ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 76

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
4 marca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 076/01

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

1


PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

4.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 76/1


NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO NOMENKLATURY SCALONEJ UNII EUROPEJSKIEJ

(2015/C 076/01)

Publikacja wykonana zgodnie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1)

SPIS TREŚCI

Przedmowa 9

A.

Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej 11

C.

Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł 11

Sekcja I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

1

Zwierzęta żywe 13

2

Mięso i podroby jadalne 16

3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne 30

4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 37

5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 41

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne 43

7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne 45

8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 53

9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy 59

10

Zboża 63

11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny 64

12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza 67

13

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne 71

14

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 72

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 73

Sekcja IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 78

17

Cukier i wyroby cukiernicze 82

18

Kakao i przetwory z kakao 85

19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze 87

20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin 90

21

Różne przetwory spożywcze 94

22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 97

23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa karma dla zwierząt 103

24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 107

Sekcja V

Produkty mineralne

25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement 110

26

Rudy metali, żużel i popiół 114

27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne 116

Sekcja VI

Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów 141

29

Chemikalia organiczne 146

30

Produkty farmaceutyczne 154

31

Nawozy 158

32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty 160

33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe 165

34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu 167

35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy 169

36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne 171

37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne 172

38

Produkty chemiczne różne 175

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku

39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 183

40

Kauczuk i artykuły z kauczuku 190

Sekcja VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione 193

42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników) 198

43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich 200

Sekcja IX

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 202

45

Korek i artykuły z korka 209

46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny 211

Sekcja X

Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich

47

Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) 212

48

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury 214

49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany 219

Sekcja XI

Materiały i artykuły włókiennicze

50

Jedwab 220

51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego 223

52

Bawełna 225

53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej 226

54

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i TYM podobne z materiałów włókienniczych chemicznych 227

55

Włókna odcinkowe chemiczne 230

56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich 231

57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze 232

58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty 233

59

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadajacych się do użytku przemysłowego 235

60

Dzianiny 237

61

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane 238

62

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane 248

63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty 256

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

64

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów 257

65

Nakrycia głowy i ich części 263

66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części 264

67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły wykonane z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich 265

Sekcja XIII

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

68

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów 266

69

Wyroby ceramiczne 270

70

Szkło i wyroby ze szkła 275

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety 280

Sekcja XV

Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

72

Żeliwo i stal 284

73

Artykuły z żeliwa lub stali 293

74

Miedź i artykuły z miedzi 302

75

Nikiel i artykuły z niklu 303

76

Aluminium i artykuły z aluminium 304

78

Ołów i artykuły z ołowiu 305

81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów 306

82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych 307

83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych 309

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów

84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 311

85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów 331

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne) 357

87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 359

88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części 368

89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 369

Sekcja XVIII

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria

90

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria 370

91

Zegary i zegarki oraz ich części 376

92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów 377

Sekcja XIX

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

93

Broń i amunicja; ich części i akcesoria 378

Sekcja XX

Artykuły przemysłowe różne

94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane 379

95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria 381

96

Artykuły przemysłowe różne 387

PRZEDMOWA

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (2) ustanowiło nomenklaturę, znaną jako „Nomenklatura scalona” lub w skrócie „CN”, opartą na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (3) znanego jako „System Zharmonizowany” lub w skrócie „HS”.

HS został uzupełniony przez swoje własne Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego. Noty te, w językach angielskim i francuskim, są wydawane i uaktualniane przez:

ŚWIATOWA ORGANIZACJA CELNA (WCO)

Rada Współpracy Celnej (CCC),

30, rue du Marché

B-1210 Bruksela

Na mocy art. 9, ust. 1 lit. a) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, Komisja przyjęła Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej (NWCN) po rozpatrzeniu przez Sekcję Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego. Mimo że Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej mogą odwoływać się do Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego, nie zastępują tych ostatnich, ale powinny być uważane jako uzupełniające i używane w połączeniu z nimi.

Ta wersja Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej obejmuje, a tam, gdzie jest to właściwe, zastępuje te opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C, aż do dnia 16 września 2014 r. (4). Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej publikowane w Dzienniku Urzędowym serii C po tej dacie pozostają w mocy i będą zawarte w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej po przeglądzie.

Dodatkowo, kody pozycji i podpozycji CN, do których jest nawiązanie, dotyczą tych kodów w Nomenklaturze scalonej na rok 2015, które zostały zamieszczone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1101/2014 (5).

Ponadto informację dotyczącą „Wytycznych dotyczących klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C (6).

A. Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej

Ogólna reguła 5 b)

Pojemniki zwykle wykorzystywane w handlu napojami, dżemami, musztardą, przyprawami itp. mają być klasyfikowane z towarami, które zawierają, nawet jeżeli wyraźnie nadają się do ponownego użycia.

 

C. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł

Ogólna reguła 3

1.

W art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (7), wszystkie dni, inne niż ustawowo wolne od pracy służb Komisji Europejskiej w Brukseli oraz soboty i niedziele, są „dniami roboczymi”.

2.

Jeżeli w przedostatnim dniu roboczym miesiąca lub w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym piętnasty dzień miesiąca w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie został opublikowany żaden kurs wymiany, to kursem wymiany określonym w art. 18 ust. 1 powyższego rozporządzenia, stosowanym do przeliczenia euro na waluty krajowe, ma być ostatni kurs wymiany opublikowany przed przedostatnim dniem roboczym miesiąca lub przed piętnastym dniem miesiąca.

SEKCJA I

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

DZIAŁ 1

ZWIERZĘTA ŻYWE

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

0101 29 10 i 0101 29 90

Konie

Dzikie konie, takie jak koń Przewalskiego lub tarpan (koń mongolski), są objęte tymi podpozycjami. Natomiast zebry (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga itp.) są klasyfikowane do podpozycji 0106 19 00, pomimo że należą do rodziny koniowatych.

Hybrydy klaczy i zebry (zebrule) klasyfikowane są do podpozycji 0106 19 00.

0101 30 00

Osły

Podpozycją tą są objęte zarówno osły domowe, jak i niedomowe. Pośród tych drugich znajdują się, między innymi, kułan, tybetański kiang, onager lub półosioł (Equus hemionus).

Hybrydy osła i zebry (zebrass) klasyfikowane są do podpozycji 0106 19 00.

0101 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje zwierzęta opisane w końcowym akapicie Not wyjaśniających do HS do pozycji 0101.

0102

Bydło żywe

0102 21 10 do 0102 29 99

Bydło

Podpozycje te obejmują zwierzęta opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0102, akapit pierwszy, pkt 1).

Jaki mają 14 par żeber, podczas gdy wszystkie pozostałe zwierzęta z gatunku bydła (z wyjątkiem żubra i bizona) mają jedynie 13 par żeber.

0102 31 00 do 0102 39 90

Bawoły

Podpozycje te obejmują zwierzęta opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0102, akapit pierwszy, pkt 2).

Żubr (Bison bonasus) oraz bizon (Bison bison) mają 14 par żeber, podczas gdy wszystkie pozostałe zwierzęta z gatunku bydła (z wyjątkiem jaków) mają jedynie 13 par żeber.

0102 39 10

Gatunki domowe

Podpozycja ta obejmuje wszystkie zwierzęta z gatunku bydła domowego z rodzaju Bubalus, bez względu na ich zamierzone wykorzystanie (gospodarskie, do chowu, do tuczu, do hodowli, rzeźne itp.), ale z wyłączeniem zwierząt hodowlanych czystorasowych (podpozycja 0102 31 00).

0102 39 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje zwierzęta z rodzaju Syncerus i Bison, ale z wyłączeniem zwierząt hodowlanych czystorasowych (podpozycja 0102 31 00).

0102 90 20 do 0102 90 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują zwierzęta opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0102, akapit pierwszy, pkt 3).

0102 90 91

Gatunki domowe

Podpozycja ta obejmuje wszystkie zwierzęta z gatunku bydła domowego niewymienione powyżej, bez względu na ich zamierzone wykorzystanie (gospodarskie, do chowu, do tuczu, do hodowli, rzeźne itp.), ale z wyłączeniem zwierząt hodowlanych czystorasowych (podpozycja 0102 90 20).

0103

Świnie żywe

0103 91 90

Pozostałe

Żywe świnie gatunków niedomowych obejmują:

1)

dziki (Sus scrofa);

2)

guźce (Phacochoerus aethiopicus), świnie rzeczne (Potamochoerus porcus) oraz czarne świnie leśne;

3)

babirussa (Babyrousa babyrussa);

4)

pekari (świnia dzika) (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0103 91 90.

0104

Owce i kozy, żywe

0104 10 10 do 0104 10 80

Owce

Podpozycje te obejmują zwierzęta domowe z gatunków owiec (Ovis aries), różne odmiany muflonów, takie jak muflony europejskie (Ovis musimon), kanadyjskie lub „długorogie” (Ovis canadensis), uriale: Shapoor lub azjatycki (Ovis orientalis), muflona Pamir argali (Ovis ammon), a także owce Aoudad lub owce Barbary (Ammotragus lervia), które są znane jako „owce grzywiaste”, chociaż bardziej przypominają kozy niż owce.

0104 20 10 i 0104 20 90

Kozy

Podpozycje te obejmują zwierzęta domowe z gatunku koza: koziorożca alpejskiego (Capra ibex), kozę Bezoar lub kozę perską (Capra aeagrus lub Capra hircus).

Jednakże, z tych podpozycji wykluczone są następujące, które nie należą do gatunku kóz i są klasyfikowane do podpozycji 0106 19 00: jelenie piżmowe (Moschus moschiferus), afrykańskie wodne jelenie myszowate (Hyemoschus) oraz azjatyckie jelenie myszowate (Tragulus). Wykluczone są także zwierzęta znane jako antylopy kozie (półkozy, giemzy itp.).

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus , kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Pozycja ta obejmuje tylko żywe ptaki domowe z gatunków wyszczególnionych w pozycji (ptactwo z gatunku Gallus domesticus włącza kurczęta i kapłony), zarówno hodowane jako nioski, dla mięsa, piór lub do jakichkolwiek innych celów (na przykład do ptaszarni, parków lub jezior).

Dzikie ptaki (na przykład dzikie indyki — Meleagris gallopavo), chociaż mogą być hodowane i poddawane ubojowi w podobny sposób jak ptaki domowe wyszczególnione w tej pozycji, klasyfikowane są do podpozycji 0106 39 80.

Gołębie domowe klasyfikowane są do podpozycji 0106 39 10.

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

0106 13 00

Wielbłądy i inne wielbłądowate ( Camelidae )

Podpozycja ta obejmuje wielbłądy, dromadery i pozostałe zwierzęta z rodziny wielbłądowatych (lamy, alpaki, guanako, wigonie).

0106 14 10

Króliki domowe

Podpozycja ta obejmuje tylko gatunki królików domowych, zarówno hodowane dla ich mięsa, futra (na przykład króliki angorskie) lub do jakichkolwiek innych celów.

0106 14 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje dzikie króliki (Oryctolagus cuniculus) i zające.

0106 19 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje wszystkie żywe ssaki, z wyjątkiem domowych i niedomowych koni, osłów, mułów i osłomułów (pozycja 0101), bydła (pozycja 0102), świń (pozycja 0103), owiec i kóz (pozycja 0104), naczelnych (podpozycja 0106 11 00), wielorybów, delfinów, morświnów, manatów i krów morskich, fok, lwów morskich i morsów (podpozycja 0106 12 00) oraz królików i zajęcy (podpozycje 0106 14 10 i 0106 14 90).

Przykładami ssaków objętych niniejszą podpozycją są:

1)

jelenie, daniele, sarny, kozice lub dzikie kozy (Rupicapra rupicapra), łosie (Alces alces), kozły (goral (Naemorhedus), Hemitragus) i antylopy właściwe;

2)

lwy, tygrysy, niedźwiedzie, nosorożce, hipopotamy, słonie, żyrafy, okapi, kangury, zebry, itd.;

3)

wiewiórki, lisy, norki amerykańskie, świstaki, bobry, piżmaki lub szczury piżmowe, wydry, świnki morskie;

4)

renifery;

5)

psy i koty.

0106 20 00

Gady (włączając węże i żółwie)

Podpozycja ta obejmuje wszystkie gady, jaszczurki, żółwie lądowe i wodne (morskie lub słodkowodne).

0106 39 10

Gołębie

Podpozycja ta obejmuje wszystkie ptaki z rodziny gołębiowatych, zarówno dzikie, jak i domowe, niezależnie od przeznaczenia gołębi domowych (gołębie podwórzowe, gołębie ozdobne, gołębie pocztowe).

Gołębie dzikie obejmują gołębie grzywacze (Columba palumbus), gołębie sinaki (Columba oenas), gołębie skalne (Columba livia), australijskie gołębie brązowe, synogarlice i turkawki (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Jednakże niektóre ściśle spokrewnione gatunki gallinaceous, takie jak gołębie nikobarskie (Caloenas nicobarica), kolumbary, gołębie koroniaste i pustynniki, (syrrhaptes), są wyłączone z tej podpozycji i klasyfikowane są do podpozycji 0106 39 80.

0106 39 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje wszystkie ptaki żywe, inne niż ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki (pozycja 0105) i inne niż ptaki drapieżne (podpozycja 0106 31 00), papugowate (podpozycja 0106 32 00), strusie i emu (podpozycja 0106 33 00) oraz domowe i niedomowe gołębie (podpozycja 0106 39 10).

Przykładami ptaków objętych tą podpozycją są:

1)

gęś gęgawa (Anser anser), bernikla obrożna (Branta bernicla), ohar (Tadorna tadorna), kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos), krakwa (Anas strepera), świstun (Anas penelope), rożeniec (Anas acuta), płaskonos (Anas clypeata), cyranka (Anas querquedula) i cyraneczka (Anas crecca), kaczka z rodzaju Melanitta i kaczka z rodzaju Polysticta i Somateria;

2)

łabędzie i pawie;

3)

kuropatwy, bażanty, przepiórki, bekasy, słonki, pardwy, jarząbki, dzikie kaczki, dzikie gęsi, ortolany, drozdy, kosy, skowronki;

4)

zięby, sikorki, kanarki, kolibry, itd.

0106 49 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje jedwabniki, motyle, chrząszcze i pozostałe owady.

0106 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

wszystkie inne gatunki zwierząt żywych, z wyjątkiem ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych (dział 3) oraz kultur mikroorganizmów (pozycja 3002);

2)

żaby.

DZIAŁ 2

MIĘSO I PODROBY JADALNE

Uwagi ogólne

1.

Mięso i podroby, nadające się i odpowiednie do spożycia przez ludzi, są klasyfikowane w tym dziale nawet, jeżeli przedstawiane są, na przykład jako przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych.

2.

Do celów tego działu, zakres słów „mięso” i „podroby” jest takie, jak opisano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do tego działu.

3.

Informacja o różnych stanach, w których mięso i podroby objęte niniejszym działem mogą występować (świeże, schłodzone, zamrożone, solone lub w solance, suszone lub wędzone), jest podana w Uwagach ogólnych Notach wyjaśniających do HS do tego działu. Należy zauważyć, że mięso głęboko zamrożone i mięso częściowo lub całkowicie rozmrożone należy klasyfikować w taki sam sposób jak mięso zamrożone. Ponadto, „zamrożone” obejmuje nie tylko mięso, które zostało zamrożone jako mięso świeże, ale również mięso, które zostało wstępnie lekko wysuszone a następnie zamrożone, o ile faktyczne i trwałe przechowywanie zależy zazwyczaj od tego mrożenia.

4.

W Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu jest także podana informacja w sprawie rozróżnienia pomiędzy mięsem i podrobami objętymi niniejszym działem a tymi objętymi działem 16. Jednakże niniejszy dział obejmuje podroby mięsne, surowe, mielone lub drobno posiekane, ale dalej nieprzygotowane, pakowane w materiały z tworzyw sztucznych (nawet w postaci kiełbas), wyłącznie w celu ułatwienia przemieszczania lub transportu.

5.

Do celów rozróżnienia pomiędzy kawałkami z kością lub bez kości, chrząstki i ścięgna nie powinny być uważane za kości.

Uwaga dodatkowa 1 A) d) i uwaga dodatkowa 1 A) e)

Do celów uwag dodatkowych 1 A) d) i 1 A) e) do niniejszego działu (czytanych w połączeniu z uwagą dodatkową 1 C)) do niniejszego działu), przy ustalaniu, czy zostały spełnione warunki dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby żeber, liczy się wyłącznie żebra całe lub ucięte połączone bezpośrednio z kręgosłupem.

Zgodnie z tym wyjaśnieniem, poniższy diagram przedstawia przykład przedniej ćwierćtuszy bydlęcej zgodnej z uwagami dodatkowymi 1 A) d) i 1 A) e) w związku z uwagą dodatkową 1 C) do niniejszego działu.

 

PRZEDNIA ĆWIERĆTUSZA TYLNA ĆWIERĆTUSZA

Image

Uwaga dodatkowa 2 C)

Do celów uwagi dodatkowej 2 C) do tego działu, odnośnie dwóch różnych technik cięcia oraz części „podgardle”, „żuchwy” oraz „podgardle i żuchwy razem”, zob. schemat poniżej:

 

Image

 

Image

Uwaga dodatkowa 6 a)

W rozumieniu niniejszej uwagi dodatkowej sól nie jest uważana za przyprawę.

Zob. również uwaga dodatkowa 7 do niniejszego działu.

 

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

Pozycja ta obejmuje tylko świeże lub chłodzone mięso zwierząt z pozycji 0102.

W definicjach przedniej i zadniej ćwierćtuszy mają zastosowanie następujące czynniki:

a)

kark i szyję stanowi część mięśniowa szyi z siedmioma półkręgami szyjnymi;

b)

za łopatkę uznaje się przegub kończyny przedniej składający z części grzbietowej, kości ramienia, kości przedramienia i kości promieniowej wraz z mięśniami, które je otaczają;

c)

za krzyżową (krzyżówkę) uznaje się polędwice i rostbef; nerkówka właściwa może nawet zawierać część warstwy mięśniowej tkanki brzusznej.

0201 10 00

Tusze i półtusze

Określenia „tusze” i „półtusze” zostały zdefiniowane w lit. a) i b) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu. Pierwszych osiem lub dziewięć grzbietowo-kręgowych narośli może pozostać zarówno na prawej lub lewej półtuszy.

0201 20 20

Ćwierci „kompensowane”

Określenie „ćwierci kompensowane” zostało zdefiniowane w lit. c) uwagi dodatkowej 1 (A) do tego działu.

0201 20 30

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

Określenia „ćwierci przednie nierozdzielone” i „ćwierci przednie rozdzielone” zostały zdefiniowane w lit. d) i e) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu. Z uwagi tej wynika, że przednie części półtuszy, na przykład te, które ze wszystkimi należącymi do niej kośćmi zawierają mniej niż cztery żebra, oraz które nie zawierają karku lub łopatki lub, z których została usunięta, na przykład kość kręgu szczytowego, są wyłączone z tej podpozycji i klasyfikowane są do podpozycji 0201 20 90.

0201 20 50

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

Określenia „ćwierci tylne nierozdzielone” i „ćwierci tylne rozdzielone” zostały zdefiniowane w lit. f) i g) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu. Z uwagi tej wynika, że tylne części półtuszy, na przykład te, które ze wszystkimi należącymi do niej kośćmi zawierają mniej niż trzy żebra lub, z których usunięto udo lub krzyżową włącznie z polędwicą, są wykluczone z tej podpozycji i klasyfikowane są do podpozycji 0201 20 90. Jednakże ćwierci tylne bez nerek lub tłuszczu nerkowego, z pachwiną lub bez, nadal klasyfikowane są jako ćwierci tylne.

0201 20 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje, na przykład łopatkę, udo, krzyżową, niepozbawione kości (z kością). Obejmuje także przednie i tylne partie półtusz (z kością), które nie spełniają wymogów ćwierci „kompensowanych”, przednich lub tylnych ćwierci.

0201 30 00

Bez kości

Podpozycja ta obejmuje wszystkie kawałki mięsa z bydła, świeże lub schłodzone, z którego usunięto wszystkie kości, na przykład polędwice i łaty, bez kości.

0202

Mięso z bydła, zamrożone

Pozycja ta obejmuje tylko zamrożone mięso ze zwierząt objętych pozycją 0102.

0202 10 00

Tusze i półtusze

Określenia „tusze” i „półtusze” zostały zdefiniowane w lit. a) i b) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu.

0202 20 10

Ćwierci „kompensowane”

Określenie „ćwierci kompensowane” zostało zdefiniowane w lit. c) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu.

0202 20 30

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

Określenia „ćwierci przednie nierozdzielone” i „ćwierci przednie rozdzielone” zostały zdefiniowane w lit. d) i e) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu.

0202 20 50

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

Określenia „ćwierci tylne nierozdzielone” i „ćwierci tylne rozdzielone” zostało zdefiniowane w lit. f) i g) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu.

0202 20 90

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0201 20 90 z uwzględnieniem istniejących różnic.

0202 30 50

Elementy określane jako „crop”, „chuck and blade” i „brisket”

Określenia „crop”, „chuck and blade” i „brisket” zostały zdefiniowane w lit. h) uwagi dodatkowej 1 A) do tego działu.

0202 30 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje wszystkie kawałki zamrożonego mięsa z bydła, które całkowicie pozbawione są kości, z wyjątkiem zamrożonych bloków wymienionych w podpozycji 0202 30 10 i kawałków objętych podpozycją 0202 30 50.

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

Pozycja ta obejmuje tylko mięso zwierząt objętych pozycją 0103.

Mięso zwierząt z gatunku świń, uznane przez odpowiednie władze Australii jako mięso świń żyjących dziko w Australii, uznawane jest za mięso ze świń, inne niż ze świń domowych.

0203 11 10 do 0203 19 90

Świeże lub schłodzone

Podpozycje te obejmują wyłącznie świeże lub schłodzone mięso zwierząt objętych pozycją 0103.

0203 11 10

Ze świń domowych

Określenie „tusze” lub „półtusze” zostało zdefiniowane w lit. a) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

0203 12 11

Szynki i ich kawałki

Określenie „szynki” zostało zdefiniowane w lit. b) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

Podpozycja ta obejmuje golonkę z kością z nogi tylnej.

0203 12 19

Łopatki i ich kawałki

Określenie „łopatki” zostało zdefiniowane w lit. d) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

Podpozycja ta obejmuje żeberka lub „polędwiczkę” i golonkę z kością z nogi przedniej.

0203 19 11

Przodki i ich kawałki

Określenie „przodki” zostało zdefiniowane w lit. c) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

Podpozycja ta nie obejmuje golonki z kością z nogi przedniej ani żeberek ani „polędwiczek” (podpozycja 0203 12 19).

0203 19 13

Schaby i ich kawałki, z kośćmi

Określenie „schaby” zostało zdefiniowane w lit. e) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

Podpozycja ta obejmuje kości schabowe.

0203 19 15

Boczek i jego kawałki

Określenia „boczek” i „jego kawałki” zostały zdefiniowane w lit. f) uwagi dodatkowej 2 A) i w uwadze dodatkowej 2 B) do tego działu.

Kawałki boczku nie są klasyfikowane do tej podpozycji, jeżeli nie zawierają skóry i podskórnego tłuszczu.

Podpozycja ta nie obejmuje żeberek bez skóry lub podskórnego tłuszczu (podpozycja 0203 19 59).

0203 19 59

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje również żeberka bez skóry lub podskórnego tłuszczu.

0203 19 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje jedynie mięso ze zwierząt objętych podpozycją 0103 91 90 lub 0103 92 90, a w szczególności mięso z dzików, inne niż tusze, półtusze, szynki, łopatki, części szynek i części łopatek.

0203 21 10 do 0203 29 90

Zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji od 0203 11 10 do 0203 19 90 i do podziałów niższego rzędu, uwzględniając istniejące różnice.

0204

Mięso, z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

Pozycja ta obejmuje wyłącznie mięso świeże, schłodzone lub zamrożone, ze zwierząt objętych pozycją 0104, zarówno domowych, jak i dzikich, w szczególności mięso z gatunków owiec (owiec domowych lub dzikich), jak i mięso z koziorożca alpejskiego.

0204 10 00

Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone

Określenia „tusze” i „półtusze” zostały zdefiniowane w lit. a) i b) uwagi dodatkowej 3 A) do tego działu.

Definicja mięsa z jagniąt jest zamieszczona w Notach wyjaśniających do HS do podpozycji 0204 10 i 0204 30.

0204 21 00

Tusze i półtusze

Określenia „tusze” i „półtusze” zostały zdefiniowane w lit. a) i b) uwagi dodatkowej 3 A) do tego działu.

0204 22 10

Krótkie ćwierci przednie

Określenie „krótkie ćwierci przednie” zostało zdefiniowane w lit. c) i d) uwagi dodatkowej 3 A) do tego działu.

0204 22 30

Grzbiety i/lub środki

Określenie „grzbiety i/lub środki” zostało zdefiniowane w lit. e) i f) uwag dodatkowych 3 A) do tego działu.

0204 22 50

Nogi

Określenie „nogi” zostało zdefiniowane w lit. g) i h) uwagi dodatkowej 3 A) do tego działu.

0204 30 00

Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0204 10 00, uwzględniając istniejące różnice.

0204 41 00 do 0204 43 90

Pozostałe mięso z owiec, zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 i 0204 22 50, uwzględniając istniejące różnice oraz odpowiednio do podpozycji 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 i 0204 42 50.

0204 50 11 do 0204 50 79

Mięso z kóz

Określenia „tusze” i „półtusze” (podpozycje 0204 50 11 i 0204 50 51), „krótkie ćwierci przednie” (podpozycje 0204 50 13 i 0204 50 53), „grzbiety i/lub środki” (podpozycje 0204 50 15 i 0204 50 55) i „nogi” (podpozycje 0204 50 19 i 0204 50 59) zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 3 A) do tego działu, odpowiednio w lit. a) i b), c) i d), e) i f) oraz g) i h).

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Pozycja ta obejmuje podroby ze zwierząt klasyfikowanych do pozycji od 0101 do 0104. Podroby przeznaczone do otrzymywania produktów farmaceutycznych, nie są objęte tymi podpozycjami, jeżeli nie spełniają warunków określonych przez kompetentne władze.

Więcej informacji podanych jest w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0206.

0206 10 10 do 0206 10 98

Z bydła, świeże lub schłodzone

Podpozycje te obejmują wyłącznie świeże lub schłodzone podroby, ze zwierząt objętych, pozycją 0102.

0206 10 95

Przepona gruba i przepona cienka

Przepona gruba i przepona cienka są to części mięśniowe przepony.

0206 21 00 do 0206 29 99

Z bydła, zamrożone

Podpozycje te obejmują wyłącznie zamrożone podroby ze zwierząt objętych pozycją 0102.

0206 30 00

Ze świń, świeże lub schłodzone

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie świeże lub schłodzone podroby, ze zwierząt objętych pozycją 0103.

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0206 49 00, pierwszy akapit, uwzględniając istniejące różnice.

Podpozycja ta obejmuje również nogi, ogony, wątroby, nerki, serca, ozory, płuca, jadalne kawałki skóry, mózgi oraz sadło.

0206 41 00 i 0206 49 00

Ze świń, zamrożone

Podpozycje te obejmują wyłącznie zamrożone podroby ze zwierząt objętych pozycją 0103.

0206 49 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje głowy i połówki głów, nawet zawierające mózgi, szczęki lub ozory oraz części głów (uwaga dodatkowa 2 C) do tego działu); określenie „części głów” zostało zdefiniowane w trzecim akapicie wspomnianej uwagi dodatkowej.

Podpozycja ta obejmuje również nogi, ogony, nerki, serca, ozory, płuca, jadalne kawałki skóry, mózgi oraz sadło.

Podpozycja ta obejmuje podroby z dzika.

0206 80 91

Z koni, osłów, mułów i osłomułów

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie świeże lub schłodzone, podroby ze zwierząt objętych pozycją 0101.

0206 80 99

Z owiec i kóz

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie świeże lub schłodzone, podroby ze zwierząt objętych pozycją 0104.

0206 90 91

Z koni, osłów, mułów i osłomułów

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie zamrożone podroby ze zwierząt objętych pozycją 0101.

0206 90 99

Z owiec i kóz

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie zamrożone podroby ze zwierząt objętych pozycją 0104.

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 , świeże, schłodzone lub zamrożone

0207 11 10

Oskubane i bez jelit, z głowami i łapkami, znane jako „kurczaki 83 %”

Podpozycja ta obejmuje oskubany drób, z głowami i łapkami, z którego usunięto jelita, ale zawierający pozostałe wnętrzności (zwłaszcza płuca, wątróbkę, żołądek, serce i jajniki).

0207 11 30

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

Podpozycja ta obejmuje kurczaki przeznaczone do pieczenia, oskubane, bez głów i łapek, ale z szyjami, wypatroszone, z pozostawionymi w tuszy sercami, wątróbkami i żołądkami.

0207 11 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

Podpozycja ta obejmuje kurczaki przeznaczone do pieczenia, oskubane, bez głów i łapek, wypatroszone. Obejmuje ona także drób przedstawiany w postaci innej niż te, wymienione w podpozycjach 0207 11 10 i 0207 11 30, na przykład kurczaki niepatroszone, z pozostawionymi jelitami, głowami i łapkami.

0207 12 10 i 0207 12 90

Niecięte na kawałki, zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 11 30 i 0207 11 90, uwzględniając istniejące różnice.

0207 13 10

Bez kości

Podpozycja ta obejmuje mięso z drobiu, bez kości, niezależnie od tego, z jakiej części tuszy ono pochodzi.

0207 13 20

Połówki lub ćwiartki

Określenie „połówki” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i b) do tego działu.

Określenie „ćwiartki” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i c) do tego działu. Podpozycja ta obejmuje zarówno tylne ćwiartki składające się z: podudzia (goleń, strzałka), uda (kość udowa), tylnej część grzbietu i kupra, jak i przednie ćwiartki składające się zazwyczaj z jednej połówki piersi wraz ze skrzydłem.

0207 13 30

Całe skrzydła, nawet z końcami

Określenie „całe skrzydła, nawet z końcami” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i d) do tego działu.

0207 13 40

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

Zob. uwaga dodatkowa 4 a) do tego działu.

Podpozycja ta obejmuje grzbiety łącznie z szyjami, składające się z kawałka szyi, grzbietu, i czasami kupra; grzbiety; szyje; kupry (ogony); końce skrzydeł.

0207 13 50

Piersi i ich kawałki

Określenie „piersi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i e) do tego działu.

0207 13 60

Nogi i ich kawałki

Określenie „nogi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i f) do tego działu.

Cięcie oddzielające nogę od grzbietu powinno być wykonane pomiędzy dwiema liniami wyznaczającymi stawy, jak pokazano na rysunku poniżej:

 

Image

0207 13 91

Wątróbki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, akapit ostatni.

0207 13 99

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje jadalne podroby, w szczególności, serca, grzebienie i korale indyka, ale z wyłączeniem wątróbek.

Niniejsza podpozycja obejmuje również łapki drobiu.

0207 14 10 do 0207 14 99

Kawałki i podroby, zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji od 0207 13 10 do 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 24 10

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

Podpozycja ta obejmuje oskubane indyki, bez głów i łapek, ale z szyją, całkowicie wypatroszone, ale w tuszy których zostało umieszczone serce, wątróbka i żołądek.

0207 24 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

Podpozycja ta obejmuje oskubane indyki, gotowe do pieczenia, bez głów, szyj i łapek i całkowicie wypatroszone. Obejmuje ona także indyki przedstawiane w postaci innej niż te, wymienione w podpozycjach 0207 24 10 i 0207 24 90.

0207 25 10 i 0207 25 90

Niecięte na kawałki, zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 24 10 i 0207 24 90, uwzględniając istniejące różnice.

0207 26 10

Bez kości

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 10, uwzględniając istniejące różnice.

0207 26 20

Połówki lub ćwiartki

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 20, uwzględniając istniejące różnice.

0207 26 30

Całe skrzydła, nawet z końcami

Określenie „całe skrzydła, nawet z końcami” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i d) do tego działu.

0207 26 40

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 40, uwzględniając istniejące różnice.

0207 26 50

Piersi i ich kawałki

Określenie „piersi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i e) do tego działu.

0207 26 60

Podudzia i ich kawałki

Określenie „podudzia” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i g) do tego działu.

Cięcie oddzielające podudzie od kości udowej powinno być wykonane pomiędzy dwiema liniami wyznaczającymi stawy, jak pokazano na rysunku poniżej:

 

Image

0207 26 70

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje kawałki zdefiniowane w uwagach dodatkowych 4 a) i h) do tego działu.

Cięcie oddzielające kość udową (czasami określaną w handlu jako udo) lub całą nogę od grzbietu powinno być wykonane pomiędzy dwiema liniami wyznaczającymi stawy, jak pokazano na rysunku w Notach wyjaśniających do podpozycji 0207 13 60.

Cięcie oddzielające kość udową od uda powinno być wykonane pomiędzy dwiema liniami wyznaczającymi stawy, jak pokazano na rysunku w Notach wyjaśniających do podpozycji 0207 26 60.

0207 26 91

Wątróbki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, akapit ostatni.

0207 26 99

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 27 10 do 0207 27 99

Kawałki i podroby, zamrożone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji od 0207 26 10 do 0207 26 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 41 30

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

Podpozycja ta obejmuje oskubane kaczki, bez głów i łapek, ale z szyją, wypatroszone, z pozostawionymi w tuszy sercem, wątróbką i żołądkiem.

0207 41 80

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

Podpozycja ta obejmuje oskubane kaczki gotowe do pieczenia, bez głów, szyj i łapek, wypatroszone. Obejmuje ona także kaczki przedstawiane w postaci innej niż te, wymienione w podpozycjach 0207 41 20, 0207 41 30 i 0207 41 80.

0207 42 30

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 41 30, uwzględniając istniejące różnice.

0207 42 80

Oskubane i wypatroszone bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 41 80, uwzględniając istniejące różnice.

0207 43 00

Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, akapit ostatni.

0207 44 10

Bez kości

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 10, uwzględniając istniejące różnice.

0207 44 21

Połówki lub ćwiartki

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 20, uwzględniając istniejące różnice.

0207 44 31

Całe skrzydła, nawet z końcami

Określenie „całe skrzydła, nawet z końcami” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i d) do tego działu.

0207 44 41

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 40, uwzględniając istniejące różnice.

0207 44 51

Piersi i ich kawałki

Określenie „piersi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i e) do tego działu.

0207 44 61

Nogi i ich kawałki

Określenie „nogi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i f) do tego działu.

0207 44 71

Tusze kacze

Określenie „tusze kacze” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 ij) do tego działu.

0207 44 91

Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, ostatni akapit.

0207 44 99

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 45 10

Bez kości

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 10, uwzględniając istniejące różnice.

0207 45 21 do 0207 45 81

Z kośćmi

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji od 0207 13 20 do 0207 13 60 i 0207 44 71, uwzględniając istniejące różnice.

0207 45 93 i 0207 45 95

Wątróbki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, ostatni akapit.

0207 45 99

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 51 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

Podpozycja ta obejmuje oskubane gęsi, bez głów i łapek, wypatroszone ale z pozostawionymi wewnątrz tuszy sercem i żołądkiem, a także oskubane gęsi gotowe do pieczenia, bez głów i łapek, wypatroszone. Obejmuje ona także gęsi w postaci innej niż te, wymienione w podpozycjach 0207 51 10 i 0207 51 90, na przykład gęsi bite, oskubane i wykrwawione, ale niepatroszone oraz bez głów i łapek.

0207 52 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 51 90, uwzględniając istniejące różnice.

0207 53 00

Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, akapit ostatni.

0207 54 10

Bez kości

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 10, uwzględniając istniejące różnice.

0207 54 21

Połówki lub ćwiartki

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 20, uwzględniając istniejące różnice.

0207 54 31

Całe skrzydła, nawet z końcami

Określenie „całe skrzydła, nawet z końcami” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i d) do tego działu.

0207 54 41

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 40, uwzględniając istniejące różnice.

0207 54 51

Piersi i ich kawałki

Określenie „piersi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i e) do tego działu.

0207 54 61

Nogi i ich kawałki

Określenie „nogi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i f) do tego działu.

0207 54 71

Tusze gęsie

Określenie „tusze gęsie” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 ij) do tego działu.

0207 54 91

Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, akapit ostatni.

0207 54 99

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 55 10

Bez kości

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 10, uwzględniając istniejące różnice.

0207 55 21 do 0207 55 81

Z kośćmi

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji od 0207 13 20 do 0207 13 60 i 0207 44 71, uwzględniając istniejące różnice.

0207 55 93 i 0207 55 95

Wątróbki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0207, akapit ostatni.

0207 55 99

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0207 60 10

Bez kości

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 10, uwzględniając istniejące różnice.

0207 60 21

Połówki lub ćwiartki

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 20, uwzględniając istniejące różnice.

0207 60 31

Całe skrzydła, nawet z końcami

Określenie „całe skrzydła, nawet z końcami” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i d) do tego działu.

0207 60 41

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 40, uwzględniając istniejące różnice.

0207 60 51

Piersi i ich kawałki

Określenie „piersi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i e) do tego działu.

0207 60 61

Nogi i ich kawałki

Określenie „nogi” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 4 a) i f) do tego działu.

0207 60 99

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0207 13 99, uwzględniając istniejące różnice.

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

Pozycja ta obejmuje wyłącznie mięso i podroby jadalne ze zwierząt klasyfikowanych do pozycji 0106, świeże, schłodzone lub zamrożone.

0208 10 10

Z królików domowych

Pozycja ta obejmuje mięso i jadalne podroby zwierząt objętych podpozycją 0106 14 10.

0208 90 10

Z gołębi domowych

Pozycja ta obejmuje mięso i podroby jadalne z gołębi domowych (gołębie gospodarskie, gołębie dekoracyjne, gołębie pocztowe). Mięso i podroby jadalne z gołębi opisanych jako „niedomowe” w Notach wyjaśniających do podpozycji 0106 39 10, są zatem wykluczone z tej podpozycji i klasyfikowane są do podpozycji 0208 90 30.

0208 90 30

Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy

Podpozycja ta obejmuje mięso i podroby jadalne z:

1)

zwierzyny łownej: saren, danieli, kozic (giemz) (Rupicapra rupicapra), łosi, antylop kozich, antylop pospolitych, gazeli, niedźwiedzi i kangurów;

2)

ptactwa łownego: dzikich gołębi, dzikich gęsi, dzikich kaczek, kuropatw, bażantów, przepiórek, słonek, bekasów, ortolanów i strusi.

Mięso i podroby jadalne ze zwierząt będących zwykle obiektem łowiectwa i myślistwa (bażanty, daniele, strusie itp.) klasyfikuje się jako mięso i podroby jadalne z dziczyzny nawet wtedy, gdy zwierzyna ta jest hodowana w niewoli.

Mięso i podroby jadalne z reniferów są wyłączone z tej podpozycji (podpozycja 0208 90 60). Jednakże mięso i podroby jadalne z niektórych gatunków reniferów (na przykład karibu) klasyfikowane są do tej podpozycji, pod warunkiem dostarczenia dowodu, że mięso takie i jadalne podroby mięsne pochodzą ze zwierząt żyjących na wolności i że zwierzęta te zostały upolowane.

Podpozycja ta nie obejmuje mięsa i podrobów jadalnych z dzikich królików (Oryctolagus cuniculus) lub zajęcy, które objęte są podpozycją 0208 10 90.

0208 90 60

Z reniferów

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0208 90 30, akapit trzeci.

0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

0209 10 11 i 0209 10 19

Tłuszcz podskórny ze świń

Określenie „tłuszcz podskórny ze świń” zostało zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 D) do tego działu.

0209 10 90

Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 10 11 lub 0209 10 19

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0209, akapit drugi.

0209 90 00

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0209, akapit trzeci.

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

Z wyłączeniem podskórnego tłuszczu i pozostałych tłuszczów objętych pozycją 0209, pozycja ta obejmuje mięso i podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, ze wszystkich zwierząt objętych pozycjami od 0101 do 0106.

Co się tyczy określenia „suszone lub wędzone” i „solone, w solance”, zob. uwagi dodatkowe 2 E) i 7 do tego działu.

0210 11 11 do 0210 11 90

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

Definicja określenia „z kośćmi” — zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 0210 11.

0210 11 11 do 0210 11 39

Ze świń domowych

Określenia „szynki” i „łopatki” zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 A), b) i d) do tego działu.

0210 11 11 i 0210 11 19

Solone lub w solance

Podpozycje te obejmują wyłącznie szynki, łopatki i ich części włącznie z kośćmi, ze świń domowych, które zostały zakonserwowane metodą głębokiego peklowania mieszanką suchą lub peklowania w solance. Jakkolwiek mogą być one poddane dalszym procesom delikatnego suszenia lub wędzenia, ale nie w takim stopniu, że mogą być one uważane za suszone lub wędzone dla celów podpozycji 0210 11 31 i 0210 11 39 (jak zdefiniowano w uwadze dodatkowej 2 E) do tego działu).

0210 11 31 i 0210 11 39

Suszone lub wędzone

Podpozycje te obejmują szynki, łopatki i ich części włącznie z kośćmi, ze świń domowych, które zostały zakonserwowane metodą suszenia lub wędzenia nawet, jeżeli te metody konserwowania są połączone z uprzednim soleniem lub peklowaniem. Ma to miejsce w szczególności w przypadku szynek, które są solone przed częściowym odwadnianiem czy to w procesie na otwartym powietrzu (szynki typu parmeńskiego lub bajońskiego) lub w procesie wędzenia (szynki typu ardeńskiego).

Szynki, łopatki i ich części, które są częściowo odwodnione, ale stopień ich faktycznego zakonserwowania osiągnięto w procesie mrożenia lub głębokiego mrożenia, objęte są podpozycją 0203 22 11 lub 0203 22 19.

0210 12 11 i 0210 12 19

Ze świń domowych

Określenia „boczek” i „kawałki” zostały zdefiniowane w lit. f) uwagi dodatkowej 2 A) i w uwadze dodatkowej 2 B) do tego działu.

0210 12 11

Solony lub w solance

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0210 11 11 i 0210 11 19, uwzględniając istniejące różnice.

0210 12 19

Suszony lub wędzony

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0210 11 31 i 0210 11 39, uwzględniając istniejące różnice.

0210 19 10

Bok bekonowy lub szpencer

Określenia „bok bekonowy” i „szpencer” zostały zdefiniowane w lit. g) i h) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

0210 19 20

Bok trzyćwierciowy lub środki

Określenia „bok trzyćwierciowy” i „środki” zostały zdefiniowane w lit. ij) i k) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

0210 19 30

Przodki i ich kawałki

Określenie „przodki” zostało zdefiniowane w lit. c) uwagi dodatkowej 2 A) do tego działu.

0210 19 40

Schaby i ich kawałki

Określenie „schaby” zostało zdefiniowane w lit. e) uwagi dodatkowej 2 (A) do tego działu.

0210 19 60

Przodki i ich kawałki

Określenie „przodki” zostało zdefiniowane w lit. c) uwagi dodatkowej 2 (A) do tego działu.

0210 20 10 i 0210 20 90

Mięso z bydła

Pozycje te obejmują wyłącznie mięso zwierząt objętych pozycją 0102, solone, w solance, suszone lub wędzone; podroby wołowe objęte są podpozycją 0210 99 51 lub 0210 99 59.

0210 99 10

Z koni, solone, w solance lub suszone

Podpozycja obejmuje wyłącznie mięso zwierząt objętych podpozycjami od 0101 21 00 do 0101 29 90, solone, w solance lub suszone. Wędzone mięso końskie objęte jest podpozycją 0210 99 39. Podroby końskie objęte są podpozycją 0210 99 85.

0210 99 21 i 0210 99 29

Z owiec i kóz

Podpozycje te obejmują mięso zwierząt objętych pozycją 0104, solone, w solance, suszone lub wędzone. Podroby z tych gatunków objęte są podpozycją 0210 99 85.

0210 99 31

Z reniferów

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0208 90 30, akapit trzeci.

0210 99 49

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje głowy lub połówki głów, ze świń domowych, nawet zawierające mózgi, szczęki lub ozory, włączając ich części (zob. uwaga dodatkowa 2 C) do tego działu). Części głów zdefiniowane są w trzecim akapicie wspomnianej powyżej uwagi dodatkowej.

Definicja podrobów — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0206.

0210 99 90

Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów

Podpozycja ta obejmuje także granulki z tych mąk i mączek.

DZIAŁ 3

RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

Uwagi ogólne

1.

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały poddane głębokiemu mrożeniu, są klasyfikowane w ten sam sposób, jak ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały zamrożone.

2.

Proste parzenie (blanszowanie), polegające na delikatnej obróbce cieplnej, niebędące procesem gotowania, nie ma wpływu na klasyfikację. Stosuje się je często przed mrożeniem, w szczególności w przypadku tuńczyków, mięsa skorupiaków lub mięczaków.

3.

Następujące są wyłączone z działu 3:

a)

pęcherze pławne ryb (pęcherze powietrzne), surowe, suszone lub solone, nienadające się do spożycia przez ludzi (pozycja 0511);

b)

ryby lekko solone, suszone lub wędzone i moczone w oleju roślinnym dla zapewnienia tymczasowego zakonserwowania — produkty znane jako „o ograniczonej przechowalności” — (pozycja 1604);

c)

ryby, w prosty sposób peklowane w oleju lub occie, nawet dalej przetworzone (pozycja 1604);

d)

mięczaki, które zostały poddane procesowi obróbki cieplnej wystarczającej do koagulacji ich białka (pozycja 1605).

0301

Ryby żywe

0301 11 00 i 0301 19 00

Ryby ozdobne

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 0301 11 i 0301 19.

0301 11 00

Słodkowodne

Niniejsza podpozycja obejmuje:

1)

Hemigrammus ocellifer;

2)

karasie srebrzyste (Carassius auratus) i karpie złociste;

3)

gupiki, włącznie z gupikiem czarnym (Mollienisia latipinna i velifera), mieczyki zielone i ich czerwone i białe odmiany (Xiphophorus helleri), czerwone, złociste, czarne i białe platy (Platypoecilus maculatus) oraz hybrydy mieczyków i platów (Xiphophorus i Okattoiecukys), a mianowicie mieczyki czarne i mieczyki berlińskie;

4)

bojowniki wspaniałe (Betta splendens), makropody (Macropodus opercularis lub viridi-auratus), gurami dwuplamiste i gurami karłowate (Trichogaster trichopterus i Colisa lalia i fasciata);

5)

anioła morskiego (Pterophyllum scalare i eimckei).

0301 19 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

Chaetodontidae;

2)

Labridae;

3)

Scaridae (papugoryba, fałszywa papugoryba i scarichthys).

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

0302 11 10 do 0302 11 80

Pstrągi i trocie ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster )

Podpozycje te obejmują:

1)

troć wędrowną (Salmo trutta trutta);

2)

pstrągi potokowe (Salmo trutta fario);

3)

troć jeziorową (Salmo trutta lacustris);

4)

pstrągi kalifornijskie lub amerykańskie, lub stalogłowe (Oncorhynchus mykiss);

5)

pstrągi zbójeckie (Oncorhynchus clarki);

6)

pstrągi złociste (Oncorhynchus aguabonita);

7)

pstrągi gila (Oncorhynchus gilae);

8)

pstrągi z gatunku Oncorhynchus apache;

9)

pstrągi z gatunku Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Łososie pacyficzne ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus )

Podpozycja ta obejmuje:

1)

łososia czerwonego lub łososia nerkę, lub łososia czerwonego alaskańskiego (Oncorhynchus nerka);

2)

łososia różowego lub łososia garbatego (Oncorhynchus gorbuscha);

3)

łososia keta lub łososia psiego, lub łososia chum (Oncorhynchus keta);

4)

łososia chinook lub łososia królewskiego, lub łososia kalifornijskiego zwanego wiosennym (Oncorhynchus tschawytscha);

5)

łososia srebrzystego zwanego łososiem coho (Oncorhynchus kisutch);

6)

łososia japońskiego zwanego wiśniowym łososiem japońskim (Oncorhynchus masou);

7)

łososi z gatunku Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Pozostałe

Wśród innych ryb łososiowatych słodkowodnych włączonych tutaj, są:

1)

sieje jeziorowe zwane białymi rybami, głębiele, sielawy i powany (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2)

sieje ostropyskie (Coregonus oxyrhynchus);

3)

golce (Salvelinus alpinus), pstrągi strumieniowe zwane „pstrągami źródlanymi” (Salvelinus fontinalis), golce jeziorowe (Salvelinus namaycush lub Christivomer namaycush).

0302 21 10 do 0302 29 80

Płastugi ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae i Citharidae ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

Płastugi nie są płaskie w płaszczyźnie pionowej, tak jak łyżwa, ale w płaszczyźnie poziomej, z dwoma oczami w części wierzchniej.

0302 29 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje: nagłady (Scophthalmus rhombus), zimnice pospolite (Pleuronectes limanda lub Limanda limanda), złocice (Pleuronectes microcephalus lub Microstomus kitt), stornie czyli flądry europejskie lub błotne (Platichthys flesus lub Flesus flesus).

0302 31 10 i 0302 31 90

Albakora lub tuńczyk biały ( Thunnus alalunga )

Tuńczyk biały lub albakora rozpoznawalne są po długich płetwach piersiowych, sięgających poza odbytnicę i po ciemnoniebieskim grzbiecie oraz niebieskoszarych bokach i brzuchu.

0302 32 10 i 0302 32 90

Tuńczyk żółtopłetwy ( Thunnus albacares )

Tuńczyki żółtopłetwe są łatwe do rozpoznania po ich płetwach, przyodbytniczych i podrzędnych grzbietowych, w kształcie sierpa.

0302 33 10 i 0302 33 90

Latający lub paskowany bonito

Latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) wyróżnia się posiadaniem od czterech do siedmiu ciemnych podłużnych pasów na brzuchu. Na jego ciemnoniebieskim grzbiecie, ponad płetwą piersiową, odznaczają się wyraźnie zarysowane obszary w zielonym kolorze, których wyrazistość zanika w kierunku środka ciała. Ryba ta posiada srebrzyste boki i brzuch oraz krótkie płetwy.

Podpozycje te nie obejmują atlantyckiej lub pasiastej pelamidy (Sarda sarda), posiadającej ukośne pasy na grzbiecie; ryby te klasyfikowane są do podpozycji 0302 89 90, pod warunkiem że są świeże lub schłodzone.

0302 41 00

Śledzie ( Clupea harengus , Clupea pallasii )

W tej podpozycji określenie „śledź” znaczy jedynie, że należy do rodziny śledziowatych Clupeidae z gatunku Clupea harengus (śledź nordycki) i Clupea pallasii (śledź pacyficzny). Ryby znane pod nazwą „śledź indiański” (Chirocentrus dorab) są klasyfikowane do podpozycji 0302 89 90, pod warunkiem że są importowane jako ryby świeże lub schłodzone.

0302 43 10

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

Podpozycja ta obejmuje również duże dorosłe sardynki (do 25 cm), znane jako „pilchards”.

0302 43 90

Brisling lub szprot ( Sprattus sprattus )

W tej podpozycji określenie „szproty” znaczy jedynie, że należy do rodziny śledziowatych Clupeidae z gatunku Sprattus sprattus; ryby te, blisko spokrewnione ze śledziami, ale o dużo mniejszym rozmiarze, często są błędnie nazywane „sardelami norweskimi”.

0302 51 10 i 0302 51 90

Dorsze ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus )

Dorsze mogą osiągać do 1,5 m długości. Posiadają one grzbiety w kolorze oliwkowym z ciemnymi plamkami i jasne brzuchy z białą boczną linią. Ryby te mają po trzy grzbietowe płetwy, krótką płetwę brzuszną oraz wąs na podbródku.

0302 53 00

Czarniak ( Pollachius virens )

Czarniak jest bardziej znany jako saithe lub coley.

0302 74 00

Węgorze ( Anguilla spp.)

W podpozycji tej określenie „węgorze” odnosi się tylko do węgorzy właściwych (Anguilla spp.), włącznie z węgorzami europejskimi (Anguilla anguilla) w ich dwóch odmianach (węgorza wielkogłowego i węgorza ostronosego lub węgorza o długim pysku), węgorza amerykańskiego (Anguilla rostrata), węgorza japońskiego (Anguilla japonica) i węgorza australijskiego (Anguilla australis).

W konsekwencji ryby, które są błędnie nazwane węgorzami, takie jak kongery węgorzowate, zwane także „węgorzami morskimi” (Conger conger), murena śródziemnomorska znana także jako „węgorz murenowy” (Muraena helena) oraz węgorze piaskowe lub żararaki (Ammodytes spp.) wyłączone są z tej podpozycji i objęte podpozycją 0302 89 90.

0302 81 10

Koleń z gatunku Squalus acanthias

Kolenie są to rekiny posiadające kolce przy płetwach grzbietowych, z bocznymi szczelinami skrzelowymi umieszczonymi w pobliżu płetw piersiowych; ciała mają smukłe i gładkie; ich grzbiety są koloru szarego a brzuchy białe; mogą osiągać do 1 m długości.

0302 81 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje żarłacza szarego (Galeorhinus galeus lub Galeus canis).

0302 89 10

Ryby słodkowodne

Do słodkowodnych ryb objętych tą podpozycją należą:

1)

liny (Tinca tinca);

2)

brzany i brzanki (Barbus spp.);

3)

okonie: okoń pospolity (Perca fluviatilis), czarne bassy (Micropterus spp.), bass słoneczny (Lepomis gibbosus) i jazgarze (Gymnocephalus cernuus lub Acerina cernua);

4)

leszcze pospolite (Abramis brama) i krąpie (Blicca bjoerkna);

5)

szczupak (Esox spp.) i szczupak (Lepisosteus spp.);

6)

ukleje (Alburnus alburnus), kiełbie pospolite (Gobio gobio), kiełbie długowąse (Gobio uranoscopus), głowacze białopłetwe (Cottus gobio), i miętusy rzeczne (węgorzyce) (Lota lota);

7)

minogi rzeczne lub małe (Lampetra fluviatilis) i minogi strumieniowe (Lampetra planeri);

8)

ryby z gatunku Leuciscus spp., Rutilus spp. i Idus spp., na przykład płocie, jazie ciemne lub smagłe, jazie zezowate lub czerwone płocie, klenie lub wielkogłowe klenie europejskie, jelce;

9)

lipienie (Thymallus spp.);

10)

sandacze (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Pozostałe

Do ryb morskich objętych tą podpozycją należą:

1)

ryby wątłuszowate (Trisopterus luscus i Trisopterus esmarki);

2)

kabryle (Serranus spp.) i graniki (Epinephelus spp.);

3)

barbata (Mullus barbatus) i barwena czerwona (Mullus surmuletus);

4)

kurkowate (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla i Trigloporus spp.);

5)

skorpeny (Scorpaena spp.);

6)

minogi morskie (Petromyzon marinus);

7)

belony (Belone belone) i smoczniki (Trachinus spp.);

8)

stynki (Osmerus spp.);

9)

gromadniki, kapelany (Mallotus villosus);

10)

ryby z gatunku Kathetostoma giganteum.

0302 90 00

Wątróbki, ikry i mlecze

Wątróbki, ikry i mlecze, z ryb, świeże lub schłodzone, które ze względu na gatunek ryb i stan tych produktów nadają się do spożycia przez ludzi, pozostają w tej podpozycji, nawet w przypadku, kiedy przeznaczone są do wykorzystania przemysłowego.

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

Do podpozycji z tej pozycji mają zastosowanie postanowienia zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 0302, uwzględniając istniejące różnice.

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

0304 31 00 do 0304 49 90

Świeże lub schłodzone filety

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0304, akapit pierwszy, pkt 1).

Podpozycje te obejmują także filety pocięte na kawałki, pod warunkiem że kawałki te mogą być zidentyfikowane jako otrzymane z filetów. Gatunki wykorzystywane najczęściej do tego celu to: pstrąg, łosoś, dorsz, łupacz, czarniak, karmazyn (na przykład norweski łupacz), witlinek, morszczuk, dorada, sola, płastuga, skarp, molwa, tuńczyk, makrela, śledź i sardela.

0304 49 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje filety z śledzi.

0304 61 00 do 0304 89 90

Filety zamrożone

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 0304 31 00 do 0304 49 90.

Podpozycje te obejmują głęboko zamrożone bloki lub płaty, składające się z filetów lub kawałków filetów (zwykle z dorszy), nawet wymieszane z małą ilością (nieprzekraczającą 20 % masy), oddzielnych plasterków z tego samego gatunku ryby wykorzystywanych jedynie do wypełnienia odstępów w blokach lub płatach. Bloki i płaty przeznaczone są do pocięcia na mniejsze kawałki (porcje, paluszki itp.), które pakowane są do sprzedaży detalicznej.

0304 93 10

Surimi

Surimi jest produktem pośrednim sprzedawanym w stanie zamrożenia. Składa się on z białawej pasty pozbawionej praktycznie zapachu i smaku, a otrzymanej z mięsa rybiego drobno zmielonego, umytego i przepuszczonego przez sito. Następujące po sobie operacje mycia, usuwają większość tłuszczu i rozpuszczalnych w wodzie białek. W celu poprawienia konsystencji i stabilności produktu w stanie zamrożenia dodawane są małe ilości dodatków (na przykład cukru, soli, D-glucitolu (sorbitol) oraz di- lub trifosforanów).

Podpozycja ta nie obejmuje przetworów na bazie surimi (podpozycja 1604 20 05).

0304 94 10

Surimi

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0304 93 10.

0304 95 10

Surimi

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0304 93 10.

0304 99 10

Surimi

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0304 93 10.

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

0305 10 00

Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

Mąki i mączki, z ryb, stają się jadalnymi po procesach usuwania oleju i odwaniania (dezodoryzacji) i czasami znane są pod nazwą „koncentrat rybny”.

Podpozycja ta obejmuje także produkty znane jako „ryby instant” otrzymane z mięsa ryb świeżych, zamrożonych, pociętych na małe kawałki, drobno poszatkowanych i wysuszonych.

0305 31 00 do 0305 39 90

Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji od 0304 31 00 do 0304 49 90, uwzględniając istniejące różnice. Filety wędzone klasyfikowane są do podpozycji od 0305 41 00 do 0305 49 80.

0305 41 00 do 0305 49 80

Ryby wędzone, włącznie z filetami, inne niż jadalne odpadki rybne

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0305, akapit czwarty.

0305 63 00

Sardela ( Engraulis spp.)

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie sardele w zalewie, które nie zostały poddane żadnym procesom przetwórczym. Sardele umieszczane są w małych beczkach lub słoikach, lub często w hermetycznych puszkach, i nie są poddawane, po zamknięciu puszki, jakiejkolwiek obróbce cieplnej.

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

Skorupiaki nawet w skorupach, które zostały uwędzone oraz skorupiaki, które zostały pozbawione skorupy i ugotowane (na przykład ugotowane i obrane ogony krewetek, zwykle zamrożone), klasyfikowane są do pozycji 1605.

Częściowo pozbawione skorupy części krabów (na przykład kleszcze), które zostały ugotowane na parze lub w wodzie i gotowe są do jedzenia bez dalszego usuwania skorupy, również klasyfikowane są do pozycji 1605.

0306 11 05 do 0306 11 90

Langusty i pozostałe raki morskie ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Langusty skalne i pozostałe raki morskie, w przeciwieństwie do prawdziwych homarów, są czerwone i mają bardzo małe szczypce, ale potężne czułki. Ponadto posiadają one kolczasty, wypukły pancerz.

0306 11 10

Szyjki raków morskich

Podpozycja ta obejmuje szyjki raków morskich w skorupach, zarówno całe czy podzielone na dwie części, jak i z usuniętą skorupą.

0306 11 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje raki morskie w skorupach, zarówno całe lub rozcięte wzdłuż, jak i mięso z nich.

0306 12 05 do 0306 12 90

Homary ( Homarus spp.)

Homary należą do skorupiaków o dużych szczypcach. Nieugotowane homary są koloru ciemnoniebieskiego z białym lub żółtawym marmurkiem; stają się czerwone w trakcie gotowania.

Homary są pakowane właściwie w ten sam sposób, jak langusty i pozostałe raki morskie.

0306 14 05 do 0306 14 90

Kraby

Określenie „kraby” obejmuje dużą grupę skorupiaków posiadających szczypce, o bardzo zróżnicowanych rozmiarach, które odróżniają się od raków morskich i langust, krewetek małych i krewetek dużych oraz raków brakiem mięsistego odwłoka.

0306 14 90

Pozostałe

Podpozycja ta, poza europejskimi krabami morskimi, takimi jak krab pływak (Portunus puber) i krab pająk (Maia squinado), obejmuje dużą liczbę innych gatunków (w szczególności Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), jak i słodkowodnego kraba znanego pod nazwą „krab chiński” (Eriocheir sinensis).

0306 15 10 i 0306 15 90

Homarzec ( Nephrops norvegicus )

Homarzec, znany także jako duża krewetka z Zatoki Dublińskiej, rozpoznawany jest po jego długich, wysmukłych, pryzmatycznych szczypcach.

0306 16 10 do 0306 17 99

Krewetki wód zimnych ( Pandalus spp., Crangon crangon ); pozostałe krewetki

Podpozycje te obejmują:

1)

krewetki z rodziny Pandalidae, których niektóre odmiany są czasami znane jako „krewetki różowe” (chociaż pewne odmiany nie posiadają koloru różowego, aż do momentu ich ugotowania);

2)

krewetki, brązowe lub szare, z rodzaju Crangon;

3)

krewetki z rodziny Palaemonidae i Penaeidae. Między nimi włączona jest pospolita krewetka (Palaemon serratus) i królewska lub karamota krewetka (Penaeus caramota lub Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Raki słodkowodne

Raki są słodkowodnymi skorupiakami, z których najważniejsze gatunki przynależą do rodzaju Astacus, Cambarus, Orconectes i Pacifastacus.

Podpozycja ta obejmuje także odwłoki.

0306 21 10 i 0306 21 90

Langusty i pozostałe raki morskie ( Palinurus spp. , Panulirus spp., Jasus spp.)

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 0306 11 05 do 0306 11 90.

0306 22 10 do 0306 22 99

Homary ( Homarus spp.)

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 0306 12 05 do 0306 12 90.

0306 24 10 do 0306 24 80

Kraby

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 0306 14 05 do 0306 14 90.

0306 24 80

Pozostałe

Podpozycja ta, poza europejskimi krabami morskimi, takimi jak krab pływak (Portunus puber) i krab pająk (Maia squinado), obejmuje dużą liczbę innych gatunków (w szczególności Paralithodes chamchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), jak i słodkowodnego kraba, znanego pod nazwą „krab chiński” (Eriocheir sinensis).

0306 25 10 i 0306 25 90

Homarzec ( Nephrops norvegicus )

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0306 15 10 i 0306 15 90.

0306 26 10 do 0306 27 99

Krewetki wód zimnych ( Pandalus spp., Crangon crangon ); pozostałe krewetki

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 0306 16 10 do 0306 17 99.

0306 29 10

Raki słodkowodne

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0306 19 10.

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

0307 11 10 do 0307 19 90

Ostrygi

Podpozycje te obejmują wyłącznie małżowate mięczaki z rodzaju Ostrea, Crassostrea (zwana także Gryphaea) i Pycnodonta.

Zwykle odróżnia się ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea) od posiadających muszle o kształcie nieregularnym, takie jak ostrygi portugalskie (Crassostrea angulata) i ostrygi Blue Point lub ostrygi wirginijskie (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea ), żywe i o masie (włącznie z muszlą) nie większej niż 40 g każda

Tylko ostrygi z rodzaju Ostrea o masie nie większej niż 40 g każda (włącznie z muszlą), klasyfikowane są do tej podpozycji. Ostrygi płaskie, odławiane w Europie, należą przeważnie do gatunków Ostrea edulis. Istnieją inne gatunki, w szczególności, takie jak Ostrea lurida z wybrzeża Pacyfiku w Ameryce Północnej oraz Ostrea chilensis z Chile.

0307 11 90 do 0307 19 90

Pozostałe

Ostrygi z rodzaju Ostrea o masie większej niż 40 g każda, jak również wszystkie ostrygi, niedojrzałe lub dorosłe, z rodzaju Crassostrea (zwana także Gryphaea) i z rodzaju Pycnodonta są klasyfikowane w tych podpozycjach..

Rodzaj Crassostrea obejmuje ostrygi portugalskie (Crassostrea angulata), ostrygi japońskie (Crassostrea gigas) i ostrygi znane jako ostrygi Blue Point lub ostrygi wirginijskie (Crassostrea virginica).

0307 71 00 do 0307 79 90

Małże i sercówki (rodziny Arcidae , Arcticidae , Cardiidae , Donacidae , Hiatellidae , Mactridae , Mesodesmatidae , Myidae , Semelidae , Solecurtidae , Solenidae , Tridacnidae i Veneridae )

Podpozycje te obejmują:

1)

mięczaki jadalne (Scrobicularia plana), maktry (Mactra spp.) i sercówki (Cardium spp.);

2)

okładniczki (Solen spp.), takie jak mięczaki brzytwowe (Solen marginatus, Solen siliquaSolen ensis) i mięczaki o twardej skorupie (Venus mercenaria i Venus verrucosa).

0307 91 10 do 0307 99 80

Pozostałe, włącznie z mąkami, mączkami i granulkami, nadające się do spożycia przez ludzi

Podpozycje te włączają:

1)

ślimaki morskie, takie jak trąbiki pospolite (Buccinum undatum);

2)

pobrzeżki (Littorina i Lunatia spp.);

3)

mątwy z gatunku Sepia pharaonis;

4)

kałamarnica Humboldta (Dosidicus gigas) i strzalik japoński (Todarodes pacificus).

DZIAŁ 4

PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwaga ogólna

Kazeiniany otrzymywane z kazeiny mleka używane są, na przykład jako emulgatory (kazeinian sodu) lub źródło białka (kazeinian wapnia). Produkty, które zwierają kazeiniany w ilości powyżej 3 % masy, w przeliczeniu na suchą masę, są wyłączone z pozycji od 0401 do 0404, ponieważ kazeiniany te nie występują naturalnie w mleku na takim poziomie zawartości (zob. w szczególności pozycja 1901).

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

O ile produkty nie zawierają żadnych dodatków, innych niż te przewidziane w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu, drugi akapit, pozycja ta włącza:

1)

mleko pełnotłuste, nieprzetworzone i mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone;

2)

mleko pasteryzowane, tzn. mleko, którego parametry zachowania świeżości zostały poprawione, przez częściowe ograniczenie wzrostu mikrobiologicznego, poprzez zastosowanie obróbki cieplnej;

3)

mleko sterylizowane, włącznie z mlekiem UHT, które może być dłużej przechowywane, ponieważ znaczące ograniczenie wzrostu mikrobiologicznego zostało osiągnięte poprzez bardziej intensywną obróbkę cieplną;

4)

mleko homogenizowane, w którym kulki tłuszczu, z naturalnej emulsji, zostały częściowo rozdrobnione — za pomocą środków mechanicznych, pod bardzo wysokim ciśnieniem, w połączeniu z obróbką cieplną — do kulek o mniejszym wymiarze, który to proces zabezpiecza częściowo przed tworzeniem się śmietany;

5)

mleko peptonizowane, tzn. mleko, którego strawność została poprawiona poprzez dodanie pepsyn mających na celu przetwarzanie białka zawartego w mleku;

6)

śmietana, która jest warstwą tłuszczu, tworzącą się w sposób naturalny na powierzchni stojącego mleka, na skutek powolnego zlepiania się, będących w zawiesinie, kuleczek tłuszczu. Zarówno śmietana zebrana ręcznie, jak i wyekstrahowana w procesie wirowania mleka w wirówce zawiera, poza innymi składnikami mleka, dosyć dużo tłuszczu (zwykle jego zawartość przekracza 10 % masy). Podczas niektórych procesów wirowania otrzymuje się śmietanę z zawartością tłuszczu przekraczającą 50 % masy.

W ramach tej pozycji śmietana, niezależnie od zawartości procentowej tłuszczu, uważana jest za „niezagęszczoną”, jeżeli została otrzymana całkowicie w jednym z następujących procesów:

a)

zebranie z powierzchni mleka;

b)

odwirowanie.

Jednak śmietana „zagęszczona” otrzymywana w inny sposób, taki jak odparowanie wody podczas obróbki cieplnej, objęta jest pozycją 0402.

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

Pozycja ta obejmuje mleko w proszku, do którego został dodany zdezynfekowany baktofugat z wirówki, pod warunkiem że proporcje naturalnych składników mleka nie uległy zmianie (w przeciwnym razie pozycja 0404).

Produkty zawierające lecytynę sojową (emulgator) w ilości powyżej 3 % masy, w przeliczeniu na suchą masę, są wyłączone z tej pozycji.

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0404, wyłączenie (d).

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wyroby w postaci pasty, które są zwykle jedzone przy użyciu łyżki, nie powinny być klasyfikowane jako produkty w postaci proszku, granulek lub innych postaci stałych.

W niniejszej pozycji określenie „maślanka” obejmuje zarówno słodką (tj. niezakwaszaną), jak i zakwaszaną maślankę.

0403 10 11 do 0403 10 99

Jogurt

Podpozycje te stosuje się wyłącznie do produktów, które otrzymywane są w procesie fermentacji mlekowej wyłącznie paciorkowców Streptococcus thermophilus i pałeczek Lactobacillus delbrueckii, z podgatunku bulgaricus.

Podpozycji tych nie stosuje się do produktów, które po fermentacji zostały poddane obróbce cieplnej powodującej dezaktywację kultur jogurtowych (podpozycja 0403 90).

0403 90 11 do 0403 90 99

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 0403 10 11 do 0403 10 99.

Podpozycje te nie obejmują produktów typu „cagliata” opisanych w Notach wyjaśniających do podpozycji od 0406 10 30 do 0406 10 80, akapit trzeci.

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Zob. Noty wyjaśniające do pozycji 0402, akapit pierwszy.

0404 90 21 do 0404 90 89

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do pozycji 0402, uwzględniając istniejące różnice.

Podpozycje te obejmują skoncentrowane białka mleka otrzymane za pomocą częściowego usunięcia laktozy i soli mineralnych z mleka odtłuszczonego, i w których zawartość białka wynosi do 85 % masy lub mniej w suchej masie. Zawartość białka jest obliczana przez pomnożenie zawartości azotu przez współczynnik przeliczeniowy 6,38.

Kiedy zawartość białka w skoncentrowanym białku mleka przekracza 85 % masy w suchej masie, produkt objęty jest pozycją 3504 (zob. uwaga dodatkowa 1 do działu 35).

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

0405 10 11 do 0405 10 90

Masło

Określenie „masło” zostało zdefiniowane w uwadze 2 a) i uwadze 2. do podpozycji do niniejszego działu.

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0405, pkt (A).

Masło jest wodną emulsją w tłuszczu mleka, woda jest fazą rozproszoną a tłuszcz jest środowiskiem rozpraszającym.

Z drugiej strony, śmietana (pozycje 0401 i 0402) — w której procentowa zawartość tłuszczu może, w niektórych przypadkach, być równa tej w maśle — jest emulsją kuleczek tłuszczu w wodzie, woda, w tym przypadku, jest środowiskiem rozpraszającym a tłuszcz fazą rozproszoną.

Ta różnica w strukturze powoduje, że przez dodanie odpowiedniej ilości wody do śmietany można odtworzyć, w przybliżeniu pierwotne mleko, ale nie jest to możliwe w przypadku masła.

0405 20 10 do 0405 20 90

Produkty mleczarskie do smarowania

Określenie „produkty mleczarskie do smarowania” zostało zdefiniowane w uwadze 2 b) do niniejszego działu.

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0405, pkt (B).

0405 90 10 i 0405 90 90

Pozostałe

Zob. uwaga 2 do podpozycji do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0405, pkt (C).

0406

Sery i twaróg

Produkty, w których tłuszcz mleka został częściowo lub całkowicie zastąpiony innym rodzajem tłuszczu (na przykład tłuszczem roślinnym), nie są traktowane jako sery w rozumieniu niniejszej pozycji (generalnie pozycja 2106).

0406 10 30 do 0406 10 80

Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg

Ser serwatkowy, zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0406, akapit drugi.

Twaróg lub „ser biały” jest produktem otrzymanym z zsiadłego mleka, z którego usunięto znaczną część serwatki (na przykład poprzez odsączanie lub wyciskanie). Twaróg (inny niż w postaci proszku) zawierający do 30 % masy dodanego cukru i owoców jest uważany za produkt zachowujący cechy twarogu i klasyfikuje się w niniejszych podpozycjach.

Podpozycje te obejmują produkty typu „cagliata”, tj. produkty otrzymane przez koagulację podpuszczką, innymi enzymami lub traktowanie kwasem mleka pełnotłustego oraz mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, z którego wyekstrahowano większość serwatki. Produkty te przedstawiane są w postaci pasty, jeszcze nieplastycznego twarogu, łatwej do rozdzielenia na ziarna, o intensywnym charakterystycznym zapachu oraz o zawartości chlorku sodu w masie 0,3 % lub mniejszej. Są to produkty „pośrednie”, wymagające dalszego przetworzenia, głównie w celu otrzymania serów.

0406 20 00

Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów

Podpozycja ta obejmuje:

1)

sery tarte, zazwyczaj używane jako przyprawa lub do innych celów w przemyśle spożywczym. Są one otrzymywane w większości przypadków z sera twardego (na przykład: Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino, itd.). Sery te mogą być częściowo odwodnione, co zapewnia ich dłuższe przechowywanie.

Ta klasyfikacja także obejmuje sery, które po starciu są aglomerowane;

2)

sery sproszkowane są zwykle wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Są one wytwarzane ze wszystkich gatunków sera, które zostały zarówno stopione, sproszkowane, jak i doprowadzone do postaci pasty i wysuszone oraz zmielone.

0406 30 10 do 0406 30 90

Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0406, akapit pierwszy, pkt (3).

0406 40 10 do 0406 40 90

Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 0406 40.

Charakterystyczną cechą tych serów jest nieregularne przebarwienie spowodowane rozwojem pleśni w masie sera.

0406 40 90

Pozostały

Podpozycja ta obejmuje również sery z wyraźnie widocznym białym/szarawym nieregularnym przebarwieniem w masie sera, uzyskanym przy zastosowaniu bezbarwnych szczepów Penicillium roqueforti.

0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

Podpozycja ta obejmuje także zarówno zgniłe jaja, jak i jaja, w których rozpoczął się już proces inkubacji.

Zabezpieczanie jaj przed psuciem można osiągnąć poprzez pokrywanie skorupki jaj tłuszczem, woskiem lub woskiem parafinowym, przez zanurzanie w roztworze wapna lub krzemianu (sodu lub potasu) lub innymi metodami.

Terminy „drób domowy” oznaczają ptaki objętego pozycją 0105.

0407 11 00 do 0407 19 90

Zapłodnione jaja do inkubacji

Podpozycje te obejmują tylko jaja drobiu, które spełniają warunki ustanowione przez właściwe władze.

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrażane lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

0408 11 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje żółtka jaj nadające się do spożycia przez ludzi i żółtka jaj nienadające się do spożycia przez ludzi, inne niż te objęte podpozycją 0408 11 20.

Obejmuje ona także suszone żółtka jaj zakonserwowane przez dodanie małych ilości środków chemicznych i które przeznaczone są do wypieku ciast i pieczywa cukierniczego, makaronów i podobnych produktów.

0408 19 81 i 0408 19 89

Pozostałe

Zastosowanie ma pierwsze zdanie Not wyjaśniających do podpozycji 0408 11 80, uwzględniając istniejące różnice.

0408 91 80

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0408 11 80, uwzględniając istniejące różnice.

0408 99 80

Pozostałe

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0408 11 80, uwzględniając istniejące różnice.

Poza całymi jajami z usuniętą skorupką, które mogą być przedstawiane jako jaja świeże, podpozycja ta obejmuje zakonserwowany płyn z całych jaj zakonserwowanych, na przykład przez dodanie soli lub chemicznych środków konserwujących i zamrożeniu całych jaj. Obejmuje ona także jaja gotowane na parze lub w wodzie i jaja formowane (na przykład cylindryczne jaja „wydłużone”, wykonane z żółtek i białek kilku jaj).

DZIAŁ 5

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż czyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór

0505 10 10 i 0505 10 90

Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch

Produkty objęte tymi podpozycjami są zdefiniowane w Notach wyjaśniających do HS do podpozycji 0505 10.

0505 10 10

Surowe

Podpozycja ta obejmuje pierze, stosowane do wypełniania oraz puch w stanie, w jakim się znajduje po oskubaniu ptaków, nawet wtedy, gdy czynność ta była przeprowadzona, kiedy pióra ptaków były mokre. Obejmuje ona także pierze i puch, które po oskubaniu zostały poddane procesowi usuwania kurzu, dezynfekcji lub jedynie obróbce konserwującej.

Podpozycja ta obejmuje także pierze z odpadów (lub używane), które nie może być ponownie użyte do wypełniania w stanie, w jakim się znajduje. Produkty objęte tą podpozycją zazwyczaj przedstawiane są w postaci sprasowanych bel.

0505 10 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje pierze, stosowane do wyściełania oraz puch, które zostały poddane bardziej starannemu czyszczeniu, niż ten, o którym wspomniano w Notach wyjaśniających do podpozycji 0505 10 10, na przykład procesowi prania w wodzie lub przy użyciu pary i suszenia gorącym powietrzem.

0505 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

skóry i pozostałe części ptaków (głowy, skrzydła, szyje itp.) razem z piórami lub puchem, z przeznaczeniem na przykład do produkcji dodatków do przystrajania głowy;

2)

skóry ptaków bez piór pokrywowych, w szczególności, część gęsiej skórki zwanej „skórką łabędzią”, wykorzystywaną głównie do produkcji pomponów;

3)

duże pióra ze skrzydeł lub ogonów, lub innych części upierzenia, nie wykorzystywane do wypełniania, w szczególności, ze względu na ich rozmiary oraz sztywność stosiny;

4)

części ozdobne przeznaczone, po przeróbce, do produkcji dodatków do przystrajania głowy, sztucznych kwiatów itp. Takimi częściami są na przykład pióra strusia, czapli, bażantów, ibisów marabu, pawi, rajskich ptaków, flamingów, sójek, kolibrów, srok, sępów, mew oraz bocianów;

5)

pióra, zazwyczaj o jednakowej długości, wykorzystywane do produkcji przyrządów do odkurzania i szczotek, z piór;

6)

niektóre ściśle określone części piór, takie jak dudki i stosiny, nawet dzielone (na przykład do produkcji wykałaczek, sprzętu wędkarskiego), chorągiewki oddzielone od stosin lub połączone z cienkimi strużynami stosin, nawet z przystrzyżonymi końcami (pióra wyrywane). Jednakże, niezależnie od procesów, jakim zostały one poddane, jeżeli zachowały właściwości piór do wyściełania, to objęte są podpozycją 0505 10 10 lub 0505 10 90.

Podpozycja ta obejmuje również produkty, znane jako „gerissene Hahnenhälse”, które są stosinami piór, przystrzyżonymi, z wyjątkiem ich delikatnych części końcowych, z pozostałością niewielkich piór lub chorągiewek, których nie można było usunąć w procesie przystrzygania;

7)

proszek (lub mączkę) oraz odpady z piór lub z części piór.

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

0506 10 00

Osseina i kości poddane działaniu kwasu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0506, akapit drugi, pkt (3).

0506 90 00

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0506, akapit drugi, pkt (1), (2), (4) i (5).

0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

Pozycja ta, poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0510, obejmuje schłodzona lub zamrożona tkankę łożyskowa, nawet w sterylnych pojemnikach.

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

0511 91 10

Odpadki rybne

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0511, pkt (6), od (i) do (iv).

0511 91 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

niejadalne rybie jaja, ikrę i mlecz (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0511, pkt (5), (i) i (ii));

2)

odpadki skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, na przykład skorupy krewetek, nawet sproszkowane;

3)

martwe zwierzęta objęte działem 3, niejadalne lub klasyfikowane jako nienadające się do spożycia przez ludzi, na przykład dafnie zwane muszkami wodnymi oraz inne liścionogi, suszone, do karmienia ryb akwariowych.

0511 99 31 i 0511 99 39

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0511, pkt (14).

0511 99 31

Surowe

Poza gąbkami importowanymi w stanie, w jakim zostały odłowione z morza, podpozycja ta obejmuje gąbki naturalne posiadające w ich warstwie zewnętrznej miękkie, lepkie substancje oraz niektóre ich substancje uboczne (na przykład substancje wapniowe, piasek) usuwane przez wytrząsanie lub wykruszanie i mycie w wodzie morskiej.

Podpozycja ta obejmuje także gąbki naturalne, z których zostały usunięte ich niemożliwe do wykorzystania części (na przykład części zgniłe), na przykład przez wycięcie, i ogólnie wszystkie gąbki, które nie zostały poddane obróbce chemicznej.

0511 99 39

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje gąbki, które zostały poddane dalszej obróbce w celu całkowitego usunięcia ich substancji wapiennych, rozjaśnienia ich barwy (przez obróbkę bromem lub tiosiarczanem sodu), ich odtłuszczenia (przez moczenie w roztworze amoniaku), ich wybielenia (przez moczenie w 2 % roztworze kwasu szczawiowego) lub innej obróbce chemicznej, żeby były odpowiednie do użycia.

0511 99 85

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0511, pkt (2), (3), (4), (7), (8) i (13). Podpozycja ta obejmuje także martwe zwierzęta objęte działem 1, niejadalne lub klasyfikowane jako nienadające się do spożycia przez ludzi.

Podpozycja ta nie obejmuje plazmy z krwi zwierzęcej (na przykład pozycja 3002).

SEKCJA II

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DZIAŁ 6

DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

0601 20 30

Orchidee, hiacynty, narcyzy i tulipany

Podpozycja ta obejmuje orchidee epifityczne (na przykład orchidee z rodzaju Cattleya i Dendrobium).

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

0602 10 10 i 0602 10 90

Nieukorzenione sadzonki i zrazy

Podpozycje te obejmują:

1)

żywe części roślin bez korzeni, które zostały oddzielone od rośliny matecznej stając się niezależną rośliną (sadzonki);

2)

żywe części roślin z pączkami (oczkami), które są przeznaczone do szczepienia na roślinach (zrazy).

0602 40 00

Róże, nawet szczepione

Podpozycja ta obejmują zarówno róże hodowlane i polne jak i róże dzikie.

0602 90 10

Grzybnia

Pod określeniem grzybnia mieści się sieć delikatnych nici (Thallus lub Mycelium), często znajdująca się pod ziemią, która żyje i rozwija się na powierzchni rozkładających się zwierząt lub roślin i przekształca się we własne tkanki i wytwarza grzyby.

Grzybnia hodowana do celów handlowych jest sprzedawana w postaci czworoboków zawierających fragmenty na wpół rozłożonej słomy, na której osadzone są warstwy grzybni.

Podpozycja ta obejmuje także produkt zawierający grzybnię, ale nie w pełni rozwiniętą, której mikroskopijna ilość jest umieszczona na warstwie ziarna zbóż, znajdującego się w kompoście z wyjałowionego końskiego nawozu (mieszanina słomy i odchodów końskich).

0602 90 41

Drzewa leśne

Podpozycja ta obejmuje młode rośliny z nasion drzew iglastych lub liściastych, zazwyczaj wykorzystywane do zalesiania. Są one zazwyczaj dostarczane bez ziemi okrywającej korzenie.

0602 90 45

Ukorzenione sadzonki i młode rośliny

Podpozycja ta obejmuje młode rośliny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone na przykład rośliny wymagające dalszej uprawy w szkółce przed zasadzeniem. Są to jedno bądź dwuroczne młode drzewka, także ukorzenione sadzonki, szczepione lub pączkujące kłącza lub rośliny, odrośla i rośliny, które zazwyczaj nie są starze niż dwa do trzech lat.

0602 90 49

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje drzewa i krzewy gatunków europejskich lub egzotycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, które normalnie nie są zwykle wykorzystywane do zalesiania. Zazwyczaj są one dostarczane z ziemią okrywającą korzenie.

0602 90 50

Pozostałe rośliny rosnące na wolnym powietrzu

Podpozycja ta obejmuje rośliny odporne na zimno, przeznaczone na uprawy wielosezonowe, których jesienią niewłóknista łodyga powyżej gruntu obumiera a wiosną wypuszcza nowe pędy.

Podpozycja ta obejmuje także paprocie, błotniaki i rośliny wodne (inne niż te objęte pozycją 0601 i podpozycją 0602 90 99).

Podpozycja ta obejmuje także zwoje darniny i płyty darniny, do układania trawników.

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0603 11 00 do 0603 19 80

Świeże

Podpozycje te obejmują kwiaty cięte i pąki kwiatowe, których naturalna barwa została zmodyfikowana lub uwydatniona, szczególnie poprzez wchłanianie przez rośliny roztworów koloryzujących, przed lub po ścięciu, lub po prostu przez moczenie w tych roztworach, pod warunkiem że produkty te są importowane w stanie świeżym.

0603 19 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje słoneczniki i rezedy. Natomiast liście i łodygi tych dwóch roślin (bez kwiatów) objęte są podpozycją 1404 90 00.

Podpozycja ta obejmuje także gałązki wierzby z pąkami lub kwiatami. Jednakże gałązki wierzby bez pąków lub kwiatów, objęte są podpozycją 1401 90 00.

0604

Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0604 20 11

Mech reniferowy

Jest to roślina z rodziny Cladoniaceae (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica i Cladonia alpestris).

0604 20 90

Pozostałe

Podpozycja ta nie obejmuje świeżych kłosów z kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) (dział 7) lub ze zbóż (dział 10).

0604 90 11

Mech reniferowy

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0604 20 11.

0604 90 91

Przygotowane tylko przez suszenie

Podpozycja ta nie obejmuje suszonych gałęzi, które zostały skręcone lub uformowane w spirale, bez względu na to, czy były skręcane lub formowane w spirale przed suszeniem (podpozycja 0604 90 99).

Podpozycja ta nie obejmuje naturalnie suszonych kłosów kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) (dział 7) lub ze zbóż (dział 10).

0604 90 99

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje suszone kłosy ze zbóż (na przykład z kukurydzy), które zostały poddane bieleniu, barwieniu, impregnowaniu lub zostały obrobione do celów zdobniczych w inny sposób. Podpozycja ta obejmuje także suszone gałęzie, które zostały skręcone lub uformowane w spirale.

DZIAŁ 7

WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE

Uwagi ogólne

Kiełki (kiełki warzyw i pozostałe kiełki) są to podkiełkowane nasiona stosowane do spożycia przez ludzi, zjadane na surowo lub po poddaniu obróbce cieplnej. Proces kiełkowania polega na nawilżaniu nasion (zwiększa to zawartość wody w nasionach i wyprowadza je ze stanu uśpienia) do czasu, aż nowa roślina zacznie rosnąć, a jej liście rozwijać się.

Zazwyczaj kiełki, które są gotowe do spożycia przez ludzi, mogą być przedstawiane na trzy sposoby:

a)

jako kiełkująca roślina z zalążkami liści (liścienie, zalążki pierwszych liści), pozostałościami nasion i korzeniami;

b)

jako roślina składająca się z kiełkujących ziaren zbóż, na przykład podkiełkowanego jęczmienia, tak zwanego „słodu zielonego” (zob. również Noty wyjaśniające do podpozycji od 1107 10 11 do 1107 10 99), który może być stosowany albo surowy w sałatkach, albo po dalszym przetworzeniu, głównie do produkcji piwa lub whisky;

c)

jako „młoda roślina” składająca się jedynie z zalążków liści, bez pozostałości nasion i korzeni, i nieposiadająca „dojrzałych liści” (prawdziwe liście, uformowane w okresie pozarodkowym). Tego rodzaju kiełki są zwykle przedstawiane w małych pudełkach zawierających podłoże wzrostowe.

Przy klasyfikacji kiełków muszą być stosowane następujące zasady:

kiełki warzyw wymienionych z nazwy w dziale 7 należy klasyfikować jako świeże warzywa do działu 7 do właściwych im pozycji, jako świeże warzywa objęte tym działem, nawet przeznaczone do użycia jako pokarm, do siewu lub sadzenia, z wyjątkiem rozsad warzyw nadających się do przesadzenia objętych pozycją 0602 (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do działu 7, akapit dziesiąty),

fasole wykorzystywane do produkcji kiełków fasoli są klasyfikowane do pozycji 0713 jako suszone warzywa strączkowe (zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 0713 31). Jednak kiełkujące z fasoli kiełki oraz kiełki z innych suszonych warzyw strączkowych należy klasyfikować jako świeże warzywa strączkowe do pozycji 0708,

chociaż w postaci tylko nasion niektóre rośliny kwalifikują się do klasyfikacji do innych działów Nomenklatury scalonej, takich jak działy 9 i 12, po wykiełkowaniu stają się one odpowiednie do spożycia jako warzywa i powinny być stosownie do tego klasyfikowane do działu 7, ponieważ utraciły one obiektywne cechy charakterystyczne działów 9 i 12. Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0709, akapit pierwszy pkt 14), w odniesieniu do pędów bambusa oraz kiełków sojowych,

kiełki otrzymane z nasion zbóż objętych działem 10 (pozycja 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 lub 1008), na przykład podkiełkowany jęczmień, należy klasyfikować do podpozycji 1107 10 (podkiełkowany jęczmień jest wyłączony z działu 10, zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1003, wyjątek a)), która jest najbardziej specyficzną pozycją dla podkiełkowanych zbóż, nieograniczoną do podkiełkowanych suszonych zbóż (słód). „Słód zielony” klasyfikuje się do podpozycji od 1107 10 11 do 1107 10 99 (zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 1107 10 11 do 1107 10 99, akapit pierwszy) i jest on opisany jako ziarno, które rozpoczęło kiełkowanie, ale nie zostało jeszcze wysuszone,

kiełki otrzymane z odmiany Zea mays var. saccharata (kukurydza cukrowa), klasyfikowanej do działu 7 przez zastosowanie uwagi 2 do działu 7 oraz uwagi 2 do działu 10, należy klasyfikować do pozycji 0709 (podpozycja 0709 99 60).

Niepełny wykaz kiełków wraz z ich kodami CN:

Kod CN

Wyszczególnienie (nazwa łacińska)

0703 10 19

Kiełki cebuli (Allium cepa)

0703 20 00

Kiełki czosnku (Allium sativum)

0703 90 00

Kiełki pora (Allium porrum)

0704 90 90

Kiełki brokułu (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

Kiełki rokietty siewnej (Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.)

0706 90 90

Kiełki buraka zwyczajnego (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

Kiełki rzodkwi czarnej (Raphanus sativus)

0708 10 00

Kiełki grochu zwyczajnego (Pisum sativum)

0708 20 00

Kiełki fasoli adzuki (Phaseolus angularis)

0708 20 00

Kiełki fasoli złotej, fasolki mung (Vigna radiata)

0708 20 00

Kiełki Phaseolus pubescens

0708 90 00

Kiełki ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum)

0708 90 00

Kiełki komonicy skrzydlatoskrętnej (Lotus maritimus)

0708 90 00

Kiełki soczewicy jadalnej (Lens culinaris)

0708 90 00

Kiełki nikli indyjskiej (Cajanus cajan)

0709 99 50

Kiełki kopru włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

Kiełki kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

Kiełki bazylii pospolitej (Ocimum spp.)

0709 99 90

Kiełki kapusty czarnej (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90

Kiełki kłosowca fenkułowego (Agastache foeniculum)

0709 99 90

Kiełki ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis)

0709 99 90

Kiełki cedreli chińskiej (Toona sinensis)

0709 99 90

Kiełki solirodu zielnego (Salicornia europaea)

0709 99 90

Kiełki kolendry siewnej (Coriandrum sativum)

0709 99 90

Kiełki pieprzycy siewnej (rzeżuchy) (Lepidium sativum)

0709 99 90

Kiełki kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

Kiełki pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens)

0709 99 90

Kiełki słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus)

0709 99 90

Kiełki gorczycy jasnej (Sinapis alba)

1107 10 19

Słód zielony z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum)

1107 10 99

Słód zielony jęczmienny (Hordeum vulgare)

1107 10 99

Słód zielony z prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum)

1107 10 99

Słód zielony z owsa zwyczajnego (Avena sativa)

1107 10 99

Słód zielony z ryżu siewnego (Oryza sativa)

1107 10 99

Słód zielony z żyta zwyczajnego (Secale cereale)

1214 90 90

Kiełki lucerny siewnej (Medicago sativa)

 

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

0701 90 50

Młode, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca

Młode ziemniaki rozpoznawalne są po jasnym zabarwieniu (zazwyczaj białym lub różowym) oraz cienkiej skórce, która nie jest twarda i może zostać z łatwością usunięta przez skrobanie. Ponadto brak na nich oznak kiełkowania.

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

0703 10 11 do 0703 10 90

Cebula i szalotka

Podpozycje te obejmują wszystkie odmiany cebuli zwyczajnej (Allium cepa) i szalotki (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Dymka

Podpozycja ta obejmuje jednoroczne bulwy cebuli hodowane z nasion, do wysadzenia. Ich średnica zazwyczaj wynosi od 1 do 2 cm.

0703 20 00

Czosnek

Podpozycja ta obejmuje wszystkie odmiany czosnku (Allium sativum), które są odpowiednie do spożycia przez ludzi.

Niniejsza podpozycja obejmuje również czosnek składający się z pojedynczej główki bez podziału na oddzielne ząbki, o średnicy pomiędzy 25 a 50 mm i określany w handlu jako „solo garlic”, „pearl garlic”, „single bulb garlish”, „single clove garlic” lub „monobulb garlic” (lub o podobnej nazwie handlowej). Niniejsza podpozycja nie obejmuje tzw. „great round-headed garlic” lub „elephant garlic” (Allium ampeloprasum, objętego podpozycją 0703 90 00), który składa się z pojedynczej główki o średnicy ok. 60 mm lub większej (tj. znacznie większej i cięższej od główki czosnku o wielu ząbkach). Gatunki Allium sativum oraz Allium ampeloprasum różnią się również pod względem genetycznym.

0703 90 00

Pory i pozostałe warzywa cebulowe

Podpozycja ta obejmuje pospolite pory jadalne (Allium porrum), czosnek dęty (cebula siedmiolatka) (Allium fistulosum) i szczypiorek (Allium schoenoprasum).

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

0704 10 00

Kalafiory i brokuły głowiaste

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0704, akapit pierwszy, pkt (1).

0704 90 10

Kapusta biała i kapusta czerwona

Podpozycja ta obejmuje kapustę białą (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), włącznie z kapustą spiczastą (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica i subvar. piramidalis) i kapustę czerwoną (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje kapustę sabaudzką (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. i var. sabauda L.), kapustę pekińską (na przykład Brassica sinensis i Brassica pekinensis), kalarepę lub kapustę rzepokorzenną (Brassica oleracea var. gongylodes) oraz kapustę brukselską lub kalabryjską (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Jednak podpozycja ta nie obejmuje:

a)

jadalnych korzeni z rodzaju Brassica (rzepy objęte są pozycją 0706 a brukiew (Brassica napus var. napobrassica) objęta jest pozycją 1214);

b)

kapusty pastewnej takiej jak kapusta pastewna czerwona i biała (Brassica oleracea var. medullosa) i kapusty bezgłowej zielonej (Brassica oleracea var. viridis), które objęte są pozycją 1214.

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

0706 10 00

Marchew i rzepa

Podpozycja ta obejmuje tylko pewne odmiany rzepy i marchwi (czerwona lub różowa) odpowiedniej do spożycia przez ludzi. Marchew pastewna, zazwyczaj biała lub blado żółta, rzepa pastewna (Brassica campestris var. rapa) i brukiew (Brassica napus var. napobrassica), objęte są podpozycją 1214 90 10.

0706 90 90

Pozostałe

Niniejsza podpozycja obejmuje:

1)

buraki sałatkowe (Beta vulgaris var. conditiva);

2)

salsefię (kozibród) (Tragopogon porrifolius) i wężymord czarny korzeń (skorzonera) (Scorzonera hispanica);

3)

rzodkiewki wszystkich rodzajów: białe, czarne, różowe itp. (Raphanus sativus var. sativus i niger);

4)

pietruszkę (Petroselinum crispum var. tuberosum) i świerząbek (Chaerophyllum bulbosum);

5)

pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa);

6)

czyściec bulwiasty (Stachys affinis lub Stachys sieboldii), który jest wydłużonym kłączem, żółtawobiałym, z licznymi przewężeniami i zazwyczaj wielkości małego palca.

Jednakże jadalne korzenie i bulwy, z wysoką zawartością skrobi lub inuliny, takie jak topinambur (karczochy jerozolimskie), słodkie ziemniaki, kolokasja i ignamy, objęte są pozycją 0714.

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

0707 00 90

Korniszony

Korniszony objęte tą podpozycją, są odmianą małych ogórków (85 lub więcej na kilogram).

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

0708 10 00

Groch ( Pisum sativum )

Podpozycja ta obejmuje wszystkie odmiany grochu z gatunku Pisum sativum, włącznie z grochem pastewnym (Pisum sativum var. arvense).

Nie obejmuje ona wspięgi chińskiej (włączając odmianę czarnooką), który jest fasolą objętą podpozycją 0708 20 00, lub ciecierzycy pospolitej z rodzaju Cicer objętej podpozycją 0708 90 00.

0708 90 00

Pozostałe warzywa strączkowe

Podpozycja ta obejmuje produkty opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0708, akapit pierwszy, pkt (3), (4), (5) i (6).

0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

0709 20 00

Szparagi

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie młode pędy lub „oszczepy” szparagów (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Selery inne niż seler korzeniowy

Podpozycja ta obejmuje selery z odmian „Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.” (selery o liściach unerwionych, selery pałeczkowate lub zimowe) i „Apium graveolens var. secalinium Alef.” (selery liściaste).

0709 59 10

Pieprznik jadalny

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie pieprzniki jadalne (kurki), zazwyczaj w kolorze żółtek jaj, z gatunku Cantharellus cibarius Fries i Cantharellus friesii Quélet. Podobne jadalne odmiany, takie jak lejkówka (Clitocybe aurantiaca) i lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides), czasami wykorzystywane są jako substytuty trufli i objęte podpozycją 0709 59 90.

0709 59 30

Grzyby z rodziny borowikowatych

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie borowiki z gatunku Boletus, a w szczególności pospolitego borowika szlachetnego lub prawdziwka (Boletus edulis).

0709 60 10 do 0709 60 99

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0709, akapit pierwszy, pkt (5).

0709 92 10 i 0709 92 90

Oliwki

Oliwki, z których olej został wyekstrahowany, ale z zawartością substancji tłuszczowych większą niż 8 %, pozostają w tych podpozycjach.

0709 99 10

Warzywa sałatowe inne niż sałata ( Lactuca sativa ) i cykoria ( Cichorium spp.)

Podpozycja ta obejmuje wszystkie odmiany roślin sałatowych, innych niż sałata siewna (Lactuca sativa), cykoria i endywie (Cichorium spp.); obejmuje ona:

1)

roszponkę jadalną;

2)

mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczochy hiszpańskie

Podpozycja ta obejmuje burak boćwinowy, nazywany także boćwiną szerokoogonkową, burakiem szpinakowym, burakiem srebrnym lub liściastym (Beta vulgaris subvar. cicla) i karczochy hiszpańskie (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Kapary

Kapary są to nieotwarte pączki kwiatów kolczastego półkrzewu (Capparis spinosa).

0709 99 90

Pozostałe

Niniejsza podpozycja obejmuje:

1)

ketmię jadalną lub piżmian jadalny (Hibiscus esculentus);

2)

rabarbar;

3)

szczaw zwyczajny (Rumex acetosa);

4)

szczawik (Oxalis crenata);

5)

marka kucmerkę (Sium sisarum);

6)

różne odmiany rzeżuchy: pieprzycę siewną (Lepidium sativum), rukiew wodną (Nasturtium officinale), gorczycznika pospolitego lub barbarkę (Barbarea verna), nasturcję (Tropaeolum majus), itd.;

7)

portulaka pospolitego (Portulaca oleracea);

8)

pietruszkę i trybulę, inne niż pietruszka korzeniowa oraz świerząbek bulwiasty, które objęte są podpozycją 0706 90 90;

9)

bylicę estragon (Artemisia dracunculus) i cząber (Satureja hortensis lub cząber letni i Satureja montana lub cząber zimowy);

10)

majeran ogrodowy (Origanum majorana);

11)

cebule z rodziny Liliaceae z gatunku „Muscari comosum” (pospolicie zwane „lampasciolo”, „dziką cebulą”, „lilas de terre”, „opierzonym hiacyntem”).

Należy zauważyć, że:

a)

korzenie i bulwy z wysoką zawartością skrobi lub inuliny objęte są pozycją 0714;

b)

niektóre rośliny wyłączone są z niniejszej podpozycji, pomimo iż są stosowane w żywieniu człowieka; w szczególności dotyczy to następujących:

1)

tymianku (podpozycje od 0910 99 31 do 0910 99 39);

2)

liście laurowych (podpozycja 0910 99 50);

3)

lebiodki pospolitej lub oregano (Origanum vulgare), szałwi lekarskiej (Salvia officinalis), bazylii pospolitej (Ocimum basilicum), mięty (wszystkich odmian), werbeny (Verbena spp.), ruty zwyczajnej (Ruta graveolens), hyzopu lekarskiego (Hyssopus officinalis), ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis), które objęte są pozycją 1211.

0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

Wyrażenie „zamrożone”, jak zdefiniowano w Notach wyjaśniających do HS do niniejszego działu, trzeci akapit, należy również postrzegać poprzez kryteria określone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 120/75. Analogicznie, zgodnie z interpretacją tych kryteriów przez Trybunał w wyroku w sprawie C-423/09, proces zamrażania musi prowadzić do znacznych i nieodwracalnych zmian, skutkiem czego produkt nie znajduje się już w stanie naturalnym.

Zatem za „zamrożone” uznaje się produkty, które są poddane procesowi zamrożenia i w których w wyniku samego procesu zachodzą pewne nieodwracalne zmiany, w szczególności w strukturze komórkowej, skutkiem czego produkty te nie znajdują się już w stanie naturalnym, nawet po częściowym lub całkowitym rozmrożeniu.

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0711 20 10 i 0711 20 90

Oliwki

Podpozycje te obejmują oliwki, zazwyczaj w zalewie solankowej, które nie zostały jeszcze poddane procesowi usuwania ich gorzkiego smaku. Oliwki uczynione jadalnymi — nawet przez prosty zabieg dłuższego moczenia w solance — są wyłączone z tych podpozycji i klasyfikowane są do podpozycji 2005 70 00.

0711 40 00

Ogórki i korniszony

Podpozycja ta obejmuje ogórki i korniszony, włożone po prostu do dużych pojemników zawierających solankę, która ewentualnie z dodatkiem octu lub kwasu octowego gwarantuje, że są one tymczasowo zakonserwowane podczas transportu i przechowywania, o ile w tym stanie nie nadają się do spożycia. Produkty te zawierają zazwyczaj co najmniej 10 % masy soli.

Przed ostatecznym wykorzystaniem produkty te zazwyczaj są obrabiane w następujący sposób, co czyni je możliwymi do zaklasyfikowania do działu 20.:

częściowe usunięcie soli a następnie przyprawienie (które zazwyczaj polega na dodaniu zalewy aromatycznej na bazie octu),

pasteryzacji przeznaczonej do wsparcia stabilizującego działania soli i octu, po przełożeniu produktów do małych pojemników (puszek, butelek, słoików itp.).

Jednak ogórki i korniszony, nawet zakonserwowane w solance, po poddaniu całkowitej fermentacji mlekowej, objęte są działem 20. Ogórki i korniszony, które poddano całkowitej fermentacji mlekowej, mogą być odróżnione na podstawie występującej w przekroju szklistości całej powierzchni (tj. jest ona nieco przezroczysta).

0711 51 00

Grzyby z rodzaju Agaricus

Grzyby objęte tą podpozycją mogą być konserwowane w stężonym roztworze solankowym, do którego dodano octu lub kwasu octowego.

0711 90 70

Kapary

Kapary objęte tą podpozycją zazwyczaj konserwowane są w beczkach z zalewą solankową.

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

Pozycja ta nie obejmuje substancji, które w ich suchej postaci nie są stosowane jako warzywa, ale stosuje się je głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych (pozycja 1211).

0712 90 30

Pomidory

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 2002 90 11 do 2002 90 99 dotyczące klasyfikacji proszku z pomidorów.

0712 90 90

Pozostałe

Z podpozycji tej wyłączone są suszone liście i korzenie mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), suszony szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) i suszona nasturcja (Tropaeolum majus), które wykorzystywane są do celów medycznych (podpozycja 1211 90 86).

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

Artykuły objęte tą podpozycją, które przeznaczone są do siewu są produktami hodowli roślin i zazwyczaj możliwe są do zidentyfikowania na podstawie ich opakowania (na przykład etykiety na workach wskazujące ich zastosowanie) oraz w oparciu o ich wyższą cenę.

0713 10 10 i 0713 10 90

Groch ( Pisum sativum )

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0708 10 00, uwzględniając istniejące różnice.

0713 20 00

Ciecierzyca (cieciorka)

Ciecierzyce objęte tą podpozycją należą do rodzaju Cicer (głównie Cicer arietinum) zarówno te do siewu, jak i te do spożycia przez ludzi lub karmienia zwierząt.

0713 31 00

Fasola z gatunku Vigna mungo  (L.) Hepper lub Vigna radiata  (L.) Wilczek

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 0713 31.

0713 32 00

Fasolka czerwona mała (Adzuki) ( Phaseolus lub Vigna angularis )

Fasolka Adzuki jest zwykle sprzedawana sucha. Zanim roślina Adzuki osiągnie dojrzałość, ziarenka jej są zielone i zawierają dużo wody. Gdy tylko roślina osiągnie dojrzałość, ziarenka stają się czerwone i suche.

0713 35 00

Fasolnik chiński ( Vigna unguiculata )

Podpozycja ta obejmuje wspięgę chińską (uprzednio Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis), która uważana jest za fasolę z rodzaju Vigna. Nazwy „Dolichos unguiculata” i „Dolichos sinensis” są synonimami, których nie stosuje się już w odniesieniu do fasoli z rodzaju Vigna. W związku z tym poprawna nazwa wspięgi chińskiej brzmi „Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis”.

0713 40 00

Soczewica

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie soczewicę z rodzaju Ervum lub Lens na przykład wiele odmian soczewicy pospolitej (Ervum lens lub Lens esculenta) i wyki soczewicowatej (Ervum ervilia).

0713 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje, z wyjątkiem wspięgi chińskiej objętej podpozycją 0713 35 00 i niklę indyjską (Cajanus cajan) objętej podpozycją 0713 60 00, gatunki należące do rodzaju Dolichos, takie jak wspięga pospolita (Dolichos lablab), kanawalię mieczokształtną (Canavalia ensiformis), Mucuna utilis oraz nasiona guar (Cyamopsis tetragonoloba).

Z tej podpozycji są wyłączone następujące: wyki z gatunków, inne niż Vicia faba (podpozycja 1209 29 45) i nasiona łubinu (Lupinus) (podpozycja 1209 29 50).

0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

Określenie „w postaci granulek” zostało zdefiniowane w uwadze 1 do niniejszej sekcji.

0714 10 00

Maniok (cassava)

Podpozycja ta obejmuje:

1)

bulwiaste korzenie manioku, które występują w dwóch głównych odmianach (Manihot utilissima i Manihot aipi); korzenie układają się jak szprychy w kole; ich masa, w trakcie zbiorów, waha się od 500 g do 3 kg lub więcej;

2)

granulki powstałe ze zbrylonych fragmentów korzeni manioku lub zbrylonej mąki lub mączki z tych korzeni (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0714, akapit drugi).

0714 20 10 i 0714 20 90

Ziemniaki słodkie

Ziemniaki słodkie są bulwami, których miąższ, w zależności od odmiany, jest biały, żółty lub czerwony i wywodzą się od pnących roślin trawiastych, batatów (Ipomea batatas).

0714 90 20

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

Podpozycja ta obejmuje

1)

korzenie maranty, które należą do różnych gatunków warzyw, w zależności od ich pochodzenia: maranta trzcinowata (Maranta arundinacea), maranta indiańska (Maranta indica), krąpiel pierzastodzielna (Tacca pinnatifida), paciorecznik jadalny (Canna edulis);

2)

korzenie salepu pozyskiwane z różnych odmian rośliny z rodzaju Orchis;

3)

martwe korzenie dalii (georginii) i inne martwe bulwowe korzenie kwiatów;

4)

cibora jadalna (Cyperus esculentus), znana również jako „migdał ziemny”.

0714 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje różne odmiany topinamburu (na przykład Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus i Helianthus decapetalus) oraz rdzeń zwany „sago” o dużej zawartości skrobi, pozyskiwany z pni niektórych palm z szerokiej gamy gatunków (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga itp.).

DZIAŁ 8

OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW

Uwagi ogólne

Dział ten obejmuje owoce przeznaczone do celów destylacji w postaci surowej pulpy nawet, jeżeli rozpoczął się naturalny proces fermentacji.

0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

0801 21 00 i 0801 22 00

Orzechy brazylijskie

Są to orzechy z twardą skorupą przypominające kształtem i wielkością cząstki mandarynki; skorupa otacza duże jądro, o przekroju trójkątnym, w brązowej, włóknistej powłoce.

0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

0802 21 00 i 0802 22 00

Orzechy leszczyny ( Corylus spp.)

Podpozycje te obejmują orzechy laskowe (owoce Corylus avellana), tureckie orzechy laskowe (owoce Corylus colurna) i orzechy leszczyny olbrzymiej (owoce Corylus maxima).

0802 41 00 i 0802 42 00

Kasztany ( Castanea spp.)

Podpozycje te obejmują wyłącznie jadalne słodkie kasztany z rodzaju Castanea; zatem nie obejmują one kasztanów wodnych lub kotewki orzech wodny (owoce Trapa natans), które objęte są podpozycją 0802 90 85 lub kasztanów z kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), objętych pozycją 2308.

0802 51 00 i 0802 52 00

Pistacje

Pistacje są owocami drzewa pistacjowego (Pistacia vera), które głównie są uprawiane na Sycylii, w Grecji i na Środkowym Wschodzie.

Orzech pistacjowy jest rozmiaru małej oliwki i posiada miękką, cienką i zazwyczaj wilgotną łupinę, koloru czerwonobrązowego o bardzo szorstkiej powierzchni, delikatnie aromatyczny a jasna, drewnopodobna, dwuelementowa skorupka zawiera wydłużone jądro o czerwono-brązowej skórce, które jest jasnozielone w środku i wydziela przyjemny, łagodny zapach.

0802 90 50

Orzechy sosny

Podpozycja ta obejmuje jądra pinii (owoce Pinus pinea), nawet zawarte w szyszce.

0802 90 85

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje nasiona limby (owoce Pinus cembra), nawet zawarte w szyszce.

0803

Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

0803 10 10

Świeże

Plantany mogą osiągać 50 cm długości, są dłuższe i mają bardziej kanciasty przekrój niż banany objęte podpozycją 0803 90 10. Skrobia zawarta w plantanach różni się od tej zawartej w stołowych bananach tym, że nie staje się słodka w trakcie dojrzewania. Plantany nie posiadają charakterystycznego zapachu. Nie nadają się do jedzenia na surowo. Zazwyczaj zbierane są zielone i zjadane po poddaniu obróbce cieplnej.

0804

Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

0804 40 00

Awokado

Gruszki awokado lub awokado są to owoce drzewa awokado (Persea americana Mill.); są to owoce pestkowe, w zależności od odmiany, często zupełnie duże, kuliste, w kształcie gruszki lub przypominające retortę o długiej szyjce, zawierające często dużą pestkę. Skórka jest koloru ciemnozielonego, karmazynowego, purpurowego lub żółtego. Jędrny miąższ pod skórką jest koloru zielonkawobiałego, w przypadku owoców dojrzałych, jaśniejszy w pobliżu pestki.

0804 50 00

Guawa, mango i smaczelina

Guawy są to owoce drzewa guawa (Psidium guayava L.); guawy są jagodami, których miąższ jest różnego koloru (białawy, różowy, kremowy, czerwonawy lub zielony) i które zawierają wiele drobnych ziarenek.

Mango są to owoce drzewa mango indyjskiego (Mangifera indica); są one owocami pestkowymi z twardą pestką ze zwisającymi włóknami. Istnieje kilka odmian mango, różniących się masą (od 150 g do 1 kg), słodkością i smakiem (niektóre w smaku przypominają nieznacznie terpentynę).

Smaczelina (mangostan) są to owoce drzewa mangostan (Garcinia mangostana). Owoce te są jagodami w kolorze purpurowobrązowym, w przypadku owoców dojrzałych, o grubej owocni, zawierającej kilka nasion otoczonych białą, gąbczastą osłonką, która jest słodka i posiada szczególnie delikatny smak.

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

0805 10 20

Pomarańcze słodkie, świeże

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie pomarańcze z gatunku Citrus sinensis.

Obejmuje on pomarańcze krwiste i półkrwiste.

Pomarańcze krwiste są to pomarańcze, których skórka (często więcej jak połowa jej powierzchni), miąższ i sok mają zabarwienie wynikające z obecności karotenu. W przypadku pomarańczy półkrwistych zabarwienie jest zazwyczaj mniej wyraźne i ogranicza się do miąższu i soku.

Pomarańcze krwiste obejmują: „Blood ovals”, „sanguinas redondas”, „Navels sanguinas”, „Sanguinelli”, „Doubles fines”, „Washington sanguines” lub „improved doubles fines”, lub „large sanguines” i „Portuguese”.

0805 10 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje pomarańcze gorzkie (Seville oranges), owoce z gatunku Citrus aurantium. Są one wykorzystywane głównie na przetwory.

0805 20 30

Monrealesy i satsuma

Satsumas (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) są wczesną odmianą mandarynek. Ich owoce są duże, w kolorze żółtopomarańczowym, soczyste, niekwaśne i nie zawierają pestek.

0805 20 50

Mandarynki i wilkingi

Mandarynki (Citrus nobilis Lour. lub Citrus reticulata Blanco) odróżniają się od zwykłych pomarańczy mniejszym rozmiarem, płaskim kształtem, łatwością w obieraniu, wyraźniejszym podziałem owocu na segmenty, a także słodszym smakiem i intensywniejszym zapachem.

Wilkingi są hybrydą odmiany (uprawa) mandarynki o liściach wierzbowatych i mandarynki Temple (mandarynka królewska) (będącej hybrydą mandarynki i gorzkiej pomarańczy). Przypominają one mandarynki, ale są większe i spiczaste z jednego końca.

0805 20 70

Tangeryny

Podpozycja ta obejmuje tangeryny (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

tangele, hybrydy tangeryny i grejpfruta, włącznie z pomelo;

2)

ortaniki, hybrydy pomarańczy i tangeryny;

3)

klementynki, hybrydy pomarańczy i mandarynki;

4)

tangory.

0805 40 00

Grejpfruty, włącznie z pomelo

Podpozycja ta obejmuje owoce z gatunku Citrus grandis i Citrus paradisi. Owoce te mają jasno żółtawą skórkę i zazwyczaj są większe niż pomarańcze, są w kształcie kuli, czasami nieznacznie spłaszczonej, o miąższu żółtym lub różowawym i kwaśnym smaku.

0805 50 90

Limony ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )

Podpozycja ta obejmuje wszystkie odmiany z gatunku Citrus aurantifolia i Citrus latifolia.

Limony są małymi owocami, prawie okrągłymi lub owalnymi, z cienką, zieloną lub zielonożółtą, przylegającą skórką. Soczysty miąższ jest koloru zielonego i jest bardzo kwaśny.

0805 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

cedraty (Citrus medica), podobne do dużych cytryn z bardzo grubą skórką, o guzowatej powierzchni; miąższ ich jest bardzo aromatyczny, kwaskowaty, a kandyzowana skórka jest często stosowana do ciast i wyrobów cukierniczych;

2)

kumkwaty (Fortunella japonica, Fortunella hindsii i Fortunella margarita), owoce wielkości dużej oliwki, okrągłe lub podłużne, bez spłaszczeń na końcach, z gładką skórką, z małą ilością miąższu o lekko kwaskowatym smaku; ich skórka jest słodka i je się ją na surowo lub w postaci puree; są one także czasami wykorzystywane do produkcji wyrobów cukierniczych;

3)

chinoty (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4)

bergamoty (Citrus aurantium var. bergamia), z gatunku pomarańcz, blado żółte i w kształcie gruszki, lekko kwaskowate w smaku, wykorzystywane głównie do produkcji olejków eterycznych;

5)

oroblanco lub sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), krzyżówka niekwaśnego pomelo z białym grejpfrutem, o grubej skórce koloru jasnozielonego lub złotego; jest on nieznacznie większy od grejpfruta, lecz zawiera mniej pestek i jest słodszy w smaku.

0806

Winogrona, świeże lub suszone

0806 10 10

Winogrona stołowe

Winogrona stołowe zazwyczaj różnią się od winogron winnych, zarówno wyglądem jak i sposobem pakowania. Podczas gdy winogrona stołowe są najczęściej przedstawiane w skrzynkach, kartonach, tackach, klatkach lub małych zamkniętych koszykach, to winogrona winne są przedstawiane zarówno w dużych koszach, jak i otwartych skrzyniach lub kadziach, w których owoce są ciasno upakowane, zmiażdżone albo na pół sprasowane.

0806 20 10

Koryntki

Koryntki są suszonym produktem otrzymywanym z winogron odmian (uprawianych) Korinthiaki N. (czarne koryntki) (Vitis vinifera L.). Są one małe, okrągłe, bez szypułek i praktycznie bez pestek, koloru ciemnofioletowego, przechodzącego w czarny i są bardzo słodkie.

0806 20 30

Sułtanki

Sułtanki są suszonym produktem otrzymywanym z winogron odmian (uprawianych) Soultanina B. (lub Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Są one bezpestkowe, średniej wielkości, koloru złotego, przechodzącego w brązowy oraz słodkie.

0806 20 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje wszystkie suszone winogrona inne niż koryntki i sułtanki.

Suszone winogrona muskat są suszonym produktem otrzymywanym z winogron odmian (uprawianych) Moschato Alexandreias B. (lub Muscatel bądź Malaga) (Vitis vinifera L.). Zawierają one pestki.

0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

0807 11 00

Arbuzy

Arbuzy są owocami z gatunku Citrullus vulgaris Schrad. Osiągają masę do 20 kg. Ich miąższ nie jest bardzo słodki, jest wodnisty, zazwyczaj koloru jasnoczerwonego i zawiera czarne pestki.

0807 19 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje owoce z gatunku Cucumis melo, w którym występuje kilka odmian, w szczególności musk melon (odmiana sieciowata) (var. reticulatus Naud.) z posiatkowaną skórką, melon cukrowy (var. saccharus Naud.), także posiadający posiatkowaną skórkę, melon kantalupa zimowy (var. cantalupensis Naud.) z zaznaczonymi żebrami na skórce, melon zimowy (var. inodorus Naud.) i melon o gładkiej skórce. Owoce są zwykle duże, kuliste lub jajowate, o skórce zarówno gładkiej jak i szorstkiej; miąższ jest jędrny i soczysty, żółtawopomarańczowy lub biały, i słodki w smaku. Środek owocu, który ma więcej włókienek i jest pusty, zawiera dużą ilość płaskich, owalnych pestek, które błyszczą i są żółtawobiałe.

0807 20 00

Papaje

Papaje (Carica papaya), znane także jako melonowce, są wydłużonymi lub okrągłymi owocami, zarówno gładkie jak i lekko użebrowane, żółtawozielone lub pomarańczowe jako owoc dojrzały, których masa waha się od kilkuset gramów do kilku kilogramów. Miąższ, o konsystencji podobnej do melona, żółty przechodzący w pomarańczowy, słodki i o różnym stopniu natężenia zapachu zawiera w sobie wydrążenie z dużą ilością okrągłych, czarnych pestek osadzonych w miąższu.

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

0808 10 10

Jabłka na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia

Podpozycja ta obejmuje jabłka, które z powodu ich wyglądu i cech charakterystycznych (owoce niskiej jakości i niesortowane, zazwyczaj mniejsze niż owoce deserowe, o kwaśnym lub niemiłym zapachu, mało wartościowe itp.), mogą być jedynie stosowane do produkcji napojów, fermentowanych lub nie. Muszą być one dostarczane luzem, bez przekładek, w ich środkach transportu (na przykład wagonach kolejowych, dużych kontenerach, ciężarówkach lub lichtugach).

0808 30 10

Gruszki na perry, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0808 10 10, uwzględniając istniejące różnice.

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

0809 21 00 i 0809 29 00

Wiśnie i czereśnie

Podpozycje te obejmują wszystkie odmiany wiśni i czereśni, włącznie z dzikimi wiśniami, a w szczególności wiśnię pospolitą (owoce Prunus cerasus), wiśnię szklankę (owoce Prunus cerasus var. austera), czereśnie (owoce Prunus avium var. juliana) i czereśnie wczesne (owoce Prunus avium var. duracina) oraz czereśnie ptasie (owoce Prunus avium lub Cerasus avium).

0809 30 10 i 0809 30 90

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami

Nektaryny, w odróżnieniu od brzoskwiń, posiadają skórkę gładką.

0809 40 90

Owoce tarniny

Tarnina jest owocem dzikiej śliwy lub śliwy tarniny (Prunus spinosa).

0810

Pozostałe owoce, świeże

0810 20 10

Maliny

Podpozycja ta obejmuje owoce Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis i Rubus strigosus. Niektóre odmiany posiadają owoce czerwone a inne białe.

0810 30 10

Porzeczki czarne

Niniejsza podpozycja obejmuje kuliste owoce Ribes nigrum L.

0810 30 30

Porzeczki czerwone

Niniejsza podpozycja obejmuje owoce Ribes rubrum L.

0810 40 10

Borówki brusznice lub borówki czerwone (owoce z gatunku Vaccinium vitis-idaea )

Owoce są koloru czerwonego lub różowego.

0810 40 30

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

Owoce są koloru niebieskawoczarnego.

0810 50 00

Owoce kiwi

Podpozycja ta obejmuje owoce kiwi z gatunku Actinidia chinensis Planch. lub Actinidia deliciosa.

Owoce te, rozmiaru jajka, są soczyste, o smaku gorzkosłodkim i posiadają skórkę z meszkiem w kolorze zielonobrązowym.

0810 90 20

Tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya

Tamaryndy (owoce Tamarindus indica i Tamarindus officinalis) w postaci, w jakiej są zwykle przedstawiane w handlu międzynarodowym (w strąkach lub w postaci pulpy niezawierającej dodanego cukru ani innych substancji i które nie zostały inaczej obrobione), są klasyfikowane do podpozycji 0813 40 65.

Owoce chlebowca, są to owoce Artocarpus heterophylla i Artocarpus integrifolia. Liczi są owocami Litchi chinensis. Śliwy sączyńca są owocami Achras sapota.

Podpozycja ta obejmuje owoce męczennicy lub granadilli, lub pasiflora (na przykład „marakuja”), takie jak następujące gatunki: granadilla purpurowa (Passiflora edulis), granadilla olbrzymia (Passiflora quadrangularis) oraz granadilla słodka (Passiflora ligularis).

0810 90 75

Pozostałe

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0810, akapit drugi, pkt (8) (z wyjątkiem liczi i śliw sączyńca), podpozycje te obejmuje:

1)

owoce chróściny jagodnej (owoc Arbutus unedo);

2)

berberys zwyczajny (owoc Berberis vulgaris);

3)

owoce rokitnika zwyczajnego (owoc Hippophäe rhamnoides);

4)

jarzębiny (lub jabłka jarzębiny) lub jagody jarzębu domowego (na przykład owoc (Sorbus domestica i Sorbus aria);

5)

owoce flaszowca peruwiańskiego (owoc Annona cherimola (czerimoja) i Annona reticulata (flaszowiec siatkowaty);

6)

różne gatunki miechunek z rodzaju Physalis lub garliczki (owoc Physalis alkekengi lub Physalis pubescens);

7)

owoce flacourtia lub śliwki madagarskiej, lub śliwki gubernatorskiej (Flacourtia cataphracta i Idesia polycarpa);

8)

nieszpułki (owoc Mespilus germanica) oraz miszpelnik japoński lub groniweł japoński, lub eriobotria japońska (owoc Eriobotrya japonica);

9)

owoce różnych gatunków z rodziny Sapotaceae, na przykład sączyniec (owoc Lucuma mammosa), ale z wyłączeniem śliw sączynica, które objęte są podpozycją 0810 90 20;

10)

jadalne gatunki z rodzaju Actinidia, inne niż owoc kiwi (Actinidia chinensis Planch. lub Actinidia deliciosa), objęty podpozycją 0810 50 00;

11)

owoce różnych gatunków z rodziny Sapindaceae, na przykład rambutany (owoc Nephelium lappaceum) i pulasany (owoc Nephelium mutabile), ale z wyłączeniem liczi (śliwki chińskie) (owoc Litchi chinensis), które objęte są podpozycją 0810 90 20.

0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

Wyrażenie „zamrożone”, jak zdefiniowano w Uwagach ogólnych w Notach wyjaśniających do HS do niniejszego działu, akapit drugi, należy również postrzegać poprzez kryteria określone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 120/75. Analogicznie, zgodnie z interpretacją tych kryteriów przez Trybunał w wyroku w sprawie C-423/09, proces zamrażania musi prowadzić do znacznych i nieodwracalnych zmian, skutkiem czego produkt nie znajduje się już w stanie naturalnym.

Zatem za „zamrożone” uznaje się produkty, które są poddane procesowi zamrożenia i w których w wyniku samego procesu zachodzą pewne nieodwracalne zmiany, w szczególności w strukturze komórkowej, skutkiem czego produkty te nie znajdują się już w stanie naturalnym, nawet po częściowym lub całkowitym rozmrożeniu.

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu odnosząca się do podpozycji dotyczących zawartości cukru.

0811 20 31

Maliny

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0810 20 10.

0811 20 39

Porzeczki czarne

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0810 30 10.

0811 20 51

Porzeczki czerwone

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0810 30 30.

DZIAŁ 9

KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

Uwagi ogólne

Klasyfikacja przypraw, które zostały zmieszane razem lub do których dodano inne substancje, jest określona w uwadze 1 do tego działu.

Zgodnie z tą uwagą mieszaniny przypraw z innymi substancjami, nieposiadającymi zasadniczego charakteru przypraw, są wyłączone z tego działu. Są one objęte pozycją 2103, jeżeli stanowią mieszaninę przypraw lub mieszaninę przypraw korzennych. W przypadku mieszanin wykorzystywanych bezpośrednio do aromatyzowania napojów lub przygotowywania ekstraktów przeznaczonych do produkcji napojów, składających się z przypraw lub roślin, części roślin, nasion, owoców lub orzechów (całych, w plasterkach, pokruszonych lub sproszkowanych) lub gatunków objętych innymi działami (działy 7, 11, 12 itp.), zob. Uwagi ogólne w Notach wyjaśniających do HS do niniejszego działu, akapit szósty i siódmy.

Resztki i odpady przypraw, które w sposób nieunikniony powstają podczas zbiorów oraz późniejszej obróbki (na przykład sortowania lub suszenia) lub podczas przechowywania, lub transportu klasyfikowane są jako „nierozgniatany ani niemielony”, z wyjątkiem, gdzie produkt jest identyfikowalny (na przykład z powodu jego homogenicznego składu) jako produkt, który został poddany zamierzonemu procesowi rozgniatania.

Wyrażenie „rozgniatany lub mielony” stosowane w niektórych pozycjach niniejszego działu nie obejmuje produktów pociętych na kawałki.

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

0901 11 00 i 0901 12 00

Kawa, niepalona

Podpozycje te obejmują wszystkie odmiany kawy niepalonej, nawet pozbawionej kofeiny (włączając ziarna lub ich fragmenty powstałe podczas sortowania, przesiewania itp.) także, jeżeli przeznaczone są do wykorzystania, innego niż do spożycia przez ludzi (na przykład do ekstrakcji kofeiny).

0901 11 00

Niepozbawiona kofeiny

Podpozycja ta obejmuje kawę niepaloną, pod warunkiem że nie przeszła ona żadnego procesu mającego na celu ekstrakcję kofeiny.

0901 12 00

Bezkofeinowa

Niniejsza podpozycja obejmuje kawę niepaloną, która została poddana procesowi ekstrakcji kofeiny. Zazwyczaj kawa poddana takiej obróbce zawiera nie więcej niż 0,2 % masy kofeiny, w przeliczeniu na suchą masę.

0901 21 00 i 0901 22 00

Kawa, palona

Podpozycje te obejmują kawę wymienioną w Notach wyjaśniających do podpozycji 0901 11 00 i 0901 12 00, która została poddana procesowi palenia, nawet mytą, mieloną lub skoncentrowaną.

0901 21 00

Niepozbawiona kofeiny

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0901 11 00, uwzględniając istniejące różnice.

0901 22 00

Bezkofeinowa

Zastosowanie mają Noty wyjaśniające do podpozycji 0901 12 00, uwzględniając istniejące różnice.

0901 90 10

Łupinki i łuski kawy

Łupinki są to łuski otaczające zwykle dwa ziarna znajdujące się wewnątrz owocu (jagody).

Skórka jest wewnętrzną lub „pergaminową” skórką otaczającą każde ziarno, usuwaną w trakcie prażenia (palenia).

0901 90 90

Substytuty kawy zawierające kawę naturalną

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0901, akapit pierwszy, pkt (5). Mieszaniny te mogą być mielone lub niemielone, lub nawet prasowane.

0904

Pieprz z rodzaju Piper ; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta , suszone lub rozgniatane, lub mielone

0904 11 00

Nierozgniatany ani niemielony

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0904, pkt (1). Należy zauważyć, że pokruszone ziarenka pieprzu i fragmenty pieprzu w dalszym ciągu klasyfikowane są do tej podpozycji, pod warunkiem że oczywiście nie są one wynikiem zamierzonego procesu mielenia lub rozgniatania. Odnosi się to także do kurzu z przypraw lub do ich zmiotek składających się z zanieczyszczonego pieprzu.

Podpozycja ta obejmuje ziarenka zielonego pieprzu zakonserwowane w roztworze octu lub w solance nawet z dodatkiem małej ilości kwasu cytrynowego.

0904 21 10 do 0904 22 00

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta

Podpozycje te obejmują produkty opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0904, pkt (2), kiedy są wysuszone lub rozgniecione, lub zmielone.

0904 21 10

Słodka papryka ( Capsicum annuum )

Papryka objęta niniejszą podpozycją (Capsicum annuum) ma stosunkowo duży rozmiar i słodki (niepiekący) smak. Może mieć różne kolory. Niniejsza podpozycja obejmuje tylko suszoną paprykę, całą lub w kawałkach, ale nie obejmuje ani rozgniatanej, ani mielonej.

0906

Cynamon i kwiaty cynamonowca

0906 11 00 i 0906 19 00

Nierozgniatane ani niemielone

Podpozycje te obejmują, na przykład:

1)

pałeczki składające się z pasków kory zwiniętych jedna w drugą, osiągające długość do 110 cm;

2)

kawałki powstałe z pocięcia pałeczek cynamonu na odcinki o określonej długości (na przykład od 5 do 10 cm);

3)

kawałki kory różnej długości i szerokości, takie jak „rurki” (fragmenty i odpadki powstałe z cięcia pałeczek cynamonu na standardową długość), „piórka” i „wiórki” (małe kawałki kory cynamonu uzyskane po zdjęciu kory i stosowane w szczególności podczas produkcji olejku cynamonowego).

0906 11 00

Cynamon ( Cinnamomum zeylanicum Blume )

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 0906 11.

0907

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

Podpozycja ta obejmuje także rozgniatane lub mielone goździki.

0908

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony

0908 11 00

Nierozgniatana ani niemielona

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0908, pkt (a).

Podpozycja ta obejmuje gałkę muszkatołową, która jest nasieniem muszkatołowca (Myristica fragrans).

Podpozycja ta obejmuje również całe gałki muszkatołowe, stosowane do przemysłowego otrzymywania olejku eterycznego lub rezinoidów, które często poddane są działaniu wody wapiennej, chroniącej gałki przed insektami oraz gałkę muszkatołową niższej jakości na przykład uschniętą lub która została połamana podczas zbiorów i która jest sprzedawana napisem „odpady”, „PRZ” (połamany, robaczywy, zbutwiały) lub „niepełnowartościowy”.

0908 21 00 i 0908 22 00

Kwiat muszkatołowy

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0908, pkt (b).

0908 31 00 i 0908 32 00

Kardamony

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0908, pkt (c), pkt od 1 do 4.

0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

0909 21 00 i 0909 22 00

Nasiona kolendry

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0909, akapity pierwszy i trzeci.

Nasiona kolendry są kuliste koloru jasnożółtobrązowego. Mają smak słodki i delikatnie cierpki.

0909 31 00 i 0909 32 00

Nasiona kminu rzymskiego

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0909, akapity pierwszy i trzeci.

Nasiona kminu rzymskiego są jajowate i prążkowane.

0909 61 00 i 0909 62 00

Nasiona anyżku, badianu, kminku lub kopru; jagody jałowca

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0909.

Nasiona kminku są owalne, wydłużone i prążkowane.

0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

0910 11 00 i 0910 12 00

Imbir

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0910, pkt (a).

Podpozycje te obejmują kłącza imbiru (Amomum zingiber L.), które mogą być przedstawiane świeże, suszone lub rozgniatane. Podpozycje te obejmują „szary” (znany jako nazwą „czarny” imbir) imbir (nieskrobany) i „biały” imbir (skrobany).

0910 20 10 i 0910 20 90

Szafran

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0910, pkt (b).

0910 30 00

Kurkuma

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0910, pkt (c).

Kurkuma zaokrąglona, będąca w obrocie handlowym pochodzi z głównego kłącza, które jest duże i zaokrąglone, podczas gdy kurkuma podłużna pochodzi z bocznych odrostów kłącza, które są owalne lub cylindryczne.

0910 91 05 do 0910 91 90

Mieszanki wymienione w uwadze 1 b) do niniejszego działu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0910, pkt (e) i (g).

0910 91 05

Curry

Proszki curry opisane są w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 0910, pkt (e); dodatek małych ilości innych substancji (soli, nasion gorczycy, mączki z roślin strączkowych) nie wpływa na zmianę klasyfikacji tych mieszanek.

0910 99 31 do 0910 99 39

Tymianek

Podpozycje te obejmują wiele gatunków tymianku (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. lub macierzanka piaskowa), nawet suszonego.

0910 99 31

Macierzanka piaskowa ( Thymus serpyllum L.)

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie tymianek z gatunku Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Pozostały

Podpozycja ta obejmuje zerwane i suszone liście i kwiaty tymianku z gatunku Thymus vulgaris i Thymus zygis.

0910 99 50

Liście laurowe

Podpozycja ta obejmuje liście wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis), nawet suszone.

0910 99 91 i 0910 99 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują koper ogrodowy (Anethum graveolens), Kani i „pieprz murzyński” otrzymywany z owoców Xylopia aethiopica.

Jednak, mimo że powszechnie stosowane są jako przyprawy, następujące nie są klasyfikowane do tych podpozycji:

a)

nasiona gorczycy (pozycja 1207);

b)

wszystkie odmiany kłączy galanga (pozycja 1211);

c)

produkt nazywany „fałszywym szafranem” lub „saflorem”, którego kolor jest bardziej czerwony niż szafranu prawdziwego i który składa się z kwiatów safloru zwanego krokoszem balwierskim — Carthamus tinctorius lub Carthamus oxyacantha, lub Carthamus palaestinus (pozycja 1404).

Wiele roślin przyprawowych, które, ściśle mówiąc, nie są przyprawami, są także wyłączone z tego działu i klasyfikowane są, w szczególności, do działu 7 i 12 (zob. Noty wyjaśniające do tych działów).

DZIAŁ 10

ZBOŻA

Uwagi ogólne

Suszone kłosy zbóż (na przykład kukurydzy), które zostały wybielone, farbowane, impregnowane lub poddane innej obróbce w celach zdobniczych, klasyfikowane są do podpozycji 0604 90 99.

Zboża są klasyfikowane w tym dziale, mimo że zostały poddane obróbce cieplnej dla celów przechowywania, która mogła spowodować wstępną żelatynizację, a czasami pękanie ziarna. Częściowa żelatynizacja (wstępna żelatynizacja) zachodzi w trakcie procesu suszenia i dotyczy jedynie niewielkiej ilości ziaren. Ta transformacja skrobi nie jest celem obróbki cieplnej, a jedynie jej efektem ubocznym. Obróbki tej nie uważa się za „jakąkolwiek inną obróbkę” w rozumieniu uwagi 1 B) do działu 10.

1001

Pszenica i meslin

1001 11 00 i 1001 19 00

Pszenica durum

Zob. uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1001, akapit pierwszy, pkt (2).

1001 91 20

Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin

Nasiona są selekcjonowane i zazwyczaj mogą być rozróżnione przez ich opakowanie (na przykład w workach z etykietami wskazującymi ich przeznaczenie) i wyższą cenę.

Nasiona te mogą być poddane po wysianiu zabiegom mającym na celu jego ochronę przed szkodnikami lub ptakami.

1003

Jęczmień

1003 10 00

Nasiona

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1001 91 20.

1006

Ryż

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

1008

Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

1008 60 00

Pszenżyto

Pszenżyto jest hybrydą powstałą ze skrzyżowania pszenicy z żytem. Ziarno jest zazwyczaj większe i bardziej wydłużone niż ziarno żyta, a często większe i bardziej wydłużone niż ziarno pszenicy; zewnętrzna warstwa ziarna jest pomarszczona.

DZIAŁ 11

PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

Uwaga dodatkowa 2

Co się tyczy orzecha kokosowego, uwagę dodatkową 2 do niniejszego działu stosuje się wyłącznie do mąki, mączki i proszku z orzecha kokosowego. Rozdrobniony, suszony orzech kokosowy klasyfikowany jest do podpozycji 0801 11 00 i nie wchodzi on w zakres pozycji 1106, nawet jeżeli spełnia on kryteria określone w pkt b) uwagi dodatkowej 2 do niniejszego działu.

Rozdrobniony, suszony orzech kokosowy przedstawiany jest w plasterkach, małych fragmentach lub cienkich paskach. Mąka, mączka i proszek z orzecha kokosowego składają się z drobnych cząstek.

 

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

Zob. uwaga 2 do niniejszego działu.

Mąki objęte niniejszą pozycją mogą zawierać niewielkie ilości soli (zazwyczaj nie więcej niż 0,5 %), jak również niewielkie ilości amylazy, zmielonych zarodków i palonego słodu.

1102

Mąka ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin

Zob. uwaga 2 do niniejszego działu.

Mąki objęte niniejszą pozycją mogą zawierać niewielkie ilości soli (zazwyczaj nie więcej niż 0,5 %), jak również niewielkie ilości amylazy, zmielonych zarodków i palonego słodu.

1102 20 10 i 1102 20 90

Mąka kukurydziana

Do określenia zawartości tłuszczu, mają być stosowane metody analityczne podane w załączniku III, część H do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1) w zgodności z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1748/85 (Dz.U. L 167 z 27.6.1985, s. 26).

Podpozycje te obejmują również mąkę kukurydzianą określaną jako „mąka typu masa” (ang. „masa flour”), która otrzymywana jest metodą „nikstamalizacji”, polegającą na gotowaniu i moczeniu ziaren kukurydzy w roztworze wodorotlenku wapnia, a następnie ich suszeniu i mieleniu.

Wszelka dodatkowa obróbka, taka jak prażenie, powinna jednak prowadzić do wyłączenia takiego produktu z pozycji 1102 (zazwyczaj dział 19).

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

1103 11 10 do 1103 19 90

Kasze i mączki

1)

Zob. uwagi 2 i 3 do niniejszego działu.

2)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1103, pierwszych sześć akapitów.

3)

Produkty, które nie spełniają kryterium analizy sitowej określonej uwagą 3 do tego działu, klasyfikowane są do pozycji 1104.

Produkty, które spełniają kryterium analizy sitowej określonej uwagą 3 do tego działu, ale które po perełkowaniu mają postać zaokrąglonych fragmentów ziaren, objęte są jedną z podpozycji pozycji 1104, obejmującej ziarna perełkowane.

1103 13 10 i 1103 13 90

Z kukurydzy

Do wyznaczenia zawartości tłuszczu, patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 1102 20 10 i 1102 20 90.

Podpozycje te obejmują również kaszę i mączkę z kukurydzy określane jako „mąka typu masa” (ang. „masa flour”), otrzymywane metodą „nikstamalizacji”, polegającą na gotowaniu i moczeniu ziaren kukurydzy w roztworze wodorotlenku wapnia, a następnie ich suszeniu i mieleniu.

Wszelka dodatkowa obróbka, taka jak prażenie, powinna jednak prowadzić do wyłączenia takiego produktu z pozycji 1103 (zazwyczaj dział 19).

1103 20 25 do 1103 20 90

Granulki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1103, ostatni akapit.

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006 ; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

Ziarno płatkowane objęte podpozycjami 1104 12 90, 1104 19 69 i 1104 19 91 jest ziarnem, które zostało obłuszczone i zmiażdżone.

1104 22 40 do 1104 29 89

Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1104, akapit drugi, pkt od (2) do (5).

1104 22 50

Perełkowane

Poza ziarnem perełkowanym, o którym mowa w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1104, akapit drugi, pkt (4), niniejsza podpozycja obejmuje fragmenty ziarna, które, po procesie perełkowania, występują w postaci okrągłych granulek.

1104 22 95

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty otrzymane z fragmentaryzacji nieobłuskanego ziarna zbóż, które nie spełniają kryterium analizy sitowej określonej w uwadze 3 do tego działu.

1104 23 40

Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane; perełkowane

Definicja określenia „perełkowane” — zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1104 22 50.

1104 23 98

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1104 22 95.

Pokruszone ziarna kukurydzy, odzyskiwane w procesie przesiewania oczyszczonego, nieobłuskanego ziarna kukurydzy, i spełniające kryteria ustanowione w uwadze 2 A) do tego działu, klasyfikowane są do tej podpozycji jako ziarno „obrobione wyłącznie przez śrutowanie”.

1104 29 05

Perełkowane

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1104 22 50.

1104 29 08

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1104 22 95.

1104 29 30

Perełkowane

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1104 22 50.

1104 29 51 do 1104 29 59

Obrobione wyłącznie przez śrutowanie

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1104 22 95.

1104 30 10 i 1104 30 90

Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1104, akapit drugi, pkt (6).

1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 , z sago lub korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714 , lub z produktów objętych działem 8

Określenia „mąka”, „mączka” i „proszek” zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 do tego działu.

Produkty przedstawiane w postaci pasty są wyłączone z tej pozycji.

1107

Słód, nawet palony

1107 10 11 do 1107 10 99

Niepalony

Wszystkie rodzaje słodu, posiadające siłę diastatyczną (aktywność amylolityczna) niezbędną do scukrzania skrobi ziarna, objęte są niniejszymi podpozycjami. Taki słód obejmuje słód zielony, słód napowietrzony i słód suszony; ten ostatni często jest dzielony się w handlu na słód jasny (typ pilzneński) i słód ciemny (typ monachijski).

Podpozycje te obejmują również słód zielony stosowany do spożycia przez ludzi i spożywany w ten sam sposób jak kiełki warzyw, będący ziarnem zbóż, które rozpoczęło kiełkowanie, ale nie zostało jeszcze wysuszone.

Cały słód objęty tymi podpozycjami charakteryzuje się mączystym, białym, kruchym zarodkiem. Jednak w przypadku słodu ciemnego (typu monachijskiego) barwa zarodka w ok. 10 % ziaren zmienia się od żółtej do brązowej. Zarodki mają konsystencję suchą i kruchą. W wyniku mielenia powstaje delikatna, miękka mączka.

1107 20 00

Palony

Podpozycja ta obejmuje wszystkie rodzaje słodu, w których siła diastatyczna została zredukowana lub całkowicie zanikła w wyniku palenia i który w konsekwencji podczas warzenia pełni jedynie funkcję dodatku do słodu niepalonego w celu nadania piwu szczególnego koloru i smaku.

Kolor ziaren owocu w takim słodzie zmienia się w zależności od typu od brudno-białego do czarnego.

Podpozycja ta obejmuje:

1)

słód palony, który był palony bez wcześniejszego scukrzania lub po częściowym scukrzaniu, w zależności od stopnia wilgotności użytego słodu jasnego. Słód ten posiada błyszczącą zewnętrzną powierzchnię a jego endosperma jest czarna i nie jest szklista;

2)

słód karmelizowany, w którym cukier powstały w procesie wcześniejszego scukrzania uległ karmelizacji. Kolor tego słodu jest od matowożółtego do jasnobrązowego; endosperma, w co najmniej 90 % ziaren, jest szklista na powierzchni i o kolorze od brudnobiałego do ciemnobrązowego. Siła diastatyczna jest w pewnym stopniu ciągle obecna w bardzo bladym skarmelizowanym słodzie. Może wystąpić do 10 % ziaren nieskarmelizowanych.

DZIAŁ 12

NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA

1201

Nasiona soi, nawet łamane

Nasiona soi (nasiona Glycine max), mają różną barwę, są brązowe, zielone i czarne. Nie zawierają one prawie wcale skrobi, ale są zasobne w białko i olej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na klasyfikację taryfową niektórych ziaren sprzedawanych jako „zielone ziarno sojowe” lub „ziarno zielone”. Często nie jest to ziarno soi, ale fasola klasyfikowana do pozycji 0713.

1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane

Orzeszki ziemne, nasiona Arachis hypogaea, o wysokiej zawartości oleju jadalnego.

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

1205 10 10 i 1205 10 90

Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego

Zob. uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1205.

1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

1206 00 91

Wyłuskane; w łusce w paski szaro-białe

Nasiona słonecznika objęte tą podpozycją są zazwyczaj przeznaczone do produkcji wyrobów cukierniczych, jako pokarm dla ptaków lub do bezpośredniego spożycia. Zazwyczaj ich długość jest tylko połową długości łuski, która może przekraczać 2 cm. Zwykle zawartość oleju w tym ziarnie wynosi w przybliżeniu od 30 do 35 % masy.

1206 00 99

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje nasiona słonecznika do produkcji oleju przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Są one zwykle dostarczane w łusce, o jednolicie czarnym kolorze. Zazwyczaj długość ziarna i długość łuski jest prawie identyczna. Zwykle zawartość oleju w tym ziarnie wynosi w przybliżeniu od 40 do 45 % masy.

1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane

1207 40 10 i 1207 40 90

Nasiona sezamu

Podpozycje te obejmują nasiona sezamu indyjskiego Sesamum indicum.

1207 50 10 i 1207 50 90

Nasiona gorczycy

Nasiona gorczycy otrzymywane są z różnych gatunków warzyw, na przykład Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra i Brassica juncea.

1207 99 96

Pozostałe

Owoce i nasiona wymienione w drugim akapicie Not wyjaśniających do HS do pozycji 1207 objęte są tą podpozycją, pod warunkiem że nie są objęte poprzednimi podpozycjami tej pozycji.

Podpozycja ta obejmuje także nasiona dyni o zielonej miękkiej skórce, które zostały genetycznie pozbawione korowatej warstwy zewnętrznej powłoki nasienia (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca i Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Dynie te są uprawiane głównie dla ich oleju, a nie do wykorzystania jako warzywo, a nasiona tych ostatnich objęte są podpozycją 1209 91 80.

Podpozycja ta nie obejmuje prażonych nasion dyni (podpozycja 2008 19 lub 2008 97).

1208

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy

Zob. uwaga 2 do niniejszego działu.

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

1209 10 00

Nasiona buraków cukrowych

Podpozycja ta obejmuje jedynie nasiona buraków cukrowych (Beta vulgaris var. altissima).

Podpozycja ta obejmuje także jednozarodkowe nasiona, otrzymywane zarówno w procesie genetycznym lub przez segmentację kłębuszków (nasion zwanych rozczłonkowanymi lub przerzedzonymi), nawet pokryte powłoką, najbardziej powszechną jest powłoka z gliny.

1209 29 60

Nasiona buraka pastewnego ( Beta vulgaris var. alba )

Podpozycja ta obejmuje także jednozarodkowe wiązkowe nasiona, otrzymywane albo w procesie genetycznym, albo poprzez segmentację kłębuszków (nasion zwanych rozczłonkowanymi lub przerzedzonymi), nawet pokryte powłoką; najbardziej powszechną jest powłoka z gliny.

1209 30 00

Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów

Podpozycja ta obejmuje nasiona roślin ziołowych hodowanych wyłącznie lub głównie dla ich kwiatów (kwiaty cięte, dekoracyjne itp.). Nasiona tych gatunków mogą być przedstawiane na nośniku, na przykład w wacie celulozowej lub w torfie. Podpozycja ta obejmuje nasiona groszku pachnącego (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje nasiona dyni, gdy wykorzystywane są do siewu.

Zob. również Noty wyjaśniające do podpozycji 1207 99 96 i do podpozycji 1212 99 95.

1209 99 10

Nasiona drzew leśnych

Podpozycja ta obejmuje ziarna i pozostałe nasiona drzew leśnych nawet, jeżeli są one przeznaczone do hodowania drzew lub krzewów zdobniczych, w kraju importera.

W tej podpozycji, określenie „drzewa” oznacza wszystkie drzewa, krzewy lub drzewa krzewopodobne, których pnie, łodygi lub gałęzie mają konsystencję drzewiastą.

Podpozycja ta obejmuje wszystkie rodzaje nasion i owoców wykorzystywane do siewu:

1)

gatunków drzew zarówno europejskich jak i egzotycznych przeznaczonych do zalesiania w celu pozyskiwania drewna, ale także do utrzymania gleby lub ochrony gleby przed erozją;

2)

drzew do celów zdobniczych lub przeznaczonych do upiększania parków, prywatnych lub publicznych ogrodów, do obsadzania publicznych skwerów, ulic miast, dróg, kanałów itp.

Do drzew z grupy drugiej — które, w większej części, należą do tych samych gatunków jak te z grupy pierwszej — włączane są takie drzewa, które wykorzystywane są nie tylko dla ich kształtu, lub koloru liści (na przykład pewne odmiany topoli, klonów, drzew iglastych), ale także ze względu na ich kwiaty (na przykład mimoza, tamaryszek, magnolia, bez, szczodrzeniec, wiśnia japońska, judaszowiec południowy, róża) lub jaskrawy kolor owoców (na przykład wiśnia laurowa, irga zwyczajna, ognik szkarłatny, zwany „płonącym krzewem ciernistym”).

Jednak, następujące nasiona i owoce są wykluczone z niniejszej podpozycji, nawet jeżeli przeznaczone są do siewu:

a)

owoce lub orzechy objęte działem 8 (w szczególności orzechy, na przykład kasztany, orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy leszczyny amerykańskiej, migdały itp.);

b)

nasiona i owoce objęte działem 9 (na przykład nasiona jałowca);

c)

nasiona roślin oleistych i orzechy oleiste, objęte pozycjami od 1201 do 1207 (na przykład orzeszki bukowe, jądra palmy).

Niniejsza podpozycja wyklucza także:

a)

nasiona tamaryndy (podpozycja 1209 99 99); i

b)

żołędzie i dzikie kasztany (podpozycja 2308 00 40).

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

1210 20 10

Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

Oprócz lupuliny, podpozycja ta obejmuje produkty z podwyższoną zawartością lupuliny, otrzymywane przez mielenie szyszek chmielowych po mechanicznym usunięciu listków, ogonków, przylistków i osadek.

1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane

1211 20 00

Korzenie żeńszenia

Podpozycja ta obejmuje korzenie żeńszenia pięciolistnego i właściwego (Panax quinquefolium i Panax ginseng). Korzenie te posiadają kształt od walcowanego do wrzecionowatego, z koncentrycznymi fałdami występującymi w górnej części korzenia do 1/3 jego wysokości. Często dzielą się one na kilka odnóg. Kolor zewnętrznej powierzchni korzenia zmienia się od żółtawobiałego do brązowożółtego, a jego wnętrze jest białe i mączyste (lub twarde jak róg, jeżeli korzeń został ugotowany w wodzie). Podpozycja ta obejmuje także korzenie żeńszenia, kruszone lub zmielone.

1211 90 30

Tonkowiec wonny

Podpozycja ta obejmuje nasiona Dipteryx odorata (z rodziny Leguminosae). Nazywane są one także tonga lub fasolą tonga, lub coumaru. Zawierają one kumarynę i wykorzystywane są w przemyśle perfumeryjnym i do produkcji esencji do napojów dietetycznych.

1211 90 86

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje rośliny, części roślin, nasiona i owoce wymienione w jedenastym akapicie Not wyjaśniających do HS do pozycji 1211, pod warunkiem że nie są one włączone do poprzednich podpozycji tej pozycji i są następujące:

1)

części konopi indyjskich, nawet zmieszanych z substancjami organicznymi lub nieorganicznymi (używanymi po prostu jako wypełniacz);

2)

„groch pomarańczowy” lub „orangettes”, będące niedojrzałymi, niejadalnymi pomarańczami, które opadły niedługo po kwitnięciu i zostały zebrane suche w celu, w szczególności, do ekstrakcji ich olejku eterycznego;

3)

liście suszonego mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale);

4)

suszony szczaw zwyczajny (Rumex acetosa);

5)

suszoną nasturcję (Tropaeolum majus).

Podpozycja ta nie obejmuje alg (pozycja 1212) lub nasion dyni (pozycja 1207 lub 1209).

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum ), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1212 21 00 i 1212 29 00

Wodorosty morskie i pozostałe algi

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1212, pkt (A).

1212 91 20 i 1212 91 80

Burak cukrowy

Podpozycje te mają zastosowanie jedynie do buraków, które nie zostały pozbawione cukru, o zawartości cukru zazwyczaj przekraczającej 60 % masy w przeliczeniu na suchą masę. Buraki częściowo lub całkowicie pozbawione cukru objęte są podpozycjami 2303 20 10 lub 2303 20 90.

1212 92 00

Chleb świętojański

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1212, pkt (C), akapit pierwszy i drugi.

1212 99 41 i 1212 99 49

Nasiona chleba świętojańskiego

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1212, pkt (C), akapit trzeci.

1212 99 95

Pozostałe

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1212, pkt (D), akapity trzeci, czwarty i piąty, niniejsza podpozycja obejmuje:

1)

bulwy dziwidła Riviera (konjak lub konnyaku), całe, mielone lub proszkowane;

2)

„mąkę pyłkową” — małe grudki zawierające pyłek zebrany przez pszczoły i zbrylone nektarem, miodem lub śliną pszczół.

Niniejsza podpozycja nie obejmuje nasion dyni (pozycja 1207 lub 1209), z wyjątkiem łuskanych nasion dyni, które należy klasyfikować do pozycji 1212 zgodnie z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-229/06.

1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane

1214 90 10

Buraki pastewne, brukiew i pozostałe korzenie pastewne

Podpozycja ta obejmuje:

1)

buraki pastewne (Beta vulgaris var. alba);

2)

brukiew (Brassica napus var. napobrassica);

3)

pozostałe korzenie pastewne, na przykład rzepę pastewną i marchew pastewną.

Różne gatunki i odmiany topinamburu (na przykład Helianthus tuberosus) klasyfikowane są do pozycji 0714, podczas gdy pasternak (Pastinaca sativa) klasyfikowany jest do działu 7 jako warzywo (pozycja 0706, jeżeli jest świeży lub schłodzony).

DZIAŁ 13

SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

1301 20 00

Guma arabska

Guma arabska (lub guma akacjowa, lub senegalska) jest przedstawiana w żółtawych lub czerwonawych kawałkach, jest przezroczysta, i rozpuszczająca się w wodzie, ale nie w alkoholu.

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

Ekstrakty roślinne objęte pozycją 1302 są to surowe materiały roślinne otrzymywane, na przykład przez ekstrakcję rozpuszczalnikową, które nie są dalej chemicznie modyfikowane lub przetwarzane. Dozwolone są jednak obojętne dodatki (na przykład środki przeciwzbrylające) i przetwarzanie związane ze standaryzacją lub obróbka fizyczna, taka jak suszenie lub filtracja.

1302 11 00

Opium

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1302, pkt (A), (1).

1302 12 00

Z lukrecji

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1302, pkt (A), (2).

1302 19 70

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1302, pkt (A), od (4) do (20).

1302 20 10 i 1302 20 90

Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

Podpozycje te obejmują produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1302, pkt (B).

1302 31 00

Agar-agar

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1302, pkt (C), (1).

1302 32 10 i 1302 32 90

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1302, pkt (C), (2).

Podpozycje te nie obejmują endospermy nasion rośliny guar („guar w kawałkach”) mającej postać małych płatków, jasnożółtych, o nieregularnym kształcie (pozycja 1404).

1302 39 00

Pozostałe

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1302, pkt (C), od (3) do (5), niniejsza podpozycja również obejmuje:

1)

ekstrakty przyrządzane z alg Furcellaria fastigiata, zbieranych na wybrzeżach Danii, otrzymywane w identyczny sposób i występujące w tej samej postaci jak agar-agar;

2)

kleje otrzymane z nasion pigwy;

3)

kleje otrzymane z mchów islandzkich;

4)

karageninę oraz karageniany wapnia, sodu i potasu, nawet wtedy, kiedy standaryzowane są za pomocą cukru (na przykład sacharozy, glukozy) dodawanego, żeby zapewnić stałą aktywność użytkowania. Zawartość dodanego cukru zazwyczaj nie przekracza 25 %.

DZIAŁ 14

MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

1401

Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe)

1401 10 00

Bambusy

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1401, akapit drugi, pkt (1).

1401 20 00

Trzcinopalmy rotang (rattan)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1401, akapit drugi, pkt (2).

1401 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1401, akapit drugi, pkt. od (3) do (7). Liście różnych gatunków Typha (na przykład, pałka szerokolistna Typha latifolia) także objęte są niniejszą podpozycją.

1404

Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1404 20 00

Linters bawełniany

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1404, akapit drugi, pkt (A).

1404 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1404, akapit drugi, pkt. od (B) do (F).

Górne części szczeci, wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1404, akapit drugi, pkt (F), (7) należą do rodzaju Dipsacus sativus.

Podpozycja ta obejmuje również endospermę nasion rośliny guar („guar w kawałkach”) mającą postać małych, jasnożółtych płatków o nieregularnym kształcie.

SEKCJA III

TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

DZIAŁ 15

TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

Uwagi ogólne

Do celów podpozycji tego działu, które zawierają określenie „zastosowania przemysłowe”, odnosi się ono tylko do tych przypadków, w których ma miejsce przekształcenie wyjściowego produktu.

Z drugiej strony, określenie „zastosowania techniczne”, także spotykane w niektórych podpozycjach, nie wymaga żadnego takiego przetworzenia.

Obróbki, takie jak: oczyszczanie, rafinacja lub uwodornianie, nie są uważane jako „zastosowania przemysłowe” lub „zastosowania techniczne”.

Należy podkreślić, że nawet produkty nadające się do spożycia przez ludzi mogą być przeznaczone do zastosowan technicznych lub przemysłowych.

Podpozycje tego działu, które odnoszą się do produktów do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi, obejmuje oleje i tłuszcze do produkcji karmy dla zwierząt.

Uwaga dodatkowa 1 a)

Ciekłe frakcje olejów roślinnych otrzymywane w procesie odseparowania fazy stałej na przykład poprzez chłodzenie, zastosowanie rozpuszczalników organicznych, środków powierzchniowo czynnych itp., nie mogą być traktowane jako oleje surowe.

 

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

Poza tłuszczami topionymi pozycja ta obejmuje tłuszcze nietopione, tzn. tłuszcz zawarty w tłuszczowych komórkach błonowych.

Dlatego pozycja ta obejmuje następujące:

1)

tłuszcze nietopione, surowe lub w postaci łoju (tłuszcz poubojowy, tłuszcz rzeźniczy, tłuszcz podrobowy);

2)

tłuszcze topione, włączając:

a)

otrzymany z jadalnego łoju tłuszcz „pierwszy dobry” będący tłuszczem najwyższej jakości;

b)

tłuszcz „skwarkowy”;

c)

tłuszcz „kwaśny” otrzymany przez gotowanie tłuszczu nietopionego niskiej jakości w wodnym roztworze kwasu siarkowego, który powoduje hydrolizę substancji białkowych w komórkach i uwolnienie tłuszczu;

3)

tłuszcz otrzymany z kości lub z odpadków bydlęcych, baranich lub kozich.

Jednakże, pozycją tą nie są objęte olej z kości i szpiku kostnego oraz olej z racic (pozycja 1506 00 00).

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane ani niezmieszane, ani nieprzygotowane inaczej

1503 00 11 i 1503 00 19

Stearyna smalcowa i oleostearyna

Podpozycje te obejmują produkty wymienione w drugim i przedostatnim akapicie Not wyjaśniających do HS do pozycji 1503.

1503 00 30

Olej łojowy do zastosowań przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

Podpozycja ta obejmuje produkty opisane w akapicie piątym Not wyjaśniających do HS do pozycji 1503, pod warunkiem że są one przeznaczone do zastosowania przemysłowego, innego niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

1503 00 90

Pozostałe

Poza produktami wymienionymi w trzecim i czwartym akapicie Not wyjaśniających do HS do pozycji 1503, niniejsza podpozycja obejmuje olej łojowy, który nie spełnia wymogów określonych w podpozycji 1503 00 30, na przykład olej łojowy do zastosowań technicznych.

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu, część (A), akapity szósty i siódmy.

1504 10 10 do 1504 10 99

Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1504, akapit drugi.

1504 10 10

O zawartości witaminy A nieprzekraczającej 2  500 j.m./g

Zawartość witaminy A w oleju z wątróbek rybich otrzymanego z Gadidae (dorsz, łupacz, molwa, morszczuk itp.), zazwyczaj nie przekracza 2  500 j.m./g.

1504 10 91 i 1504 10 99

Pozostałe

Zawartość witaminy A w oleju z wątróbek otrzymanym na przykład z tuńczyka, halibuta i kilku rodzajów rekinów, zazwyczaj przekracza 2  500 j.m./g.

Oleje ze zwiększoną zawartością witaminy klasyfikowane są do tej podpozycji, pod warunkiem że nie utraciły właściwości oleju z wątróbek rybich. Ma to miejsce, na przykład w przypadku oleju z wątróbek rybich z zawartością witaminy A nieprzekraczającą 1 00  000 j.m./g.

1504 20 10 i 1504 20 90

Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek

Podpozycje te obejmują tłuszcze, i oleje ich frakcje otrzymane z wszystkich gatunków ryb, z wyłączeniem olejów ekstrahowanych wyłącznie z ich wątróbek i włączają:

1)

oleje otrzymane ze śledzi i śledziowatych ryb amerykańskich (ryby śledziowate podobne do śledzi, odławiane wyłącznie do ekstrakcji oleju);

2)

oleje otrzymane z pozostałości powstałych podczas otrzymywania konserw, o mniejszej wartości niż oleje wymienione powyżej. Olejem o znaczeniu handlowym jest olej otrzymany z pozostałości Clupeidae, oleje z pozostałości z tuńczyków i bonito oraz oleju z pozostałości z Salmonidae;

3)

oleje otrzymane z pozostałości z ryb występujących w detalicznym obrocie handlowym, będących mieszankami o zróżnicowanym składzie, nawet mniej wartościowych;

4)

stearynę z ryb, która jest opisana w piątym akapicie Not wyjaśniających do HS do pozycji 1504.

Tłuszcze i oleje objęte tą podpozycją wykorzystywane są głównie do zastosowań przemysłowych oraz technicznych, takich jak garbowanie, produkcja farb, oleje chłodząco-smarujące.

1504 30 10 i 1504 30 90

Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, ze ssaków morskich

Podpozycje te włączają:

1)

oleje z wielorybów i surowe oleje z kaszalotów, opisane w akapicie trzecim i czwartym Not wyjaśniających do HS do pozycji 1504;

2)

tran wielorybi z ssaków morskich;

3)

oleje ze zwierząt płetwonogich (fok, morsów i lwów morskich/uchatek/).

Podpozycje te obejmują wszystkie oleje ze ssaków morskich i ich frakcje, włącznie z olejem wyekstrahowanym z ich wątrób, takie jak olej z wątroby kaszalotów, który ze względu na dużą zawartość witaminy A, posiada podobne właściwości do oleju z wątróbek rybich objętych podpozycjami 1504 10 10, 1504 10 91 i 1504 10 99.

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

Zob. akapit pierwszy Not wyjaśniających do HS do pozycji 1505.

1505 00 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje:

1)

lanolinę opisaną w akapicie drugim, trzecim i czwartym Not wyjaśniających do HS do pozycji 1505;

2)

substancje tłuszczowe z tłuszczu z wełny (oleinian glicerylu i stearyna z tłuszczu z wełny), które są, odpowiednio, ciekłymi i stałymi składnikami otrzymanymi w procesach destylacji, a następnie wyciskania tłuszczu z wełny.

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Podpozycja ta nie obejmuje niejadalnych mieszanin lub preparatów z tłuszczów i olejów zwierzęcych, na przykład tłuszczu rzeźnego z różnych zwierząt lub mieszanin, lub preparatów ze zwierzęcych i roślinnych tłuszczów i olejów, na przykład tłuszczów odpadowych ze smażenia (pozycja 1518).

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1507 10 10 i 1507 10 90

Olej surowy, nawet odgumowany

Definicja określenia „surowy” — zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu, lit. a), b) i c).

1507 90 10 i 1507 90 90

Pozostałe

Podpozycje te włączają rafinowany olej sojowy.

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1508 10 10 i 1508 10 90

Olej surowy

Zob. uwaga dodatkowa 1 a) i b) do niniejszego działu.

1508 90 10 i 1508 90 90

Pozostałe

Podpozycje te włączają rafinowany olej z orzeszków ziemnych.

1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Oliwa objęta niniejszą pozycją musi spełniać trzy następujące wymagania:

1)

musi być otrzymana wyłącznie z obróbki owoców drzewa oliwkowego (Olea europaea L.);

2)

musi być otrzymana wyłącznie w procesie mechanicznym lub w inny sposób fizyczny (na przykład przez wyciskanie), co wyklucza stosowanie rozpuszczalników (zob. uwaga 2 do niniejszego działu);

3)

nie może zostać poddana powtórnej estryfikacji lub zmieszaniu z innymi olejami, włączając olej z wytłoków z oliwek objęty pozycją 1510 00.

1509 10 10

Oliwa lampante

Zob. uwaga dodatkowa 2 B) 1) do niniejszego działu.

1509 10 90

Pozostałe

Zob. uwaga dodatkowa 2 B) 2) do niniejszego działu.

1509 90 00

Pozostałe

Zob. uwaga dodatkowa 2 C) do niniejszego działu.

Podpozycja ta obejmuje nie tylko rafinowaną oliwę, ale również oliwę rafinowaną zmieszaną z oliwą z pierwszego tłoczenia.

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

Podpozycja ta obejmuje tylko te oleje spełniające wymagania ustanowione w punkcie 1 Not wyjaśniających do pozycji 1509. Podobnie jak oleje objęte pozycją 1509, oleje objęte pozycją 1510 00 nie mogą być ponownie estryfikowane lub mieszane z pozostałymi olejami, tj. z olejami, innymi niż oliwa, ale:

mogą być ekstrahowane za pomocą rozpuszczalników lub za pomocą środków fizycznych,

mogą być mieszane z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509; najbardziej popularna mieszanka składa się z mieszaniny rafinowanego oleju z wytłoków z oliwek i oliwy z pierwszego tłoczenia.

1510 00 10

Oleje surowe

Zob. uwaga dodatkowa 2 D) do niniejszego działu.

1510 00 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje rafinowany olej z wytłoków z oliwek i mieszanki rafinowanego oleju z wytłoków z oliwek z oliwą z pierwszego tłoczenia.

1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie

1511 10 10 i 1511 10 90

Olej surowy

Zob. uwaga dodatkowa 1 a) i b) do niniejszego działu.

Olej palmowy surowy ulega rozkładowi szybciej niż pozostałe oleje i w konsekwencji, posiada wysoką zawartość wolnych kwasów tłuszczowych.

1511 90 11 i 1511 90 19

Frakcje stałe

Podpozycje te obejmują stearynę palmową.

1511 90 91 i 1511 90 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują:

1)

rafinowany olej palmowy;

2)

płynną frakcję oleju palmowego, otrzymaną gdy stała frakcja jest oddzielana poprzez chłodzenie lub użycie rozpuszczalników organicznych, lub środków powierzchniowo czynnych. Frakcja ta (oleina palmowa), która może mieć skład kwasów tłuszczowych, w niektórych przypadkach bardzo podobny do niefrakcjonowanego oleju palmowego, może być normalnie odróżniona przez porównanie względnych proporcji jej triglicerydów składowych z typowym niefrakcjonowanym olejem palmowym. Triglicerydy te, zawierające większą liczbę atomów węgla (C52 i C54) występują w większej ilości we frakcji ciekłej niż w niefrakcjonowanym oleju, podczas gdy triglicerydy zawierające relatywnie niższą liczbę atomów węgla (C50 i C48) przeważają we frakcji stałej.

1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1512 11 91

Olej słonecznikowy

Zob. uwaga dodatkowa 1 a) i b) do niniejszego działu włącznie z częścią (A) Not wyjaśniających do HS do pozycji 1512.

1512 11 99

Olej z krokosza barwierskiego

Zob. uwaga dodatkowa 1 a) i b) do niniejszego działu włącznie z częścią (B) Not wyjaśniających do HS do pozycji 1512.

1512 19 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje rafinowany olej z nasion słonecznika i rafinowany olej z krokosza barwierskiego.

1512 21 10 do 1512 29 90

Olej z nasion bawełny i jego frakcje

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1512, część (C).

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514 11 10 do 1514 19 90

Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje

Zob. uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1514, część (A), akapit drugi, zdanie drugie.

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515 30 10 i 1515 30 90

Olej rycynowy i jego frakcje

Olej rycynowy zwany także „olejem z palmy Christi” lub „olejem kerva”.

Podpozycje te nie obejmują oleju Curcas (zwanego olejem przeczyszczającym) ekstrahowanego z nasion drzewa „Jatraopha curcas”, z rodziny Euphorbiaceae, często nazywanego „amerykańskim olejem rycynowym” lub „dzikim olejem rycynowym” (podpozycje od 1515 90 40 do 1515 90 99).

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

Definicja określenia „margaryna” — zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1517 10 i 1517 90.

1517 10 10 i 1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1517, akapit piąty, pkt (A).

Należy zauważyć, że zawartość wody nie jest rozstrzygającym parametrem przy klasyfikowaniu produktów objętych tymi podpozycjami.

1517 90 91

Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane

Podpozycja ta obejmuje również mieszaniny modyfikowanych chemicznie olejów roślinnych.

1521

Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione

1521 10 00

Woski roślinne

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1521, część (I), niniejsza podpozycja obejmuje wosk kawowy, który w sposób naturalny występuje na wszystkich częściach krzewu kawowego (ziarnie, korze, liściach itp.) i jest produktem ubocznym powstałym podczas produkcji kawy pozbawionej kofeiny. Jest czarny, o zapachu przypominającym zapach kawy i jest wykorzystywany do produkcji niektórych środków czyszczących.

1521 90 91

Surowe

Podpozycja ta obejmuje woski w naturalnych plastrach.

1521 90 99

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje woski wyciskane lub rafinowane, nawet bielone lub barwione.

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

1522 00 31 i 1522 00 39

Zawierające olej o właściwościach oliwy

Zob. uwaga dodatkowa 3 do niniejszego działu, która określa pozostałości, które są wykluczone z tych podpozycji.

SEKCJA IV

GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

DZIAŁ 16

PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH

Uwagi ogólne

Przy klasyfikowaniu złożonych przetworów spożywczych (włącznie z tak zwanymi „gotowymi posiłkami”), składających się, na przykład z kiełbasy, mięsa, podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej ich kombinacji, łącznie z warzywami, spaghetti, sosem itp., zob. uwaga 2 do tego działu oraz Uwagi ogólne do Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu, przedostatni akapit.

Drugie zdanie pierwszego akapitu uwagi 2 (klasyfikacja w pozycji odpowiadającej składnikowi, który dominuje masą), stosuje się także do ustalenia podpozycji. Jednakże powyższe nie ma zastosowania do przetworów zawierających wątrobę, objętych pozycją 1601 00 i 1602 (zob. akapit 2 tej uwagi).

Uwaga dodatkowa 2

Jako zasada ogólna, kawałek, z którego otrzymywana jest częśc, jest możliwy do zidentyfikowania tylko wtedy, kiedy częśc mierzy w przybliżeniu 100 mm× 80 mm× 2 mm lub więcej.

Wyrażenie „ich części” stosuje się wyłącznie do części, kiedy kawałek, z którego zostały one otrzymane (na przykład szynki), może być określony raczej w sposób pewny, a nie w procesie eliminacji.

 

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

Fakt, że do celów handlowych produkty są „kiełbasami i podobnymi produktami” nie jest czynnikiem decydującym, branym pod uwagę przy klasyfikowaniu do niniejszej pozycji.

Porąbane lub rozdrobnione przetwory mięsne, które są kształtowane ze względu na proces pakowania w puszki lub inne sztywne pojemniki, nawet cylindryczne, nie są uważane za „kiełbasy” w rozumieniu niniejszej pozycji.

1601 00 10

Z wątroby (wątróbek)

Podpozycja ta obejmuje kiełbasy i podobne wyroby zawierające wątrobę (wątróbkę), bez lub z dodatkiem mięsa, podrobów, tłuszczu itp., pod warunkiem że wątroba (wątróbka) nadaje tym wyrobom zasadnicze właściwości. Wyroby te, zazwyczaj poddane obróbce cieplnej lub czasami wędzone, są rozpoznawane głównie po charakterystycznym smaku wątroby.

1601 00 91

Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej

Podpozycja ta obejmuje niepoddane obróbce cieplnej kiełbasy, pod warunkiem że zostały one poddane procesowi dojrzewania (na przykład przez suszenie powietrzem) i nadają się do bezpośredniej konsumpcji.

Wyroby te mogą być także wędzone, pod warunkiem że wędzenie nie spowoduje całkowitej koagulacji albumin spowodowanej traktowaniem wysoką temperaturą podczas wędzenia.

W konsekwencji, podpozycja ta obejmuje zarówno kiełbasy, które zwykle są zjadane w plastrach (takie jak salami, kiełbasy Arles, Plockwurst), jak i kiełbasy do smarowania, na przykład Teewurst.

1601 00 99

Pozostałe

Podpozycja ta włącza:

1)

kiełbasy i podobne wyroby, świeże, które nie zostały poddane procesowi dojrzewania;

2)

kiełbasy poddane obróbce cieplnej, na przykład kiełbasy frankfurckie, kiełbasy sztrasburskie, kiełbasy wiedeńskie, mortadele, kiełbasy produkowane z flaczków, znane jako „andouilles” i „andouillettes”, białe salcesony (salceson włoski), kiszki krwiste (na przykład kaszanka) i inne podobne wyroby.

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane

Zob. uwagę dodatkową 6 a) do działu 2 przewidzianą do klasyfikacji niepoddanego obróbce cieplnej przyprawionego drobiu do działu 16. To, czy niepoddane obróbce cieplnej mięso drobiowe jest przyprawione, czy też nie jest przyprawione ustala się poprzez zastosowanie metod oceny sensorycznej niepoddanego obróbce cieplnej przyprawionego mięsa drobiowego, ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1362/2013 (8).

1602 10 00

Przetwory homogenizowane

Zob. uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu.

1602 20 10 i 1602 20 90

Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt

Podpozycje te obejmują wyroby przetworzone lub konserwowane zawierające wątrobę (wątróbkę), nawet zmieszane z mięsem i innymi podrobami, pod warunkiem że wątroba (wątróbka) nadaje tym wyrobom zasadnicze właściwości. Głównymi wyrobami należącymi do tych podpozycji są wyroby otrzymane z wątróbek gęsich lub wątróbek kaczych (podpozycja 1602 20 10).

1602 31 11 do 1602 39 85

Z drobiu objętego pozycją 0105

Podpozycje te obejmują drób i części drobiu zakonserwowane po obróbce cieplnej.

Produkty te obejmują:

1)

kurczaki w galarecie;

2)

połówki lub ćwiartki kurczaków w sosie oraz całe nogi indyków, gęsi lub kurczaków, nawet zamrożone;

3)

pasztet z drobiu (składający się w przeważającej części z mięsa drobiowego, do którego dodano cielęciny, tłuszcz wieprzowy, trufle oraz przyprawy), nawet zamrożony;

4)

gotowe dania, zawierające mięso drobiowe jako podstawowy składnik oraz inne produkty, takie jak warzywa, ryż albo wyroby z makaronu jako dodatki do dania mięsnego. Przykładem dań objętych tą kategorią są zarówno przetwory znane jako „kurczak z ryżem” i „kurczak z grzybami”, jak i dania z kurczaka zamrożonego umieszczone na tacce, z odseparowanym mięsem od innych osobno pozostałych pozycji dania.

Przy wyznaczaniu zawartości procentowej mięsa drobiowego lub podrobów, nie należy brać pod uwagę masy jakichkolwiek kości.

1602 31 11

Zawierające wyłącznie niepoddane obróbce cieplnej mięso indycze

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

1602 32 11

Niepoddane obróbce cieplnej

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

1602 39 21

Niepoddane obróbce cieplnej

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

1602 41 10 i 1602 41 90

Szynki i ich kawałki

Zakres określenia „ich części” — zob. uwaga dodatkowa 2 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające.

Porąbane lub bardzo rozdrobnione przetwory są wyłączone z tych podpozycji, nawet, jeżeli pochodzą one z szynki lub z jej części.

1602 42 10 i 1602 42 90

Łopatki i ich kawałki

Zakres określenia „ich części” — zob. uwaga dodatkowa 2 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające.

Porąbane lub bardzo rozdrobnione przetwory są wyłączone z tych podpozycji, nawet, jeżeli pochodzą one z łopatki lub z jej części.

1602 49 11 do 1602 49 50

Ze świń domowych

Do określenia procentowej zawartości jakichkolwiek rodzajów mięsa lub podrobów, włączając tłuszcz każdego rodzaju lub pochodzenia — zob. rozporządzenie Komisji (EWG) nr 226/89 (Dz.U. L 29 z 31.1.1989, s. 11).

Przy tym określeniu zawartość procentowa żelatyn i sosów nie jest brana pod uwagę.

1602 49 15

Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

Zakres określenia „ich części” — zob. uwaga dodatkowa 2 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające.

Mieszaniny objęte tą podpozycją muszą zawierać przynajmniej jeden z kawałków (i/lub ich części) określone w tytule podpozycji, chociaż kawałek ten nie musi nadawać mieszaninie jej zasadniczego charakteru. Mieszaniny te mogą także zawierać mięso i podroby mięsne innych zwierząt.

1602 50 10

Niepoddane obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

1602 50 31

Wołowina peklowana (corned beef), w opakowaniach hermetycznych

W podpozycji 1602 50 31 wyrażenie „w opakowaniach hermetycznych” oznacza wyroby pakowane w pojemniki, które zostały szczelnie zamknięte, nawet próżniowo, aby zapobiec dostawaniu się do nich powietrza lub innych gazów lub uchodzenia z nich. Po otwarciu pojemnika oryginalne szczelne zamknięcie zostaje na stałe uszkodzone.

Podpozycja ta obejmuje wyroby pakowane, między innymi, w worki z tworzywa sztucznego szczelnie zamykane, nawet w próżni.

1602 90 61

Niepoddane obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

Zob. uwaga 2 do podpozycji do niniejszego działu.

1604 12 91

W hermetycznych pojemnikach

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1602 50 31.

1604 14 26

Filety znane jako „loins”

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie filety w znaczeniu Not wyjaśniających do HS do pozycji 0304, pkt (1), które mają następujące trzy cechy charakterystyczne:

są poddane obróbce cieplnej,

są zapakowane, bez ciekłej warstwy pokrywającej, w torebki (lub opakowania) w rodzaju wykorzystywanych do pakowania żywności, nawet pakowane próżniowo lub uszczelniane na gorąco, i

są zamrożone.

1604 14 36

Filety znane jako „loins”

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1604 14 26.

1604 14 46

Filety znane jako „loins”

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1604 14 26.

1604 19 31

Filety znane jako „loins”

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1604 14 26.

1604 20 05

Przetwory z surimi

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 0304 93 10.

Przetwory objęte tą podpozycją wykonane są z surimi mieszanej z innymi produktami (na przykład mąką, skrobią, białkami, mięsem skorupiaków, przyprawami, substancjami smakowo-zapachowymi i substancjami barwiącymi). Są one poddawane obróbce cieplnej i zazwyczaj przedstawiane w stanie zamrożonym.

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przygotowane lub zakonserwowane

Zob. uwaga 2 do podpozycji do niniejszego działu.

1605 29 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje krewetki w hermetycznych pojemnikach (Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1602 50 31).

1605 53 10

W hermetycznych pojemnikach

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1602 50 31.

DZIAŁ 17

CUKIER I WYROBY CUKIERNICZE

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

1701 12 10 do 1701 14 90

Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących

Zob. uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu.

Podpozycje te obejmują:

1)

niektóre cukry białe nierafinowane;

2)

cukier brązowy, o niskim stopniu polaryzacji, otrzymany z drugiego i trzeciego waru, w trakcie procesu produkcji cukru, i o skali koloru od żółtego do ciemnobrązowego, powstałego głównie wskutek zawartej w nim melasy, o zawartości sacharozy zazwyczaj pomiędzy 85 a 98 % masy;

3)

cukry o mniejszej czystości pochodzące z procesu rafinacji lub z produkcji cukru kandyzowanego, na przykład ćwiartki, kawałki, oraz cukry brązowe.

1701 12 10 i 1701 12 90

Cukier buraczany

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1701 12, 1701 13 i 1701 14.

1701 13 10 i 1701 13 90

Cukier trzcinowy wymieniony w uwadze 2 do podpozycji do tego działu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1701 12, 1701 13 i 1701 14.

1701 14 10 i 1701 14 90

Pozostały cukier trzcinowy

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1701 12, 1701 13 i 1701 14.

1701 91 00

Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Aromatyzowane lub barwione cukry klasyfikowane są do tej podpozycji, nawet, jeżeli zawartość sacharozy w nich jest poniżej 99,5 % masy.

1701 99 10

Cukier biały

Zob. uwaga dodatkowa 3 do niniejszego działu.

Cukry białe objęte tą podpozycją są cukrami, nawet rafinowanymi, które zazwyczaj mają biały kolor, ze powodu wysokiej zawartości w nich sacharozy (99,5 % masy i więcej).

Do określenia procentowej zawartości sacharozy w cukrze białym, w związku uwagą dodatkową 3. do działu 17, ma być stosowana metoda polarymetryczna ustanowiona dyrektywą Komisji 79/796/EWG, załącznik II, metoda 10 (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, s. 24).

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

1702 11 00 i 1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1702, pkt. (A), (1), i (B), akapit pierwszy.

1702 30 10

Izoglukoza

Zob. uwaga dodatkowa 5 do niniejszego działu.

1702 30 50 i 1702 30 90

Pozostałe

W celu obliczenia procentowej zawartości masy glukozy, stosuje się wyrażenie „w suchym stanie”, żeby wykluczać zarówno wodę niezwiązaną jak i wodę krystalizacyjną.

1702 40 10

Izoglukoza

Zob. uwaga dodatkowa 5 do niniejszego działu.

1702 60 10

Izoglukoza

Zob. uwaga dodatkowa 5 do niniejszego działu.

1702 60 80

Syrop inulinowy

Zob. uwaga dodatkowa 6 a) do niniejszego działu.

1702 90 30

Izoglukoza

Zob. uwaga dodatkowa 5 do niniejszego działu.

1702 90 80

Syrop inulinowy

Zob. uwaga dodatkowa 6 b) do niniejszego działu.

1702 90 95

Pozostałe

Podpozycja ta włącza:

1)

maltozę, inną niż chemicznie czysta maltoza;

2)

cukier inwertowany;

3)

syropy cukrowe (inne niż syrop klonowy), niebarwione ani niearomatyzowane;

4)

wyroby, nieprawidłowo zwane „melasami wysokiej próby”, otrzymywane w procesie hydrolizy i zatężania surowego soku z trzciny cukrowej i stosowane głównie jako pożywka w produkcji antybiotyków, a także do produkcji alkoholu etylowego;

5)

laktulozę, inną niż chemicznie czysta laktuloza.

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

1703 10 00

Melasy trzcinowe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1703 10.

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

1704 10 10 i 1704 10 90

Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

Podpozycje te obejmują słodzone gumy do żucia, charakteryzujące się obecnością gumy chicle lub innych podobnych niejadalnych produktów, niezależnie od postaci, w jakiej są one pakowane (płytek, tabletek pokrytych cukrem kulek itp.), włączając „gumę balonową”.

1704 90 10

Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawierający więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji

Podpozycja ta obejmuje wyłącznie wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający więcej niż 10 % masy sacharozy, do którego nie dodano żadnych innych cukrów, środków aromatyzujących lub innych substancji, nawet pakowany w postaci ciasta, pałeczek, pastylek itp.

Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji przygotowany w postaci wyrobów cukierniczych przez dodatek innych substancji objęty jest podpozycją 1704 90 99, niezależnie od zawartości w nim sacharozy.

1704 90 30

Biała czekolada

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1704, akapit drugi, pkt (vi).

1704 90 51 do 1704 90 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują większość wyrobów z cukru pospolicie określanych jako „słodycze” lub „wyroby cukiernicze”. Wyroby te są klasyfikowane do tych podpozycji nawet wtedy, kiedy zawierają alkohol nadający się do picia lub likiery alkoholowe.

Podpozycje te obejmują także pasty do produkcji pomadek, marcepan, nugat itp., które są półproduktami, stosowanymi w słodyczach i dostarczanymi zazwyczaj w blokach lub w postaci ciast. Te półprodukty klasyfikowane są do tych podpozycji, nawet, jeżeli zawartość cukru w nich ulega zwiększeniu, w późniejszym procesie przetwarzania na produkt finalny, pod warunkiem że są one, w sposób ściśle określony, przeznaczone, poprzez ich skład, do wyłącznego wykorzystania do produkcji określonych wyrobów cukierniczych.

Podpozycje te wyłączają:

a)

lody jadalne, nawet przedstawiane jako batoniki osadzone na patyczkach, tak jak lizaki (pozycja 2105 00);

b)

wyroby cukiernicze zawierające kakao wymieszane w różnych proporcjach z wyrobami cukierniczymi niezawierającymi kakao, i pakowanymi do sprzedaży jako mieszanki (pozycja 1806).

1704 90 51

Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1704, akapit drugi, pkt. (iv) i (ix).

Podpozycja ta włącza polewę cukrową lub mieszankę do glazurowania.

1704 90 55

Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1704, akapit drugi, pkt (v).

1704 90 61

Wyroby pokryte cukrem

Podpozycja ta obejmuje wyroby cukiernicze pokryte cukrem, takie jak migdały pokryte twardą cukrową polewą lub skorupą. Słodycze „lukrowane” są otrzymywane poprzez zanurzenie środka wyrobu cukierniczego (na przykład migdała) w naczyniu z syropem cukrowym; w trakcie wirowania naczynia jego środek obrasta cukrem. W trakcie chłodzenia cukier tworzy twardą powłokę zewnętrzną.

1704 90 65

Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych

Wyroby żelowe i galaretki są produktami otrzymywanymi z substancji żelujących (takich jak guma arabska, żelatyna, pektyny i niektóre skrobie) oraz cukru i dodatków aromatyzujących. Nadaje się im różne formy, na przykład ludzkie lub zwierzęce kształty.

1704 90 71

Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane

Cukierki z masy gotowanej są twarde, czasami kruche, o wyglądzie klarownym lub mętnym. Składają się zazwyczaj z cukru, który został ugotowany, i do którego dodano małe ilości innych substancji (z wyjątkiem tłuszczu) w celu osiągnięcia dużej różnorodności smaku, konsystencji i koloru. Takie wyroby mogą zawierać także nadzienie.

1704 90 75

Toffi, karmelki i podobne cukierki

Toffi, karmelki i podobne cukierki są wyrobami, które, podobnie jak cukierki z masy gotowanej są otrzymywane z przegotowanego cukru, ale zawierają dodatek tłuszczu.

1704 90 81

Tabletki prasowane

Tabletki prasowane są wyrobami cukierniczymi przedstawianymi w różnych postaciach otrzymanych przez prasowanie, z substancjami wiążącymi lub bez nich.

1704 90 99

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje wyroby cukiernicze nieobjęte poprzednimi podpozycjami. Włącza ona:

1)

pomadki;

2)

marcepan pakowany, do bezpośredniego spożycia, o masie netto nieprzekraczającej 1 kg (marcepan w innych opakowaniach: podpozycja 1704 90 51);

3)

nugat;

4)

ekstrakty z lukrecji pakowane w postaci wyrobów cukierniczych.

DZIAŁ 18

KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO

1801 00 00

Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone

Ziarna kakao zawierają (w masie) od 49 do 54 % tłuszczu zwanego masłem kakaowym, od 8 do 10 % skrobi, od 8 do 10 % białka, od 1 do 2 % teobrominy, od 5 do 10 % tanin (katechina lub „czerwień kakaowa”), od 4 do 6 % celulozy, od 2 do 3 % minerałów, steroli (witamina D) i różnych enzymów.

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

Pozycja ta obejmuje pastę kakaową, nawet w kawałkach, ale poddaną działaniu substancji zasadowych w celu poprawienia jej rozpuszczalności. Pozycja ta nie obejmuje pasty kakaowej poddanej takiemu działaniu, ale mającej postać proszku (pozycja 1805 00 00).

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

Proszek kakaowy, do którego dodano małą ilość lecytyny (około 5 % masy) jest klasyfikowany do tej pozycji, ponieważ celem tej operacji jest zwiększenie zdolności proszku kakaowego do tworzenia dyspersji w cieczy, co ułatwia przygotowywanie napojów na bazie kakao (kakao rozpuszczalne).

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1806.

1806 20 10

Zawierające 31 % masy lub więcej masła kakaowego lub zawierające 31 % masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu mleka łącznie

Podpozycja ta włącza wyroby zazwyczaj znane jako „kuwertura czekoladowa” i „kuwertura czekolady mlecznej”.

1806 20 30

Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 31 % masy, masła kakaowego i tłuszczu mleka łącznie

Podpozycja ta włącza wyroby zazwyczaj znane jako „czekolada mleczna”.

1806 20 50

Zawierające 18 % masy lub więcej masła kakaowego

Podpozycja ta włącza wyroby zazwyczaj znane jako „czekolada zwyczajna”.

1806 20 70

Okruchy czekolady mlecznej

Okruchy czekolady mlecznej są otrzymywane metodą suszenia próżniowego jednorodnej wodnej mieszaniny cukru, mleka i kakao; zazwyczaj są stosowane do produkcji czekolady mlecznej. Mogą przyjmować kształt nieregularnych, kruchych kawałków lub występować w postaci proszku. Okruchy czekolady mlecznej zawierają zazwyczaj pomiędzy 35 a 70 % masy cukru, pomiędzy 15 a 50 % suchej masy mlecznej i pomiędzy 5 a 30 % masy kakao.

Specyfika prowadzenia procesu otrzymywania okruchów powoduje krystalizację tych składników.

1806 20 95

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje pozostałe przetwory z kakao, w szczególności pastę pralinową i czekoladę do smarowania.

1806 31 00

Nadziewane

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1806 31.

1806 32 10

Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

Podpozycja ta włącza stałe bloki, płytki i batony czekolady zawierające zboża, owoce lub orzechy, nawet w kawałkach, zatopione w czekoladzie.

1806 90 11 i 1806 90 19

Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z nadzieniem

Do określenia „nadziewane” mają zastosowanie Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1806 31, uwzględniając istniejące różnice.

Podpozycje te obejmują wyroby, które normalnie dają się skonsumować jednym kęsem, składające się z:

nadziewanej czekolady, lub

połączenia czekolady z dowolną jadalną substancją, w warstwach, lub

mieszaniny czekolady z jakimkolwiek jadalnym artykułem spożywczym.

1806 90 11

Zawierające alkohol

Asortymenty wyrobów z czekolady, w których niektóre czekoladki zawierają alkohol, a inne go nie zawierają, powinny być klasyfikowane zgodnie z regułą 3 b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

1806 90 19

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1806 90 11.

1806 90 31

Nadziewane

Do określenia „nadziewane”, zastosowanie mają Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1806 31, uwzględniając istniejące różnice.

Podpozycja ta włącza nadziewane czekoladowe jaja wielkanocne oraz inne oryginalne kształty.

1806 90 39

Bez nadzienia

Podpozycja ta włącza wermiszel (nitki) czekoladowy, płatki czekoladowe i podobne wyroby oraz pełne lub wydrążone jaja i figurki czekoladowe.

1806 90 50

Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao

Podpozycja ta obejmuje wyroby cukiernicze objęte pozycją 1704, na przykład toffi i wyroby pokryte cukrem, do których dodano kakao.

1806 90 60

Wyroby do smarowania zawierające kakao

Podpozycja ta obejmuje czekoladowe wyroby do smarowania w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości netto 2 kg lub mniejszej.

1806 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta włącza niektóre proszki zawierające kakao, służące do produkcji kremów, jadalnych lodów, deserów i podobnych przetworów poddanych wyłączeniom ustanowionym w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu.

DZIAŁ 19

PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

Uwaga ogólna

„Zawartość proszku kakaowego” w wyrobach objętych niniejszym działem jest zwykle obliczana przez pomnożenie sumy zawartości teobrominy i kofeiny przez współczynnik 31.

Zawartość teobrominy i kofeiny jest określana metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa).

W przypadku wyrobów zawierających kofeinę lub teobrominę ze źródeł innych niż kakao, te dodatkowe ilości kofeiny lub teobrominy nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu zawartości kakao.

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1901.

1901 20 00

Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

Podpozycja ta włącza mieszaniny ciast określone w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1901, pkt (II), akapit ósmy, pkt. (7) i (8).

Podpozycja ta nie obejmuje suszonych lub pieczonych wafli z mąki lub skrobi, nawet przeznaczonych do wykorzystania w wyrobach piekarniczych (pozycja 1905).

1901 90 11 i 1901 90 19

Ekstrakt słodowy

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1901, pkt (I).

Ekstrakt słodowy zawiera dekstryny, maltozę, białka, witaminy, enzymy i substancje smakowo-zapachowe.

Podpozycje te nie obejmują przetworów dla niemowląt, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej zawierających ekstrakt słodowy, nawet, jeżeli ekstrakt słodowy jest jednym z głównych składników (podpozycja 1901 10 00).

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

1902 20 91

Gotowane

Podpozycja ta obejmuje również makaron wstępnie obgotowany.

1902 30 10

Suszone

Do celów niniejszej podpozycji określenie „suszone” odnosi się do produktów w stanie suchym i kruchym, o niskiej wilgotności (do około 12 %), które zostały poddane suszeniu bezpośrednio na słońcu lub przemysłowemu procesowi suszenia (na przykład suszenia w tzw. suszarce tunelowej, prażenia lub smażenia).

1902 40 90

Pozostały

Podpozycja ta obejmuje przyrządzony kuskus, na przykład kuskus dostarczany z mięsem, warzywami i innymi składnikami, pod warunkiem że zawartość mięsa nie przekracza 20 % masy przetworu.

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Zob. uwagi 3 i 4 do niniejszego działu.

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1904.

1904 10 10 do 1904 10 90

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych

Wyroby otrzymane w procesie opisanym w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1904, pkt (A), akapit czwarty, włączając wyroby otrzymane z pozostałych zbóż, są klasyfikowane tutaj, pod warunkiem że są przetworzone, po spęcznieniu, na mąkę, kaszę lub granulki.

Podpozycje te obejmują materiały opakowaniowe o nieregularnym kształcie, nawet kiedy nie nadają się do spożycia przez ludzi, otrzymywane przez ekstruzję produktów takich, jak mączka kukurydziana.

1904 20 10 do 1904 20 99

Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1904, pkt (B).

1904 30 00

Pszenica spęczniona

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1904, pkt (C).

1904 90 10 i 1904 90 80

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1904, pkt (D).

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Niniejsza pozycja obejmuje gotowe do spożycia przekąski koktajlowe w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, w całości pokrytych ciastem, jeżeli ze względu na swoją grubość i smak pokrywa z ciasta nadaje zasadniczy charakter temu produktowi.

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1905.

Pozycja ta nie obejmuje niepoddanego obróbce cieplnej ciasta, w dowolnej postaci, do produkcji chleba, bułek, pieczywa cukierniczego, ciastek, herbatników i pozostałych wyrobów piekarskich, nawet zawierających kakao (podpozycja 1901 20 00).

1905 10 00

Chleb chrupki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (A) (4).

Podpozycja ta obejmuje także tego typu wyroby otrzymywane przez ekstruzję.

1905 20 10 do 1905 20 90

Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (A) (6).

Podpozycje te nie obejmują „speculoos” lub chleba rosyjskiego („pasjans”).

1905 31 11 do 1905 31 99

Słodkie herbatniki

Zob. uwagi dodatkowe 1 i 2 do niniejszego działu oraz Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (A) (8) (b).

Podpozycje te obejmują takie produkty otrzymane przez ekstruzję.

1905 31 30

Zawierające 8 % masy tłuszczu mleka lub więcej

Niniejsza podpozycja obejmuje herbatniki maślane.

1905 31 91

Podwójne herbatniki z nadzieniem

Podpozycja ta obejmuje wyroby składające się z odrębnej warstwy jakiejkolwiek substancji spożywczej zawartej pomiędzy dwoma warstwami herbatnika. Nadzieniem może być, na przykład czekolada, dżem, krem pomadkowy lub pasta orzechowa.

1905 32 05 do 1905 32 99

Gofry i wafle

Zob. uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (A) (9).

1905 32 91

Solone, nawet z nadzieniem

Podpozycja ta obejmuje wafle pikantne zawierające ser.

1905 40 10 i 1905 40 90

Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (A) (5).

1905 90 20

Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (B).

1905 90 30

Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu

Określenie „chleb” obejmuje produkty o różnej wielkości.

Podpozycja ta obejmuje zwykły chleb w jego wielu postaciach, specjalne chleby takie, jak chleb glutenowy dla diabetyków i suchary.

1905 90 45

Herbatniki

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt. (A) (8) (a) i (c).

1905 90 55

Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1905, pkt (A) (7) i (15).

1905 90 60

Z dodatkiem środka słodzącego

Podpozycja ta włącza wszystkie delikatne wyroby piekarnicze nieobjęte poprzednimi podpozycjami, na przykład ciasteczka, paszteciki i bezy.

1905 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje quiches, pizzę i rodzaje chleba nieobjęte podpozycjami 1905 90 30 i 1905 90 60.

Podpozycja ta obejmuje materiały opakowaniowe o nieregularnym kształcie, nawet kiedy nie nadają się do spożycia przez ludzi, otrzymywane przez ekstruzję skrobi.

DZIAŁ 20

PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

Uwaga ogólna

Niniejszy dział obejmuje gotowe do spożycia przekąski w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, tylko częściowo pokrytych ciastem, jeżeli w związku z tym zasadniczy charakter temu produktowi nadają warzywa, owoce, orzechy lub inne części roślin.

Niniejszy dział obejmuje również ogórki i korniszony, które poddano całkowitej fermentacji mlekowej.

Jednak ogórki i korniszony, których nie poddano całkowitej fermentacji mlekowej i które są tymczasowo zakonserwowane w solance, należy klasyfikować do podpozycji 0711 40 00, jeżeli nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Produkty takie zawierają zazwyczaj co najmniej 10 % masy soli.

Uwaga 4

Do określenia zawartości suchej masy w soku pomidorowym, powinny być stosowane metody analityczne podane w Aneksie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1979/82 (Dz.U. L 214 z 22.7.1982, s. 12).

Uwaga dodatkowa 1

W celu określenia zawartości kwasu w produkcie, powinny być ujednorodnione proporcjonalne części cieczy i części stałych w towarach.

 

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

Zob. uwaga 3 do niniejszego działu.

2001 90 10

Ostry sos z mango

W tej podpozycji i podpozycji 2103 90 10, ostry sos z mango oznacza przetwór z marynowanych owoców mango, do których dodaje się różne produkty takie jak imbir, suszone winogrona, pieprz oraz cukier.

Podczas gdy ostry sos z mango objęty tą podpozycja zawiera kawałki owoców, ostry sos z mango objęty podpozycją 2103 90 10 przyjmuje postać całkowicie jednorodnego sosu, którego konsystencja ma zmienną gęstość.

2001 90 50

Grzyby

Podpozycja ta nie obejmuje grzybów zakonserwowanych tymczasowo, w sposób opisany w podpozycji 0711, na przykład w stężonej zalewie solnej, zawierającej ocet lub kwas octowy.

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

2002 10 10 i 2002 10 90

Pomidory, całe lub w kawałkach

Podpozycje te obejmują pomidory, całe lub w kawałkach, nawet obrane, zakonserwowane za pomocą sterylizacji.

2002 90 11 do 2002 90 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują przecier pomidorowy, nawet w postaci pasty, koncentratu pomidorowego i soku pomidorowego, w których zawartość suchej masy wynosi 7 % masy lub więcej. Włącza się do nich także proszek z pomidorów, otrzymywany w procesie odwadniania soku pomidorowego; nie obejmują one jednak proszku powstałego z mielenia płatków, otrzymanych w procesie suszenia pomidorów, pociętych wcześniej na plasterki, który objęty jest podpozycją 0712 90 30.

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Zob. uwaga 3 do niniejszego działu.

Pozycja ta nie obejmuje przetworów z produktów objętych pozycją 0714, które nie są uważane za warzywa (podpozycja 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 lub 2008 99 91).

2004 10 10

Poddane obróbce cieplnej, inaczej nieprzetworzone

Podpozycja ta obejmuje produkty określone w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2004, akapit drugi, pkt (1).

2004 10 91 i 2004 10 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują produkty określone w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2004, akapit drugi, pkt (3).

2004 90 50

Groch ( Pisum sativum ) i niedojrzała fasola z gatunku Phaseolus spp., w strąkach

W tej podpozycji, określenie „fasola w strąkach” oznacza jedynie fasole z rodzaju Phaseolus i Vigna zerwane przed osiągnięciem dojrzałości, których całe strąki nadają się do jedzenia. Strąki mogą posiadać różne kolory, a mianowicie, jednolicie zielony, zielony z szarymi lub niebieskimi plamkami, lub mogą być żółte (fasola woskowa).

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Noty wyjaśniające do pozycji 2004 mają zastosowanie do niniejszej pozycji.

Pozycja ta obejmuje produkt znany jako „papad”, powstały z arkuszy suszonego ciasta, które otrzymuje się z mąki z roślin strączkowych, soli, przypraw, oleju, środków spulchniających i, w niektórych przypadkach, z małej ilości mąki zbożowej lub mąki ryżowej.

2005 10 00

Warzywa homogenizowane

Zob. uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu.

2005 20 80

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje ziemniaki, pokrojone w plasterki lub na frytki, wstępnie poddane obróbce cieplnej w oleju lub tłuszczu, schłodzone i zapakowane próżniowo.

2005 70 00

Oliwki

Podpozycja ta obejmuje oliwki, o których mowa w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2005, czwarty akapit, pkt (1), nawet nadziewane warzywami (na przykład pimentem lub słodką papryką), owocami lub orzechami (na przykład migdałami), lub mieszanką warzyw i owoców, lub orzechów.

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

2006 00 31 do 2006 00 38

O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy

Jeżeli chodzi o zawartość cukru, zob. uwaga dodatkowa 2 a) do niniejszego działu.

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Jeżeli chodzi o otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, zob. uwaga 5 do niniejszego działu.

Jeżeli chodzi o zawartość cukru, zob. uwaga dodatkowa 2 a) do niniejszego działu.

2007 10 10 do 2007 10 99

Przetwory homogenizowane

Zob. uwaga 2 do podpozycji do niniejszego działu.

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Jeżeli chodzi o zawartość cukru, zob. uwaga dodatkowa 2 a) do niniejszego działu.

Jeżeli chodzi o dodany cukier, zob. uwaga dodatkowa 3 do niniejszego działu.

Jeżeli chodzi o zawartość alkoholu, zob. uwaga dodatkowa 4 do niniejszego działu.

2008 11 10 do 2008 19 99

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem

Podpozycje te obejmują produkty określone w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2008, akapit drugi, pkt. (1) i (2), włączając ich mieszaniny.

Podpozycje te obejmują również takie produkty:

1)

które zostały poddane płatkowaniu lub rozdrobnione, stosowane w szczególności w wyrobach cukierniczych; lub

2)

które zostały zmielone lub rozdrobnione w inny sposób, w postaci pasty, nawet zawierające inne dodane substancje.

Jednak, podpozycje te wyłączają pasty do produkcji marcepana, nugatu itp. (pozycja 1704).

2008 19 12 do 2008 19 99

Pozostałe, włączając mieszanki

Podpozycje te obejmują orzechy i pozostałe nasiona, z wyłączeniem orzeszków ziemnych, i mieszanin orzechów i pozostałych nasion, nawet tych, w których orzeszki ziemne przeważają.

2008 30 51

Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo

W tej podpozycji określenie „cząstki” oznacza całe naturalne cząstki owoców.

Obecność małych ilości uszkodzonych cząstek, niebędących wynikiem świadomego postępowania, nie ma wpływu na klasyfikację do tej podpozycji.

2008 30 71

Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 2008 30 51.

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

Jeżeli chodzi o soki niesfermentowane, niezawierające dodatku alkoholu, zob. uwaga 6 do niniejszego działu.

Jeżeli chodzi o liczbę Brixa, zob. uwaga 3 do podpozycji do niniejszego działu.

Jeżeli chodzi o dodany cukier, zob. uwaga dodatkowa 5 a) do niniejszego działu.

Do celów uwagi dodatkowej 5 b) do niniejszego działu, produkty, do których dodano taką ilość cukru, że zawierają one mniej niż 50 % masy soków owocowych, są uważane za produkty, które utraciły swój naturalny charakter soków owocowych objętych pozycją 2009.

Do określenia, czy produkty utraciły bądź nie swój naturalny charakter w związku z dodaniem cukru, zastosowanie mają jedynie uwagi dodatkowe 2 i 5 do niniejszego działu. Zawartość różnych cukrów wyrażonych jako sacharoza jest określana zgodnie ze wspomnianą uwagą dodatkową 2 Jeżeli zawartość dodanego cukru, obliczona zgodnie z uwagą dodatkową 5 a) do niniejszego działu przekracza 50 % masy, obliczona zawartość soku owocowego jest mniejsza niż 50 % masy, a więc produkt nie może być klasyfikowany do pozycji 2009.

Uwaga dodatkowa 5 b) do niniejszego działu nie ma zastosowania do zagęszczonych naturalnych soków owocowych.

W związku z tym zagęszczone naturalne soki owocowe nie są wyłączone z pozycji 2009.

W kwestii dodawania innych substancji do produktów objętych pozycją 2009, zob. Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 2009.

PRZYKŁAD

Analiza próbki soku pomarańczowego daje następujące wyniki:

liczba wskazana przez refraktometr w temperaturze 20 °C: 65,3,

obliczona zawartość różnych cukrów wyrażona jako sacharoza (uwaga dodatkowa 2. do niniejszego działu): 62,0 (65,3 × 0,95),

obliczona zawartość dodanego cukru (uwaga dodatkowa 5 do niniejszego działu): 49 % masy (62,0–13),

obliczona zawartość soku owocowego: 51 % masy (100–49).

Wniosek: Uznaje się, że próbka, w rozumieniu uwagi dodatkowej 5 b) do niniejszego działu, nie utraciła swojego naturalnego charakteru, ponieważ obliczona zawartość soku nie jest mniejsza niż 50 % masy.

2009 11 11 do 2009 11 99

Zamrożony

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 2009 11.

2009 50 10 i 2009 50 90

Sok pomidorowy

Zob. uwaga 4 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające.

2009 69 51

Zagęszczony

Zob. uwaga dodatkowa 6 do niniejszego działu.

2009 69 71

Zagęszczony

Zob. uwaga dodatkowa 6 do niniejszego działu.

DZIAŁ 21

RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

Uwaga ogólna

Klasyfikację „suplementów diety” (o których mowa w pkt (16) Not wyjaśniających do HS do pozycji 2106), w szczególności pozostałych preparatów spożywczych przedstawianych w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki i pigułki i które są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, należy również rozpatrywać w świetle kryteriów zawartych w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-410/08 do C-412/08 („Swiss Caps”).

 

Uwaga dodatkowa 1

Ta uwaga dodatkowa obejmuje w szczególności maltodekstryny.

 

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2101 11 00

Ekstrakty, esencje lub koncentraty

Podpozycja ta obejmuje ekstrakty, esencje i koncentraty kawy w postaci proszku, granulek, płatków, bloków lub innych postaciach stałych.

Podpozycja ta obejmuje wyroby w płynie lub w postaci pasty (nawet zamrożonej). Wyroby takie są stosowane, w szczególności, do przetworów spożywczych (na przykład do produkcji czekolady, ciast i wyrobów cukierniczych, lodów).

2101 30 19

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje nieporośnięte ziarno jęczmienia, łuskane, palone i nadające się do produkcji piwa jako środek barwiący i aromatyzujący lub jako substytut kawy.

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002 ); gotowe proszki do pieczenia

2102 10 10

Kultury drożdży

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2102, część (A), akapit trzeci, pkt (4).

Drożdże te są hodowane na specjalnej pożywce do specyficznego wykorzystania, w szczególności do destylacji i do produkcji win. Dzięki nim możliwe jest osiągnięcie ściśle określonych właściwości w fermentowanych produktach.

2102 20 11 i 2102 20 19

Drożdże nieaktywne

Drożdże te, opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2102, część (A), akapity czwarty i piąty, są powszechnie sprzedawane jako „drożdże dla przemysłu spożywczego”. Zazwyczaj są one pakowane jako proszek, wiórki lub granulki.

2102 20 90

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2102, część (B).

2102 30 00

Proszki do pieczenia, gotowe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2102, część (C).

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

2103 90 10

Ostry sos z mango, w płynie

Do celów tej podpozycji, ostry sos mango oznacza przetwór z marynowanych owoców mango, do którego zostały dodane różne produkty takie jak imbir, suszone winogrona, pieprz oraz cukier.

Ostry sos z mango objęty tą podpozycją, jest to sos o mniej lub bardziej płynnej postaci, całkowicie jednorodny.

2103 90 30

Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 % do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 % do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 % do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej

Wyrobami wymienionymi w tej podpozycji są skoncentrowane ciekłe preparaty alkoholowe wywodzące swoje szczególne właściwości smakowo-zapachowe, zarówno gorzki smak jak i silnie aromatyczny zapach, z korzeni goryczki, stosowanych do ich produkcji, w połączeniu z różnymi przyprawami i substancjami aromatyzującymi.

Te skoncentrowane gorzkie aromatyczne zaprawy stanowią dodatki przeznaczone do stosowania zarówno jako substancje poprawiające wrażenia smakowe i zapachowe w napojach (koktajlach, syropach, napojach bezalkoholowy itp.), jak i jako przyprawy do wykorzystania w ten sam sposób, jak sosy i mieszane przyprawy do gotowanej żywności lub ciast (zupy, przetwory mięsne, dania rybne lub warzywne, sosy, produkty delikatesowe, kompoty owocowe i sałatki owocowe, tarty owocowe, desery, sorbety itd.).

Te aromatyczne gorzkie zaprawy są zazwyczaj sprzedawane jako „Nalewki Angostura”.

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

2104 20 00

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

Wyrażenie „złożone przetwory spożywcze, homogenizowane” jest zdefiniowane w uwadze 3. do niniejszego działu.

Zdanie „Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników.” w uwadze 3. do działu 21 nie oznacza, że istnieje ustalony limit udziału procentowego pod względem masy lub wielkości tych widocznych kawałków, aby produkt mógł być objęty podpozycją 2104 20 00. Pojęcie „niewielkie ilości widocznych kawałków składników” należy interpretować na podstawie obiektywnych cech produktu: należy ocenić, czy widoczne kawałki zostały dodane w takiej ilości, że stanowią one znaczną objętość produktu. W takim przypadku produkt należałoby klasyfikować do innej pozycji (na przykład pozycja 2005), ponieważ produkt straciłby charakter złożonego przetworu spożywczego, homogenizowanego.

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

W tej pozycji „lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne” oznacza przetwory spożywcze, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające kakao lub czekoladę (nawet jako polewę), które występują w stanie stałym lub przypominającym pastę, będącym wynikiem zamrożenia i które są przeznaczone do spożycia w tej postaci.

Podstawową właściwością tych produktów jest to, że powracają one do stanu ciekłego lub półciekłego, w temperaturze otoczenia zbliżonej do 0 °C.

Natomiast przetwory, które pomimo posiadania zewnętrznych cech lodów jadalnych, nie posiadają podstawowych ich właściwości opisanych powyżej, objęte są odpowiednio pozycją 1806, 1901 lub 2106.

Wyroby objęte tą pozycją posiadają wiele różnych nazw (lody wodne, lody śmietankowe, lody cassate, lody neapolitańskie itp.) i są dostarczane w różnych postaciach; mogą one zawierać kakao lub czekoladę, cukier, tłuszcz roślinny lub tłuszcz mleka, mleko (nawet odtłuszczone), owoce, stabilizatory, substancje smakowo-zapachowe, barwiące itp.

Sumaryczna zawartość tych tłuszczów nie przekracza na ogół 15 % masy końcowego wyrobu. Jednak pewne wyroby specjalne, do produkcji których użyto dużej ilości śmietany, mogą zawierać około 20 % masy tłuszczu ogółem.

Do produkcji niektórych lodów jadalnych, surowce są napowietrzane w celu zwiększenia objętości finalnego produktu (pęcznienie).

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu podpozycji 2105 00.

Zob. także Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2105, w szczególności odnoszące się do wykluczeń.

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2106 10 20 i 2106 10 80

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2106, akapit drugi, pkt (6), wyłączając tę część dotyczącą hydrolizatów białkowych.

Podpozycje te wykluczają skoncentrowane białka mleka (podpozycja 0404 90 lub pozycja 3504 00).

Do celów klasyfikacji, w ramach tych podpozycji, przy określaniu zawartości sacharozy, musi być wzięta pod uwagę zawartość cukru inwertowanego, wyrażona jako sacharoza.

2106 90 20

Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2106, akapit drugi, pkt (7).

Zob. uwaga dodatkowa 2 do niniejszego działu.

Podpozycja ta wyklucza podobne preparaty złożone o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj. (podpozycja 2106 90 92 lub 2106 90 98).

2106 90 30

Syropy izoglukozowe

Zob. uwaga dodatkowa 3 do niniejszego działu.

2106 90 92 i 2106 90 98

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2106, drugi akapit, pkt. od (1) do (5), od (8) do (11) i od (13) do (16) oraz akapit trzeci Not wyjaśniających do podpozycji 2106 10 20 i 2106 10 80.

DZIAŁ 22

NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

Uwagi ogólne

W tym dziale, tam gdzie występuje rozróżnienie pomiędzy wyrobami w pojemnikach, zawierających 2 litry lub mniej, a tymi zawierającymi więcej niż 2 litry, ilością, którą należy brać pod uwagę jest objętość płynu zawartą w pojemnikach, a nie pojemność pojemników.

Dział ten obejmuje — o ile nie są to leki — preparaty wzmacniające, które, pomimo że są przyjmowane w małych ilościach, na przykład łyżką, są odpowiednie do bezpośredniego spożycia jako napoje. Bezalkoholowe preparaty tonizujące, które wymagają rozcieńczenia przed spożyciem, nie są objęte działem 22 (zazwyczaj pozycja 2106).

Uwaga dodatkowa 2 b)

Potencjalną objętościową moc alkoholu oblicza się przez pomnożenie masy cukrów (wyrażonej w kilogramach jako cukier inwertowany), zawartej w 100 litrach przedmiotowego wyrobu, przez współczynnik 0,6.

 

2201

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg

2201 10 11 do 2201 10 90

Wody mineralne i wody gazowane

Podpozycje te obejmują wyroby, o których mowa w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2201, pkt. (B) i (C).

Podpozycje te nie obejmują naturalnej wody mineralnej w pojemnikach aerozolowych do użytku przy pielęgnacji skóry (pozycja 3304)

2201 10 11 i 2201 10 19

Wody mineralne naturalne

„Wody mineralne naturalne” oznacza wody, które spełniają wymogi odnośnej wersji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE (Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45).

2201 90 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje wyroby, o których mowa w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2201, pkt. (A) i (D).

Podpozycja ta obejmuje także parę wodną i naturalną wodę, filtrowaną, wyjałowioną, oczyszczoną lub zmiękczoną.

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

Wyrażenie „napoje bezalkoholowe” jest zdefiniowane w uwadze 3 do tego działu.

2202 10 00

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane

Podpozycja ta obejmuje napoje, o których mowa w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2202, pkt (A).

Obecność przeciwutleniaczy, witamin, substancji stabilizujących lub chininy nie wpływa na klasyfikacje napojów.

Podpozycja ta obejmuje produkty płynne, składające się z wody, cukru i aromatów, pakowane w torebki z tworzywa sztucznego i przeznaczone do przyrządzania, w warunkach domowych, lodów na patyku poprzez zamrożenie w zamrażarce.

Zob. także uwaga dodatkowa 1 do niniejszego działu.

2202 90 10

Niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404

Niniejsza podpozycja obejmuje preparaty wzmacniające opisane w Notach wyjaśniających dotyczących tego działu, w Uwagach ogólnych, akapicie drugim. Te napoje bezalkoholowe, określane często jako suplementy diety, mogą być oparte na ekstraktach roślinnych (w tym ziołowych) i zawierać dodane witaminy lub/i składniki mineralne. Generalnie preparaty te powinny utrzymywać dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie, a zatem różnią się one od wód aromatyzowanych lub słodzonych i innych napojów bezalkoholowych objętych podpozycją 2202 10 00, o których mowa w Notach wyjaśniających do HS dotyczących pozycji 2202, pkt (A).

2202 90 91 do 2202 90 99

Pozostałe, zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404

Podpozycje te obejmują płynny produkt znany w handlu jako „filled milk”, pod warunkiem że jest to napój gotowy do spożycia. „Filled milk” jest produktem na bazie mleka odtłuszczonego lub odtłuszczonego mleka w proszku, do którego dodano oczyszczone tłuszcze lub oleje roślinne w ilości prawie identycznej do naturalnego tłuszczu wyekstrahowanego z wyjściowego mleka pełnego. Napój ten jest klasyfikowany do podpodziałów tych podpozycji, zgodnie z jego zawartością tłuszczu mleka.

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 2202 90 10.

2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009

Zob. uwaga dodatkowa 2 a) do niniejszego działu, jeżeli chodzi o rzeczywistą objętościową moc alkoholu.

2204 10 11 do 2204 10 98

Wino musujące

Zob. uwaga do podpozycji 1 do niniejszego działu.

2204 10 11

Szampan

Szampan jest winem musującym produkowanym w francuskiej prowincji Szampanii, z winogron uprawianych wyłącznie w tej prowincji.

2204 21 06 do 2204 21 09

Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10 , w butelkach z korkami „grzybkowymi” przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C

Podpozycje te obejmują:

1)

wina rozlewane w butelki z korkami „grzybkowymi”, które nie spełniają wymogów definicji „wina musującego” zawartej w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu;

2)

wina rozlewane inaczej niż w butelki z korkami „grzybkowymi”, pozostające pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bar, w 20 °C.

Korki odpowiadające poniższemu rysunkowi oraz podobne zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego uważane są za korki „grzybkowe”.

 

Image

2204 21 11 do 2204 21 98

Pozostałe

Zob. uwagi dodatkowe 4 i 5 do niniejszego działu.

Składniki nielotne suchego ekstraktu ogółem, w znaczeniu określonym w uwadze dodatkowej 4 A) obejmują cukier, glicerol, taniny, kwas winowy, substancje barwiące i sole.

2204 21 11 do 2204 21 78

Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

Zob. lit. a) uwagi dodatkowej 6 do niniejszego działu.

2204 21 23

Tokaj

Zob. uwaga dodatkowa 4 B) b) do niniejszego działu.

2204 21 79 i 2204 21 80

Wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

Zob. lit. a) uwagi dodatkowej 6 do niniejszego działu.

2204 29 10

Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10 , w butelkach z korkami „grzybkowymi” przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji od 2204 21 06 do 2204 21 09, z uwzględnieniem istniejących różnic.

2204 29 11 do 2204 29 98

Pozostałe

Zob. uwagi dodatkowe 4 i 5 do niniejszego działu.

2204 29 11 do 2204 29 58

Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

Zob. lit. a) uwagi dodatkowej 6 do niniejszego działu.

2204 29 11

Tokaj

Zob. uwaga dodatkowa 4 B) b) do niniejszego działu.

2204 29 79 i 2204 29 80

Wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

Zob. lit. a) uwagi dodatkowej 6 do niniejszego działu.

2204 30 10

W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej niż przez dodanie alkoholu

Zob. uwaga dodatkowa 3 w połączeniu z uwagami dodatkowymi 2 a), 2 b) i 2 c) do niniejszego działu.

2204 30 92

Zagęszczony

Zob. uwaga dodatkowa 7 do niniejszego działu.

2204 30 96

Zagęszczony

Patrz uwaga dodatkowa 7 do niniejszego działu.

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

Wina objęte tą pozycją, opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2205 obejmują:

1)

napoje znane jako „Marsala all'uovo”, „Marsala ala mandorla” i „Crema di Marsala all'uovo”, które oparte są na winie Marsala i przyprawione żółtkami jaj, migdałami i innymi substancjami aromatycznymi;

2)

napoje na bazie wina znanego jako „Sangria”, aromatyzowane na przykład cytryną lub pomarańczą.

Zob. uwaga dodatkowa 8 do niniejszego działu. Produkty posiadające rzeczywistą objętościową moc alkoholu mniejszą niż 7 % obj. objęte są pozycją 2206 00.

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Jeżeli chodzi o klasyfikację napojów na bazie alkoholu otrzymanego przez fermentację, do którego został dodany alkohol destylowany, woda i inne substancje (takie jak syrop, różne aromaty i barwniki, a w niektórych przypadkach została dodana baza śmietankowa), zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-150/08. Zgodnie z tym wyrokiem, jeżeli te dodatki skutkują utratą smaku, zapachu i lub wyglądu napoju wytwarzanego z określonych owoców lub produktów naturalnych, tj. napoju fermentowanego objętego pozycją 2206, ma miejsce klasyfikacja do pozycji 2208.

2206 00 10

Wzbudzone

Zob. uwaga dodatkowa 9 do niniejszego działu.

2206 00 31 do 2206 00 89

Pozostałe

Podpozycje te obejmują produkty opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2206, akapit drugi, pkt. od (1) do (10).

2206 00 31 i 2206 00 39

Musujące

Zob. uwaga dodatkowa 10 do niniejszego działu, jeżeli chodzi o wina musujące.

Odnośnie do korków grzybkowych, wspomnianych powyżej w uwadze dodatkowej — zob. Noty wyjaśniające do podpozycji od 2204 21 06 do 2204 21 09, ostatni akapit.

2206 00 51 do 2206 00 89

Spokojne, w pojemnikach o objętości

Podpozycje te obejmują napoje, które nie są wyrobami naturalnej fermentacji moszczu ze świeżych winogron, ale są produkowane z zagęszczonego moszczu z winogron. Moszcz ten jest stabilny i może być przechowywany do wykorzystania w miarę potrzeb.

Proces fermentacji rozpoczyna się zwykle przy użyciu drożdży. Cukier może być dodany do moszczu zarówno przed, jak i podczas fermentacji. Produkt otrzymany w ten sposób może być następnie dosłodzony, wzmocniony lub zmieszany.

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2207 10 00

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2207, z wyjątkiem akapitu czwartego.

Napoje spirytusowe (na przykład gin, wódka) objęte są podpozycjami od 2208 20 12 do 2208 90 78, niezależnie od ich mocy alkoholu.

2207 20 00

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2207, akapit czwarty.

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe objęte pozycją 2208 są płynami zawierającymi alkohol, przeznaczonymi zazwyczaj do spożycia przez ludzi i które otrzymywane są:

zarówno bezpośrednio w wyniku destylacji (z środkami aromatyzującymi lub bez nich) przefermentowanych w sposób naturalny płynów takich jak wino lub cydr (cidr), lub wcześniej przefermentowanych owoców, wytłoczyn, ziaren lub innych roślinnych produktów, lub

przez proste dodanie do alkoholu wyprodukowanego w wyniku destylacji różnych aromatycznych substancji i czasami cukru.

Różne napoje spirytusowe są opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2208, akapit trzeci, pkt. od (1) do (18).

Odnośnie wódek nieskażonych, należy zauważyć, że są one klasyfikowane do tej pozycji, nawet wtedy, kiedy objętościowa moc alkoholu wynosi 80 % obj. lub więcej nawet, jeśli są produktami gotowymi do spożycia jako drinki.

Pozycja ta nie obejmuje napojów alkoholowych otrzymanych w wyniku fermentacji (pozycje od 2203 00 do 2206 00).

2208 30 11 do 2208 30 88

Whisky

Whisky jest napojem spirytusowym destylowanym z zacieru ze zbóż o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 40 % obj. lub większej, sprzedawanym zarówno w butelkach jak i w innych pojemnikach.

Szkocka Whisky jest whisky destylowaną i dojrzewającą w Szkocji.

Whisky z dodaną wodą gazowaną (whisky-soda) jest wykluczona z tych podpozycji i objęta jest podpozycją 2208 90 69 lub 2208 90 78.

2208 30 30

Whisky „single malt”

Szkocka whisky „single malt” jest napojem spirytusowym, który jest produkowany w kubełkowych aparatach destylacyjnych w jednej gorzelni, przez destylację fermentowanego zacieru wyłącznie z jęczmienia słodowanego.

2208 30 41 i 2208 30 49

Whisky „blended malt”, w pojemnikach o objętości

Szkocka whisky „blended malt” jest produkowana przez zmieszanie dwóch lub więcej szkockich whisky „single malt”, które były destylowane/uzyskane w różnych gorzelniach.

2208 30 61 i 2208 30 69

Whisky „single grain” i whisky „blended grain”, w pojemnikach o objętości

Szkocka whisky „single grain” jest napojem spirytusowym innym niż szkocka whisky „single malt” lub szkocka whisky „blended malt”, który jest produkowany w jednej gorzelni przez destylację fermentowanego zacieru z jęczmienia słodowanego z całymi ziarnami lub bez nich, innych zbóż (głównie pszenicy lub kukurydzy).

Szkocka whisky „blended grain” jest produkowana przez zmieszanie dwóch lub więcej szkockich whisky „single grain”, które były destylowane/uzyskane w różnych gorzelniach.

2208 30 71 i 2208 30 79

Inne whisky „blended”, w pojemnikach o objętości

Pozostałe szkockie whisky „blended” („Blended Scotch Whisky”) produkowane są przez zmieszanie jednej lub więcej szkockich whisky „single malt” z jedną lub więcej szkockich whisky „single grain.

2208 40 11 do 2208 40 99

Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej

Podpozycje te obejmują, na przykład rum i tafia, jak opisano w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2208, akapit trzeci, pkt (3), pod warunkiem że zachowują one swoje właściwości organoleptyczne.

2208 50 11 i 2208 50 19

Gin, w pojemnikach o objętości

Gin jest napojem spirytusowym generalnie otrzymywanym w wyniku prostej destylacji lub szeregu destylacji rektyfikowanego alkoholu zbożowego lub alkoholu etylowego z jagodami jałowca i innymi substancjami aromatycznymi (na przykład kolendrą, korzeniami dzięgielu, anyżku, imbiru).

Do celów tych podpozycji, jedynie napoje spirytusowe posiadające właściwości organoleptyczne ginu są uważane za gin.

Następujące, na przykład są zatem z tych podpozycji wyłączone:

a)

Geneva (podpozycja 2208 50 91 lub 2208 50 99);

b)

Aquavit (podpozycja 2208 90 56 lub 2208 90 77);

c)

Kranawitter (podpozycja 2208 90 56 lub 2208 90 77).

2208 60 11 do 2208 60 99

Wódka

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2208, akapit trzeci, pkt (5).

2208 70 10 i 2208 70 90

Likiery i kordiały

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2208, akapit pierwszy, pkt (B) i akapit trzeci.

2208 90 11 i 2208 90 19

Arak, w pojemnikach o objętości

Arak jest napojem spirytusowym otrzymywanym, przy wykorzystaniu odpowiednich drożdży, z melasy pochodzącej z trzciny cukrowej lub z melasy słodkich soków roślinnych i z ryżu.

Arak nie powinien być mylony z raki, która jest otrzymywana w wyniku powtórnej destylacji destylatu z rodzynek lub z suszonych fig z nasieniem anyżu i jest objęta podpozycją 2208 90 56 lub 2208 90 77.

2208 90 33 i 2208 90 38

Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości

Wódki śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe są napojami spirytusowymi otrzymywanymi wyłącznie przez destylację sfermentowanych moszczów ze śliwek, gruszek lub wiśni i czereśni.

Odnośnie określenia śliwki lub wiśnie i czereśnie, zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 0809.

2208 90 48

Pozostałe

W tej podpozycji wódki destylowane z owoców są napojami spirytusowymi otrzymanymi wyłącznie w procesie fermentacji alkoholowej i destylacji owoców (innych niż śliwki, gruszki lub wiśnie i czereśnie), na przykład z moreli, czarnych jagód, malin, jeżyn, czarnych porzeczek, białych porzeczek, czerwonych porzeczek, truskawek, jabłek, włącznie z wódkami otrzymanymi z cydru. Calvados objęty jest podpozycją 2208 90 45.

2208 90 56

Pozostałe

Podpozycja obejmuje wódki z nasion anyżu, raki, wódka z agawy, inne niż tequila (na przykład mezcal), wódki destylowane z aromatycznych ziół, wódki gorzkie (bitter), akuavit, kranawitter, wódki destylowane z korzeni (na przykład wódka z goryczki), wódka z sorgo.

2208 90 69

Pozostałe napoje spirytusowe

Oprócz napojów wymienionych w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2208, akapit trzeci pkt. od (14) do (18), podpozycja ta obejmuje także:

1)

napoje spirytusowe z dodaną wodą gazowaną (na przykład whisky-soda);

2)

herbatę z alkoholem;

3)

napoje spirytusowe zmieszane razem lub napoje spirytusowe mieszane z owocami lub z sokami roślinnymi (koktajle).

2208 90 71

Destylowane z owoców

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 2208 90 48. Podpozycja ta obejmuje calvados.

2208 90 77

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 2208 90 56.

2208 90 78

Pozostałe napoje spirytusowe

Zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 2208 90 69.

2208 90 91 i 2208 90 99

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości

Podpozycje te obejmują płyn określany jako „malt beer base” o objętościowej mocy alkoholu 14 % i otrzymany z piwa warzonego, który został poddany klarowaniu, a następnie ultrafiltracji w wyniku której stężenie składników, takich jak substancje gorzkie i białka zostało zredukowane (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-196/10).

2209 00

Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego

2209 00 11 i 2209 00 19

Ocet winny, w pojemnikach o objętości

Zob. uwaga dodatkowa 11 do niniejszego działu.

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2209, część (I), akapit drugi, pkt (1).

2209 00 91 i 2209 00 99

Pozostałe, w pojemnikach o objętości

Podpozycje te obejmują produkty określone w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2209, część (I), akapit drugi, pkt. (2), (3) i (4) i część (II).

DZIAŁ 23

POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT

Uwaga dodatkowa 3

Potencjalna masowa moc alkoholu powinna być liczona przez pomnożenie masy cukru (wyrażone w kilogramach jako cukier inwertowany) zawartej w 100 kilogramach rozpatrywanego produktu przez współczynnik 0,47.

 

2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

2301 20 00

Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Mąki, mączki i granulki z ryb objęte tą podpozycją składają się z ryb lub z odpadów z ryb, zazwyczaj poddanych obróbce cieplnej a następnie przekształconych w papkę, wysuszoną i zmieloną i, w niektórych przypadkach, aglomerowaną w postaci granulek.

Podpozycja ta wyłącza mączkę rybną zdatną do spożycia przez ludzi (podpozycja 0305 10 00).

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane

W celu rozróżnienia produktów objętych niniejszą pozycją od objętych działem 11, zob. uwaga 2 A) do działu 11.

Pozostałości wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2302, pkt (B), (1), powinny zawierać 50 % lub więcej zbóż lub roślin strączkowych.

Do określenia zawartości skrobi (w produkcie takim jak go dostarczono) stosuje się metodę określoną w załączniku III, część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

2302 10 10 i 2302 10 90

Z kukurydzy

Pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w uwadze 2 A) do działu 11, łamane ziarna kukurydzy odzyskane podczas przesiewania oczyszczonych, niełuskanych ziaren kukurydzy, są wykluczone z niniejszych podpozycji (podpozycja 1104 23 98).

2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek

Do określenia zawartości skrobi i białek stosuje się metodę określoną w załączniku III, część L i C do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

2303 10 11 i 2303 10 19

Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt

Produkty klasyfikowane do tych podpozycji muszą spełniać kryteria określone w uwadze dodatkowej 1 do niniejszego działu.

Podpozycje te obejmują:

1)

gluten kukurydziany (zazwyczaj w postaci mąki), który składa się głównie z glutenu z ziarna kukurydzy otrzymanego podczas wyodrębniania skrobi; zawartość białka (azot × 6,25) przekracza 40 % masy;

2)

mączkę glutenową, która jest głównie otrzymywana przez zmieszanie suchej pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy z czystym glutenem; takie produkty zazwyczaj zawierają około 40 % masy białka (azot × 6,25);

3)

pasza z glutenu kukurydzianego, która zazwyczaj zawiera przynajmniej 20 % masy białka (azot × 6,25), i jest złożona głównie z cząsteczek owocni i endospermy z glutenu kukurydzianego, a czasem z stężonego płynu z rozmiękczania kukurydzy, przy czym wszystkie te substancje są produktami ubocznymi powstałymi podczas produkcji skrobi z kukurydzy.

Podpozycje te obejmują także powyższe produkty aglomerowane w granulki.

Podpozycje te obejmują jedynie produkty o zawartości skrobi nieprzekraczającej 28 % masy w przeliczeniu na suchy produkt, zgodnie z metodą zawartą w załączniku III, część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1) i o ich zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 4,5 % masy w przeliczeniu na suchy produkt, zgodnie z metodą zawartą w załączniku III, część H do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (1).

Produkty o zwiększonej zawartości skrobi lub tłuszczu są zazwyczaj klasyfikowane do działu 11. lub odpowiednio do podpozycji 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 lub 2309 90 51. Ta sama zasada jest stosowana do wyrobów, które zawierają produkty wyekstrahowane z kukurydzy metodą inną niż stosowana do produkcji skrobi w procesie mokrym (pozostałości z przesiewania ziarna kukurydzy, mielenia ziarna kukurydzy, pozostałości z ekstrakcji oleju z kiełków kukurydzianych w procesie suchym itp.).

Produkty klasyfikowane do tych podpozycji nie mogą zawierać pozostałości po ekstrakcji oleju z zarodków kukurydzy uzyskiwanego w procesie na mokro.

Stężone płyny z rozmiękczania kukurydzy objęte są podpozycją 2303 10 90, niezależnie od zawartości w nich białka.

2303 10 90

Pozostałe

W tej podpozycji, pozostałości powstałe podczas produkcji skrobi z korzeni manioku, są to takie produkty, w których zawartość skrobi, w przeliczeniu na suchą masę, nie przekracza 40 % masy.

Jeżeli zawartość skrobi w tych produktach jest większa, produkty takie w postaci mąki lub mączki objęte są podpozycjami 1106 20 10 lub 1106 20 90. Produkty w postaci granulek objęte są podpozycją 0714 10.

Pozycja ta obejmuje także:

1)

paszę z glutenu sorgo, która zazwyczaj zawiera przynajmniej 18 % masy białek i jest złożona głównie z cząsteczek owocni i endospermy z ziarna sorgo, glutenu sorgo i czasem z stężonego płynu z rozmiękczania sorgo, przy czym wszystkie te substancje są produktami ubocznymi powstałymi podczas produkcji skrobi z sorgo.

Podpozycja ta obejmuje jedynie produkty o zawartością skrobi nieprzekraczającej 40 % masy, w przeliczeniu na suchą masę.

Produkty z większą zawartością skrobi są zazwyczaj klasyfikowane do działu 11. lub odpowiednio, do pozycji 2302 lub 2309;

2)

pozostałości z produkcji skrobi, znane jako „suszona pulpa ziemniaczana”. Zawartość skrobi w tych pozostałościach zazwyczaj wynosi 50 % masy lub więcej.

Do określenia zawartości wilgoci, ma być stosowana metoda określona w załączniku III, część A do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

Stężone płyny z rozmiękczania kukurydzy klasyfikowane są do tej podpozycji, niezależnie od zawartości białka.

2303 20 10 i 2303 20 90

Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

Serwatka, z której usunięto częściowo laktozę, nie jest traktowana jako odpad powstały w trakcie produkcji cukru i nie jest objęta tymi podpozycjami (pozycja 0404).

Podpozycje te obejmują buraki częściowo lub całkowicie pozbawione cukru.

2303 30 00

Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2303, akapit pierwszy, pkt (E) od (1) do (5).

2304 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

Pozycja ta nie obejmuje płatków z ziarna sojowego, nawet mielonych, z których nie wyekstrahowano oleju sojowego (pozycja 2308).

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305

2306 41 00

Z nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego

Zob. uwaga do podpozycji 1 do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 2306 41.

2306 90 05

Z zarodków kukurydzy

Niniejsza podpozycja obejmuje pozostałości z ekstrakcji oleju z zarodków kukurydzy otrzymane w procesie mokrym lub suchym, oraz spełniających kryteria uwagi dodatkowej 2 do niniejszego działu.

Produkty, które nie spełniają tych kryteriów zazwyczaj klasyfikowane są do działu 11 lub odpowiednio do pozycji 2302 lub 2309.

2306 90 11 i 2306 90 19

Makuchy i inne pozostałości z ekstrakcji oliwy

Wyrażenie „pozostałości z ekstrakcji oliwy” oznacza jedynie produkty o zawartości substancji tłuszczowych nieprzekraczającej 8 % masy. Produkty takie (wyłączając fusy), o większej zawartości substancji tłuszczowych, należy klasyfikować do tej samej podpozycji co materiał podstawowy (podpozycja 0709 92 10 lub 0709 92 90).

Do określenia zawartości tłuszczu powinna być stosowana metoda podana w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91, załącznik XV (Dz.U. L 248 z 5.9.1991, s. 1).

2307 00

Osad winny z drożdży; kamień winny

2307 00 11

O całkowitej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 7,9 % mas. i zawartości suchej substancji nie mniejszej niż 25 % masy

Zob. uwaga dodatkowa 3 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające.

2307 00 90

Kamień winny

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2307, akapit drugi.

2308 00

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2308 00 11

O całkowitej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 4,3 % mas. i zawartości suchej substancji nie mniejszej niż 40 % masy

Zob. uwaga dodatkowa 3 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające.

2308 00 40

Żołędzie i kasztany; wytłoczyny z jabłek i z owoców innych niż winogrona

Wytłoczyny owoców, innych niż winogrona, obejmują „komórki pomarańczy”, tzn. produkty składające się z części pomarańczy, które początkowo, podczas wyciskania, dostały się do soku, a po odcedzeniu prawie nie zawierają części stałych miąższu owocu, lecz składają się głównie z błony komórek i albedo. Te produkty są przeznaczone do dodania do rozcieńczonych koncentratów soku pomarańczowego oraz do napojów bezalkoholowych.

2308 00 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje produkty wymienione w punktach (2), (3), (4), (6), (7), (8) i (9) akapitu drugiego Not wyjaśniających do HS do pozycji 2308.

Podpozycja ta obejmuje także łupiny ziarna sojowego, nawet zmielone, z których nie wyekstrahowano oleju sojowego.

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Zob. uwaga 1 do niniejszego działu.

Do oznaczenia zawartości skrobi należy stosować metodę polarymetryczną (zwaną również zmodyfikowaną metodą Ewersa), ustanowioną w załączniku III, część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

Zawartość skrobi w masie preparatów w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt w rozumieniu pozycji 2309 należy oznaczać enzymatyczną metodą analityczną ustanowioną w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 121/2008 (Dz.U. L 37 z 12.2.2008, s. 3), w przypadkach gdy następujące materiały paszowe są obecne w znacznych ilościach:

a)

produkty z buraków (cukrowych), takie jak wysłodki buraczane (z buraków cukrowych), melasa z buraków (cukrowych), wysłodki buraczane melasowane (z buraków cukrowych), wywar melasowy (z buraków cukrowych), cukier (z buraków cukrowych);

b)

pulpa cytrusowa;

c)

nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lniana;

d)

nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku;

e)

nasiona słonecznika; śruta poekstrakcyjna słonecznikowa; śruta poekstrakcyjna słonecznikowa z częściowo obłuszczonych nasion słonecznika;