ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 70A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
27 lutego 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2015/C 070A/01

Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych

1


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

27.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 70/1


PRZEPISY OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KONKURSÓW OTWARTYCH

(2015/C 070 A/01)

 

Niniejsze przepisy ogólne są integralną częścią ogłoszenia o konkursie i wraz z nim stanowią wiążące zasady procedury konkursowej.

SPIS TREŚCI

1.

WPROWADZENIE 3

1.1.

CO TO JEST KONKURS OTWARTY? 3

1.2.

OGÓLNY PROFIL KANDYDATÓW 3

1.3.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 4

2.

ETAPY KONKURSU 6

2.1.

ZGŁOSZENIE 6

2.1.1.

Sprawdzenie przez kandydata, czy spełnia warunki udziału w konkursie 7

2.1.2.

Utworzenie konta EPSO 7

2.1.3.

Rozwiązanie przykładowych testów interaktywnych 7

2.1.4.

Wypełnienie zgłoszenia elektronicznego 7

2.1.5.

Wskazanie wszelkich szczególnych środków, jakie należy podjąć, by umożliwić przystąpienie do testów 8

2.1.6.

Zatwierdzanie i przesłanie zgłoszenia elektronicznego 8

2.1.7.

Przekazanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej 8

2.2.

KOMPUTEROWE TESTY WSTĘPNE WIELOKROTNEGO WYBORU 9

2.3.

SPRAWDZENIE, CZY ZGŁOSZENIE SPEŁNIA WARUNKI (DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE) 9

2.4.

WYBÓR NA PODSTAWIE KWALIFIKACJI – OCENA ZDOLNOŚCI 10

2.5.

OCENA ZINTEGROWANA 11

2.6.

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 11

2.7.

LAUREACI KONKURSU/LISTA REZERWOWA 12

3.

INFORMACJE OGÓLNE 12

3.1.

WYMIANA INFORMACJI 12

3.1.1.

EPSO: informacje przekazywane kandydatom 12

3.1.2

Kandydaci: informacje przekazywane EPSO 13

3.1.3.

Kandydaci: wymiana informacji z komisjami konkursowymi 13

3.2.

OCHRONA DANYCH 13

3.3.

DOSTĘP DO INFORMACJI 13

3.3.1.

Specjalne uprawnienia kandydatów w zakresie dostępu 13

3.3.2.

Dostęp do dokumentów przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 – Przejrzystość 15

3.4.

SKARGI 16

3.4.1.

Co zrobić w przypadku problemów? 16

3.4.2.

Neutralizacja 16

3.4.3.

Wewnętrzna procedura weryfikacyjna 17

3.4.4.

Inne środki zaskarżania decyzji 18

3.5.

WYKLUCZENIE Z KONKURSU 19

ZAŁĄCZNIK I —

Przykładowe dyplomy zasadniczo odpowiadające wymogom ogłoszeń o konkursach 20

ZAŁĄCZNIK II —

Ogólne wytyczne Kolegium Dyrektorów Administracji dotyczące stosowania języków w konkursach EPSO 29

1.   WPROWADZENIE

1.1.   CO TO JEST KONKURS OTWARTY?

Instytucje europejskie wyłaniają swoich przyszłych urzędników (1) w drodze konkursów otwartych. Konkursy te składają się z szeregu egzaminów, w których kandydaci wzajemnie ze sobą konkurują. Konkursy są otwarte dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej (2), którzy spełniają wymagane kryteria. Procedura ta zapewnia wszystkim kandydatom równe szanse wykazania się swoimi zdolnościami i gwarantuje, że wybór dokonywany jest na podstawie kryteriów merytorycznych, przy poszanowaniu zasady równego traktowania.

Kandydaci, którzy zdadzą konkurs, zostają wpisani na listę rezerwową, z której instytucje stopniowo zatrudniają kandydatów w miarę swoich potrzeb. Nie chodzi więc o obsadzenie konkretnego stanowiska, a o stworzenie rezerwy z myślą o późniejszej rekrutacji.

Wyboru najlepszych kandydatów na podstawie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie dokonuje powołana w tym celu komisja konkursowa (3). Komisja porównuje osiągnięcia kandydatów i ocenia ich zdolność do pełnienia funkcji opisanych w ogłoszeniu o konkursie. Jej zadaniem nie jest więc wyłącznie ocena ich kompetencji i zdolności, ale również wybór osób, które najlepiej nadają się do pełnienia określonych funkcji ze względu na swoje umiejętności i kwalifikacje.

Konkursy organizowane są w cyklach rocznych w przypadku konkursów o profilu ogólnym, lub na wniosek w przypadku konkursów specjalistycznych, aby zaspokoić konkretne potrzeby instytucji.

1.2.   OGÓLNY PROFIL KANDYDATÓW

Instytucje poszukują utalentowanych, zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych w swojej dziedzinie kandydatów, którzy są w stanie wykazać, że posiadają następujące umiejętności ogólne:

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

W skomplikowanych zagadnieniach kandydat dostrzega najważniejsze fakty i znajduje kreatywne oraz praktyczne rozwiązania.

Komunikacja

Wyraża się jasno i precyzyjnie, zarówno w mowie, jak i na piśmie.

Jakość i wydajność pracy

Bierze osobistą odpowiedzialność za wykonanie zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur i wykazuje się inicjatywą.

Nauka i rozwój osobisty

Rozwija i doskonali swoje umiejętności oraz znajomość organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Przywiązuje największą wagę do najważniejszych zadań, wykazuje się elastycznością i efektywnie organizuje swoją pracę.

Odporność

Działa skutecznie pomimo dużego natężenia pracy, radzi sobie ze stresem i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska pracy.

Umiejętność pracy w zespole

Potrafi współpracować z bezpośrednimi współpracownikami lub pracownikami innych jednostek organizacyjnych i szanuje różnice między ludźmi.

Zdolności przywódcze (tylko dla administratorów)

Zarządza, zachęca do rozwoju oraz motywuje do osiągania wyników.

1.3.   WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

By zakwalifikować się do udziału w konkursie, kandydaci muszą spełnić określone kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydaci muszą potwierdzić, że spełniają wszystkie ogólne i szczegółowe warunki udziału podane w ogłoszeniu o konkursie, a także w razie konieczności muszą dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające w kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej (zazwyczaj tylko na etapie oceny zintegrowanej, chyba że w ogłoszeniu o konkursie określono inaczej, zob. pkt 2.1.7 poniżej).

Warunki ogólne

Ogólne warunki udziału w konkursie (4) są takie same dla wszystkich konkursów. Są one następujące:

Kandydat musi:

a)

korzystać z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej (5);

b)

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

c)

posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania obowiązków objętych zakresem danego konkursu.

By wykazać, że kandydat spełnia wymóg dotyczący obywatelstwa, musi on dostarczyć kopię paszportu, dokumentu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego jego obywatelstwo, która musi zachować ważność w dniu, w którym upływa termin dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną.

Zasadniczo nie są wymagane żadne dokumenty poświadczające, że kandydat korzysta z pełni praw obywatelskich lub ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego przez kandydata stanowi jednocześnie oświadczenie, że spełnia on powyższe warunki. Zasadniczo jednak przed zatrudnieniem należy przedstawić formalne potwierdzenie powyższego oświadczenia.

Warunki szczegółowe

Warunki szczegółowe dotyczące kwalifikacji i doświadczenia mogą być różne dla poszczególnych konkursów oraz zależeć od profilu poszukiwanych kandydatów i zostaną one określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat ma obowiązek przedstawić komisji konkursowej wszelkie informacje i dokumenty, które pozwolą jej zweryfikować, czy spełnia on wspomniane warunki.

a)

Dyplom  (6) lub zaświadczenie ukończenia studiów. Komisja konkursowa uwzględni różnice w systemach kształcenia. Na stronie internetowej EPSO oraz w załączniku do niniejszych przepisów ogólnych podano przykłady minimalnych kwalifikacji wymaganych w przypadku poszczególnych kategorii, jednakże ogłoszenie o konkursie może zawierać bardziej rygorystyczne wymogi. Uwaga: jeśli kandydat studiował poza UE, jego dyplom wymaga uznania przez organ urzędowy w jednym z państw członkowskich UE (np. przez ministerstwo edukacji).

W przypadku dyplomów zdobytych po uzyskaniu wykształcenia średniego należy załączyć w zgłoszeniu przesłanym drogą elektroniczną możliwie jak najbardziej szczegółowe informacje, przede wszystkim na temat poszczególnych przedmiotów i czasu trwania zajęć z tych przedmiotów, tak aby komisja konkursowa mogła ocenić znaczenie posiadanego przez kandydata dyplomu pod kątem charakteru obowiązków opisanych w ogłoszeniu o konkursie. Jeżeli kandydat ukończył studium techniczne lub zawodowe lub kurs doskonalący lub specjalistyczny, powinien określić, czy kurs był prowadzony w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin lub czy był to kurs wieczorowy, a także określić przedmioty i czas trwania.

b)

Doświadczenie zawodowe (o ile jest wymagane). Posiadane doświadczenie zawodowe uwzględniane będzie wyłącznie wówczas, gdy jest ono powiązane merytorycznie z charakterem obowiązków opisanych w ogłoszeniu o konkursie, do którego kandydat się zgłosił. Zasadniczo doświadczenie zawodowe powinno również wiązać się z:

rzeczywistą i efektywną pracą,

wynagrodzeniem,

stosunkiem podporządkowania lub świadczeniem usługi.

Wszelkie aspekty doświadczenia zawodowego kandydata, zaliczające się do poniższych kategorii, będą uwzględniane w następujący sposób:

praca w ramach wolontariatu: tego rodzaju praca może zostać wzięta pod uwagę tylko wówczas, gdy jest wykonywana za wynagrodzeniem. Praca w ramach wolontariatu powinna być porównywalna, jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy (liczba godzin w tygodniu) i okres jej wykonywania, z klasycznym zatrudnieniem,

staże: będą one zaliczane jako doświadczenie zawodowe, o ile za staż wypłacane jest wynagrodzenie,

obowiązkowa służba wojskowa: będzie uwzględniania za okres nieprzekraczający ustawowego czasu trwania służby wojskowej w państwie członkowskim, którego kandydat jest obywatelem. Służba wojskowa mogła zostać odbyta przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu, chyba że w ogłoszeniu o konkursie określono inaczej,

urlop macierzyński/ojcowski/adopcyjny: będzie uwzględniany, jeżeli jest przewidziany w umowie o pracę. Jeżeli narodziny lub adopcja dziecka nastąpiły w czasie, gdy dana osoba poszukiwała pracy, urlop nie będzie traktowany jako doświadczenie zawodowe,

doktorat: wszelkie doktoraty, nawet jeżeli za pracę nad nimi nie jest wypłacane wynagrodzenie, będą traktowane jako doświadczenie zawodowe w okresie nie dłuższym niż 3 lata, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora,

praca w niepełnym wymiarze godzin: będzie przeliczana proporcjonalnie, stosownie do faktycznie przepracowanego czasu. Na przykład osobie, która przepracowała 6 miesięcy na pół etatu, na poczet doświadczenia zaliczone zostaną 3 miesiące.

Proszę pamiętać, że w przypadku gdy w ogłoszeniu o konkursie wymagane jest doświadczenie zawodowe w dziedzinie konkursu, wszystkie elementy doświadczenia zawodowego należące do kategorii wymienionych powyżej zostaną uwzględnione wyłącznie pod warunkiem, że są związane z tą dziedziną.

Ważne jest, by w swoim zgłoszeniu kandydat określił charakter wykonywanych zadań w sposób jak najbardziej szczegółowy, tak by komisja konkursowa była w stanie ocenić przydatność posiadanego przez kandydata doświadczenia pod kątem charakteru jego przyszłych obowiązków. Wszystkie okresy działalności zawodowej należy udokumentować w następujący sposób:

referencje wystawione przez byłego i obecnego pracodawcę (pracodawców) poświadczające, że kandydat posiada doświadczenie zawodowe będące wymogiem udziału w konkursie; takie referencje muszą zawierać opis pełnionych obowiązków oraz ich poziom, a także datę podjęcia i zakończenia obowiązków,

jeżeli kandydat nie ma możliwości załączenia referencji od pracodawców, może w ich miejsce przedstawić kserokopie umowy (umów) o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty; należy jednak uzupełnić je szczegółowym opisem pełnionych obowiązków,

w przypadku działalności zawodowej bez stałego wynagrodzenia (osoby pracujące na własny rachunek, osoby wykonujące wolne zawody itp.) posiadane doświadczenie można udokumentować, przedstawiając faktury lub zamówienia z wyszczególnieniem wykonywanych zadań lub wszelkie inne stosowne potwierdzające dokumenty urzędowe,

w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe, uznane zostaną wyłącznie dokumenty potwierdzające doświadczenie w tłumaczeniach konferencyjnych, wyraźnie wskazujące liczbę dni pracy oraz języki robocze.

Znajomość języków

W zależności od konkursu kandydat zostanie poproszony o wykazanie się znajomością oficjalnych języków UE (7). Zasadniczo od kandydata wymagana jest bardzo dobra znajomość jednego z języków urzędowych UE (poziom C1 według CEFR (8)) oraz znajomość drugiego języka urzędowego na zadowalającym poziomie (poziom B2 według CEFR), jednakże w ogłoszeniu o konkursie mogą zostać sformułowane bardziej rygorystyczne wymogi (dotyczy to przede wszystkim konkursów dla lingwistów). O ile w ogłoszeniu o konkursie nie określono inaczej, wybór drugiego języka będzie z reguły ograniczał się do języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (9).

EPSO, organizując konkursy otwarte, stosuje „Ogólne wytyczne dotyczące stosowania języków w konkursach EPSO” (10) przyjęte przez Kolegium Dyrektorów Administracji w dniu 15 maja 2013 r.

Zgodnie z długoletnią praktyką dotyczącą komunikacji wewnętrznej w instytucjach UE, a także z uwagi na potrzeby służb w zakresie komunikacji zewnętrznej i prowadzenia dokumentacji, językami najpowszechniej wykorzystywanymi są angielski, francuski i niemiecki.

Przy określaniu wyboru drugiego języka brany pod uwagę jest interes służby, która wymaga, aby nowo zatrudnione osoby były niezwłocznie zdolne do wykonywania obowiązków i do skutecznej komunikacji w codziennej pracy. W przeciwnym razie wydajność pracy w instytucjach poważnie by ucierpiała.

Ponadto zgodnie z zasadą równego traktowania wszyscy kandydaci mają obowiązek przystąpienia do testów w swoim drugim języku wybranym spośród trzech wskazanych. Dotyczy to również kandydatów, których pierwszym językiem jest jeden ze wskazanych trzech języków. Przeprowadzane w taki sposób testy szczególnych kompetencji kandydatów umożliwiają instytucjom dokonanie oceny zdolności kandydatów do bezzwłocznego wykonywania zadań w środowisku, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego środowiska pracy. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość odbywania w późniejszym terminie szkoleń językowych w celu osiągnięcia zdolności do pracy w trzecim języku, zgodnie z art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

Zasadniczo nie są wymagane żadne dokumenty poświadczające znajomość języków, z wyjątkiem niektórych konkursów dla lingwistów. W przypadku tych konkursów, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, wymaganą znajomość języków należy udokumentować dyplomem lub na oddzielnym arkuszu papieru opisać, w jaki sposób kandydat uzyskał znajomość danych języków.

2.   ETAPY KONKURSU

2.1.   ZGŁOSZENIE

1.

Kandydat dokładnie sprawdza, czy spełnia warunki udziału w konkursie.

2.

Kandydat tworzy konto EPSO, jeżeli jeszcze go nie posiada.

3.

Kandydat rozwiązuje przykładowe testy interaktywne.

4.

Kandydat wypełnia zgłoszenie elektroniczne.

5.

W stosownych przypadkach kandydat wskazuje konieczne udogodnienia, jakich potrzebuje, aby przystąpić do testów.

6.

Kandydat zatwierdza i przesyła zgłoszenie elektroniczne we wskazanym terminie.

7.

Kandydat przekazuje kompletną dokumentację zgłoszeniową.

2.1.1.   Sprawdzenie przez kandydata, czy spełnia warunki udziału w konkursie

Przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie kandydat powinien dokładnie sprawdzić, czy:

spełnia wszystkie warunki udziału, zarówno ogólne, jak i szczegółowe, co oznacza, że należy uważnie zaznajomić się z ogłoszeniem o konkursie oraz niniejszymi przepisami ogólnymi i zaakceptować określone w nich warunki;

dokonał właściwego wyboru dziedziny i profilu; w przypadku niektórych konkursów ogłoszonych w tym samym czasie kandydat może zgłosić się tylko do jednej dziedziny lub profilu – informacja o tym zostanie wyraźnie podana w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje dotyczące spełniania przez kandydata warunków udziału w konkursie podane w zgłoszeniu elektronicznym zostaną zweryfikowane przed sporządzeniem listy rezerwowej na podstawie dokumentów potwierdzających załączonych do kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej (zob. pkt 2.1.7 i sekcja 2.6 poniżej).

2.1.2.   Utworzenie konta EPSO

Konto EPSO pełni funkcję interfejsu elektronicznego w komunikacji między EPSO a kandydatami. Służy ono do otrzymywania wiadomości z EPSO, a także do sprawdzania, na jakim etapie znajduje się zgłoszenie kandydata. Ponadto umożliwia kandydatowi przechowywanie danych osobowych i ich aktualizację (11).

Jeśli kandydat nie posiada jeszcze konta, może je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej EPSO (12). W tym celu należy posiadać ważny, aktywny adres poczty elektronicznej.

Można utworzyć tylko jedno konto EPSO, z którego można korzystać w przyszłości w celu dokonania kolejnych zgłoszeń. Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury konkursowej, jeśli EPSO stwierdzi, że utworzył on więcej niż jedno konto (zob. sekcja 3.5 poniżej).

2.1.3.   Rozwiązanie przykładowych testów interaktywnych

W zależności od konkursu, do którego zgłosił się kandydat, może on zostać poproszony o rozwiązanie obowiązkowych przykładowych testów interaktywnych. Testy te pozwolą kandydatowi zorientować się, jaki poziom wiedzy wymagany jest na testach wstępnych.

2.1.4.   Wypełnienie zgłoszenia elektronicznego

Zgłoszenie należy składać na stronie internetowej EPSO zgodnie z instrukcjami zawartymi w broszurze dotyczącej zapisów przez internet (13).

Należy pamiętać, że sama procedura zgłoszenia może zająć dość dużo czasu ze względu na dużą ilość danych do wprowadzenia. Kandydat odpowiada za wypełnienie i przesłanie swojego zgłoszenia w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

W zależności od konkursu kandydat zostanie poproszony o podanie stosownych informacji (14) na temat:

posiadanych dyplomów/wykształcenia,

posiadanego doświadczenia zawodowego (o ile jest wymagane),

motywacji,

znajomości jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej.

W przypadku specjalistycznych konkursów kandydat może zostać również poproszony o udzielenie odpowiedzi na zestaw konkretnych pytań dotyczących swojego doświadczenia i kwalifikacji związanych z daną dziedziną konkursu (zob. sekcja 2.4 „Wybór na podstawie kwalifikacji – ocena zdolności”).

Wszystkie części elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w tym ocenę zdolności, należy wypełnić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, chyba że w ogłoszeniu o konkursie określono inaczej. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować wykluczeniem kandydata z konkursu.

2.1.5.   Wskazanie wszelkich szczególnych środków, jakie należy podjąć, by umożliwić przystąpienie do testów

Osoby z niepełnosprawnością lub znajdujące się w szczególnej sytuacji, która może wymagać podjęcia specjalnych środków w celu umożliwienia im przystąpienia do testów, proszone są o podanie stosownych informacji w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

Uprzejmie prosimy o przesłanie, jak najszybciej po zatwierdzeniu zgłoszenia elektronicznego, zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o niepełnosprawności:

pocztą elektroniczną na adres: EPSO-accessibility@ec.europa.eu,

faksem na numer: +32 22998081,

pocztą na adres: European Personnel Selection Office (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Należy pamiętać o dopisku „EPSO accessibility” i podać imię i nazwisko, numer konkursu oraz numer zgłoszenia.

Dokumenty potwierdzające będą sprawdzane indywidualnie, a w uzasadnionych przypadkach, w świetle przedłożonych dowodów i zgodnie z zasadą równego traktowania kandydatów, EPSO może zaproponować szczególne środki w granicach tego, co uzna za zasadne.

Jeśli niepełnosprawność lub szczególna sytuacja wystąpią u kandydata po upływie terminu składania zgłoszeń elektronicznych, kandydat powinien jak najszybciej powiadomić EPSO o środkach, które uzna za niezbędne, a także dostarczyć EPSO stosowne dokumenty potwierdzające pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

2.1.6.   Zatwierdzenie i przesłanie zgłoszenia elektronicznego

Po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego kandydat powinien przesłać je, korzystając z przycisku „wyślij zgłoszenie” (ang. validate application), by takie zgłoszenie mogło zostać uwzględnione i rozpatrzone przez EPSO.

Zatwierdzenie zgłoszenia przez kandydata stanowi jednocześnie oświadczenie, że spełnia on ogólne i szczegółowe warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Należy pamiętać, że EPSO nie przyjmuje zgłoszeń od kandydatów, którzy nie przesłali swojego zgłoszenia we wskazanym terminie.

Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji; dane są od razu przetwarzane przez EPSO w celu organizacji konkursu.

Kandydat musi spełniać wszystkie warunki udziału w konkursie, zarówno ogólne, jak i szczegółowe, w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

2.1.7.   Przekazanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej

Kompletna dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje kopię formularza zgłoszeniowego oraz wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające.

O ile w ogłoszeniu o konkursie nie podano wyraźnie, że dokumentację należy przesłać równocześnie ze zgłoszeniem elektronicznym, wyłącznie kandydaci zaproszeni do etapu oceny zintegrowanej będą zobowiązani mieć przy sobie kompletną dokumentację w dniu oceny zintegrowanej.

W przypadku gdy EPSO wymaga od kandydata dostarczenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej, EPSO poda w piśmie, jakie dokumenty potwierdzające należy załączyć (np. niepoświadczone kserokopie lub oryginały wymaganych dokumentów).

EPSO nie zwróci żadnych dokumentów i zgodnie z przepisami o ochronie danych po upływie obowiązującego okresu przechowywania taka dokumentacja zostanie zniszczona.

Laureaci z listy rezerwowej, którzy otrzymają ofertę pracy, przed podjęciem zatrudnienia muszą przedstawić oryginały wszystkich dokumentów w celu uwierzytelnienia.

Referencje na stronach internetowych, wydruki stron internetowych bądź referencje załączone do poprzednich zgłoszeń lub dokumentów nie stanowią ważnych dokumentów potwierdzających.

Kandydat proszony o przesłanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej powinien:

1)

wydrukować przesłane zgłoszenie elektroniczne zapisane na koncie EPSO;

2)

ponumerować i załączyć wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające oraz wyszczególnić je w wykazie wraz z odpowiadającymi im numerami (15).

2.2.   KOMPUTEROWE TESTY WSTĘPNE WIELOKROTNEGO WYBORU

W przypadku większości konkursów EPSO organizuje komputerowe testy wstępne wielokrotnego wyboru. Komisja konkursowa określa poziom trudności takich testów i zatwierdza ich zawartość na podstawie propozycji EPSO. Testy sprawdzane są komputerowo.

W niektórych konkursach (w szczególności w konkursach dla specjalistów, w których selekcja odbywa się m.in. na podstawie kwalifikacji) komputerowe testy wstępne organizuje się jedynie w przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza określony próg. Próg ten ustalany jest przez dyrektora EPSO jako organ powołujący po upływie terminu składania kandydatur i jest publikowany na stronie internetowej EPSO. W konkursach obejmujących kilka różnych dziedzin próg ten może być różny dla poszczególnych dziedzin.

W zależności od rodzaju wybranego konkursu testy wstępne mogą zawierać następujące elementy:

test sprawdzający rozumienie tekstu pisanego: ma on na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia i rozumienia komunikatów werbalnych,

test sprawdzający operowanie danymi liczbowymi: ma on na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia i rozumienia informacji liczbowych,

test sprawdzający myślenie abstrakcyjne: ma on na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia i rozumienia relacji między pojęciami, które nie zawierają elementów językowych, przestrzennych lub liczbowych,

test sytuacyjny: ma on na celu ocenę typowego zachowania w środowisku pracy,

test(-y) sprawdzający(-e) znajomość języka(-ów),

test(-y) sprawdzający(-e) konkretne umiejętności zawodowe.

By przystąpić do komputerowego testu wstępnego, należy zarezerwować termin. Kandydat otrzyma instrukcje, w jaki sposób zarezerwować termin testów przez konto EPSO, w tym informacje dotyczące okresu, w którym kandydat może dokonać takiej rezerwacji, oraz podręcznik wyjaśniający proces rezerwacji.

Kandydat otrzyma kilka terminów do wyboru wraz z wykazem różnych ośrodków, w których może przystąpić do testów. Należy pamiętać, że okres, w którym kandydat może zarezerwować termin i przystąpić do testów, jest ograniczony. Jeśli kandydat nie zarezerwuje terminu testu we wskazanym okresie, zostanie automatycznie wykluczony z udziału w konkursie.

2.3.   SPRAWDZENIE, CZY ZGŁOSZENIE SPEŁNIA WARUNKI (DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE)

EPSO sprawdza, czy zgłoszenie jest dopuszczalne, tj. czy zostało złożone w terminie oraz zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Jeśli zgłoszenie jest dopuszczalne, sprawdza się, czy kandydat spełnia warunki ogólne i szczegółowe zawarte w ogłoszeniu o konkursie (16), na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym przekazanym drogą elektroniczną. Informacje te zostaną zweryfikowane na późniejszym etapie na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzających (o ile ogłoszenie o konkursie nie przewiduje kontroli dokumentacji na wcześniejszym etapie, zob. pkt 2.1.7). Proszę jednak pamiętać, że komisja konkursowa ma prawo zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów na każdym etapie procedury (17), a więc również przed etapem, na którym w ogłoszeniu o konkursie przewidziano weryfikację dokumentów potwierdzających.

Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia kandydatów, którzy spełniają wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Jeżeli konkurs obejmuje komputerowe testy wstępne wielokrotnego wyboru (zob. sekcja 2.2 powyżej), sprawdzenie, czy kandydat spełnia warunki udziału, odbywa się po zakończeniu tych testów. Spełnienie warunków ogólnych i szczegółowych sprawdza się w porządku malejącym według punktacji uzyskanej podczas testów wstępnych, do momentu osiągnięcia takiej liczby kandydatów spełniających poniższe warunki, którą można zaprosić do następnego etapu konkursu:

kandydaci, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów i najwyższe wyniki w testach,

oraz

spełniają warunki udziału w konkursie.

(Liczba ta jest albo określana bezpośrednio w ogłoszeniu o konkursie, albo – w przypadkach gdy testy wstępne organizuje się jedynie wtedy, gdy liczba kandydatów przekracza określony próg – jest ona równa wielkości progowej, po przekroczeniu której organizuje się te testy, określonej przez dyrektora EPSO zgodnie z sekcją 2.2).

W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, wszyscy ci kandydaci zostaną zaproszeni do następnego etapu konkursu. Po osiągnięciu wymaganej liczby zgłoszenia elektroniczne pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

Ostateczna liczba kandydatów zaproszonych do następnego etapu jest publikowana na stronie internetowej EPSO.

2.4.   WYBÓR NA PODSTAWIE KWALIFIKACJI – OCENA ZDOLNOŚCI

W przypadku większości profili specjalistycznych kandydaci muszą przejść przez etap zwany „wyborem na podstawie kwalifikacji”. Na tym etapie komisja konkursowa ocenia zgłoszenia i wybiera kandydatów, których kwalifikacje (przede wszystkim dyplomy i doświadczenie zawodowe) najlepiej odpowiadają obowiązkom i kryteriom wyboru określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydaci zgłaszający się do tego rodzaju konkursu muszą odpowiedzieć na zestaw pytań w zakładce „Ocena zdolności” (fr. Évaluateur de talent, ang. Talent Screener, niem. Talent Filter) w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Pytania są opracowane na podstawie kryteriów wyboru podanych w ogłoszeniu o konkursie, a odpowiedzi udzielone przez kandydata są oceniane przez komisję konkursową. Wszyscy kandydaci biorący udział w danym konkursie odpowiadają na ten sam zestaw pytań. W ten sposób komisja konkursowa otrzymuje odpowiedzi każdego z kandydatów uszeregowane w ten sam sposób, co pomaga komisji dokonać dokładnej i obiektywnej oceny porównywalnych atutów wszystkich kandydatów.

„Wybór na podstawie kwalifikacji” ma miejsce po sprawdzeniu, czy kandydaci spełniają warunki udziału w konkursie na podstawie zgłoszeń drogą elektroniczną. Komisja konkursowa ocenia kwalifikacje tylko tych kandydatów, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w konkursie.

Wybór jest dokonywany wyłącznie na podstawie odpowiedzi na konkretne pytania w zakładce „Ocena zdolności” w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności ustala współczynnik ważności (o wartości od 1 do 3) dla każdego z pytań w zakładce „ocena zdolności” zgodnie ze znaczeniem przypisanym poszczególnym kryteriom. Następnie komisja konkursowa sprawdza odpowiedzi kandydatów na pytania i przyznaje za każdą z nich od 0 do 4 punktów. Punkty są następnie mnożone przez współczynnik ważności dla danego pytania i dodawane.

Do następnego etapu konkursu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali najwyższą całkowitą liczbę punktów (liczba kandydatów, którzy przechodzą do następnego etapu, podana jest w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, zaproszeni zostaną wszyscy ci kandydaci).

Ostateczna liczba kandydatów, którzy przechodzą do następnego etapu konkursu, jest publikowana na stronie internetowej EPSO.

2.5.   OCENA ZINTEGROWANA

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą komputerowe testy wstępne wielokrotnego wyboru lub wybór na podstawie kwalifikacji i którzy wykazali w swoich elektronicznych formularzach zgłoszeniowych, że spełniają wszystkie ogólne i szczegółowe warunki udziału w konkursie, zostają zaproszeni do etapu oceny zintegrowanej.

Etap oceny zintegrowanej zwykle odbywa się w Brukseli lub w Luksemburgu i może trwać jeden dzień lub kilka dni. Niektóre ćwiczenia, mimo iż stanowią część oceny zintegrowanej, mogą być przeprowadzane komputerowo w innych miastach. W tym przypadku procedura dotycząca kwestii praktycznych (rezerwacja daty i miejsca testu) będzie taka sama jak w przypadku procedury opisanej w sekcji 2.2 powyżej.

Podczas oceny zintegrowanej sprawdzane będą zarówno ogólne (zob. sekcja 1.2), jak i szczególne kompetencje kandydatów (dotyczące obowiązków na stanowisku, o które się ubiegają).

Treść testów oceny zintegrowanej jest zatwierdzana przez komisję konkursową konkursu. W zależności od rodzaju konkursu testy mogą zawierać następujące elementy:

studium przypadku: test pisemny opracowany na podstawie odpowiedniego scenariusza, w trakcie którego należy rozwiązać różne problemy lub ustosunkować się do nich wyłącznie w oparciu o dostępne informacje,

prezentacja ustna: ćwiczenie indywidualne obejmujące analizę i prezentację, w trakcie którego kandydat jest proszony o przedstawienie rozwiązania fikcyjnego problemu związanego z pracą. Kandydat musi przeanalizować otrzymaną dokumentację, a następnie wygłosić swoją prezentację przed wąskim gronem,

rozmowa badająca poziom kompetencji: ćwiczenie indywidualne, którego celem jest zgromadzenie, w sposób ustrukturyzowany, istotnych informacji na temat umiejętności ogólnych kandydata (lub szczególnych w przypadku konkursów specjalistycznych), w oparciu o doświadczenie nabyte przez kandydata w przeszłości,

ćwiczenie w grupie: po samodzielnym przyswojeniu sobie określonej ilości informacji kandydaci spotykają się w celu przedyskutowania wyciągniętych przez siebie wniosków i wypracowania wspólnej decyzji,

symulacja typu e-tray: test komputerowy, w trakcie którego kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, dysponując dokumentacją przesłaną na skrzynkę poczty elektronicznej,

zadania sprawdzające praktyczną znajomość języków,

inne ćwiczenia dotyczące umiejętności szczególnych,

testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi, myślenie abstrakcyjne oraz testy sytuacyjne (o ile takich testów nie zorganizowano na wcześniejszym etapie konkursu).

Informacje o testach organizowanych w ramach poszczególnych konkursów są podane w ogłoszeniu o konkursie. Szczegółowy opis testów znajduje się również w przewodniku „Ocena zintegrowana”, który kandydaci otrzymują wraz z zaproszeniem do udziału w tym etapie konkursu.

2.6.   POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W odniesieniu do tych kandydatów, którzy uzyskali wymagane minimum w testach oceny zintegrowanej, komisja konkursowa przeprowadza weryfikację dokumentów potwierdzających (z wyjątkiem przypadków gdy, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, weryfikacja dokumentów odbywa się na wcześniejszym etapie konkursu).

Weryfikacja odbywa się w porządku malejącym według ogólnej punktacji kandydatów i jest prowadzona do momentu osiągnięcia takiej liczby kandydatów faktycznie spełniających wszystkie warunki dopuszczenia do udziału w konkursie, którą można umieścić liście rezerwowej.

Po osiągnięciu wymaganej liczby dokumenty potwierdzające pozostałych kandydatów nie są sprawdzane. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że dane przekazane przez kandydata w zgłoszeniu elektronicznym nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, kandydat zostaje wykluczony z procedury konkursowej.

Przy ocenie kwalifikacji dokumenty kandydatów będą brane pod uwagę jedynie w celu potwierdzenia danych podanych w zakładce „Ocena zdolności”.

2.7.   LAUREACI KONKURSU/LISTA REZERWOWA

Komisja konkursowa sporządza listę rezerwową zawierającą nazwiska tych kandydatów, którzy osiągnęli najlepszy wynik i uzyskali najwyższą liczbę punktów oraz którzy przedstawili dokumenty potwierdzające, że spełniają oni wszystkie warunki udziału w konkursie, zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszeniu o konkursie. Liczba miejsc na liście rezerwowej jest określona w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku gdy na ostatnim miejscu znajdzie się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, na listę rezerwową wpisani zostaną wszyscy ci kandydaci.

Lista zostaje następnie przekazana do instytucji UE, które odpowiadają za rekrutację laureatów z takiej listy. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje kandydatowi gwarancji ani prawa do zatrudnienia.

Listy rezerwowe wraz z informacją o okresie ich ważności są publikowane (18)Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie EPSO. W niektórych przypadkach okres ważności listy może zostać przedłużony. Decyzja o przedłużeniu ważności listy publikowana jest wyłącznie na stronie EPSO.

Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w testach oceny zintegrowanej (19), otrzymają dokument, tzw. paszport kompetencji, który zawiera informację zwrotną (opis i punktację) na temat wyników uzyskanych w trakcie oceny zintegrowanej.

Paszporty kompetencji laureatów zostaną również udostępnione instytucjom UE, które mogą z nich skorzystać w trakcie procedury rekrutacyjnej oraz w celu rozwoju kariery zawodowej. EPSO przekaże też laureatom konkursu dodatkowe przydatne materiały informacyjne.

3.   INFORMACJE OGÓLNE

3.1.   WYMIANA INFORMACJI

3.1.1.   EPSO: informacje przekazywane kandydatom

Wszelkie informacje o uzyskanych wynikach oraz zaproszenia będą przekazywane kandydatom wyłącznie za pośrednictwem konta EPSO w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Kandydaci powinni logować się na swoje konto EPSO regularnie, tj. co najmniej 2 razy w tygodniu, by śledzić przebieg konkursu oraz sprawdzać informacje dotyczące swojego zgłoszenia.

Jeżeli z powodu problemów technicznych leżących po stronie EPSO kandydat nie jest w stanie sprawdzić przekazanych mu informacji, jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO:

za pomocą internetowego formularza kontaktowego (20),

lub

telefonicznie pod numerem + 32 22993131 (21).

Ogólne informacje o poszczególnych etapach konkursów można znaleźć na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu), w zakładce poświęconej danemu konkursowi.

3.1.2.   Kandydaci: informacje przekazywane EPSO

Zanim kandydat skontaktuje się z EPSO, powinien w pierwszej kolejności uważnie zapoznać się z informacjami podanymi w ogłoszeniu o konkursie, w niniejszych przepisach ogólnych oraz na stronie internetowej EPSO, w tym w pliku „Najczęściej zadawane pytania” (22).

Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej (23). We wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia kandydat musi podać swoje imię i nazwisko widniejące w zgłoszeniu, numer konkursu oraz numer zgłoszenia.

EPSO przywiązuje dużą wagę do przestrzegania zasad kodeksu dobrego postępowania administracyjnego (24). Jednak na mocy tych samych zasad EPSO zastrzega sobie prawo do przerwania wszelkiej wymiany korespondencji, jeśli uzna korespondencję od kandydata za niewłaściwą, tj. jeśli taka korespondencja się powtarza, jest obraźliwa lub bezprzedmiotowa.

3.1.3.   Kandydaci: wymiana informacji z komisjami konkursowymi

Aby zagwarantować niezależność komisji konkursowej, osobom spoza komisji surowo zabrania się wszelkich prób nawiązania kontaktu z członkami komisji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której kandydaci mają prawo zwrócić się na piśmie do przewodniczącego komisji konkursowej, za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, w celu przedstawienia swojego punktu widzenia lub wyegzekwowania swoich praw. Wszelka korespondencja adresowana do komisji konkursowej powinna być kierowana wyłącznie do EPSO, które przekaże ją komisji. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interwencje podjęte przez kandydatów, wykraczające poza wspomniane procedury, są zabronione i mogą skutkować wykluczeniem z konkursu.

3.2.   OCHRONA DANYCH

EPSO, jako urząd odpowiedzialny za organizowanie konkursów, zapewnia przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony danych osobowych (25). Dotyczy to w szczególności zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa takich danych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części dotyczącej ochrony danych na stronie internetowej EPSO (oświadczenie o ochronie prywatności) (26).

Dane zgromadzone w ramach testów mogą być wykorzystane, w formie anonimowej, do celów badań naukowych.

3.3.   DOSTĘP DO INFORMACJI

3.3.1.   Specjalne uprawnienia kandydatów w zakresie dostępu

Kandydatowi biorącemu udział w konkursie otwartym przysługują specjalne uprawnienia w zakresie dostępu – wynikające z jego statusu kandydata – do niektórych dokumentów związanych z konkursem oraz informacji dotyczących bezpośrednio i indywidualnie kandydata na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

Wspomniane specjalne uprawnienia są udzielane w świetle obowiązku uzasadnienia, z należytym poszanowaniem przepisów art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego, zgodnie z którym posiedzenia komisji konkursowych są niejawne.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 regulaminu pracowniczego każda decyzja indywidualna powodująca negatywne skutki dla danej osoby musi zawierać uzasadnienie. Obowiązek uzasadnienia ma na celu zapewnienie zainteresowanej osobie informacji pozwalających jej ustalić, czy dana decyzja jest zasadna, oraz umożliwienie weryfikacji przez sąd.

W przypadku decyzji podejmowanych przez komisję konkursową w trakcie konkursu, wypełniając obowiązek uzasadnienia, należy przestrzegać poufnego charakteru prac komisji konkursowej zgodnie z art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego. Wprowadzenie zasady poufności ma chronić niezależność komisji konkursowych oraz zapewnić obiektywność jej prac, chroniąc członków komisji przed wszelkimi wpływami i naciskami z zewnątrz. Poufny charakter prac komisji uniemożliwia zatem ujawnienie poglądów poszczególnych członków komisji konkursowych, a także wszelkich czynników dotyczących indywidualnych lub porównawczych ocen kandydatów.

Prawo do informacji określone w tym punkcie dotyczy kandydatów w konkursie otwartym i nie należy go mylić z prawem dostępu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 (27) (rozporządzenie w sprawie przejrzystości: zob. pkt 3.3.2 poniżej). Należy zauważyć, że w odniesieniu do informacji dotyczących osobistego udziału kandydata w konkursie otwartym, kandydat nie może rościć sobie dalszych praw w ramach rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 niż te, które zostały uznane w orzecznictwie jako należące do wyżej wspomnianego szczególnego prawa kandydata w zakresie dostępu.

3.3.1.1.   Automatyczne indywidualne przekazywanie informacji kandydatom

W świetle powyższego kandydaci będą automatycznie otrzymywać następujące informacje:

Etap konkursu

Informacje

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Wyniki testów

Arkusz podający odpowiedź zaznaczoną przez kandydata oraz poprawną odpowiedź do każdego pytania testowego. W arkuszu nie będzie podana treść pytań ani odpowiedzi, lecz jedynie przyporządkowane im numery referencyjne/litery.

Uwaga: niniejszym wyklucza się podawanie treści pytań oraz odpowiedzi w komputerowych testach wielokrotnego wyboru. Orzecznictwo potwierdza, że – w przypadku testów w postaci pytań wielokrotnego wyboru – przez podanie kandydatom informacji określonych powyżej spełniony jest obowiązek uzasadnienia.

Dopuszczenie do kolejnego etapu konkursu

Wyniki kandydata (dopuszczenie/niedopuszczenie do kolejnego etapu konkursu)

W przypadku niedopuszczenia do kolejnego etapu konkursu wskazane zostaną również kryteria kwalifikacyjne, które nie zostały spełnione.

Wybór na podstawie kwalifikacji

(ocena zdolności)

Wyniki testów

Kandydaci otrzymają również arkusz z informacją o współczynniku ważności ustalonym dla każdego pytania w ocenie zdolności oraz o liczbie punktów przyznanych przez komisję konkursową za każdą odpowiedź.

Testy wstępne

Wyniki testów

Ocena zintegrowana

Wyniki testów

Paszport kompetencji kandydata zawierający ocenę poszczególnych kompetencji oraz komentarze komisji konkursowej

Uwaga: kandydaci, którzy nie zdadzą co najmniej jednego testu bądź są wykluczeni z udziału w konkursie z powodu nieprzestrzegania regulaminu, nie otrzymają paszportu kompetencji.

3.3.1.2.   Automatyczna publikacja informacji

W przypadku niektórych rodzajów testów bezpośrednio po ich zakończeniu EPSO publikuje na swojej stronie internetowej teksty źródłowe/zadania. Celem publikacji jest zwiększenie przejrzystości konkursów, w przypadku gdy można to osiągnąć bez naruszania ich uczciwości i obiektywizmu.

Publikacja ma miejsce po ukończeniu testów oraz po ustaleniu i zakomunikowaniu kandydatom ich wyników.

Dotyczy ona wyłącznie takich szczególnych rodzajów testów, w przypadku których nie planuje się wykorzystywać tekstów źródłowych/zadań w przyszłych procedurach selekcyjnych. Są to:

testy tłumaczeniowe w konkursach dla tłumaczy,

testy tłumaczeniowe w konkursach dla prawników lingwistów,

streszczenie w języku konkursowym w konkursach dla prawników lingwistów.

3.3.1.3.   Dostęp do informacji na żądanie

Kandydaci mogą poprosić o niepoprawioną kopię swoich odpowiedzi w przypadku tych egzaminów pisemnych, w których nie planuje się wykorzystywać treści testów w przyszłych konkursach (czyli rodzajów testów wymienionych w pkt 3.3.1.2 powyżej).

Takie prośby należy składać wyłącznie za pomocą internetowego formularza kontaktowego na stronie internetowej EPSO.

Dostępu do niepoprawionych kopii nie można jednak przyznać, jeśli planowane jest ponowne wykorzystanie zawartości testu w przyszłości i gdy ujawnienie takich kopii utrudniłoby opracowanie przyszłych testów oraz wpłynęłoby na uczciwość i obiektywność przyszłych konkursów. Dotyczy to w szczególności studium przypadku, gdzie niniejszym wyraźnie wyklucza się dostęp do nieskorygowanych kopii.

Zasadniczo wszystkie wnioski o udzielenie informacji będą oceniane w świetle wyżej wspomnianego obowiązku uzasadnienia oraz przy uwzględnieniu poufnego charakteru prac komisji konkursowej zgodnie z regulaminem pracowniczym (art. 6 załącznika III) oraz z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych.

Uwaga: poprawione arkusze odpowiedzi oraz szczegółowe informacje na temat oceny podlegają zasadzie poufności prac komisji konkursowych i nie będą ujawniane  (28).

Na stronie EPSO dostępnych jest szereg informacji na temat organizowanych przez EPSO procedur doboru kadr. W przypadku trudności z wyszukaniem na stronie EPSO pożądanych informacji należy zwrócić się o udzielenie informacji przy użyciu formularza kontaktowego na stronie EPSO, wskazując – możliwie najdokładniej – rodzaj potrzebnych informacji oraz podając, czy są one potrzebne w związku ze statusem kandydata w konkursie otwartym.

3.3.2.   Dostęp do dokumentów przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 – Przejrzystość

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 stanowi, że każdy obywatel Unii, każda osoba fizyczna lub prawna zamieszkała lub mająca siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów instytucji zgodnie z zasadami, warunkami i ograniczeniami określonymi w tym rozporządzeniu. Według orzecznictwa można jednak ograniczyć prawo dostępu do dokumentów określone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 lub odmówić jego przyznania w przypadku, gdy istnieją szczególne przepisy regulujące konkretne kwestie zgodnie z zasadą, że przepis szczególny uchyla przepis ogólny (lex specialis derogat legi generali).

W przypadku konkursów otwartych wyklucza się zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (przepis ogólny) na mocy art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego, który to artykuł stanowi przepis szczególny (29).

W związku z powyższym oraz w świetle tego rozporządzenia jest wysoce nieprawdopodobne, by kandydat uzyskał dostęp do dokumentu, którego odmówiono mu w trakcie procedury doboru kadr.

Ponadto wspomniane rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do wniosków o udzielenie dostępu do istniejących dokumentów, tj. „wszelkich treści bez względu na nośnik (zapisanych na papierze, przechowywanych w formie elektronicznej czy jako dźwięk, nagranie wizualne czy audiowizualne) dotyczących kwestii związanych z polityką, działalnością i decyzjami mieszczącymi się w sferze odpowiedzialności tych instytucji” (30). Nie można zwrócić się do instytucji o sporządzenie na żądanie nowego dokumentu.

3.4.   SKARGI

Konkursy organizowane są w sposób profesjonalny przez EPSO, które jest urzędem międzyinstytucjonalnym powołanym specjalnie w tym celu i które posiada długoletnie doświadczenie w tym zakresie. EPSO dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować wszystkim kandydatom uczciwe i obiektywne procedury, a także odpowiednie warunki testowe. Pomimo największych wysiłków ze strony EPSO mogą wystąpić problemy techniczne lub błędy ludzkie.

3.4.1.   Co robić w przypadku problemów?

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedury konkursowej kandydat napotka poważne problemy techniczne lub organizacyjne, które mogą mieć wpływ na jego udział w konkursie, prosimy o bezzwłocznie poinformowanie o tym EPSO, tak aby EPSO mogło zbadać problem i podjąć wszelkie środki naprawcze.

Można to uczynić w następujący sposób:

w przypadku problemów, które wystąpiły poza ośrodkami testowymi (takimi jak te, w których składane są zgłoszenia lub rezerwacje), należy przesłać EPSO wiadomość przy pomocy formularza kontaktowego (31) na stronie EPSO i dołączyć krótki opis problemu,

w przypadku wystąpienia problemu w ośrodku testowym kandydat proszony jest o zgłoszenie go osobom nadzorującym, które odnotują jego skargę na piśmie, oraz o przesłanie EPSO wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego (31) dostępnego na stronie EPSO, dołączając krótki opis problemu.

W wiadomości należy zawsze podać numer konkursu oraz numer zgłoszenia kandydata.

Uwaga:

jeśli kandydat pragnie złożyć skargę dotyczącą błędu w treści komputerowych testów wielokrotnego wyboru, należy skorzystać z procedury neutralizacji opisanej w pkt 3.4.2 poniżej,

jeśli kandydat zamierza zakwestionować decyzję podjętą przez EPSO lub komisję konkursową, należy skorzystać z wewnętrznej procedury weryfikacyjnej opisanej w pkt 3.4.3 poniżej.

3.4.2.   Neutralizacja

Co to jest neutralizacja?

Baza pytań wykorzystywanych w komputerowych testach wielokrotnego wyboru podlega stałej wnikliwej kontroli jakości, w tym kontrolom przeprowadzanym przez komisje konkursowe. Mimo tego w niektórych pytaniach mogą wystąpić błędy merytoryczne.

Neutralizacja to środek zaradczy, zatwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości (32), mający na celu zapewnienie obiektywności ocen i równego traktowania kandydatów w sytuacji, gdy w testach organizowanych w ramach konkursu stwierdza się nieprawidłowości w postaci błędnych pytań.

Jeżeli taki błąd zostanie wykryty po przeprowadzeniu testów, komisja konkursowa może podjąć decyzję o anulowaniu pytania zawierającego błąd oraz o rozdzieleniu punktów pierwotnie przyznanych za to pytanie między pozostałe pytania w przeprowadzonym teście. Ten system oznacza, że ponowne przeliczenie punktów w następstwie neutralizacji pytania dotyczy tylko tych kandydatów, którzy w swoim zestawie mieli dane pytanie. Punktacja za testy określona w ogłoszeniu o konkursie pozostaje niezmieniona.

Należy podkreślić, że system neutralizacji pytań opracowano w taki sposób, by mieć pewność, że żaden z kandydatów nie zostanie niesprawiedliwie potraktowany. Aby to zagwarantować, przeprowadza się symulację w celu porównania wyników przed neutralizacją i po neutralizacji. EPSO oraz komisje konkursowe stosują raczej zasadę włączenia niż wyłączenia, ustalając minimalny próg uzyskania pozytywnej oceny w testach po neutralizacji, aby uwzględnić tych kandydatów, na sytuację których neutralizacja mogła mieć negatywny wpływ.

Należy również przypomnieć, że według orzecznictwa w tej kwestii różnica w czasie poświęconym przez kandydatów na odpowiedź na pytania, które zostały anulowane, nie stanowi nierównego traktowania kandydatów (33).

Wnioski

Jeżeli kandydat uważa, że co najmniej jedno z pytań otrzymanych przez niego podczas komputerowych testów wielokrotnego wyboru zawierało błąd, który mógł uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie (lub pytania) albo wpłynąć negatywnie na możliwość udzielenia przez kandydata prawidłowej odpowiedzi, może złożyć wniosek o rewizję takiego pytania (takich pytań) przez komisję konkursową w ramach procedury neutralizacji.

Wnioski o neutralizację konkretnych pytań zawartych w testach komputerowych należy złożyć w terminie dziesięciu dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym kandydat przystąpił do testów komputerowych,

bezpośrednio osobie nadzorującej w ośrodku egzaminacyjnym po odbyciu testów, lub

korzystając z formularza kontaktowego (34) dostępnego na stronie internetowej EPSO.

W wiadomości należy zawsze podać numer konkursu, numer zgłoszenia oraz pamiętać o dopisku „Complaint procedures”.

We wniosku należy bezwzględnie podać informacje konieczne do zidentyfikowania pytania (pytań), które kandydat uważa za błędne (np. wskazując, czego dotyczyły), oraz wyjaśnić w miarę możliwości, na czym polegał rzekomy błąd.

Nie będą brane pod uwagę wnioski o neutralizację złożone po terminie lub które nie zawierają jasnych informacji umożliwiających zidentyfikowanie zakwestionowanych pytań lub nie wyjaśniają charakteru rzekomego błędu.

3.4.3.   Wewnętrzna procedura weryfikacyjna

Kandydat może złożyć wniosek o weryfikację decyzji komisji konkursowej lub EPSO, która to decyzja w bezpośredni i natychmiastowy sposób wpływa na jego status prawny w konkursie (tzn. w decyzji ustala się wynik kandydata lub stwierdza się, czy kandydat jest dopuszczony do następnego etapu konkursu lub z niego wykluczony).

Wnioski o weryfikację można składać z co najmniej jednego z poniższych powodów:

istotna nieprawidłowość w procesie konkursowym (35);

nieprzestrzeganie przez komisję konkursową lub EPSO zasad regulujących procedurę konkursową określonych w regulaminie pracowniczym, ogłoszeniu o konkursie, niniejszych przepisach ogólnych i orzecznictwie.

Należy zauważyć, że kandydat nie ma prawa kwestionować ważności oceny komisji konkursowej dotyczącej oceny wyników testów kandydata. Taka ocena jest wyrazem oceny wartościującej i wchodzi w zakres szerokich kompetencji komisji konkursowej. Nie może więc być ona przedmiotem kontroli administracyjnej lub sądowej  (36).

Konkurencja o stanowiska w instytucjach UE jest duża i wybieranych jest jedynie niewielu laureatów. Z uwagi na charakter procedury konkursowej, ocenę porównawczą, jaką taka procedura zakłada, oraz ograniczoną liczbę miejsc na liście rezerwowej, większość kandydatów siłą rzeczy nie zda konkursu, nawet jeśli zasadniczo posiadają oni kompetencje. Jest to normalny aspekt konkursu, a nie oznaka, że wystąpił błąd.

Procedura

Wniosek należy złożyć w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania na koncie EPSO decyzji, którą kandydat chce zakwestionować:

za pośrednictwem formularza kontaktowego (37) na stronie internetowej EPSO,

lub listownie na adres Europejskiego Urzędu Doboru Kadr: European Personnel Selection Office (EPSO), C-25 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

W swoim piśmie należy zawsze podać numer konkursu, numer zgłoszenia oraz pamiętać o dopisku „Request for review”.

Kandydat musi wyraźnie wskazać decyzję, którą chce zakwestionować, oraz podać podstawy, na których opiera swój wniosek.

Za wewnętrzną procedurę weryfikacyjną odpowiada zespół prawników EPSO.

Po otrzymaniu wniosku od kandydata EPSO przesyła kandydatowi potwierdzenie odbioru w terminie 15 dni roboczych.

Następnie wniosek kandydata jest analizowany i przekazany do rozpatrzenia przez ten sam organ, który przyjął zakwestionowaną decyzję (komisja konkursowa lub EPSO) (38). Na prośbę kandydata komisja konkursowa lub EPSO podejmą decyzję. Po jej podjęciu zespół prawników przygotuje uzasadnioną odpowiedź, w której ustosunkuje się do argumentacji kandydata.

Wniosek kandydata zostanie rozpatrzony w sposób dokładny, uczciwy i obiektywny. Procedura może potrwać kilka tygodni. EPSO przekaże kandydatowi uzasadnioną decyzję w możliwie najkrótszym terminie za pośrednictwem jego konta EPSO.

Jeśli wniosek o weryfikację zostanie pozytywnie rozpatrzony, kandydat zostanie ponownie dopuszczony do udziału w konkursie na etapie, na którym został z niego wykluczony, niezależnie od tego, na jakim etapie w danym momencie znajduje się konkurs, tak by można było zabezpieczyć prawa kandydata.

3.4.4.   Inne środki zaskarżania decyzji

3.4.4.1.   Skargi administracyjne

Kandydat w konkursie ma prawo skierować do organu powołującego (tj. dyrektora EPSO) skargę administracyjną na mocy art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

Skargę należy wnieść przeciwko działaniu, które ma negatywny wpływ na kandydata (tzn. decyzja – lub jej brak w przypadku, gdy regulamin pracowniczy nakłada obowiązek podjęcia decyzji – która jest ze szkodą dla kandydata). Aby stwierdzić, że dany środek stanowi działanie mające negatywny wpływ na kandydata, musi on bezpośrednio i natychmiastowo wpływać na status prawny kandydata.

Uwaga: dyrektor EPSO nie może unieważnić ani zmienić decyzji komisji konkursowej w następstwie złożonej skargi. Składanie skargi przeciwko decyzji komisji konkursowej jest zatem bezcelowe  (39).

Skargi administracyjne należy składać w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia powiadomienia o decyzji, którą chce się zakwestionować (bądź w razie braku decyzji, od dnia, w którym taka decyzja powinna była zostać podjęta),

za pośrednictwem formularza kontaktowego (40) na stronie internetowej EPSO,

lub listownie na adres Europejskiego Urzędu Doboru Kadr: European Personnel Selection Office (EPSO), C-25 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

W wiadomości należy zawsze podać numer konkursu, numer zgłoszenia oraz pamiętać o dopisku „Complaint procedures”.

3.4.4.2.   Sądowa procedura odwoławcza

Kandydat biorący udział w konkursie ma prawo złożyć odwołanie w procedurze sądowej do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na mocy art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 91 regulaminu pracowniczego.

Uwaga: odwołania od decyzji podjętych przez EPSO, a nie komisję konkursową, nie będą dopuszczalne przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, chyba że złożona została najpierw skarga administracyjna zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w następstwie procedury opisanej w pkt 3.4.4.1 powyżej. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych z ogólnymi kryteriami kwalifikacyjnymi, które są podejmowane przez EPSO, a nie przez komisję konkursową.

Szczegółowe informacje o zasadach odwołania są dostępne na stronie Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (41).

3.4.4.3.   Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Podobnie jak każdy obywatel Unii Europejskiej oraz rezydent państw członkowskich kandydat ma prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (42).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 2 ust. 4 ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich wniesienie skargi do rzecznika musi być poprzedzone odpowiednimi działaniami administracyjnymi podjętymi względem stosownych organów.

Skargi wnoszone do rzecznika nie skutkują przerwaniem biegu terminu przewidzianego w art. 90 ust. 2 i art. 91 regulaminu pracowniczego na wniesienie skargi lub odwołania do Sądu do spraw Służby Publicznej.

3.5.   WYKLUCZENIE Z KONKURSU

Kandydat może zostać wykluczony z konkursu, gdy na dowolnym etapie procedury konkursowej EPSO stwierdzi, że kandydat:

utworzył więcej niż jedno konto EPSO,

zgłosił się do kilku wzajemnie wykluczających się konkursów,

złożył oświadczenia, które były nieprawdziwe lub nie były poparte odpowiednią dokumentacją;

nie zarezerwował terminu testów komputerowych (testy wielokrotnego wyboru itp.),

oszukiwał podczas testów,

próbował nawiązać kontakt z członkiem komisji konkursowej w sposób niedopuszczalny,

nadesłał zgłoszenie w języku innym niż język angielski, francuski lub niemiecki,

wbrew instrukcjom otrzymanym przed testem pisemnym lub praktycznym podpisał swą kopię testu lub złożył na niej odróżniający znak.

Każda osoba biorąca udział w rekrutacji organizowanej przez instytucje musi wykazywać się najwyższym możliwym stopniem uczciwości. Oszustwa lub próba oszustwa mogą podlegać sankcjom i mieć wpływ na udział kandydata w przyszłych konkursach.


(1)  Wszelkie odniesienia w ramach procedur rekrutacyjnych organizowanych przez EPSO do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.

(2)  Z zastrzeżeniem ewentualnych derogacji przyznanych na podstawie art. 28 lit. a) regulaminu pracowniczego i szczególnych środków przyjętych w kontekście rekrutacji obywateli państw przystępujących do Unii.

(3)  Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej publikowane są na stronie internetowej EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

(4)  Wprawdzie ogłoszenia o konkursach nie określają dopuszczalnego wieku kandydatów, należy jednak mieć na uwadze wiek emerytalny określony w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej (zwanym dalej „regulaminem pracowniczym”), dostępnym na stronie internetowej EPSO.

(5)  Z zastrzeżeniem ewentualnych derogacji przyznanych na podstawie art. 28 lit. a) regulaminu pracowniczego i szczególnych środków przyjętych w kontekście rekrutacji obywateli państw przystępujących do Unii. Jeśli w danym konkursie mają zastosowanie derogacje lub określone środki, są one podane w ogłoszeniu o konkursie.

(6)  Zob. załącznik 1 (przykłady kwalifikacji).

(7)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_en.htm

(8)  Europejski system opisu kształcenia językowego (CECR) (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

(9)  Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielką Izbę) wyroku w sprawie C-566/10 P Włochy przeciwko Komisji, instytucje Unii Europejskiej są zobowiązane podawać przyczyny ograniczenia wyboru drugiego języka do niewielkiej liczby języków urzędowych Unii Europejskiej.

(10)  Tekst ogólnych wytycznych znajduje się w załączniku II.

(11)  Przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych;

https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id=

(12)  www.eu-careers.eu

(13)  http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_en.pdf

(14)  Więcej informacji na temat warunków udziału w konkursie oraz dokumentów potwierdzających znajduje się w załączniku.

(15)  Więcej informacji na temat dokumentów potwierdzających znajduje się w załączniku.

(16)  EPSO odpowiada za weryfikację zgodności z ogólnymi warunkami udziału w konkursie, natomiast komisja konkursowa upewnia się, że spełnione zostały warunki szczegółowe.

(17)  Na podstawie art. 2 załącznika III do regulaminu pracowniczego.

(18)  Na wyraźne życzenie kandydata jego imię i nazwisko nie zostanie opublikowane. Odpowiedni wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do EPSO najpóźniej 2 tygodnie po dniu, w którym wyniki zostały umieszczone na koncie EPSO kandydata.

(19)  Z wyjątkiem tych, którzy nie zdadzą co najmniej jednego testu bądź są wykluczeni z udziału w konkursie z powodu nieprzestrzegania regulaminu (zob. sekcja 3.5 poniżej).

(20)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(21)  Abyśmy mogli jak najlepiej pomóc, zdecydowanie zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem formularzy internetowych na naszej stronie. W nagłych wypadkach można oczywiście skorzystać z podanego numeru telefonu, należy jednak pamiętać, że opcja ta jest dostępna tylko przez ograniczony okres każdego dnia roboczego.

(22)  Plik jest dostępny w zakładce „Kontakt” na stronie EPSO http://europa.eu/epso/index_pl.htm

(23)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(24)  Opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 267 z dnia 20 października 2000 r., s. 63.

(25)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001 , s. 1).

(26)  https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id=

(27)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001 , s. 43).

(28)  Wyrok z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie C-254/95 Parlament przeciwko Angelo Innamorati, Rec. – sprawy pracownicze 1996, s. I-03423 (pkt 29 wyroku); wyrok z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie F-127/11 De Mendoza przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowany (pkt 99 wyroku).

(29)  Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-371/03 Le Voci przeciwko Radzie, Zb.Orz. – sprawy pracownicze 2005, FP-I-A-00209 FP-II-00957, pkt 121–124 z dalszymi odniesieniami.

(30)  Zob. art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

(31)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(32)  Wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie T-49/03 Schumann przeciwko Komisji, Zb.Orz. – sprawy pracownicze 2004 II, s. 1371 (pkt 53–55 wyroku); wyrok z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie F-2/07 Matos Martins przeciwko Komisji (pkt 191 wyroku).

(33)  Wyrok z dnia 2 maja 2001 r. w sprawach połączonych T-167/99 oraz T-174/99 Giulietti i inni przeciwko Komisji, Rec. – sprawy pracownicze 2001, s. II-441 (por. pkt 59); wyrok z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie F-2/07 Matos Martins przeciwko Komisji (pkt 183 wyroku).

(34)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(35)  Nie dotyczy to błędów w pytaniach zawartych w testach wstępnych, które to błędy są analizowane w ramach procedury neutralizacji, o której mowa w pkt 3.4.2.

(36)  Wyrok z dnia 11 września 2008 r. w sprawie F-127/07 Coto Moreno przeciwko Komisji, Zb.Orz. – sprawy pracownicze 2008, FP-I-A-1-00295; FP-II-A-1-01563 (pkt 33 wyroku).

(37)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(38)  Wynika to z podziału kompetencji narzuconego przez regulamin pracowniczy.

(39)  Wyrok z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie 34/80 Authié przeciwko Komisji, Rec. 1981, s. 665 (pkt 7 wyroku); wyrok z dnia 30 listopada 1978 r. w sprawach połączonych 4/78, 19/78 i 28/78 Salerno i inni przeciwko Komisji, Rec. 1978, s. 2403.

(40)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(41)  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/

(42)  http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces


ZAŁĄCZNIK I

Przykładowe dyplomy zasadniczo odpowiadające wymogom ogłoszeń o konkursach

PAŃSTWO

AST-SC1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

Wykształcenie średnie (1) (dające dostęp do studiów wyższych)

Wykształcenie pomaturalne (szkoła pomaturalna lub krótki cykl studiów uniwersyteckich trwających co najmniej dwa lata)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej 3 lata (2))

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej 4 lata)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat/

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (B.A eller B.Sc)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (Mag.Art)

Licenciatgrad

Ph.D.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma Náisiúnta (ND, Dip.)

National Diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onórach bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onórach bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtúra

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού –

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕI πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA)

Master 1, master 2 professionnel

Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Εducation (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — Képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Program)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis

Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing.)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Éducation, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate


(1)  Dodatkowym wymogiem dostępu do stanowisk w grupie funkcyjnej AST jest posiadanie przynajmniej trzyletniego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

(2)  Dodatkowym wymogiem dostępu do stanowisk w grupach zaszeregowania 7–16 jest posiadanie przynajmniej rocznego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.


ZAŁĄCZNIK II

Ogólne wytyczne Kolegium Dyrektorów Administracji dotyczące stosowania języków w konkursach EPSO

Potwierdza się, że co do zasady stosowanie języków w konkursach EPSO będzie wyglądało następująco:

Stałe elementy na stronie internetowej EPSO będą publikowane we wszystkich językach urzędowych.

Ogłoszenia o konkursach, w tym konkursach dla lingwistów i konkursach związanych z rozszerzeniem, jak również ogólne zasady mające zastosowanie do konkursów otwartych będą publikowane we wszystkich językach urzędowych.

Następujące testy będą dostępne we wszystkich językach urzędowych:

testy wstępne (sprawdzające rozumienie tekstu pisanego i operowanie danymi liczbowymi),

testy sprawdzające rozumienie języka w przypadku konkursów dla tłumaczy pisemnych,

wstępne testy tłumaczeniowe w przypadku konkursów dla prawników lingwistów,

pośrednie testy tłumaczenia ustnego (na komputerach) w przypadku konkursów dla tłumaczy ustnych,

testy sprawdzające kompetencje (tłumaczenie pisemne lub ustne) w przypadku konkursów dla lingwistów.

Należy zauważyć, że chociaż EPSO może organizować tego rodzaju testy we wszystkich językach urzędowych, nie oznacza to, że będą one systematycznie organizowane w 24 językach UE we wszystkich konkursach. Testy wstępne są organizowane w zależności od zadeklarowanych pierwszych języków uczestników, zaś testy językowe zależą od kombinacji językowych danego konkursu.

Ocena zintegrowana będzie przeprowadzana wyłącznie w drugim języku kandydata, wybranym spośród angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Również zaproszenia do wyrażania zainteresowania w ramach organizowanych przez Urząd procedur rekrutacyjnych stosowanych przy naborze pracowników kontraktowych będą publikowane we wszystkich językach urzędowych.

Ograniczenie wyboru drugiego języka jest uzasadnione przez kilka czynników.

Po pierwsze, interes służby wymaga, aby nowi pracownicy byli niezwłocznie operacyjni i zdolni do skutecznego wykonywania swoich obowiązków, do wykonywania których zostali zatrudnieni w dziedzinie lub funkcji, której dotyczył konkurs.

Języki najczęściej używane w instytucjach to angielski, francuski i niemiecki. Spotkania członków instytucji są zwykle prowadzone właśnie w tych językach. Są to również języki najczęściej stosowane w komunikacji zarówno w ramach instytucji, jak i w kontaktach ze światem zewnętrznym. Potwierdzają to statystyki dotyczące języków źródłowych tekstów tłumaczonych przez służby tłumaczeniowe instytucji.

Biorąc pod uwagę rzeczywiste wymogi językowe instytucji do celów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, jednym z kryteriów wyboru zgodnie z art. 27 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego musi być zadowalająca znajomość jednego z tych trzech języków, która musi zostać zbadana w drodze symulacji realistycznej sytuacji zawodowej. Znajomość trzeciego języka, o którym mowa w art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego, nie może zastępować znajomości jednego z trzech języków w momencie zatrudnienia.

Po drugie, ograniczanie języków kolejnych etapów konkursu jest uzasadnione charakterem przeprowadzanych testów. Zgodnie z art. 27 regulaminu pracowniczego organy powołujące instytucji postanowiły zmienić procedury rekrutacyjne poprzez wprowadzenie, począwszy od 2010 r., metod oceny w oparciu o kompetencje, aby móc lepiej przewidzieć, czy kandydaci będą w stanie wykonywać swoje obowiązki.

Wiele badań naukowych wykazało, że ocena zintegrowana, symulując rzeczywiste warunki pracy, umożliwia najlepsze przewidzenie rzeczywistych wyników w pracy. Uznana za najskuteczniejszą metodę oceny, jest ona stosowana na całym świecie. Biorąc pod uwagę długość kariery i stopień mobilności w ramach instytucji, tego rodzaju ocena ma kluczowe znaczenie. Z pomocą ram kompetencji określonych przez organy powołujące, do oceny poszukiwanych kompetencji wybiera się szereg odpowiednich ćwiczeń. Aby zapewnić sprawiedliwą ocenę kandydatów oraz bezpośrednią komunikację z oceniającymi i innymi kandydatami biorącymi udział w testach, stosowanie tej metody wymaga w szczególności przeprowadzania oceny zintegrowanej w lingua franca lub – w pewnych okolicznościach – w jednym głównym języku konkursu. W pierwszym przypadku lingua franca należy wybrać spośród tych języków, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo, że będą znane kandydatom. W związku z tym należy zrobić wszystko, aby uniknąć dyskryminowania kandydatów, tak więc każdy musi zostać poddany testom sprawdzającym drugi język. Ponieważ jednak język ten musi być również lingua franca, wybór drugiego języka musi być ograniczony. Ze względu na wciąż obecną w instytucjach praktykę, jaką jest przywołane powyżej stosowanie pewnych języków, do wyboru są: język angielski, francuski i niemiecki. Ocena zintegrowana nie obejmuje oceny znajomości języka przez kandydata; dostateczna znajomość jednego z trzech wspomnianych języków jako drugiego języka obcego jest w pełni wystarczająca, aby móc wziąć udział w testach (jest to zgodne z minimalnymi wymogami określonymi w art. 28 regulaminu pracowniczego). Taki poziom znajomości języka w żaden sposób nie jest nieproporcjonalny w stosunku do rzeczywistych potrzeb służby, jak opisano powyżej.

Posługiwanie się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim jako wybranym drugim językiem na późniejszych etapach konkursów nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na język ojczysty. Nie jest to ograniczenie stosowania języka ojczystego. Nałożony na kandydatów obowiązek wyboru drugiego języka (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego), który różni się od ich pierwszego języka (zazwyczaj języka ojczystego lub języka znanego na poziomie odpowiadającym językowi ojczystemu), gwarantuje możliwość porównania ich na równych zasadach. Należy również zauważyć, że posiadanie wystarczającej znajomości drugiego języka zależy zasadniczo od osobistego wysiłku kandydatów.

Wymóg ten jest w każdym razie proporcjonalny w stosunku do rzeczywistych potrzeb służby. Ograniczenie opcji w zakresie drugiego języka odzwierciedla to, jakie języki znają dziś Europejczycy. Angielski, francuski i niemiecki są nie tylko językami kilku państw członkowskich Unii Europejskiej; są one również najpowszechniejszymi językami obcymi. Tych właśnie języków ludzie uczą się najczęściej i oceniają je jako najbardziej przydatne języki obce. Rzeczywiste wymagania służby wydają się być zatem rozsądnym odzwierciedleniem umiejętności językowych, jakich można oczekiwać od kandydatów, zwłaszcza że znajomość języka w ścisłym znaczeniu tego słowa (błędy gramatyczne, pisownia lub słownictwo) nie jest oceniana w trakcie testów kompetencji. Tak więc ograniczenie wyboru drugiego języka do angielskiego, francuskiego lub niemieckiego nie stanowi nieproporcjonalnej przeszkody dla osób pragnących wziąć udział w konkursie. Zgodnie z dostępnymi informacjami taki wybór ściśle odpowiada temu, do czego kandydaci są przyzwyczajeni i czego oczekują.

Odpowiednie statystyki potwierdzają wniosek, że ograniczenie wyboru drugiego języka na niektórych etapach konkursu jest proporcjonalne i niedyskryminacyjne. Dla przykładu: podczas dużych, ogólnych konkursów UE-25 dla administratorów i asystentów w 2005 r., w których kandydaci mieli możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród jedenastu języków urzędowych, najczęściej wybierali oni język angielski, francuski lub niemiecki. Dane statystyczne dotyczące konkursów przeprowadzanych po reformie z 2010 r. nie wykazują stronniczości na korzyść obywateli krajów, w których język angielski, francuski lub niemiecki jest językiem urzędowym. Statystyki dotyczące edycji konkursu AD z 2010 r. pokazują, że znaczna liczba kandydatów nadal wybiera jako swój drugi język obcy jeden z tych trzech języków.

Z tych samych względów wydaje się rozsądne, aby wymagać od kandydatów wybrania jednego z tych trzech języków do kontaktów z EPSO i wypełniania formularza oceny zdolności („talent screener”).

W związku z tym w celu znalezienia równowagi między interesem służby i umiejętnościami kandydatów, niektóre testy powinny być przeprowadzane w ograniczonej liczbie języków Unii Europejskiej, zarówno w celu zapewnienia, aby wybrani kandydaci posiadali odpowiednią znajomość takiej kombinacji języków, która umożliwi im skuteczne wykonywanie obowiązków, oraz aby można było stosować metody doboru kadr w oparciu o ocenę efektywności. Ponieważ ogłoszenia o konkursach i wskazówki dla kandydatów publikowane są w 24 językach Unii, a ważny, pierwszy etap konkursów kandydaci mogą przechodzić w tym języku, który wybiorą (spośród dwudziestu czterech) jako swój język ojczysty, wydaje się, że znaleziono właściwą równowagę między interesem służby i zasadą wielojęzyczności a niedyskryminacją z uwagi na język.

Każdy przypadek należy zatem rozpatrywać indywidualnie, zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi języków przyjętymi przez zarząd EPSO i szczególnymi potrzebami instytucji, aby móc rekrutować kandydatów, którzy będą natychmiast operacyjni. W związku z tym możliwe są dwie zasadnicze sytuacje:

Pierwsza, dotycząca ogólnych lub specjalistycznych profili zawodowych, w przypadku których głównym czynnikiem wyboru, oprócz ogólnych kompetencji, jest wiedza lub doświadczenie w danej dziedzinie lub danym zawodzie. W tym przypadku zasadniczym wymogiem jest umiejętność pracy i porozumiewania się w wielojęzycznym środowisku; konieczność znajomości języków najczęściej używanych w instytucjach uzasadnia w takiej sytuacji ograniczenie wyboru języków Unii Europejskiej w procedurze selekcji.

Druga, dotycząca profili, w przypadku których znajomość jednego lub kilku języków jest szczególnie istotna, na przykład w przypadku lingwistów lub innych profili, gdzie procedury rekrutacyjne są zorganizowane według języków. W tym przypadku, oprócz oceny ogólnych kompetencji, jak wskazano powyżej w pierwszym scenariuszu, konieczne jest przeprowadzenie innych testów sprawdzających szczególne kompetencje w danym języku (danych językach).

Nawet przyjąwszy takie podejście, każda decyzja o ograniczeniu liczby języków w konkursach powinna umożliwiać indywidualne rozpatrzenie tej kwestii w przypadku poszczególnych konkursów w celu odzwierciedlenia szczególnych potrzeb instytucji w odniesieniu do poszukiwanego profilu (profili).