ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 201A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
18 czerwca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2015/C 201A/01

Ogłoszenie o konkursach otwartych — EPSO/AD/310/15 — 1. Kurator (AD 7) — 2. Edukator muzealny (AD 7) — 3. Konserwator – osoba zarządzająca konserwacją i zbiorami (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Asystent kuratora (AST 3) — 2. Asystent ds. zarządzania konserwacją i zbiorami (AST 3)

1


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

18.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 201/1


OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

EPSO/AD/310/15

1.

Kurator (AD 7)

2.

Edukator muzealny (AD 7)

3.

Konserwator – osoba zarządzająca konserwacją i zbiorami (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

Asystent kuratora (AST 3)

2.

Asystent ds. zarządzania konserwacją i zbiorami (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Termin składania zgłoszeń: 23 lipca 2015 r., godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte na podstawie kwalifikacji i testów w celu stworzenia list rezerwowych osób, spośród których Parlament Europejski będzie rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów asystentów (grupy funkcyjne odpowiednio AD i AST) zatrudnianych w Domu Historii Europejskiej.

Liczba laureatów w poszczególnych konkursach i profilach:

Kurator (AD 7): 20

Edukator muzealny (AD 7): 15

Konserwator (osoba zarządzająca konserwacją i zbiorami) (AD 7): 5

Asystent kuratora (AST 3): 10

Asystent ds. zarządzania konserwacją i zbiorami (AST 3): 5

Niniejsze ogłoszenie o konkursie wraz z Przepisami ogólnymi mającymi zastosowanie do konkursów otwartych, opublikowanymi w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 70 A z dnia 27 lutego 2015 r. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), stanowią prawnie wiążące zasady przedmiotowej procedury doboru.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy dwóch konkursów, z których każdy obejmuje kilka profili. Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego profilu w każdym z konkursów. Wyboru należy dokonać w momencie rejestracji elektronicznej. Po zatwierdzeniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną nie ma możliwości zmiany.

JAKIE BĘDĄ MOJE OBOWIĄZKI?

Kuratorzy odpowiadać będą za organizację wystaw muzealnych, zwłaszcza wystaw czasowych i objazdowych, aktualizację treści ekspozycji stałej, wyszukiwanie treści i eksponatów, wzbogacanie zbiorów muzeum i redagowanie powiązanych publikacji. Będą oni również reprezentować Dom Historii Europejskiej w kontaktach z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Asystenci kuratora będą wspomagać kuratorów w realizacji niektórych wspomnianych powyżej zadań.

Edukatorzy muzealni będą odpowiedzialni za opracowywanie i wdrażanie strategii uczenia się i programów związanych z wystawami. Do ich zadań należeć będzie zapewnianie wszystkim grupom docelowym atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty szkoleniowej. Odpowiadać będą oni także za kontakty ze szkołami i organizację warsztatów.

Do obowiązków konserwatorów należeć będzie ochrona kolekcji muzealnej Domu Historii Europejskiej i wypożyczonych eksponatów – zajmować się oni będą monitorowaniem warunków przechowywania i ekspozycji, prowadzeniem dokumentacji konserwatorskiej, badaniem stanu eksponatów, proponowaniem prac konserwacyjnych i restauracyjnych oraz szacowaniem ich kosztów. Będą oni również nadzorować realizację umów przez zewnętrznych dostawców. Asystenci konserwatora będą wspomagać konserwatorów w realizacji niektórych wspomnianych powyżej zadań związanych z ochroną kolekcji.

Więcej informacji o typowych zadaniach na stanowiskach w poszczególnych konkursach i profilach znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I.

CZY SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE?

Kandydat musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki w chwili przesyłania zgłoszenia.

Warunki ogólne

Korzystanie z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE

Uregulowany stosunek do służby wojskowej

Odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków

Warunki szczegółowe: języki

Język 1: znajomość na poziomie co najmniej C1 jednego z 24 języków urzędowych UE

Język 2: znajomość na poziomie co najmniej B2 języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego; musi to być język inny niż język 1 kandydata

Szczegółowe informacje o poziomach znajomości języków znajdują się w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego ( https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

Warunki szczegółowe: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Szczególne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane w poszczególnych konkursach i profilach opisano w ZAŁĄCZNIKU II

Szczegółowe informacje o dyplomach znajdują się w załączniku I do Przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

Drugim językiem kandydata musi być angielski, francuski lub niemiecki . Są to główne języki robocze instytucji UE. W interesie służby nowo zatrudnione osoby powinny być niezwłocznie zdolne do wykonywania obowiązków i skutecznej komunikacji w swojej codziennej pracy przynajmniej w jednym z tych języków.

Dodatkowe informacje na temat języków w konkursach UE znajdują się w ZAŁĄCZNIKU III.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA DOBORU?

1)    Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Jeżeli liczba kandydatów w poszczególnych konkursach i profilach przekroczy próg określony przez EPSO działające jako organ powołujący, wszyscy kandydaci, którzy zatwierdzili zgłoszenia w wymaganym terminie, zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Jeżeli liczba kandydatów będzie niższa od wspomnianego progu , testy te zostaną zorganizowane w centrum oceny zintegrowanej (pkt 3).

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane w następujący sposób:

Test

Język

Pytania

Czas trwania

Wymagane minimum

Rozumienie tekstu pisanego

Język 1

20 pytań

35 min

10/20

Operowanie danymi liczbowymi

Język 1

10 pytań

20 min

Operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne łącznie: 10/20

Myślenie abstrakcyjne

Język 1

10 pytań

10 min

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Zdobytych w nich punktów nie dodaje się do punktów uzyskanych w pozostałych testach oceny zintegrowanej.

2)    Dobór na podstawie kwalifikacji

Najpierw sprawdzone zostaną informacje podane przez kandydatów w zgłoszeniu elektronicznym pod kątem tego, czy kandydaci spełniają warunki udziału w konkursie. Istnieją dwa możliwe scenariusze:

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru organizowane są jako pierwsze , zgłoszenia kandydatów będą sprawdzane w porządku malejącym, według liczby punktów zdobytych w tych testach, do momentu, gdy liczba kandydatów spełniających warunki udziału w konkursie osiągnie próg, o którym mowa w pkt 1. Zgłoszenia pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru nie są organizowane jako pierwsze , zgłoszenia wszystkich kandydatów zostaną sprawdzone pod kątem spełniania warunków udziału w konkursie.

Następnie przeprowadzony zostanie – tylko dla kandydatów spełniających warunki udziału w konkursie wybranych w sposób opisany powyżej – dobór na podstawie kwalifikacji, w oparciu o informacje podane przez kandydatów w zakładce „ocena zdolności” (fr. évaluateur de talent, ang. talent screener, niem. Talentfilter) formularza zgłoszeniowego. Komisja konkursowa przypisze każdemu kryterium wyboru współczynnik ważności odzwierciedlający jego względną ważność (od 1 do 3). Każda odpowiedź kandydata zostanie oceniona w skali od 0 do 4 pkt.

Następnie komisja konkursowa pomnoży punkty przez współczynnik ważności przypisany każdemu kryterium i zsumuje je, aby wyłonić tych kandydatów, których profil najlepiej odpowiada obowiązkom na danym stanowisku.

Lista kryteriów dla poszczególnych konkursów i profili znajduje się w ZAŁĄCZNIKU II.

3)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie trzy razy większa niż pożądana liczba laureatów dla poszczególnych konkursów i profili. Kandydaci, którzy podczas doboru na podstawie kwalifikacji zdobyli najwyższą całkowitą liczbę punktów , zostaną zaproszeni do centrum oceny zintegrowanej na trwające jeden lub dwa dni testy, najprawdopodobniej do Brukseli . Testy na tym etapie odbywać się będą w  drugim języku kandydata.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 1 nie są organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać w centrum oceny zintegrowanej.

W centrum oceny zintegrowanej sprawdzanych będzie: w przypadku konkursów na stanowiska AST – siedem kompetencji ogólnych, a w przypadku konkursów na stanowiska AD – osiem kompetencji ogólnych, oraz kompetencje szczególne wymagane w poszczególnych konkursach i profilach, za pomocą 4 testów (rozmowy badające poziom kompetencji ogólnych i szczególnych, ćwiczenie w grupie i studium przypadku), zgodnie z poniższą tabelą:

Kompetencja

Test

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Studium przypadku

Ćwiczenie w grupie

2.

Komunikacja

Studium przypadku

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

3.

Jakość i wydajność pracy

Studium przypadku

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

4.

Nauka i rozwój osobisty

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Studium przypadku

Ćwiczenie w grupie

6.

Odporność

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze (oceniane tylko w przypadku konkursu na stanowiska AD)

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Wymagane minimum dla konkursów AST

3/10 za każdą kompetencję i 35/70 ogółem

Wymagane minimum dla konkursów AD

3/10 za każdą kompetencję i 40/80 ogółem

Współczynnik ważności kompetencji ogólnych

45 % całkowitej liczby punktów


Kompetencja

Test

Kompetencje szczególne w dziedzinie konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji szczególnych

Wymagane minimum (dla konkursów AST i AD)

50/100

Współczynnik ważności kompetencji szczególnych

55 % całkowitej liczby punktów

4)    Lista rezerwowa

Po sprawdzeniu dokumentów załączonych do formularzy zgłoszeniowych komisja konkursowa sporządzi dla każdego z konkursów i profili listę rezerwową , na której umieści nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie i którzy po etapie oceny zintegrowanej mają najwyższą liczbę punktów. Nazwiska umieszczane są według zdobytych punktów, do momentu, gdy osiągnięta zostanie pożądana liczba laureatów. Nazwiska na liście będą wymienione w porządku alfabetycznym.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu do dnia:

23 lipca 2015 r., godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego.


ZAŁĄCZNIK I

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

EPSO/AD/310/15

1.   Kurator (AD 7)

Kuratorzy odpowiadać będą za organizację wystaw muzealnych, zwłaszcza wystaw czasowych i objazdowych. Do ich zadań należeć będzie wyszukiwanie treści i eksponatów prezentowanych na tych wystawach, opieka kuratorska nad nimi oraz tworzenie ich we współpracy z twórcami. Kuratorzy odpowiadać będą także za aktualizację ekspozycji stałej i wzbogacanie zbiorów muzeum.

Do obowiązków kuratorów należeć będzie:

opieka kuratorska nad wystawami czasowymi oraz objazdowymi zgodnie z najwyższymi standardami muzealnymi,

aktualizacja i odnawianie ekspozycji stałej,

wyszukiwanie przedmiotów, obrazów, filmów i innych materiałów prezentowanych na wystawach,

wyszukiwanie nowych eksponatów i uzupełnianie zbiorów własnych,

redagowanie dokumentacji wystawy i publikacji przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, a równocześnie spełniających standardy akademickie,

nawiązywanie kontaktów z innymi muzeami i zainteresowanymi stronami w dziedzinach wchodzących w ich zakres kompetencji,

reprezentowanie Domu Historii Europejskiej w kontaktach ze specjalistami ze środowisk akademickich i muzealnych,

koordynowanie zespołu asystentów kuratora.

2.   Edukator muzealny (AD 7)

Zadaniem edukatorów będzie zapewnienie, by różne grupy docelowe i osoby indywidualne wynosiły jak największe korzyści edukacyjne z odwiedzanych wystaw.

Do obowiązków edukatorów należeć będzie:

opracowanie strategii nauczania i uczenia się oraz programów edukacyjnych,

organizacja wdrażania tych programów,

współpraca przy opracowywaniu edukacyjnego aspektu wystaw czasowych i objazdowych,

tworzenie zasobów edukacyjnych w celu zapoznania różnych grup docelowych z treściami prezentowanymi przez muzeum,

kontakty z nauczycielami, szkołami, partnerami i usługodawcami,

zarządzanie różnymi umowami o świadczenie usług,

zarządzanie zespołem asystentów edukatora,

udział w przygotowywaniu treści wystaw i współpraca w ramach multidyscyplinarnego zespołu,

organizacja wizyt i warsztatów dla różnych grup docelowych.

3.   Konserwator – osoba zarządzająca konserwacją i zbiorami (AD 7)

Konserwatorzy odpowiadać będą za ochronę zbiorów własnych muzeum oraz wypożyczonych eksponatów. Od konserwatorów wymaga się ogólnej wiedzy w zakresie różnych technik konserwatorskich.

Do obowiązków konserwatorów należeć będzie:

zarządzanie zbiorami muzeum i przepływem eksponatów muzealnych,

nadzorowanie wdrażania strategii gromadzenia zbiorów Domu Historii Europejskiej,

przygotowywanie decyzji w kwestiach dotyczących zbiorów, takich jak zakupy, otwarty dostęp do zbiorów, oraz w kwestiach związanych z prawami autorskimi,

nadzorowanie, monitorowanie i kontrola warunków przechowywania i ekspozycji zbiorów,

badanie stanu eksponatów,

prowadzenie pełnej dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej stanu eksponatów, w tym wizualnej,

przeprowadzanie prewencyjnych prac konserwatorskich na eksponatach,

nadzorowanie prac konserwatorskich realizowanych przez wykonawców zewnętrznych,

planowanie prac restauracyjnych i szacowanie ich kosztu,

opracowywanie i wdrażanie odpowiednich standardów; szkolenie się w zakresie najnowszych technik i procedur zarządzania zbiorami i konserwacji w celu utrzymywania aktualnego stanu wiedzy,

zarządzanie zespołem asystentów konserwatora.

EPSO/AST/136/15

1.   Asystent kuratora (AST 3)

Asystenci kuratora będą wspomagać kuratorów w realizacji niektórych wspomnianych powyżej aspektów wystawy stałej. W zakresie właściwych im kompetencji asystenci odpowiadać będą za wyszukiwanie treści i eksponatów na potrzeby wystaw i zbiorów muzeum oraz pomoc przy kurateli i organizacji wystaw czasowych i objazdowych.

Do obowiązków asystentów kuratora należeć będzie:

wspieranie kuratorów w wyszukiwaniu treści i elementów wzbogacających kolekcję muzeum,

asysta przy wyszukiwaniu treści,

asysta przy wyszukiwaniu przedmiotów, obrazów, filmów i innych materiałów prezentowanych na wystawach,

wsparcie organizacyjne przy tworzeniu wystaw czasowych i objazdowych,

asysta przy redagowaniu dokumentacji wystawy i publikacji przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, a równocześnie spełniających standardy akademickie,

kontakty z innymi muzeami i zainteresowanymi stronami w zakresie właściwych im kompetencji.

2.   Asystent ds. zarządzania konserwacją i zbiorami (AST 3)

Asystenci ds. zarządzania konserwacją i zbiorami wspierać będą osoby zarządzające konserwacją i zbiorami w zakresie ochrony zbiorów własnych i wypożyczonych eksponatów i zarządzania nimi. Będą oni odpowiedzialni za zajmowanie się eksponatami, kontrolowanie ich stanu, zabezpieczanie ich i transport oraz kwestie powiązane.

Do obowiązków asystentów ds. zarządzania konserwacją i zbiorami należeć będzie:

monitorowanie i kontrola warunków przechowywania i ekspozycji zbiorów,

badanie stanu eksponatów,

prowadzenie pełnej dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej stanu eksponatów, w tym wizualnej,

przeprowadzanie prewencyjnych prac konserwatorskich na eksponatach,

nadzorowanie prac konserwatorskich realizowanych przez wykonawców zewnętrznych,

planowanie prac restauracyjnych i szacowanie ich kosztu,

zapewnianie i nadzorowanie odpowiedniego pakowania i transportu otrzymywanych i wysyłanych eksponatów; badanie stanu wypożyczonych eksponatów,

opracowywanie i wdrażanie odpowiednich standardów; szkolenie się w zakresie najnowszych technik i procedur konserwacji w celu utrzymywania aktualnego stanu wiedzy,

udzielanie pomocy przy organizacji transportu eksponatów, w tym w zakresie usług kurierskich.

Koniec ZAŁĄCZNIKA I, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


ZAŁĄCZNIK II

KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I KRYTERIA DOBORU

EPSO/AD/310/15

Kurator (AD 7)

1.   Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Co najmniej 4-letnie ukończone studia uniwersyteckie potwierdzone dyplomem w dziedzinie historii lub innej pokrewnej dziedzinie, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie powiązanej z ogłoszonym stanowiskiem, zdobyte po uzyskaniu dyplomu.

2.   Kryteria doboru

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria doboru na podstawie kwalifikacji:

1.

Doktorat z historii lub podobnych dziedzin związanych z zakresem przyszłych obowiązków

2.

Studia podyplomowe, inne niż doktorat, w dziedzinie historii, muzealnictwa lub innej pokrewnej dziedzinie związanej z zakresem przyszłych obowiązków

3.

Doświadczenie zawodowe w zakresie opieki kuratorskiej nad wystawami historycznymi

4.

Doświadczenie zawodowe w zakresie wyszukiwania różnego rodzaju treści lub eksponatów, takich jak przedmioty, obrazy lub filmy

5.

Doświadczenie zawodowe w zakresie wyszukiwania treści na potrzeby zbiorów muzeum lub wzbogacania tych zbiorów

6.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów dla szerokiego grona odbiorców, w szczególności dokumentacji wystawy, katalogów eksponatów i przygotowywania komentarzy audio (voice-overs) dla elementów audiowizualnych

7.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów według standardów akademickich

8.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu standardów zawodowych w muzeach

9.

Udział w międzynarodowych sieciach zawodowych lub konferencjach międzynarodowych w dziedzinach związanych z zakresem przyszłych obowiązków

10.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołami

11.

Doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku międzynarodowym lub interdyscyplinarnym

12.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Edukator muzealny (AD 7)

1.   Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Co najmniej 4-letnie ukończone studia uniwersyteckie potwierdzone dyplomem w dziedzinie edukacji muzealnej, muzealnictwa, historii lub w dziedzinie pokrewnej, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie powiązanej z ogłoszonym stanowiskiem, zdobyte po uzyskaniu dyplomu.

2.   Kryteria doboru

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria doboru na podstawie kwalifikacji:

1.

Doświadczenie zawodowe w zakresie programowania działalności muzeum

2.

Doświadczenie zawodowe w zakresie planowania lub wykonywania działań edukacyjnych, takich jak warsztaty lub zwiedzanie z przewodnikiem dla różnych grup docelowych

3.

Doświadczenie zawodowe w zakresie planowania edukacyjnych aspektów wystawy (np. materiały praktyczne)

4.

Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania lub redagowania materiałów edukacyjnych dostosowanych do treści wystaw lub grup docelowych

5.

Doświadczenie zawodowe w opracowywaniu sondaży opinii publicznej lub ankiet badających satysfakcję klienta

6.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu standardów zawodowych w muzeach

7.

Udział w międzynarodowych sieciach zawodowych lub konferencjach międzynarodowych w dziedzinach związanych z zakresem przyszłych obowiązków

8.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami, w tym zarządzania zespołami projektowymi

9.

Doświadczenie zawodowe w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych

10.

Doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku międzynarodowym lub interdyscyplinarnym

11.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Konserwator – osoba zarządzająca konserwacją i zbiorami (AD 7)

1.   Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Co najmniej 4-letnie ukończone studia uniwersyteckie potwierdzone dyplomem w dziedzinie konserwatorstwa, muzealnictwa lub pokrewnej dziedzinie, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie powiązanej z ogłoszonym stanowiskiem, zdobyte po uzyskaniu dyplomu.

2.   Kryteria doboru

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria doboru na podstawie kwalifikacji:

1.

Studia podyplomowe w dziedzinie konserwatorstwa, muzealnictwa lub innej dziedzinie związanej z zakresem przyszłych obowiązków

2.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zbiorami lub eksponatami

3.

Doświadczenie zawodowe w zakresie oceny stanu eksponatów lub szacowania konieczności lub kosztów prac restauracyjnych

4.

Doświadczenie zawodowe w zakresie kontrolowania klimatycznych i oświetleniowych warunków przechowywania zbiorów, panujących w salach wystawowych lub gablotach

5.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zajmowania się eksponatami

6.

Doświadczenie zawodowe w pracy z raportami o stanie bezpieczeństwa i warunkach ekspozycji (facility report)

7.

Doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji prewencyjnej różnego rodzaju przedmiotów i materiałów

8.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu standardów zawodowych w muzeach

9.

Udział w międzynarodowych sieciach zawodowych lub konferencjach międzynarodowych w dziedzinach związanych z zakresem przyszłych obowiązków

10.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołami

11.

Doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku międzynarodowym lub interdyscyplinarnym

12.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

EPSO/AST/136/15

Asystent kuratora (AST 3)

1.   Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem w dziedzinie historii lub pokrewnej dziedzinie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wystaw muzealnych, zdobyte po uzyskaniu dyplomu

LUB

Wykształcenie średnie, potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie powiązanej z ogłoszonym stanowiskiem, z czego co najmniej 3 lata w dziedzinie wystaw muzealnych, zdobyte po uzyskaniu świadectwa.

2.   Kryteria doboru

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria doboru na podstawie kwalifikacji:

1.

Studia podyplomowe w dziedzinie historii, muzealnictwa lub innej dziedzinie związanej z zakresem przyszłych obowiązków

2.

Doświadczenie zawodowe w zakresie opieki kuratorskiej nad wystawami historycznymi

3.

Doświadczenie zawodowe w zakresie wyszukiwania różnego rodzaju treści lub eksponatów, takich jak przedmioty, obrazy lub filmy

4.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów dla szerokiego grona odbiorców, w szczególności dokumentacji wystawy, katalogów eksponatów lub przygotowywania komentarzy audio (voice-overs) dla elementów audiowizualnych

5.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu standardów zawodowych w muzeach

6.

Udział w międzynarodowych sieciach zawodowych lub konferencjach międzynarodowych w dziedzinie związanej z zakresem przyszłych obowiązków

7.

Doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku międzynarodowym lub interdyscyplinarnym

8.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Asystent ds. zarządzania konserwacją i zbiorami (AST 3)

1.   Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem w dziedzinie konserwatorstwa oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie powiązanej z ogłoszonym stanowiskiem, zdobyte po uzyskaniu dyplomu.

LUB

Wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie powiązanej z ogłoszonym stanowiskiem, zdobyte po uzyskaniu świadectwa.

2.   Kryteria doboru

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria doboru na podstawie kwalifikacji:

1.

Odbyte szkolenie w zakresie technik konserwacji różnego rodzaju przedmiotów i materiałów

2.

Doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania technik konserwacji lub restauracji różnego rodzaju przedmiotów i materiałów

3.

Doświadczenie zawodowe w zakresie oceny stanu eksponatów lub szacowania konieczności lub kosztów prac restauracyjnych

4.

Doświadczenie zawodowe w zakresie kontrolowania klimatycznych i oświetleniowych warunków przechowywania zbiorów, panujących w salach wystawowych i gablotach, lub doświadczenie zawodowe w pracy z raportami o stanie bezpieczeństwa i warunkach ekspozycji (facility report)

5.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej stanu eksponatów, w tym wizualnej

6.

Doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji prewencyjnej różnego rodzaju przedmiotów i materiałów

7.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zapewniania lub nadzorowania odpowiedniego pakowania i transportu otrzymywanych lub wysyłanych eksponatów

8.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu standardów zawodowych w muzeach

9.

Udział w międzynarodowych sieciach zawodowych lub konferencjach międzynarodowych w dziedzinie związanej z zakresem przyszłych obowiązków

10.

Doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku międzynarodowym lub interdyscyplinarnym

11.

Doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Koniec ZAŁĄCZNIKA II, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


ZAŁĄCZNIK III

JĘZYKI

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w sprawie C-566/10 P, Włochy przeciwko Komisji, instytucje UE pragną wskazać powody ograniczenia w niniejszym konkursie wyboru drugiego języka do mniejszej liczby języków urzędowych UE.

Informujemy kandydatów, że możliwości wyboru drugiego języka w ramach niniejszego konkursu zostały określone zgodnie z interesem służby, który wymaga, aby nowo zatrudnione osoby były niezwłocznie zdolne do wykonywania obowiązków i do skutecznej komunikacji w codziennej pracy. W przeciwnym razie wydajność pracy w instytucjach poważnie by ucierpiała.

Zgodnie z długoletnią praktyką dotyczącą komunikacji wewnętrznej w instytucjach UE, a także z uwagi na potrzeby służb w zakresie komunikacji zewnętrznej i prowadzenia dokumentacji, językami najpowszechniej wykorzystywanymi są angielski, francuski i niemiecki. Ponadto angielski, francuski i niemiecki są najpopularniejszymi drugimi językami w Unii Europejskiej i są najczęściej wybierane przez uczących się jako drugi język. Takie podejście odzwierciedla obecne oczekiwania w stosunku do kandydatów na stanowiska w Unii Europejskiej pod względem poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych, mianowicie znajomość przynajmniej jednego z wymienionych trzech języków. W związku z tym, uwzględniając interes i potrzeby służby oraz umiejętności kandydatów, a także dziedzinę niniejszego konkursu, uzasadnione jest przeprowadzanie testów w trzech wspomnianych językach. Ma to zagwarantować, że wszyscy kandydaci, niezależnie od tego, jaki język jest ich pierwszym językiem urzędowym, są w stanie pracować przynajmniej w jednym ze wspomnianych trzech języków urzędowych. Przeprowadzane w taki sposób testy szczególnych kompetencji kandydatów umożliwiają instytucjom dokonanie oceny zdolności kandydatów do bezzwłocznego wykonywania zadań w środowisku, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego środowiska pracy.

Z tych samych powodów uzasadnione jest ograniczenie liczby języków komunikacji między kandydatami a instytucją, w tym języków składania zgłoszenia. Zapewnia to również jednolite podejście podczas porównywania kandydatów i sprawdzania ich formularzy zgłoszeniowych.

W celu zapewnienia wszystkim kandydatom równego traktowania mają oni obowiązek przystąpić do testów w swoim drugim języku, wybranym spośród trzech wskazanych. Dotyczy to również kandydatów, których pierwszym językiem urzędowym jest jeden ze wskazanych trzech języków.

Powyższe ustalenia nie ograniczają możliwości odbywania w późniejszym terminie szkoleń językowych w celu osiągnięcia zdolności do pracy w trzecim języku, zgodnie z art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

Koniec ZAŁĄCZNIKA III, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia