ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 232

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
16 lipca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 232/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7658 – Platinum Equity/WFS Global Holding) ( 1 )

1

2015/C 232/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7660 – KKR/Ursa) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 232/03

Decyzja Rady z dnia 14 lipca 2015 r. odnawiająca skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

2

 

Komisja Europejska

2015/C 232/04

Kursy walutowe euro

6

2015/C 232/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

7

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2015/C 232/06

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pt. Mobilne zdrowie: godzenie innowacji technologicznych z ochroną danych

8

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2015/C 232/07

Powiadomienie przekazane przez rząd Hiszpanii zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (dyrektywa w sprawie gazu ziemnego) w związku z wyznaczeniem spółki ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. jako operatora systemu przesyłowego oraz niezależnego operatora systemu w Hiszpanii

11

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2015/C 232/08

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

12

2015/C 232/09

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

13

2015/C 232/10

Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – Procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2015 r.

14


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 232/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

16

2015/C 232/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) ( 1 )

17


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7658 – Platinum Equity/WFS Global Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 232/01)

W dniu 8 lipca 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7658. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7660 – KKR/Ursa)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 232/02)

W dniu 8 lipca 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7660. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/2


DECYZJA RADY

z dnia 14 lipca 2015 r.

odnawiająca skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

(2015/C 232/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (1), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich listy kandydatów na ich przedstawicieli oraz przedłożone przez Komisję listy kandydatów na przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 16 lipca 2012 r. (2) i decyzją z dnia 27 listopada 2012 r. (3) Rada mianowała członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2012 r. do dnia 17 września 2015 r.

(2)

Członkowie Rady Zarządzającej centrum powinni zostać mianowani na trzy lata,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym mianuje się następujące osoby członkami Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2015 r. do dnia 17 września 2018 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Belgia (system rotacyjny)

Wspólnota Flamandzka – Micheline SCHEYS

Wspólnota Francuska – Guibert DEBROUX

Bułgaria

Emilia VALCHOVSKA

Republika Czeska

Marta STARÁ

Dania

Lars MORTENSEN

Niemcy

Peter THIELE

Estonia

Rita SIILIVASK

Irlandia

John McGRATH

Grecja

Dimitrios CHASAPIS

Hiszpania

Soledad IGLESIAS JIMÉNE

Francja

Marianne DE BRUNHOFF

Chorwacja

Katarina GRGEC

Włochy

Marinella COLUCCI

Cypr

George PANAYIDES

Łotwa

Inta ŠUSTA

Litwa

Saulius ZYBARTAS

Luksemburg

Antonio DE CAROLIS

Węgry

László ODROBINA

Malta

inż. Vince MAIONE

Niderlandy

Peter VAN IJSSELMUIDEN

Austria

Reinhard NÖBAUE

Polska

Piotr BARTOSIAK

Portugalia

Isilda FERNANDES

Rumunia

Gabriela CIOBANU

Słowenia

dr Slavica ČERNOŠA

Słowacja

Juraj VANTUCH

Finlandia

Tarja RIIHIMÄK

Szwecja

Carina LINDEN

Zjednoczone Królestwo

Ian PEGG

II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Belgia

Jan VERCAMST

Bułgaria

Yuliya SIMEONOVA

Republika Czeska

Petr PEČENK

Dania

Erik SCHMIDT

Niemcy

Mario PATUZZI

Estonia

Kaja TOOMSALU

Irlandia

Frank VAUGHAN

Grecja

Andreas STOIMENIDIS

Hiszpania

Yolanda PONCE SANZ

Francja

Laurence MARTIN

Chorwacja

Dijana ŠOBOT

Włochy

Milena MICHELETTI

Cypr

Nicos NICOLAOU

Łotwa

Ruta PORNIECE

Litwa

Tatjana BABRAUSKIENE

Luksemburg

Jean-Claude REDING

Węgry

 (4)

Malta

Kevin BONELLO

Niderlandy

Isabel COENEN

Austria

Alexander PRISCHL

Polska

Dagmara IWANCIW

Portugalia

Hugo DIONÍSI

Rumunia

Gheorghe SIMION

Słowenia

Anton ROZMAN

Słowacja

Bernard ŠIŠK

Finlandia

Kirsi RASINAHO

Szwecja

German BENDER

Zjednoczone Królestwo

Kirsi-Marja KEKKI

III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Belgia

Jan DELFOSSE

Bułgaria

Daniela SIMIDCHIEVA

Republika Czeska

Milos RATHOUSKY

Dania

Henrik BACH MORTENSEN

Niemcy

Barbara DORN

Estonia

Anneli ENTSON

Irlandia

Tony DONOHOE

Grecja

Rena BARDANI

Hiszpania

Juan Carlos TEJEDA HISADO

Francja

Siham SAIDI

Chorwacja

 (5)

Włochy

Claudio GENTILI

Cypr

Michael PILIKOS

Łotwa

Ilona KIUKUCANE

Litwa

Aidas VAIČIULI

Luksemburg

Paul KRIER

Węgry

Adrien BALINT

Malta

 (5)

Niderlandy

G.A.M VAN DER GRIND

Austria

Gerhard RIEMER

Polska

Andrzej STEPNIKOWSKI

Portugalia

Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES

Rumunia

Julian GROPOSILA

Słowenia

Simon OGRIZEK

Słowacja

dr. inż. Martin HOŠTÁK

Finlandia

Satu AGREN

Szwecja

Karin THAPPER

Zjednoczone Królestwo

Graham LANE


(1)  Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(2)  Dz.U. C 228 z 31.7.2012, s. 2.

(3)  Dz.U. C 382 z 12.12.2012, s. 7.

(4)  Członek zostanie mianowany w terminie późniejszym.

(5)  Członek zostanie mianowany w terminie późniejszym.


Komisja Europejska

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/6


Kursy walutowe euro (1)

15 lipca 2015 r.

(2015/C 232/04)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1009

JPY

Jen

135,95

DKK

Korona duńska

7,4629

GBP

Funt szterling

0,70450

SEK

Korona szwedzka

9,3570

CHF

Frank szwajcarski

1,0439

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,9405

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,078

HUF

Forint węgierski

310,77

PLN

Złoty polski

4,1290

RON

Lej rumuński

4,4238

TRY

Lir turecki

2,9112

AUD

Dolar australijski

1,4753

CAD

Dolar kanadyjski

1,4030

HKD

Dolar Hongkongu

8,5330

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6445

SGD

Dolar singapurski

1,4999

KRW

Won

1 258,96

ZAR

Rand

13,5986

CNY

Yuan renminbi

6,8357

HRK

Kuna chorwacka

7,5780

IDR

Rupia indonezyjska

14 681,95

MYR

Ringgit malezyjski

4,1867

PHP

Peso filipińskie

49,818

RUB

Rubel rosyjski

62,4150

THB

Bat tajlandzki

37,514

BRL

Real

3,4606

MXN

Peso meksykańskie

17,2346

INR

Rupia indyjska

69,8218


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/7


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2015/C 232/05)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Luksemburg

Upamiętniane wydarzenie : 125-lecie dynastii Nassau-Weilburg

Opis motywu : Po lewej stronie monety znajduje się wizerunek Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka, a po prawej stronie, w półokręgu, w kolejności wstępowania na tron – wizerunki Ich Królewskich Wysokości Wielkich Książąt Adolfa i Wilhelma IV, Wielkich Księżnych Marii Adelajdy i Szarlotty oraz Wielkiego Księcia Jana. Po prawej stronie monety, również w półokręgu, znajduje się napis „1890 – dynastia Nassau-Weilburg”. Nazwa państwa emitującego, „Luxembourg”, oraz rok, „2015”, umieszczone są pionowo pośrodku motywu.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 1,4 mln monet

Data emisji : sierpień 2015 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Europejski Inspektor Ochrony Danych

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/8


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pt. „Mobilne zdrowie: godzenie innowacji technologicznych z ochroną danych”

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu)

(2015/C 232/06)

Streszczenie

Mobilne Zdrowie („m-zdrowie”) to dynamicznie rozwijająca się branża powstała z połączenia opieki zdrowotnej i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obejmuje ona aplikacje mobilne zaprojektowane w celu świadczenia usług związanych z opieką zdrowotną za pośrednictwem urządzeń inteligentnych, które często przetwarzają dane osobowe dotyczące zdrowia. W aplikacjach m-zdrowia przetwarzane są również olbrzymie ilości danych dotyczących stylu życia i samopoczucia.

Rynek m-zdrowia jest rynkiem złożonym, ponieważ działają na nim jednocześnie operatorzy publiczni i prywatni, przykładowo deweloperzy aplikacji, sklepy z aplikacjami, producenci urządzeń oraz reklamodawcy, natomiast przyjmowane przez nich modele biznesowe ulegają nieustannym zmianom i są dostosowywane do szybko zmieniających się warunków. Jeżeli jednak przetwarzają oni dane osobowe, muszą przestrzegać zasad ochrony danych i ponosić odpowiedzialność za ich przetwarzanie. Co więcej, zasady te przewidują bardzo wysoki poziom ochrony danych dotyczących zdrowia.

Rozwój sektora m-zdrowia może przyczynić się w dużym stopniu do poprawy opieki zdrowotnej i życia jednostek. Ponadto oczekuje się, że technologia dużych zbiorów danych wraz z tzw. internetem przedmiotów będzie miała istotny wpływ na m-zdrowie z uwagi na ilość dostępnych informacji oraz jakość wniosków, które można wyciągnąć z takich danych. Przypuszcza się, że przyniesie to nową wiedzę na potrzeby badań medycznych, jak również może ograniczyć koszty i uprościć kontakt pacjenta ze służbą zdrowia.

Jednocześnie konieczna jest ochrona godności i praw podstawowych jednostki, szczególnie w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych. Szerokie zastosowanie technologii dużych zbiorów danych może doprowadzić do ograniczenia kontroli użytkowników nad ich danymi osobowymi. Częściowo jest to spowodowane ogromnym brakiem równowagi między ograniczonymi informacjami dostępnymi społeczeństwu oraz olbrzymim zakresem informacji dostępnych podmiotom oferującym produkty wiążące się z przetwarzaniem takich danych osobowych.

Jesteśmy przekonani, że postępowanie zgodnie z określonymi poniżej środkami dotyczącymi m-zdrowia przyniosłoby zasadnicze korzyści w dziedzinie ochrony danych:

prawodawca unijny powinien w przyszłych środkach kształtowania polityki w dziedzinie m-zdrowia promować rozliczalność i przypisanie odpowiedzialności podmiotom zaangażowanym w projektowanie, dostarczanie i obsługę aplikacji (włącznie z projektantami i producentami urządzeń),

projektanci i wydawcy aplikacji powinni projektować urządzenia i aplikacje w taki sposób, aby zwiększać przejrzystość i poziom informacji przekazywanych jednostkom w stosunku do przetwarzania ich danych oraz unikać gromadzenia większej ilości danych niż jest to konieczne na potrzeby przewidzianych funkcji; powinni oni dokonywać tego, uwzględniając w projekcie ustawienia dotyczące prywatności i ochrony danych oraz czyniąc je obowiązującymi domyślnie, jeżeli jednostki nie są zachęcane do ręcznej konfiguracji ustawień dotyczących ochrony danych, np. przy instalowaniu aplikacji na urządzeniach inteligentnych,

branża powinna w m-zdrowiu stosować technologie dużych zbiorów danych w celach przynoszących korzyść jednostkom i unikać stosowania ich w celach, które mogą prowadzić do wyrządzenia szkody, takich jak dyskryminacyjne profilowanie, oraz

prawodawca powinien zwiększyć bezpieczeństwo danych i zachęcać do stosowania poszanowania prywatności poprzez sam projekt i domyślnie poprzez inżynierię prywatności oraz opracowanie bloków składowych i narzędzi.

Chociaż m-zdrowie to nowy i rozwijający się sektor, unijne zasady dotyczące ochrony danych – te przestrzegane obecnie i te wzmocnione w przyszłości w drodze reformy – stanowią zapewnienie środków bezpieczeństwa służących ochronie danych osobowych jednostek. Jednocześnie będziemy zachęcać Sieć Inżynierii Prywatności w Internecie (IPEN) do testowania nowych najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań dla sektora m-zdrowia. Ponadto – biorąc pod uwagę globalny wymiar przetwarzania danych w obrębie sektora m-zdrowia – kluczowe znaczenie ma zacieśniona współpraca między organami ochrony danych na całym świecie.

I.   Wprowadzenie i kontekst

I.1.   Kontekst m-zdrowia – korzyści społeczne a technologie dużych zbiorów danych

1.

W pierwszych latach XXI w. sektor mediów, technologii informacyjnych i komunikacji elektronicznej zaczął tworzyć jedność, kształtując zarówno nowe środowisko biznesowe, jak i nowe zagadnienia wymagające uregulowania. Podobna sytuacja ma miejsce dziś w branży opieki zdrowotnej, która nowe możliwości rozwoju i wzrostu odkryła w wykorzystaniu nowych technologii (urządzeń inteligentnych i powiązanych aplikacji mobilnych). Połączenie to ma na celu zapewnianie użytkownikom opieki zdrowotnej za pośrednictwem urządzeń inteligentnych i jest uznawane za „nową, coraz szybciej rozwijającą się dziedzinę, która może odegrać rolę w przemianach w opiece zdrowotnej, a także podnieść jej jakość i wydajność” (1).

2.

Oczekuje się, że konwergencja technologii i opieki zdrowotnej pozwoli na (i) lepszą opiekę zdrowotną przy niższych kosztach; (ii) wzmocnienie pozycji pacjenta (tj. lepszą kontrolę nad własną opieką zdrowotną) (2); oraz (iii) łatwiejszy i bardziej bezpośredni dostęp do opieki medycznej i informacji w internecie (np. poprzez umożliwienie lekarzom zdalnego monitorowania pacjentów i częstszy kontakt z nimi za pośrednictwem poczty e-mail).

3.

Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki projektowaniu i dystrybucji urządzeń mobilnych (np. urządzeń ubieralnych) oraz aplikacji działających na urządzeniach inteligentnych, z których korzystają użytkownicy. Mogą one uchwycić rosnącą ilość danych osobowych (pojemność i moc obliczeniowa rosną gwałtownie, a ceny idą w dół) z dużej liczby „czujników danych”, a takie informacje mogłyby być dalej przetwarzane w obsługiwanych przez usługodawców centrach danych z wykorzystaniem niespotykanej wcześniej mocy obliczeniowej. Połączenie wszechobecnego korzystania z urządzeń i aplikacji oraz łączności, usług komercyjnych oferowanych często bezpłatnie użytkownikom (szczególnie w postaci darmowych aplikacji mobilnych) w połączeniu z technologią dużych zbiorów danych i eksploracją danych odgrywa istotną rolę w sektorze m-zdrowia, budując nasz cyfrowy wizerunek (tzw. skwantyfikowane „ja”; ang. quantified self) (3).

I.2.   Cel opinii

4.

Z uwagi na oddziaływanie, jakie rozwój mobilnego zdrowia (m-zdrowia) może mieć na prawa jednostki do prywatności i ochrony danych osobowych, postanowiliśmy wydać niniejszą opinię z własnej inicjatywy.

5.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze dla sektora m-zdrowia aspekty ochrony danych, które mogą nie być obecnie dostrzegane lub których znaczenie może być niedoceniane, co ma prowadzić do lepszego przestrzegania istniejących zasad dotyczących ochrony danych i otwarcia ścieżki prowadzącej ku spójnemu stosowaniu tych zasad. Czyniąc to, opieramy się na opinii w sprawie aplikacji mobilnych instalowanych na urządzeniach inteligentnych przyjętej przez Grupę Roboczą Art. 29 (4).

6.

Opinia zawiera również omówienie skutków tego nowego i dynamicznego scenariusza w kontekście zmian rozważanych we wniosku dotyczącym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.

Opinia składa się z dwóch części. W części II przedstawiono najistotniejsze skutki m-zdrowia dla ochrony danych. Część III zawiera analizę sposobów włączania wymogów ochrony danych w projektowanie aplikacji m-zdrowia. Kładzie się w niej nacisk na dalsze działania prawodawcze, które są jednocześnie pożądane i konieczne do zapewnienia skutecznej reakcji na powstałe za sprawą m-zdrowia lub mogące zaistnieć w przyszłości problemy dotyczące godności, prywatności, ochrony danych i prawa do tożsamości.

IV.   Wnioski

69.

M-zdrowie oferuje szereg nowych możliwości związanych z lepszą i w większym stopniu opartą na reakcji opieką zdrowotną dla jednostek, lepszą profilaktyką chorób i mniejszymi kosztami opieki zdrowotnej dla systemów zabezpieczeń społecznych, jak również stwarza większe możliwości dla przedsiębiorstw. Aby jednak osiągnąć stan, w którym we wszystkich trzech wymienionych powyżej kategoriach będzie można czerpać pełne korzyści z rozwoju zdarzeń, każdy musi przyjąć na siebie odpowiedzialność idącą w parze z możliwościami.

70.

W szczególności zwracamy uwagę na odpowiedzialność wobec jednostek oraz konieczność poszanowania ich godności i prawa do prywatności oraz prawa do samostanowienia. W kontekście gwałtownej zmiany gospodarczej i dynamicznej interakcji między różnymi operatorami prywatnymi i publicznymi takie fundamentalne zasady nie powinny być pomijane, a zysk prywatny nie powinien przekładać się na koszt ponoszony przez społeczeństwo.

71.

W tym względzie zasady w zakresie ochrony danych stanowią wytyczne dla sektora, który nadal pozostaje w dużej mierze nieuregulowany. Jeżeli będą one należycie przestrzegane, zwiększą pewność prawa i zaufanie względem m-zdrowia, przyczyniając się tym samym do pełnego rozwoju tej branży.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2015 r.

Giovanni BUTTARELLI

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Zielona księga Komisji Europejskiej w sprawie mobilnego zdrowia, 10 kwietnia 2014 r., COM(2014) 219 final, uzupełniona dokumentem roboczym służb Komisji (SWD(2014) 135 final).

(2)  Cortez N., „The Mobile Health Revolution?”, University of California Davis Law Review, t. 47, s. 1173.

(3)  Pojęcie to wprowadził do obiegu Kelvin Kelly, założyciel czasopisma „Wired”, który wraz z dziennikarzem Garym Wolfem stworzył platformę quantifiedself.com.

(4)  Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji na urządzenia inteligentne z dnia 27 lutego 2013 r., sporządzona przez Grupę Roboczą Art. 29, (WP 202), jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_pl.pdf


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/11


Powiadomienie przekazane przez rząd Hiszpanii zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego („dyrektywa w sprawie gazu ziemnego”) w związku z wyznaczeniem spółki ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. jako operatora systemu przesyłowego oraz niezależnego operatora systemu w Hiszpanii

(2015/C 232/07)

W następstwie ostatecznych decyzji hiszpańskiego organu regulacyjnego – decyzji z dnia 23 października 2014 r. dotyczącej certyfikacji ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. jako wydzielonego pod względem własności operatora systemu przesyłowego (art. 9 dyrektywy w sprawie gazu ziemnego), decyzji z dnia 20 stycznia 2015 r. dotyczącej certyfikacji ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. jako niezależnego operatora systemu przesyłowego ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE S.L. (art. 14 dyrektywy w sprawie gazu ziemnego) oraz decyzji z dnia 20 stycznia 2015 r. dotyczącej certyfikacji ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. jako niezależnego operatora systemu przesyłowego PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO S.A. (art. 14 dyrektywy w sprawie gazu ziemnego), Hiszpania poinformowała Komisję o urzędowym zatwierdzeniu i wyznaczeniu tego przedsiębiorstwa jako operatora systemu przesyłowego działającego w Hiszpanii, zgodnie z art. 10 i 14 dyrektywy w sprawie gazu ziemnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Turystyki

Stosunków Międzynarodowych i Współpracy

Podsekretariat ds. Przemysłu, Energetyki i Turystyki

Paseo de la Castellana, 160

28046 Madryt

HISZPANIA

Tel.: +34 913494180

Internet: www.minetur.gob.es


INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/12


Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

(2015/C 232/08)

Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że środek pomocy opisany poniżej nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG:

Data przyjęcia decyzji

:

25 marca 2015 r.

Nr sprawy

:

75358

Nr decyzji

:

67/15/COL

Państwo EFTA

:

Islandia

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)

:

Sprzedaż i przesyłanie energii elektrycznej przedsiębiorstwu United Silicon hf.

Podstawa prawna

:

Umowa na dostawy energii elektrycznej zawarta z Landsvirkjun

Umowa na przesyłanie energii elektrycznej zawarta z Landsnet

Rodzaj środka pomocy

:

Brak pomocy państwa

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/13


Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

(2015/C 232/09)

Urząd Nadzoru EFTA uważa, że środki pomocy opisane poniżej nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG, lub nie wnosi zastrzeżeń wobec tych środków:

Data przyjęcia decyzji

:

21 kwietnia 2015 r.

Nr sprawy

:

76399

Nr decyzji

:

150/15/COL

Państwo EFTA

:

Norwegia

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)

:

Pomoc państwa na rzecz pojazdów elektrycznych

Podstawa prawna

:

Art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

lub

art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG

Rodzaj środka pomocy

:

Brak pomocy państwa: umożliwienie pojazdom elektrycznym poruszania się po pasach dla autobusów.

Pomoc państwa zgodna z przepisami: (i) zerowa stawka podatku VAT dla dostaw i importu pojazdów elektrycznych; (ii) zerowa stawka podatku VAT dla leasingu pojazdów elektrycznych; (iii) zerowa stawka podatku VAT dla dostaw i importu akumulatorów do pojazdów elektrycznych; (iv) obniżona roczna stawka podatku od środków transportowych dla pojazdów elektrycznych; (v) niepłacenie opłat drogowych przez pojazdy elektryczne; (vi) darmowy wjazd samochodów elektrycznych na krajowe promy drogowe umieszczone w wykazie; oraz (vii) korzystne rozliczanie podatku dochodowego dla pracowników korzystających ze służbowych samochodów elektrycznych do celów prywatnych.

Cel pomocy

:

Pomoc na rzecz ochrony środowiska

Forma pomocy

:

Przede wszystkim zwolnienia podatkowe

Budżet

:

Szacowany na około 1,5 mld NOK rocznie

Czas trwania pomocy

:

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla środków pomocy dotyczących podatku VAT

Sektory gospodarki

:

Produkcja pojazdów (NACE C.28.1.1). Pojazdy elektryczne.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

:

Ministerstwo Finansów

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/14


Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – Procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2015 r.

(2015/C 232/10)

Norweskie Ministerstwo ds. Ropy Naftowej i Energii niniejszym ogłasza zaproszenie do składania wniosków o koncesje na wydobycie ropy naftowej zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1), art. 3 ust. 2 lit. a).

Koncesje wydobywcze będą udzielane jedynie spółkom akcyjnym zarejestrowanym w Norwegii lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienia EOG) lub osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w jednym z państw będących stronami Porozumienia EOG.

Spółki, które nie posiadają koncesji na wydobycie na norweskim szelfie kontynentalnym, mogą uzyskać taką koncesję, jeżeli zostaną wstępnie zakwalifikowane jako spełniające warunki do uzyskania takiej koncesji.

Ministerstwo będzie traktować jednakowo pojedyncze spółki oraz spółki składające wnioski w ramach grupy. Wnioskodawcy składający wnioski indywidualne lub wnioskodawcy należący do grupy składającej wspólny wniosek będą traktowani jako wnioskodawcy ubiegający się o koncesję wydobywczą. Na podstawie wniosków złożonych przez grupy lub wnioskodawców indywidualnych ministerstwo może tworzyć grupy koncesjobiorców, którym udzieli nowej koncesji wydobywczej, w tym usuwać wnioskodawców z wniosku zbiorowego lub dodawać wnioskodawców indywidualnych, oraz wyznaczać operatora dla takich grup.

Przyznanie udziału w koncesji wydobywczej będzie uzależnione od przystąpienia przez koncesjobiorców do umowy dotyczącej działalności w branży naftowej, w tym umowy o wspólnej działalności oraz umowy o prowadzeniu ewidencji księgowej. Jeżeli koncesja wydobywcza zostanie podzielona na poziomy stratygraficzne, koncesjobiorcy, którzy uzyskali dwie koncesje odnoszące się do różnych poziomów stratygraficznych, będą także zobowiązani do zawarcia szczegółowej umowy o wspólnej działalności, regulującej ich stosunki w tym zakresie.

Po podpisaniu wspomnianych umów koncesjobiorcy utworzą wspólnego przedsiębiorcę, a ich udział kapitałowy w tym podmiocie będzie zawsze taki sam, jak ich udział w koncesji wydobywczej.

Dokumentacja koncesyjna będzie opierać się głównie na stosownych dokumentach z procedury udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2014 r. Ma to przede wszystkim umożliwić przedstawienie podmiotom z branży głównych aspektów ewentualnych zmian struktur przed terminem składania wniosków.

Kryteria udzielania koncesji wydobywczych

W celu propagowania dobrego gospodarowania zasobami oraz sprawnego i efektywnego prowadzenia poszukiwań i wydobywania ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym, w tym zapewnienia takiego składu grup koncesjobiorców, który zagwarantuje osiągnięcie tych zamierzeń, przy przyznawaniu udziałów w koncesjach wydobywczych oraz wyznaczaniu operatorów będą stosowane następujące kryteria:

a)

wiedza wnioskodawcy na temat budowy geologicznej wyznaczonego obszaru geograficznego; istotnym czynnikiem będą także proponowane przez wnioskodawców metody efektywnego prowadzenia poszukiwań ropy naftowej;

b)

odpowiednia wiedza techniczna wnioskodawcy; jednocześnie istotnym czynnikiem będzie to, w jaki sposób wiedza ta może aktywnie przyczynić się do prowadzenia poszukiwań i w stosownych przypadkach wydobywania ropy naftowej w sposób opłacalny na wyznaczonym obszarze geograficznym;

c)

wcześniejsze doświadczenie wnioskodawcy zdobyte na norweskim szelfie kontynentalnym lub równoważne doświadczenie z innych obszarów;

d)

odpowiednie możliwości finansowe wnioskodawcy, pozwalające na prowadzenie poszukiwań oraz w stosownych przypadkach wydobywanie ropy naftowej na wyznaczonym obszarze geograficznym;

e)

ministerstwo może wziąć pod uwagę wszelkie przypadki nieskuteczności lub braku rozliczalności w działaniach wnioskodawcy jako koncesjobiorcy, jeśli dany wnioskodawca uzyskał koncesję wydobywczą w przeszłości;

f)

koncesje wydobywcze będą udzielane przede wszystkim takim wspólnym przedsiębiorcom, w przypadku których co najmniej jeden koncesjobiorca wykonał przynajmniej jeden odwiert na norweskim szelfie kontynentalnym jako operator lub posiada odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnego;

g)

koncesje wydobywcze będą udzielane przede wszystkim takim grupom co najmniej dwóch koncesjobiorców, z których co najmniej jeden ma doświadczenie, o którym mowa w punkcie f);

h)

wyznaczony operator koncesji wydobywczej na Morzu Barentsa musi mieć doświadczenie z wykonania przynajmniej jednego odwiertu na norweskim szelfie kontynentalnym jako operator lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnego;

i)

w celu otrzymania koncesji wydobywczych w strefach głębokowodnych zarówno wyznaczony operator, jak i co najmniej jeden inny koncesjobiorca muszą mieć doświadczenie z wykonania przynajmniej jednego odwiertu na norweskim szelfie kontynentalnym jako operator lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnego. Aby otrzymać koncesję wydobywczą, co najmniej jeden koncesjobiorca musi mieć doświadczenie z wykonania odwiertu jako operator w strefach głębokowodnych;

j)

w celu otrzymania koncesji wydobywczej na wykonywanie odwiertów poszukiwawczych w warunkach wysokiego ciśnienia lub wysokiej temperatury wyznaczony operator i co najmniej jeden inny koncesjobiorca muszą mieć doświadczenie z wykonania jako operator przynajmniej jednego odwiertu na norweskim szelfie kontynentalnym lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnego. Aby otrzymać koncesję wydobywczą, co najmniej jeden koncesjobiorca musi mieć doświadczenie z wykonania jako operator odwiertu w warunkach wysokiego ciśnienia lub wysokiej temperatury.

Bloki dostępne dla wnioskodawców

Składane wnioski o udział w koncesjach wydobywczych mogą dotyczyć bloków, na które nie udzielono dotąd koncesji na wyznaczonym obszarze, jak pokazano na mapach opublikowanych przez norweski Departament ds. Ropy Naftowej. Możliwe jest również złożenie wniosków w odniesieniu do terenów, z których zrezygnowano na wyznaczonym obszarze po ogłoszeniu zawiadomienia, zgodnie ze zaktualizowanymi interaktywnymi mapami norweskiego Departamentu ds. Ropy Naftowej, dostępnymi na jego stronie internetowej.

Każda koncesja wydobywcza może obejmować jeden blok lub więcej lub części jednego bloku lub kilku bloków. Wnioskodawcy są proszeni o ograniczenie zakresu wniosków do obszarów, w odniesieniu do których sporządzili mapę złóż.

Pełen tekst zawiadomienia oraz szczegółowe mapy dostępnych obszarów można znaleźć na stronie internetowej norweskiego Departamentu ds. Ropy Naftowej www.npd.no/apa2015

Wnioski o koncesje na wydobycie ropy naftowej należy kierować na adres norweskiego Ministerstwa ds. Ropy Naftowej i Energii:

Ministry of Petroleum and Energy

PO Box 8148 Dep.

NO-0033 Oslo

NORWEGIA

Dwie kopie wniosku należy skierować na adres norweskiego Departamentu ds. Ropy Naftowej:

The Norwegian Petroleum Directorate

PO Box 600

NO-4003 Stavanger

NORWEGIA

Termin: 2 września 2015 r., godz. 12.00.

Udzielenie koncesji na wydobycie ropy naftowej w ramach procedury udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2015 r. na norweskim szelfie kontynentalnym zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2016 r.


(1)  Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/16


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 232/11)

1.

W dniu 26 czerwca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Fonds professionnel de Capital Investissement – Sociétés de projets industriels („SPI”, Francja), zarządzane przez spółkę zarządzającą Bpifrance Investissement, jednostkę całkowicie zależną od Bpifrance Participations, która z kolei w całości należy do spółki akcyjnej BPI Groupe („BPI Groupe SA”, Francja), oraz spółka akcyjna Constructions industrielles de la Mediterranee („CNIM”, Francja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SUNCNIM (Francja) w drodze zakupu akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   BPI Groupe SA: odgrywa zasadniczą rolę w ożywianiu obszarów na terenie Francji oraz inwestuje w rozwój sektorów przyszłości, takich jak technologie środowiskowe, biotechnologie i technologie cyfrowe, jak również w sektory przemysłowe,

—   SPI: fundusz podwyższonego ryzyka, którego misją jest inwestowanie – w charakterze rozważnego inwestora – w przedsiębiorstwa realizujące projekty istotne z punktu widzenia francuskiego przemysłu,

—   CNIM: grupa CNIM projektuje i realizuje kompletne („pod klucz”) zaawansowane technologicznie urządzenia i zakłady przemysłowe oraz świadczy usługi w zakresie doradztwa, badań i rozwoju oraz usługi w obszarze ochrony środowiska, energii, obrony i przemysłu,

—   SUNCNIM: budowa termodynamicznych elektrowni słonecznych typu CSP wykorzystujących technologię skoncentrowanej energii słonecznej.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM na poniższy adres:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/17


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 232/12)

1.

W dniu 8 lipca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Aryzta AG („Aryzta”, Szwajcaria) oraz Lion Capital LLP („Lion Capital”, Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad nad całym przedsiębiorstwem Picard Groupe SAS („Picard”, Francja) w drodze zakupu papierów wartościowych.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Aryzta: spółka holdingowa prowadząca działalność w różnych gałęziach branży spożywczej, a za pośrednictwem Aryzta Food Group i jej spółek zależnych – działalność w zakresie produkcji i dostarczania wyrobów piekarskich dla sektora detalicznego i sektora usług gastronomicznych,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Lion Capital: podmiot zarządzający kapitałem private equity, inwestujący w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie produkcji i sprzedaży markowych produktów konsumenckich,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Picard: dystrybucja detaliczna zamrożonej żywności za pośrednictwem własnej sieci wyspecjalizowanych sklepów działających pod marką Picard.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).