprawą i utrzymaniem wykazywane są w sprawozdaniu z finansowych wyników działalności w okresie obrachunkowym, w którym zostały poniesione. Jako że Trybunał nie zaciąga pożyczek pieniężnych w celu sfinansowania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, nie istnieją żadne koszty takich pożyczek powiązane z tego rodzaju zakupami.

Grunty i dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji, jako że uznaje się, że nie mają one określonego okresu użytkowania. Środki trwałe w budowie nie są objęte amortyzacją, gdyż nie są one jeszcze dostępne do użytku. Inne składniki aktywów amortyzowane są metodą liniową w celu powiązania ich kosztu z ich wartością rezydualną w przewidywanym okresie użytkowania:

Budynki

25 lat lub przewidywany okres użytkowania

Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia

4 lata, 8 lat

Meble i środki transportu

4 lata, 8 lat, 10 lat

Sprzęt komputerowy

4 lata

Wyposażenie wynajmowanych budynków

okres najmu

Inne wyposażenie i instalacje

4 lata, 6 lat, 8 lat

2.6.   Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze stanowią przyszłe uprawnienia emerytalno-rentowe członków Trybunału zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określającego uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (3); świadczenia emerytalno-rentowe pokrywane są z budżetu Unii, a państwa członkowskie wspólnie gwarantują ich wypłatę. Zobowiązania związane z wypłatą tych przyszłych emerytur lub rent są księgowane zgodnie z unijną zasadą rachunkowości nr 12 „Świadczenia pracownicze”. Począwszy od 31 grudnia 2014 r. zobowiązania te są prezentowane i wykazywane w sprawozdaniu finansowym Komisji.

2.7.   Rezerwy

Rezerwy ujmuje się, gdy Trybunał związany jest prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym zobowiązaniem wobec osób trzecich w wyniku przeszłych zdarzeń, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że w celu realizacji zobowiązania konieczne będzie zmniejszenie stanu środków pieniężnych, oraz gdy kwoty nie można wiarygodnie oszacować. Nie ujmuje się rezerw na przyszłe straty operacyjne. Kwotę rezerwy ustala się poprzez najlepsze możliwe oszacowanie spodziewanych wydatków, które będą konieczne w celu realizacji bieżącego zobowiązania na dzień sprawozdawczy.

2.8.   Ujmowanie kosztów

Zgodnie z unijnymi zasadami rachunkowości transakcje i wydarzenia ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w okresie, do którego się one odnoszą. Na koniec okresu obrachunkowego rozliczenia międzyokresowe bierne są ujmowane w oparciu o szacowaną kwotę przesuniętych zobowiązań należnych za dany okres. Kalkulacji rozliczeń międzyokresowych biernych dokonuje się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi operacyjnymi i praktycznymi, które mają gwarantować, że sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację prawidłowo i rzetelnie.

3.    Informacja dodatkowa do bilansu

AKTYWA TRWAŁE

3.1.   Wartości niematerialne i prawne

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2014 r. przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

Wartość księgowa brutto na 1 stycznia 2014 r.

Nabycie

Zbycie i likwidacja

Przeniesienie

Wartość księgowa brutto na 31 grudnia 2014 r.

Umorzenie i utrata wartości na 31 grudnia 2014 r.

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2014 r.

Oprogramowanie komputerowe

1 5 52  393

1 71  698

(454)

1 4 90  265

3 2 13  902

(1 8 14  813)

1 3 99  089

Wartości niematerialne i prawne w fazie rozwoju

3 8 60  768

1 0 73  209

 

(1 4 90  265)

3 4 43  712

 

3 4 43  712

Ogółem

5 4 13  161

1 2 44  907

(454)

0

6 6 57  614

(1 8 14  813)

4 8 42  801

W 2014 r. nie ujęto żadnych kosztów powiązanych z działalnością badawczą.

3.2.   Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w 2014 r. przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

Wartość księgowa brutto na 1 stycznia 2014 r.

Nabycie

Zbycie i likwidacja

Przeniesienie

Wartość księgowa brutto na dzień 31 grudnia 2014 r.

Umorzenie i utrata wartości na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2014 r.

Grunty

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Budynki

12 2 8 66  646

15  010

(1 5 45  542)

2 9 99  084

12 4 3 35  198

(4 1 8 46  701)

8 2 4 88  497

Urządzenia techniczne i sprzęt

7 52  703

87  665

(5  906)

 

8 34  462

(4 85  516)

3 48  946

Sprzęt komputerowy

4 7 98  617

6 73  788

(1 6 59  640)

 

3 8 12  765

(2 2 36  847)

1 5 75  918

Meble i pojazdy

4 5 85  224

1 77  215

(38  115)

 

4 7 24  324

(2 0 85  363)

2 6 38  961

Inne wyposażenie i instalacje

1 8 18  012

7 14  449

(2 19  879)

 

2 3 12  582

(1 5 49  625)

7 62  957

Środki w budowie

4 1 49  082

(1 1 49  998)

(2 9 99  084)

 

Ogółem

13 9 7 46  915

1 6 68  127

(4 6 19  080)

13 6 7 95  962

(4 8 2 04  052)

8 8 5 91  910

AKTYWA OBROTOWE

3.3.   Należności

(w EUR)

 

31 grudnia 2014 r.

31 grudnia 2013 r.

Bieżące należności związane głównie z przeniesieniem przez pracowników krajowych uprawnień emerytalno-rentowych

2  577

2  768

Należności różne, związane głównie z płacami i zaliczkami na wyjazdy służbowe

1 80  210

1 89  485

Rozliczenia międzyokresowe czynne związane z wynajmem budynków i umowami w zakresie IT

5 64  853

1 95  197

Należności od organów UE

10  284

1  699

Ogółem

7 57  924

3 89  149

3.4.   Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

(w EUR)

 

31 grudnia 2014 r.

31 grudnia 2013 r.

Środki podręczne

1  000

1  000

Bieżący rachunek bankowy

6 59  601

3 32  783

Rachunek powierniczy

9 5 22  672

1 2 1 46  025

Ogółem

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

W dniu 27 stycznia 2010 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy otworzył rachunek powierniczy w Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat w Luksemburgu. Rachunek powierniczy umożliwia Trybunałowi zarządzanie budżetem przyznanym przez władzę budżetową w związku z projektem budowy budynku K3 (zob. pkt 5.3).

Rachunek ten jest wykorzystywany przez Trybunał jedynie pod pewnymi warunkami ujętymi w umowie z Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat w Luksemburgu.

Wyłącznym beneficjentem płatności z rachunku powierniczego jest bankowy rachunek rozliczeniowy konsorcjum działającego jako kierownik projektu. Ten rachunek jest wykorzystywany przez kierownika projektu wyłącznie do regulowania faktur wystawionych przez firmy budowlane.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

3.5.   Świadczenia pracownicze

W ramach procedury sporządzenia preliminarzy wydatków administracyjnych instytucji na potrzeby projektu budżetu na 2015 rok Komisja zaproponowała włączenie wydatków związanych z emeryturami i rentami członków wszystkich instytucji UE do działu budżetu dotyczącego Komisji, który obejmuje już wydatki na emerytury i renty pracowników wszystkich instytucji.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, podobnie jak pozostałe instytucje, przystał na tę propozycję, a wydatki związane z emeryturami i rentami członków Trybunału zostały przeniesione do działu dotyczącego Komisji w budżecie przyjętym na 2015 r.

W związku z tym, zgodnie z wnioskiem księgowego Komisji sformułowanym w instrukcjach dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych na potrzeby sprawozdania finansowego za 2014 r. i sprawozdawczości budżetowej na koniec roku, począwszy od dnia 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych członków Trybunału będą wykazywane w sprawozdaniu finansowym Komisji.

3.6.   Inne zobowiązania długoterminowe

Zakończenie wynajmu budynku K9 nie wiązało się z żadnymi wydatkami na naprawy.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

3.7.   Rezerwy

W pozycji tej wykazano szacunkowe kwoty, które prawdopodobnie będą musiały zostać wypłacone w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

3.8.   Zobowiązania

(w EUR)

 

31 December 2014

31 December 2013

Zobowiązania krótkoterminowe

15  571

14  393

Różne zobowiązania związane z płacami i pracownikami

(16  315)

(10  212)

Rozliczenia międzyokresowe bierne

6 8 08  292

1 4 1 07  180

Skonsolidowane zobowiązania wobec organów UE, głównie Rady Europejskiej i Parlamentu

2 20  594

1 69  458

Ogółem

7 0 28  142

1 4 2 80  819

4.    Informacja dodatkowa do sprawozdania z finansowych wyników działalności

4.1.

„Środki przeniesione z Komisji do innych instytucji” – kwota ta odpowiada miesięcznym wnioskom Trybunału do Komisji o przekazanie funduszy w celu uzupełnienia środków na jego rachunku bankowym.

4.2.

„Dochody otrzymane z działalności administracyjnej” – pozycja ta składa się w głównej mierze z kwot odliczonych od wynagrodzeń członków Trybunału oraz jego pracowników z tytułu pobranych podatków i składek społecznych.

4.3.

Pozycja „Pozostałe dochody operacyjne” obejmuje m.in. zyski z tytułu różnic kursowych walut.

4.4.

Dochody uzyskane z transakcji wymiany i transakcji nieobejmujących wymiany przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

2014

2013

Dochody uzyskane z transakcji wymiany

30  160

22  378

Dochody uzyskane z transakcji nieobejmujących wymiany

13 3 9 64  086

13 0 1 17  733

Dochód ogółem

13 3 9 94  246

13 0 1 40  111

4.5.

„Wydatki na personel” obejmują pensje członków, pracowników etatowych, kontraktowych i zatrudnionych na czas określony. Dodatki przejściowe dla byłych członków oraz podatki pobierane od emerytur i rent oraz dodatków przejściowych wypłacanych członkom stanowią również część pozycji „Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych” (zob. pkt 4.11).

4.6.

„Wydatki związane ze środkami trwałymi” obejmują amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

4.7.

Najważniejsze składniki „innych wydatków administracyjnych” to:

najem budynków i koszty związane z najmem,

informatyka i telekomunikacja,

wydatki związane z wyjazdami służbowymi,

usługi związane ze sprzątaniem i ochroną.

4.8.

Pozycja „Wydatki operacyjne” obejmuje m.in. straty z tytułu różnic kursowych walut.

4.9.

„Dochody finansowe” obejmują odsetki bankowe narosłe na rachunku bieżącym i rachunku powierniczym Trybunału.

4.10.

„Wydatki finansowe” to opłaty bankowe pobrane w związku z prowadzeniem rachunku bieżącego i rachunku powierniczego Trybunału.

4.11.

Pozycja „Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych” obejmuje wszystkie wydatki związane z rentami i emeryturami członków Trybunału, w tym także renty i emerytury oraz dodatki przejściowe wypłacone w 2014 r. Ponieważ wydatki związane z rentami i emeryturami członków Trybunału zostały przeniesione do działu dotyczącego Komisji w budżecie na 2015 r., zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych członków Trybunału netto (6 6 3 74  932 euro) wynika z ich przeniesienia do sprawozdania finansowego Komisji.

(w EUR)

 

2014

2013

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych członków Trybunału netto

(6 6 3 74  932)

7 4 39  624

Wypłacone dożywotnie emerytury

2 9 38  437

2 7 15  911

Wypłacone renty rodzinne

3 80  772

3 25  474

Wypłacone dodatki przejściowe

1 6 63  086

1 5 37  185

Wypłacone renty inwalidzkie

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacone w ciągu roku

4 9 82  295

4 5 78  570

Współczynnik korygujący

2 29  296

1 62  071

Podatki odprowadzone od wypłaconych świadczeń

(9 89  552)

(9 00  722)

Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych ogółem

(6 2 1 52  893)

1 1 2 79  543

5.    Inne ważne informacje

5.1.   Aktywa warunkowe

Na podstawie umów otrzymano od dostawców następujące gwarancje bankowe:

(w EUR)

 

31 December 2014

31 December 2013

Agencja podróży

50  000

Remont budynku K1

2  500

2  500

Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym K3

2 2 99  801

7 1 96  680

Towarzystwo ubezpieczeniowe

1  361

1  361

Telekomunikacja

20  000

20  000

Wsparcie metodyczne w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

4  680

Ogółem

2 3 28  342

7 2 70  541

5.2.   Zobowiązania do przyszłego finansowania

(w EUR)

 

31 grudnia 2014 r.

31 grudnia 2013 r.

Najem operacyjny budynków

8 07  500

5 60  000

Leasing operacyjny sprzętu informatycznego, samochodów i innych urządzeń

2 9 14  006

2 3 73  573

Razem

3 7 21  506

2 9 33  573

Zobowiązania pozostające do spłaty po odliczeniu rozliczeń międzyokresowych biernych za 2014 r.

4 9 56  357

9 3 64  602

Ogółem

8 6 77  863

1 2 2 98  175

RAL to element rachunkowości budżetowej stanowiący wartość zobowiązań pozostających do spłaty. Jest to różnica pomiędzy zaciągniętymi zobowiązaniami a płatnościami, spowodowana zwłoką pomiędzy podjęciem zobowiązania a realizacją stosownej płatności.

5.3.   Przedsięwzięcia budowlane Trybunału

Trybunał zajął budynek, w którym mieści się jego siedziba (budynek K1), w 1988 r., a zakupił go bezwarunkowo wraz z działką w 1990 r. W 1999 r. Trybunał zawarł z państwem luksemburskim umowę ramową, na podstawie której za cenę jednego euro otrzymał prawo korzystania z drugiej działki przez 49 lat (z możliwością jednokrotnego przedłużenia) do celów realizacji rozbudowy (budynek K2). W przypadku drugiej rozbudowy, czyli budynku K3, ze względu na inne ustalenia dotyczące realizacji przedsięwzięcia konieczne było zawarcie w dniu 22 lutego 2008 r. nowej umowy ramowej między państwem Luksemburg a Trybunałem.

Obie wyżej wymienione działki pod rozbudowę (budynki K2 i K3) zostały Trybunałowi sprzedane przez państwo Luksemburg za symboliczną kwotę jednego euro.

Trybunał zaś ze swej strony, gdyby kiedykolwiek zamierzał przekazać któryś z tych budynków stronie trzeciej innej niż organ lub instytucja unijna, zwróci państwu Luksemburg ziemię na własność w zamian za symboliczną sumę jednego euro, przy czym państwo Luksemburg będzie miało możliwość zakupu danego budynku za cenę określoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli państwo luksemburskie postanowi nie skorzystać z tej możliwości, przekaże ono nabywcy budynku prawo do użytkowania terenu.

W Luksemburgu pozwolenie na użytkowanie budynków biurowych obowiązuje przez okres 15 lat, po upływie którego istnieje wymóg przeprowadzenia prac modernizacyjnych mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami BHP i ochrony środowiska. Te wymagane prawem prace remontowe w zakresie BHP zostały przeprowadzone w budynku K1. Prace te zostały zakończone, a formalny ostateczny odbiór robót zatwierdzono w 2010 r. Budynek K2 oddano do użytku w listopadzie 2003 r., a zatem pozwolenie na jego użytkowanie jest ważne do 2018 r.

Prace budowlane związane z budynkiem K3 rozpoczęto w marcu 2010 r., a budynek oddano do użytku w dniu 15 listopada 2012 r.

5.4.   Potencjalne istotne zobowiązania związane ze sporami  (4)

Nie istnieją żadne potencjalne istotne zobowiązania związane ze sporami.


(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1.

(4)  Unijna zasada rachunkowości nr 10: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.


INFORMACJE BUDŻETOWE ZA ROK BUDŻETOWY 2014

A.   Ustalenie wyniku budżetowego

Wynik budżetowy za dany rok ustala się na podstawie danych liczbowych związanych z wykonaniem budżetu.

(w EUR)

Płatności ze środków na rok 2014

(12 4 1 62  633)

Płatności ze środków przeniesionych

(9 4 99  604)

Płatności ze środków związanych z dochodami przeznaczonymi na określony cel

(53  360)

Nakazy odzyskania środków za dany rok, zrealizowane w roku 2014

1 9 4 87  805

Budżetowe nakazy odzyskania środków wystawione przed 2014 r. i zrealizowane w roku 2014

11  244

Korekty do nakazów odzyskania środków z poprzednich lat

Środki na płatności przeniesione na rok 2014

(7 8 25  569)

Środki przeniesione z poprzednich lat

1 1 0 40  895

Korekta przeniesienia z poprzedniego roku środków wolnych na dzień 31 grudnia wynikających z dochodu przeznaczonego na określony cel

1 05  327

Wynik budżetowy

(11 0 8 95  895)

Ostateczny budżet nie był wynikiem uzupełnienia ani redukcji budżetu pierwotnego.

B.   Uzgodnienie wyniku ekonomicznego z wynikiem budżetowym

(w EUR)

Wynik ekonomiczny za rok

6 6 5 75  199

Korekty dotyczące pozycji ujętych w wyniku ekonomicznym, lecz nie w wyniku budżetowym

(16 7 5 38  431)

 

Różnica między rozliczeniami międzyokresowymi biernymi na koniec roku poprzedniego i na koniec roku bieżącego

(1 5 94  505)

 

Kwota z rachunku łącznikowego z Komisją ujęta w rachunku wyniku ekonomicznego

(11 4 5 00  000)

 

Nieuregulowane faktury na koniec roku, zaksięgowane w kosztach (klasa 6)

1 2 19  754

 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6 6 66  026

 

Rezerwy

 

Obniżenie wartości

 

Nakazy odzyskania środków wystawione w 2014 r. w klasie 7, jeszcze niezrealizowane

(3  042)

 

Płatności ze środków przeniesionych

9 4 99  604

 

Inne

(6 8 8 27  941)

 

Różnice kursów walutowych

1  673

Korekty dotyczące pozycji ujętych w wyniku budżetowym, lecz nie w wyniku ekonomicznym

(9 9 32  663)

 

Nabycie aktywów (spłacone w ciągu roku)

(3 7 55  403)

 

Budżetowe nakazy odzyskania środków wystawione przed 2014 r., zrealizowane w ciągu tego roku

1  690

 

Środki na płatności przeniesione na rok 2014

(7 8 25  569)

 

Anulowanie niewykorzystanych środków na płatności, przeniesionych z poprzedniego roku

1 5 41  292

 

Korekta przeniesienia z poprzedniego roku środków wolnych na dzień 31 grudnia wynikających z dochodu przeznaczonego na określony cel

1 05  327

 

Płatności z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych (są to płatności realizowane ze środków budżetowych, ale przypisane do rezerw)

 

 

Inne

Wynik budżetowy

(11 0 8 95  895)


NIEZALEŻNE SPRAWOZDANIE POŚWIADCZAJĄCE

Do kierownictwa

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zbadaliśmy, czy zasoby finansowe przyznane przez Komisję Europejską Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (zwanemu dalej „Trybunałem”) zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i czy procedury kontroli stosowane przez urzędników zatwierdzających dają niezbędne gwarancje zgodności operacji finansowych z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi zasobów finansowych udostępnionych i wykorzystanych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Za prowadzenie księgowości oraz utrzymywanie odpowiednich mechanizmów kontroli odpowiedzialne jest kierownictwo Trybunału. Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” (ISAE 3000), przyjętym przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Standard ten wymaga zaplanowania i przeprowadzenia naszego badania w taki sposób, aby niewłaściwe wykorzystanie zasobów w istotny sposób wpływające na księgi rachunkowe Trybunału mogło zostać wykryte z wystarczającą pewnością. Nasza praca polegała przede wszystkim na wyrywkowym badaniu dowodów na potwierdzenie faktu, że:

zasoby przyznane Trybunałowi zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem,

stosowane procedury kontrolne dają niezbędne gwarancje zgodności operacji finansowych z mającymi zastosowanie przepisami.

W swoim badaniu przyjęliśmy kryteria wynikające z następujących przepisów:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwanego dalej „budżetem”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „zasadami wykonania”),

decyzja nr 24/2014 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad wykonania budżetu z dnia 5 czerwca 2014 r. Przepisy te stanowią część procedur ustanowionych w traktatach lub podpisanych na ich podstawie umowach dotyczących procesów operacyjnych związanych z wykonaniem budżetu.

Za kryteria przyjęto w szczególności następujące przepisy wewnętrzne:

art. 7 — Podpisy — „Każda strona zaangażowana w przygotowanie, kontrolę oraz rejestrację operacji ustalania i pobierania dochodów lub zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności podpisuje i datuje swoje zaangażowanie.”,

Art. 8 — Przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości — „Prezes przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości, które mogą mieć znaczące skutki finansowe dla budżetu Trybunału. Zanim Trybunał wyda zgodę na jakiekolwiek zobowiązanie umowne dotyczące tego typu przedsięwzięcia, właściwe służby przedstawiają dokument wyjaśniający, zawierający uzasadnienie kompatybilności takiego przedsięwzięcia z ramami finansowymi.”,

Art. 11.2 — „Przed złożeniem podpisu osoby uprawnione do podpisywania poleceń przelewu bankowego sprawdzają w szczególności, czy polecenia przelewu bankowego odpowiadają zleceniom płatniczym.”,

Art. 17.2 — „Do wniosku o przesunięcie środków dołączone są informacje wymienione w art. 17.2.”,

Art. 18.4 — „Za pośrednictwem centralnego systemu komputerowego księgowy udostępnia urzędnikom zatwierdzającym wykaz kwot, które mają zostać przeniesione. Urzędnicy zatwierdzający są odpowiedzialni za dopilnowanie, by na koniec roku kwoty zostały przeniesione jedynie w przypadku, gdy istnieje taki obowiązek prawny.”,

Art. 20 — Ewidencja majątku — „Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w bazie danych wspólnej dla wszystkich urzędników zatwierdzających zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Sekretarza Generalnego po konsultacji z księgowym.”,

Art. 22.1 — Minimalne procedury zarządzania i kontroli wewnętrznej — „Procedury zarządzania i kontroli wewnętrznej określane są przez urzędników zatwierdzających zgodnie z minimalnymi standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi przez Trybunał.”.

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wydania niniejszej opinii.

Na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, opisanych w niniejszym sprawozdaniu, stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co dawałoby nam podstawy, by sądzić, że we wszystkich istotnych aspektach i na podstawie opisanych powyżej kryteriów:

zasoby przyznane Trybunałowi nie zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem,

stosowane procedury kontroli nie dają niezbędnych gwarancji zapewniających zgodność operacji finansowych z obowiązującymi przepisami.

Nasze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do celów określonych w akapicie pierwszym oraz do Państwa wiadomości i nie można go wykorzystywać w żadnym innym celu ani przekazywać stronom trzecim, chyba że ma to związek z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Luksemburg, dnia 20 maja 2015 r.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Biegli rewidenci

reprezentowani przez

Pierre’a KRIERA