ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 200

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
17 czerwca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 200/01

Kursy walutowe euro

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Parlament Europejski

2015/C 200/02

Zaproszenie do składania wniosków IX-2016/01 – Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim

2

2015/C 200/03

Zaproszenie do składania wniosków IX-2016/02 – Dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim

7

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 200/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7620 – FAM/Fanopi/Nefab) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

2015/C 200/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7634 – Mitsui/Gestamp/GRI) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

12


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

17.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 200/1


Kursy walutowe euro (1)

16 czerwca 2015 r.

(2015/C 200/01)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1215

JPY

Jen

138,42

DKK

Korona duńska

7,4573

GBP

Funt szterling

0,71820

SEK

Korona szwedzka

9,1944

CHF

Frank szwajcarski

1,0465

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,7230

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,254

HUF

Forint węgierski

311,88

PLN

Złoty polski

4,1448

RON

Lej rumuński

4,4853

TRY

Lir turecki

3,0707

AUD

Dolar australijski

1,4482

CAD

Dolar kanadyjski

1,3843

HKD

Dolar Hongkongu

8,6949

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6058

SGD

Dolar singapurski

1,5098

KRW

Won

1 256,05

ZAR

Rand

13,9607

CNY

Yuan renminbi

6,9651

HRK

Kuna chorwacka

7,5760

IDR

Rupia indonezyjska

14 965,30

MYR

Ringgit malezyjski

4,2107

PHP

Peso filipińskie

50,707

RUB

Rubel rosyjski

60,8890

THB

Bat tajlandzki

37,789

BRL

Real

3,5150

MXN

Peso meksykańskie

17,3283

INR

Rupia indyjska

72,1229


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Parlament Europejski

17.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 200/2


Zaproszenie do składania wniosków IX-2016/01 – „Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim”

(2015/C 200/02)

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii. Ponadto w art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza się, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.

W związku z powyższym Parlament ogłasza zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim.

1.   Akt podstawowy

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. (zwane dalej „rozporządzeniem nr 2004/2003”) w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (zwana dalej „decyzją Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.”) (2).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) (3).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „zasadami stosowania”) (4).

2.   Cel

Na mocy art. 2 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.„Parlament Europejski ogłasza co roku, przed końcem pierwszego półrocza poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek o dotację, zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności partii i fundacji”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wniosków o dotacje na rok budżetowy 2016, obejmujący okres działalności od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. Celem tych dotacji jest wsparcie rocznego programu prac beneficjenta.

3.   Dopuszczalność

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski złożone w formie pisemnej na formularzu wniosku o przyznanie dotacji zawartym w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r., które zostaną skierowane do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przed upływem wyznaczonego terminu.

4.   Kryteria i wymagane dokumenty

4.1.   Kryteria kwalifikowalności

Aby ubiegać się o dotację, partia polityczna na poziomie europejskim musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, czyli:

a)

musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę;

b)

musi być reprezentowana w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez posłów do Parlamentu Europejskiego lub w parlamentach narodowych lub regionalnych lub zgromadzeniach regionalnych, lub musi zebrać w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;

c)

musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności;

d)

musi uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub wyrazić taki zamiar.

W celu zastosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 poseł do Parlamentu Europejskiego może być członkiem tylko jednej partii politycznej na poziomie europejskim (art. 10 ust. 1 akapit ostatni rozporządzenia (WE) nr 2004/2003).

W związku z powyższym partie polityczne informuje się, że Parlament Europejski stosuje przepis art. 3 ust. 1 lit. b) w taki sposób, że poseł do Parlamentu Europejskiego może być członkiem jedynie tej partii politycznej na poziomie europejskim, której członkiem jest krajowa partia polityczna danego posła.

4.2.   Kryteria wykluczające

Wnioskodawcy zobowiązani są także do zaświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do nich jakiekolwiek okoliczności określone w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego.

4.3.   Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą dowieść, że mają zarówno prawne, jak i finansowe możliwości realizacji programu prac będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie oraz że dysponują możliwościami technicznymi i systemem zarządzania wystarczającym do zrealizowania programu dotowanych prac.

4.4.   Kryteria przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 środki dostępne na rok budżetowy 2016 zostaną rozdzielone pomiędzy partie polityczne na poziomie europejskim, których wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną opinię pod względem kryteriów dopuszczalności wniosków oraz kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru, w sposób następujący:

a)

15 % jest dzielone w równych częściach;

b)

85 % jest dzielone między te partie polityczne, które mają wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, proporcjonalnie do liczby wybranych posłów.

4.5.   Wymagane dokumenty

W celu dokonania oceny według wyżej wymienionych kryteriów wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

a)

oryginał pisma przewodniego określającego wnioskowaną kwotę dotacji;

b)

należycie wypełniony i podpisany formularz wniosku zawarty w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r. (wraz z pisemnym oświadczeniem);

c)

statut partii politycznej (5);

d)

urzędowe poświadczenie rejestracji (6);

e)

aktualny dokument poświadczający istnienie partii politycznej;

f)

lista dyrektorów/członków zarządu (nazwiska i imiona, tytuły lub stanowiska we wnioskującej partii) (7);

g)

dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003;

h)

dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (8)  (9);

i)

program polityczny partii politycznej (10);

j)

pełne sprawozdanie finansowe za rok 2014 potwierdzone przez zewnętrzny organ kontroli księgowej (11)  (12);

k)

opis rocznego programu prac;

l)

preliminarz budżetu operacyjnego na okres objęty dotacją (1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.), ze wskazaniem wydatków kwalifikujących się do dofinansowania z budżetu Unii.

5.   Finansowanie z budżetu UE

Wysokość środków dostępnych na rok budżetowy 2016 w ramach artykułu 402 „Finansowanie europejskich partii politycznych” w budżecie Parlamentu ustalono na łączną kwotę 31 400 000 EUR. Podlega ona zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego przez Parlament Europejski nie może przekraczać 85 % podlegających dofinansowaniu wydatków operacyjnych partii politycznych na poziomie europejskim. Udokumentowanie powyższego należy do danej partii politycznej.

Dofinansowanie ma formę dotacji na działalność zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego i zasadami stosowania. Tryb wypłaty dotacji oraz zobowiązania dotyczące jej wykorzystania zostaną określone w decyzji o przyznaniu dotacji, której wzór stanowi załącznik 2a do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.

6.   Procedura i ostateczny termin składania wniosków

6.1.   Termin i tryb składania wniosków

Wnioski można składać do dnia 30 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski muszą:

a)

zostać złożone na formularzu wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

b)

być obowiązkowo podpisane przez wnioskodawcę lub należycie upoważnionego pełnomocnika;

c)

zostać przesłane w dwóch kopertach; obie koperty muszą być zaklejone; na wewnętrznej kopercie należy zamieścić – poza wskazaną w zaproszeniu do składania wniosków nazwą jednostki, do której adresowany jest wniosek – następujący dopisek:

„CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

W przypadku zastosowania kopert samoprzylepnych muszą one być zaklejone taśmą klejącą, a nadawca musi złożyć swój podpis na taśmie. Za podpis nadawcy uważa się nie tylko podpis odręczny, ale także pieczątkę organizacji.

Na zewnętrznej kopercie należy zamieścić adres nadawcy oraz następujący adres:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić następujący adres:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

zostać wysłane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin określony w zaproszeniu do składania wniosków albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), albo przesyłką kurierską (decyduje data dowodu nadania).

6.2.   Orientacyjna procedura i harmonogram

Przyznawanie dotacji partiom politycznym na poziomie europejskim odbywa się według następującej procedury i harmonogramu:

a)

składanie wniosków do Parlamentu Europejskiego (do dnia 30 września 2015 r.);

b)

rozpatrywanie i selekcja wniosków przez służby Parlamentu Europejskiego; rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski uznane za dopuszczalne na podstawie kryteriów dopuszczalności wniosków, kryteriów wykluczających oraz kryteriów wyboru określonych w zaproszeniu do składania wniosków;

c)

podjęcie przez Prezydium Parlamentu Europejskiego decyzji o przyznaniu dotacji (zasadniczo przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak określono w art. 4 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

d)

powiadomienie o decyzjach w sprawie przyznania dotacji;

e)

wypłata zaliczki w wysokości 80 % kwoty dotacji (w terminie 15 dni od wydania decyzji o przyznaniu dotacji).

6.3.   Dodatkowe informacje

Następujące dokumenty są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

rozporządzenie (WE) nr 2004/2003;

b)

decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.;

c)

formularz wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia, na adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (13) dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do wniosku przetwarzane są w poszanowaniu zasad rzetelności, legalności i proporcjonalności w bezpośrednim i zgodnym z prawem celu związanym z niniejszym zaproszeniem. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i dla celów ochrony interesów finansowych Wspólnot dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściwe służby i organy Parlamentu Europejskiego oraz zostać przekazane wewnętrznym służbom kontrolnym, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi ds. nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Nazwiska członków i przedstawicieli europejskiej partii politycznej podane we wniosku o dofinansowanie w celu spełnienia kryterium reprezentatywności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, mogą zostać ogłoszone przez Parlament Europejski oraz podane do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego (14). Partie polityczne proszone są o dołączenie do swojego wniosku oświadczenia podpisanego przez danych członków lub przedstawicieli partii, zgodnie z którym zostali oni poinformowani i wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego nazwiska.

Wszelkie zainteresowane osoby mogą zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu) celem złożenia skargi.


(1)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 12.6.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(6)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(7)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(8)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(9)  W tym lista wybranych posłów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy oraz w art. 10 ust. 1 lit. b).

(10)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(11)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(12)  Chyba że partia polityczna na poziomie europejskim powstała w roku składania wniosku.

(13)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


17.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 200/7


Zaproszenie do składania wniosków IX-2016/02 – „Dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim”

(2015/C 200/03)

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii. Ponadto art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.

W rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003, zmienionym w 2007 r., uznano rolę fundacji politycznych na poziomie europejskim, które jako organizacje powiązane z partiami politycznymi na poziomie europejskim „mogą przez swoją działalność wspomagać i dopełniać cele partii politycznych na poziomie europejskim, zwłaszcza biorąc aktywny udział w debacie poświęconej kwestiom polityki i integracji europejskiej, między innymi poprzez spełnianie roli katalizatora w odniesieniu do nowych idei, analiz i kierunków polityki”. W szczególności rozporządzenie to przewiduje coroczne dofinansowanie przez Parlament Europejski fundacji politycznych, które wystąpią z takim wnioskiem i które spełniają warunki określone w tym rozporządzeniu.

W tym kontekście Parlament ogłasza zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim.

1.   Akt podstawowy

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. (zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 2004/2003”) w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (zwana dalej „decyzją Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.”) (2).

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) (3).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „zasadami stosowania”) (4).

2.   Cel

Na mocy art. 2 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.„Parlament Europejski ogłasza co roku, przed końcem pierwszego półrocza poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek o dotację, zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności partii i fundacji”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest związane z wnioskami o dotacje w roku budżetowym 2016, obejmującymi okres działalności od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. Celem tych dotacji jest wsparcie rocznego programu prac beneficjenta.

3.   Dopuszczalność

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski złożone w formie pisemnej na formularzu wniosku o przyznanie dotacji zawartym w załączniku 1 do wyżej wspomnianej decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r., które zostaną skierowane do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przed upływem terminu.

4.   Kryteria i wymagane dokumenty

4.1.   Kryteria kwalifikowalności

Aby ubiegać się o dotację, fundacja polityczna na poziomie europejskim musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, czyli:

a)

musi być powiązana z jedną z europejskich partii politycznych uznanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, co musi być przez tę partię potwierdzone;

b)

musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę. Osobowość prawna fundacji jest odrębna od osobowości prawnej partii politycznej na poziomie europejskim, z którą dana fundacja jest powiązana;

c)

musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności;

d)

nie może prowadzić działań nastawionych na zysk;

e)

skład zarządu fundacji jest zrównoważony pod względem geograficznym.

Ponadto musi spełniać warunki, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003: „Do poszczególnych europejskich partii politycznych i fundacji na poziomie europejskim należy określenie, w ramach wyznaczonych przez niniejsze rozporządzenie, szczególnych aspektów wzajemnych stosunków zgodnie z prawem krajowym, w tym rozdziału między codziennym zarządzaniem i strukturami decyzyjnymi fundacji politycznej na poziomie europejskim z jednej strony, a europejskiej partii politycznej, z którą fundacja ta jest powiązana, z drugiej strony”.

4.2.   Kryteria wykluczające

Wnioskodawcy zobowiązani są także do zaświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do nich jakiekolwiek okoliczności określone w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego.

4.3.   Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą dowieść, że mają zarówno prawne jak i finansowe możliwości realizacji programu prac będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie oraz że dysponują możliwościami technicznymi i systemem zarządzania wystarczającym do zrealizowania programu dotowanych prac.

4.4.   Kryteria przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 środki dostępne w roku budżetowym 2016 zostaną rozdzielone pomiędzy fundacje polityczne na poziomie europejskim, których wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną opinię pod względem kryteriów dopuszczalności wniosków oraz kryteriów wyboru i kryteriów wykluczających, w sposób następujący:

a)

15 % jest dzielone w równych częściach;

b)

85 % jest rozdzielone pomiędzy fundacje polityczne powiązane z takimi partiami politycznymi na poziomie europejskim, które mają wybranych członków w Parlamencie Europejskim, proporcjonalnie do ich liczby.

4.5.   Dokumenty uzupełniające

W celu dokonania oceny według wyżej wymienionych kryteriów wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

a)

oryginał pisma przewodniego z podaniem kwoty dotacji, jakie dotyczy wniosek;

b)

należycie wypełniony i podpisany formularz wniosku zawarty w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r. (wraz z pisemnym oświadczeniem);

c)

statut fundacji politycznej (5);

d)

urzędowe poświadczenie rejestracji (6);

e)

aktualny dokument poświadczający istnienie fundacji politycznej;

f)

lista dyrektorów/członków zarządu (nazwiska i imiona, obywatelstwo, tytuły lub stanowiska w ramach fundacji politycznej);

g)

program polityczny fundacji politycznej (7);

h)

pełne sprawozdanie finansowe za rok 2014 potwierdzone przez zewnętrzny organ kontroli księgowej (8);

i)

preliminarz budżetu operacyjnego na okres objęty dotacją (od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.) ze wskazaniem kosztów kwalifikujących się do dofinansowania z budżetu Unii;

j)

opis rocznego programu prac;

k)

dokumenty potwierdzające, że fundacja polityczna spełnia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003.

5.   Finansowanie z budżetu UE

Wysokość środków dostępnych w roku budżetowym 2016 w artykułu 403 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” budżetu UE szacuje się ogółem na 18 700 000 euro. Podlegają one zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego przez Parlament Europejski nie przekracza 85 % podlegających dofinansowaniu wydatków z budżetu operacyjnego fundacji politycznych na poziomie europejskim. Udokumentowanie powyższego należy do danej fundacji politycznej.

Dofinansowanie ma formę dotacji na działalność zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego i zasadami stosowania. Tryb wypłaty dotacji oraz zobowiązania dotyczące jej wykorzystania zostaną określone w decyzji o przyznaniu dotacji, której wzór stanowi załącznik 2b do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.

6.   Procedura i ostateczny termin składania wniosków

6.1.   Termin i tryb składania wniosków

Wnioski można składać do dnia 30 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski powinny:

a)

zostać sporządzone na formularzu wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

b)

być obowiązkowo podpisane przez wnioskodawcę lub należycie upoważnionego pełnomocnika;

c)

zostać przesłane w dwóch kopertach; obie koperty muszą być zaklejone. Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić – poza wskazaną w zaproszeniu do składania wniosków nazwą jednostki, do której adresowany jest wniosek – następujący dopisek:

„CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

W przypadku zastosowania kopert samoprzylepnych muszą one być zaklejone taśmą klejącą, a nadawca musi złożyć swój podpis na taśmie. Za podpis nadawcy uważa się nie tylko podpis odręczny, ale także pieczątkę organizacji.

Na zewnętrznej kopercie należy zamieścić adres nadawcy oraz następujący adres:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić następujący adres:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

zostać wysłane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin określony w zaproszeniu do składania wniosków albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) albo przesyłką kurierską (decyduje data doręczenia wskazana na pokwitowaniu).

6.2.   Orientacyjna procedura i harmonogram

Przyznawanie dotacji fundacjom politycznym na poziomie europejskim odbywa się według następującej procedury i harmonogramu:

a)

składanie wniosków do Parlamentu Europejskiego (do dnia 30 września 2015 r.);

b)

rozpatrywanie i selekcja wniosków przez odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego. Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski uznane za dopuszczalne; podstawę rozpatrzenia stanowią kryteria dopuszczalności, wyboru oraz kryteria wyłączające określone w zaproszeniu do składania wniosków;

c)

podjęcie przez Prezydium Parlamentu Europejskiego decyzji o przyznaniu dotacji (zasadniczo przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak stanowi art. 4 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.) i powiadomienie wnioskodawców;

d)

powiadomienie o decyzjach w sprawie przyznania dotacji;

e)

wypłata zaliczki w wysokości 80 % kwoty dotacji (w terminie 15 dni od wydania decyzji o przyznaniu dotacji).

6.3.   Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego dostępne są następujące dokumenty:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

rozporządzenie (WE) nr 2004/2003;

b)

decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.;

c)

formularz wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia, na adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (9) dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do wniosku przetwarzane są w poszanowaniu zasad rzetelności, legalności i proporcjonalności w bezpośrednim i zgodnym z prawem celu związanym z niniejszym zaproszeniem. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i dla celów ochrony interesów finansowych Wspólnot dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściwe służby i organy Parlamentu Europejskiego oraz zostać przekazane wewnętrznym służbom kontrolnym, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi ds. nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Wszelkie zainteresowane osoby mogą zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu) w celu złożenia skargi.


(1)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 12.6.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  Lub oświadczenie o niewprowadzaniu zmian do stanu potwierdzonego wcześniej przekazanymi dokumentami.

(6)  Lub oświadczenie o niewprowadzaniu zmian do stanu potwierdzonego wcześniej przekazanymi dokumentami.

(7)  Lub oświadczenie o niewprowadzaniu zmian do stanu potwierdzonego wcześniej przekazanymi dokumentami.

(8)  O ile wnioskodawca nie rozpoczął działalności w roku składania wniosku.

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

17.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 200/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7620 – FAM/Fanopi/Nefab)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 200/04)

1.

W dniu 9 czerwca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo FAM AB („FAM”, Szwecja), wspólnie kontrolowane przez Knut and Alice Wallenberg Foundation, Marianne and Marcus Wallenberg Foundation oraz Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, a także Fanopi SA („Fanopi”, Luksemburg), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Nefab Packaging AB („Nefab”, Szwecja) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku FAM: świadczenie usług w zakresie zarządzania aktywami na rzecz różnych fundacji rodziny Wallenbergów,

—   w przypadku Fanopi: posiadanie udziałów w różnych przedsiębiorstwach w imieniu ich właścicieli,

—   w przypadku Nefab: dostarczanie na rynek międzynarodowy kompletnych rozwiązań opakowań na potrzeby transportu.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7620 – FAM/Fanopi/Nefab, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


17.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 200/12


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7634 – Mitsui/Gestamp/GRI)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 200/05)

1.

W dniu 9 czerwca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Mitsui & CO., Ltd („Mitsui”, Japonia) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wraz z przedsiębiorstwem Holding Gonvarri, S.L. („Holding Gonvarri”, Hiszpania), będącym częścią grupy kierowanej przez Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L. („Gestamp Group”, Hiszpania), wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Gonvarri Eólica, S.L. i jego spółkami zależnymi, które wspólnie prowadzą działalność handlową w ramach Gestamp Renewable Industries („GRI”, Hiszpania), w drodze zakupu akcji. GRI jest obecnie kontrolowane wyłącznie przez Holding Gonvarri.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Mitsui to przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się międzynarodowym obrotem towarów i innymi rodzajami działalności, w tym handlem wyrobami stalowymi oraz rozwojem i promowaniem farm wiatrowych,

Gestamp Group prowadzi działalność na całym świecie w sektorze stali, części samochodowych oraz energii odnawialnej,

GRI prowadzi działalność w zakresie produkcji i dostawy części metalowych do turbin wiatrowych, w szczególności wież wiatrowych oraz kołnierzy.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7634 – Mitsui/Gestamp/GRI na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.