ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 295

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
8 września 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 295/01

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.7566 – Mondi/Walki Assets) ( 1 )

1

2015/C 295/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7713 – REWE ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 295/03

Decyzja Rady z dnia 4 września 2015 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

2

 

Komisja Europejska

2015/C 295/04

Kursy walutowe euro

3


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 295/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7756 – Providence Equity/Chime) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

4


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

8.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/1


Wszczęcie postępowania

(Sprawa M.7566 – Mondi/Walki Assets)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 295/01)

W dniu 2 września 2015 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do zgłoszonej koncentracji i nie determinuje końcowej decyzji w tej sprawie. Obecna decyzja jest oparta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1).

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, aby mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: M.7566 – Mondi/Walki Assets, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


8.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7713 – REWE ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 295/02)

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7713. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

8.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/2


DECYZJA RADY

z dnia 4 września 2015 r.

dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/C 295/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.

W dniu 25 czerwca 2015 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (1).

2.

W dniu 26 czerwca 2015 r. Komisja przedstawiła list nr 1 w sprawie poprawek do projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (2).

3.

Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego – po stronie dochodów – z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (3) oraz – po stronie wydatków – z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zostało przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(4)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.


Komisja Europejska

8.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/3


Kursy walutowe euro (1)

7 września 2015 r.

(2015/C 295/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1146

JPY

Jen

133,09

DKK

Korona duńska

7,4614

GBP

Funt szterling

0,73035

SEK

Korona szwedzka

9,4197

CHF

Frank szwajcarski

1,0871

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,2645

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,026

HUF

Forint węgierski

314,03

PLN

Złoty polski

4,2298

RON

Lej rumuński

4,4343

TRY

Lir turecki

3,3717

AUD

Dolar australijski

1,6062

CAD

Dolar kanadyjski

1,4802

HKD

Dolar Hongkongu

8,6382

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7801

SGD

Dolar singapurski

1,5901

KRW

Won

1 339,65

ZAR

Rand

15,5102

CNY

Yuan renminbi

7,0954

HRK

Kuna chorwacka

7,5565

IDR

Rupia indonezyjska

15 948,73

MYR

Ringgit malezyjski

4,8327

PHP

Peso filipińskie

52,366

RUB

Rubel rosyjski

76,1067

THB

Bat tajlandzki

40,253

BRL

Real

4,2798

MXN

Peso meksykańskie

18,8887

INR

Rupia indyjska

74,5187


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

8.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 295/4


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7756 – Providence Equity/Chime)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 295/05)

1.

W dniu 28 sierpnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Providence Equity Partners L.L.C. („Providence Equity”, USA) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Chime Communications plc („Chime”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Providence Equity: fundusz private equity,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Chime: międzynarodowa grupa zajmująca się komunikacją i marketingiem sportowym.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7756 – Providence Equity/Chime, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.